Voorne en Putten blijft in geen geval ongerept' Ups en downs van Bouke IJlstra ROTTERDAMS DAGBOEK NYLONS Van Dongen en Huberts toprijders JÖV ROTTERDAM RIJNMOND BURGEMEESTER THOMASSEN: Motorraces Ontploffingen en branden op drie tankers in haven La Plata Excelsior morgenavond tegen FC Twente in Rockanje Duitse matroos verdronken Beeldende kunstih fiijnmoifd Mon amour Playmate Hans de Jong 'JEUGD TONEEL' ORGANISEERT TONEELWEEKEND Waar ligt H.I. Ambacht Rotterdamse illusies ontvangen? Vragen rond de metro VGOR MOEDER Bevrijdingsfeest van Wijkraad Overschie pagina 4 - dinsdag 7 mei 1968 Burgemeester W. Thomassen TIEN DODEN LA PLATA, dinsdag (AP)Tien mensen zijn om het leven gekomen en sesentwintlg werden gewond na een reeks explosies en branden, die drie in de haven van La Plata liggende Ar gentijnse tankschepen gistermorgen vroeg hebben doen linken. Een eerste ontploffing vond plaats aan boord van de Islaa Or ca das (880Ö brt.). die in de haven gemeerd lag. Er brak onmiddellijk brand uit, die zich uitbreidde tot twee andera tankers, del Cutral Co (12.712 brt.) en de Frayl Louis Belgram (12.741 brt waarna! ook daar ex- ..«les volgden. Alle drie schepen zonken. De oorzaak van de eerste ontplof fing Is niet bekend. Vier andere tan kera die in de nabijheid gemeerd la gen, konden tijdig worden wegge sleept. (Van onze sportredactie) «f TWifli ROTTER- Irlll'lsll DAM, dinsdag Aad Libregts, de voorzitter van de commissie betaald voetbal van Excelsior, en trainer Rinus Smits hebben zondag een ver geefse reis gemaakt naar de wed strijd Telstar—FC Twente. Ze hadden gehoopt iets te weten te komen van de apeelwUse van FC Twente, maar de Eachedeera, die mor genavond op Woudesteln In de eerste kwartfinale» om de KNVB-beker te gen Excelsior uitkomen hebben slch niet in hun kaart laten kijken. 2e hielden hun voornaamste troe ven Pahlptatz, v d. Vali, Jeuring n Achterberg langs de kunt en de mdere spelers spanden zicih zo weinig in, dat vele toeschouwers er na afloop schande over sprakem. Kees Rijvers zat zondagmiddag niet bij FC Twente op het trainersbankje Vermoedelijk was hu in Hilversum om het elftal van Excelsior te bekij kt i» Veel wijzer zal ook hij niet ge worden zjn, want Excelsior had de licht geblesseerde Kort en Luck ge spaard en haalde bovendien doelman Balen tien uit de strijd FC Twente zal wel niet de fout ma ken Excelsior te onderschatten. Da oostelijken zijn gewaarschuwd door de resultaten die de Kraliugse cupfijth- ters tegen Fetycnoord, RBC, DFC en Sittardla hebben geboekt Excelsior hoopt voor een nieuwe verrassing te kunnen zorgen en een kasstuk tegen AJax te forceren, maar de Krallngors zijn realist genoeg om te beseffen dat de kans daarop niet zo heel erg groot is Pc wedstrijd op Woudesteln begint om half zeven. Eindigt het duel in een gelijkspel dan zal er 2 x 15 minuten worden verlengd Is er dan nog geen winnaar, dan zullen strafschoppen do beslissing moeten brengen Deze straf schoppen zullen eventueel op het trai ningsveld van Excelsior worden geno men Alleen daar heeft de club van Henk Zon namelijk kunst verlichting Maar aan deze mogelijkheid wil men bU Excelsior liever niet denken Excelsior speelt in de volgende op stelling Bnlentlcn, G den Butter, Luck, Kort, Teeuw; Kosten en Tolle naar; Velberg, Beek, Bassant, v d Stoep. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG, dinsdag „Voornc blijft m geen geval on gerept, zoals in het zogenoemde „groene boekje" (verkenningen van het Overlegorgaan zuid west-Nederland) staat Er komen verscheidene wegen, er komt een stad van 100.ÖD0 inwoners of noemt u dat ongerept Dit verklaarde burgemeester W. Thomassen (beheerder van de porte feuille van de haven van de gemeente Rotterdam) gistermiddag in Middel burg tijdens een lunchvergadering van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, in de Schouwburg, HIJ deed deze mededeling naar aanleiding van een vraag van de burgemeester van Vlissingen, dra. D. Roemer». Deze merkte onder meer op, dat verontrus ting In Zeeland waa ontstaan na de mededeling van de heer Thomassen onlangs voor de VARA-microfoon dat er door Voorne-Putten mogelijkerwijs een kanaal zou worden gegraven, dat door schepen met een tonnage van 80,000 zou kunnen worden bevaren," Burgemeester Thomassen hield een inleiding: van 25 minuten, waarin hij in tien punten duidelijk nmaktc hoe de stand van zaken met betrekking tot de zecha venontwikkeling in Rotter dam, Zuid-WeBteliJk Nederland en de real van Nederland is Hij deed dit ftan de hand van de twrede nota Ruimtelijke ordening de groelnota van minister Den Uijl de Zeehaven- nota en passant deed hij een greep uit het eerdergenoemde „groene boekje Ruimtenood Ten aanzien van de in het recente verleden gegroeide moeilijkheden tus sen Rotterdam en Zeeland, zei de heer Thomassn „Zeeland en Rotterdam hebben elkaar gevonden, vanwege dc ruimtenood die Rotterdam bedreigt Zeeland heeft ruimte én de behoefte de industrieontwikkeling uit te brei den Noord-Brabont heeft eveneens ruimte en heeft evenzeer behoefte aan industriële ontwikkeling in verband met het werkloosheidsprobleem." (Met verbazing sprak de Rotterdamse burgemeester over het onderschatten van de werkloosheid in deze provin cie, die nota bene drie keer zo groot is •Is die van Ho drie noordelijke pro vincies te zamen) De heer Thomassen achtte het Moerdijkgebied, waai Shell overweegt een chemische industrie te starten, een piaats voor nieuwe mogelijkhe den. Temeer nu de uitvoering van het Relmerswaalplan langer op zich zal laten wachten dan was voorzien. Het Moerdijkgebied kan worden „opge krikt" door er a. pijpleidingen heen te brengen en b, er. wat hij noemde „produktachepon" heen te laten varen Degoussa (ADVERTENTIE.) Zaterdag wordt tn De Enk van 2 tot 11 uur een promotietoernool voor da mes volleybal gehouden naar de over gangsklasse, Deelnemende teams! 3e damesteam van AMVJ, kampioen van Dordrecht, Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal. Een pirtljkoop overgordijnitof, Fllmdrukitof, In twee dtjsln» en 5 klsursn,,, morgen psr meter voor iets meer dan een rijks daalder. En dit dit Iets bijzonders is, ziet U morgen, wint de kleuren zijn gedrukt op zwaar doek, dat normul rond de vier gulden per meter kost Filmdruk overgordijnstaffen, In frule kleurstellingen en In mooie dessins, voor hen, die Iets aperts zoeken. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Filmdruk overgordijn stof, In twee des sins tn 5 kleuren, 120 tm brisd, per meter voor GSM ld. tthrifX, tel. Sprekende over het ultglftebeleld sel de heer Thomassen stjn collega - wethouder vin de haven van Antwer pen te complimenteren met Let feit dat een ito te Duitse Industrie, die drs. D, Roemers aanvankelijk naar Europoort of Ter- neuzen zou komen, naar Belg ie u ge- raan. Het gaat om Degoussa. die aan vankelijk voor 70 miljoen gutden zou Investeren en werk zou bieden aan honderd personen en die In een later stadium voor «00 miljom gulden zou Investeren en werk zou bieden aan 2000 personen, „De minister van eco nomische zaken zal, toen hij hoorde dat Degaussa naar Antwerpen ging, gezegd hebben: wel al den donder, dat moet niet weer gebeuren laat Ik nu zo maar fantaseren, want ik heb de minister niet horen spreken," aldus de heer Thomassen, flte weliswaar de ne derlaag sportief nam. maar duidelijk teleurgesteld was. Evenals bij vorige gelegenheden weet hij de beslissing van het chemische bedrijf aan de be tere voorzieningen, die door buiten landse, in dit geval de Belgische, rege ringen worden getroffen. Naar aonleldjpg van een vrang o de grote investeringen, zoals die zijn gedaan of nog worden gedaan in de Maasvlakte en wellicht in de uitbrei ding van de Maasvlakte rendabel zul len zijn, zei de heer Thomassen, dat Rotterdam steeds kana had gezien quitte te spelen. En bovendien komt er door elke industriële hectare in het havengebied een stroom geld Neder land binnen Maak u geen zorgen over de investeringen ze worden rendabel Op de vraag van de heer Rnemeis of Rotterdam ook geen recreatieve zorg voor zijn bevolking heeft zei de buigemeeatei Wat die ongereptheid betreft dat slaat, neem ik aan, op de gioep duinen aan de westkant Sprekend over de leefbaarheid deze moet niet overdreven worden Het gaat de goede kant op met de lucht en watervervuiling We zijn op weg naar perfectie Over de VARA-radio-uÜzending zet de heer Thomassen, dat dit een voor beeld van „knoeljournallstiek" was fieweest, waar stukken en beetjes uit overviews tot ren geheel waren ge smeed lk heb me genomen gevoeld De heer Thomassen zot aan het eind te hopen, dat alle wantrou wen de wereld uit ia ,.Er is maar één methode van overleg. Dat is: alle kaarten op tafel En de tafel bij de heor Van Aartsen, de com missaris van de Koningin in Zee land. tevens voorzitter van het Overlegorgaan Zuid-West-Neder land". i (Van een oazer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Voor de tiende maal zullen op het circuit van, Roe kan je molorsnelbeidswedatrUden gehouden worden. Dit tweede lu-1 strum, aanslaande zaterdag (11 mei),, zai wedstrijden brengen, waarin even- als vorige jaren, tal van molorrenners uitkomen, die op dit parkoers al triomfen vierden. Tot de toprUders,! die starten, mogen zeker de Rotter-1 dammer Cee» van Donren en de Ha genaar Jan Huberts gerekend worden. ZU beschikken beiden over zeer snelle machines en grole wedstrijdervaring. Maar naast dit duo zullen ook andere deelnemers in de baan komen, die al eerder uitstekende presiaties leverden. Vandaar dat in de diverse klassen, zo wel bij de nationale als Internationa len uitermate spannende gevechten verwacht mogen worden. Het bijna twee kilometer lange cir cuit rrnt verschillende moeilijke boch ten stelt hoge eisen aan de stil ui manskunst en rijvaardigheid van de ren ners, maar om goed partij te kun nen geven zal men ook over prima materiaal moeten bi schikken In de voorbije wintermaanden la er dan ook druk gesleuteld terwijl sommigen in staat waren zich een snelle machine I aan te schaffen Wat de eerste groep betreft treden Van Dongen, alsook i Mij waart en Lodewtjk, twee deelne mers uit Nederhorst dien Berg op de voorgrond De eer3te weet zijn machi nes zo te perfectioneren, waardoor ?e tot hoge snelheden kunnen komen. De andere twee zijn eigenbouwera, die hun