Koppel Post-Sereu glorieus winnaar ROTTERDAMS DAG® Het rijke Joodse leven De haven en de public relations Sparta met Ole Madsen tegen Go Ahead Brabanders CÖÜZY Tschaikowsky WlZO-bazar in de Doelen ROTTERDAM RIJNMOND Rechtspraak VOORSTELLING SC API NO BALLET ZESDAAGSE TROK 28.000 TOESCHOUWERS VERHUIZERS BENOEMEN COMMISSIE OVER .LIFTVERBOD' Nieuwe christelijke m,t.s. in najaar van 1969 gereed Hillegersberg tegen Hermes DVS KANONSCHOTEN IN DE DOELEN Eis van één Jaar Vertolkten KLEUREN-TELElfISIE voor poging tot doodslag Medewerksters ger. zondagsschoolver. onderscheiden Neptnnus versloeg Zwart Wit, 3-1 pagina 4 - woensdag 8 mei 1068 ¥Y^IE geinlerej.sccril is in de geschiedenis van het Joodse loven in Rotterdam (en ook daarbuiten) kan ik aan- raden oen bezoek te brengen aan de tentoonstelling „350 jaar jood se gemeente", die in het kader van Israel week in het gemeente archief aan de Mnthencsscrlaan wordt gehouden. De heer P. Knts- inn van het archief heeft een in drukwekkende hoeveelheid docu menten en voorwerpen bijeenge bracht, vele «it het eigen bezit cn een groot auntal in bruikleen, o.a. afkomstig uit het museum Fodor to Amsterdam. De tentoon*telling biizonder fns- aneiond Ei ts /o ontzettend veel te zien. dat JC cr cigenhik twoi dngen vooi zou moeten uilttckken De nun- sen van het archief noemen deze ten toonstelling „einstig" hou wel ei ook een enkel grapje in \erweikt Dat ernstige slaat hlei op dat o\ei het nl- gtmeen de tentoonstellingen ln het gemeentearchief nogal aan de luchti ge kunt zij" Do expositie wordtt gehouden in twee zaaltjes in het ene ge\ en documenten een beeld van do Joden van de Portu gese en Hoogduitse gemeenten die in de zeventiende eeuw »n Rotterdam ontstonden, in het andere zaaltje windt aandacht besteed aan het reli gieuze, sociale en culturele leven van de Joden Onge\eoi drieëneenhalve eeuw ge- kden vestigden de eeiste Joden zich in Rotteidam In 1610 werden de zo- gi nnamde Portugese Joden (die overi gens uit Spanje kwamen) officieel ln ltottudam toegelaten „Tot bevorde- i mg van dc tiaficquen en de negotia te binnen deze stadt", zoals dat heet te Het waien tien vooral ivJke Joden, die zich luoi vestigden Een tweede golf Joden kwam tegen het einde van de zeventiende eeuw Dit waren de zogenaamde Hoogduitse Joden, dio aim als ze waicn aanzienlek minder hui lelijk werden ontvangen Hoewel de Joden in de noordelijke Nederlanden zich m een gunstiger po sitie bevonden dan in de meeste ande re landen, bleven z(j toch tijdens de 17de tn 13de eeuw tioeederangsbur- pirs /y mochten byooorbceid met tot de pilden toetreden Pas tn de Franse it id k regen ze pol ledige burgerrechten Tal van aichiefsiukken herinneren aan antisemitische maatregelen. Op vallend daarbij la dat deze maatrege len steeds uitgingen van de plaatselij ke cn kerkelijke overheden De staten van Holland kwamen steeds Op voor de vrijheid der Joden Getracht is nog een draagteken voor Joden in te voe- icn, maar de staten van Holland voor kwam dit Zo'n teken kwam er later toch, zoals men weet Op de expositie is een jodenster te zien. Hij hangt naast een bordje „Voor Joden verbo den" Een grafiek toont ln een naar beneden vallende lijn de uitroeiing der Joden in Rotterdam 1940. 