Bemoedigend begin van Rotterdamse zesdaagse «HBU S Post en Sercu beheersten eerste avond Uw inkomsten en uw uitgaven via de HBU GIROREKENING Sparta zondag tegen O VVO Politiebescherming voor Ridderkerks naakt Bejaarden voor tien cent naar diergaarde Uitnodiging ROTTERDAMRIJNMOND KLEINE 2000 TOESCHOUWERS IN ENERGIEHAL voor u een keuken koopt.. wilt u er eerst zoveel mogelijk zien! ORANJE VOOR; 71e MAAL TEGEN BELGIË rsmtn ROTTERDAM, don- J 11V t ti 8 Tol 1 derdag In het I Belgische Merksen wordt zondag dej f 71e derby der lage landen' gespeeld. Het Nederlandse twaalftal, dat lot dusver 57 keer zegevierde en slechts zesmaal verloor, Is op verscheidene plaatsen gewijzigd. 3ü% rente per jaar betaalcheques geen kosten dagafschriften AGENT MET MES VERWOND Nieuwe sleepzuiger voor Hollandsche aanneming mij. Rinus Gosens blijft bij SW Al 1700 instemmende handtekeningen met 'open brief aan Thomassen ,Een beeld van deze tijd' in Kralingseveer Brit Halls toch iveer gestart Voorwedstrijd bij F'oord-Sitlardia Eigen woning Dertig jaar volkstuinen pagina 4 - donderdag 2 mei 1B88 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Voor Siem Waardenburg en Charles Ruys, de organisato ren van de eerste na-oorlogse Rotterdamse zesdaagse, is het wielerspektakel in de Energiehnl gisteravond bemoedigend begon nen. Toen de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wiclren Unie, dr, P. van Dük, om tien uur het startschot loste, zaten en stonden er een kleine 2000 toe- .schouwers rond de 156 meter lan ge baan. „Dat is meer dan op de eerste avond van de Amsterdam se zesdaagse," stelde S»em Waar denburg niet zonder trots. Gistermiddag hadden twee controleurs van de KNWtJ do laatste zorg van de organisatoren weggenomen. Nadat gangmaker Noppie Koch op zijn derny een tijdje proef had gereden en daar bij een maximum-snelheid van 74 kilometer had gehaald keurden zij de baan goed en kon Charles Ruys met een brede glimlach op het gelaat zijn renners verwelko men. Toch waren er gisteravond op het middenterrein nog enkele wielerdeH- kundlgen die aan de veiligheid van het Skol-bnlpje twijfelden. Bram Koopmans, de organisator van Olym piad toer door Nederland, zei o.a.: Het Hikt me een lastige en gladde baan. Als het allemaal Peter Posten waren die hier reden, was dat geen pro bleem, maar er zitten heel wat ren ners tassen die in de bochten nfet kunnen sturen. Ik zie er heel wat op hun suult vallen". Bram Koopmans leek gelijk tc krij gen. In de toekomstzeadaagse ging eerst Frits van Dulvenböde onderuit en een half uur na de start van de grote zesdaagse maakte de Engelsman Halls, dlc aan de Spanjaar Hortclano gekoppeld was, zo'n ernstige val dat hij naar het Pijkztgfcziekenihuis ge bracht moest worden. Gelukkig bleven renners en organisatoren voor verdere tegenslag gespaard er. aan het einde van de avond gaf Bram Koopmans toe: „Het is me 'toch wel meegevallen", De rentiers zelf hadden weinig op de baan aan te merken. De Deen Freddy Eugen met Palle Lykke winnaar van de Amsterdamse zes daagse zei: Dc baan is goed maar er rijden een paar renners mee dlc ge vaarlijk zijn voor de anderen. En hij doelde daarbij speciaal op dc in het zv/art gestoken Rotterdammers John ny Brouwer en Dlck Verdoom, twee coureurs zonder zesdnagse-ervarlng. Peter Post - „We hadden beter met twee koppels minder kunnen rij den" - liet meteen al zien dat het hem ernst is om In de Energiehal zijn 42e overwining te behalen. Na amper vijf minuten koers nam hij met zijn nieuwe ploegmaat Patrick Sercil een ronde voorsprong en dat was de Inlei ding van een felle Jacht, waarin het koppel BugdahlDuyndam zich on derscheidde en de Denen Lykke—Eu gen de grote verliezers werden. Mede door kramp van