Ongelooflijk moyenne van de Zeeuw Gerzon heeft plannen voor verhuizing "BH MS ZESDAAGSE VOOR LYKKE AFGELOPEN MS DAGBOEK Gezinsverzorgster is geen dienstbode Ander gezicht ROTTERDA M RIJ N MON D [TOYOTA EDDY TREYTEL, WIM HANEGEM, LAZAR RADOVIC: BELANGRIJKE MEDEDELING voor alle telefoonabonnees in Rotterdam en Schiedam Alleen De Jong bdreigt Van Tol Ook Brit Holmes uit de strijd Vorkheftruck wedstrijden Abonnee gezocht Gemengd huwelijk in Blijdorp Moeite Overgangsklasse libre Chef depot Kralingen van RET met pensioen New York Harkness ballet in de Doelen Feestconcert studenten muziekgezelschap Volgende week circus Boltini in Rijnmond Dunantgarage Minister opent ,Het nieuwe hof' ,Con aniore' 40 jaar pag. 4 - zaterdag 4 mei 1968 (Door Dick van den Polder) jPDDY Treytcl, Wim Hane gem en Lazar Radovic, de topspelers van Xerxes/DHC, hebben tamelijk nuchter ge reageerd op het nieuws dat de heer P. A. Hoogenboom hen met nog vier ploegmakkers naar Feijenoord zal transferc- ren. „Begrijp ons goed", zeiden ze gisteren na de training. „We gaan graag naar Feijenoord, maar niet tè graag. De heer Hoo genboom mag dan met Feijen oord een overeenkomst hebben gesloten, we hebben gelukkig zelf ook nog wat te vertellen. Er is niets zeker, zolang we het zelf met Feijenoord nog niet eens zijn geworden. We zijn alle drie full-profes sionals. We hebben bij Xerxes DHC altijd goed verdiend, maar het is toch logisch dat we bij Feijenoord een nog beter con tract willen hebben". m „Het is overigens een tragi sche zaak", vervolgde Linder, zich tot administrateur Frans Aten richtend, die ook zijn baan tje dreigt kwijt te raken". Het is hard om de matrozen het schip te zien verlaten. En dan te weten dat Xerxes/DHC met een of twee voorhoedespelers erbij een van de beste ploegen van Nederland had kunnen wor den R' dams damkampioenschap (Van onze sportredactie) I ROTTERDAM, zaterdag. Siem Waardenburg en bJuUlRluk-Alak) Charles Ruys, de organisatoren van de Rotterdamse zesdaagse, hebben op de derde dag van het spektakelstuk een tegen slag van formaat te incasseren gekregen. Gistermiddag moesten twee renners de strijd staken. In de eerste plaats was dat de Deen Palle Lykke, die donderdag bij een valpartij betrokken was geraakt en daaraan een ontwrichte schouder en een bloeduitstorting aan zijn enkel had overgehouden. De Duitser Sigi Renz, die toen eveneens ten val was gekomen, kon nadat hij een die pe vleeswond in zijn zij had laten hechten, weer aan de start verschij nen. Hel topmerk uil Japan Leo Duyndam We willen een goed contract bij Feijenoord' Wim Hanegem: ,Jk ben nu 24, Zeg dat Ik nor zes Jaar voetbal. In dlo fieriode wil Ik zoveel verdienen, dat k na m'n voetbalcarrière niet meer met een schop In m'n handen hoef te gaan staan". Wim Hanegem eigenlijk Van Hanegem, maar niemand noemt hem zo blijkt de enige van de Xerxes-spelers te zijn die van te voren door de heer Hoo- genfooom op de hoogte Is gesteld van de verkoopplannen. „Een paar dagen geleden heeft de heer Hoogenbcom me verteld dat het zijn bedoeling was om de kern van Xerxes/DHC aan Feijenoord te ver kopen. Kort daarvoor had lk ook nl contact gehad met Feijenoord. Er waren ook andere clubs die met me wilden praten, maar dat mocht blijkbaar niet van Xerxes/DHC. De heer Lindcr had me ook graag naar PSV meegenomen. In principe voel de ik er wel wat voor, maar Eindho ven was misschien toch wel te ver geweest. Ik woon namelijk nog steeds In Utrecht". Doelman Eddy Treytel heeft nog geen enkele contact met Feijenoord gehad. „Donderdagavond hoorde ik van m'n zus, dat Ik aan Feijenoord was verkocht. Ze