A. M. Fletser viert zeldzaam jubileum ROTTERDAMS DAGBOEK Eens werd de spaarbank door inleggers bestormd Komend weekend Feijenoords jeugdtoernooi Zeventig jaar lid van de I bond voor de j bouwnijverheid^ ROTTERDAM RIJNMOND De bond Feijenoord b tegen ADO b op 25 mei en Ministers wachten met innemen standpunt tot studie klaar is NKV protesteert tegen verhoging premies particuliere ziektekosten Hoge nieuwbouw flat naast Bosjeskerk Storting na drie uur Opgeruimd staat netjes terug Rode Kruis vraagt collectanten Voor Cup-finale alleen maar staanplaatsen Schoolsparen Tonnie van Ede vrijwel zeker trainer Neptunus Sparta versloeg Overmaas, 2-1 LUBBERS BOKST IN VLAARDINGEN Voorstel over havenstuclie - kosten half miljoen - morgen in de raad Gouden plaat voor Joop Walvis pagina 4 - woensdag 15 mei 1968 Door Geert-Jan Laan kent toch wol die uitspraak van Douwes Dekker. Die mag ik graag citeren. En de boe ken van Zola en Quo Vadis, Voor een arbeider mag ik mij prezen, dat ik zoveel gelezen heb. Dat be gon eigenlijk met de Dreyfusaf- faire in 1895. Daar werd m^n be langstelling door getrokken". A. M. Pletser is 88 jaar en viert volgende maand een zeldzaam jubileum. Hij is dan 70 jaar lid wat nu heet de Algemene Neder landse bond voor de bouwnijver heid. Hij heeft nog een flinke dot springerig haar, een scherp ge zicht en wil best met geinig- pientere oogjes wat vertellen. Over zijn lievelingsschrijvers en over de bond. Maar in die rang orde. „Dat lezen raai nu niet *o beat meer. Ik lees elrenlHk alleen nor de krant middags en rs ochtends. Maar die boeken ken tk zowat uit mUn hoofd. Toneel heb ik vroerer veel van gehouden. „De kroer" van Zou. ïk ben een rroot bewonderaar van Zola", „De bond. Ja wat heeft de bond ge daan. Douwes Dekker zegt; ,,De vreugde zit !m niet In het snijden van de padie, maar In het snijden van de zeigeplante padie. Kijk Je kan het zo vergelijken. Wanneer er in een huls- houd in« geen stoelen zijn, moet er eerst een «boel komen, maar warneer die stoelen er zijn wil de vrouw er graag een kleedje bij en zo ga je maar door. Ik was 18 toen ik lid werriL U moet rekenen. Mijn vader was van 1033 cn ik was de Jongste thuis. Uit nood ben Ik toen lid geworden. Dat komt, Ik werkte toen 75 uur per week voor 3 cent per uur. Maar toen kwam dt« wat, dat do uren verminderd zou den worden en toen kreeg |k afslag". „Mijn vrouw Wilde er In hot begin niet zo aan, want die kwam uit een heel andere soort familie, maar later zag zij het ook wel". A. M. Pletten „het begon eigenlijk met de Dreyfutaffaire". „MUn vader ia allUd typograaf ge- weeat. Ik ben altijd timmerman geble ven. Op kleinere karweien ben ik wel eens voorman of uitvoerder gewcont. Een baas zei wel eens tegen me: „Je denkbeelden bevallen me niet, maar Je doet je plicht. De laatste 7 jaar was ik werkzaam in tuindorp Vreewijk. Daarbij ben lk ook nog 25 jaar be stuurder van de codperatle geweest en 50 jaar ann de drankbestrijding. Ja lk geloof, dat een vakbond ook ln deze lijd nog wel zin heeft. Alle patroons zijn niet eender en alle arbeiders zijn niet condor. Je hebt nu wel veel voor zieningen. Vroeger was het wel ge- mukkclljker vechten dan nu. Dat wel". „Politiek ben ik wat geavanceerder dan do partij van de arbeid. Toch ben ik niet fanatiek geen revolutionair. Ik heb me wel laten schrappen van de kerk. In mijn tijd had je meer syndi- I ïmnierman csllatische bonden, maar ik geloof, dat deze toch wel de juiste weg hebben gekozen. In '45 heb lk ook aanvanke lijk bedankt voor de partij. beat. Ze verwijten me wei eens, dat ik een beetje slordig ben maar en hU lacht «Hm alle grote mannen *Un slordig, LaaUt vonden ze dat m(jn haar te lang was. In mUn tyd had Je In Rotterdam eigeniyk alleen nog maar eenkamerwoningen. Pas later kreeg Je de gezinswoningen. Ik ben geboren aan het Bospolder plein". Hij komt er niet zoveel meer uit, want lichamelijk lukt dat allemaal niet zo. best. „Het zijn vooral mijn knieën. Een neef neemt me weieens mee met de auto. Dat is met mij de enige nog levende plet»er. Vorig jaar heb ik nog dat museum in Den Haag bezocht en de brug bij Zeeland. En. 