Excelsior sneuvelt na verzet Pleidooi voor Schelde-Rijn-Delta- provincie Trambaan Hordijkerveld: de toestand nu V BANDEN ill E Lazar Radovic gaat liever naar Sparta ROTTERDAM RIJNMOND Zon'We hebben bewezen dat beker geen onding is' Dynamo-Hercules belangrijk duel Sparta kan zich revancheren BURGEMEESTER VAN BERGEN OP ZOOM: FC TWENTE WON MET VEEL PIJN EN MOEITE, 2-0 Opstelling Sparta Tweede verdachte van brandkast- kraken in arrest I Gedenksteen in Ommoord voor C. J. Poulis HEEFT ZE... Bijbel voor burgemeester Om de hoek Uitspraak Bestuurster auto verongelukt door inhaalmanoeuvre Kind verdronken in Vier polders voor u een keuken koopt.. pag, 4 - donderdag 9 mei 1968 (Van onze handbalmcdewerkcr) IHllinVfVI BOTTERDAM, Uhlkrcftla dondrrda*. Of UVG bU de dames in de distr. tweede klaeae B. no* kampioen wordt, han*t j geheel af van het resultaat van de wedatröd Dynamo* Her cal es. AU heL Haagse Hercules wint, kannen de Haagse dames de kamp loens vlag hij sen, een gelijkspel maakt een beslU- aln*rwedatrlld nodig, terwijl een Dy namo* sege de titel bU UVG brengt. Wanneer MOK in deze klasse van: Turnluat weet te winnen, zijn ook de Dordtse dames weer zeker van een plaats in het district en moet het Delftse Rohda degraderen. De RO- DA-dames spelen een beslissingswed strijd tegen hot Delftse EDH om uit te maken wie uk de tweede klasse moet verdwijnen. Hel belooft een spannende wedstrijd te worden, waar in v/e de Rotterdamse dames iels ho ger aanslaan. Bij de heren in de distr. eerste klas se moet Sn el wiek in Kwlntsheul van Quintus winnen, Slagen de oranje- blauwen hierin dan is hun positie heel wat gunstiger geworden. Van Meeu- wer»-HVL hangt het dan af of de Snclwiekers nog langer de op een na laatste plaals zullen bezetten. BIJ MeeuwenHVL zal het ook niet rus-: tig toegaan. De verliezer komt in ern-; stlg degradatiegevaar. HONKBAL He,t betekende het elude van Excel siors bekc-rllluaies. Voorzitter Henk Zon, die tijdens de wedstrijd acht for se sigaren in rook had doen opgaan, treurde er na afloop niet iaog om. „Het voornaamste is dat Excelsior be wezen heeft, da; de bokercompotitie geen onding ia. Door een goede inzet hebben we onze supporters een paar heerlijke wedstrijden bezorgd. Ik vond het ook vanavond wetr enorm". De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Excelsior alleen in de tweede helft voor spanning, opwinding en aantrek kelijk vootbal heeft gezorgd. Voor d« rust moeten de 7U0Q toeechouwerst, dlu Woudestcin ouderwets vol maakten, zich hebben afgevraagd hoe de Kro- Hncers erin geslaagd waren om o.a, Fei.lenoord en SiUardta uit te schake len. Ex cp Ui or kwam na een te slap schot van Valbsrg in deachtste minuut nauwelijks meer aan een aanval toe. Dat was niet alleen aan nervositeit, maar vooral aan een verkeerde tak- tiek te willen. Trainer Smits had do intelligente spelopbouwer Hans Tolle naar opdracht geReven om terug te blijven en Dick van Dijk te schadu wen. Tollenaur bleek voor die „afbre kende" taak volkomen ongeschikt. Hij kwam nauwelijks aon d« bal. voelde zich zodra hü de laatste man werd in de defensie doodongelukkig en onze ker en moest mot zijn ploegmakke.vs lijdzaam toezien, hoe FC Twente, dat eveneens mot vrij was van zenuwen, ho« langer hoe nicer bezit nam van hot middenveld. Het grote overwicht leverde de Kn- schedcërs noch Lans maar écu doel- (door Dick van den Polder) r M ROTTERDAM, donderdag Tot tien minuten voor het l -Ü&ÜMjJ einde van de wedstrijd ExcelsiorFC Twente hebben de TOOO toeschouwers op Woudestein gisteravond rekening gehouden, met de mogelijkheid' dat de Kralingers voor een nieuwe bekersensatie zouden zorgen. Weliswaar had FC Twente