wist het van het NTO-journaal, VrUdagmorgen las lk het In de krant. Ik wacht nu maar rustig af totdat Feijenoord naar me toekomt. Ook ik wil er natuurllik goed op vooruitgaan." Eddy Treytel schuwt de concur rentie van Eddy Pieters Graafland niet. „Ik wil en ik zal bewijzen dnt lk beter ben dan PG, maar om het tc kunnen bewijzen, moet Feijenoord me natuurlijk wel in het eerste elftal opstellen, In het tweede elftal kan ik niets bewijzen." Lazar Radovic: „Na m'n eerste seizoen bij Xerxes, heeft Feijenoord al geprobeerd om me te kopen. Do heer Hoogenboom vroeg toon echter yWMÊSr''' t ii W""' EEN oud-Feljenoorder, Reinier Kreijermaat (helemaal rechts) trainde giste ren in Delft met drie nieuwe Feijenoorders: van links naar rechts Wim Hanegem, doelman Eddy Treytel en Lazar Radovic. te veel voor me. Het is fijn dat Ik nu op m'n dertigste jaar nog voor een grote club als Feijenoord mag spe len. Ik vind het geweldig om samen met Willem (Hanegem) te kunnen blijven spelen. We vormen een goed tandem. Samen met Wim Jansen kunnon we een sterk trio op hot middenveld worden. Ik ben ervnn overtuigd dat we het met Jansen goed zullen kunnen vinden". Wim Hanegem: „Lazar en lk zitn helemaal op elkaar ingespeeld. Als ik de ruimte insprlnt, weet lk dat ik van Lazar de bal zal krijgen. Zonder hem zou lk dit seizoen nooit twintig doelpunten hebben gemaakt." VOLGENS Kunrt Lindcr, de Duitse trainer van Xerxes/DHC, die binnenkort overstapt naar PSV, aal het Eddy Treitel de meeste moeite kosten om een vaste plaats in het eerste elftal van Feijenoord te ver overen. „Eddy Pieters Graafland is nog niet aan het einde van zijn carrière. Tegenover de grote spilngkracht van Treytel, staat zijn ervaring." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Het ein de van het biljarttoernool, waarin het om het kampioenschap van Rotterdam in de Overgangsklasse libre gaat is in zicht. Nog één ronde moet er beden- avond worden gespeeld, doch na staat al vast, dat Bas de Zeeuw opnieuw de titel zal veroveren. Hij heeft thans tien matchpunten, terwijl Veldhuis er maar acht heeft. Deze kan op de slot- avond ook tot tien punten komen als de Zeeuw zou verliezen. Maar dan geeft het algemeen gemiddelde de doorslag, en dat is op het ogenblik zo ongelooflijk hoog, dat alleen dit resul taat een unicum in de biljarter!) ge noemd kan worden. Wie heeft er ooit met een moyenne van 70.78 gespeeld, wie heeft er in zes partijen maar 38 beurten nodig gehad en wie scoorde er eerder twaalf series van drie cij fers, waarvan een van 273 als de hoog ste in zo'n handjevol ontmoetingen? In de/e wedstrijd, waarin vijf leden van De Maasstad in de finale beland den, wordt er voortdurend slag gele verd en voor de deelnemers zun er tal van verrassingen. Dat kan worden af geleid uit het feit, dat er vier remise- partlien voorkwamen en dat de beslis sing daarin steeds viel door een hoge serie in de nastoot. Hebben de deelnemers het meerma len hard te verantwoorden, in dit toernooi hebben ook de arbiters het moeiliik Zii worden gecontroleerd omdat zij, deelnemers van een arbi tercursus, hier hun practische be kwaamheid moeien tonen. ADVERTENTIE) Uitslagen Loenderaloot Waardenburg Hommelberg Hordijk Veldhuis Pauw De Zeeuw Van Krimpen 450 10 214 45— 135 10 52 13— 450 29 92 15.51 450 29 123 15 51 450 19 11S 23 86 433 19 118 22 77 450 148 8 273 86 25 8 63 18 50 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De di rectie van de N.V. Gebr. Gerzon's mo demagazijnen heeft het plan het be drijf ie laten verhulzen. Het huidige pand aan de Korte Hoogstraat is na de oorlog hoe langer hoe meer