Jan Hordijk na veel pech toch winnaar Goed debuut van Theo Laseroms bij Feijenoord Oranjeboven Marmer DR. P. VAN DIJK LOST VANAVOND STARTSCHOT VOOR ZESDAAGSE Studenten MF sturen protestbrief aan minister j Yeringa CEEüEzazmaza gglpp^ ROTTERDAM RIJNMOND Ronde van Feijenoord kreeg dramatisch hoogtepunt SSS, WIM UEBRECHTS DOOR LEKKE BAND TERUGGEWEZEN Afscheid personeel stadsgasfabriek Feijenoord 1 HAL wil nieuw passagiersschip laten bouwen Asfallering Meent bsISEIl IeB* Bevrijdingsdag wordt gevierd op zondag de Metro Uv voor een avondje uit IggSgfiSEl Scheepsdiscotheek Spoonvegstremming bij Rotterdam Concert in de Doelen van Rotte's Mannenkoor pagtoa 4 - woensdag 1 med 1968 (Van onze sportredactie) DE TWEE pechvogels uit de ron* de van Feijenoord. Met bloemen Jan Hordijk, dlo na vallen en op* •taan toch nog winnaar Word. Met baker als winnaar van de leiders- prijs Wim Llebrechts, die door een lekke band een welhaast ze* kere overwinning verspeelde, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Wanneer dr. P. van Dijk, de voorzit ter van de KNWU, vanavond om tien uur het startschot lost voor de derde wielerzesdaagse (de eerste na-oorlogse) in Rotterdam, kunnen de organisatoren Siem Waardenburg en Charles Ruys trots op een unieke voorbereiding terugzien. WIELRENNEN ROTTERDAM, woensdag. Ondanks het feit dat hij drie keer gevallen is en tweemaal van fiets moest verwisselen is Jan Hordijk grandioos winnaar van de Ronde van Fe(jenoord voor amateurs geworden. Hordijk is daarmee de eer ste Feijenoorder die deze ronde op zjjn naam heeft geschreven* j De pechduivel had het overigens niet alleen op Jan Hordijk voor zien. Wim Llebrechts, de slanke Vlaardinger, had gedurende een so lovlucht van ongeveer veertig kilometer een voorsprong van meeri dan een minuut opgebouwd, toen hij vijf ronden voor het einde een lekke band kreeg en zijn zo moeizaam verworven voorsprong nage-| uoeg verloren zag gaan. Mat de hots adem van de Ja*end* kopgroep fa» ajja nek moest hU slch toen si rauw gewonnen geven, Hor- dük ging hierna alleen weg en wist tot aan de fLni&h een voorsprong van vijftien seconden op Ie bouwen. Voor Llebreehts bleef de troost over dat hij ala wlnnlar van de leiders pril i een fraaie beker in ontvangst mocht ne* Het wae, vooral toen de oniknonbru! een dramatisch hoogtepunt kreeg, heel druk rondom het paroours en de ren ners die in de vuurlinie streden vooral de pechvogels werden vaak bedolven onder golven van enthou siasme. Dat enthousiasme begon al toen burgemeester Thomaseen de bijna honderd renners wegschool on Balneger en Vd. Berg hei weifelende peloton In één ronde meer dan twee honderd meter achter zich Keten. Vtlftien kilometer lang behielden zij hun voorsprong en veroverden in die j ttid de nodige premies. Balnoger viel terug ln de groep en V.d. Berg kreeg la Moret, Zoons, Den Harttgh en even later Kroooe nieuwe vluchtpartners. Maar de jacht op dit vijftal was der mate hevig diat, oun. door het Initiatief van Nak, Wim Llebrechts en Smit, d* i groep weer bil een kwam. I Het hoge tempo werd de achterblij vers door pech of anderszins noodlot tig en zo streed bil voorbeeld Bert van Dorth, een van de Rotterdamse favo rieten, die door pech achterop kwam, ronden lang een uitzichtloze strijd om zlfm achterstand weg te werken. Het enige lastbare resultaat dat hij be- reikte was een aanmoedigingspremie /an de jury. Na zestig kilometer viel de klap die •e strHd een beslissende wending gaf. Hordijk en Wim Llebrechta "i'iatsten een flitsende dercuurage. •aarop het peloton het antwoord sc mldtg moest blijven. Maar reeds de volgende ronde kwam Llebrechts ttl- !fen