in de eerste helft, toen het verre supe rieur was, een 1—0 voorsprong genomen door een doelpunt van Jeu- rlng, maar na dc rust begon de jonge Excclsior-ploeg zoveel vrijer en beter te spelen, dat het dool van Mislc lange tijd onder zware druk kwam te staan. Een overtreding van centrum verdediger Plet Luck by *en uitval van FC Twente werd Excelsior noodlottig. Voordat de Rotterdammer:? Iran verdedlfing hadden reorfantaeerd en een muurtje hadden gevormd, tikte Zeskamp de bul Ln de breedte naar Dick van D|Jk, die onmiddellijk een schuiver Icsllet, waar de Curacaose doelman John Balentien vergeefs naar viel: 02. punt op. In de 22e minuut ontving Dick var» Dijk op rechts op de rand van buitenspel cU» bal en uit voorzet kapte Jeuring in. Tien minuten voor de rust kreeg Twente opnieuw ecu» prachtige kan toon Kort bij Excelsior uit hot een trum v/as weggelokt en Tollenaur d hoge voorzei over zich heen liet Kaan, maar du ongedekte Dick van Dijk was zo onverstandig om do bal aan d» bui- tenapclataande Heskatnp over te loten. Scheidsrechter Boogaort* keurde dmus treffer dan ook terecht af Herboren JVA de rust kwam een herboren Ex celsior binnen ile IQnrn. Tollenaar mocht nu aanvullend spelen en hü bracht meteen meer lijn ln het spel van zijn ploeg, Met breed opgezette aanvallen, waarin vooral de opkomen de rechtsachter Gerrll den Butter een belangrijk aandeel had, trokken de !n hel orunje gestoken Rotterdammers op het Twentae strafschopgebied af, waar Dlok Beek en Hans Bassant hel hun tegenstanders ho« langer hoe las tiger gingen maken. Vooral doelman MisJc kreeg hel zwaar te verduren. Bij iedere hoge voorzet liep Dick Boek zwaar op hem in en bij iedere uittrap moest cle Joe goslavische doelman oppassen dat de achter hom vandaan komende Beek do bal niet uit zijn handen tikte. Excelsior scheen de gelijkmaker binnen bereik te krijgen, toen Bron- kers. die al na ecu paar minuten voor Huve was Ingevallen, enkele overtre dingen moest maken om onruststoker Beek in bedwang tc houden, maar hel beslissende schot kwam niet uit de Kralingse voeten, hoe de Excelsior- supportere er ook om smeekten. Al leen Andró Kosten schoot een maal hard in, doch Mlslc redde bekwaam. In tic 62e minuut bleek dat Excel slor door zijn sterk aanvallende spel grote risico's nam. Kort moest toen na een foutje van Baleati.cn de bal van de doellijn koppen. Do spanning bleef daardoor nog oen tildjc gehandhaafd, Pas na het doeltreffende schot van Dick var» Dijk in Je 80e minuut zag Excelsior het hopeloze van de zaak In en legde hot zich moegestreden neer bii de nederlaag (0—2). FC' Twente komt nu in de halve fi nale uit i.'geri de winnaar van Aju.x -Eli uk wijk. JOHN BALENTIEN, de Curagaose doelman van Excelsior, ging bij de twee doelpunten die FC Twen te scoorde, niet helemaal vrij uit, maar hier ontneemt hij Heskamp een kans op een doelpunt. ROTTERDAM, donder dan. Spar- 'a spar! vanavao.l ln dc beker wed- s v'jd tgcv, Co A isad in dc volgend-. t»o» e-lling: Va;» B;veren; Ter Hors; P:j«. B'jkob-o k. Bent zonv.d. Vee» en B3-'"b; H: i nu;». Ms 'si'it, Bo>- vol j, V: ..vit. Joop La.ignori g?i;jk:ieii banaat Aalbrcc'i :l ten esT.ler laa'. b.'i A? i uel ■ve. Ds imi ■iivULsreehte nk.'lc mi nu in vorbun- rn'n bij <h- (Van onze correspondent) MAASTRICHT, donderdag. Dc poll! Ie in Hasselt heeft gisteravond dc 38-jarige uit Heerlen afkomstige han delaar In twccdehaudsauto's S. A, M. aangehouden, verdacht van een groot aantal brandkaslkraken in België cn Nederland. Hij wist enkele dagen geleden aa dc R'fms bij Smeermaas nabil >Maap- t richt on vluc'ren :oen h'< daa:* In gezelschap van d? Uo tc edammer M- dc J. werd gjs'gnalccvl tloor de