'Biologisch wapen vormt een zeer grote bedreiging9 vakantiereis PROTESTEN JONGEREN BIJ HERDENKING DE ZWIJGER O 'Poolse aanklacht Drie doden en zeven zwaargewonden na j botsing bij inhalen wegens dronken schap' DR. BARTLEMA OP CONGRES VAN BIOLOGIE-STUDENTEN: belang EMS verkoopt in hotel in Parijs aan Pan American Nederlander in Rhodesië wereld kampioen ploegen van V Groningse -'«whon over «ebrok nriesters Beeld je -De Kleine Johannes" vernield Man neergeslagen en beroofd door vijf onbekenden Trein vertraagd door bielzen op de rails Vader redt baby uil brandende woning Huishoudbeurs trok 146 000 bezoekers Kapitein Klaas van der Plas van Spes terug bij gezin in Katwijk: m reiscentrale l^j interland'.n. biedt u een heel bijzondere f 763,- alles inbegrepen Voor uw magazijn en archief Bruynzeel Monta Magazijnsystemen Laatste 'nik Tek«t VU-team rapporteert 'Medezeggenschap leidt tot grote weerstanden i in bedrijven' f Congrescommissie: 'Pentagon verkwist miljarden dollars' Drie man in arrest verdacht van aanslag op auto Telegraaf Drie Jongemannen bekennen overval bejaarde vrouw pagina 4 - maandag 29 april 1968 (Van onze economische redactie) DEN HAAG, maandag Zwolsmao's Exploitatie Maatschappij Scheven ingen (EMS) N.V. ie Don Haag heeft de meerderheid van de aandelen van het hotel Continental in Parijs verkocht aan de Intercontinental Hotels Corpo ration, een dochtermaatschappij van de Pan American Airways. Hoe «root het belang Is dat de EMS heeft verkocht en de prijs waartegen de transactie is afgesloten zijn niet beken dgemaakt. De heer R. Huyot, president van de Intercontinental Hotels Corporation, heeft meegedeeld dat zijn onderne ming met de steun van de regerings autoriteiten zodra de vereiste goed keuringen zijn verkregen een begin zal maken met besteding van naar schatting 40 miljoen Franse frank voor de rehabilitatie en volledige ver nleuwlng van het hotel. Deskundigen van de EMS en de Intercontinental Hotels Corporation -werken hiervoor plannen uit. DEN HAAG. SALISBURY, maan- dsf (ANP). De Nederlander M. Sehoonen uit Zee 1st In de gemeente Ve'dhoven (N.-B.) la na'erd** in Rlio- deslë wereldkampioen ploegen gewor den. Ten overs'aan van meer dan tienduizend 'orarhouwers overhandig de nremirr Ian Sml b de winnaar een routfen ploeg. Slechts vier nationaliteiten hadden toegegeven aan de druk van hun re geringen om niet naar Rhodesië te gaan. Dit waren de Scandinavische lenden en Ierland. De deelnemers moesten plantseliik ploegen lenen, omdat zij hun werktuigen wegens de sancties fegen Rhodesië niet mochten meenemen. De Nederlander won met een Ita liaanse trekker en een Noorss ploeg. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, maandag ..Bin nrn afiienhnre li,|d komt het momrn< -v*ron ik nlei merr In s(aat «al *Un rnroehie een prles'rr-sielszorger r 1 r'ohikklng ie s'ellert". Dat «egt '.u»ehon van Groningen. mgr. P, A, -Mm. in een brief, die «ondng In !l K -kerken Is vnnrfple*en en die •■«rden gezien als ern noodkreet V snel 'enig lopen vao het aan- r"-'s rrroeplngen. i'ot vnor kort, aldus de bisschop. 