SVB gaat actie voeren tegen rapport-Maris M 'Apartheid kan met geweldloze middelen worden bestreden5 ipli 'Ministerie wil ambten, voor voorlichting over ontwikkelingshulp5 Waargenomen op Moederdag Man, die achtervolgd werd na aanrijding, verongelukt VOORGESTELDE ORGANISATIE UNIVERSITEIT IN TEGENRAPPORT ONDEMOCRATISCH GENOEMD Ds. BEYERS NAUDÉ UIT ZUIÜ-AFRIKA: KVP commissies voor programma en duidelijkheid Boek over moord op joodse Nederlanders door aanklager van proces Neurenberg Katholieke school Meppol opgeheven wegens twisten lussen onderwijzers Journalisten vragen wettelijke waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid LEEUWEN LOS IN NIEUW SAFARIPARK M Mr. Everts op jongerencongres- smTThs Hoogleraar uit Keulen volgt Rudolf Hess na HET WEER IN EUROPA Michajlow eenzaam opgesloten Luns naar Djakarta pagina 4 - maandag 13 mei 1968 (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag „Kr ztyn voel mogelijkheden om In Zuid- Afrika langs vreedzame weg een radicale, blijvende verandering tot stand te brengen, om langs niet gewelddadige weg krachtdadig by te dragen tot de vrede. Dit moet ernstige aandacht hebben. Ik ben bang, dat men to snel zal zeggen: „Nu is bet ogenblik gekomen om met ge weld ln te grijpen." De Zuidafrik a anse dominee C. F. Beyers Naudé, op het ogenblik in Nederland om over de apartheid te spreken, verkondigde dit gister avond tijdens een drukbezochte kerkdienst in de aula van de Rijks universiteit te Utrecht. De dienst ging uit van de studentengemeente van de Gereformeerde Kerk van Utrecht-Oos. Da. C. F, Beyer» Naudé DEN HAAG, mundif (ANP). Dr, G. M. J. Veldkamp, oud-minister van sociale uken en volksgezondheid, Is voorzitter few orden van de KVP- commlaiie „duidelijkheid voor de ver kiezingen". De KVP-voorxitter mr, A. P. J, M, M. van der Stee is voorzitter van de KVF-oommbrie „uitdieping- program". Tot do Instelling van belde comm la aie» werd besloten op de eind vorig jaar gehouden KVP-partijraad»verga- dering ln Arnhem. De studiegroep „duidelijkheid" werd ingesteld om met het oog op de aanstaande Twee de-Kamer verkiezingen alle mogelijk heden te onderzoeken die kunnen lel den tot het aan de kjer.ers verschaffen van meer duidelijkheid vóór dc ver kiezingen. De commissie „uitdieping" werd In gesteld als gevolg van een op deze vergadering aangenomen resolutie, waarin werd gesteld, dat hel program van do KVP nader dient te worden uitgediept en geconcretiseerd, wuarbii de inbreng van de radicale-stromlng „als een belangrijke bijdrage wordt aanvaard". ln de commissie „duidelijkheid" hebben verder sitting de beren II. ten Urtnk. dre L. P. J de Brut}», A. J. Clopray, dr. S. W Couwenberg. prat. dr. F. 3. P. van Doorn. A. A. van Duijn, dr» 11. A M Eisen. H M. n W. Gieten. mr. J. O. A. Janssen, prof mr. H, J. M. Jeukene, mr. 3. J. M. Keu- llng-Freke. mr. H. Th. J v, Manreeveen, mr. D. Meuwlaeen. dr. J, F. do Meijer, J. A. Middelhuis, mr. J. A. Mornmerstceg, C. J van der Ploeg, mr, K. T. M. van RUckavor- ael, Ir. J. L, nlapman. dr, H. H. Vertngtt en dm. Tb. E. Westerterp, Ale adviserende le den zijn voor doze commissie uitgenodigd de fractievoorzitter dw, W. K. N. SchmeJ- *«r en mr C. P. M. Romme en prof. mr. A. rte Block, leden van de RobcI van State de leden van <le ommUsle zltn: dra. M. J J. van Amdevoort, dr. A. J, II ïlnrtel» dr. S. W Couwenberg, A. A. J. CrUnen, l1. J ErigeU. T. J, van der Oun, P, J. van Klein- wee. C, F, Klelaterlee. Th. M. Knippen mej. O. 3. 