doua- n :-r?ish. rchc. De Ru tarda min e r werd eve neen» door dc politie wegens een groot aan tal inbraken gezocht. I-É'i werd gear resteerd. Vorig jaar was hij na een ar restatie door de Maas; richt se politie er in geslaagd te ontsnappen; sindsdien was hij Kpoorloow. Dc ateohanii-lan" S. A, M. werd g's cru vond aangehoirlru in het huls van zijn schoon murder Hrorl ;i, waar hij zich fn de kolder verborgen hield. ROTTERDAM, donderdag. De verwachting Is gerechtvaardigd, dat Sparta zich zondagmiddag zal revan cheren voor de teleurstellende neder laag t-gen O VVO. Debutant ln de he- gslc klasse, HCK, komt op Nieuw Vreelust op bezoek en die hindernis moet voor de Spartanen gemakkelijk te nemen zfjn. HCK zal voornamelijk steunen op werper Bert Paalman. Aanvallend zijn dc Klnhcimers niet gevaarlijk. Op Viirkenoord staat zondag een honk bal-topper op het programma. De kop'opers in de Uveetle klos B. Feijen- nord on HtSC TUburg, ontmoeten el kaar dan. De TIHnirgers brengen als sterkste wapen werper Ben de Brou wer in de strijd; een honkballer die twee maanden terug op uitnodiging van hel Leo van der Kar-sportfonds in de Verenigde Staten een trainings kamp bezocht. Hoewel Fcijenoord in het verleden moeizaam streed tegen HSC Tilburg, blijven ditmaal de pun ten waarschijnlijk wel in Rotterdam, In de tweede klasse bekampt koploper Euro Stars zondag het zwakke DHS. De derde overwinning moet dus mo gelijk zijn. Zaterdagmiddag ontvang! Neptunus hot Haarlemse DSS. E<*n weds tri id. rile ook Rotterdamse winst moot opleveren. Een loslopende hond heeft gisteren de tienjarige Robert Verhof in het ge zicht gebeten, vlak bij de woning van de jongen. De jongen is voor behande ling naar het Bergwegziekenhuis ge bracht. De hond, waarvan de eigenaal onbekend gelvaoA» l.«, i» naarhd ri-erenisvl BERGEN OP ZOOM, donder dag (ANP). „De bestuurlijke indeling van het gehele gebied van de Schelde-Eijn-delta steunt op geen manier op de sociaal-eco nomische realiteit. We zitten met grenzen die zin hadden óp het einde van de 80-jarige oorlog. Wat er nu allereerst moet gebeu ren, is het gehele delta-gebied, van Gent en Antwerpen in het zuiden af, over Zeeland en de Brabantse wallen heen tot en met het gebied van de Nieuwe Waterweg in het noorden, een behoorlijke aan de moderne aan gepaste bestuurlijke structuur te geven, bijv, op het niveau van een provjnci»" Aldus dn. L. J. M. van de Laar, bar*emeester van Bergen op Zoom, gisteren ln het stadhui» van z|jn *e- meente, lijden» een toespraak tot deelnemers aan een gisteren begonnen tweedaagse persexcursie door het westelijk gedeelte van Noord-BrahanL Die excursie was georganiseerd door de vereniging Nederland fabrikaat. Wal men thans vrijwel alom waar neemt, is een stedenstrijd, die identiek is aan die uit de Laat middeleeuwse periode. Ab reactie daarop ls toen het centraal gezag gegroeid, dat thans, naar dé mening van burgemeester Van de Laar, op aoclaal-economisch gebied zoek is. Heilloos „De lippendiens: die thans aan sa menwerking wordt bCwezen, gaai in een adem met concurrentiestrijd in het groot en in het klein op bestuur lijk niveau. Die touwtrekkerij leidt tot een heilloze strijd, die tot velerlei wrijvingen aanleiding zou kunnen ge ven. Allerlei ontwikkelingen kunnen el kaar kruiaen en kruisen elkaar, zon- dda is cm- rale overheid nu einde lijk eens h'.u laatste woord spréék'.", al:'u> de burgemeester. „Op centraal niveau ui gestippelde beleidslijnen worden nie; volgehouden en er ont staat een v«-»nipperm.g, waar geen mens langzamerhand meer wijs uit: kan worden". „Aan de gemeente Ber- gen op Zoom is een rol toebedeeld nie door da gemeente in he-t plan