motoren die /.e als Jamathi's in dc strijd brengen, samenstellen uit on derdelen, waarover ze beschikten De vier klassen, die In het program ma aan de beurt komen zijn uitste kend bezet en het Is aan de hand van de deelnemerslijst uitermate moeilijk om de kanshebbers te noemen Het aantal rijders in de 50 cc klasse natio ns len Is to groot, dat ?e in drie series zullen starten De zes besten uit iedere serie komen in een finale uit De bijna twintig man. die het veld In de licht- ate klas internationale vormen, zul-| Jen een zeker interessante duels leve ren Van Dongen, Meyer, Toersen, Foekema, Van de Goorbergh zlin de rivalen van Mij waart en Lodewijkx. Het parkoers in deze badplaats laat toe, dat er maar in twee klassen, tüe van de 50 on en 125 cc gereden kan worden De veiligheid vereist dat, Ook in lichte klasse xent men natlonalen en internationalen en die zijn zaterdag present Vermeldenswaard is, dat bij de 125 cc natlonalen, twee deelnemers, de Amsterdammer Toersen en Sehur- gers uit Haarlem, uitkomen op een 50 cc motor, waarvan de kleine cilinder deskundig is verruimd. Ze mogen met hun machines zelfs tot de kanshebbers gerekend worden Het hoogtepunt van de dag Is de strijd van de Internationalen bij de 125 cc'ers Daar kan Van Dongen zich weer oppermachtig tonen, doch fn Hu berts kon hij wel eens een concurrent hebben, die het hem lastig maakt. De Hagenaar heeft een fabrteksmachlne van M Z in handen gekregen, die heel snel moet zijn Maar hij heeft er nog niet op gereden, en zal tijdens de trai ning, die zaterdagmorgen wordt ge houden, moeten nagaan of en hoe net ros luistert naar zijn meester. ROTTERDAM, dinsdag. (ANP) Gistermiddag is de 26-jarige Duitse matroos E. O Spielmann in de St. Laurenshaven te Rotterdam te water geraakt en verdronken Aangenomen wordt, dat de matroos tijdens werkzaamheden op het dek van het m.s Schaumberg is weggegle den met een luik, dat sinds zijn tewa- terrakjng is verdwenen De gealar meerde rivierpolitie haalde na onge veer een kwartier dreggen het stoffe lijk overschot op. VAN Bouke IJlstra is werk van de laatste vier jaren te zien in het Stedelijk Museum te Schiedam- Het omvat tekeningen, gouaches, etsen en schilderijen, die twee flinke zalen vul len. Men leert er IJlstra wel uit kennen. Zijn kunst is bijzonder openhartig en wordt gevoed door een beweeglijke, fantasierijke geest. Hij houdt van dieren en mensen, speelt graag met zelfgevonden technische constructies, zoals die alleen in de verbeelding bestaan, drijft de spot met onze inspanningen, maar is zich ook gron dig bewust van de gevaren die ons bedreigen. Als ik kritiek heb dan is het dat ik het werk van de laatste jaren bepaald minder vind dan van daar voor We] is het nog steeds een genoegen naar zlin grafiek tekeningen cn gouaches te kuken maar toch openbaart zich van lieverlede een verandering die in de schilderuen vooral tot een complete scheiding heeft geleid Zyn grafiek bluft het langste boeien. Dit is m belangrijke mate toe te schrijven aan zun tekenvaardigheid Het tekenen sehunt hem moeite loos af t- gaan Geen onderwerp of hu kan het wel aan Ik heb vertederd gekeken naar zun aene café's, waarvan hu de sfeer zo kernachtig wist te treffen, naar zun biljarters het landschap van de Negev, een Kibboets of Ocwt-BerHin met minder naar de etsen met de vele geheimzinnige Urntjes en symbolen de ietwat cryptische verhoudingen lussen mensen waaruit een poëtische