Gevallenen door vele duizenden herdacht AUTO GESLIPT OP RIJKSWEG: DODE, DRIE GEWONDEN KONINGIN ONTHULDE IN ROTTERDAM BEELD VAN HAAR MOEDER „TE KORT OM TEN VOLLE TE BESEFFEN WAT ZIJ DEDEN Kwart miljoen schade bij brand in boerenschuur Twee jongens uit opvoedingsgesticht in arrest wegens autodiefstal Gemeente Delft laat woning met Turken voor deel ontruimen Turken zonder werk vergunning land uil Actiecomité in Leiden tegen universitair nieuwbouwplan Bij brand in tent gewond Engels meisje overleden Vrouw verdacht van oplichting VOOR DE VROUW Margrid van der Linden naar Spaanse Miss Maja-verkiezing AFORISMEN VAN COCO CHANEL Drankmisbruik onder kinderen in Zweden Luchtvaartmaatschappij in Rubinstein-huis Vanillekoekjes Homofiele studenten richten werkgroep op pagina 4 - maandag 6 mei 1968 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. „Ttyée minuten zijn kort om weer ten volle te beseffen hoe zy, door wat zjj deden in duisternis en ver nedering, de hoop, het vertrouwen, de strijdlust en de levensmoed van velen wakker hielden en wat w(j hun alleen al daardoor heel ons leven verschuldigd zullen blijven," Dit zei burgemeester dr. I. Samkalden van. Amsterdam zaterdag avond in zijn toespraak op de Dam, nadat daar door vele duizenden twee minuten stilte in acht was genomen tor herdenking van alle burgers en militairen, die zijn gevallen in de tweede wereldoorlog en na 1945 in Indonesië, Nieuw Guinea en Korea, Voor de herdenkingsbijeenkomst op de Dam had burgemeester Samkalden aan het hoofd van de stoet de jaar lijkse sliUe tocht meegelopen van de Nassaukade via de herdenkingsplaat sen in de Mamixstraat (Spicghel- school) en het Weteringplantsoen (fu silladeplaats), waar bloemen werden neergelegd. Na de twee minuten stil te werd door de aanwezigen op de Dam hei Wilhelmus meegezongen be geleid door de Amsterdamse Politic Kapel. Niet uitgebannen In zijn toespraak zei burgemeester Samkalden onder meert „Die twee mi nuten zijn ook lang, te lang om te verbergen, dat het onrecht niet is ver dwenen, dat dwang en machtawaan nog in vele vormen voorkomen, dat geweld en. terreur niet zijn uitgeban nen. Hier In Amsterdam, wanr ae vrijheidsdrang zich al sinds eeuwen fel en Bterk uit en waar de dwinge landij juist daardoor zulke diepen wonden sloeg, leeft ook de verbonden heid met hen, die verdrukt zijn in de wereld, met wie zuchten onder geweld en met hen voor wlo de ramp van de oorlog nog niet is afgewend." Dr. Samkalden Tresloot zijn rede met: ,,Er is iets, dat leder die van lief de tot en zorg voor de vrijheid ver vuld is, vandaag, op deze plaats, hier en nu kan doen. Dat is: tot zich laten doordringen die ene laatste zin. die uit de pen van Roland Holst op ons Na tionaal Monument gebeiteld staat: Niet onbeheerst, doch enkel beheerst van boven de wereld, blijft vrijheid ons deel." Na de declamatie door Andró van den Heuvel en het taptoe-signaal door de trompetters van de Amsterdamse politie legde burgemeester Samkalden als eerste namens de stad een krans bij het monument en begon het dafiló van de burgerij, waarbij eveneens kransen en bloemen bij de voet van het monument werden neergelegd. Nationale Herdenking Zaterdagmiddag had, ns herden kingsdiensten in de Oude Lutherse Kerk en in de Nieuwezljds Kapel, op de Dam de Nationale Herdenking plaatsgevonden, die werd bijgewoond door koningin Juliana en prins Bern- hard, minister-president P, J. S, do Jong, minister mr. H. K, J. Beemlnk van binnenlandse zaken, minister W, den Toom van defensie, een groot aantal autoriteiten