Lykke raakte het Deense koppel drie ronden achter, maar dat was volgens Eugen geen ramp. „In de volgende dagen komen we wel terug". Enthousiasme "DETER Post, die na het eerste on derdeel de koppelrace van Charles Ruys een schouderklopje had gekregen voor de wijze waarop hü (ADVERTENTIE} Dit kin In «n« ihowroraij, u kunt er teven* ilin welke tegel er het be*te bij pait. ZOMERHOFSTRAAT 60 Ook zaterdag* geopend ven 8.00-17.00 u. LIKSCHOTENSTRAAT 32 Ook 'a zaterdag* geopend van 11.00.16.00 u. ■ROTTERDAM iVan onze korfbalmedewerker) Aanvoerder Gerard Bos Is na eenj lange loopbaan aan de kant gezet,} evenais Frits de Jong. Harry de Vooei is naar de reserves verwezen. Bij de! dames is alleen Ans van Veen vervan gen. Haar plaats wordt ingenomen door Janny Idzerda van Samos. De opstelling luidt; aanval: Noortje ten Wilde, Emmy Gildemeester, Jan Wals en Ton van Rhee; midden; Tan- ny Overmeyer, Noortje Borger, Hans Pouw en Theo van Zee; verdediging:! Janny Idzerda, Lucie Gerritsen, Wil Reuter en Sjaak Schipper. j De Belgen hebben hun team sterk J verjongd. Het meest opvallende is de; afwezigheid van Van de Velde. De ploeg ziet er als volgt uit: aanval: de S dames Dorrine en Meeussen en de he- ren Van Hemel en Cools; midden: de dames Bus en Fret en de heren Colla en Peeters; verdediging: de dames j Pooters en Van Walle en de heren Van Mcchelen en Goossens. De lei- ding is in handen van de Nederland-i se Engelsman Vob Rengers. In verband mrt de interland is er een klein competitieprogramma. De hoofdklassers spelen helemaal niet. In de overgangsklasse A kan Wondt Kwiek door een zege op DOS gelijk komen met Rapiditas, waardoor een beslissingswedstrijd noodzakelijk zal zijn. In afdeling B Is Spangen-Sper wers voor eerstgenoemde van belang. De eerste klassers OSCR en Rozen burg gaan op het veld van Ons Huis uitmaken wie naar de tweede klasse 2al moeten terugkeren. f ADVERTENTIE} (voor particulieren in Nederland) Inlichtingen bij alle kantoren en agentschappen in Nederland HOLLANDSCHE B ANK-UNIE N.V. Amsterdam Den Haag Rotterdam en agentschappen i Peter Post rechts boven in de baan passeert de BelgSeeuws in de wedstrijd achter derny's. j (Van onze honkbalmedewcrker) ROTTERDAM, donderdag. Spar- j fa's eerste thuiswedstrijd tn dit sel- I zoen belooft een aantrekkelijk duel te; worden. Zondagmiddag, aanvang fwee: uur, on vangen de met een ruime- overwinning ges'arte landt kampioe nen he' Ams erdamac OVVO op Nieuw Vrceius Hel team van Hanny Urbanus stel-; de weliswaar afgelopen zondag hevig teleur door van HCK le verliezen, maar eerst tegen Sparla zal Flip Ie Cuivre voor OVVO de werpheuvel be- klimmen. Verdedigend maakt dat voor! dc Amsterdammers veel uit, Feijenoord, Neptunus en Euro Stars j alie drie met een overwinning van! stall gegaan moeten komend week-; einde opnieuw In staat zijn de volle winst binnen te halen. Feijenoord out-, vangt zondag PSV. De wedstrijd be gint reeds om half twaalf in verband met de voetbalwedstrijd Feijenoord-, Sittnrdia. Neptunus krijgt zaterdag-' middag bezoek van het Haagse VUC en Euro Stars speelt zondag in Haar-! lem tegen DSS. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De agent van politie P. van der Berg is vannacht aan de Nieuwe Binnenweg aan de hals gewond toen de 24-Jarlge gigolo J. B. uit Rotterdam hem een mess eek toebracht. De toegebrachte verwonding was niet ernstig. Na In een ziekenhuis te riln behandeld kon de agent naar hola worden gebracht. De heer Van der Berg wilde met een collega een automobilist aanhou den van wie zij vermoedden dat hij on der invloed van alcohol was. Agent Van der Berg ward evenwel door de cïriinzLt.enden omsingeld. B. liet hem esvs s'.mik-len en stak toen met het mes, De