1 elk bisdom groepen jongens, die eb op oen klein-semlnarle voorberei den op het priesterschap. Dat is nu af gelopen. Het aantal Jongens rlat zich meldt wordt steeds kleiner. Het gevolg is dat het kleln-seminarle Liudaer Convent te Groningen aan het eind von hel volgend schooljaar zal worden gesloten. De bisschop zegt dat er bilna geen Jonge priesters meer bij komen en dat de gemiddelde lcefUJd van de thans werkzame priesters met sprongen om hoog gaat. Van de 81 priesters in het bisdom Groningen zijn er 40 00 jaar of ouder, 70 tussen 50 en CO en slechts 9 jonger dan 30, De bisschop vraagt zich in zijn schrijven aan dc gelovigen af waarom do kerk het haar bedienaren zo moeilijk mankt, waarom de kerk de priester blijft verplichten tot het celi baat en niet deze barrière overbrugt door ook gehuwden tot het priester schap toe te laten. (Van onze correspondent) BUSSUM, maandag. Zaterdag hebben waarschijnlijk jeugdige van dalen het beeldje van De Kleine Jo hannes, dat In de Kom von Biegel staat, vnrt zijn voetstuk gestoten. BIJ zijn val is het in stukken gebroken. Het beeldje was er enkele jaren ge leden geplaatst als een monument voor de achrUver dr. Frederik van Be den, die In da omgeving gewoond heeft, De politie stelt een onderzoek In. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. „De aandacht voor de biologische wapens is lange tijd overschaduwd door de vrees voor kernwa pens, rnaar daar begint de laatste tijd een kentering in te komen. Van biologische wapens gaat een grotere dreiging uit dan van andere niet-conventionele wapen», omdat we niet be schikken over middelen om een aanval met B-wapens snel waar te nemen. liet eerste alarm van een eventuele aanval niet biologische strijdmiddelen op ons land zal waarschijnlijk bestaan uit het optreden van de eerste ziektegevallen." Aldus dr. H. C. Bartlema van de microbiologische afdeling van de Rijks Verdedigings Organisatie TNO zaterdag op de derde dag van het congres over „De verantwoordelijkheid van de bioloog in een veranderend milieu", georganiseerd door de Organisatie van Bio- logie-Studenten in Nederland in het Tropenmuseum te Amsterdam. Volgens dr. Bartlema wint In vele kringen ,ook bij dc Puk wash bewe ging, het Inzicht veld, dat „het «een zin heeft om voor deze dreiging de o«<m te sluiten. We moeten deze materie zoveel mogelijk bestuderen om te trachten beschermingsmetho den te ontwikkelen. Deze studie be rust grotendeels op fundamentele medische research, maar wordt x'n;h door het publiek argwanend b ken, omdat hij in defensie-laborato ria wordt bedreven. Dat wantrou wen wordt in de hand gewerkt door een misplaatst stilzwijgen van de overheid op dit punt," aldus dr. Bartlema. In antwoord op vragen van congres deelnemers verklaarde dr. Bartle ma, dat zijn afdeling van het TNO „alles wat er gevonden wordt publi ceert hetzij In de open literatuur, hetzij in niet-geclassificecrde rap-, porten, die u allemaal kunt opvra- gon. Voor wat andere TNO-onder- zoekers doen. kan ik niet inslaan." Protocol Dr. Bartlema wees erop, dat Neder land zich door de ondertekening van het protocol van Genève Inzake de bacteriologische en chemische oorlogsvoering verplicht heeft, zich onder alle omstandigheden te ont houden van het gebruik van bacte riologische gapens, ook als ons land daarmee zou worden aangevallen. „Nederland bezit ook geen offensie ve bacteriologische wapens, of ze zouden ergens in het geheim moe'en zijn gemaakt zonder dat ik hel Weet.1' verklaarde hij Na de lezing van dr. Bartlema sprak de heer A. C. Blok, toxicologisch adviseur van Shell Internationale Research Mtj. N.V., over „De ver- antwoordelijkheld van de Industrie wat betreft de ontwikkeling van chemische bestrijdingsmiddelen." Hij deelde mee. dat er In het alge meen 6 9 Jaar verloopt tussen de ontdekking van een nieuwe stof en het als Insecticide —In de handel brengen daarvan, terwijl ook daar na het onderzoek naar de werking van zo'n stof doorgaal. „Bij de beoordeling van alle pestici den blijven echter vragen