ontvankelijkheid spreekt, Er 's veel en hu kan veel. En zun. belangstelling voor al wat er m de wereld gebeurt is groot I^ÉN van zyn mooiste schilderijen vind ik nog al- tud „Rotterdam mon amour" Het dateert uit 1901 Een groot doek donker van kleur met warme accenten, een ode aan de stad die aan een bombar dement ten offer viel Voor het eerst verschijnen er vliegtuigjes als boosaardige horzels en ze hebben hem nog lang geïntrigeerd Ze zwermen uit en brengen het kwaad Dan volgen de ruimtevaarders in hun monsterachtige pakken. In die penode is hu naar mhn gevoel op zijn best In ets en olieverf ver schijnen deze motieven Dr. No en Veel liefs uit Rot terdam sluiten deze penode op een nogal macabere wijze af FN plotseling is daar de Playmate, een wulps vrouwmens, dat helemaal of voor een deel ont kleed haar vitale delen geprononceerd etaleert. Dun en in grote vlakken geschilderd doen deze vrouw diertjes wat pop-art-achtig aan. IJlstra ts dan over gegaan van donkere naar lichte kleuren De toe standen worden bizarrer, zoals in Lucy m the skv, waarin de zwaartekracht wordt opgeheven Zun streven is kennelijk gericht op sterke vereenvoudi gingen. Enkele zelfportretten wuzen daar ook op Toch is er naar myn smaak iets verloren eeeaan Dit werk is killer en oppervlakkiger geworden en ik mis de inspiratie van het oudere werk Zou zo vroeg ik me af. het monumentale werk (opdrachten) de laatste tijd niet net Iets teveel van hem geeist heb ben? In hetzelfde museum wordt.een expositie eehou- den van Deense kunstnijverheid en wel textiel van Lis Ahiman en keramiek van Gertrud Vasegaard Een schilderij van IJlstra De eerste werkt in katoen, wol en linnen en kaardt, spint en twynt veelal zelf de wol, de tweede wordt als de beste pottenbakster van haar land beschr*wd. Zu vervaardigt uitsluitend steengoed, voornam-^yk rneerkantige potten vazen en dekseldoosjes waaruit een oosterse invloed spreekt Zowel de textiel als de keramiek is bijzonder verstild en sfeervol Jam mer is dat al dit werk buna verdrinkt m de te grote bovenzaal "TEN van de begaafdste Nederlandse keramisten, Hans de Jong (38) toont zyn werk in Galene Fenna de Vries aan het Eendrachtsplem Het is een wonderlijke collectie, die volkomen afwijkt van het traditionele genre door het sterk beeldende element dat hij er in heeft gebracht. Geïnspireerd door mens en dier krijgen zyn potten curieuze vormen en. hoe wel ze potten bly ven., herkennen wij er karikaturale mannetjes m, fabeldieren en bloemen of planten Ook zyn vrtle scheppingen hebben een eigen karak ter Het zun meestal kloeke bouwsels waarin hu soms ryen pupjes plaatst. De huid van al dit werk is overwegend geelbruin van kleur en bekrast met de coratieve patroontjes Het is heel plezierig werk. dat m artistiek opzicht op hoog niveau staat. Zijn mede-exposant is Mark Polée, die aquarellen laat zien. ontsproten uit een neiging om te medite ren en zich vervolgens volstrekt gevoelsmatig te la ten gaan. Hu gebruikt symbolen die ruimte en be weging moeten suggereren maar dit bluft wel een soort geheimtaal, die niet voor iedereen toeganke lijk zal zyn Wel aardige kleurtjes en een duidelyk ritme tamelijk onbestemd en apoenef, L W. SCHMIDT (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, maandag „Jeugd en toneel", een sectie van het Neder landse centrum voor het amateurto neel, en het Nederlands toneelverbond organiseren In samenwerking met de stichting kunst voor