en vertegenwoordi gers van marine, land- en luchtmacht, verzetsorganisaties en oud-strijders. Nadat Rob de Vries „De laatste brief" van Bertus Aatjes en „Tot de doden" van Ed Hoornik had voorge dragen, legden de koningin en prins Bernhard als eersten een krans bij het Nationaal Monument. De minister president en de ministère Beernink en Den Toom legden namens de minister raad de tweede krans, waarna twee nabestaanden, die onbekend wensten te blijven namens alle nabestaanden een krans legden. Door de verschillen de aanwezige deputaties wenden daar na nog 24 kransen gelegd. Nadat een hoornblazer van de Ko ninklijke Militaire Kapel het taptoe- signaal had geblazen, volgde een mi nuut stilte, waarna de kupel het eerste couplet van het Wilhelmus speelde, oat door een groot aantal aanwezigen werd meegezongen. Mr. A. B. Roosjen, voorzitter van het Comité Nationale Herdenking Mi litaire Gevallenen en dr. J. C. Hooy- kaas, voorzitter van de Commissie Na tionale Herdenking, begeleidden hier na koningin Juliana en prins Bern hard bij de aanvang van het doflié, dat tot omstreeks vijf uur duurde. Ongeveer 2000 mensen hebben za terdagavond deelgenomen aan de stil le tocht naar de erebegraafplaats in Overveen. Oud-wethouder mr, F. P. Th. Rohling memoreerde hier do eerste tocht, gehouden in 1045 naar deze plaats, bij de hernieuwde teraar debestelling van het communistische meisje Hannie Schaft, dat door de Duitsers was vermoord. Koningin Wilhelmina liep aan het hoofd van de stoet. Het Bloemendaalse raadslid ds. D. ter Steege, zei over de vraag, hoe lang men nog moet doorgaan met het herdenken van de gevallenen: „Zolang de Tweede Wereldoorlog voortduurt, cLw.z. zolang er nog iemand leeft die de oorlog heeft meegemaakt." Zaterdagmorgen waren in Overveen reeds verscheidene herdenkingen ge houden. Kransen werden gelegd door o.m, de stichting 1040—1945 en door een deputatie van het marinehospitaal in Overveen. Deputaties van het ver zet uit Heemstede, vap de LOLKP uit de Haarlemmermeer en 300 Haarlem se schoolkinderen legden bloemen op begraafplaats Rusthof. /;>i% twee minuten stilte en het spelen van het Wilhelmus werden bloemen neer gelegd bij het monument. Koningin Juliana en prins Bernard hebben zaterdagavond na afloop van de stille tocht door Banrn een krans van paarse seringen gelegd bij het monument voor de gevallenen op het Stationsplein. Prinses Beatrix, prins Claus en prinses Christina woonden de plechtigheid bij, samen met ruim 1000 Inwoners van Baam. Mr, Pleter van Vollenhoven nam zaterdagavond deel aan de herdenking In Apeldoorn, Hij liep mee in de stoet van ongeveer 400 Apeldoorners naar het monument In het Oranjepark, v/aar kransen en bloemen werden ge legd. Ongeveer 000 nabestaande» en vrienden van gevallenen uit heel Ne derland waren zaterdagmiddag aan wezig bij de jaarlijkse herdenking op de erebegraafplaats van de oorlogs gravenstichting in. Loenen op de Velu- we. De burgemeester van "Utrecht jhr, mr. C. J. A. de Ranitz hield de her denkingsrede. Tot slot van de plech tigheid werden bij de katafalk tn de rouwkapel kransen gelegd door o a. do commissaris der Koningin mr. Bloe- ir.ers en vertegenwoordigers van ver zetsorganisaties. Op Texel Is zaterdagmiddag een herdenkingsplechtigheid gehouden op de begraafplaats van de 550 Geor- glers, die in april en mei 1945 tijdens een opstand tegen de Duitsers het le ven lieten, 's Avonds werden aan de voet van het herdenkingsmonument voor de gevallenen in Den Burg kran sen gelegd door o.a burgemeester W. H. Spremger, de