halve prijs FEIJENOORD HEEFT NOG ALTIJD HOOP 29?5 VLAER OL POLYESTA enorme pr sverlaging hatéma enkalontapi jf en. GRATIS GELEGD meisje 89.- 99.- 119.- ROTTERDAM RIJNMOND TWEE DAGEN SCHIEDAM Financieringsproblemen' Bij Vlaer Kol krijgt u méér dan alleen een financieel advies. Eerste Kamer over vestiging Shell-chemie in Nederland mini tot maxi 25,- 1M woningstoffeerder grote markt no.'s 19-21 telefoon Kamgaren- Trevlra 55/45" Jongenscostuums Xerxes/DHC wint van Xerxes, 3-1 ETS HENK1S Sparta twee keer tegen HC NW Prinses Beatrix en prins Claus bezoeken concert1 in de Doelen M. Hoogerwerf bedankt voor gemeenteraad Vlaardingen Schutters heeft lot van Snelwiek in handen Proefvaart kotters van werf 'De Haas' Drukkerij v. d. Water voor schulmplastie on polyotlor Alle matrassen in aliedikten van BROERSVELD 58 voor MEDIUM vin voor HEAVY van voor FRIS0N van J OE LUXE m 191— voor 169.- y. 'T T* T "y: pagina 4 - vrijdag 17 mei 1968 (ADVERTENTIE) VOETBAL (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Ecijenoord heeft dr hoop op het kampioenschap nog altijd niet opgegeven. ,.ïk blijf er in geloven tot de laatste minuut van de laatste wedstrijd", zegt ma nager Guus Brox. „Het zou mij niet verbazen ala Ajax in de wedstrij den tegen Fortuna 'M en ADO nog een punt verspeelt. We weten uit ervaring hoe moeilijk het is om the laatste wedstrijden, die over het kampioenschap beslissen, te moeten winnen. Hot vee) moeite hadden wij drie jaar geleden niet met GVAV". "1st op h*r rod* etiket," VerocMI- londo drtslno, goruU «n tffon. Woe* boor en kreukherrieifend. Mooi 110 59? 1 gulden iti [ging pst moot (Gwuf* moot 146). Wtil Ki.nho#. M'N HniiI'II* ■OU 110 AM aOITItOAM ROtriIOAM i loniiOAM 1 ■OTIItOAM I HOOCVUf t L JCHHOAM Mmiü'W VtAAItMNOIN - W.rtsU»*'»* i illCXN HM' Jflftl - IWUm* AINMt M W.M»I» HM VÉRKOOP OOK HE Pt NA VOND l geen felefonitcke order* of schrif- Mljh. MAASSLUIS Met Ingnng van maandag 20 met a s. tal het badhuis slechts twee dagen In do weck ge opend lijn. Het badhuis, dat gevestigd U in de Taanstraat zal voortaan ge opend zijn op vrijdag van 13.00 tot 20.30 uur sn op xaitrdag van fl.80 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18,00 uur. IM*n overleed nc# onver- wacht Mavruuw JAtMVTJX VAN ntn ÖUOOT-VIKBEK In <l» ouderdom van 00 laar. UU aUar Kaam' Mar In ui da Koo- V'rühot Zatst. IS mat IMS Prins HahdrlkUun S»itmp adm' at Q*ln i. Amsterdam. Port Waaap. Da terOsrdsbeelelUns aal oiaaUrvtrvtan ta Schiedam op de Alfaman» B»st»»1- pUata maandag 10 mal om 11 uur. Personeel gevraagd Onroerende goederen en, woonruimte eengeboden Zonnig» ft-Kam woning por- r*. ltoitamam*| t ia tarda* van Tal 190441 Koopsom1 j j IT.600. Miwl -Schiedammer HJn of economisch aan Rchla* dam varbondan aljn. RM3 Toto, film en projectie rpASrOTO't klaar terwijl u1 a1, 'St "leïISfiK: M%' I I. Ut Op h*t iutsta adm i Dat Fayrnoord de race met AJsx *o tonr volhoudt, la op ikhtrlf al vrrrss- aend. Toen er enkele weken geleden nog vijf wedstrijden moesten worden gespeeld en FeHenoord de uitwedstrij den tegen DWIf en MVV nog voor de boeg had, gaf men weinig meer van de kansen van de atadlonploeg. FeUenoord is die iaatiga duels achter goed doorgekomen en er kan nu niet meer worden beweerd dat het pro gramma van FelJenoord waar der U dan van Ai»*. V«m FC TwcuU fno«-t FvyenOot'l /oti'Wr grot/ Inspanning kunnen win nen Do Knweherb-ers tiel/hfn nii-t ffH't r 'Ie vmrn van o/ik'-le wrken grjeden en Ui si hovend tan mot hun gedachten al bij de bekerwedstrijd die zij op He rri" fvsertriag Ajüx nivtwi *|»e- p« stadion bezoekers worden er nog- maal» op geweren, flat Fe ijc noord -- FC Twente reed* om édn uur begint. Go Ah eod—Spart* biedt