J. J. Oster: 40 jaar brandbestrijding ROTTERDAMS DAGBOEK Iets over Mytyl en Tyltyl MENINGEN BIJ HERMES DVS OVER MOGELIJKE TERUGKEER STERK VERDEELD ROTTERDAM RIJNMOND Ir. R. Dijkshoorn: 'Veel steun, veel begrip, veel vriendschap' ""ÏW-- Dressunnvedstrijtl 'First National' opent officieel Twaalf maanden voor messteek Leiders en leidsters voor jeugdwerk Laa-la-laa Huisdieren mee op buitenlandse vakantie Tolhuis weg Cricket pagina 4 - dinsdag 14 mei 1968 door li fins Hot snift Prosidctit-hoofdm«« Julmnn Jacob Oster, die in zijn leven nop, nooit een jubileum heeft gevierdstil er op f!> mei aan moeten geloven: op die dop ziet hij niet enig feestelijk vertoon ter nu op ooit h ratal- weerleven dat veertig j.mr heeft geduurd. Twaalf jaren van dat brand weerleven statui hij ais president-hoof dtnan aan de fop van de Rotterdamse brandweer. Op de vraag aan de 61-jarige heer Osterhoe. lang nag, zegt hijAls het niet meer gaal, ga ik eruit" ïn hel lokale brandweerorgaan, gestoken In toepasselijk rood, komt de aanstaande jubilaris tu talloze uitspraken van gezagdragers blon der goed uit de verf. Wethouder J. Worst; „Enthousias me en organisatorisch talent". Oud- wethouder .1, U. Schijthuis: „Vnor een groot gedeelte aan de heer O»ter to danken, dat wij In Rotterdam ten brandweer hebben waarop we trots mogen zi|n." Directeur ir. R. Dijks hoorn; „Veel steun, veel begrip, veel vriendschap". In zijn kantoor aan de Ileem- raudiwlngel, waar de heer Oster ze telt in zijn functie als directeur van de Rijksverkeersinspectie, laat hij alle lof goedmoedig over zich heen «aan. Theedrinkend („Ik hou van Engelse dik gezette thee met melk") en slgarenrokcnd zegt hij: „Ik weet echt niet meer hoo ik er toe ben ge komen. Maar ik ben altijd wel een mens geweest, die een ander graag helpt," Het klinkt verontachuldiganri als hij vertelt: „Als ik zio dat iemand velt. stop Ik de auto en help hem. Ik kan niet anders." De voormalige E.H.B.O.-er, facturist en brandmees ter. heeft in de loon der tijd deze be reidheid tot hulpbicden uitgebreid tot zijn hobby, de brandweer, Wet ia er in die veertig jaar bij de brandweer ten goede veranderd? President-hoofdman J. J. Oster rflWo hebben discipline ontwikkeld, het weten waarvoor Je «taal, Hel ge halte, de kwaliteit van de mensen is beter veworden. Het feil dat ze geüniformeerd zijn. Vroeger kreeg Je alleen een hoedband, moest Je je zondagse pak opofferen om te blus sen. Ook het materiaal Is verbeterd. Vroeger hadden we zo'n 17.10 man, Nti doen we met 760 vrijwilligers en 250 man beroeps meer dan met dat groti' korps van vroeger." Grootste /.org van hoofdman Oster: De uitruk overdag, waarvoor de be nodigde mensen praktisch allemaal werken op grote afstand. De Vlie gende Patrouille is om flit te onder vangen al uitgerust met een sema foon. Er zijn meer zorgen voor de preri- denb-hfyotfSriman. „Dit is nog geen gr nol punt: meer besef bl.| het pu bliek dat Je bi) een brand niet overal kunl komen met tl ie grote auto's. Ik heb gepleit voor een versnelde uit voering van dc nieuwe posten, die zo zijn gesitueerd dat we met minder moeite eventueel hot spits verkeer kunnen mijden. Er moeten zoveel mogelijke aperte bonen komen voor onder meer de brandweer. Ik kan rne bijvoorbeeld voorstel 1 en dat de Middellamlstraat In de richting Schiedam en tie Malhenesscrlann tn de richting Rotterdam voor eenrich tingverkeer wordt Insgerlcfot, miUs de kruispunten dit verkeer aankunnen". i Zijn meest nare ervaring bij dc, brandweer? j „Dat was eens op tic 'Schick a de bij een brand in een pension waar toen Indonesiërs woonden. Er was boven