heer V, Sorokin. hoofd van het consulentschap verbon den aan de Russische ambassade in Den. Haag. door de vereniging Neder- land-USSR en de stichting 1940— 1945. Amersfoort In Amersfoort werd een stille tocht gehouden naar het monument van Frits Sieger op de schietbaan bij het voormalige concentratiekamp. Onge veer 1000 Amersfoorters legden hierna kransen op de begraafplaats Rusthof, waar ook een groot aantal geallieer de militairen begraven liggen. Ook gistermiddag la op de begraaf plaats Rusthof een herdenkingsplech tigheid gehouden, waaraan ongeveer 30 nabestaanden van gesneuvelde En- felse militairen deelnamen, op Uitno- igign van het Nederlands Oorlogs- gravencomtté ln Amersfoort. Ongeveer 400 vertegenwoordigers van de ambassades en/of handelsver- tegemwoordlglngen van Sowj et-Rus land, Polen, Joegoslavië, Tsjechoslo- wak ij e, Hongarije, Roemenië en de DDR legden zaterdag in Amersfoort 35 kransen bij het monument voor de Russische gevallenen, het monument voor de geallieerde gevallenen, bij de voormalige fusilladeplaatsen en op de nfplB - - - KONINGIN JULIANA bij" het standbeeld van Koningin Wilhelmina in Rot terdam, dat zij zaterdagmiddag onthulde. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Onder grote belangstelling heeft ko ningin Juliana zaterdagmiddag in Rotterdam het standbeeld van wij len haar moeder, koningin Wilhelmina, in het park bjj de Westerkade en de Wlcstcrlaan, onthuld. Voordat het in hardsteen uitge houwen beeld, gemaakt door Charlotte van Pallandt, werd ont huld, bracht de initiatiefnemer tot de vervaardiging van het mo nument, mr. dr. K. P. van der Mandeis, de avond van de vierde mei 1952 in herinnering. Toen onthulde koningin Wilhelmina op het Staduisplein in Rotterdam het monument voor de gevalle- Aan het slot van de een half uur durende plechtigheid, waarbij ook prins Bernhard aanwezig was, aan vaardde burgemeester W. Thpmassen namens het gemeentebestuur het standbeeld Hij tei onder meer: „Het optreden van kon.ngin Wilhelmina in 1952 was het laatste voor Rotterdam. Deze stad is vol herinneringen aan Wilhelmina Als jong meisje bezocht zij Rotterdam voor het eerst in 1891. Aan dit bezoek herinnert nog de Wilhetminakade Nooit ook zal Rotterdam de dag ver geten - het wns 22 september 1945 - waarop koningin Juliana voor het eerst na da bevrijding de stad bezocht en in de stromen-de regen de binnen stad bezichtigde. Zij zelf heeft - het telegram is gedagfekend ID januari 1948 aan het stadswapen de woor den toegevoegd „Sterker door strijd"." Spoorwegen De president directeur van de Ne derlandse Spoorwegen ir, J. Lohmann. en de voorzitter van de personeelraaa van de N.S. de heer G J. H. Alink, hebben zaterdagavond om zeven uur in aanwezigheid van een deel van het personeel een krans gelegd bij het monument voor de in de oorlog geval len N S.-ers. Na deze plechtigheid voor het hoofdgebouw volgde een kor te herdenking op het Utrechtse sta tion. AUe treinen in Nederland ston den van 20 00 tot 20.02 uur stil. In het centrum van Utrecht werd door de burgerij een stille tocht ge houden, die eindigde op het Damplein, De traditionele plechtigheid ln hot St WHlibrorduskerkje te Waalre ter herdenking van de Btabantee gesneu velden, werd zaterdagavond door aan merkelijk meer personen bijgewoond dan de laatste jaren het geval was Afgevaardigden van het provinciaal bestuur en andere instanties legden kransen bij het eregraf, waarbij leden van de rijkspolitie de wacht hadden botrokken. Hierna defileerden alle aanwezigen langs het giaf waarop