's avonds kyk ik naar de televisie, maar ik kan de vertalingen zo slecht lezen." „Het Jan MeertemhuLs hier bevalt Slordig „w, mogen hem allemaal erg graag", zegt de directrice van het Jan Meertenshuis op weg naar de uitgang. juni (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag De B- elftailcn van Feijenoord en ADO gaan in twee wedstrijden uitmaken wie zich kampioen van Nederland mag noemen, De eerste wedstrijd wordt op zaterdag 25 mei In Den Haag ge speeld. Een week later Is in Rotiter- dam de return-wedstrijd. Beide ont moetingen beginnen om half drie. Zeehavenontwikkeling in Zuid-West Nederland (Van een onzer verslaggever:) ROTTERDAM, woensdag. De ministers van verkeer en wa terstaat en van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening stellen zich voor te wachten met het in nemen van een standpunt t.a.v. de zeehavenontwikkeling in zuid-West Nederland totdat de studie over dit gebied is gemaakt Wanneer deze studie klaar is en aan de Tweede Kamerleden ter kennis wordt gebracht is onbe kend. Dit werd gistermiddag door de twee ministers meegedeeld naar aanleiding van mondelinge vragen van het socia listische Tweede Kamerlid, drs. Th. J. Weslerhout, HU stelde de vragen om dat er van ongerustheid en onzeker heid over de ruimtelijke ontwikkeling van het Rijnmondgebied sprake zou zUn, De minister» zeiden gisteren dat er „geen grond voor ongerustheid ii". Volgens minister lr. W. F. Schut (volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning) stoot de bestemming van Voor- ne-Putten vaat, nu is uitgemaakt, dat met de ruilverkaveling een begin kan worden gemaakt, Uit het antwoord van de ministers bleek voorts, dat er in samenwerking met de Lagere overheden in hel be trokken gebied een nota over de toe komstige ontwikkelingen zal worden opgesteld. Zij spraken over „formele inspraak" en over „informele in spraak" van de bevolking in de toe komstplannen. Wat de ontwikkeling van he Moer- ddjkgebted betreft ook dit aspect zal in de toegezegde nota worden be licht hebben de beide ministers „niet gedacht om een nieuw kanaal" van het Nieuwe Waterweggebied naar het Noord-Brabantse gebied te gra ven, teneinde schepen met een grotere diepgang te kunnen ontvangen. De mogelijkheden, die de Donditse kil zou kunnen bieden, worden bekeken. In de tweede helft van. juni zullen de ministers een gesprek hebben met het Overlegorgaan Zeehavenontwik keling Zuid-Weat Nederland. (Van een o*ucr verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De centrale Rotterdam van het Neder lands Katholiek Vakverbond heeft in een brief aan de minister» van econo - mlaehe oaken en sociale taken gepro testeerd tegen de verhoging van de particuliere ziektekostenpremies. De ccautirale is van mening, dat reeds op 1 Januari een prijsverhoging ven 10 a 12 procent plaatsvond en een tweede verhoging binnen zo'n korte tdjd onverantwoord en ontoelaatbaar ia. Zij die de zgn. „waistandsgrena" passeren krijgen een regelrechte loonsverlaging opgelegd door de nuuytSQhfippd j en Ook gelét op de houding van de re gering ten opzichte van de loonont wikkeling zal deze