12 000 1945 800 Een stuk uit 1756 toont: „afwijzing van een verzoek van Isahc en MIchiel Lcmane een winkel voor schrijfbe hoeften te mogen beginnen wegens bezwaren van het bookverkopersgil- do In 1647 kocht de Portugese Jood Abraham de Pinto een huis aan de Wijnhaven op de hoek van de Bler- strant In 1Ö55 was hij de hoogst aan geslagene voor de 200-ste penning Hij kon dus in dat Jaar als de rijkste man van Rotterdam worden beschouwd. In tegenstelling tot andere gods diensten. die het met schuilkerken moesten doen. mochten de Joden in Rotterdam kerken bouwen, hoewel mot onbeperkt Zo mocht de synagoge aan de Glashaven niet worden uitge breid. Het stadsbestuur vond, dat de synagoge te dicht bij de Zuiderkeik stond. Wel kreeg de Hoogduitse Israë litische gemeente toestemming tot het bouwen van en synagoge aan de Boompjes. Dat was ln 1723. De par- nassljns (ouderlingen) van deze kerk moesten waterplaatsen laten aanleg gen by deze synagoge. Een aquarel toont nog het hek van deze kerk met het getal 5528 erop Joodse jaartel ling De uitzonderingspositie die de Jo den vroeger Innemen komt op deie tentoonstelling zeer goed tot zijn recht. Zo waren zjj in civiele zaken onderling onderworpen aan de recht spraak van hun geloofsgenoten. Reeds ln het contract van 1610 stond een dergelijke bepaling, maar een regle ment van 1714 stelde officieel vast, dat deze rechtspraak zou worden uit geoefend door ouderlingen en rabbij nen. -ichlllende keren blijkt echter, dat de leden der Joodse gemeente zelf hiertegen in verzet kwamen en dat de burgemeester de par nassljns en rab bijnen ln hun gezag moesten onder steunen. Het tentoonstellingsgedeelte gewijd aan de Joodse plechtigheden omvat onder meer een Torahwtmpel uit de 17de eeuw, siertorens voor de wetsrol, een geïllustreerde Hebreeuwse btfbel, een mizrach (voorwerp dat in de wo ning aan de oostelijke muur werd ge hangen), een mezoezah (kokertje, dat in huis aan de deurpost wordt beves tigd, bevattend de twee teksten uit Deuteronomlum, geschreven op een rolletje perkament) en tal van andere voorwerpen, waaronder de attributen voor het besnijden. Do tentoonstelling duurt tot en met 9 juni op werkdagen van 10.00 tot 17.00 en op zon- en feestdagen van 11.00 tot 17,00 uur. Toegangsprijs; een kwartje, n.i.<j,w.-oazar in ae noiieraamse Doelen. De opbiengst van deze bazar is be stemd voor kinderhuizen in Isradl Is raëlische kunstvoorwerpen en siera den, kibboetshoedjes, bedrukte hand doeken en vele andere artikelen wer den door leden van de Nederlandse vrouwe!"ke /'lomsten-organisatie ver kocht De talrijke bezoekers toonden grote belangstelling voor de ter plaat se getekende nnrtretten van Joep Ver beek Bu de waarzegster Shu'amïth konden de bezoekers een blik m de toekomst werpen Ook vanavond bestaat er nog gele genheid de Wizo-bazar tussen 20 00 en 22 00 uur aan de Karei Doorman laan 31, te bezoeken (Van ome kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag. In het kader van het Rotterdamse ballet fes tival geeft het Scaplno ballet zondag middag 12 mei een voorstelling In de Rotterdamse schouwburg. Het programma meldt na de pauze twee gastparen: Dolores Lipinskl en Lorry Long (verbonden aan het inter national ballet of Chicago) in de pas- de-deux „Flower festival In Genzano" cn A line-Mar le en David Holmes in de pas-de-deux „Le Corsaire." Voor de pauze brengt Scaplno „De pasja en de beer" en „een negermeisje gaat naar school." Aanvang van de voor stelling: 14 QO uur. rpIJDENS het vragen uurtje, voor afgaand aan de laatste gemeen teraadsvergade ring, heeft PvdA-ftactie- voorzitter Lems aangedrongen op betere be hartiging van public relations als er met de Rotterdamse haven „naar buiten" getre den wordt Hij voelt zelfs voor de aanstelling van een spe ciale man, een public relations officer, die recht streeks onder het college van burge meester en wethouders, ui casu, de wethouder voor de haven, wordt ge plaatst Het is ln zoverre geen nieuwe zaak, dat in het verleden