in een dode hoek komen te liggen. Een in Rotterdam's koopcentrum gelegen vestiging acht de directie daarom wenselijk. E?n van de mogelijkheden die men momentcel onderzoekt, is de vestiging van het bedrijf In een bijna vrijstaand pand in het tracee van de Lijnbaan, deel uitmakend van het door de N.V J. P. van Eesteren te bouwen Lijn- bannproject van Philips Pensioen fondsen Het pand behoort bij de toekomstige 13-etages hoge flat aan de Van Olde- barneveldtstraat De directie acht het pand echter te klein voor het onder brengen van de winkelafdeling als het volgens de huidige opzet gebouwd woidt en zou het pand graag met nog een verdieping zien uitgebreid. Uit stedebouwkundig oogpunt zou de Ge meentelijke Dienst voor Stadsontwik keling hiertegen bezwaar hebben ge maakt. Het overleg over het Lijnbaan- pand tussen de directie van Gei zon enerzijds en Philips Pensioenfondsen en de Dienst anderzijds is enkele maanden geleden begonnen, maar heeft nog niet tot een beslissing ge leid Philips Pensioenfondsen heeft ge meend met de verhuur van de overige winkelpanden van het Liinbaanpro- ject te moeten wachten totdat men definitief weet of Gerzon al dan niet in het pand zal tiekken. De belangstelling van de kant van de winkeliers voor vestiging aan dfl door te trekken Lijnbaan en de Van Oldebarncvedtstraat is gioot. Handelstelefoongidsen Maatschappij N.V., uitgever van de Gele Gids maakt bekend, dat de Gele Gids de enige zaken- en beroepenlijst in Rotterdam en Schiedam is, welke vanaf 1968 volgens overeenkomst en met medewerking van P.T.T. wordt uitgegeven. De advertentiewerving voor deze enige officiële gids is 1 mei begonnen. Wij maken u er op attent, dat onze medewerkers zich altijd kunnen legitimeren en alleen publikatie-opdrachten afsluiten op formu'ieren, die als kenmerk het beschermde embleem van de Gele Gids dragen. Voor alle inlichtingen kunt u zich steeds richten tot ons kantoor in Den Haag, Stationsweg 74, tel. 070-654916, of tot het volgende telefoonnummer in Rotterdam 121615. Hoofdkantoor de Gele Gids Handelstelefoongidsen Maatschappij N.V. Wibautstraat 82-84 Amsterdam Tel. 020- 92 3545 (Van onze dammedewerker) ROTTERDAM, vrijdag In bet toernooi om het persoonlijk damkam pioenschap van Rotterdam leidt na vier ronden J. J. van Tol (Het Oos ten) met de fraaie score 7 punten uit vier partijen. Met 6 punten volgt F. de Jong (Constant) hem evenwel op de voet. Deze week noteerden we drie winstpartijen. Van Tol misleidde han dig in een laat klassiek geworden stel ling v.d. Kerkhoff en veroverde een schijf. Daarop volgde een venijnig eindspel, dat Van Tol tot winst reali seerde. A. v.d. Stoep (met zwart) drukte in net middenspel Van Prooyen van het centrum. Na een fraaie combinatie naar dam wikkelde v.d. Stoep sekuur naar winst af. Reeds kort na de ope ning nestelde De Jong tegen Meijer zich al op 24 om daarna zijn tegen stander In een wurgende greep te houden. Twee duels eindigden In remise. Bi- zot had weliswaar tegen Bousema een enorm centrumoverwicht, maar door het ontbreken van een goed tempo kon de laatste nog juist ontsnappen. Roozenburg De Vries droeg doorlo pend een weinig geprononceerd ka rakter, waarin rustig naar de remise haven werd gelaveerd. Stand na 4 ronden: 1. Van Tol 7 punten; 2. De Jong 6; 3. De Vries 5; 4. v.d. Stoep 4 (uit 3); 5 Bizot 3 (3); 6. v.d. Kerkhof 3; 7/8. Meijer en Roo zenburg 2 (3); 9/10. Bousema en Van Prooyen 2. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De de potchef van de Remise Kralingen van de RET, de heer H. Lange, is na 38 jaar bij het bedrijf gewerkt te heb ben. met pensioen gegaan. Donderdag kreeg de heer Lange van de directeur van de RET, drs. C. G. van Leeuwen, de zilveren draagpenning en het ge tuigschrift van de Nederlandse Maat schappij voor Nijverheid en Handel. Ook voor de Brit Billy Holmes ls het zesdaagsefestijn afgelopen. De 32-jarige, in dit milieu onervaren En gelsman, bleek bij een ongevaarlijke val een beentje in z(jn pols te hebben gebroken. De organisatoren zagen zich nu genoodzaakt de ploeggenoten van Lykke en Holmes, Freddy Eugen en Norman Hlll aan elkaar te koppelen. Ondanks het feit dat hierdoor het aantal favone'.e koppels tot twee (Post/Sercu en Duynidam/Bugdahl) werd teruggebracht, vormden de ge vechten op de houten piste in de Energiehal gisteravond en -nach een ongekend hoogtepunt. Daar droeg vooral de grote publieke belangstel ling toe bij. Ruim vierduizend toe schouwers, ongeveer evenveel als op de eerste twee dagen sametn, zorgden voor een enorme sfeer. De meesten to- §en dan ook pas diep in de nacht uiswaarts. Peter Post en Patrick Sercu hebben de aanvallen op hun leiderspositie op waardige wijze afgeslagen. Zij konden evenwel niet voorkomen dat Leo Duyndam en Klaus Bugdahl hun ach terstand van een ronde goedmaakten. De Nederlands/Duitse combinatie maakte vooral indruk in de koppel- ROTTERDAM, zaterdag In de grote zaal van de Doelen treedt op donderdag 23 mei het New York Harkness Ballet op met het volgende programma: Nightsong van Norman Walker en Alan Hovnancss, East of ashes van Alvln Alley en Carlos Suri- nach, Canto Indlo van Brian MacDo- nald en Carlos Chavez, Time out of mind, eveneens van MacDonald en op muziek van Paul Creston. ROTTERDAM, zaterdag In de Delfshavcnkerk geeft het Rotterdams studenten muziekgezelschap ter gole- genheicffvan het eerste lustrum een feestconcert. Werken van Mozart, Beethoven, Telemann en Strategier worden uitgevoerd. Het concert geldt tevens als afsluiting van het studium generale programma 19671968. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag Het cir cus Toni Boltini komt volgende week in Vlaardtngen, Hoogvliet en Rotter dam. Donderdag 9 mei worden in Vlaardingen op het feestterrein Broekweg-Markt twee voorstellingen gegeven; een om kwart over vier en om acht uur. Op dezelfde tijden speelt het circus de volgende dag, vrijdag, twee maal op de Leemkuil in Hoog- vRet. Zaterdag en zondag worden op het Afrikaanaerpleln twee maal per dag, om drie en om acht uur, voorstel lingen gegeven. tADVERTENTIE DEAl f H VOOH GLIU 1.1 M DAM tig H.v d Lfuin un T.i DUNANTSTRAAT 22-2 BOTTERDAM TEI010-23 3118-25Q7 80 ROTTERDAM, zaterdag. De mi nister van justitie, mr. C. H. F. Polak, opent op maandag 13 mei het nieuwe huis voor werkende debiele Jongens. Het nieuwe hof aan de Hanrnthstraat 36 in de Prins Alexandcrpolder. Za terdag 18 mei krijgen de buurtbewo ners gelegenheid om het pand te be zichtigen van half 11 's morgens tot half 1 's middags. ROTTERDAM, zaterdag Het christelijk gemengde zangkoor Con Amore bestaat veertig jaar. Dit feit wordt op vrijdag 17 mei herdacht met een concert in de NleUwe Oosterkerk aan de Boezemsingel, waaraan mee werkten het chr. jeugdkoor Blij dorp het geref. kerkkoor Rotterdam-Cen trum, chr, Rotterdams jongenskoor, de organist A. J. L. Bbtticher en de trompettist T. Kalkman. Kaarten ƒ2,zijn verkrijgbaar bij H. Renes, Leopoldstrnut 20b, mevr. De Roodt, Kortenaerstraat 29, H. Maliepaard, Abr. Kuyperlaan 24 en A. Ooms, Bulslandstraat 46b. yEr zijn in Rotterdam onge veer 350 gezinsverzorgsters. Per jaar vragen ongeveer zeshon derd gezinnen om gezinshulp. Het tekort bedraagt derhalve ca. 250. Maar dat is