KindereveQ zÉrsTe pil NDSM sprak reserves en voorzieningen aan Werf Gusto hield een geslaagd 'open huis' 'REDT EEN KINDERLEVEN' Actie voor zebrapaden over Strevelsweg Burgerlijke Stand BRUGKLASSEN BEGINNEN MET VIJFDAAGSE SCHOOLWEEK Zestig jaar NRV in Rotterdam Posities van schepen Tweede vakschool voor1 meisjes in IJsselmonde Eerste lijst Tweede lijst Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities HET WEER IAf ROTTERDAM Apotheken Kunstgebitten Van Brienenoordbrug was vannacht afgesloten Ir. D. Dicke benoemd tot hoogleraar aan T.H. Delft Waterhoogten dinsdag 7 mei 1968 - pagina 13 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Winke liers en buurtbewoners langs de Stre velsweg z(jn een gezamenlijke actie begonnen om meer zebrapaden over deze drukke verkeersweg te krijgen. Aanplakbiljetten op winkelruiten en voor de ramen van de woonhuizen, onder de alarmerende kreet: „Redt een kinderleven", wijzen de voorbij gangers er op, dat een zebrapad weliswaar beveiligd met stoplichten niet voldoende is. Voorlopig WÜ men ijveren voor nog een zebrapad, maar de buurtbewoners willen ten slotte dezelfde situatie als op de PJeinweg scheppen, waar meer bevei ligde zebrapaden overheen zUn gelegd. Hun actie dateert reeds van 1962, Maar tot nu toe zijn hun pogingen op niets uitgelopen, Op een vergadering van winkeliers enige tijd geleden besloot men de actie nogmaals op te bouwen. Meer zebrapaden over de Strevelsweg, die thans wordt geasfal teerd en - van- vangrails wordt ver zien, zouden vooral ten behoeve van kinderen en ouden van dagen moeten worden ingesteld. Bovendien zou de bereikbaarheid van de winkels er door worden vergroot, Vertegenwoor digers van de buurtbewoners en de winkeliers hebben reeds een gesprek gehad met een politiefunctionaris van het bureau Sandelingpleün. Hij' moest hun suggestie vm de hand wijzen met het motief, dat meer zebrapaden op de Strevelsweg de zogenaamde „groene golf" zouden verstoren. Aangifte van geboorte op 2 mei te IJs- selmonde; W. M. Raaijmakera-Ktein, z. Aangiften van geboorte op 2 mei 1968 te Pernisi G. J, Rlegman-v. Leeuwen, d; J. 't Hart-v. Os, d. Aangiften van geboorte op 2 mei 19i Ovtjrschle: A. M. W, Bender-Dings, d. Aangiften van geboorte op 3 met IBS8 te Rotterdam: E. KÖller-Twigt, z; P. C. Jan» sen-Bo3. z: J. Noorland-Visser. 2d; E. M. Kapm-Heldring, z; C. J. W. v.d. Waal-v Sdiljndel, z: w. J. E! Aamalri-SlOOtweg, z; P. C. A. Korporaal-v. Dam, iH, J, Ldjn- se-Ybema, z; U. Dekker-v. Veen. z: H. Ar- nold-Dubbelman, z; M. J. C. Brinkman-Va- der. z; R, Verhulst-Wever, d; G. Sakko- Vonk, z; V. M. Loeve-Korlng, d; S, S'~ mond-KoQl, z; A. C. v. Wingerden-Been, G, Bouwens-de Jonge, z; A. H. de Keljzer. Hoogend.Uk. d: B, L. Nederlof-Bamaart, Z N, A. Quak-Poolen, z; L. T, Langerak-Her. scheid, d; J. H. de Cocq-de Wit, z; A. M. E. C. P. Korzüius-Kafoe. z: D. C. de Winter- Boes, d; J. Oskam-Gljzels, d: H. M. T Gtrmscheid-Lokkerbol, z; D. Boersma-Suij. kerbuük. z; C. Sujjker-Struijk, z; J, Can. po- v. Pelt, z; C. A. Bluekens-ZUP. z. Ondertrouwden op maandag 29 april 1968 K, Muizelaar.- 21 en A. Chrlstenaen, 19, Ondertrouwden op woensdag 1 mei 1968 P. v. Dalen, 40 en E. Stttera, 19; T. H. v. Vlijmen, 30 en L. de Roodt, 30; D. Schip pers, 23 en K. WiUernB, 22. Ondertrouwden op donderdag 2 mei 1A68 I. Aventisian, 38 en J. C. Hornschuh, 22, Ondertrouwden op vrijdag 3 mei 1961 J. L, Wiebenga, 34 en M. Kol, 23. Ondertrouwden te Pernis op 1 mei 1988 P. S, Calandro. 29 en M. C. Jansen. 23. Ondertrouwden te Overschie op 29 april 1968 L. de Veld, 20 en M. G. Cordla. 21; K. A. Deppe, 28 en J, A. Hordijk, 22; K. J. M- de Rootj, 26 en M. Boer. 22; W. J. Pqstema, 34 en W. M. Winters. 22; W. F. Baka, 20 an F, J. Basoski, 21; D. R. Markestein, 22 en J. E. Lemke, 19; R. M. Bax, 26 en B, Baard, 27: P. v. d. Vegt. 22 en J. M. v. Bree, 17. Ondertrouwden te Hoogvliet In de week van 29 april t.m. t mei 1968 M, H. Lodder, 18 en H. C. T. Slieren- dreeht, 21; W. Versteeg, 20 en A, J. Ru Ijs. 18: G. du Pré, 22 en W. M. Laurman, 19: J. H. Troost, 23 en A. Krrilng, 21: L. J, Kok. 21 en J. Nomden, 22; J. D. P. v. Kampen, 21 en S. C. Vervat, 19; P. M, v, d Eist, 22 en M. Sunders, 20. Ondertrouwden op donderdag 2 mei 1968 J. H. O. A. Meyer. 23 en B. G. M. V. d. Horst, 21. Ondertrouwden op vrijdag 3 mei 1968 van 29 april t.m. 2 mei 1968 P. J Farenhoret, 21 en D. A. Smit». 