prijsverhoging enerzijds aanleiding zijn voor nieuwe looneisen en zal anderzijds reeds ver kregen looneisen illusoir maken, Kerk blijft toch bestaan (Van een onver versla* ge ven) ROTTERDAM, woensdag, Het kerkbestuur en de parochieraad heb ben een plan ontworpen om de Bos jeskerk aan de IlofdUk te behouden. Het kerkgebouw aou worden gehal veerd, Daarnaast sou een torenflat van twintig verdiepingen worden ge bouwd- De flat sou ter beschikking komen van de katholieke migratie- stichting. Vorig jaar heeft het bisdom beslo ten de kerk le sluiten, wegens ontvol king en leegloop in het stadscentrum. De plannen van de belde parochiële inotandea zouden uit eigen beheer worden gefinancierd. Do bisschop zou Positief tegenover deze plannen staan. De nieuwe bestemming van de Bos jeskerk omvat een ruimte voor circa 300 kerkgangers. Hiervoor zal het be staande gebouw gehalveerd moeien worden. De kerktoren zou moeten verdwijnen. Naast de kerk ia door de katholieke migraticetiehting nieuw bouw geprojecteerd. DU complex om vat een torenflat voor alleenstaanden mét een oppervlakte van 25 x 25 me ter en van 20 verdiepingen hoog. De flat wondt gebouwd in de wo ningsector, waardoor er kan worden beschikt over een rijkssubsidie. De torenflat en hot halve kerkgebouw wordt door de gemeentelijke dienst van stadsontwikkeling ontworpen. De bestaande pastorie zal waar schijnlijk worden verkocht aan de Pastoor Rakenstichting. De stichting, die ook beschikt over „Het Rooster" naast de Steigerskcrk, heeft behoefte aan ultbreldlngsrulmte. Volgens de perechef van de bisschop van Rotterdam wordt op het ogenbUk overleg gevoerd met de sltuerlngs- comm&ste van het bisdom. Over drie weken zal dit overleg waarschijnlijk worden afgesloten. De honderdvyfttg jaar oude (je mag ook zeggen jonge) spaarbank te Rotterdam heeft geen tweehonderd pagina's dik ge denkboek in lederen prachtband uitgegeven. 'Gedenkboeken gaan ongelezen de kast in', zei adjunct-directeur, inr. R. W, Oberman onlangs op een persbijeenkomst. Gedenk boeken (echte dan!) zjjn indoraad meer statussymbolen dan gebruiksvoorwerpen. Aan statuszoekerij doet de spaarbank niet en in plaats van zo'n gedenkpil is ver schenen c«n handzame brochure '150 jnar dc spaarbank te Rotterdam 1818—1868'. Een bescheiden werkje, maar erg interessant. spae vaders. Do initiatiefnemers omschreven hun doel stellingen met o.b. deze zin: 'Ter bevordering van nijverheid, spaarzaamheid en verbetering der zéien Waarbij onmiddellijk de vraag rijst of het Rotterdam van die dagen dan 20 zedeloos was. Thans is de verhouding spaarbank-spaarder een strikt zakelijke, maar honderd jaar of meer geleden kon hel voorkomen, dat een Rotterdam mer die gelden kwam opnemen van de mtm aan de andere kant van hot loket te horen kreeg of hy dat nu wel zou doen. Men voelde zich toen nog geroepen de 'kleine luijden' tegen zich zelf te beschermen. Een van de doelstellingen was .kredietverlening aan hulpbehoevenden'. Dit was eigenlijk een soort persoonlijke lening, een vorm van dienstverlening die eerst ln 1586 terugkeerde en wel onder de naam spnarlening. In de brochure stout een. kran te bericht van 20 oktober 1907, dut zeer de moeite wnard is. Luister: 'Door ualschc geruchten hier ter stede verspreid, afroomden heden roorrwmeüjk in den ndmiddap en «eond. duizenden menschen nanr hef hoo/d- kautoor win de spaarbank op <ie Gedempte Bo- terstoof, om hun f/old en Interest terug te vorderen. De stroom van inleggers, (de bank heeft er circa 40.0GO) u>a« zoo groot dat politie en cavalerie moest gere- qtiirecrd tuordeu om dc orde onder de opdringende, beangsfe