11. M. Kok. prof. dr. F W. J KrieUaers, dr» ft. E. M Lubbers, prof. T E E. H, Mithon, mr. D. MsuwUsen, dr. C. G M Miertrmn». mr. J. A. Mnmmerateeg. mr H. J. Nsilsaen, mr. J- L. M. Nlers, drs. tl- A. C M. Notsnboom, dr. Th. E- E van Schftlck. dr». W. K. N. BohmeUer. tr. 3 L. Th. Slepman in O, Z. de Voe. FRANKFORT, utardas (DPA). - In Wcat-DuiUIand Is een boek ver schenen, waarin dc in Fnmkfort wo nende Amerikaanse advocaat Robert Kcmpner eon overzicht geeft van het nazi-optreden tegen de joodse Neder- landeev Kempner, die als nanklager ln de processen ln Neurenberg la opgetre den, heeft il)n boek de titel gegeven „Edtth Steio en Anne Fnuik twee van de honderdduizend onthullin gen over de nari-mUdaden in Neder land voor de rechtbank Ui Münofeen, hot vermoorden van „niet arieche" ordegeeetelijken en reli gieuzen". tater in het Protentantee Militair Tehuis aan het Wed was de strijder voer betere verhoudingen tussen de russen In Zuld-Afrlka bereid die mo gelijkheden nader toe te lichten: Muh.su ul protest ,.AI« w|| onze stryd voor raaaenfe- lljkheld, ho da Ie gerechtigheid en oe cumene niet vanuil een christelijk perspectief voeren, dan heeft het geen zin om ons christenen te noemen, In Zuld-Afrlka moeten w(j trachten te komen tot een binnen-kerkelUk ge sprek. WU moeten beg innen de blanke predikanten en lidmaten van de ver schillende Afrikaanse kerken te over tuigen van het onrecht, dat de nlet- bUnken geschiedt. ZUn *y hiervan overtuigd, dan moeten w|j als één kerk massaal openlijk protesteren om de gezaghebbers er van te overtui gen." En ala er na toepassing van deze fieweldlozo middelen nog geen rcsul- aat la? „Dan nog geen geweld, dan moeten wij de prijs betalen," aldus dominee Beyers Naudé. Het probleem voor hem Is, dat de geweldloze midde len nog nooit echt zijn gebruikt. „Ze zullen moeten worden gepro beerd. Er zal een duidelijke ontevre denheid moeten ontstaan over de on gelijke verdeling van de rechten. Dan Kas kunnen wij iets bereiken. En ligt et in oen christelijke natte als Zuld- Afrlka niet voor de hand, dat dit bij do kerken moet beginnen als de staat hiertoe niet geneigd is?" Omstreden figuur Dominee Beyer» Naudé Is ln Zuld- Afrlka een omstreden figuur. In 1963 richtte ht| daar het Christelijk Insti tuut op met als hoofddoel op grond van de bijbel de ratsenbarrlére te doorbreken. Het kostte hem «tin pre dikantschap ln de Nederduits Gerefor meerde Kerk. Thans verblijft hij ln Nederland om de gereformeerde cn hervormde ker ken op ti> roepen zijn strijd te helpen steunen. HU hoopt, dot ziin predik beurten ln Nederland tot gevolg heb ben. dat Nederlanders near Zuld- Afrlka komen om de kerken er OP te wijicn, dat een gezamenlijke, vreedza me strijd tegen dc ongelijke rechten noodzakelijk Is. Bovendien is hü ln Nederland om geld te verz&meten voor de ongeveer 2500 noodlijdende zelfstandige Ban- tookerken ln Eu ld-Afrika. MEI'PKIj. maandag (ANPi. De katholieke ia ge ie school in Meppol, do Sint Stephami.-wchool. wordt op 10 au gustus. hel begin van hei nieuwe schooljaar opgeheven. Dc vier leer krachten is ontslag aangezegd. Het schoolbestuur heeft dit besluit geno men In verband mul de grote terug loop van het aantal leerlingen, die het gevolg was van de /.eer slechte versta uithouding tus-'cn de oivdenv ij zers, Deze t ei tide tot twisten ln en buüen de klas- Nu 1 met zijn de meeste kinderen weg gebleven. Zestig kinderen zijn door iTe ouden* naar hervormde scho ten overgeplaatst, tien naar gwe for meerde, twaalf naar openbare eu vijf worden nog tloor de ouders thuis ge houden, Op do Sint Stephamiaschool bleven ecneivvocrtig Uwrlingen over. Het scluxdbcstuur heeft meegedeeld dat hot van plan i» de toekomst