andere politieman werd bedreig! met een slagersmes door de 23-Jar:ge glazenwasser A: van H., die tussen de broekriem ook nog een hak mes had. Onder verzet konden B. en de 28-jqiige bankwerker H. C. van de G. tenslotte worden gearresteerd. Van H., die wist te ontkomen, werd later In zyn huis aangehouden. Uit een au'o die op he: parkeer ref rein van de Energiehal aan de Wyte- maweg stond, is gistermiddag een por tefeuille met een bedrag van circa 1100 gestolen, alsmede een loonzakje waarin een bedrag van ƒ221, ook het ken:ekenbewijs van de auto ver dween. ROTTERDAM, donderdag. Op maandag 6 mei a.s,, zal op de tot de I.H.C. Hollandgroep behorende werf Smit Kinderdijk te Kinderdijk de sleepzuiger „H.A.M. 308" te water worden gelaten. Dit schip Is in aan bouw voor de Hollandsche aanneming maatschappij N.V. te Rijswijk (Z.H.). Met de twee zuigbulzen, die elk een diameter hebben van 3000 mm, kan mén tot op een diepte van 30 meter baggeren, Een dergelijke grote bag- gerdiepte is tegenwoordig meer en. i meer gebruikelijk en noodzakelijk voor de belangrijke werkzaamheden ter verbetering van de toegangswegen tot de havens. De H.A.M. 303 krijgt op het achterschip een grote kraan, om hljswerk aan b.v. sleepkoppen, zuig- buizen en pompen met eigen middelen uit te voeren. Dit schip is de zevende sleepzuiger, die I.H.C, Holland In dertien jaar voor de Hollandsche aanneming maat schappij N.V. bouwt, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Trai ner Rinus Gosens van SVV, die aan vankelijk plannen had om aan het einde van dit seizoen van vereniging te veranderen, blijft bU de Sohiedam- se eerste divisievereniglng. Deze week heeft Rinus Gosens het bestuur van SVV mondeling toegezegd zUn con tract met een jaar te verlengen. Verontrusting over toekomst van Voorne er ut ten (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Ze ventienhonderd handtekeningen zijn in de afgelopen weken geplaats op speciale intekenlijsten ten teken van instemming met de „open brief" die achttien verontrusten hebben gestuurd aan burgemeester W. Thomassen van Rotterdam. De briefschrijvers zijn ernstig verontrust over de berichten omtrent mogelijke industrievestiging op Voorne-Putten en uitbreiding van de Maasvlakte in zuidelijke richting. Op veertien plaatsen in het Water weggebied liggen intekenlijsten. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag. De tentoonstelling „Een beeld van deze tijd" zal van 8 t.m. 16 mei in het wijkgebouw van de hervormde ge meente worden gehouden. Dinsdag 7 mei om acht uur wordt de expositie geopend door de voorzitter van de wijkraad, -de heer S, Moerman, De kunstenaar J. Brans zal een toelich ting geven op de beeldhouwwerken. Peter Post hier met miss Simca werd voor de start van de Rotterdam se zesdaagse gehuldigd, omdat hij Rik van Steenbergen als Keizer der Zesdaagsen heeft onttroond. meteen voor sfeer had gezorgd, Het vervolgens In de derny wedstrijd per ploeg, waarin dc renners elkaar nu tien minuten moesten aflossen, zien hoe men het publick tot «root enthou siasme kan brengen. Na Patrick Sercu in vierde positie to hebban afgelost, rukte hij snel op mtar de kop om zich vervolgens door Duyndam, Do Wit, Eugen en Seouws weer naar dc laatste plaats te laten drukken. Tegen het einde vim de race spoot hij geheel volgens plan in één rush over het hele veld om onbedreigd te winnen. In de daarop volgende afvalrace liet Post het snel afweten. Dat werk liet hij over aan Patrick Sercu. die de oei - ste wedstrijd gemakkelijk wou en du- win naar van de tweede mimetic, de Deen Palle Lykke, In een sprint finale overigens niet zonder moeite klopte. De eerste avond werd dus beheerst door het koppel Post- Semi en men vraagt zich nu al af welk dun deze NederlandsBelgische combinatie van de overwinning zal kunnen afhouden. Bij de (neutralisatie om drie uur was de stand: t. I'ost-Sercu (Ned/Belg) 51 pot, Op eon ronde: 2. Hugdahl-Duvndum (W.Dld/Ned) 22. Op twee ronden: 3. Van der Lans-Lawiio (Ned/Austv) 41! 