19: B Kweekei, 21 en M. W. v. d. Meer, 19. Aangiften van overlijden R'dam 3 mei 1068: J K van Helvert. zoon, 12 Jr.; A. tespoor, vT.v. AJ. van den Ouden, 70 Jr.; (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, dinsdag De geven scholengemeenschappen die in Rotter dam xUn gevormd op grond van de per 1 augustus van dit jaar ia wer king tredende wet op het voortgezet onderwas (Mammoetwet) zullen be ginnen met een vijfdaagse schoolweek. De vijfdaagse gaat gelden voor de eerste klassen, de zogenaamde brug klassen. De andere klassen houden voorlopig een zesdaagse schoolweek. Aan het begin van de cursus 1969 1970 zal opnieuw worden bekeken of de vijf- en zesdaagse schoolweek naast elkaar blijven bestaan. De invoering van de vijfdaagse schoolweek bij de scholengemeen schappen is geschied na sterke aan drang van de wethouder van onder wijs, drs. J, G. van der Ploeg. De voorzitter van het college van recto ren en directen, de heer W. Jager, rector van het Calandlyceum, zei zelfs, dat de wethouder de vijfdaagse heeft „voorgeschreven". Moeilijkheden Persoonlijk voorziet de heer Jager in de toekomst moeilijkheden voor de hogere klassen. Naar zijn mening geeft een vijfdaagse schoolweek on voldoende gelegenheid om de gehele stof te verwerken. Hij noemde het voorbeeld van een vierde klas havo-school, die 43 les uren op het rooster heeft. De roosterin deling van de vijfdaagse schoolweek zou er als volgt uitzien. Zeven lesuren per dag van 50 minuten per les; in to taal dus 35 lesuren. De eerste les be gint om kwart over 8. Na drie lessen volgt een pauze van 20 minuten; na vijf lessen een pauze van 40 minuten. De hiergenoemde roosterindeling zal worden toegepast bij de vier brug klassen van de scholengemeenschap Van Oldebarnevelt. (Van een onzer verslaggeefsters) M. Dekker. j. den Bakker, 80 'olak, jng.vr., eijr.; aa. e. van de Marei, vr, peh.jrew.m. JJ.de Heer, 84 jr.. M. van Sprtngelen, ong.vr,, 88 Jr.; C, Hooi kaas vr. Beh.gew.nv J. L. Maurice, 88 Jr.; J. C. van Kmst. man v. S. M. Scholte, 57 Jr.! H. W, Karadorp, ong. man. IB Jr.; C. M, van der Mee, man v. C. J. Coraxolla. 73 jr.; G. H. Soek, man v. M. C. Stentler. 4fljr.; R, Saiban, vr. geh.RCw.m. J. M- Reljkan, 90 Jr.; J, Mohr. vr.v. L. de Wit, 49 Jr.; G. Aria. Vr. geh.gewjn, G. van Roekel, 87 Jr.; Leenivaar, man geh.gew.m. G. Dobber, Jr-: II. W. J WISIebrant, man geh.Rew.m. G. Plat, B7 jr.; p. Wolff, man v. A. Welti Jr.; P von de WUngaart, man v. I Smeding, 68 Jr.; C. Schreutellcamp, man Beh.Kcw. m. A, W. Maquelln, 86 jr.; A- W. den Hartog. man v. M, P. H. van Stralen, 67 jrj. m. Rond. vr. geh gew m. C, J. van Seters. 87 Jr.; C. M. Kemp#, vr. geh.gewun. J, J .Marcus, 83 Jr., All levenloos aanieieven: H. Bozklr-Do- gsn, z; w, van KUiijve-van Bommel, z. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdagBijna drieduizend nieuwsgierigen hebben gisteravond gehoor ge- gegeven aan de uitnodiging van de directie van Gusto om. onder het motto „open huis" een kijkje te nemen op de werf, waar do or de jaren heen altijd de meest vreemdsoortige vaar tuigen xoorden gebouwd. Het aantal bezoekers overtrof iedere verwachting. In 1966 hadden, slechts 1000 belangstellenden kennis willen maken, met de werf van Gusto, dit jaar was het aantal bijna driemaal zoveel. Reeds ver voor zeven uur had zich een lange rij voor de poort aan de Maasdijk gevormd. De afdeling "Voorlichting had het zoe ken vergemakkelijkt door met bord jes aan te geven wat er zoal op de werf te bezichtigen was. Zonder echter veel aandacht aan deze hulp middelen te schenken, wandelden de meeste bezoekers rechtstreeks naar het gigantische vijfzijdige booreiland „Sedneth II". Er volgde echter een bittere teleurstelling: een bezoek aan de platform was om verschillende redenen niet mogelijk. De loopplank bleef voor iedereen onbereikbaar, vele verzoeken slinkse pogingen - van vooral do jeugd ten spijt. De grootste sleepzuiger ter wereld „De Prins der Nederlanden" be hoorde eveneens tot een van de gro te trekpleisters van het publiek. Maar ook hier kon uitsluitend de bewondering geuit worden vanaf de wal. Speciaal voor deze gelegenheid werd op verschillende plaatsen op het terrein gewerkt. Veel werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om hier en daar vragen te stellen. Zo wel bü het werken in de hal als in de kantine, waar twee leden van de af deling personeelszaken ieder mo ment van de avond bereid waren om inlichtingen te geven. De vragen die op hen werden afgevuurd had den, zo bleek later, veelal betrek king op de aanwezige werfcmoge- lij kneden op deze werf. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag Op het terrein Tulnenhoven aan de Kruiden tuin bij de Adiia&n Volkerlaan In Zo merland (IJsselmonde) tal geen nieu we Vakschool voor Meisjes gebouwd worden- De eerste school, aan bet Putsepleln zal nog dit jaar worden uitgebreid met twee gymnastiekloka len en een overdekte rijwielstalling. In de dependance van de Vakschool, aan het Afrikaan der plein zal nog een lokaal erbij worden gehuurd, zodat daar nn twee lokalen komen voor de primaire opleiding. De2e mededelingen deed mr, A, R. Jolles, voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Nijverheidsonder wijs voor meisjes gistermiddag op de ia ar vergadering in de school aan de Boudewijnstraat hoek Putsepleln. Over de nieuwe federatie van Nij verheidsscholen, die op 23 april was aangekondigd bij de jaarvergadering van de Vereniging „Algemene Meis jesschool voor Nijverheidsonderwijs", is het bestuur van de Vereniging voor ROTTERDAM, dinsdag, De afde ling Rotterdam van de Nederlandse Reis Vereniging viert op zaterdag 18 mei haar zestigjarig beslaan. Ter gele genheid hiervan heeft de afdeling voor de leden uit het hele land een feest-weekend verzorgd, dat vrijdag- avond 17 mei met een Algemene Le denvergadering In De Doelen begint, en eindigt op zondag de 19e met een dagtocht door het Deltagebied naar Middelburg. Zaterdagochtend wordt de leden vergadering in De Doelen voortgezet. Daar wor.dt ook van half vier to: vijf uur een receptie gehouden. De zater dag wordt besloten met een feesta vond in het Hilton-hotel, waar Thérè- se Stemmetz, Herman Errunlnk en hel Spaanse danspaar Marysa y José An tonio zullen optreden. In café-restaurant MartJno-t werd op 20 januari 1908 de eerste afdeling van de landelijke NRV opgericht. In 1911 werd het vijfjarig jubileum van de NRV in Rotterdam gevierd, waar bij 190 gasten, een bezoek brachten aan het hoogste gebouw van Neder land, het Witte Huls, Tot 1940 maak ten de Rotterdamse leden veel uit stapjes o.a. naar de vuilverbranding en de telefooncentrale. Zij kwamen bijeen in de Uniorabar aan de Hoog straat, waar ze vijf cent voor een glas bier betaalden. Bij het bombardement van Rotter dam werd het Bijkantoor Rotterdam van de NRV geheel verwoest; toch heeft men in de oorlog nog reizen voor de leden kunnen organiseren. In 1947 kon het kantoor heropend wor den. Op het ogenblik telt de afdeling Rotterdam meer dan tienduizend leden, die allen zeer actief zijn op het gebied van reizen en excursies maken. Grote Vaart Abida 7 te Bukom Alkmaar 5 v Durban n Mens b) Ahmadi Alnitak 7 te Damman And Uk 4 te Brake (vermoe delijk 6 v Bfake n Bremer- haveo) Anna Broere 7 te Itnmlng- ham Annenkerk vermoedelijk 7 v Genua n Tripoll Arneb 5 te Marseille Atya 10 te Bandar Mahshahr -verw. Batu p fl Kaap VlUano n Da kar Bllllton 5 te Bremerhaven Biitar 6 te Livorno Borneo 5 te Shanghai Brttsum n Caldstone 6 op 290 mijl nw van Turk ell. Charts 5 te Amaterdam Caltex Arnhem p 8 iandsend n Trinidad Caltex Rotterdam 6 V Batan- gas n Pert, Golf Ca rib Trader n Tenerlffe 6 op 200 mijl zzw van Kaap Blanc Chevron Eindhoven n Bah rein 4 op 273 mijl zzo van Belra Crania 6 te Barton Congokuat n Dakar 6 op 260! mijl tzw van Las Palmas Diadema 24 te Kharg eil. v<erw. Diane I Juni te Trsnmere Dutch Engineer 6 te Rotter dam Garcet 3 te Dar es Salaam Gloria MariB 8 te Rotterdam verw. Hollands Burcht 6 v Hsins- kang n Moji, 8 te Mojl verw, Hollands Dreef n Shanghai 6 op 250 mUt zo van Kam chatka tnca n Montreal B op 900 mijl ozo van New Foundland Kaap Hoorn 6 te Rotterdam KatelysU p 6 Ceylon n Chit- tagong KeUeüa 6 nm te Gothenburg Kermla a v Tabangao n Sin- Ka pore Koplotiella 10 te Mena al Ah- raad! verw. Korenla 8 te Bukom Koassmatella 8 v Freeport r San Juan Krebsla 3 te Amsterdam Laarderkerk p B Socotra eil. n Rotterdam Limburg 5 Rede Damman Mare Llberium S te South- elelds Marine Lloyd 9 te Singapore verw., p 7 Sabang Mississippi Uoyd p 6 Socotra ell. n Mena al Fahal Montferland p 6 Aruba Bajo Grande Mijdrecht p 6 Kaap Flnlster- re n Aótwerpen. 8 te Ant werpen verw. Naesa Tiger 8 te Ras Tanura NJjkerk 6 te Antwerpen Nlso 6 v Frederick n Mena al Ahmadi Zafra 4 v Bukom n Pert, Golf Zaria p 6 Comortn eil. n Te nerlffe Kustvaart Aukes p 7 Hoek van Holland n Hamlna Aletta Johanna p 8 Gibraltar n Gaeta Batavier 7 te Mantyluoto Bcyerland 6 te Golle Cheetah 6 nm te Dover Domburgh 3 v Punta Arenas n Corlnthe Duurt-1 p 6 Kaap VUlanO n Barry Embla 7 te Amsterdam Geertruld Margaretha 5 te Föwey G[tana p 6 Dover rj Aarhus Helvetia-s 5 te Harlingen Heenvliet p 6 Kaap VlUano n Dover. 