van het katholiek onderwijs tn Meppvl op nieuw omtcr ogen te «ten. wwwieer de huidige moeilijkheden tot hel verle den behoren. Er wordt ln Meppol een nieuwe kaüiottoke school gebouwd dde dit JiajMM* gereed ml rijn. (Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN, maandag. De Studentenvakbeweging gaat de komende maanden actie voeren tegen de herstructu rering van bet wetenschappelijk onderwijs, zoals die is voor gesteld door de com missie-Mar is in bet in opdracht van de Academische Raad opgestelde rapport „Zelfstandige taak vervulling van universiteit en hogeschool1'. Vanavond zal een delegatie van SVB-leden uit verschillende uni versiteitssteden in Den Haag aan ir. A. G. Maris een exemplaar aan bieden van een tegenrapport, „Universiteit en onderneming", dat de SVB heeft ui (gegeven in samenwerking met de Kritische Universi teil Nijmegen. Op een SVB-studiecongres in Nijmegen zijn dit week einde de plannen voorde anti-Marts-actic besproken. komencje weken zal de SVB er naar streven om aan alle uni versiteiten en hogescholen onder de studenten de discussie over het rapport-Maris aan de gang te brengen. In oktober hoopt men over dit onderwerp massa-verga deringen te houden, evenals de discussies per faculteit georgani seerd. Volgens het tegenrapport, een onder andere door Ton Regtien en Hugues Boekraad samengestelde veertig pagl na's tellende brochure „plant het rap port-Maris het organisatie-model van de grote onderneming over op de uni versiteit". Naar de mening van de commissie- Ma ris moeten de universiteiten be stuurd worden door een krachtige be stuurstop. bestaande utt drie leden, die worden bijgestaan door de deca nen van de faculteiten. Deze functio narissen zouden er allen een volledige dagtaak aan hebben. Verontrusting over dagbladconcern rat ic$' DEN HAAG, maandag (ANP) De georganiseerde JournalUten van Ne derland verlangen sluitende wettelltke waarborgen, opdat rusten en andere vormen van structuurwijzigingen van personderneiningen ff niet toe leiden, dat te kort wordl gedaan aan de ver scheidenheid van meningsuiting. Dit is neergelegd in een resolutie, die dn Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zaterdag op de tweede dag van de jaarvergadering, die in het Kurhaus in Schevenjngen werd gehouden, opstelde. De verenigingsraad doet een drin gend beroep op parlement en kabinet om deze waarborgen te scheppen. Een cn ander wns het resultaat van de discussie over dagblndconcentra ties. waarover een commissie, onder voorzitterschap van de heer Han I.ammers. had gerapporteerd. Uit dc discussie bleek oen ernstige veront rusting onder de journalisten over de steeds verdergaande samenvoegingen van persondernemingen. Dc commissie beeft inmiddels een nieuwe opdracht aanvaard om nadere onderzoekingen te doen op het gebied van de beheersvorm van eventuele jt econce ntreerde technlsch-grafische apparatuur om vervolgens met voor stellen te komen, die waarborgen In houden. dat do vrijheid van drukpers op deugdelijke wijze verankerd blijft. Gevaren De heer Larrunors had ln 2i.in toe lichting op de noodzaak van de ge wenste waarborgen gewezen. Htervoor wees hij naar ervaringen, die in het jongste verleden zijn opgedaan. Ook deelde hij mee. dat opnieuw gevaren zijn te duchten. Hij sprak van het bedotten van Journalisten door het bestuur van Unitel N.V.: Toen het Algemeen Dag blad, de Nieuwe Rotterdamse Courant, het Algemeen Handelsblad, het Va derland en de Telegraaf plus hun kopbladen een techntsch-commerciüle aamenwerking aangingen, werd mee gedeeld, dnt de redacties van de bin den hun