menigte te handhaven. Er Is echter pee» enkele reden tot onpcru.itheld. AUe Inleggers, die zulks verlangden, toerden in hef proote uieutue geboutu der bank fot dc toofstc cenl uitbetaald'. Als nu de 600.000 inleggers het tn hun hoofd zouden krijgen hun te goeden met Interest op te nemen zou do spaarbank ze weer tot op de laatste cent kunnen betalen, Alleen niet meer aan 4 loketten. Het Is, zo lees tk verder in de brochure, aan de Botersioot wei eens zo druk geweest, dat een handeltje in volgnummers ontstond. Het beleid is steeds gericht ge weest op een redelijke rente-vergoe ding. In de loop van hot 150-jarig bestaan van de spaarbank werd in totaal 184 miljoen aan rente uitbe taald. Lang gold als profofype van een ideale spaarder de eerste de beste, de heer Anihcmle van Goudoever, die op tooensdag 0 mei J8J5 om hal/ een 's middags het eerste spaarbankboekje in ontvangst nam, sindsdien gerepeld Inlegde en «immer om terugbetaling vroegf De opvatting uterd toen ge huldigd dat "echt sparen' niet Is 'Het opbergen op zo voordelig mogelijke ivljze va» overtólllp peld', maar: 'Het geregeld opzij leppen van een duifje voor de oude dap, slechte tyden of een bijzondere gebeurtenis'. De spaar der die 'met averlep zijn uitgaven regelt, zich tceet fe ontzeggen tcaf niet noodzakelijk of te duur Is, toont zij» karaheruastheid', aldus uitspraken uit de eerste jaren. De vleeshal aan de Botersioot. In dit gebouw hield de spaarbank te Rotterdam op 6 mei 1818 haar eerste zitting. Uit PTT-nieuws: 'Dat postale uit drukkingen uoor buitenstaanders soms moeilijk te doorgronden zijn blijkt ook uit het volgende vraag- en ant woordspelletje, dat kortgeleden aan een uan de loketten werd gevoerd. Een schipper informeerde of er nop post voor hem tuas aangekomen. 'Poste restante'? vroeg de loket- ambtenaar'Neen' luidde het wat verbaasde antwoord, 'rooms katho liek'. Volgens een publikatie in nieuwe oogst, orgaan van de Tarwebuurt be staan er plannen de 'opgeruimd-staat- netj es-gedachte' nieuw leven, in te blazen. Een werkcomité wil starten ln de tarwebuurt. Er zijn besprekin gen geweest tussen ir. A. Raad, chef van de plantsoenendienst en de buurtraad. Ieder jaar staat de afdeling Rot-: terdam van het Nederlandsche Roode Kruis voor de opgave collectanten voor de straatcollecte aan te werven. Deze collecte wordt op 8 Juni gehou den. Iedere stadgenoot van vijftien jaar of ouder Ia welkom. Men kan zich opgeven bij het Rode Kruis aan het koningin Emmaplein 12, tel, 11.64.10, Er wordt op u gerekend! \jTRIJDAG, zaterdag en zondag wordt op de velden van het Sta- dion Feijenoord het negende internationale jeugdtoernooi van Feijenoord gehouden. De inzet is ditmaal niet de bronzen stadion- plaqueite deze werd vorig jaar definitief eigendom van Feijen oord rsazr een prachtige zilveren beker met een waarde van 2000 gulden. Om eigenaar van deze Feijenoord Cup te worden, moet men hem drie keer ln totaal winnen. Niet meer vyf keer, zoals met de stadionplaquette het geval was. BU FeUeuoord acht men het onwaarschijnlijk, dat er op nieuw een ploeg zal kornet.- die binnen een dergelijke korte tUd vüf keer winnaar van het toernooi zal worden. Feijencords jeugdcommissie beeft bij de organisatie dit jaar nog al wat moeilijkheden moeten over winnen. Voor het grootste probleem zorgde de competitleleider van de KNVB door enkele weken geleden een bekerprogramma op zondag in te lassen, waardoor het jeugdtoer nooi niet meer samenviel met een uitwedstrijd van Feijenoords eerste elftal, zoals gepland was, maar met de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Een andere zorg was de t.v.