j een kind' vermist. Het pen9lon was! helemaal uitgebrand en toen vonden t we boven dat kind. Het is typisch! dat Je soms meer inzit over dei mensen bij een brand in een woning.' dan bij een grote brand In een fa-' brick." De heer Oster glimlacht. „Je! hebt soms erg te doen met de bcwo-' nors, die heJcrnoal verlamd zo'ni brand over zich heen lalen gaan. Ik zie het aankomen; ik zie ze op mijn! schouder terechtkomen. Als de tra-' ilen komen zeg ik: nou kom maar' effe hier... en dan gaan zo hoor.i Dan heb Ik ook eer» prop in mijn! keel. heel naar." Dc leukste ervaring? Lange aarzeling. „Och, er zlln zo veel dingen die we! eens leuk zijn. Nee, Ik zou het niet weten." Hii schenkt nog eens thee in. Heeft hij nog wensen ten aan zien van de brandweer? „Ja, zorgzaamheid bij het op treden en dat kan." Wellicht heeft hij er nog meer bedacht, als het officiële diner aanbreekt op zijn jubileumdag. Oud-wethouder Schilthuis herinnerde zich in „De Brand weerman"; „Hij had altijd wel een verlanglijstje bij zich." (ADVERTENTIE) <^^rr>r> {^rocte, 150 JAAR DE SPAARBANK TE ROTTBfflAM Rotterdam omstreeks 1818, 60,000 inwo ners, 1300 schepen per jaar. Geen ver gelijk met het Rotterdam van nuof toch, want er woonden Rotterdammers, mensen met durf en ondernemingslust. Een stad waar initiatieven werden geno men, initiatieven zoals bijvoorbeeld in mei 1818 toen een aantal Rotterdammers de noodzaak zag van een Spaarbank. In de Stadsvleeshal aan de Botersloot werd in dat jaar het eerste kantoor gevestigd. En nu, 150 jaar later, is deze Spaarbank samen met Rotterdam uitgegroeid tot een modern bedrijf met 60 kantoren en standplaatsen van Spaarbankauto's, Rotterdam is sterk veranderd, de Spaar bank niet minder. Van een instelling, alleen voor het veilig bewaren en op rente zetten van spaargeld, is de Spaar bank geworden tot een modern bedrijf, dat met diezelfde haast spreekwoor delijke veiligheid diensten verleent in alle financiële aangelegenheden. Het is nu in 1968 voor de 600.000 rekening houders heel normaal, dat de Spaarbank zorgt voor vreemd geld of termijnspaar- rekeningen en adviseert bij. de aankoop van effecten, pat salarisbetalingen via de Spaarbank1 lopen en 'dat aankopen worden betaald met een spaarbank cheque. Allemaal heel normaal en vertrouwd, het zou ook niet anders kunnen in deze tijd. Maar bij zo'n 150-jarig bestaan valt het verschil met vroeger altijd extra op. Gélukkig maar. advertentie i nu... beduidend goedkoper All U nu of binnenkort toeh nieuwe overgordijnen nodig heeft en een prijs van rond do vier gulden l»g 0 wel... dan is dit een aanbieding voor U... Prachtige franse damast, het klassieke gordijn, gedistingeerd, «oepel en als jijde glanzend, In verschillende fraaie dessins en kleuren, per meter voor nog g4én twee gulden tachtig. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze frame da mast, In fraaie dessins en prach- tigQ kleuren» 12Q cm breed, per meter voor 180 cm breed 3,7* Gtin tl'. Mchrift. bilt ROTÏT.llimM, dliiflriu(. */.OUd«imirtd*r wer«t in Manége (itllt'jirfshvfiE dc iwvt'or drrstmirwrdilrljd v"Of tulters rn amazone» met weinlK weditrUO-prvariPa jeboudea. waarbU verredra werd het prP«rwn»n* V. d. Hippische sportbond. t>« ut bi la k; 1. dc h«r UooKcrwerf met Rpüuii 112', 1| 2. met OnCai 113 pnt: ;i. (Ie heer (loosens roet Olaf 1W\. pul; 4. de ïiccr Oudslitwrn «iet l'.iaha 107 put; 3. itvujrUhlmtt mei Moortje KM'a pnt- u. de heer J, Rawanl met Olaf 1W> pnl; 7, dc lieer v. d. Ik-rgh met Hrutw Ut.» put; U. int'J. Junson met pomiiv» 193JV P'«; li, inoj. Menaldn-Schouwenburs met kukut- tc 102 pnt; 10, de