onbeant woord. die zouden kunnen wijzen op onbekende maar gevaarlijke mo gelijkheden," zei hij. „Met het oog op de zeer dringende eisen van de landbouw en de noodzaak van een verantwoorde voedselproduktie moeten nu eenmaal vaak op zeer korte termijn beslissingen worden genomen." De heer Blok verklaarde verder, dat het „helaas vroeger wel Is gebeurd en nog wel eens zal gebeuren dat door een foute reclame insecti ciden in overmaat werden gebruikt of op een plaats waar dat eigenlijk piot nodig was. Ten dele was dal te rug te voeren, op een gebrek aan kennis. De kans hierop wordt aan alle kanten gelukkig hoe langer hoe meer beperkt.1* aldus de heer Blok. Tilden* de discussie na deze lezing zei prof. dr. Korrlnga (verbonden aan het Rijksinstituut voor Visserij On derzoek): „Wanneer wij als biolo gen voor een plaag staan, gaan wij alle mogelijke bestrijdingsmeihodcn na. Mijn ervaring bij de Shell heeft me echter geleerd, dat men bij de Industrie niet zegt: hoe bestrijd Ie deze plaag, maar: we hebben deze en deze bilprodukten en kunnen we die ergens tegen gebruiken? Het werken bij de industrie beperkt je vrijheid van keuze als bioloog." (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, zaterdag. Vannacht omstreeks half een is de 29-jarlge Haagse magaztlnbedirnde C. de W. op de Regentesselnan door v|jf onbeken den neergeslagen en beroofd van zijn portemonnee met 85 gulden. Het slachtoffer werd bewusteloos door een politiesurveillant gevonden. De magazilnberlienrle is ter observa tie opgenomen in het Rode Kruis-zie kenhuis. waar is geconstateerd dal hü een lichte hersenschudding heeft. Hij vertelde dat hij was aangespro ken door een man. die uit een auto stapte en om vuur vroeg. Toen hij aan dit verzoek voldeed, gaf de onbekende hom een klap in het gezicht en een stomp in de maagstreek. Daarna sprongen nog vfcr manoen uil de, auto en gingen he-n te l"f. Dc pnlltle heeft als enig aanknopingspunt het vage signalement dat het slachtof fer kon opgeven van rln man die om een vuurtje vroeg: ongeveer dertig janr. lang. bol gezicht en kunstleren kort jasje. Overweg geblokkeerd I (Van ren onzer verslaggeefslers) UTRECHT, maandag. De trein van Utrecht naar Amersfoort heeft zaterdagavond twintig minuten ver traging gehad, omdat er In Utrecht bij de Kardinaal de Jongweg een paar spoorbielsen op de rails waren gplegd. Door het harde remmen van de ma chinist ging er een remleiding kapot. In Bill boven werd er daarna een an dere locomotief voor dc trein gezet. De Utrechtse politie, die zaterdag avond erg veel last had van jeugdbal- dadigheid. heeft geen daders gevon den. Het verkeer had weinig vert ra cing. hoewel de trein midden op een overweg bleef s'ilstaan. E*n half uur later, om half elf za terdagavond. waren er moeilijkheden i mor een goederentrein in een ander: deel van Utrecht. De goederentrein.1 d;e moest stilstaan voor een D-trein uit Arnhem naar Utrecht, bleek bij het not rek ken een kapotte verbinding; tussen twee wagons te hebbenwaar- door een deel van de trein op de over weg bij de Koningsweg bleef staan. Aanvankelijk werd gedacht dat bal dadige jeugd aan het werk was ge weest. omdat de machinist jongens bij de trein had zien lopen, maar de spoorwegrecherche heeft vandaag ont dekt dat het ook gebeurd kan zijn door een geblokkeerde rem van een wagon. Het verkeer op de Koningsweg, waar dc spoorbomen ongeveer een uur gesloten bleven, is omgeleid. (Van onze correspondent) STADSKANAAL, maandag. In Oude Pekela is zaterdagavond een dubbele woning aan de Ericalaan to taal door brand