op kop. omdat Hordijk door de gladheid van de weg (het was fcnntid- lela gaan negsnen) onderuit was ge- ataan. Llebrechts reed voortreffelÜk en J alle reaoLles ln de groep bleven nutte- I loos Van de Klooster, Noordzij, Den I Hoedt en Mlnmeboo mengden zich in I de strijd. De teruggekomen Hordijk I wiat zich weer loe te rukken, maar I opnieuw kwam hij te vallen en moest I weer achter de kopgroep aanjagen, I Een kopgroep van ongeveer vijftien I remrrem, die Intussen al meer dan een I minuut op de dappere Llebrechts was achlargereekt. Noodlot ITVTAAR toon tocht het noodlot «ui I ander slachtoffer. Het vond stfn 1 prooi in de allereerste linie: tot ifln grote schrik voelde Wim Ltebreehta dat tUn band het begaf. Een andere I flets was niet direct beschikbaar en ltoen die er was, was *Un voorsprong I tot een aantal te verwaarlozen meiers I geslonken. Voor de achtervolgers was I dit een prikkel er nog een schepje op I te gooien. Jan Hordijk, aanvankelijk nog in I gezelschap van Freak Ou werker k, I sloeg het felst toe. Hi) maakte een gat Ivan enkele honderden meters en wist I alle tegenacties, o.a, die van Minne I boo, het hoofd te bieden. In de laatst* wisten nog twee renners uit de £p weg t« komen, Dat waren WU kvenboer en Boy Kanzelaar, die ln _«j» volgorde over de finish gingen. |De felle spurt tussen de dertien overl ig» renners van do kopgroep werd Idoor Van Hemes* uLt Werkendam ge- I wonnen. BU da nieuwelingen zag na vale mislukte aoticB de slanke, 17-jarige Lou Vorwey uit Pijnaeker kans zijn concurreiven vier ronden voor het eirwtc los te gooien. Stijlvol maalde hij de laats'.e kilometers onder zijn wielen weg en won op veelbelovende wijze UiU'ngen: Amateurs Ulo km ln 2.38.22): 1. J. Hor dijk (R'dam). 2- W. Dravunboer (R'du:n), 3 B. Kanze.aar (R'dam), 4, G. van Hcmcrl WerkuiulaniJ, 5. F. Ouwerkerk (R'dam), 6. G. Mlnneboo (It'dami, 7- K. Willende (Hoge Zwaluwei, 8. S. Noordzj] (R'dam). 0. M. v, d. Kloo«ter (R'dam), 10. C. Smit (R'dam). 11. J. Zoons Voorschoten). 12. W Liebrechls (Vlnarrilngon), 13. A. Kr.ossen - burg (R'dam). H. A. LutiKehegenin n (Luxemburgi, 15. B. Kroone Dordre<bl'. 10 H. van Leenwen<Haarlem), 17. A. Kos ter (R'dam), 18. H. ÜUtonhoRflard rCape'.ie a.d. IJasel), 19. 11. Hoek (Schiedam), 20. II Perfor* (R'dam). Nieuwelingen (60 km 1.29.30): 1. L. Ver- wey (Pijnaeker), 2. K. Bat (Kwadenclam- me), 3. Th. v. d. Lelat (R'dam), 4, W. Blok land (Ilardlnxve'd). 5. Th. v. d. Zand (Voorhout), S. R. Remeyn (Kwadendam- rael, 7 C. v. d. Meyde» iPutterahoekj, 8. p - van Wtjk (R'dam), 9. S. Wagenmakers (R'dam), 10. A. Straver (GJeswsn), 11. C. Berkhouwer (Schipluiden), 12. J. de Bruin j (Molenaarsgraaf:, 13. J. de Waard 'Bldder- keric)„ M. R d« Wtt vRfi*m»donk»\re«r>, 13. i H. tlralng i R'dam). Aspiranten 125 km 40.52): t. K. van Bragt i (Lage Zwahiwe). 2. F- v. d. Ende <Mon- ster». 3 R. Avereteeg (R'dam). 4. H. v d, 1 Adel (Popendtcoht), fl. L. do Waart (Hein- j konazand). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Minis ter Verlnga van onderwijs en weten schappen krijgt vermoedelijk n"g de*e weck een protestbrief van de studen ten aan de medische faculteit Rotter dam. De algemene ledenvergadering van de medische facuKeitwereniglng, die door houdend leden wend bezochtbe sloot 'ot het sturen van de brief. DU de studenten bcstam do vrees, dat een wijziging van de studieopzet een ver lenging van de studieduur van zes tot zeven Jaar tot gevolg zal hebben. In hun brief (vijzen zij er de minis ter op, dal zeker tachtig percent van de studenten Rotterdam heeft geko zen. omdat daur een zesjarige oplei ding gold. Bij de andere zes medische facultei ten ln Nederland bestaat een zevenja rige opleiding. 