9 te Dover verw. Leuvehaven 6 te Malmoe Lloyd 4 te Duinkerken Lady Jane p 6 Messina n Ge nua Lely p 6 Kaap St. Vincent n Dieppe Lydia-W 6 nm te Dordrecht Lijnbaansgracht 7 te Antwcr- pen Margaretha Smits 5 te Agadlr Marie Sophia 7 te Rotterdam Mirach-N p G Kaap Vtllano n Havre Mount Everest 7 te Gronin- Nassauhaven 6 te Trelleborg Nike 3 te Harlingen Oosterburgh 5 te Casablanca Realta 4 te Rouaan Rozenburgh 5 te Hayle Schichaven p 6 Kaap Villano n Casablanca Sllvrelta 5 te Delfzijl Sandenburgh p 6 Bomholm Gdynia, 7 iun te Gdynia Senang p 6 Kaap Malca Saionlki Sonjan. Bordeaux 6 op 20O mijl w van Glronde, 7 nm te Bordeaux verw. Swlndregt p 8 Kaap Mondegi n Ceuta Trianea 7 te Pasajcs verw. Valkenburg n Durban 6 op 120 mijl Z van Las F Valkenswaard p 6 MaJ Barcelona, 7- A~ lona verw. Veencjam 5 te Paaajes Volente 5 t« Blyth Van Brakel 6 te Duinkerken Westropa p 6 Lissabon n Qulmper, 9 te Quimper verw. Westerdok 7 te Dublin verw. IJseihaven 7 nm te Brest verw. Zus p 8 Kaap Roca n Rotter dam. Grote Vaart Abbekerk n Marseille 6 670 mijl zo van Colombo Aejnaea n Curacao 6 op BOO i te Barce- Ondina 14 te Skaramanga verw. Onoba fl te Mena al Abdullah Oostkerk 6 v Trlncomalee n Rangoon Ouwerkerk 5 te Amsterdam Philetas p 6 Cadiz n Antwer pen PhlUne 7 te Triest Philldora p 8 Athene n Ska- romBnga Phllippla 12 te Port DLckson verw. Prinses Emilia 4 te Montreal Prinses Maria vermoedelijk 8 v Liverpool n Glasgow ivenierssinpel p 8 Kaap _.lanc n Dakar, Radja 5 v Kaapstad n Ge nua Rachab p 6 Kaap Matapan n Lissabon Rondo p 6 Gribraltar n Mar seille, 8 te Marseille verw. Ruys 5 v Penang n Mauritius Sarpedon p 6 Oucssapt n Pi raeus Schelde Lloyd 9 v Manilla Hongkong Schelpwijk p 6 Ibizo n Tha- meahaven Sepia 10 te Kaapstad verw. Slmonskerk 4 v Loqrenco Marques n Durban Stad Den Haag 3 v Three Ri vers n Rotterdam Stad Zwolle 3 te Montreal (vermoedelijk 7 v Montreal n Rotterdam) Steenkark 4 te Sydney (ver-' moedelijk 9 v Sydney n Brisbane) Stella Antares 7 nm te Bar celona verw. Staat Towa 6 te Luanda TJitarum p 6 Pen ar. g n Mo gadiscio Vasum 15 te Sydney ver. Vlana 8 te Houston verw. Vldena 8 te Mena al Fahal verw., 10 te Khor al Amaya ver. Waardrecht n Ealbao fB op 275 mijl nw van Honolulu Westerkerk vermoedelÜk 14 v Botterdam n Bremen Willemskerk 5 te Fremantle (vermoedelijk 7 v Framant- le n Melbourne) Wisse kerk 7 te Hamburg Aegla p 6 Oueasant n St Tho- Aeneas p 7 Kaap Villano i Rotterdam Alchiba p 6 Kaap de Goede Hoop n Dubai Alcor p 6 Lissabon n Kaap stad Algol 6 v Belra n Barcelona Alkes n Damman 6 op 580 mill n van Fernando No- ronha Aludra n Charleston 6 op mijl nno van San Juan Ameland 6 v St Vineent (Kaap Verdlsche Ell) n Ac- Caltex Napels n Kharg Eil. 6 op 40Ö mijl zzw van Como- re Eil Caltex Nederland p 6 Kuria Muria Eil n Perz. Golf hevron Amsterdam 7 te St Chevron Amsterdam 7 te St John Chevron Delfzijl 7 v Teesport n Dagenham Chevron Eindhoven p (J Grand Comore n Bahrein Ihlron 6 v Paramaribo rt Mobile Unutia n Rotterdam 6 op 173 mijl wnw van Azoren Coral Acropora n Freetown 6 op 900 nüjl wzw van Kaap Verxliache Eil Coral Actinia p 7 Ahrolhos n Buenos Aires Daphne n Mena 6 op 800 mijl nw van Kaapstad Dophnis 6 v Port of Spain n Puerto Ordaz Eneb n New York 6 op 200 m|jl ozo van Azoren Ditoma n Blo de Janeiro 8 280 mijl no van Socotra El. Diogenes B v I!o nCatlao Doelwijk 7 nm te Es Slder verw. Dordrecht n Antwerpen 6 op lüOC mijl wzw van SclUy EU. Dorestad n Mena al Ahmadi 7 op 250 mijl zzw van Soco tra Eil. Doslm p 7 Ceylon Perz. Golf Duivendrecht 6 v Shanghai Innosblma Dutch Mate 6 te Caen Engelina Broere 7 te Bruns- buttclkoog Eos 6 v Rhodes n Lattakia Esso Den Haag n Ras Tanura 8 op 250 mijl zo van Beira Eumaeus n Durban 6 Op 200 mijl zw van Monrovia Forest Town 6 v Niigata n Melbourne Frans van Seumeren 7 te Antwerpen Gaasterdijk 7 v Charleston n Savannah Ganymedes 5 v Mataram n Arlca Garoet S v Zanzibar n Tanga Geertje Bulsman 6 v Swan sea n Aahdod Geestland P Barbados 8 op 250 mUl «O van Azoren Glessenkerk 6 nm te Antwer pen Gorredijk Havre Grebbedljk 7 v Rotterdam Gulfpurts Grotedijk 7 te Antwerpen Gulf Hollander 6 v Whanga- rte n Mena Gulf Italian p 6 Mfldeira Rotterdam Gulf Swede p 6 Kaap Blane n Mena Hector n Piraeus fl op X50 mijl o van Sclcillë Heemskerk 7 te Chalna Hercules 7 te Antwerpen Hoogkerk 6 nm te Kaapstad (sis 6 v Baltimore n Phila delphia (ttersuxn n A'dam 8 op 490 mill nw van Florea Azoren James Benedict 6 v Haifa Vlgo Jaaon 6 v Sunchal n A'dam Kabylla 6 v Bahrein n Mom- Kamperdijk n Havre 8 op 800 mijl zw van Kaap Race Karlmata n Penang fl op 540 mijl no van St. Heleno Katondcecht n Muscat fi op 300 mijl no van Mogadiscio Katwijk n Balboa 0 op mül o van Son Dlego Kelzerswaard 7 v Trinidad n Curacso Kenia p 8 Ceylon n Slngapo- mijl op 200 maica Mynlas 7 te Amsterdam Naess Courier n Hampton Roads 6 op 250 mijl wnw van Kaap Finisterre Naes Lion n Arabische Golf 7 op 400 mijl wnw van Kaap Finisterre Naes Lion n Arabische golf 3 op 400 mijl o van Mombas- Ncder Ebro 7 te San Francis- co Neder Eems 6 v SavannaJi n Muscat Neder Llnge n Papeete 6 op 300 mijl nnw van Kaap Fi nisterre van Ja-1 BreeveW p 7 Dover Bevesier 9 te Rotferdam verw. Beyer tend 9 te Rotterdam Arena, dag. 7. 