door een aantal Rotterdamse journalisten by de directeur van het gemeentelijk havenbedrijf, ir. F. Posthuma, Is aangedrongen op aanstelling van een hguux ais Lems voor ogen staat. Steeds opnieuw slaagde de heer Posbhuma eran het grootste deel van de pers er van ite overtuigen, dat hij de public relations beter in eigen hand kan houden. Zijn motieven zijn sterk Hij, of zijn twee plaatsvervan gers (technisch omder-directeur drs. J M C. Hagenaar) staan te ellen tijde klaar voor de journalisten om informaties te verstrekken Geeft hij bepaalde Inlichtingen meit, dan heeft hij daar uit commeiciele overwegin gen zijn redenen voor. (Byvoor beeld- heit kan storend, zo met funest zijn als nieuws uitlekt over onder handelingen tussen de gemeente Rotterdam en gegadigden voor een plaats in dut havengebied). Posthuma gaat er van uit, dat de ADVERTENTIE fry (Van onze sportredactie) OTTERDAM, woensdag Peter Post en Patrick -■ "llallki ïercu hebben zoals verwacht werd de eerste na-oorlogse Rotterdamse zesdaagse gewonnen. In de laatste koppel- koers hadden de „Keizer van de Zesdaagse" en de Belgische sprintko ning gisteravond in do Energie hal, die weer met een kleine 5000 loc schouwers was gevuld, geen consideratie meer met hun tegenstan ders. Tien minuten nadat het „uur van de waarheid" had geslagen, na men Post en Sercu voor de zoveelste keer een rondo voorsprong op het strijdlustige koppel Duyndam—Bugdphl en ditmaal lieten ze hun concurrenten, die in de middaguren hun achterstand nog hadden mo gen goedmaken, niet meer terugkomen. Voor Patrick Sercu was het de achtste maal dat hU een zesdaagse won, voor recordhouder Teter rost de 42e keer. Voor de slanke Amstelvener moet do 60 femakkelljk haalbaar zijn. „Ik heb na 105 zesdaagsen gereden", vertelde hU na afloop in iljn cabine, „Wat het winnen betreft loop ik dus t op 2,5, Ik ben van plan om nekcr nof twee Jaar te rUden en daar er Jaar lijks 12 i 14 zesdaagsen gehouden worden, moet ik dua de 50 kunnen halen" Dat het koppel Poat-Scrcu ln Rot terdam zou winnen, heeft niemand betwijfeld. Hoe wei de 34-jartge Am- a'olvener cn de meer dan 10 jaar jon gere Belg nog nimmer mot elkaar hadden gereden, vormden ze een zeer sterke combinatie Een te sterke com binatie zelfs, oordeelden velen In het rennerskwartier en op do tribunes Wedstrijdleider Charles Ruys rea geerde als volgt op deze klacht; „Toen Peter Post aan deze zesdaagse begon, was h(j lang niet ln zijn beste doen Z(jn grote vorm la pas tijdens de wed strijd teruggekomen". „Dat klopt wel", gaf Post toe. „Zo'n zoadaagse midden ln het wegseizoen is voor onB renners niet gunstig. Ik had aan verscheidene zware wegwedstrij den deelgenomen en het duurde wel even voordat ik hier op de baan m*n coup de pédale weer had teruggevon den. Het doet cr overigens niets toe, wla ze me als partner geven Ais ik in vorm ben. win ik met wlo dan ook". Peter Post was overigens van oor deel dat het in de Energichal een goe de zesdaagse was geweest. „Minstens zo goed als in Amsterdam. Ik geef toe dat Ik er in het begin nogal sceptisch tegenover heb gestaan. Als je een hoop geld tot je beschikking hebt is het niet moeilijk om een dergelijk evenement te organiseren, maar Si mon Waardenburg en Charles Ruys zijn praktisch met niets begonnen. Ik heb veel respect voor de wijze waarop ze deze onderneming tot eon succes hebben gemaakt". Naast woorden van waardering, kwamen er uit de mond van de zes- daoesekelzer ook nog wel een paar kritische opmerkingen „Het is onjutst geweest om ons zonder rugnummers te laten njden. Duyndam, Dc Roo en Post kennen de mensen wel, maar de rest