'Van eon on.-i -'g f Jers) ROTTERDAM. \v en" 'eg. Een wrk nadat de sta 1 gasfabriek Teilen- oord officieel werd gesloten, is af scheid genomen van het personeel. De adjunct-directeur van hei G.E.B., ir. J. J. FlnroeUng en de bedrijfsleider van de fabriek, ir. Schippers spraken de inoeiïrkh ■an de >rr n k'e;n u»rs in do oi wachlgeld ges' D"zondert» Arbe> 'natst en dertig i •indcre afdelingen n overgenlae b"iiindi v or hi direct! p-nvn een zin Ondanks de nodige tegenslag zijn zij er met hun ongeveer vijftig mede. werkers ln geslaagd de uit Eiigeland overgebrachte wielerbaan In een nim mer eerder vertoond tempo te monte ren. Pas in de vroege zondagochtend (vijf uur) kon men aan de arbeid be ginnen en maandagavond zeven om stond de baan overeind. In Engeland had men hiervoor indertijd veertien dagen nodig. Voor ia i de afwerking begonnen kon worden zijn er heel wat harde woorden gevallen. Met name de aan voer van segmenten via het ,,roli on roll-off-systeem" liep allesbe halve op rolletjes. Precies een week geleden kwamen do eerste (zes) vrachtwagens in de Beatrixhaven aan, maar de volgende twee dagen werd vergeefs op de volgende lading ge wacht. De overige twintig wagens an- riveerden pas zaterdagmorgen. Sindsdien is koortsachtig gewerkt de baan tijdig ln Orde te brengen. Dag en nacht hebben de werklui gezwoegd en sommigen presteerden het zelfs 36 uur op hun benen te blijven staan. Alleen over de meegekomen Britse werkmensen was niet erg te spreken. „Zij werkten typisch op z'n Engels, met theepauzes en al,* aldus Slem Waardenburg. To* vanmiddag laat is nan de af werking o.a. het verven en het aanbrengen van de reclame's ge werkt. De renners, die de afgelopen dagen druppelsgewijs in Rotterdam zijn aangekomen, hebben overigens vanmiddag al volop gelegenheid gehad de baan op baar kwaliteit te testen. Met de bouw van dn iribunca is maandagmorgen een aan vange mankt. Gisteravond c-i vanmorgen wr-rd tb- Ina'sto hand gelegd aan de aantrekkelijk geprojecteerde zit- en staanplaatsen, die totaal zo'n 4700 be langstellenden kunnen herbergen. D mogelijkheid bestaat nog dat op hel laatst moment besloten zal worden oen p ur honderd zttpiaBtscn op het middenterrein aan te brengen, zodat dagelijks tegen de vijfduizend mensen het wielcrfestljn kunnen gadeBlaan. Bemoedigend fiR. w k *- n C :n do j ■V- O.TB. jn- ■n konden nam et biHriif wor- IAI" grole vraag is natuurlijk hoe de Ro er dammers zullen reageren. To- dusver fs de belangstelling bijzon der b"moedigend. Niet alleen uit Rot terdam. maar uit alle delen van het land zijn aanvragen voor toegangsbe wljzrn binnrngekomen. De prijzen zMn in vergelijking met andere zes daagsen ook zeer acceptabel. Ze varië ren a'an zes !ot vljf'icn gulden. Om de kos en van het geheel (ongeveer drie on) e kunnen dekken dient men rond de vDfen'win'igduizcnd toe schouwers ;e kunnen begroe'en. '"o' of> heden heeft men voor ^a'er- •'ayavon.l de grootste interesse ge- ■oend- dan komen de vrijdag, d slo*- (dinsdag) en di maan lag avond, die in het teken van de sport zal staan. Ook vanavond zal het ongetwijfeld een drukte van belang zijn. Het eve nement begint om acht uur met voor wedstrijden voor amateurs, het voor stellen van de koppels en een huldi ging van Peter Post, die voor het eerst sinds hij tot „keizer" gekroond is in een zesdaagse zal uitkomen. Om tien uur gaat dan de grote strijd beginnen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De di rectie van Holland Amerika Lijn hoopt In de eerste helft van 1069 zo ver te zijn, dat tot de bouw van een nieuw passagiersschip kan worden