zelfstandigheid zouden be houden. De heer Lammcrs signaleer de, dat ln het ontwerp voor de statu ten van de Unitel NV geen enkele ga rantie voor de zelfstandigheid van dc redacties ts opgenomen. Hij voegde er aan toe, dat wat hl) ln het ontwerp voor de statuten had ge lezen, het tcgengpstelde is vun wat de directie van Unitel had beloofd. Burgers Dierenpark in Arnhem heeft zaterdag de leeuwen losgelaten op een terrein van 2Vz hectare, v/aar het publiek het gehele jaar door de dieren in de vrije natuur kan bekijken tegen betaling van ƒ10. Het nieuwe wildpark, dat vandaag officieel is ge opend door loco-burgemeester A. Bennis van Arnhem, is alleen toegankelijk voor bezoekers in een auto. Zij moeten de portierraampjes gesloten houden. Wat de persfotograaf op deze foto doet (uit het raam hangen om de dieren „onder schot" te krijgen) is voor ama teurs om veiligheidsredenen verboden. Geen controle „De werkelijke bedoeling van de comralasie Maria", aldus het SVB-rap- port. ,4» niet alleen het beheer van de universiteiten, maar ook het weten- schapt- en onderwijsbeleid ln handen te lergen van een toporgaan dat rich aan Iedere vorm van democratische controle onttrekt," Volxens de samenstellers van de brochure zijn „in het model van de commissie-Mans de drie criteria, waaraan democratie gemeten moet worden: participatie, mobiliteit en openbaarheid, volledig losgelaten", Participatie wordt vervangen door het „repressieve subsituut", coördinatie, en mobiliteit door „aelectiesystemen. waardoor alleen zij worden geselec teerd die zich systeemconform gedra gen". „Openbaarheid wordl vervangen door Informatie en communicatie: Praten mag. Luisteren ook. Beslissin gen worden door de managers geno men. niet alleen in de bedrijven, bin nenkort ook aan de universiteiten" aldus de brochure. Openbare diseuHSie In de brochure wordt gepleit voor een „fundamentele democratisering", waarbij „de universiteit sodanlg geor ganiseerd moet worden, dat Jnlit de doelstellingen van onderwijs en on derzoek van alle betrokkenen in een openbare discussie kunnen worden vastgesteld en voortdurend voor her formulering openstaan". Volgens de samenstellers van de brochure onttrekt de manier waarop het wetenschapsbeleid en veranderin gen tn het onderwijssysteem tot stand komen, zich thans grotendeels aan de mocratische controle. „In de loop der jaren is tussen de minister en de uni versiteiten een krana vao zogenaamde adviserende instellingen, commissies, raden en colleges ontstaan, waarin het bedrijfsleven een zeer grote, ja, be slissende invloed heeft", zo schrijven zij. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Op de voorlichtingsdienst van bet; ministerie van buitenlandse zaken zullen enkele functionarissen over enige tijd speciaal worden belast met de voorlichting over ontwikke- lingssamenwerking. ADVERTENTIE 164.279 vaatbrekende vaders, 63.117 schervenzoekcnde zoons en 122.365 genietende moeders. Zij aten Friendchips. U weet wel: die feestelijk traktatie van snack- expert Smiths. Nieuw! Met véél knak en smaak! (Van onze correspondenten) HOLLANDSCHE RADING, maundug Bij een wilde achtervol ging tussen twee automobilisten over de provinciale weg van Hilversum naar Utrecht is in Hollandsche Rading de 50-jarige udjudant der koninklijke marine G. J. van Spaandonk, uit Den Helder, uit oen flauwe bocht van de weg gevlogen en op slag ge dood. zat. werd ernstig maar niei levens gevaarlijk gewond. Zij waren op weg naar Schiphol om een familiebezoek i:i Engeland te brengen. WE ESP. het !7-)arige mei«)f R. H. Hennipmon utt Weesp is g ster- avond