4. Ren/.-Koel (W.Dld/Ned) 10; 5. De Hoo-Severeyns (bed/Belg) 5; Op drie ronden: li. Lykke-Kugon (Den) 25; 7. i Versehueren-Srouws (Belg) 10; 8. De' Wit-Huusers (Ned) lli; 1). Legrand- Grossimltnghaus (Ned/W.DId) 2; Op vier ronden: 11), Ilili-Holiues (Gill 20; Op vijf ronden: 11. Horteluno (Sp) 4; Op zes ronden: 12. Brouwer-Verdoom (Ned) 11. Toekomst Voorafgaande aan do start der ve detten reden de amateurs hun eerste ritten voor de Toekomst zesdaagse. Na drie nummers, waarvan elk der ren ners er in twee aan de start kwam, was de geroutineerde Zeeuw Albert van Midden leider in het algemeen klassement. Zijn rondetijd van 10.02 sec, was tie snelste en in zijn serie over 15 minuten, won bij mot twee ronden voorsprong. Tot groot enthou siasme van het publiek kon de strijd lustige Rotterdam John Moret als eer ste een ronde nemen. Dat gebeurde in dc eerste serie over vijftien minuten. Hij werd evenwel geen winnaar want dc Hagenaar Ten Tije nam ook een ronde en versloeg hem in de eind sprint. De stand: 1. van Midden IS pnt, 2. en 3. Koopman en Ten Tije 12 punten, 4. en 5. Moret en Van Bastelaar 9 punten. i Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag De, Engelsman George Halls, die nauwe-' lijks een half uur na de start door een leeg lopende band ten val kwam en uit de bocht gleed, is vanmiddag weer aan de start verschenen. De 27-jarige Brit, van wie nien bij een vluchtig on-} rieiv.oek op de baan dacht dut hij een' hersenschudding had opgelopen, bleek bij een grondiger onderzoek in hel. Dijkzigt zieken huis minder ernstig ge-' kwetst te /.kin dan aanvankelijk ge-, vreest! werd. Halls had alleen wat schram men aan zijn achterhoofd en de arisen gaven hem toestemming op de j tweede dag weer te starten. (Vanome sportredactie) BOTTERDAM, donderdag. De wedstrijd Feijenoord—Si Hard ia, die zondag wordt gespeeld, zal vooraf worden gegaan door een vriendschap pelijk duel tussen Feijenoord 3 en Al- blusscrrinm (aanvang twaalf uur). Feijenoord 3 is kampioen geworden van de reserve eerste klasse, terwijl A lb lasser dam door het kampioenschap van de derde klasse c hul volgend seizoen In de tweede klasse zal uitko men. Nu deze wedstrijd otn ongeveer half twee houdt het muziekkorps van het Amerikaanse vliegkampschip IJ SS Essex een muzikale show, die in de rust zal worden voortgezet. De Amerikanen worden morgenmiddag iii Rotterdam verwacht. TT1 EN betonsculptuur (staand naakt) trekt sedert enkele dagen sterk de aandacht in Rid derkerk. Het beeld maakt deel uit van een beeldengroep die tot 8 mei door de stichting Ridder- kerkse gemeenschap wordt ten toongesteld, Het blote meisje (ge maakt door Agnes Berck) geniet speciale politiebescherming. De beelden zijn le koop. Prijzen va riëren van tachtig tot enkele duizen den guldens, De beelden staan los op hun voetstuk en om die reden is de groep geplaatst op het gazon bij het politiebureau, Men kan een oogje in het zeil houden. De andere beelden uit de groep zijn gemaakt door kunstenaars, die evenals Agnes Berck deel uitmaken van de Ca rriuskring: Pieter Bieslot, Nlertke Roorda. Wleche Meursing en Ame Jans PosUiuma. Wie een beeld koopt kan rekenen op een. overheidssubsidie. Het districtsbestuur van het NW in Zuid-Holland heeft beslaten voorlich ting te gaan geven op het gebied van heit bouwen van een eigen woning. Hierbij wordt samengewerkt met de stichting Eigen Woningbeztt. Uit el ders tn het land opgedane ervaringen Is gebleken