9.30 uur: Zn the haat of the nlght, 14 Jr: Centraal, dag, 2. 7, 9.18 uur: Terreur de* driften, 18 jr; Cineac-BIJ en korf, dag. 7, 9.30 uur: De non. 18 jr; ochtend en middag 9,30 tot S uur Kito-hlto, al; Cineac-Beurs, dag. 8.30. 11.30, 1^0. 330. 5J0. 7JJ0, 9.30 uur: Wacht tot het doqker ié, 18 jr; Cinerama, dag, 1.45 en 7.45 uur: How th* wast was won. 14 jr; Coloaieum, dag, 2, 7, 9.30 uur: Wacht to* het donker is. lg jr: Corso, dag. 2—8 uur: The sound r>i muslo; «1; Grond, dag. 2 en 8 uur: The comedian*. 11 jr; Harmonie, dag. 2. 7, 9.15 uur: Hombre, 14 jri (Criterion, dag. 2,30, 7, 9.30 uur: „Mét Jouw tanden In mijn nek." 18 jr; Lumlère, dag. 2, 7, 9.30 uur: Matt Helm ep de verdrukkers, 14 Jr; Metro, dag. 2 en 8 uur: Irma Ia Douce, 18 jr: Passage, dag. 2 (beh. Woensd.) en 6,18 uur' The good, the bad en the ugly, 13 jjr; Prinses, tot en met dinsdag, dag 2, 7, 930 uur. Het mysterie van het verlaten landhuis, 18 Jr;- woensdag 3 mei, 7. 9.30 era Kaapstad A me raker k verw Amstelhoek 7 te Koeweit A mated and 6 nm ie Bah Ja Amfltelveid n Noord-Korea op 210 mijl no van BaUkpa- pan Anco Spray m Rotterdam - op 310 mul wzw van Oues- eant Andijk 6 v Bremerhaven Hamburg Archimedes n Puerto Cabello 6 op 380 mijl ono van St Maarten Ardeas 6 te Patras A res a te Antwerpen Arneb 6 v Marseille n New York Artemis 7 te Guanta Attls 5 te Houston Ball p 6 Port Elizabeth n Ca sablanca Balong n Momhassa 8 op 325 mijl nno van St Helena Barendrecht p 6 Port Eliza beth n Europa Batjan 7 te Huarmey Benlnkust p 6 Dakar n Ant werpen Bllllton 8 v Bremerhaven Antwerpen Boissevain 7 te Rio de Janei ro Boreas 7 te Cadiz Calamares 7 te Kingston Camitia n Stan low 7 op 200 mij! z van Puerto Rico Vamphuys 7 te Belra Cap 1st er fa P 6 Muscat n WW- 2 van Monrovia Cartago 8 r i te Puerto Cor- Savannah Neder Waal 6 rede Dvirhan Neder Weser 7 te Doha Neverita 7 vMena n Rotter- dam Noordwljk n Singapore S op 430 nnw van Kaapstad Oldekerk 7 te Hamburg Ommenkerk p 7 Kaapstad n Pennng Oranje Nassau p 6 Azoren n Georgetown Osiris 7 te Puerto Plata Ossendrecht n Marseille 8 op 570 mijl o vim Bahamas Overijsel n Bilbao 6 op 335 mij» ono van Ascension c" Palamedes n Georgetown op 300 mijl no van Antigua Parkhaven n VHsslngen 6 op 425 mijl n van St. Pauls Rocks Parthenon 7 v Amsterdam Hamburg patro n Thameshaven 7 van Lourcnco Mar ques Pericles 7 te Curacao Poeldijk 8 te Antwerpen verw, Polydorus n Bremen 6 Op 200 mijl n van Dakar Prins der Nederlanden Ponta del Gada 8 op 8 mijl wzw van San Miguel Prinses Anna 7 te Montreal Prinses Margriet n Curacao 6 op 540 mijl o van Miami nndfontein p fl Lissabon Tenerlffe Rotte 7 v Freeport n Tampn Rotterdam 6 v New York Cobh Rijn n Gladstone 6 op f mijl nnw van Guam Rijndam p 6 Ouessant n Rot terdam, nm te «otterdam Khasiella n Curacao 8 op mijl n van Puerto Rico Kinderdijk n Reunion 7 430 mijl wnw van Mogadis cio Seine Lloyd 7 Rede Napier Serooskerk 7 te Rotterdam Silondocng 7 te Mombnssa Slnon 8 v Puerto Barrios n Port au Prince Sltula tt Benghazi 7 op 360 roUl w van Glbrultar Skadi p 6 Aruba n.-.Point Li SUcclrccht n Mobile fi op 190 mijl zzo van Bermuda Socrates n Lclxoes 6 op 700 mij! ozo van Bermuda Solon 7 te Philadelphia spnarnekerk p fl Sabang Singapore statendam 7 te New Yort Stccnwlj k 8 te Muroran Stella Marls 5 tc Lonclen Stella Slrius p 7 Orinoco Georgetown Steven n Georgetown 6 op 630 mijl nno vun Belem straat Chatham 6 te Port Eli zabeth Straat Frazer 8 v Takorndt Walvisbnui Straat Fremantle n Durban op 325 mijl zo van Reunion Eil. Straat Johore 7 te Fremantle Straat Lagos 7 te Napier Straat Lombok 6 v Bombay Cochin Straat Magelhnen 7 te Port Louis Streefkerk n Kaapstad fi 630 mijl o van Ascension Bo rally 6 te Kopenhagen Bothnia 6 te Karïakrona Claudia 4 te Sunderland Cathaxina-F 7 te Abo verw. Capella 4 te Rochester Corla 8 te Delfzijl verw. Canada 7 te Rotterdam. Carebeka-4 6 run te Vllssin- «en Cornelia 7 nm te Treport Cornelia B-3 7 te Trinidad Cornelia B-4 n Georgetown 7 op 160 mijl n van Jamaica Coccinelle 7 te Lelxoes Coanraad-K 7 te Harlingen Candide 8 te Londen verw- Concepcion 7 te Antwerpen Cointesse 7 te Liverpool Caranan 8 te Bart Caroline 6 te Lage» Cornells van der Schoot 8 te Abadan Dits Smits p 7 Kaap Bon n Liverpool Delta 8 te Hamburg verw, Evertsen 8 te Liverpool Favoriet 7 te Antwerpen Fes 4 v Londen n Casablanca Ftvel 7 te VlissJngen Forel 6 te Cardiff Gollna p 7 Texel n Vannes Grctlna Holwerda 8 te Hel' slngborg verw. Genca 6 nsn te Elberivier Grada Westers 7 te Londen HoHandia p 7 Dover n Wilte- haven Harm 8 te Rotterdam verw