hoor J. v. Kan met Moor tjo 1001a pnt, Kor» Coneouw. l. mevr, A. Bossotié tnet Pom Inn 1 IB'i pnt; 2. me). Molenaar met Ramona ttïö'ii pnt, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Met een receptie Ln het Hilton-Hotel heeft de (Amerikaanse) „First National City Bank" do vestiging In Rotterdam offi cieel geopend. Deze receptie werd bijgewoond door de Executive-Vice-Preeldervt van do bank mr. G, A. Costanzo en verder druk bezocht door vertogenwoordigers van het bedrijfsleven tn Rotterdam. Dc First National City Bank is op twee na de grootste bankinstelling ter wereld en het kantoor aan de West- blaak in Rotterdam is het tweede bij kantoor in Nederland. Het staat onder leiding van de heer P. J. de Jong. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De Rot terdamse rechtbank heeft de SI-Jarige colporteur Marlus A. C. N. uit Am sterdam vanmorgen veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met aftrek waarvan twee voorwaar-' delfjk wegens toebrengen van zwaar! lichamelijk letsel. N. stak op 7 februari Ln de Deli-i straat een Duitser in de rug omdat hij i zich bedreigd voelde. Hij was plotseling in een vechtpartij terechtgekomen waarbij de Duitser betrokken was. Veertien dagen geleden eiste de of-; ficier een gevangenisstraf van ander- i half jaar met aftrek, i VTN de krant van vrijdng 1 stond een verslag over de aanbieding van een oef en bud (eon zogenaamd deltabad) door de spaarbank tc Rotterdam uan de Tyltylschool. Maar dal stond er «iet. Er stond Mytylschool. Een intern misverstand was hier de oorzaak van. Tyltylschool dus! Laat ik mtmr meteen van tie gele genheid gebruik maken uiteen te zet ten wat Mytyl- en Tyltylscholen zijn. Een Mytylschool Is een school voor li chamelijk gehandicapte kinderen, Rot terdam heeft zo'n school. Hij staat aan de Gord cl weg. Hoofd Ls dc heer T.G. Pri»ui, die zo vriendelijk was mij iets te vertellen over do herkomst van de nu men, w n urover straks. Een Tyltylschool is tvtt school voor dubbel gehandicapte ki mie ren, (gees telijk en lichamelijk). Aan dc Char- lulsc Lagedljk slaat zo'n school, die verbouw en uitgebreid wordt. Door allerlei oorzaken heeft de My tylschool altijd liiwr In tie belangstel ling gestoan dim dc Tyltylschool, Van daar ook, dat de spaarbank gemeend heeft bij haar jubileum eens de aan dacht te vestigen op deze onderwijsin stelling. Vandaar ook het misverstand ln onze krant, Waitr komen dc mimen Mytyl en Tyltyl vandaan? Welnu: Mytyl en Tyltyi zijn sprookjesfigurenWe vin den ze terug Ln het sprookjes toneel- stuk „rOiseau bleu" (ue blauwe vo gel) van de Frans-Belgische schrijver Maurice Maeterlinck (1882—1949). In dit nit 1909 daterende eerlinal rn(tkc-n ice Kennis met 'iet meisje My tyl en Itanr broertje Tyltyl. Ze onnT| het eprookjestcoud tn op soek n«ar de blauwe vogel. Deze blauwe vogel zal het zieke vriendinnetje van Mytyl kunnen genezen. Het gelukt de twee kinderen inderdaad het dier tc vangen, maar aU :e hem eindelijk in dc hanti hebben is dc vogel niet stralend blauw, maar grauw. Mytyl en Tyltyl keren gedesillusioneerd naar hun land terug. Tfucisgckomen haalt Mytyl haar grauwe tortelduif uit zijn kooi en gnat met dit dier naar het zieke vriendinnetje. Als Hj de duif overhan digt verandert hij in een blauwe won dervogel en het vriendinnetje geneest. Moraal.' je moet geluk niet najagen, pi uur het vlak bij huis toeken. Dc benaming Mytylschool werd na de oorlog gegeven aan een school voor gehandicapte kindoren ln Amsterdam. Het woord maakte snel school. Rotter dam nuin het over en ook naar het jongetje uit het sprookje werd een school