nog niet alles. Het verloop is bijzonder groot en de anhno voor dit beroep is goring. be Rotterdamse laad voor gezins verzorging en gezinshulp trekt dan ook regelmatig bij do pers aan de bel. Men heeft publiciteit nodig. Er moe ten meer gezinshulpen en gezinsver zorgsters komen. Zo werd deze week weer eens een persbijeenkomst gehou den. Bestuursleden van de instellin gen, die zich bezighouden met gezins verzorging, leidsters en gezinsverzoig- steis verstrekten een macht aan infor matie. De pers kreeg m het bijzonder op het hart gedrukt: een gezinsver zorgster is geen dienstbode en de ter persconferentie aanwezige gezinsver zorgsters wilden dit graag bevestigen. Een van hen vertelde: „heel inciden teel komt het nog wel eens voor, dat men je als een soort dienstbode pro beert te behandelen. Als ik bijvoor beeld in een voornaam gezin werk en ik zeg tegen een van de kinderen dat hot mee moet heldpen afwassen, kan er nog wel eens vreemd worden ge keken." Wat ls een gezinsverzorgster? Een gezinsverzorgster springt in wanneer de huisvrouw niet in staat ls zelf haar huishouding te voeren. Ik citeer uit een folder: „Verzorging betekent dan niet alleen met vaardige hand een tel kens andere vreemde huishou ding te doen, maar ook begrip hebben voor de behoeften van allen die deze zorg nodig hebben. Praktisch inzicht, initiatief, begrip voor anderen, geduld. Sociaal inzicht en enige mensenkennis zijn echt onmisbaar, ieder die bij de gezinsvcrzoiging is betrokken draagt bij tot het welzijn van de gezinnen. Het beroep heeft ongetwijfeld aan trekkelijke kanten. Het is een zelf standig beroep. Toch vraag lk mij af ot men er ooit in zal slagen voldoende gezinshelpsters/ verzorgsters aan te trekken. De salarissen! Die zijn aan de lage kant. Een meisje van 17/18 jaar begint na voltooide opleiding met een bruto-salaris van 395.het maxi mum. na ongeveer zeven Jaar. ligt voor een gezinsverzorgster op 689. cn voor een gezinshelpster op 485.. Er zijn diverse opleidingen voor ge zinsverzorgster. Voor gezinshelpster komt binnenkort in Rotterdam een nieuwe opleidingsmogelljkheld, name lijk in het kader van een leerlingstel sel. Deze in september te starten op leiding geeft aansluiting op de oplei ding tot gezinsverzorgster. t Wie inlichtingen wenst over het be roep van gezinsverzorgster kan deze krijgen bij de Rotterdamse Raad voor Gezinsverzorging en Gezinshulp, Westblaak 73—75. Rotterdam. Tel. 134520. Op saterdag 8 juni sullen voor de twaalfde keer de Europoort vorkhef truckwedstrijden voor werknemers van Rotterdamse havenbedrijven wor den gehouden. Het parcours wordt verreden op dc Parkkade. De havenbedrijven zijn uitgenodigd een vertegenwoordiger af te vaardi gen. Deze vertegenwoordiger wordt bepaald door het houden van onder linge wedstrijden dan wel door loten of stemmen. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur en in de middaguren zullen de drie best geplaatste rijders het parcours, dat dan zal zun ver zwaard, nogmaals rijden om de toe kenning van de wisselprijs en om de persoonlijke prijzen vast te stellen. Abonnee H. v an Haastert schreef dezer dagen aan het Rot terdams Parool een brief waarop wij hem graag zouden willen ant woorden. Hij verzuimde echter zijn adres te vermelden en aange zien onze abonnementenadmini stratie op straatnamen is gerang schikt kunnen wij het daaruit niet halen. Wil de heer Van Haastert zich even met ons in verbinding stellen? TOEN ik deze week op een avond het Rotterdams Parool begon te lezen riep ik: „Hée!" t) ook? Zo ja, schrijf mij dan per brief of briefkaart welke veran dering onze krant