verwoest. De bewoner van een der woningen, de hoer F. Roelfsema werd daarbij ernstig aan zijn handen gewond toen hij bij het redden van zijn zeven maanden oude baby een ruit moest inslaan. Een aangrenzend perceel kon wor den behouden, maar kreeg ernstige waterschade. De oorzaak van de brand Is onbe kend. De bewoners van de uitgebran de dubbele woning, de heer F, Roelf sema en de heer J. Roelfsema, zijn verzekerd. (Van oen onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag De 23ste Interaationele Huishoudbeurs/ Idee, die vanaf 19 april tot en met gis teren in de Amsterdamse RAI is ge houden, werd bezocht door ruim 146.000 bezoekers. Zij waren naar schatting voor 35 pet. afkomstig uit Amsterdam en voor het overige deel uit alle delen van het land. Vorig janr werd de huishoudbeurs door ongeveer 200,000 belangstellenden bezocht. Zaterdag bracht de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Dr. M. A. M. Klompé een be zoek van enige uren aan de beurs. Kapitein Klaas van der Plas van de Spes terug in Katwijk tussen zijn vrouw, zijn zoon Tonnie en zijn dochter Anja. (Van onze correspondenten) j AKERSLOOT, maandag. Drie mensen kwamen om het leven en! zeven raakten zwaar gewond, waaronder een levensgevaarlijk, toen gistermiddag op de Westdjjk onder Akersloot een Volkswagenbusje en een Opel frontaal met elkaar in botsing kwamen na een inhaal- j manoeuvre van de bestuurder van het Volkswagenbusje. Om het leven kwamen de bestuurder van het busje, de 18-jarige W. Schra uit Zaandam, de bestuurder van de Opel, de 52-jarige heer J., Niesten uit Beverwijk en een inzittende van de Opel, de 53-jarige heer J. Schravemaker eveneens uit Beverwijk. Zijn echtr ,note| raakte levensgevaarlijk gewond. j Verder raakten gewond twee zus jes van de heer Schra, de 15-Jarlge Nellie en de 13-Jarlge Tleneke Schra, de 17-jarige J. - Faber ui* Zaandam en de 19-jarlge A. Hn's' uit Oostzaan. Uit de andere auto worden de echtgenote van de heer Niesten en een 10-Jarige dochtertje van de heer Schravemaker gewond. Allen «Un overgebracht naar het Centraal Ziekenhuis in Alkmaar. ALKMAAR, In de Noordervaart te Stompetoren zijn gistermorgen de 65-jarige heer J. Tensen uit Berk hout en de 30-jarige mevrouw J. J. G. Overmans-Jansen uit Blokker door verdrinking om het leven ge komen toen de auto waarin zij zaten bij een inhaalmanoeuvre in een slip raakte en in het water reed. Ze slaagden er niet in de auto te ver laten omdat een tweede auto die hetzelfde overkwam, met de voor kant tegen de flank van hun auto was terecht gekomen. Dc bestuurder van de auto, de 35-ja rige heer J. J. Overmans uit Blok ker en de 75-jarige mevrouw D. M. Tensen-Brekel slaagden er wel in zich te redden. Een vierjarig doch tertje van de heer Overmans, die uit de wagen was geslingerd kon door omstanders uit het riet langs de vaart gehaald worden. I.VMUIDEN. Op de Amsterdamse- j weg in Velsen is gistermorgen een, autobusje met twee Amsterdamse; families geslipt, over de kop gesla gen. tegen een lichtmast gebotst en in een sloot tot «'list and gekomen. De 11-jarige Sylvia van der Sluis; kwam hierbij om het leven. Me vrouw Van der Sluis en nog twee van haar kinderen moesten «waar gewond opgenomen worden in het Anthonius Ziekenhuis In IJrouiden. Alle overige inzittenden raakten eveneens gewond. HAARLEM. De 18-jarige Willy Baay ui. Heemstede is zaterdagmid dag op de Zulderbou'laan om het leven gekomen. Het meisje ?.a' ach terop bij een bromfiets, bestuurd door de 18-jarige H. A. M. ui' Heemstede, die aangereden werd door een rechtsafslaande vrachtwa gen toen hij deze aan de rechterzij de /ADVERTENTIE U vaart naar Noorwegen op een comfortabel schip, u logeert in het prachtige fjordengebied en u vliegt terug. 