be sloten. In tegenstelling tot de huidige pas sagiersschepen, zal het nieuwe schip overwegend voor het maken van crui se^ worden gebruikt en slech>!s inci denteel in de transatlantische dienst worden Ingezet. Het nieuwe schip zal niet meer de grootte van een „Rotter dam" of „Nieuw Amsterdam" krijgen, Dc directie van dé HAL denk aan een Hixueus middelgroot schip met een ca paciteit van tussen de 400 en 600 pas sagiers. Wanneer de Nieuw Amster dam uit de vaart wordt genomen, ligt hot niet in de bedoeling weer een bij zonder groot passagiersschip te bestel len als gevolg van de steeds teruglo pende transatlantische passagiersver voer per schip, aldus de directie ROTTERDAM, woensdag Voor I juni hoopt gemeentewerken de asfal tering gereed te hebben van de Meent tussen Coolsingel en Meentbrug. De asfalteringswerkzaamheden zjin dezer dagen begonnen. Wie bij belangrijke familiegebeurtenissen, als huwelijk of sterfgeval hinder ondervindt van de werkzaamheden kan contact opnemen met rie heer J. H. Schljfsma. tel. 126174. De tentoonstelling van Wim MeU, die n galerie E 17 wond' gehouden zal wegens grote belangstelling tot en met v'lf mei worden verlengd. Theo Laseroms voor het eerst in het Feijenoord-shirt sloeg gisteravond tijdens de jubileumwedstrijd van Zwart Wit '28 de schrik om het hart, toen scheidsrechter Jaap Bijleveld hem al na enkele minuten bij* zich riep. THEO LASEROMS heeft gisteravond op het terrein van Zwart Wit '28 voor het eerst voor Feijenoord gespeeld. Hij deed dat zo verdienstelijk dat manager. Guus Brox. de 'ex-Spartaan meteen al een aanwinst voor zijn ploeg durfde te noemen. Laseroms was inderdaad een van de beste spelers in het Feijènoord-team, maar al te veel conclusies mag men daaraan niet verbinden. De me«4te FeUenoorders beschouwden het duel met Zwart Wit ala een leuke oeferuvedstrUd, maar Theo maakte er volkomen begrUpeHJk overi gens een erezaak van. Hij speelde zeer geconcentreerd in het begin zelfs gespannen en was ook bereid om risico's te nemen. Dat kostte hem kort voor het einde bij een kopduel eep oogwond. ADVERTENTIE/ Bdlson-zul met toneel 1 tot 300 personen. ROTTERDAM, woensdag. Op bevrijdingsdag, zondag 5 mei, wordt vanaf alle gemeentegebouwen gevlagd met dc Nederlandse driekleur. Het tram- en busmaterieel van de ge meente zal ook worden gepavoiseerd. Zondag zal de kermis geopend zijn. Het bcvrijdingsprogramma m de Doe len vindt maandag 0 mei plaats. Caroline Kaart za! meewerken aan hel concert van h? jubilerende Prinsekerkkoor, dat op ach: mei in de PrLnsekerk wordt gegeven. Aad van der Hoeven leidt het concert en speel de orgelscli. Adrfio de Jong zal het koor begeleiden. Ii iM».U9Bir.Cr. rmatna Veertien polltlemuziekkorpsen uit geheel Nederland zullen op 18 mei naar Rotterdam komen, om hier geza menlijk een po lit lekorp sfea t Iva 1 te houden. Om half elf 's morgerw zullen van verschillende plaatsen in de atad de korpsen naar het Stadhuis aan do Coolsingel marcheren, waarna om kwart over elf eea défilé volgt op de Coolsingel. Op de warande zal ln de middag een grote muziekshow worden gehouden. Vliet is f(jn om vrij tc heb ben als anderen werken. Hot omgekeorde is zo mo gelijk nog Leuker. Dat ervoer ik gisteren, toon ik mO per auto be gaf van linker nar rechter Maas oever. Ik reed over verkeerspro bleem loze wegen en op het par keerterrein aan de Schiednmse- d(jk stond moederziel alleen een auto. Ik had mij voorbereid op de meest afschuwelijke opstop pingen en verstikkingen op par keerterreinen, Niets van dit al les. De mensen hadden vrfj ©n ik moest werken; iets wat mij niet zo verschrikkelijk aan het hart gaat, want zo'n