Reimerswaal. Zij wil die taak graag op zich nemen, ais zij enige zekerheid heef dat hst areaal wordt benut en haar rol wordt gehonoreerd". De burgemeester is daarvan niet ovsruigd, :e minder, omdat hij on langs uJt Je krant has ft moeien lezen da' het havenbsleld in het deltagebied Ls gewijzigd. Als vertegenwoordiger van de pro vincie Noord-Brabant in het zeehave- noverleg waa hem van een wtfaiglng nle's bekend. In dat zeehavenoverleg hebben ïlttln* de provincie* Zeeland en Noord-Brabant, de gemeente Rot terdam en Rijnmond. Voor iulk een onaangekondigd gcwjjzfgd beleid heeft Burgemeester drs. L. J. M. van de Laar hU weinig waardering, het lijkt hem ook weinig zinvol. Concurrentie Er moeit volgens de burgemeester, eens gekeken worden naar de concur rentie op het gebied van de Westeuro- pese zeehavens. Het Deka -gebied moet beducht zijn op concurrentie van West-Ierlarxd, Hamburg, de westkust van Frankrijk. Het is z.i. geen vraag van concurrentie van Anvverpen. Het gaat er om of Europoort in de Schel- de-Rijn-delia komt, dan wel ln de omgeving van Le Havre of aan de kus' van West-Ierland, „De centrale overheid kijkt te veel naar ad hoe ontwikkelingen en neemt te veel ad hoe beslissingen. De wortel van alle kwaad is de belangentegen stelling. Zij kan worden opgevangen door een juist gestructureerd bestuur lijk niveau. Dan zal een eind kunnen ko men aan de touwtrekkerij waar in ieder gemeentebestuur wel mee moet doen, wil het, overeen komstig zijn plicht, zijn uiterste best doen de belangen van de ge meente te dienen." llanegem en Treytel ,ronif met Feijenoord ("Van onze sportredactie) ROTTERDAM, 'donderdag. Het oat no vmst dat Wlm Hanegem en Eddy Treytel van Xerxee/DHC het volgende oeUoen voor Feijenoord zul ten spelen. Beide speler» »(jn akkoord gegaan met de flnnnclële voorstellen die Feijenoord hun via de heer Hoo- genboom heeft gedaan. Hanegem, die binnenkort in Rotter dam gaat wonen, en Eddy Treytel hebben inmiddels ook een gesprek ge had met Feijenoonds manager Guus Brox. Lazar Radovic heeft nog geen on derhoud gehad met Feijenoord. Het is twijfelachtig of hij voor Feijenoord zal gaan spelen. „Tk weel wat het bete kent om in een grote club te spelen," zei hij gisteravond na de weostrijd Excelsior—FC Twente. „In Belgrado heb ik immers een tijdje voor Partizan gespeeld, Het kost heel veel moeite om een vaate plaaits in het eerste elftal te krijgen. Daarom ga ik liever voor Sparta spelen." Sparta geeft toe dat het grote be langstelling heeft voor de Joegoslaaf. „We zoeken een goede middenveld- speler en die zijn schaars in Neder land," zei een woordvoerder, Radovic heeft nog geen enkele ver plichting tegenover Feijenoord. Vorig jaar heeft hij een overeenkomst met de heer Hoogenboom gesloten, waarbij bepaald is d&i deze bij een transfer van de Joegoslaaf naar een andere club niet meer dan 16,000 mag vragen. (Van een onzer verslaggevers} ROTTERDAM, donderdag. -- In het eerste van vier blokken galerij wonin gen die de Woningstichting Onze Wo- ROTTERDAM, woensdag. De po litie heeft gisteravond in de Zwart Jansstraat een auto in beslag geno men, die niet was vooralen van een kentekenplaat. Met deze wagen bleken twee aan rijdingen met geparkeerde wagens te zijn verricht. De bestuurder had daar na de vlucht genomen, maar hij kon later in de Agniesestraat worden aan gehouden. Het bleek de 25-jarige sla ger C. AF. v. O. te zijn, tevens eige naar van de auto. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs of-een kente kenbewijs. terwijl de wagen niet was verzekerd. Na proccs-verbaal is de man weggez riden. (ADVERTENTIE) PARFUMERIE 0 FILIALEN IN ROTTERDAM ML»V LHTt'.N'! (Ki 1928 - 1968 40 jaar bandenspecialist voor de man die van bonden weet CENTRUM: Schietbaanstrnat 7abe tei. 251234 WEST: Settoweg H («p. r«i«D tel. 153393 ZUID; Korte Hiileatraat 4—8 tel. J73969 NOORD: Linker Rottekade 6 tel. 124058 'szaterdags tot 1.00 geopend. De sneltram op zuid is van daag drie maanden in be- dryf. Het rumoer in de wijk IJsseltnondc over dc onveiligheid van deze tram is echter nog niet geheel verstomd. Er zyu harde woorden gevallen; er is een pro testdemonstratie geweest; er is gedreigd met het thuishouden van de kinderen die de drukke Reyerdijk moeten oversteken om hun scholen te bereiken; een hoofdonderwijzer heeft aange kondigd zijn leerlingen niet lan ger beschikbaar te stellen als verkeorsbrigadiertjes. Hoc is thans de si'uulle en Uo stem ming in IJsxeTnunde? tk heb het ge vraagd aan do heer B, Bosua. secreta ris vim h-„t actiecomité Veilige tram baan Hordijkerveld, Dit actiecomité besta ut nog steeds. D" heer Bosua stelt voorop: „Het Is ons wat betreft die onveiligheid mee gevallen. Dat moet ik wel zeggen, want er zijn tenslotte geen ongeluk ken gebeurd. Maar dit houdt geenzins in, dat wij tevreden zUn over ae voor zieningen cite rond de trambaan zijn getroffen. Het heeft natuurlijk nu geen enkele zin meer om als actieco mité te zeggen - maar wat wij destijds hebben voorgestctd ls toch beterl" „De RET heeft overhaast allerlei voorzieningen getroffen, waarover wU niet rr* tevreden lijn. Die waaraohu- wingshoeken bijvoorbeeld kan men beter weghalen. Zij z(jn meestal defect en het komt ook vaak voor. dat zij wel branden, maar dat er dan geen tram aankomt." Wethouder Worst heeft in de ge meenteraad beloofd, dat er bij het benzinestation van FINA waarschu wingsborden zouden kunen. We wac^'en er nog steeds op. 0"k «ver de wijze vnt» af "uhrn van de Hordijk' ls het comité allerminst te spreken, De heer Bosua; „Afsluiting met een kleine doorgang (voor voet gangers) is nog gevaarlijker dan het openhouden van de Hordijk". Waardering heeft het comité voor de politie, die veel doet om de zaak in de gaten te houden. Er staat vaak een agent om het oversteken te regelen, aldus de heer Bosua, die eraan toe voegt. dat hü zich best kan voorstel len, dat de politie niet iedere dag re gelend kan optreden. De wensen van het comité zullen binnenkort nog eens aan de-wijkraad worden voorgelegd. Daarbij zal vooral aandacht worden gevraagd voor de foeilelijke 9ohrilthekken op diverse plaatsen langs het tramtracee. Voor die hekken van rood-witte planken moet nu eens iets behoorlijks in de plaats komen, meent het comité. Wat betreft de stemming onder de bewoners van Hordijkerveld merkt de heer Bosua op, dat het moeilijk ls hierover iets te zeggen, H(j heeft wei de Indruk, dat meer dan vroeger kleu ters door hun ouders worden wegge bracht, Jammer is het, dat niet iedere dag klaarovertjes klaar staan om de kleuter» over te helpen. Ook hierop zal de aandacht van ae wijkraad wor den gevestigd. "nURCEMEESTER Thomassen hee/t D ntn syn coiiepa uil Haifa, de heer ,4bo Khoushy een bübei pekrepen. Ce heer Thomassen is zeer nadrukkelijk buitenkerkelijk, maar dat houdt na tuurlijk niet in, dat h(j dit geschenk niet op pr(js stelt. De heer Khoushy heeft de heer Thotnassen aangeraden te trachten er iedere dag in te lezen. De burgemeester van Haifa doet dat ook. Aardig aspect van het bezoek van dc heer Khoushy aan Nederland Ib, dat hij niet in de gelegenheid is geweest Amsterdam te zien. Wel heeft hij ken nis gemaakt met het echtpaar Sam- kalden, dat bij het echtpaar Thomas sen op bezoek was. Men beweert, dat de Amsterdammers een beetje gepi keerd waren, dat een bezoek aan de hoofdstad niet op het programma van