15 dagen uit en thuis. Vertrek 22 juni, Inlichtingen: telefoon 111444, toestel 15 Bocklnkskantoor: Weteringschans 257 (lijn 4, 7 of 10) (ADVERTENTIE) (Van onze corresondent) DELFT, maandag Enige honderden belansteHenden hebben za terdag deelgenomen aan de herdenking van de 435ste geboortedag van prins Willem de Zwijger in de Nieuwe Kerk'te Delft, waarmee het „Comité Herdenking de Zwijger" een vooroorlogse traditie wilde herstellen. Zaandam. Tel. 02860-26+40. De manifested* dreigde enkele ma len verstoord ie worden door linkse Jongeren, die wilden protesteren tegen de samenstelling van het comité waarin enkele figuren van rccbla tot uitent rechts fitting hadden genomen, onder wié mr. L. R. J, Ridder v*n Rappard uit Gorkum, de legerpredl- kant da C. M. Graaf»tal uit Ennelo en mr. L, van Heiningen. Aan de herdenking werd onder an dere deelgenomen door delegaties van rechtse Vlaamse organisaties, groepe ringen uit Zuid-Afrlka en door de heer R. L. Kruis, leider van de ex treemrechtse Northern League. De bijeenkomst begon in de Delftse Stadsdoelen, waar mr. Ridder van Rappard in een welkomstwoord het volgende zei over de matige opkomst: „De ondermijning van de volkskracht der nationale trouw is al rover door gevreten dat velen het beu zijn en niet zijn gekomen". Kort tevoren hadden leven van de 1 Kritische Universiteit, van Polltei» en van dc Socialistische Jeugd pamflet ten uitgereikt, waarop awtecedenten van een aantal comitéleden stonden vermeld. Enkele leden van het organi serende comité wilden de ve-staggever van VrU Nederland. Martin van Amerongen, de toegang tot het ge bouw ontzeggen. Door tussenkomst van mr. Ridder van Rappard werd hij uiteindelijk toch toegelaten. Naar aanleiding van dc pamflettan zei mr. Ridder van Rappard: „Dege nen die ln anonimiteit menen onze na men te kunnen bezwadderen, lusten wij rauw, tot de laatste snik. Rotjon gen! kom maar op. Wt) hebben geen enkele extreme bedoeling, wij willen alleen maar onze glorievolle geschie denis herdenken." Later tel hli nog over ditzelfde onderwerp: „Wie iets Op tnün verleden heeft aan te merken, sleep Ui voor de laatste rechtbank. Twee gevangeniskampen en twee con centratiekampen staan daar borg voor." BU de Doelen werd een stoet gefor meerd, die naar de Nieuwe Kerk trok, De Vlamingen droegen vaandels mee van de Vlaamse Leeuw en van de af delingen van de organisatie Were Di uil Brussel. Mechelen en Antwerpen, Tüdens de optocht hieven jongeren herhaaldelijk leuzen aan aü „dood aan de fascisten". De jongeren droegen een krans mee. waarop stond „Namens het oprechte deel van dc bevolking. Wij eren 002e vrijheidsstrijders Che Guevara. King en Willem de Zwijger". Zli wilden deze krans naaat die van het comité op het graf van Willem van Oranje leggen. De politie voorkwam dit; de jongeren mochten wel zonder hun krans de kerk binnen. j Tydens de krarslegging van het co- mi té in de Nieuwe Kerk werd een tekst gelezen van Cyriel Verachaeve, die vóór tweede wereldoorlog op een plaat aan de buitenkant van de kerk werd ingemetseld. Verschaeve werd ln 1946 bij verstek ter dood ver oordeeld wegens collaboratie met de Duitsers. Hij overleed in 1949 in Oos tenrijk. Tijdens de herdenking van za terdag werd deze tekst vijfmaal geci teerd. Tijdens de slotbijeenkomst ln de Stadsdoelen werd het woord gevoerd door de comitéleden mr. Egmond Ca- merlynck uit