op dc Kanaal weg langs het Amsterdam-Rijnkaneel bij een ver keersongeluk om het leven geko men. ztj liep met haar verloofde aan de linkerkant van de weg, to«i zij werd aangereden door een achter opkomende auto. die bezig was aan een inhaalmanoeuvre. Ernstig ge wond werd zij naar het ziekenhuis overgebracht, waar zij later over leed. Haar verloofde bleef onge deerd. ZEELAND, Zaterdagavond ts op de autoweg Uden—Reek onder de ge meente Zeeland, de 84-jartgt C. Bongen uit Zeeland bij het ovente ken van de weg door een peraonen- In Hiivrnum had de marine-adjudant een vrij onbrtrkenende aanrijding met de auio van de 39-Jarige Belgi sche Nederlander L. II. De adjudant reed na de botsing met vol ga* weg tn de richting UiTfCht, H. sette hem daarop met grote snelheid na. BU het ongeluk ratndc de wagen van Van Spnandouk oen lantarenpaal. De lantarenpaal knapte af cn viel over de weg, Zij kon door H. niet meer ontweken worden. HU verloor de macht over het atuuc on botste met zijn auto tegen een boom, H. bleef ongedeerd. ZUn echtgenote werd licht gewond- Belde wagens, worden zwaar beschadigd. CULEMBORG, Op de verkeersweg bij Brcukelen i# het afgelopen weekend dc 5t-jarlge mevrouw Grotkerk-Cofter om het leven geko men, toen haar auto dor een klap baard tegen een boom reed. Haar dochter, die bij haar Ui de wagen auto aangereden. Hij was direct dood. DEN HAAG. In de Javastraat tn Den Haag ts gistermiddag de 46-Jn- rige J. F. Wlessner uit de residentie aangereden door een personenauto, toen hij met zijn bromfiets linksaf sloeg. In het riekenhuls overleed hil aan zUn verwondingen. GOUDA. De tienjarige Cornelia Boer*ma uit Gouda Is vrijdagmid dag verongelukt. Het meisje reed op het fietspad langs de Goejanverwel- ledfjk. toen van een haar tegemoe- trUdende bostelauto uit Beesd het aanhangwagentje losschoot en het melije raakte. Zwaar gewond werd rij naar een ziekenhuis gebracht, waar id in de loop van ae nacht overleed, AMSTERDAM. In Amsterdam Is de 66-Jarige voetganger M. van Beek. die zaterdagavond na een aanrijding door een auto op de Am- «telveensa weg met ernstig hoofd letsel en een linkerbeen fractuur in net Wilhelntine Geelhuis was opge nomen, overleden. AMSTERDAM. De 9-Jarige Geer- truida WtJler utt Amiterdaxn ia ia- terdagavond op het Tussenmeer ou der een tram gekomen. ZJJ was meteen dood. Dit werd zaterdag meegedeeld door mr. J. Everts, chef directie flnancieei- economlsche ontwikkelingshulp van het ministerie van buitenlandse zaken, tijdens de 18de landelöke Jeugdwerk- conferentie ln het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Tevoren had dr. H. M. de Lange, schrijver van het boek „Rijke en arme landen", gezegd dat de voorlichting over het ontwikkelingswerk zowel door overheid als door massamedia onvoldoende is. Volgens hem moet er meer gedaan worden aan gecoördineerde voorlichting ei mentaliteitBbeïnvloedlng inzake ont wikkelingswerk. De conferentie, georganiseerd door de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, overkoepelend orgaan van 55 jeugd- en jongerenorganisaties, had tot the ma de confrontatie van jongeren met de praktijk van de ontwlkkelingsnulp. Na de opening door de Amsterdam se wethouder A. A. Verheij (Jeugdza ken) schetste mr. Everts welke rol Nederland kan spelen in de ontwikke lingssamenwerking. Als Nederlandse bijdragen zag hij vooral de intellec tuele onderkenning van de ontwikke lingsproblematiek en medewerking b(j' de oplossing van het vraagstuk van de evaluatie, de beoordelinf of de hulp op de Juiste plaats terecht komt. Dr. De Lange pleitte voor een