kunnen ze niet thuisbrengen Verder zal cr ook wat meer lijn in het programma moeten komen Dc toe schouwers moeten weten wal er op Ie- Sap uur ïmn nln HdiT to rrinn ic Kri houden. Na wat „slulvertjowlsselen" aan de kop maakte Post in de voor laatste ronde een einde aan de vak kundig opgevoerde spanning In dc riaaiop volgende koppclwedstiijd on derstreepte Post zijn superioriteit. De Rotterdammer Brouwer cn Ver doorn hebben het einde van de zes daagse niet gehaald Een half uur voor het slot werden ze door de wed strijdleider uit de baan gedirigeerd De ronden die ze achter stonden waren toen niet meer le tellen. Een troost voor de Rotterdammers, die zich alken maar ten doel hadden ge stold om de wcdstiljd uit te rijden, was dat 7c op de laatste avond nog een bromfiets wonnen Voor de organisatoren Is de zes- dnaguo ln alle opzichten een succes geworden In totaal kwamen er onge veer 28 000 toeschouwers Dat was on geveer het aantal dat men had ver wacht. „En in sportlef opzicht was het de beste zesdaagse die ooit ln Neder land Is gehouden", zei Chaiies Ruys „We hopen hiermee een steentje te hebben bijgedragen tot de stichting van een sportpaleis in Rotterdam" Uitslag De uitstal? luidt l po«t/5ercu INcfl Belg 805 pnt2 Op eert ronde, Bugdflhl/ Duyndam Did /Ned 3S3 pnt3 Op drie ronden Rcnz/Kort (Did /Ned201 pnl 4 Op zeven ronden I.aWrle/Van der Lona (Auütr/Ned 11 pnt, 5 Op tien ronden De Wil/Bongent (Ned) (WH pnt, 6 Op 16 ronden. Seeuws/VerachiierLn (Belg 263 pnt 7 Op is ronden De Hoo/Sevcrcijns (Ned /Big174 pnt 8 op 21 ronden HUI/ Eu gen (Gbi/Der») 253 pnt 8 Op 32 ron den Legrand/Grosslmllnghmis (Ned /Did 3 ld ont o» tn Op 11 ot met» ronden. Diou wer/Verduom (Neil 11 Halte (Gtot Peter Post en Patrick Sercu wer den na hun overwinning in de Rotterdamse zesdaagse uitge breid gehuldigd. (Van onze sportredactie) Ter woensdag. voorbereiding op de bekerwedstrijd tegen Go Ahead morgenavond op het Kasteel heeft Sparta gister avond in Berkel een oefenwedstrijd gespeeld tegen TOGB, dat zondag kampioen van de derde klas A kan worden. Sparta, dat alleen Olc Madsen miste, ondervond bijzonder veel tegen stand van de amateurs. Na een ruststand van 01 wonnen de Rot terdammers met 0—2. Jan van dei Veen en Charley Bosveld scoorden de doelpunten Er waren ongeveer 2500 toeschouwers. Tegen Go Ahead zal Ole Madsen, die in de wedstrijd tegen Volendam een enkelblessure had opgelopen, et weer bü zijn. Wie zijn plaats zal moeten afstaan is nog niet bekend Trainer Wiel Coerver had vanmor gen nog geen beslissing genomen. Sparta—Go Ahead begint morgena vond om half zeven Scheidsrechter Is de heer Aalbrecht uit Hoek van Holland De winnaar van de wed- stryd komt in de halve finale uil legen de winnaar van Veendam- ADO Dit duel wordt eveneens mor genavond gehouden GESCHENKEN 6 FILIALEN IN ROTTERDAM (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, woensdag. De Rotterdamse meubeltransporteurs hebben gisteravond vergaderd naar aanleiding van het verbod van de ge meentelijke woningstichting om dc lift i te gebruiken bij verhuizingen in grotej flats in Ommoord. De verhuizers kwamen overeen een commissie te benoemen, die op korte termijn de/e zaak bij de gemeente aanhangig moet maken Over 14 da gen moet de commissie, waarin ook een vertegenwoordiger van de werk nemers, zitting heeft aan de gezamen lijke verhuizers verslag uitbrengen Ook het raadslid J H, Daim (PSP) heeft over dit onderwerp vragen ge steld aan het college van burgemees ter en wethouders van Rotterdam Hij Is van oordeel, dat het besluit van de directeur van de gemeentelijke wo ningstichting in