België, de heer P. E. van der Duwen uit Zuid-Afrlka en mr. Ridder van Rappard. Van de zijde vap de overheid waren bij de herdenking geen vertegenwoordigers aanwezig. EDE, Gistermiddag raakte de 32- jarige mevrouw A. M. C. de Jong- spoor uit IJmutden dodelijk gewond toen ze werd aangereden door een auto bij het overs!eken van de Apeldoornseweg onder Ede. VENLO. In Well is zaterdagmid dag de 18-jarige MarthiWa Guelen uit Wellerlooi dodelijk verongelukt. Ze werd aangereden door een auto toen ze per bromfiets de weg wilde oversteken. (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM, maandag. Het geven van grotere verantwoordelijk heid en het delegeren van taken aan werknemers uit de lagere groepen leidt tot grote weerstanden ln de be drijven. De leidinggevende groepen menen, dat „die grotere medeieggen- schap in het eigen werkmilieu leidt tot produktleverllrr en tot misbruik, de arbeiders «ouden er nog niet YRp voor zijn en er onbekwaam voor zijp". Maar ook de betrokken werknemers verzetten ïich er tegen: «R hebben wantrouwen in de bedoelingen van de leiding, een tekort aan Inzicht of slaan apathisch tegenover die grotere ver antwoordelijkheid. Een en ander ls gebleken bU een onderzoek, dat het Sociaal-Weten- fiehappelljk Instituut van de Vrtie Universiteit op verzoek van het Ver bond van Protestants Christelijke Werkgevers heeft ingesteld bij een zestal bedrijven. Ongeveer anderhalf; jnar geleden ls met alt VTJ-onderzoek I begonnen o.l.v. prof. dr. H. v. Zuthem. In „De Werkgever", het blad van de Federatie van Katholieke en Protes tants-Christelijke werkgeversverbon den, worden vooruitlopende op "het rapport van het VU-team al de be langrijkste conclusies weergegeven. Het doel van het onderzoek was tweeledig: enerzijds vast te stelten of het geven van grotere verantwoorde lijkheid in het werk gunstige gevolgen heeft voor de produktlvltelt en het ge noegen in de arbeid en de mate van betrokkenheid bij het .wel en wee van de onderneming toenemen. Aan de an dere kant wilde het onrzoek nagaan aan welke voorwaarden moet zUn vol daan om de grotere verantwoordelijk heid ln het werk te kunnen invoeren. Het team van onderzoekers is tot de conclusie gekomen, dal wil een derge lijk experiment Slagen, de leidingge vende niveaus en het uitvoerend per soneel bij een dergelijk onderzoek van ta voren hierop moeten worden voor bereid: er moeten duidelijke afspra ken worden gemaakt over aard en In houd van het experiment, alsmede de eventuele produktierisico'». Het la vol gens het team van de VU gewenst, dat bij een dergelijk experiment de vak beweging or ondernemingsraad wordt ingeschakeld. Tenslotte is hat noodza- (Vaneen onzer verslaggever») KATWIJK, maandag De 38-jari- ge kapitein Klaas van der Plas van de Rotterdamse kustvaarder Spes. Is zon dag in ztfn Katwijkse woning terugge keerd met ziin vrouw, die hem tot Kiel was tegemoet gereisd. De Poolse au'orPel'en beschuldigden hem ervan dat hij b?i bet uitvaren van de baven van Swinonjscie (het vroegere Swln«»münde) dronken Is geweest, waardoor gro'e ongelukken hadden kunnen on's'aan. ..Ik niet meer naar Polen met een schip. En de Spes, die zullen we maar vergeten", zei yan der Plas. Kapitein van der Plas vertelde, dat hij bij het vertrek 's nachts om één uur op de brug had gestaan en een uur later In ziin kooi was gekropen. Om viif uur, het schip had toen 30 mi'l afgelegd, klonken schoten. De Spes werd geënterd door een oorlogschip. Poolse mill+alren spron gen aan boord en een officier ver scheen in de stuurhui en raf in het Pools de