-uit- zending van de Engelse Cup Final op zaterdagmiddag en tot overmaat van ramp zorgde ook FC Brugge nog voor moeilijkheden door heel laat mee te delen dat het verhinderd was om naar Rotterdam te komen. Voor alle problemen is tenslotte toch een oplossing gevonden, Vfl. Bochum werd bereid gevonden om de plaats van Brugge In te nemen, de wedstrijden op zaterdag werden naar de ochtenduren (10,30—14.35) verschoven en het aanvangsuur van FeijenoordFC Twente kon worden vervroegd (13 uur), zodat de wed- ftrijd om de derde en vierde plaats en de finale onmiddellijk erna in het stadion konden worden gespeeld. Behalve het reeds genoemde Bo chum wordt het buitenland verte genwoordigd door Crystal Palace, dat dit jaar de Engelse Cup voor Jeugdploegen won, aoor Tottenham Hotspur, door BK 1903 uit Kopenha- ven en door Antwerp FC. De Nederlandse deelnemers zijn Ajax, Go Ahead, Sparta, ADO en Feijenoord. Ajax, Go Ahead en Feij enoord zijn dit jaar kampioen van hun afdeling geworden, terwijl Sparta en ADO het gehele jaar ge duchte concurrenten waren. Het elf tal -an Feijenoord wordt waar schijnlijk versterkt met doelman Reitsma, Bosgieter, Van Gelder en Struis, die dit seizoen in het tweede of derde elftal hebben gespeeld. Het programma voor vrijdagavond is^ 19 uur Boldkiubben-Crystal Pala ce, 19.50 SpartaVfl. Bochum, 20.40 Antwerp FC—Feijenoord en 21.30 Ajax-Tottenham Hotspur. Zaterdag en socdag wordt het toernooi om half elf voortgezet. lyTORGENOCHTEND begint by de bekende adressen de voorver koop voor de finale om de Europa Cup n, tussen de Hamburger SV en AC Milan. die op de avond van Hemelvaartsdag in het Stadion Feijenoord wordt gespeeld, Voor de trouwe bezoekers van het stadion is er slecht nieuws: In die voorverkoop zijn alleen maar staanplaatsen ver krijgbaar. Van de stadionadministratle hoor de ik dat de 41.895 beschikbare zit plaatsen bijna allemaal al zijn ver deeld, HSV heeft er 13.000 gekregen, de Duitse voetbalbond 4000 en Bru no Passaiecqua, de secretaris van AC Milan, is er gistermorgen hoogst persoonlijk 12.000 komen halen. Als u dan verder weet dat er ook nog enkele duizenden naar de KNVB en de UEFA gaan, dat de 2000 aandeel houders van het stadion recht heb ben op een koopplaats en dat de Ne derlandse verenigingen en scheids rechters al enige tijd geleden in de gelegenheid zijn gesteld om kaarten te bestellen, dan zal het u duidelijk zijn dat er van die 41.805 zitplaatsen niet veel meer over zijn. In het sta dion hoopt men dat AC Milan vol gende week nog wat kaarten zal te rugsturen, maar daar kan men na tuurlijk niet op rekenen. Ondanks de zeer grote belangstel ling staat het niet vast dat het sta dion volgende week donderdag hele maal uitverkocht zal zijn. Nu er al leen nog maar staanplaatsen te koop zijn, zullen vele voetballiefhebbers de voorkeur geven aan een plaats bij hert televisietoestel. DICK VAN DEN FOLDER In 1875 al werd begonnen met het schoolspore*!. Trots ia men by de spaarbank bepaald, dat men het grootste instituut op het gebied van schoolsparen in West-Europa is. Uit zonderlijk vroeg was men ook met de girale salarisbetaling, waarmee reeds ln 1926 werd begonnen. Op het ogenblik kan men geen dienstverlening op het gebied van geldzaken opnoemen of de spaarbank heeft het- Maar dat U de slogan van een bekend warenhuis, Laat ik daar om besluiten in spaarbanktermen 'Voor al uw geldzaken de spaarbank'. Drie sterretjes PTT-nieuws vestigt ook no* een»] de aandacht op de mogelijkheid om; op de postkantoren ook na drie uur! gelda&ken af te handelen, liet publiek j blijkt van deie mogelijkheid nog] maar weinig gebruik te maken. O hoeft niet meer te hollen om een storting voor drie uur kwjjt te raken of om een cheque te verali veren. Dat kan nu gedurende de reheie open- steUingatyd. 