vele bloemstukken werden neergelegd. In het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag werden zaterdagmorgen al len herdacht die ln de bezettingstijd voor de persvrijheid het leven lieten Bij deze herdenking waien o.m aan wezig minister-president P. J. S. de Jong en do heer H. Algra, in de oorlog hoofdredacteur van het Friesch Dag blad, dat werd opgeheven nadat de Duitsers de redactie hadden willen dwingen zich aan te sluiten bij het Verbond van Journalisten. Dit ge beurde na een groot aantal anti- Duitsgezinde Rrtikelen in het blad. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, maandag. Door tot nog toe onbekende oorzaak i3 zondagmorgen omstreeks vier uur een brand uitgebroken in de schuur van de kapitale boerde» ij van de heer L W. Luyckx, gelegen aan de Jan van Bodenweg in Lepelstraat. De brand werd 's morgens ontdekt door een vooibijganger die de bewo ners wekte. Do gehele schuui stond toen al in lichterlaaie en de storm wind wakkerde het vuur sterk aan. Door de gunstige windrichting Hep het woonhuis geen gevaar De brandweer van Halsteren kon tegen de vuuizee weinig uitrich'en De gehele schuur brandde lilt Verscheidene landbouw machines gingen verloren De totale schade bedraagt 120 000 De land bouwer was hiertegen verzekerd, ln de schuur waren echter ook opgesla gen goederen van een grossier in groente uit Bergen op Zoom, de heer G. Olrbans, ook ter waarde van ruim ƒ120 000 De grossier was hier niet voor veuekerd. Door de rijksrecher che vvoidt een ondetzoek naar de brandoorzaak ingesteld de graven. Pelgrims w Bij de dodenherdenking op het oor- Waalsdorp logskerkhof Jonkerhof j ln NUmegen, Ook naai' do fuslUadepIaats op de Waalsdorpervlakte hebben duizenden, onder wie veel jongeren, zaterdag avond een stille tocht gehouden. Na het luiden van de Bourdonklok, da waar 1600 grafstenen de namen dra gen van gevallen Britse militairen, waron zaterdagavond ook vijftig En gelse pelgrims aanwezig. Zij waren traditiegetrouw opgenomen in Nij meegse gezinnen. De pelgrims zuilen nog enkele dagen in Nijmegen blijven en be/oeke» blengen aan de vroege»e gevechtstc»relnen in de omgeving van de stad. Op het Britse oorlogskerkhof m üden werden zaterdagavond o m door de commandant van de vliegbasis Volkel bloemenkransen gelegd bij tie graven van de 7O0 gesneuvelde Engel sen, Canadezen, Nieuw-Zeelanders en Australiërs De plechtigheid was geor ganiseerd doot het Nederlands Oor logsgi a vencomité. Aan de militaire herdenking op de Grebbeberg werd zaterdagochtend voor het eerst deelgenomen door een burgerzangkoor, de vereniging Eben Haeien uit Rhenen. Er werden kran sen gelegd door ondermeer de bevel hebber van de landstrijdkrachten, lui tenant generaal Th. van der Veen. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, maandag Ia de nacht van zaterdag op zondag heeft de heer W. Kooman door snel ingrijpen voorkomen dat eon auto, die voor zijn huis geparkeerd stond, ge stolen werd. Toen hy onraad bemerk te, snelde hy naar bulten cn kon de langzaam wegrydende auto op de hoek inhalen en de chauffeur, een jongen, vastgrijpen. Een andere jon gen ontsnapte, Bij verhoor door de politie bleek het de 17-jarige R van R uit Amstelveen te zijn, die was weggelopen uit een rijksopvoedingsgesticht in Zeist, Bij het verder onderzoek bleek dat Van R sarr.en mei de 17-jange J. Kdie eveneens uit dit gesticht was weggelo pen, een drietal auto's had gestolen Met de eerste auto uit Zeist waren zij naar Maasbracht gereden. Daar had den z»j een andere wagen gestolen en waren