de jeugd een to neelweekend op vrijdagavond 10 mei en zaterdagmiddag en -avond U mei. De toneelgroep Studio brengt vrij dagavond in de Lantaren aan de Gou- vernestraat „Darts" en „De lijkensy node" van Lodewijk de Boer (met o m, Llesbeth Struppert en Krijn ter Braak) en zaterdagmiddag presenteert de toneelgroep Centrum zich met Ed ward Bond's geruchtmakende stuk „Gered" (Saved), met als medespelen den om Marja Kok, Joop Admiraal, Lou Steenbergen en Jules Hamel Na beide voorstellingen Is er gelegenheid tot discussie met regtsseuta acteuis en actrices Het weekend wordt besloten (na een gezamenlijke maaltijd) in de Rotterdamse schouwburg, waar het Nieuw Rotterdams Toneel zaterdag avond „Het huwelijk" van Gombro- wicz speelt. Onder leiding van regis seur Robert de Vries zal ook deze voorstelling na afloop onder de loupe worden genomen De kosten om de gehele manifesta tie bij te wonen bedragen 7,50. Be langstellenden kunnen zich opgeven bij de stichting kunst voor de jeugd E N -gebouw, kamer 280, Coolsingel 6 telefoon 111380. Toestel 252. VEr zijn van die uitingen van nationale trots, die we by voorkeur bezigen als we van een buitenlandse vakantie terug keren, B(jvoorbeeld deze: „De be wegwijzering in Nederland is de beste van heel Europa". Er z(jn ook mensen, die daar dan aan toe voegen* dat dat komt doordat do bewegwijzering \n Nederland in handen is van een particuliere organisatie, de ANWB. Of da bewegwijzering van de ANWB de beste van Europa Is, weet ik niet en of da ANWB zo particulier is, betwijfel ik eveneens (ik noem de ANWB alUid het onderminister!* van verkeer en waterstaat) maar van een ding ben ik zeker de ANWB It heilig in Nederland, een soort levend stand beeld, daar mag tc met aankomen Het Is don ook met enige schroom, dat lk het waag onze ANWB te be lichten van onvoldoende bewegwijze ring en wel op Rijksweg lil Daar vindt dc VfCggebnukei namelijk geen enkels verwijzing naar de gemeente Hendrik Ido-Ambacht Wie van Rot terdam komend naor HI.-Ambacht wil, moet de borden Gonnehem—Nij megen volgen. Dat L« op zichzelf na tuurlijk volkomen juist, want Hl- Ambacht ligt aan een aftakking vin d« rijksweg Rotterdam—Gorinchem maar vseet dat nu eena, Dan moet je op de kaart kijken! In derdaad, maar nis je geen kaart bij j# heb 1 De bewegwijzering door de ANWB geschiedt volgens een bepaald sy steem Het is nul wol eens uitgelegd maar ik ben er niettemin nooit In ge slaafd lit-t te doorgronden Hendrik Ido-Ambacht lifit ergens bij Rlddei- kerk, weet ik Ridderkerk ligt „aan" Ruk»weg 16 (RotterdamDordrecht) en a 1;. tk nu Rijksweg 18 afrijdt, vind ik vanzelf een bordje met Hendrik Ido-Ambacht Ten slotte staan ge meenten als Rysoord. Ridderkerk, Heerjansdam Oud-Beu er land, enz. wel aangegeven Waarom HI ambacht dan met' Voor mil zlin de wegen van de ANWB soms ondoorgrondelijk tADVE RfbNnEi GEBOUW PALAC Kdlion-taAl met toneel tol 300 pierlonen BEL VOOR 19.30 UUR TELEFOON I3.34.S0. Abonnees buiten R'dam— Be hied am kunnen zich weo dec tot onze plaatselijke Pal onder bet metroviadact op het Zuidplein heeft de voorzitter van de Spaarbank te Rotterdam, mr. B. Mo rst, gisteren een enkele meiers lan* funderingspaal Je de grond in gedre ven. Het gold hier de officiële start van de bouw van een paviljoen, be staande uit een apuarbankkantoor en een restauratie. V las daarover In de krant van gisteren, De heer Moret maakte daarbij de volgende opmerking: „tedere