1 (Van onz© sportredactie) ROTTERDAM, woensdag De 43-Jartge Tonnie van Ede, oud speler van Sparta en Hermes DVS, zal vrüwel zeker het volgend seizoen als trainer ln dienst treden hy de eerste klasser Neptimus. Hij zal bij de drl«anders Jaap Si£- liakus opvolgen, die het volgend sei zoen BVC oncter zijn hoede neemt, Voorheen was Tonnie van Ede, die in het bezit Is van het diiploma kandl- daat-oefenmeeater, ais trainerwerk zaam bü Eurosport. „Het bestuur heeft maandag voorlo- pig het principebesluit genomen", zeg: voorzitter Anton van Heusden, „omdat twee leden van het dagelijks bestuur wegens vakantie ndert aanwezig waren. Deze week hopen we echter de zaak definitief te kunnen af ronden". (Van onie soprtrddactie) ROTTERDAM, woensdag Een op EUkenbryek en Van der Veen na vol ledig Sparta heeft gisteravond een oe fenwedstrUd tegen Overmaas met slechts 2—1 gewonnen. Verdenk gaf Sparta voor de rust met een kopbal uit een voorzet van Madsen de leiding; kort na de rust maakte Goudrtaan voor Overmaas ge lijk. Charley Bosveld scoorde met een fraai schot het winnende doelpunt voor Spart a Bij Overmaas speelde de Engelsman Chris IUineton een verdienstelijke wedstrijd. In de achterhoede viel vooral hot spel van rechtsachter René Bouweng op. Sparta maakte de indruk helemaal uitgeblust te zijn. (Van onze soprtredactie) VLAARDINGEN, woensdag De boksvereniging Westland organiseert za.erdagavcod in de Stadsgehoorzaal ln Vla&rdingen wedstrijden voor ama teurs. Deelnemers zün o.a, Rudi Lub bers ,V«n Scha ik en Koolmees. lADVERTKNTlEj (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, In de vergadering van de Rotterdamse ge meenteraad van donderdagmiddag (aanvang 2 uur) komt aan de orde een voorstel ran b. en w. om ruim een half miljoen gulden beschikbaar te stellen voor een studie betreffende de ontwikkeling en het beheer van de haven. De studie tai door twee bui tenlandse bureaus worden verricht. In het bijzonder gaat het om het fi nancieel, organisatorisch en econo misch havenbeheer. De studie zal, zo heeft de directeur van het havenbe- dryf, ir. F. Posthuma, meegedeeld, waarschijnlijk nog dit jaar klaar ko men. Voorts staat voor de derde maal op de agenda het punt „investeringen 1968". Wegens tydgebrek is de behan deling er vsn tweemaal uitgesteld. 'Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd tot een bedrag van 26.000 gulden garant, te staan voor het tekort van een kunstfestlval voor volwasse nen, dat in het najaar wordt gehou den. Ook voorstellen tot de bouw van een bejaardencentrum in Ommoord en de verbetering van woningen in Bloemhof komen aan de orde. (Vaafeen onz«r verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Ham- mondorgsniat Joop Wslvi» werd gis termiddag in bet HUton Hotel bedacht met een gouden plaat. Dit vanwege het feit dat er van zyn elpee's „Me tro-masio" en „Wereidfsvorleten", helden verschenen onder het Dan- kers-label, In vtyf maanden tUd 25.000 exemplaren verkocht waren. De organist, die vooral in Rotter dam en Schiedam (Passagetheater) veel bekendheid geniet, ontving de gouden plaat uit handen van Chr. J. Dankers, ten overstaan yan' een groot aantal belangstellenden. Het succes van beide genoemde elpee' s van Wal vis, is voor de N.V. Dankerg aanlei ding geweest om weer een nieuwe Slaat van de organist op de markt te rangen onder de tital „Joop Walvis «peelt gouden favorieten'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1