daarmee naar Bergen op Zoom gegaan De ln Maasbracht gestolen auto Imdden 7ij op de Nieuwe Markt te Bergen op Zoom weggezet, waar zij de wagen van de heer Kooman wilden stelen Van R weid ingesloten. K, die de vlucht had genomen, werd zondag- me rgen door de politie in Zeist aange houden. Beiden zullen voor de officier van justitie woiden geleld. (Van onze corresponent) DELFT, maandag Dertien Turk se gastarbeiders zijn onder ontoelaat bare omstandigheden, oa. op het ge bied van ventilatie en verwarming, gehuisvest in een woning aan de Kloosterkade te Delft Dil blijkt uit rapporten van de Dienst voor Sociale Belangen, Geneeskundige dienst en Brandweer De dertien Turken woon den ei al twee jaai, allen zonde» ver gunning Het collega van b. en w. heeft nu gelast dat zeven van de Tur ken het pand moeten verlaten. Naar: de woonsituatie van de buitenlandse gastat beiders elders in de stad wordt een onderzoek Ingesteld, (Van onze correspondent) EINDHOVEN, maandag. Zondag ochtend zijn te Eindhoven twee bus jes met 21 Turken aangehouden, die zonder werkvergunning ln ons land verbleven Ze waren geronseld door een der chauffeurs, die er in Istanboel een zogenaamd reisbureau op na hiel den. Voor 200 bracht men hen via Bul garije, Joegoslavië, Italië, Frankrijk, Luxembutg en Belgie naai Nederland. Ze waren 27 apnl vertrokken. Aan de grenzen hadden zij geen mooellijkhe- den ondervonden omdat de autopapie ren en paspoorten ln orden waren. De Turken hebben op advies van het mi nisterie van justitie ons land zondag middag vla Bergeyk weer verlaten. (Van onze correspondent) LEIDEN, maandag - In Leiden is een comité opgericht dat actie voert tegen het plan van de universiteit om aan de Witte Singel een gebouwencomplex te laten verrijzen, waaronder een meer dan honderd meter hoge toren. Het complex, dat een aantal A-fa- cultelten zal moeten huisvesten en waarin ook de bibliotheek zal komen, krijgt een lengte van 200 meter met twee torenelementen van 100 en 42 meter hoogte De bouwplannen zijn uitgewerkt door de Amsterdamse ar chitect P Zandstra t Met name tegen de hoge faculfeifcs- toren bestaan grote bezwaren Het actiecomité heeft via advertenties de Leidse bevolking opgeroepen zich te verzetten Ook heeft het een adres aan de Gemeenteraad gericht, waarin ge wezen wordt op de onherstelbare schade, die een wolkenkrabber bij de binnenstad aan het stadsbeeld, vooial rond hel Rapenburg, zal aanrichten Men vergelijkt een en ander met de bezwaren die indertijd zijn gerezen te gen de voorgenomen bouw van de Ne derlandse Bank aan de Amsterdamse Vijzelstraat en het fel bestreden Ner- yi-ptan m Den Haag. Van de zijde van b. en w de provin ciale planologische dienst en twee raadscommissies zijn geen ernstige bezwaren tegen het plan geopperd Ket plan hoeft nu alleen nog door de Leidse raad goedgekeurd te worden Deze zal vandaag haar oordeel geven (Van onze correspondent) OVERVEEN, maandag In hel Marine-hospitaal te Overveen is gis termiddag hei 12-Jange Engelse meis je Margaret Gray overleden aan de verwondingen die zij za erdag 27 april opliep, toen de tent waarin zjj met haar ouders kampeerde in brand raakte. Hot gezin Gray een in Duitsland gelegerde Britse militair me' zifn vrouw en drie kinderen, verbleef me vakantie in Bloemendaal Na de brand werden ze allen ln het ziekenhuis op genomen. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, maandag Tegen mevrouw E S. uit Bergen op Zoom is proces-verbaal opgemaakt op verdenking van oplichting. By een postorderbedrijf had zij goederen ge kocht op naam van een familielid Toen deze weigerde te betalen, werd de recherche ingeschakeld Bij haar verhoor bekende zy ook m 1985 100,- te hebben ontvreemd uit de muntmeter van de electricitelt ln haar woning. Indertijd had zij de politie verteld dat er was ingebroken. Hier voor werd tegen haar proces-verbaal opgemaakt wegens diefstal en net doen van valse aangifte. Fotomodel Margrid van der Linden. Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM, zaterdag. Het 21-jarige Amsterdamse foto model Margrid van der Linden zal Nederland deze maand verte genwoordigen ln Spanje .bij de Miss Maja-verkiezing. Zij zal van 18 tot 28 raei het Goya-festival ln Saragossa bijwonen waar jaar lijks deze verkiezing (de laatste jaren een internationale affaire) wordt gehouden. De Nederlandse Miss Maja- kandidaat zal evenals de overige kandidaten een nationaal kos tuum moeten dragen bij de ver kiezing: voor Margrid wordt dit een Volendammer kostuum. Ze moet er om lachen en zegt: „Xk vind het gewoon een fijae vakan tie. Alles wordt geregeld. Iberia vliegt me erheen, onderdak wordt verzorgd, het lijkt me enig. En dat Volendammer kostuum liever dat, dan als de echte Maja naakt op een canapé," Het schilderij „La Maya Vestida" van Goya. UTRECHT, maandag (ANP), De 25-jarige mevrouw E, Assen- broek-Verhoef uit IJmuiden is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen by een ongeluk op de rjjksweg Arnhem Utrecht ter hoogte van Bunnink. Zy was in verwachting. Haar man, de heer P. G. Assenbroek, kreeg rugletsel. De bestuurder van de auto, de heer J. Bakhuis uit Rotterdam liep inwendig letsel op. Zijn echtgenote, mevrouw E. M. Bakhuis-Assenbroek werd ernstig aan het hoofd gewond. De wagen waarin z(j zaten raakte in een slip op het nieuw-geasfalteerde gedeelte van de rijksweg en schoot achteruit onder een schaftwagen die in verband met de werkzaamheden rechts van de weg in de berm stond. Coco Chanel, de „grand old Lady" van de Par^ae haute cou ture, kan niet alleen goed ont werpen, «e kan ook goed naden ken. En ze heeft een aantal ge dachten aforismen op pa pier gezet. Enige ervan: „Er ïUn mensen die geld heb ben en mensen die rjjk zijn. Het Is niet hetzelfde. Alleen de rUken geven." „Leer alles, maar vergeet het dan weer. Een vrouw die zich herinnert, Is opgehouden een meisje te *Un." Niets maakt een vrouw ouder dan de wens er jong uit te zien." „Vroeger streden vrouwen met hun eigen wapenen cn was elke nederlaag een overwinning. Nu stryden ze met de wapenen van mannen en is elke overwinning een nederlaag." „Een mooie vrouw zou haar spiegel ln stukken moeten slaan voor het te laat is." „Ik houd niet van mannen die geringschattend over vrouwen spreken. Dat is zelfingenomen en dom. Men sou alleen over zichzelf kwaad moeten spreken. Dan word je tenminste geloofd." TN Zweden beginnen steeds jongere kinderen met het drinken van al coholhoudende dranken, aldus een rapport van de Zweedse nationale jeugd»^viesraad aan de regering. Op een leeftijd van 11 jaar heeft 40 pet, van de jongens en 21 pet. van de meisjes al alcohol gebruikt. Op 14-ja- rige leeftijd heeft één op de twee jon gens en meisjes sterke drank gebruikt, terwijl 28 pet van de jongens en 17 pet. van de meisjes dit op die leeftijd regelmatig doen. Volgens een arts zfjn op 1 mei In Stockholm 20 volkomen beschonken kinderen van hoofdzakelijk 12 of 13 jaar aangetroffen. Er waren zelfs en kele tienjarigen onder. (Reuier). TN het acht verdiepingen tellende A gebouw aan Fifth Avenue In New York, waarin jarenlang het personeel van Helena Rubenstein werkte aan de schoonheid van de vrouw, zal binnen kort aan geheel andere zaken worden gewerkt. De snel groeiende Japan Air Lines heeft dit pand voor de niet on aardige som van 13,5 miljoen dollar gepacht en voor de aanpassing aan de eisen, die een luchtvaartmaatschappij aan dit pand stelt, »s nog eens ander half miljoen dollar uitgetrokken. 