Oranjeklant ben ik nu ook weer niet. Gek hoor zo'n dag midden in de week, waarin de stad de aanblik van een zondagmiddag heeft Ik hnd mooi de gelegenheid het vlagwezen in onze stad te bestuderen. In mijn straat wapperden acht drie kleuren, Oudere Rotterdammers weten mij te vertellen dat vroeger op Koninginnedag huis-aan-huis de vlag werd uitgestoken. U weet wel, de tijd dot er op de Coolsingel nog gehost werd. Die vlaggen: er zijn erg bleke dun doeken bij. Dat zou ik nou nooit dur ven. Als je toch de vlag uitsteekt, dan ook een goeie! Iemand die als enige op zijn rijtje de vlag uitsteekt Is meteen getekend. Het doet een beetje denken aan een verzetsdaad. Dit effect komt pas goed tot zijn recht bij een flatge bouw. Er is dan een bewoner die vlagt kennelijk om de eer van de ganse flat hoog te houden; een soort „cen traio vlag" naar het voorbeeld van do centrale tv-masten. Winkeliers vlassen altijd, konings gezind of niet. Het staat feestelijk en bovendien als je concurrent het doet kun je niet achterblijven. Dc eigenaar van een hoekhuis met royale tuin heeft op zijn grond een Immense mast opgericht. De plaatse lijke bevolking weet te vertellen, dat hij de vlag op oranjedagen „officieel" hijst. Zijn gezin staat er in een kring omheen. De driekleur wappert ruim over zijn eengezinswoning. Iemand ikennelijk een republikein) beweer; dat de man gebukt gaat onder een oranje-trauma, muur voor nv.i is de/e man een held. Zoudt u als bewoner van de Linker Muasocver een vlngge- mast in uw tuintje durven oprichten, die van de Van Bricncnoordbi ug al te zien is? Ik vraag me overigens af wat dc politieverordening van dit uitbundige textiel zegt. Waarschijnlijk zoiets als: ...mits het uitzicht voor het ter plaatse afbuigende verkeer er niet door wordt belemmerd Met één zit ik tegenwoordig vrese lijk in m'n maag: Pieter! Picter la op dezelfde dag jarig als de Koningin, Als ik nu op 30 april de vlag uitsteek, vlag ik dan ook voor hem? Andere vraag: als Pieter op een andere dag dan de Koningin jarig zou zijn. zou ik dan voor hem moeten vlaggen? Een ding is zeker. Pieier heeft het Neder landse volk voor vlagproblcmen be hoed. Eu dat is heel wat, wan» die driekleur Is nu eenmaal het symbool van onze nutionale verdeeldheid. J)E N.V. Rotterdamsche Mar nierindustrie te Overschio bestaat veertig jaar. Ter gelegen heid daarvan Ls verschenen „40 jaar natuursteen", een 176 pa gina's tellend gedenkboek. Méér dan een gedenkboek, want het werk heeft gebruikswaarde» al is dat dan ook voor de beperkte kring van marniergebruikers. De directie van de Rotterdamse marmer industrie zegt in het voor woord: „Dit bedrijfsjubileum leek ons een goede gelegenheid onze relaties door middel van een passende docu mentatie iets te tonen van het mate riaal natuursteen en de werken die we, dankzij de volledige inzet van alle medewerkers, ieder op zijn plaats, daarin realiseerden." De Rotterdamsche marmer industrie begon veertig jaar geleden met het le veren van spattötuken van wastafels. De RMI leverde ook de natuursteen- werken voor de Doelen. De directie heeft gemeend, dat een goede documentatie voor de bouwwe reld met technische details, over he dendaagse mogelijkheden van alge meen belang zou zijn en diende te prevaleren boven geschiedkundig* uitweidingen. Dat was een goede geduchte. Ge denkboeken plegen ongelezen In de kast te belanden, „40 jaar natuur steen" stellig niet. In het Hiltonhotel wordt hard gebouwd aan de eerste Rotterdamse discotheek, een Instelling waar een dïsc- jockey platen draait op ver zoek. Alles is in scheepsstijl gehouden. Men komt bin nen via een hellend vlak, de blerpomp is