heeft onder gaan. U kunt er een boek uit de Parool-Life-serie mee winnen. Er liggen tien boeken klaar voor de meest originele inzendingen. Dus: onze krant heeft deze week een opvallende verandering on dergaan. Waaruit bestaat die ver andering? Uw reacties worden voor a.s. donderdag ingewacht bij de schrijver van het Rotterdams Dagboek, postbus 876, Rotterdam. In Blijdorp hebben een dingo en een wolf drie nakomelingen gekregen. De dingo (een Australische wilde hond) is de moeder, de wolf de vader. Dit is waarschijnlijk de eerste keer, dat een dergelijk gemengd huwelijk met kinderen wordt gezegend. De drie jongen zijn grijs; ze zitten bij de moe der in het nok. Hoe deze dieren he. ten? Wolgo's misschien. koers, waarin zij Post en Sercu naar de 'weede plaats verwee« Alle andere koppels, behalve he Rotterdamse duo John Brouwer/Dick Verdoorn, dat in verband met een griepaanval van eerstgenoemde tot na de koppelwedstrijd geneutraliseer-1 werd, liepen grote adhterstand op. D» Spanjaard Hartelano en de Engelsman Halls werden zelfs op 22 ronden gere den, waardoor ze de laatste (nu elfde) plaats van de twee Rotterdammers, die op 19 ronden achterstand bleven s aan, overnamen. Hoogtepunt op de avond vormde de s'rijd aeh'er de derny's. Na de aflos sing zorgden Peter Post, Theo Ver- schueren en Leo Duyndam voor een grootse finale, waarin ze onder oorverdovende aanmoedigingen om beurten aan kop lagen. In de laatste ronden leek Duyndam onbedreigd op de zege af te gaan, maar in de voor laatste ronden kwam Peter Post zo sterk opzetten, dat de jonge Westlan der moest buigen. Zelfs ontnam Ver- schueren hem nog de tweede plaats. ONDANKS zijn geweldige prestaties keek Leo Duyndam gisteravond zorgelijk. De pas twintigjarige, In HopselersdUk geboren professional vertelde dat hij nog veel last had van zijn achillespees, die hij onlangs ln de wegwedstrijd Parifs-Nlce geforoeerd had. ,,'s Avonds kan ik zowat niet meer lopen van <ie pijn", aldus Leo Duyn dam. „Ik hoop ook maar dat ik deze zesdaagse zal kunnen uitrijden. Want het gaat toch lekker. Ook Klaus (Bug dahl) rijdt geweldig. Ondanks het feit da: htj een tijd niet gefiets' heeft." De jonge Nederlander, die eerder in Ztlrich (8e), Amsterdam (4e) en An'- werpen (7e) in zesdaagsen is uitgeko men, blijkt het in Rotterdam goed naar zijn zin te hebben. „De bochten zijn hier wel moeilijk", zegt hij. Maar tobdusver heb lk toch niet te klagen. Het belangrijkste is dat het gezellig is. En daaraan moeten de mensen mee werken." De stand na de neutralisatie om drie uur luidde: (Did./Ned.) 74 pnt. Op 7 ronden: 4. Van der Lans/Lawrie (Ned./Austr.) 185 pnt. 5. Verschueren/Seeuws (Belg.) 108 pnt.; 6. De Roo/Severeyns (Ned./Belg.) 54 pnt. Op 9 ronden: 7. Bongers/De Wit (Ned.) 183 pnt; 8. Hill/Eugen (GB/Den.) 132 pnt.: Op 10 ronden: 9. Legrand/Grossimling- haus (Ned./Dld.) 112 pnt; Op 19 ron den; 10 Brouwer/Verdoom (Ned.) 124 pnt.: Op 22 ronden: 11. Hortelano/ Haals (Sp./GB) 92 pnt. De overheersende figuur ln de toe- komstzesdaagse ls ongetwijfeld Albert van Midden, die op de derde avond met succes zijn eerste plaats verdedig de. In zijn serie won hij voor Ten Tlje. In de finale kreeg hij Martin Verwey uit Zevenhuizen tegenover zich, maar ook deze was niet tegen Van Midden opgewassen. In de strijd om de derde plaats won Verwey gemakkelijk van Van Dorth. Wim Koopman, die op de tweede plahts staat, had zich niet voor de fi nale kunnen plaatsen. De stand na drie dagen: 1. A. van Midden 37 pnt. 2. W. Koopman 23 pnt. 3. B. ten Tlje 21 pnt. 3. M. Verwey 17 pnit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1