rechtgeaarde Rotterdammer heeft tu<ee iliimes een schip te mater laten een handeling te verrichten door zyn tiroutu en een paal te slaan Vandaag gaat voor mtf aüs ooorritter van het bestuur van de Spaarbank deze illusie in ueruuUinp Het ig wel niet het traditionele paal- staan met een heistelling; dit is meer tnnanrtsemuerk Toen ik dit hoorde kreeg lk de schok cier herkenmng Palen slaan en schepen e wa er la en dat Is nou precies wat ik ook altyd wil. Een achip to water la en Is er na'uuilyk niet bij Dat is Inderdaad vrouwen werk. Je krijgt geen scheepsbouwer of reder zo gek, dat hij een man bijl en champagnefles laat hanteren. Da' brengt ongeluk, wamt scheepsvolk 1» bijgelovig, Op helen U de kans ook al gering, want aU werk is voorbehouden tan autoriteiten en kleine kinderen. Al thans, zo was het in het verleden. Er is namelijk een kentering. De demo cratisering van het helen Is begonnen Steeds meer wondt het panlalaan ge daan door niet-autoriteiten: de oudste werknemer, de Jongste werknemer, de oudgte gepensioneerde, de secretaris We zyn natuurlijk allang aan hem gewend, maar die metro blyft boeien' Een mtje van Beurs naar Zuidplein en terug leverde mii de vol- Sende vragen op: I Waarom staat op het metrostation Beurs niet aangegeven dat er twee uitgangen zijn- noord en zuid Wie bijvoorbeeld bij de Bijenkorf moet zyn en de situatie niet kennende de zindelijke uitgamg neemt, moet een heel eind teruglopen. Waarom zijn er zo weinig afval bakken op de stations We willen toch on2e metro rein houden. Twintig me ter lopen naar een papierbak vinden de meeste mensen overdreven. Kan men InpLaata van „niet meer instappen" niet een bel of een toeter laten klinken? Bij C.S. of Zuidplein klinkt uit de luidsprekers1 „Einde van de rit. Ieder een uitstappen!" Dit komt mij ietwat polsier Hik voor. De Rotterdammers weien nu wel waar de eindpunten van de metro zitten, Misschien toch wel nuttig, wamt gisteren sprak lk twee gehelde Rotterdommers. die schaam teloos bekenden, dat ze vandaag voor het eerstemet de metro reden van de ondernemingsraad, de voorzit ter van de perioneelsvereniging Insiders merken op, dat autoritei ten, die vrijwel altyd op leeftijd zijn, bezwaren hebben tegen hel zware heiwerk. Vandaar dat steeds minder- hooggeplaatsten hun plaatsen gaan in nemen. Moed houden dus maar. We worden allemaal eens de oudsite werk nemer. Als dan maar tegen die tijd het pa sla la an niet In handen is gekomen van jongste bedienden o< telefoniste*. ADVERTENTIE alleen de mooiste en de beste Nylons, die helemaal zijn, zoals nylons moeten zijn; Ste rk, extra ste rk en toch d unl van nylons met een lang leven. Er zijn twee soorten In héél fijne kleuren: SPACE WALK voor slechts f. 2.65 FIFTH AVENUE,nógdunner nóg meer luxe voor f. 3.50 M van JOVANDAIU doet er Moeder een geweldig plezier meel IN ALLE 21 FILIALEN VAN ROTTERDAM, dinsdag Gister avond hield de wUkraad voor Over schie een bevrUdlngBfeeat in het ge bouw Mwlca aan de Lugt. De voorilt- ster van de wijkraad hield een feest rede. De Dra» hand „Rotterdam" met sla dirigent Marlnua Jansen gaf een concert en het toneelgeielachap Het Voetlicht bracht drie toneelstuk jes: „Een eeuw achter" van Godfr. Romans, „Baas boven bass11 van A. de Praline en „De rijk© tante" alles on der regie van Jan Spek. De volks dansgroep Het Noorden besloot de bijeenkomst dit tot middernacht duurde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1