verwerkt in een schoepstelegraaf, de ramen zijn patrijspoorten en de discjockey zit in een sloep. Le Bateau heet het gaheal. Laseroms wilde in zijn eerste wedstrijd voor zijn. nieuwe club in alle opzichtèn een goede indruk ma ken. Hij had zich kennelijk voorge nomen om vooral netjes te spelen en zo min mogelijk overtredingen te be gaan. In die opzet is hij volkomen geslaagd. Scheidsrechter Jaap Bijle veld heeft in de hele wedstrijd slechts een keer tegen Laseroms ge floten en dat was nog voor de gein. Jaap Biileveld had me voor de wedstrijd w het oor gefluisterd dat hij eensluntje mat Laseroms zou uithalen: de eerste keer dat Theo de bal zou aanraken, zou Bijleveld het spel stilleggen en aan de „Yank" vragen of hij wel gerechtigd was om te spelen. Jaap Bijleveld hield woord en u had het gezicht van de zich van geen kwaad bewuste Laseroms moe ten zien, toen het fluitsignaal door de lucht snerpte. Gelukkig zag Laseroms er de hu mor gauw van in en naar zjjn glim lach te oerdelen gunde hij Bijleveld diens plezier. Als „tegenprestatie" liet Bijleveld na de rust een paar kleine overtredingen van Laseroms ongestraft passeren. Afgezien vim dit ongewone voor val werd er op het sportpark De Vaan serieus gespeeld. Zwart Wit gaf Feijenoord vooral in de eerste helft uitstekend partij en had de voldoening dat het de stadionclub evenals Ajax destijds niet meer dan een 1—0 zege hoefde toe te staan. Het enige doelpunt werd vlak voor de rust door Ruud Geels ge scoord. Zwart Wii, dat vooral op het mid denveld verdienstelijk speelde, is en kele keren dicht ln de buurt van „ridder" Eddy Pieters Graafland ge weest, maar op het punt van afwer king schoten de zaterdasvoetbaUeas duidelijk te kort. Bij Feijenoord werd Rob Theuns na de rust vervangen door de jeugd speler Mattie van der Toorn, een zoon van de vroegere Xerxes-back. Van der Toom gaf goede passes en onderscheidde zich vooral door zijn balvaardigheid en het direct spelen van de bal, een onderdeel waarin enkele Feijenoord-routiniers nogal eens faalden. De jubQeumwedstrijd van Zwart Wit '28 trok een kleine 6000 toe schouwers, onder wie tal van beken de figuren. Hans Bentzon van Sparta en Pim Doesburg waren er ook en dat zal wel weer voedsel geven aan nieuwe geruchten. Pim Doesburg was een stuk dikker geworden. „Door dat niets doen ben ik acht kilo aangekomen", vertelde hij me. Doesburg heeft zijn plaats bij PSV nog steeds niet terugveroverd op Heyink, maar desondanks he*"tt de Eindhovense ploeg hem een meerja rig contract aangeboden, Men rekent er kennelijk op dat Doesburg straks onder Kurt Linder wel vveer.de gro te doelman van weleer zal wonden. DICK VAN DEN POLDER. ROTTERDAM, woensdag (ANP). De eerste reizigerstreinen van Gou da naar Rotterdam en vice versa zijn vanochtend uitgevallen door esn de- feme aspomp in het ach Iers ;e deej van een oüeireln. Twee andere treinen kregen vertraging. De olietreln stond bu Rotterdam- Noord. Een dtes-eHocomodef sleep thet achterste gedeelte van de olietreln te- 1 rug naar het goederenstation in Rot ter dam-Noord. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag.'In de Grote Zaal van De Doelen zal de Ko ninklijke Zangvereniging Rotte's Mannenkoor vrijdagavond een concert feven, waaraan ook de altzangeres 'ruus van Dongen en het Westneder lands Symphonieorkeat zullen mee werken. Het koor zal het werk Zoo, „een beestachtige cantate", uitvoeren, dat ln opdracht van de Rotterdamse Kunststichting door Hans Kox voor haar is gecomponeerd. Verder wordt de eerste uitvoering gegeven van de „Paraphrase du Paaume 145" van An ale van Ommeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1