strijd is met het mo del bouwverordening en vraagt wan neer het college hetzelfde standpunt huldigt de directeur opdracht te geven op zijn besluit terug te komen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De nieuwe christelijke MTS (Middelbare Technische School) aan de Argon au- tenweg ta HUlegersberg zal ln bet na- Jaar van 1969 gereed zUn. De voorzit ter van de bouwcommissie, de heer W. de Zanger, heeft dinsdag de eerste paal voor het gebouw gedogen. De bouw Is al ln januari van dit jaar aanbesteed Op verzoek van het ministerie van Onderwijs en Weten schappen hebben de architect Rein H. Fledderus en de aannemer Gebr. Kwaaitaal bezuinigingen aangebracht. In maant kwam de definitieve minis teriële goedkeuring voor de bouw af Vanaf de oprichting in 1902 heelt de christelijke u t.s. (ale na de inwerking treding van de Mammoetwet raU gaat heten) te kampen gehad met hubvestingsmoeiUjlchecten. Met het geven van onderwijs werd begonnen ln twee theorielokalen van de Fabjus- schoo! aan de BergsingeL Ook werden prakt lik- en tekenlokalen gebruikt van de chr lts aan de Gordelweg In de jaren 19G3 en 1964 werd ook een deel van de chr lts De Poort te Rot terdam-West als lesruimte voor de chr uls ingericht I Omdot de stroom leerlingen bleef aanhouden moest naar nog meer ruimte worden uitgezien. Die werd gevonden ln het gebouw van de lts van de vereniging De technische School aan de Tamboerstraat. Aan de chr. uts (mts) zyn thans dne vakrichtingen, verbonden- bouw kunde. elektrotechniek en werktuig bouwkunde (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag Hille gersberg speelt morgenavond op zijn terrein aan de van Baliegooysingel een oefenwedstrijd tegen het eerste elftal van Hermes DVS Het duel be gint om half zeven Kanonschoten waren onontbeer lijk bij de muzikale veldslag van Tsjaikowsky. (ADVERTENTIE) OP RUIME KEUZE EN GOEDE SERVICE KUNT U REKENEN BIJ AERTV. NESSTRAAT 38 1e MIDDELIANDSTR, 72 TEL. 118811-236327 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De of. fioler van Justitie bij de Rotterdamse recthbank mr, J, D. de Jong heeft gis- termiddag wegens poging tot doodslag tegen de 36-jarige uit Curacao afkom stige en in Rotterdam woonachtige kelner Richard D. R. een gevangenis straf van één jaar met aftrek geelst. R vuurde op 20 januari in een café op Kaïeralrecht een kogel uit een pi stool op Lothar Ludwig Monk die hem nog twintig gulden schuldig was. De kogel trof deze niet, maar scheerde langs zün kleren. R, verklaarde gisteren zich mets meer van het schot te kunnen herin neren Hij zei wel dat hij die avond op zoek was gegaan mar Monk en dat hb deze tenslotte zittend aan de bar van een café had aangetroffen. Wat zich precies heeft afgespeeld, was nauwelijks te reconstrueren, zoals de officier in zijn requisitoir zei. In ieder geval ontstond er een vechtpar tij Verklaringen van getuigen hier over verschilden. Een getuige zei dat hij R heeft ho ren roepen „Ik vermoord je" en „Ik schiet je kapot" Zelf ontkende R die opzet te hebben gehad De rechtbank zal dinsdag uitspraak doen ROTTERDAM, woensdag Drio eremedailles tn zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau zyn ver leend aan drie Rotterdamse vrouwen, die werkzaam zijn b(j de gereformeer de zondagsschoolvereniging Laat de kinderen tot mü komen Het zijn mej G de Haan, leidster en bibliothecares se, mej J van Kooten, hoofdleidster en mevr. J H Stok-Gaastra president en leidster ROTTERDAM, woensdag, In de nederlaagserie om de Vaan cup heeft Neptunus gisteravond met 3—1 van Zwart Wit '28 gewonnen p1 EHEEL analoog aan het concert, dat het Brabants