Hat/a's burgemeester stond. Iemand uit Rotterdam heeft toen burgemees ter Samkalden aangeraden ook een Is- raëlweek te houden. De hoo/dinpano van het Rotterdam se stadhuis aan de Caolsingel is ai weer een heie tifd voor iedere Rotter dammer toepankel(jk. Trots over de rode loper (als die uitligt) naar bin nen.' Toch staat er rechts van de in- Rotterdam houdt een Israël week. Er worden in de stad op diverse plaatsen tentoon stellingen gehouden: Er zjjn bijeenkomsten; diverse winkels exposeren in hun etalages pro dukien uit Israël. Tot de evene menten behoort ook een ont vangst door de burgemeester van Haifa van de pers in het raad huis. De kranten sturen naar zo'n bijeenkomst hun Israël-deskundi- ge (indien aanwezig). Dat levert interessante Waarnemin gen op. Zo'n Israëikenner weet bij voorbeeld. dat jc niet moet uitspreken Haifa, maar Gat fa met een „O" die ln de buurt van de huig wordt geprodu ceerd. Je proeft de deskundigheid. Een beetje verwarrend is het echter als dr. F, J. Krop van het comité Israë week en er geweest, hoort zeggen Kaifa, En als dan de burgemeester van Haifa zelf gewoon Haifa met een h zegt is er helemaal geen touw meer aan vast te knopen. Eigenlijk kun je als journalist die Israëiweek niet behoorlijk verslaan als je er niet geweest bent. Wat kun je nog in het midden brengen als twee insiders het hebben over de vuile straten van Haifa (Bpreek het uit zoals u wilt) en de een zegt tegen de ander, dat de straten van Rotterdam ook zo vuil ztfn en dat het hier eoms net „Tel Aviv (uitspraak weet ik niet) op een marktdag" lijkt. Je'zal toch nooit In Tel Aviv geweest zijn. gang nop steeds een bordje „inpanö om dc ftoefc". Dit bordje kan best U'ep, vind tk. Een stadhuisuoorllehter vertelde »i(j, dat het bordje er zit om dat de af delingen van de burgerlijke stand, paspoorten enz. aan de anaere kant van het Binnenhof zitten. Maar dat toeet toch iedere Rotterdammer/ ning in de wijk Ommoord laat bou wen 1b woensdagmiddag een gedenk steen onthuld. De tekst die in de steen is ingebeiteld luidt: 8 mei 1968 Corne lls Johannes Poulis secretaris van de woningstichting Onze Woning van 1927 tot 1967. De heer Poulis, die behalve veertig jaar secretaris ook enige tijd voorzit ter is geweest van Onze Woning, ver richte de onthulling zelf in tegen woordigheid van zijn echtgenote. Tevens gaf de heer Poulis het teken om een vlag te hijsen. Dit geschiedde, omdat van het eerste blok het hoogste punt is bereikt. In totaal verrijzen er 704 galerijwo ningen, gebouwd in blokken die ln het midden „een knik" hebben. Het ont werp is van het architecten- en inge nieursbureau Bakker en Bakker te Amsterdam. De bouwer is Volker Bouwmaatschappij n,v, te Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) OOSTV O ORN E, domderdag. De bestuurster van een personenauto, de negentienjarige moj. J. Langstraat uit 2 war te waal is gisteren verongelukt bij een frontale botsing op de provin ciale weg, de Groene Kruisweg, nsbij BrleUe, Het ongeluk werd Veroorzaakt door een mislukte inhaalmanoeuvre van J, A. T. uit Brielle, Deze bleef zelf onge deerd (Van een onzer verslaggevers) VIERPOLDERS, donderdag De tweejarige Keesje Klok uit Vierpol- ders is gistermorgen verdronken in zogenaamde VlTetie. hetz Het kind was spelenderwijs in dit water dat bij zijn ouderlijke woning ligt, terechtgekomen, MD VERTEN TIF wilt u tr eirst iovs«l megtlijk zlenl Oit kan in om» ifiowroomi. u kunt ir ttvons zkrn «alk» ttaal «r hat kadi bij piat 20MERH0FSTIMAT «0 0»k 'i ntarfasa |Mi*nd van I.OO-U.OO u. UNSCHOTENSTHAAT 92 0»k 's zatardapa gaapand van 11.OtM6.OQ u. (Br.i.itj IMTTMOAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1