Helena 5 te Barry Hoendlep 5 te Blyth. Harlinge 6 te Avonmouth Imke p 6 Kaap Finisterre Casaolanca Ingkablr 4 te Ma rans Jupiter p 7 Dover n La Ccru- Jait Tavetóer p 7 Kaap Villa no n Gibraltar Jan p 7 Oporto n Casablanca Jetty 6 v Karskear n Norr- ïundet Jutland 4 te Stockholm Klrsten Smits n Houaan 7 op i50 mill no van Kaap Villa no Kaap Falga 8 te Otranai Kaap Falga 8 te Ostram verw Llfana 8 te Liverpool verw Louise Smits p 7 Gibraltar n Olbia pen hagen Walenburgh 6 nm te Rolter- dam Wuta 7 nm te Lubeck verw Willem Smits 9 te Rotterdam •verw Waddenzee 6 te Aden Wega 7 te Avonmouth Zeester n Leixoes Lea 4 te Nykopimt Lenie 8 te Gothenbrug Ma rietje Bohmer 8 te Oroto- ne verw Margaretha Smtta 7 v Agadi* Lelxoea Aangekomen schepen Europic Ferry Bepeluxhaven Noordzee Veerdiensten Flducla-2 Maassluis Rlpmees- Dora Vlaa:rdin«en Vuicaamha- ven Vuleaan Vibran Kirstin Merwehan^en Vvfwlnkel van Omaneren. Lyne Botlek P.H.M. St. 6 Broere Stavsund Botlek Fr. Sw. Femcrest Shell Europoort 102 v. Ommeren Musa Beatrlxhaven M. Pro gress Muller AHonso Cuarto Beatrixha-ven Presto Herfurth Bersdbonde Botlek Dok o Verolme v Ommeren Dutch Engineer St. kade P.H.M. John B. Waterman Schieha- ven Muller Progress Water man Lijnen Noai Maashaven R.S.M. Ruya Elisabeth, Schulte VJaandin- gen Vulcaamhaven Muller Sprlehtly Sooorhaven Pet O.A.L. Cartagerva de In-dla» BeatrLx- hav-cn K.N.S.M. Hudfaz Ve der Elisabeth Broere Botlek Boel 1 Broere Ou kiesman Pernis Chevron Broere Hei rich S Merwefcaven Mul ler Progress v. Ommeren Ankaire Botlek Boel 21 DEK.A. In dal Retzlaff Waalhaven NZ Orient Scheeps en Land Trans trort Ansgat'ltor Botlek Frans Sw. D.E.KA. VMeland Shell 12 Ruys Eckenihelm Botlek Fr. Sw- D .E K.ATransport Alchemist 4 Botlek Esso Olie Scheepvaart Alberta St.kade Vermaas Bemisse Botlek GéE.M. VI*- ser en Visser Caltex Gorlnchem Shell 32 Ruys Tartu Waialh. PaklvuJsmeeste- mljl wnw van Kaap nlrterre Korendijk 7 te R'dara Korovina 6 v Punta Cardon Madeira Kreon n WiUemstad 6 op 1100 mlji no van Guadeloupe Krypton n Curacao 6 op 450 mijl o van Paramaribo Kyltx p 6 Fortalesza n Buenos Aire* Ladon 7 te Paramaribo Langkoeas n Las Palmaa 6 op 540 mhl ono van Ascension eil. Lekhaven p 6 Sao Vincents n Antwerpen Lelykerk fl v Genua n Kaap stad Llberiakust 7 te A'dam Loosdrecht p 6 Kaap Finis terre n Avonmouth. Lopperaum n Havre 6 op 370 mijl z van Kaap Race Maasdam 7 te Quebec Maas Lloyd n Kaapstad 6 op 300 mijl zw van Ascension eil. Maeoma n Rotterdam 6 op 4SO mijl no van Mombasaa Main Lloyd n Balboa 6 op 830 mijl van Passet! Marathon 7 te Rotterdam Maro Silentum 8 te Foole verw. Maron fl v Miami n Aruba Medon 7 te Port af Spain Mentor 7 v Amsterdam n Bremen Mercurlus 8 v Kingston a Gonoives Meerseey Lloyd 7 te Rotterda Minos 8 ten anker rede Kali- vla Moerdijk 7 te Cristobal Munttoren n Hongkong 7 op 230 mlji o van Ceylon Musi Lloyd n New Orleans 6 Eil. Tahama 6 v Tema n Lagos Talita n Rosarlo 7 op 855 mijl van Paramaribo Tara 7 te Buenos Aires Themls 7 te St. Maarten Theran 7 te Puerto Cortez Tjitalengka 8 v Yokohama n mijl nw van Darwln Van Noort 7 v Melbourne n Sydney Waalekerk n Adelaide 600 mijl z van Madagascar Walcheren 6 v Cristobal Japan Waterland p 6 Salvador San Francisco do Suf Wltmarsum n Antwerpen 6 op 330 mijl n van Azoren Woltersum n New Orleans 6 op 720 mijl no van Bermu da Wonosarl fl nm te Las Palmas Zonnekerk 6 v Kaapstad n Antwerpen Zwljndrecht p 6 Lns Palmafl n Rotterdam Kustvaart Annie-G 7 te Rotterdam Aurlga-G 7 tc Delfzijl Antarctica 7 nm te Swtne- muande verw. Ank-T 7 run te Honfteur verw. Aerdenhout p 7 Kiel n Bris- Majorca 7 te Rotterdam Metropole 7 te Londen Merweborg 7 t? Delfzijl Marconi p 7 Oporto n Lon den Margriet Anja p 0 Brest Bil bao Mercurius-H p 8 Kaap Spar- tlvento n DroghedJ» Mervrehaven 8 te Brest verw Moerdijk 7 tc Leith Myson 8 tc Rouaan verw Mare Bonxun B te Nantes verw Mintaka-N 7 te Mohammedla Mtckey Smits 8 te London verw Meta 7 te Rotterdam Meidoom 7 te Leith Noorderkroon 7 nm te Dublin verw NLeuwland 12 te Rotterdam verw Noordvaardor 6 te Colombo oosimeep 7 nm te Izmir Ooaterhout p 7 Texel FrankrUk Olwe 6 te Londonderry Oosterburgh 7 v Casablanca n Brest Primus p 6 Kaap Dogata San Antioco Patricia 7 te Rotterdam Pergo 7 tc XJtnuidcn Polaris fl v Bilbao n Lissabon Parlsia 7 te Kopenhagen Poolster 9 te Rotterdam verw Pleter Wlnsemius 9 te Bantry Bay verw Pinl 4 te Londen Pioneer 5 te London Pirola 7 te Cork Follendam 6 te Leith Quo Vadls p 7 Dover n La Coruna Roelof Jan p 7 Kaap St Vin cent n Vlanrdingen Rossen 7 te Leith Riny 7 nm te Delfzijl verw Roelof Holwerda 8 te Tunis verw Regina 7 te Shoreham Spoa Major 7 te Lissabon Sylvia-3 