ber- riënitering van de wereldeconomie, die naar zijn mening thans op Infame en destructieve wijze is georganiseerd. Hij achtte het niet noodzakelijk, dat het regeringsbeleid in deze wordt ge steund door de publieke opinie. GLASGOW, mundat (OPA!. Ia navolging van Hitlers plaatsvervanger Rudolf Hese ie I Ut eren de 57-Jarige Westdaitie professor Bert hold Rubin, die In Keulen BysaatiJnse geschiedenis doceert, beven Schotland met een parachute uit een vliegtuig ge sprongen. HU kwam op korte af stand van de plaats terecht, waar Hees op 10 mei 1941 na *Un spec taculaire vlucht alt het Derde Rijk landde om, naar hij toen iel, met de Engelsen vredesbespre kingen te voeren. Pref. Rabin voert een actio om de vrijlating van de thans 74-Ja rige Hees die tn Neurenberg we gens oorlogsmisdaden tot tevens- lange gevangenisstraf werd ver oordeeld, te bevorderen. Hij was met «en Ooetdaltee Ingenieur, WUU Schubert, als allooi near SehoUand gekomen. Vóór hi] pit het toestel sprang, hadden de twee mannen boven Glasgow pamfletten uitgegooid, waarin voor de vrUlitlng van Hesg werd gepleit. Rabla la door da politie ondervraagd en daarna doorge reisd naar Glasgow. SUtlM (••Uldb. Z* -5* rl Ra 3* .al ft es Dair Helder seéeft. zzw 18 12 8 0.1 yperibur* zw. bew. 12 7 0 VlisslnKen rog en ZZW 10 12 7 01 Eelrie 1. bew. zz.w 8 12 1 3 De Bilt 1. bew. Z 5 12 3 0 Twente onbew. zw 11 2 2 Eindhoven bew. zzw 13 4 O Z -Limburg onbew. Z2W 12 2 2 Helsinki geh. bew. nnw 19 a 16 Stockholm 1. bew. w 4. 14 5 1 Oslo onbew. w-stü 12 4 3 Kopenh. onbew. wzw 5 12 3 0 Aberdeen I. bew,'. wnw 11 0 1 Londen 1 regen zzw 14 8 04 Amsterdam Zw. bew, zzw - 13 8 0 Brussel onbew. zzw 3—3 1 Luxemburg onbew. w 2 13 0 Parijs 1. bew. w.stu 15 2 0.1 Bordeaux onbew. watU 16 0 Nice zw. bew. n 5 13 12 5 Berliln zw, bew. nw a 13 7 Frankfort onbew. verand. IS 3 2 München regen zw 3' 13 S 17 Zörtch miat n 2 0 4 16 Genëve onbew. no S 11 3 9 Locsmo zw. bew. no 4 14 10 sa Wenen regan vmw 8 29 6 i Inn»bruck regen w-atll 15 4 so Belgrado regen zZO 3 34 20 0 Athene zw. bew. zzw 2 30 19 0 Rome zw, bow. wzw 4 23 14 1 Barcelona hf. bew. n 8 19 1 Madrid onbew. nnw i i 21 0 Majorca onbew. w,ftll 18 2 Ltssibon onbew. ono 2 25 14 0 1 li -r-'é j(jg /en jAfSfigmm OcciasI* WINDAAKDU1DINOIN O* ptjt'l** wf**" I" 4» wludriehtiim D« «|]f»n bij rf* ttcHMt lQOOmtar 710 mm dmk VH| kracfctlt FRONTIN OCCLUSII - O» w*r«M (•ebt w«rdt door «I» VV.< Hard hsada lacht f«h«a<*m ém graad «fftuMri vU- IlonMchtiS Storm Xow iwora U»i* BELGRADO, zaterdag (Reuter), Michajlo Michajlow, de 33-jarige Joe goslavische schrijver die in 1967 we gens het maken van tegen de staat ge richte propaganda werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3Vjs jaar, ts in totale afzondering opgesloten, ze weten vrienden van Michajlow te ver tellen. Ze zeiden dat Mie ha j lows moeder een brief van de schrijver uit de ge vangenis had gekregen waarin hij det meedeelde. HU ie drie maanden geleden ln e«n aparte cel opgesloten, zonder dat hem de reden daarvoor is meege deeld. SCHIPHOL, maandag (ANP). D« minister van buitenlandse 2akesv, mr, J. M. A. H. Luns, zal over ongeveer zes weken een officieel bezoek bren gen aan Indonesië. Aan deze reis hij teveng een bezoek aan Malei»» koppelen. De minister deelde dit vanochtend mee btj de begroeting op Schiphol van da vicé-pmnler van Malelaie. Abdul Rattle, die een driedaags bezoek aan Nederland brengt. De data voor de bezoeken van de beer Luni aan "het Verre Ooeten itató nog niet vaat, maar de minister sprak vanochtend over eind Juni.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1