vernoemd. Mytylschool vindt men al ln Van Date. Er staat bij: „De naam is ont leend aan Maetorllncks L'oiseau bleu. Vergeefs heb ik naar Tyltyl school gezocht in het dikke woorden boek. Dal komt vast ln dc volgende druk. Zo Ui een eigennaam tot soortnaam geworden. Tenslotte nog dit: sommige mensen hebben het over een Methyl- school. Nu Ib het aardige, dat er Me- thylbluuw bestaat, waardoor weer ge makkelijk verband kan worden gelegd met die blauwe vogel. Alles bij elkaar een boeiend stukje actuele volksety mologie. De commissie vakantiebesteding Groot.Usaelmonde organiseert ln de weken van 29 Juni tm». 10 augustus een groot aantal activiteiten voor de schoolgaande jeugd ln geheel Ussel- mondc. Dit programma kan alleen worden uitgevoerd doordat de hierna te noemen vereniging medewerking verlenen. Het programma ts echter zo om vangrijk. dat dringend behoefte be staat aan leiders en leidsters. Daarom wordt mi dringend beroep gedaan op mensen die deze taak kunnen vervul len: stel een of meerdere uren be schikbaar ais leider of leidster tijdens dc vakantie. Men kan zich aanmelden bij: speeltuin-vereniging IJsselmonde. T, van Dijk. Oosterhagen 322. tel. 19BI75; wijkveretüginjj lslamunda. J. Hogenstein, Oosterse Tuin 38; ont spanningsvereniging IJsscImonde, M.' Rliysbroek, Omloopdijk en bij het se cretariaat van de commissie vakawtie- bestedin* (H- Wieleman, Omloopdijk 16; M, L. Cal jouw, Leppedijk 27. tel. 3245961. Morgenavond om 20.00 uur begint in het Corso-theater de luatste voorstolling van The sound of music. Houdcrd- vtff en twintig weken heeft deie topper het volgehouden. Wat xal er in het Corso-per soneel omgaan? Ik deuk, dot *e hem het liefst eon Von Trapp na «ouden geven: laa- la-laa-la-laa-la-laa, laa-la-la- la-la-la-la-laaaaa The sound of music wordt opgevolgd door The great race. Als dio maar niet 125 weken duurt. Van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren in Den Haag ontving ik een uitgebreid overzicht van de reglementen met betrekking tot het invoeren in het buitenland van honden cn katten, met andere woor den: belangrijke informatie voor men sen die hun huisdier mee willen ne men op hun buitenlandse vakantie. Er staat ln welk certificaat men voor welk innd nodig heeft. Ik citeer; „Maatregelen ter verkrij ging uan het certificaat dienen gerui me tijd voor het vertrek te toorden genomen, althans dient de enting te gen hondsdolheid tenminste een. maand voor het vertrek te hebben! plaatsgevonden. Dit staat in verband met het jeit, dat eerst enige tijd na de enting een voldoende graad van im muniteit is opgetreden. De geldigheid uan het certi/ieaaf begint dan ook niet bij de datum van enting, maar een maand daarna" Certificaten moeten worden gelega liseerd bij de vee artsenij kundige dienst. In Rotterdam ls deze dienst ge vestigd aan de Voorschotorlaan 10, tel. 122587. De sloop van het Tolhuis aan de Overjchiesetveg ts voltooid .De u?tjk Overschie is hiervoor een interessant gebouto armer. )Vegverbreding maak te sloop noodzakelijk, maar in Over- sChie wordt dat betwijfeld, aangezien de boerderij van Poot nog in tact is en zeijs op de monumentenlijst staat. Het Overschiesc Tolhuis werd in 1633 op kosten van Schiedam gesticht. De tol diende om gelden bijeen te brengen om hot Jaagpad naar Schie dam ln stand te houden. De tolbaas was er om „onwilligen tot betaling te constrigneren". In 1835 werd de weg (eerst Schiedamseweg, nu Overschie sc weg) bestraat. Omstreeks 1934. werd de tol opgeheven. y OWEL in het bestuur als onder de leden van Hennes DVS zijn de meningen over het wel of niet terugkeren naar