p fl Algiers n Cata- tol I te Utrecht a Anna Drent 8 te Pasajos Arizona 4 te Leixoes Barendsz 6 te Mohammedla Baltic 7 te Londen Boekanier 7 te Londen Brouwersgracht 9 1» Manty luoto verw. ren Seaiord Challenger Beatrixh. Presto Jaar.es Smith Wa'-en bun Parkhaven aS Batavier City of Dundee Waalb. Wamb. Hoy Sohuurmain Gee3tstrocxm Maassluis Dtrks- zwaker Delphhia Botlek Mwller Han- na Mannesman™ Eisvogel Waalhaven lö Kfihn Scheepvaart Lydla w Dordrecht Wamber- sle Rlta Holst Merwehaven S.S.M. Wamb end e Steil» Maria Dordrecht Wasn- bersie Marltsa 2 Waalhaven N.TJ3. Usaracno Beatrbchoven a.d. Jamea Smith Sine Maerek Shell Buronoort v Ommeren Queen of Sheeba Beatrbtha- ven Presto Hudig Veder Asa v Call Chevron Euro» noort Ruys Eduard Schupp Eemhaven Burger Anlhonie Veder BrHtenburgh IJselhavren OZ Batavier Wtlhelm-a Mwehaa'en Muller Progress Amelina 2 St kade Duitslamd Nobek Viscount Botlek GEM Petttae Hacatjens Golzwardersand Botlek. Ver olme Visser en Visser Canada Vlaanüin'Ken KW Ha ven Ripmeester Korendijk Wtlheimtnakade HAL Macaü IJseihaven Burger 3n- nia Silvretta 6 v Delfzijl n Ant werpen Sambre 5 te Londen Snnta Maria 6 te Dublin Swift v Newport n Norwich Tosman 7 te Hull Ttnda S te Galway verw Triumph 7 te Londen Triton 7 te Ipswich Tiny v KrUtlnesand n Grimsby Twee Gebroeders p Kaap 7 VUlano n Barcelona Twee Gezusters fl v Tenerlffe n Rochester Thea 7 te IJmulden Transit 7 nm te Par verw Tugro p 7 Ouessant n Dover Tilly 3 te Kotka Taamanië 7 te Sas van Gent Tjerk Hiddes 8 te Cayenne Tugro p 7 Ouessant n Dover Viscount 7 te Rotterdam Vesta 7 te Cefle Vllehont fl te Guadeloupe Vlleree P 6 Ouessant n Ko- Mazellam Merovehavcn Muller Progress ACM Peter WiUrted Parkkade Mannesmarm Daivla Beatrixhaven KNSM Hu dig Veder Serooskerk Margrlethaven THB Rnya Marathon Beatrixhaven KNSM Hudlg Veder Ftonarrow 2e Eemhaven Bur ger Voijrt The Ducheas Rllnhaven Klaipwijk Tnlas Merseylloyd Lloydkade Ruys Geest-dam Maassluis Dirk zwager Havornin Pernis PK MAVK Ipswich Progress Waalhaven Orient Hoekstra Annie G Botlek GBM Cao^- beka Patricia Sooorwe«haven Co- atranex Sana-ra Fauna Waalhaven Wambetsje Derwent FiSher Margrtetfch- ven THB Hu,dig Pieters Geestdleo Maassluis Dlrk- zw&ger Huelvfl Beatrlxhaven Prewto Eurovracht Siurm-fels Merweh a-ven Mtll- Ier Progress Ha-ma SA Victory Sehiehaven Mui- Ier Progress Luis Are os Bergnes Maasha ven RSM Fum-eis &j"b[c Ferry Benelruxhaven Hudig Pietera Nijverheidsonderwijs nog niet erg ge lukkig. De heer Jolles zei dat er een hechte samenwerking nodig Is, maar dit moet langzaam tot stand komen. Rex, dag. 2, 7, g.is u«r; De man van i boel, 14 jr; studio '«2, dag. uUr: De Pussycats van F gedaan! al; t Venster, dag. 2, 7, 9.15 uur: „Da Samoe- rat," 18 Jr; (maandag gesloten»; Victoria, dag. 7, 9.30 uur: Ontsnapping utt ütanbotl, 14 jr; (maandag gesloten); Klndemutinceu Passage, woensdag 2 uur: Met de 3 Stooges da wereld rona, al.; Prinses woensdag 2 uur: D Huck Finn, al; Victoria, woensdag 2 uur: Het teken van Zorro, al; Luxor. 20,00 uur: Musical de Stunt; Grote Schouwburg, 2000 uur: Ned. chr vrouwenbond; Doelen, kleine zaal, 20.15 UUr: Lirrsle* cabaret: Doelen, grote zaai, 20.18 uur; Brabants or kest o.l.v. Hein Joadsór. 20J)0 uur: Jubileum-concert rkkoot; Luxor, 20.00 uur: Musicail De Stunt: Doelen, kleine zaal, 20.15 uur: Lurelel cabaret; Rotterdamse Schouwburg, 20.18 uur: NRT De eerste mevrouw Fraser: OPGAVE VAN BET KNMI (filiaal Rotterdam) Waarneming MO uur beden gisteren luchtdruk 1665,8 1905.7 wind rich tin e «w sUl windkracht 3 0 we erge* triheid betr. betr. temperatuur W 10,4 neerilag ln 24 uur 1,6 1.» Max. temp. ebt. 14,45 uur: 14,3 Min. temp, heden 6.04 uur: 8,8 Drinkwater Rotterdam: Drinkwater Rotterdam; bedrijf HoniB- gerdljk; verwsebting van 7 t/m a mei ge middeld keukenzoutgebiLte 241 mg per liter; gemiddeld geleldlngsvermDgen 780 micro .Slement; gemiddelde hardheid 14,8 Duitse bardbeldagraden; hedrljt Berenplut: verwachting van 7 t/m 9 mei gimlddeld keukensoutgebalte 244 mg per liter; gemiddeld ge leiding* ver- mogen 788 micro Siemens; gemiddelde bardheid 15,4 Duitse hardheldsgraden. (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, dinsdag De Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) heeft in het afgelopen jaar 10,9 miljoen aan reserves en voorzieningen onttrokken om de verliezen die de laatste jaren op de nieuwbouw waren geleden, aan te zuiveren. Dit blijkt uit het jaarverslag. Nachtdienst ipothekan van vrijdag 3 bial tot en met 10 mei: Rechte* Maasoever: dr. P. H. Brana, Nlauwe Binnenweg 420, tel. 231 ISO: P. s. Ex Ier, N.V.. Noort- plein SI, tel. 241288; dr. J. C, de Keu- ulng, Bergaelaan 275. tel. 