Orkest een jaar nodiging vam het Ned Theaterbureau en de Telegraaf gaf, verliep gister avond het1 opnieuw Tsjatkowski-festi va! genoemde optreden van Jordans' ensemble Precies zoals toon fungeer de de Ouverture solennelle 1812 in de meest letterlyke zra als klapstuk van de avond (het voorgeschreven kanon was weer present en de Koninklijke Militaire Kapel versterkte de orkes trale gelederen) en twee veelbelo vende jonge Russische solisten pre senteerden zich m het vioolconcert en het eerste pianoconcert Slechts het openingsstuk was door een ander ver vangen Dit was nu de Slavische mars opus 31, geacheveerd en met verza digde klank vertolkt Commercieel gezien bleek deze her haalde organisatie met geslaagd Bij uitzondering was de zaal slechts mati| bezet, hetgeen mede een gevolg ge weest kan zijn van de vrij hoge toe gangsprijzen Voor de enthousiaste toehoordcis is het echter wel degelijk een festival" geworden, al zou het al leen maar zyn om de kennismaking met een inderdaad zeer groot talent de 25-jarige piamst Alexei Tscherka- sov Hu vertolkte het overbekend* concert ln bes als gebeeldhouwd Ir klank Zyn viaie op het stuk is gxooti en het gelukt hem in details zelfs nog iets persoonlijks m de weergave u brengen. Dut gebeurt o a door de op vallend bedaarde tempi die nergem iraag worden doch de consequents zijn van een bewust nagestreefde so noriteit van het toucher, welke st-eri begunstigd wordt door Tscherkasovj krachtige hand en prachtig uitgeba lanceerde techniek De violist Zinovij Vimnkov, even eens 25 jaar, heeft dit hoge artistiek* niveau nog niet bereikt Zijn vertolkny van het concert opus 35 gehngde wel iswaar van een eviaente begaafdheic maar meer nog van een strenge scho ling Vinmkovs spel werd alleng; overtuigender, echter zonder dat he: publiek kon vergeten, hoe zwaar d< taak was, die hxj te vervullen had Tscherka sov heeft de materiële be kommernis reeds beduidend verdei achter zich gelaten en juist dat Stem pelt hem tot een superieur instrumen talist Voor de langdurige by val dank ten beide solisten met enkele toegif. ten Hulde ook voor Jordans en de zij. nen Zij accompagneerden bepaald in spirerend pn speelden de Ouvertur* 1812 met zoveel verve, dat het specta culaire slot moest worden gebisseerd ELLY SALOMÏ (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag:. „Ik ben bHi. dat ik hier mocht komen om deze bazar te openen en wens u heei veel succes". Met deze woorden open de gisteravond Miryam Shay, consul- generaal van de Women's Internatio nal Zionist Organisation In Israel, d* daoesekelzer ook nog wel een paar kritische opmerkingen „Het is onjutst geweest om ons zonder rugnummers te laten njden. Duyndam, De Roo en Post kennen de mensen wel, maar de rest kunnen ze niet thuisbrengen Verder zal er ook wat meer lijn in het programma moeten komen Dc toe schouwers moeten weten wal er op ie der uur van a!e dag te zion is. En cn zal ook meor uitleg gegeven moeten worden. Een zesdaagse Is helemaal nieuw voor Rotterdam. In Amsterdam zijn de mensen deskundiger dan hiet, omdat er ln het Olympisch Stadion regelmatig grote wedstrijden wotden gehouden. In Rotterdam moet men dc baanrennerij en in heft bljzondei de zesdaagse nog leren kennen Men merkt het aan de reacties In andere steden veert het publiek meteen op als er een renner demarreert, hiei moet men de mensen er steeds op attent maken. We hebben er overigens niet mee gespot Er is over hel algemeen bijzonder hard gereden". Blessure "\7ERDiT de meeste tegenstand heb- ben Posl en Sercu ondervonden vau het koppel Duyndatn-ltUKdahl Duyndam heeft vooral de cerstr drie