dat op grote schaal van deze dienstverlening gebruik wordt gemaakt. NW-leden in Zuid-Holland die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich voor nadere Inlichtingen wenden tot het NW -distrlclska ntoor Zuid- Holland, Mathenesserlaan 302 te Rot terdam. De directie van diergaarde BIQdorp stelt alle Rotterdamse ouden van da gen in de gelegenheid in de week van 6 tot en met 11 mei a.s. een bezoek aan de tuin te brengen voor slechts tien cent per persoon. Dit speciale ta rief geldt voor alle bejaarden uit Rot terdam, al of niet aangesloten bfj een of andere bond. Diergaarde BIRdorp is te bereiken met de tramlijn 3 en de buslijnen 33, 38 en 39. DE heer A. A. Koeleman uit de Palladiostraat 322 in de Prins Alexanderpolder, ver maard demonstrant en openbare ordeverstoorder, heeft weer eens moeilijkheden met de politie. De heer Koeleman nam deel aan de recente Vletnam-demonstratle in Utrecht. Tot driemaal .toe werd hem door politie-beambten een biljet met „Johnson oorlogsmisdadiger" uit han den gerukt. Het kamerlid Boetes werd achter Koelemans mg tn hechtenis ge nomen. Koeleman zelf bleef vrij. Waar om weet hü niet. Vorige week werd rie heer Koele man opgebeld door de recherche van de Boezemsdngel: of hij even langs wilde komen voor het a/leggen van een verklaring. „Neen," besloot de heer Koeleman, „ledereen kan wel op bellen, Het kan wel een grappenma ker zijn!" De grappenmaker bólde la ter terug: „We hebben u gemist," hoorde de heer Koeleman door de te lefoon, „Als u wot weten wilt, komt u maar hierheen," was het antwoord. Gisteren ontving de beer Koeleman een brief van de recherche Boezem- singel; „U wordt uitgenodigd te ver schil nen aan het bureau Boezemsingel voor het geven van inlichtingen," De heer Koeleman zal de uitnodi ging niet aanvaarden. In de brief staat namelijk, dat hij wordt uitgenodigd te verschijnen op donderdag 4 mei en deze datum bestaat niet T~\IT jaar is het dertig jaar gele- AJ den, dat de volkstuinderver- endging Streven naar Verbetering werd opgericht. Op zaterdag 11 mei gaat het bestuur een receptie houden in het clubhuis op het complex aan de Abraham van S tolk weg. Ter gelegenheid van het jubileum is een boekje verachenen. Daarin lees ik: „De werkeloosheid In de jaren dertig was er de oorzaak van, dat vele men sen bij de autoriteiten een Stukje grond wilden pachten voor het kwe ken van aardappelen en groenten. In het westelijk stadsdeel was nog tijde lijke grond beschikbaar voor de'uit gifte van vdlkatuingrond, zo ook in de Blij dorp-polder. Verschillende volks- suinverenigingen werden in die tijd opgericht, ook SNV in 1938. In de be zettingstijd moest SNV verhuizen naar een tijdelijk complex In de Spaanse- polder. De autoriteiten deelden in 1948 mee. dat de Spaansepolder voor de industrie was bestemd en dat SNV tijdelijk weer grond kon pachten in de Bhjdorp-polder, „Het geheel verwaarloosde terrein werd door SNV gepacht en terstond werden maatregelen genomen om het geheel een beter aanzien te geven, daar alles in de bezettingstijd was ge sloopt en verbrand. Aan de noordkant werden bonten geplant. Paden, sloten, heggen en tuinen werden opnieuw aangelegd. Helaas moest men toen constateren, dat er van samenwerking nog geen sprake was en de leden nog niet overtuigd waren, dat mede-wer king noodzakelijk was. Circa honderd leden werden elke week opgeroepen voor werkzaamheden op hert complex. De meesten achtten het ndet nodig om hun medewerking m geven en bleven op hun tuinen, zodat het werk door enkele Leden verricht moest worden." Maar dat is gelukkig verleden tijd. Thans staan de leden «Ja een man voor hun hobby, «chrijft de jubileum commissie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1