244710; f" Lansberg en Zn., West Kruiskade tel. 125518: Van Lennep apotheek. Ma- thenéaaerdök UW. tftl. 151384; O, H. W genaar. Boexemalngcl 69. tel. 136495. HlUegertberg-Bcblebroek: H, Ëxler. Bergse Dorpsstraat 101, tel. 161883. Linker Maasoever: Copoc apotheek. Kervend Uk 153, tel. 183733; V.d. Laan. Bloemfonteinstraat 97, tel. 273765: mej. W. C, Roodtanl, Plein 1953, no. 85. tel. 378741; Jac. Wolf, Breeplaln 6, tel. 191160. Zoals bekend, zal het dividend over 1967 worden gepasseerd. Blijkens de verlies- en winstrekening bedraagt het nadelig saldo op oude nleuwbouw- contracten 9,2 miljoen. Bovendien werd nog een bedrag van Zjt miljoen afgeschreven op deelnemingen. In een toelichting op het verslag deelde do directie mee, dat da NDSM met deze cijfers over 1967 „schoon schip" heeft willen maken door de verliezen die ln de laatste 4 jaren werden gemaairi, uit de boeken te verwijderen. „In de Jaren 19821'63 werden verliezen in de nieuwbouw doelbewust aanvaard om de werkgele genheid en de ontwikkelde know-how te behouden. Ir 1066 bleek dat de atil- le reserveringen In de voorgaande ja ren ontoereikend waren om deze ver liezen op te vangen doordat zij hoger lagen dan was geraamd." Geen overzicht (ADVERTENTIE Geen losraken of verschuiven meer van Niemand, die ean kunilgebit heeft, behoeft meer op eon kritiek moment in verlegenheid te raken, omdat zijn kunstgebit losschiet of verschuift. Maak een einde aan dit steeds dreigende ongemak, Een weinig Dentoffx- poeaer houdt het gebit de gehele dag on wrikbaar op zijn plaats. Dentofix voor komt tevens onaangename reuk uit de mond. Probeer het nog vandaag. Verkrijg baar in discrete, neutrale plastic flacons, prijs f. 2,35, bij apotheken er» drogisterijen. In was het, aldus de directie, uiet mogelijk een overzicht te krijgen van de totale omvang van de verlie zen. Ook in 1087 bleek dat nog niet In "zijn totale omvang mogelijk. Om die reden ls er dan ook bij de opstelling van de cljfera geen rekening gehouden met een „belangrijk bedrag" dat de NDSM meent ta kunnen vorderen van de Koninklijke Marine op grond van een opdracht die Ln de afgelopen 4 jaar werd uitgevoerd. Hierover zijn, zo deelde de directie mee, nog ateed» besprekingen gaande. Om welk be drag het gaat, wilde zij echter niet meedelen. Wat dfc afschrijvingen op de deelne mingen betreft, deze hebben, aldus de directie, ln hoofdzaak betrekking op de „radiatorendochter" Nedo, die dit jaar werd samengevoegd met de Veha in Wiovden. De directie verwacht dat deze combinatie In 1909 winstgevend zal zijn. Voor het gehele bedrijf verwacht de directie in de komende jaren tot posi tieve bedrijfsresultaten te kunnen ko men. Zij wijst hierbij in haar verslag op de omzetstijging met 12 procent (tot f 141 miljoen, zo bleek by de t< lichting). Van de nieuwbouw wordt venvacht dat die, onvoorziene om-I standigheden voorbehouden, niet meerl verliesgevend zal zijn. In de toelichting werd daaraan toe gevoegd: „Het ts verheugend te kun nen vaststellen dM de overige resulta ten over 1967 (zonder de nieuwbouw) zoveel gunstiger waren dan verleden iaar, dat een bedrag van 2,G miljoen hieraan onttrokken kon worden voor het aan 1967 toe te rekenen verlies op een Inmiddels in het begin van dit jaar afgeleverd koopvaardijschip". ROTTERDAM, dinsdag De Van Brienenoordbrug is vannacht afgeslo ten geweest voor alle verkeer ln ver band met het aanbrengen van een zo genaamde verfwagen. Met behulp van deze wagen kunnen de schilders velUg het verdere deel van de enorme boog verven. De verfwagen, ontwikkeld door een constructiebedrijf in Zwljn drecht, werd aangebracht met behulp van enkele kraanwogene. DELFT, dinsdag (ANP) Aan de technische hogeschool in Delft is be noemd tot gewoon hoogleraar in de afdeling der bouwkunde ir. D. Dicke. Hij zal onderwijs geven in de toege paste mechanica. Prof. ir. Dicke, geboren op 2 fe bruari 1924 in Dordrecht, studeerde weg- en waterbouwkunde aan de technische hogeschool in Delft. Van 1948 tot 1958 was hf} als Ingenieur constructeur werkzaam by verschil lende bedrijven. In 1950 werd hij voor enkele maanden uitgezonden naar Pa rijs om een studie te maken van voor gespannen beton. Sinds 1958 Is hij mede-lld en raadgevend ingenieur van het bouw- en adviesbureau Ir. K. Bakker en Ir. H. A Dicke. 8 mei: Hoog water te Rotterdam le til 0.42, 2e tij 13.41: t« Dordrecht le tU l.U, 2e tij 13.47; te HeUevoetaluls le tij 12.01. 2e tij 088 (op 9 mei); te Hoek van Holland le tij 11,18, 2e tU 23-47. Aan de rijks universiteit te Lelden is geslaagd voor het doet. ex. 3 genees-, kunde de heer H. M. van Meeuwen (Rotterdam).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 4