125 gram boter, 125 gram poeder suiker, 2 eiwitten, 125 gram bloem, 2 pakjes vanillesuiker, een snuifje zout. Zomaar lekker koekjes bakken op een doorA tse dag vind ik een heerlijk j oer de boter zacht, voeg de f oedei sull.er toe en blijf roe ren tot assa crèmig zacht is. Klop de eiwitten schuimig maar niet stijf en klop ze door het boter-suiker- mengsel. Roer de met de vanillesuiker en het zout gezeefde bloem bij dit mengsel en maak er een mooie, homo gene massa van. Leg kleine bergjes van dit beslag een flink eind van elkaar want ze lopen nog uit op een beboterd bakblik en bak de koek jes in een matig warme overn in ca. 10 min. gaar. De koekjes hebben dan een lichtbruin randje, maar z(jn in het midden nog lichtgeel v an kleur. H. M. OOSTVOORNE. Gisteravond om streeks kwart over acht is tn een bocht in de provinciale weg 31 (Kleidtjk) tussen Oostvoor ne cn Brielle de bestuurder van een mo torfiets, de 48-jarige A. van de Pol der uit Rockanje, en een van de twee duopassagiers, de I7-jarige W A. M, Verduin uit Rotterdam, om het leven gekomen Na een botsing met een tegemoetkomende auto was de motorfiets tegen een boom ge botst. De andere duopassagier, de plm 17-jarige B Lens. eveneens uit Rotterdam, werd zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen NIJMEGEN. Tudens een hevige re genbui is zaterdagavond in Nijme gen op de Graafseweg een auto met twee Oostenrijkers uit de bocht ge vlogen en tegen een boom gebotst. De 38-jange Bruno Lauterbach uit Thalheim bei "Wels was direct dood. De 24-jarige D. Sageder uit Bad Hall is met ernstig hersenletsel in het ziekenhuis opgenomen. HET BILDT. In St, Jacobiparocbie. gemeente Het Bildt, kwam zater dagmiddag de 7-jarige Bouwe B. Jonkman, op de hoek van het Oost- einde en de prof. J C Dortsfcraat, met zyn fiets onder een auto Hy is later op de avond in het ziekenhuis overleden. HAARLEM. Aan de gevolgen van een verkeersongeval is zondagmor gen in het Diaconessenhuis overle den de 73-jarige H. van Asperen. De man werd donderdagmiddag om half vier in de Rutherfordstraat in Haarlem-zuidwest aangereden door een achteruit een inrit inrijdende vrachtwagen bestuurd door J. A. van K. DRACHTEN. Doordat hun auto te gen een boom botste zijn in de nacht van zondag op maandag onder Ter- wispel de 46-jarige J. Sijtsema uit Gorredljk en de 43-jange D. Kleef- stra. uit de Veenhoop om het leven gekomen. Een derde passagier, de 21-jarige S. Landmeter eveneens uit Dc Veenhoop is zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. DEN HELDER. In het ziekenhuis te Den Helder is vanavond de 83- iarige P. Peper uit Wieringerwaard overleden aan de gevolgen van een ongeval op 2 mei. De heer Peper werd toen te Schagen aangereden door een personenauto. ("Van onze correspondent) LEIDEN, maandag. Te Leiden is een werkgroep van homofiele studen ten opgericht. Het doel van de gtoep is de homofiele studont tot aanvaar ding van zichzelf te brengen. De om geving van de homofiele student wil zij door het geven van voorlichting tot een meer tolerante houding bewegen. In Amsterdam ën Utrecht bestaan reeds dergelijke werkgroepen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1