koers op. .Jk hield mUn ei gen koers aan. die de roerganger volg de. Tot dat ogenblik was het nog vrfj gemoedelijk gegaan. Maar daarna voelde ik twee revolvers in mijn zij en met de machinist en de roerganger moest ik de hut uit." aldus kapitein van der Plas. Een tweede oorlogsschip was op af stand blijven liggen. Tijdens de terug vaart kwamen er nog twee oorlogs schepen bij. Er stapten een Immigra tie-officier en een scheepsagent aan boord die mededeelde dat de uitkla- rin-gspapieren niet vehee 'n orde waren geweest. Er stond een stempeltje te weinig op. Bij aankomst in de haven s'on don er een 30-tal militairen aan de kade Een andere scheepsagent kwam aan boord en zei, dat de hele bemanning dronken was geweest; „Over de papieren en het stempeltje werd niet meer gesproken. We moes ten bloedproeven laten nemen," zei de kapitein. Bij een verhoor in het gebouw van Justitie in Stettin kreeg van der Plas officieel te horen van dronkenschap te worden beschuldigd. Het betreffende wetsartikel geeft straffen aan van zes maanden tot vijftien jaar. Naar zijn mening moet hij reeds 00 10 mei voorkomen als de rechtszaak in Stettin dient,. WASHINGTON, maandag (Reuter). De economische commissie van het Amerikaanse congres beeft bet Ameri kaanse minis erie van defensie verwe ten miljarden dollars per Jaar te ver kwisten door e-n „slordig en schande lijk nalatig behee:" Het PeiYtegon had op werken niet laten inschrijven maar de contracten zo maar aan derden gegund en hierin ook geen verandering willen brengen. Ook had het ministerie nagelaten nauwkeurig na te gaan hoe er met de rcgeringsgelden werd omgesprongen en hoe de werken werden uitgevoerd. (Van onze correspondent) BREDA, maandag, De politie te Breda heeft vrijdagnacht drie mannen gearresteerd, die ervan worden ver dacht in de nacht van dinsdag op woensdag rond drie uur met een zgn. molotow-cocktail een aanslag te heb ben gepleegd op een auto van het dagblad De Telegraaf. De chauffeur kon een begin van brand met een schuimblusser doven. De drie mannen zijn de 27-jarige leerling-journalist C.O., de 22-jarige kunstenaar W. F. en de evenoude ra dio-medewerker J. v. d. K. Zij hebben volgens de politie een bekentenis af gelegd. (Van onse correspondent) BREDA, maandag. De rijkspolitie In Etten-Leur heeft gistermorgen drie jongemannen gearresteerd die ervan worden verdacht vorige week donder dagavond in dese plants de 77-Jarige mej. JeKje de Boer te hebben beroofd van ongeveer ?S0 gulden. Het drietal heeft bekend. De 19-jsrige C. de B. en dt 21-jari- ge W. van P„ beiden uit Etten-Leur en de 23-jarige J, B. uit St. Wille- brord hebben tijdens het verhoor ook toegegeven dat zll enkele weken gele den in dezelfde buurt een bejaarde man hadden beroofd van ruim 2000 gulden. Het drietal is reeds eerder met de politie ln aanraking geweest voor enkele kleinere zaken. Bjj de arresta tie gisteren werd*een speelgoedpis tooltje gevonden, dat gebruikt wera tegen mei. Jeltje de Boer. De daders worden morgen in Breda voor de officier van justitie geleld. ingescl kelijk, dat het personeelsbeleid zo wordt gericht, d4t d« verantwoorde lijkheid van de werknemer» voor de gang van zaken in het bedrijf ver groot kan worden. VENLO, maandag Een tot nog toe onbekende heeft zondagmorgen om vier uui de etalageruit van de Ju welier J. O. A. van Gerwen ln Vier- lingsbeek vernield, en uit de etalage een hoeveelheid ringen en horloge» tót een waarde van enkele duizenden gul dens gestolen. Hij verdween met een auto.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1