dasen zeer sterk gereden. Daarna kreeg hU hoe langer hoe meer Sast van een achillespeesblessure, die hjj op een koude dag In Parijs-Nice heeft opgelopen. „Voor de zesdaagse heb ik al een tijdje rust genor.ten en ik heb ook In jecties gekregen, maar ik zal nu zeker vier weken niet kunnen rijden De laatste dagen heb ik praktisch met een been gefietst In het andere been had ik bijna geen kracht meer Om die reuen startte de Westlander, die wederom vele supporters naai de Energiehal had getrokken, gisteravond tijdens dc a flos wedstrijd achter der- ny'a niet in de sterkste „manche" Hij bezat echter nog voldoende macht om dc minder begaafde demy- rijders op een ronde achterstand te zetten. Bugclahl kon die voorsprong tegen Post cn Verschueren niet be- enuge due lean beoordelen of nieuws „vrij" is, hij zelf is Of hooguit zyn onderdirecteuren Hij is bang voor brokken, die gemakkelijk gemaakt zouden kunnen worden door iemand die piet al heft overleg em alle onder handelingen heeft bygewoond- Zelfs is hert zo, dat burgemeester Thomassen, de hoogste baas van de heer Posthuma, wat zUn informaties betreft afhankelijk is van Posbhuma. Wat helemaal geen ramp is, want de wethouder distilleert uit de informa ties en suggesties van de havendi recteur, zyn havembeleud. Overigens in samenspraak met de rest van het college Een van de klachten van Lems, die hy znij telefonisch liet horen, is, dat waar Thomassen de laatste tijd ook spreekt over de Rotterdamse ha ven, er stukken vallen Wat zachter gezegd hij oogst antipathie tegen In- plaats van sympathie voor Rotter dam en zijn havenontwikkelmg Dat lylct me wat sterk Thomassen ia in derdaad in het recente verleden niet zo gelukkig geweest met sommige uitspraken Een er van is de uitla ting voor de VARA-microfoon (hij noemt het zelf „knoeijournalistiek") dat in de verte overwogen zou kun nen gorden een kanaal door Voor- ne-PuMen te graven voor schepen tot 80 000 ton. Daar is Zeeland van geschrokken Ten eerste omdat men daar van dat plannetje mets wist en ten tweede omdat daaruit geconclu deerd kan worden dat Rotterdam by een snellere ontwikkeling van Noord-Brabant omgeving Moer- dyk meer belang heeft dan bd realisering van Zeeuwse mogelijkhe den Eergisteren heeft Thomassen weer een drieste opmerking geplaatst, die gemakkelijk tot nieuwe onrust op Voorne-Putten kan leiden „Voor- ne-Putten blijft in geen geval onge rept" en hij legde uit waarom. Hij heeft gelyk. Er komen in de toe komst Inderdaad brede hitten van wegen en er komt een stad van lOO 000 inwoners (Hellevoetsluis), En er zal best nog veel meer gebeu ren, dat er voor zorgt dat „Voorne- Puttea m geen geval ongerept blijft". Deze ietwat onvoorzichltige opmer kingen daar gelaten de heer Lems zal ook na de vergadering in Mid delburg moeten toegeven in Tho massen een voortreffelijk public re lations officer te hebben. Op uiterst beminnelijke manier vecht hij voor zijn zaak, waar hij drie jaar geleden nog tegenop zag als tegen een berg. Hetzelfde geldt voor Posthuma. Een betere knokker voor de haven Is niet te vinden. En het merkwaardige is, dat het buitenland dat beter In ziet en waardeert dan menig Neder lander. Waar Posthuma in de wereld verschijnt en spreekt en propageert, wordt hij behandeld als een autori teit. En hier? In Nederland zjjc uit* schieters uit den boze, Het Thomas sen rich maandag ontvallen. Tenslotte zou lk de heer Lems willen voorhouden dat door de aan stelling van een speciale man voor de ^public relations misschien het miebde] erger is dan de kwaaL HAN VAN DER MEI J DE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1