het amateurvoetbal momenteel sterk verdeeld. De voorstanders hebben als belangrijk motief de thans aanwezige mogelijkheid van indeling in de tweede klasse van het amateurvoetbal. De tegenstanders daarentegen zijn van mening, dat de terugkeer naar bet amateurvoetbal juist in een periode dat het Hermes DVS financieel beslist niet slecht gaat, niet verantwoord is, „Het is juist daarom zo be langrijk", zegt de secretaris van Hermes DVS, de heer D. Lu- beek, „dat vrijdag bü de buiten gewone ledenvergadering van bestuurszijde nog eens extra ge wezen wordt op zowel de voor delen als de nadelen van terug keer naar het amateurisme. Het zou beslist geen kwaad kunnen wanneer er tfjdens de vergade ring een levendige discussie ontstaat". De heer D. Lubeek vindt het jam mer, dat er links en rechts verkeerde conclusies zijn getrokken, toen het bestuur aankondiging deed van de buitengewone ledenvergadering op vrijdag 17 mei. Hij zegt: „Vorig jaar zijn dc reglementen namelijk zoda nig gewijzigd, dat de algemene le denvergadering in plaats van in juli ln maant wordt gehouden. Dit verge makkelijkt de taak van de nieuw be noemde commissies. Voorheen werd bijvoorbeeld de commissie betaald voetbal direct na benoeming gecon fronteerd met zaken, die reeds door andere mensen waren voorbereid. Dit was natuurlijk een onhoudbare situatie. Toen dus dit jaar voor bet eeret een algemene ledenvergadering gehouden werd ln maart, kwam net als andere jaren ook nu weer de eventuele terugkeer naar het ama teurvoetbal ter sprake. Een paar dagen voor onze verga dering had de KNVB echter bekend gemaakt, dat dit jaar de mogelijk heid was geopend voor terugkeer van semi-profclubs naar de tweede klasse amateurs, Volkomen begrijpe lijk werden er tijdens de vergade ring door deze of gene vragen over de nieuwe regeling gesteld. Het be stuur had zich toen uiteraard nog niet over deze materie beraden. Er is toen ook meegedeeld dat het bestuur in ieder geval vöór 30 mei de dag waarop men een eventuele terugkeer naar het amateurvoetbal bij de KNVB moet melden hierop zou terugkomen. Vandaar dat we dus nu deze buitengewone ledenvergade ring hebben belegd. De suggestie om over een eventuele terugkeer te pra ten is dus vanuit de ledenvergade ring gekomen. Jammer dat de men sen denken dat dit plan van be stuurszijde is afgekomen." TJE heer D. Lubeek wil, evenals de u heer A. de Koek, voorzitter van de commissie betaald voetbal, vóór de vergadering van vrijdag geen be paalde mening verkondigen om zo doende geen invloed op de leden uit te oefenen. Maar wel willen, beide hren verklappen dat Hermes DVS om financiële redenen beslist niet behoeft terug te keren naar het amateurvoetbal. De heer Lubeek: „We hebben aan het begin van het seizoen alle medewerking gekregen van de spelers. We hebben toen open kaart met hen gespeeld en gezegd dat als het contract, dat voor ieder hetzelfde is, niet haalbaar zou zijn het bestuur deze knapen geen stro breed ln de weg zou leggen. De le den behoeven dus echt niet te den ken, dat de betaalde voetballers bij Hermes DVS zo ontzettend veel geld kosten". De voorstanders van een eventuele terugkeer die voornamelijk uit de erlcktafdellng van Hennes DV8 ko men» vinden de financiële pori Ie daarentegen niet xo rooskleurig. Hans Dronhera, éën van de voor standers uit de cricketafdeUng. ont kent pertinent dat er een bepaalde stroming in de vereniging ts die de terugkeer tot elke prU* wil bewerk stelligen. Wel ij hjj ervan overtuigd dat vele cricket era de vooratanders muiten iteuneo. JAN D. SWART

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1