de Spange naren de kans op revanche voor de In de beker wedstrijd geleden nederlaag. Van beUkenl» ia de uitslag overigens niet. Sparta'# trainer Wiel Coerver vaat waarschijnlijk niet een* mee naar Deventer. Hij overweegt een *pel«r ic Rtan observen-n die op xUn verlang- jstje voorkomt. Xerxes/DHC reilen r»og twee wed strijden tcgun degradatiekandidaten, zondag In Velaen tegen Telstar, vol gende Wack thuis tegen DOS, De Xerxaneit zouden Kuri Llnder nu bij PSV een enorm plezier doen door bvidu duels te winnen. Voor SVV is do atrUd tegen DFC nog van groot belang, De Schiedam mers verzamelen heel moeilijk punten Met vier punten rncer dan RCH en een wedstrijd minder gespeeld, verke ren ilj niet direct tn gevaar, maar met nog tea competltierondcn voor de boeg moet 3W toch oppasten. Voor de spelers vin Excelsior en Ifcrmoa I>V8 risst er tegen reap NOAD en Veendarn nanst do wlnst- presnle niets meer op het spel. (AIjVERTF.STIE (Van onse sportredactie) ROTTFRDAM. vrijdag Xerxts/IlllC heeft riaieravond da vriendschappelijke wedstrijd tegen de vierde klaaaer Xentes met 3—1 ge wonnen, uy de rust wu de aland nog 11. Xsrxet had zelfs in de eerste helft w*r*r- FEDENOORO; Pisten Graa/* Iftinf; HonteUn, hragl, Kroop, Veldhoen; floslcnmp en Jansen; Somordric, Klndimll, Geel», Mow SPARTA: V'rm Bet'tren; Ter Horat P{}i, JT{Jkenbroek, BtnUon; Von a«r Veen en Boemo; He(jer- man, Afadien, Bosveld, Vertfonfc. XERXKS/DHC: Treijtel; Dor- Jee, Joncic, Kronshoret, Fafié v. J. Heide en Radovtc; Blok, Ja cobs, Honepetn, Kieinjon. SVV: t>. d. Roer: Net». Wamaar, t». d. Korput, Von Leeuwen; Vott Beek en Van Sehle; Otterholt, Van Meeleren, Van Bevaren, Vor- elenboj. EXCELSIORBalentien; Luck, MÜhlenbruch, Kort, Teeuw; Kos ten en O. den HuWer; Vetberg, Beek, Borsant, v. d. Stoep. HERMPS DVS: elftal nog niet mmengetttld. ROTTERDAM, vrijdag. Do bil jartclub Tcdiro heeft de volgende spe ler* uitgenodigd voor het jaarlijkse kadertoernool 38 '1 om de Rivülla- wlsaiMbeker: J F- Schmltt (winnaar lüöö en 1987), Je<* Barzllay (winnaar 1085), L, van Straelen, II Horsten. F. Illk, A. Blemans, 13. de Zeeuw en R. II Bongers. De wedstrijden worden «•houden In het clublokaal aan de Ler kt treat 14 In HUlagersberg. De speeldata tljn 20. 21, 22, 27, 28 en 30 mal. De toegang Is gratis. DBT GUN door een doelpunt ven Van LelJ l —0 voorsprong genomen, maar r\ van der Kalde zorgde «ven voor het rustslgnssl voor de gelijkmaker. In de tweede helA verhoogden Blok en t mails Vin der Hetae de score tot BIJ Xerxes/DHC ontbraken de ge< bleeseerde Eddie Treytel en Alex Jon de, terwijl Wlm Hansgem een oefen wedstrijd speelde met h« voorlopig Nederlands Elftal. John Spinhoven, die waarschijnlijk evenals Andrfe* van DUk, Ad Verhoe ven en Ouue Stek het volgend jaar de Ïelederen ven Xerxes gasn venter- en, woonde de wedstrijd vsnaf de zijlijn bij. Er waren maar weinig toe schouwen. HONKHAI BOTTERDAM, vrydag. Sparta ■taai dit weekeinde voor twee Intern aanle krachtmetingen. Het eerste dub telprogramma In de bonk ba kom peti tie brengt namelyk wedstrHden tegen IICAW. Zaterdagmiddag kijjgt Sparta hel beillet niet gemakkelijk in Bus- sum. want in het sfeervolle honkbal- stadiën ,J0e Kuil" leidt Rob Hoffman de defensie van HCAW. Zondagmid dag ontvangt Mparts deieifde tegen stander op Nieuw Vreeluat. Voor concunvnt Haarlem Nlcol* zullen de twee wedstrijden tegen stadgenoot Schoten niet veel proble men opleveren. Vrij da ga vond ontmoe, ton belde teams elkaar overigens ri-eda onder de ichijnwerpers van het Plin Mulier-honkbalsladion. Fevjenoord sp«*ch zondag een ult- imlstiyd tegen Onze Gezellen. Een ovcrwInnlK op de/c Haarlemse club betekent behoud van de plaats in de kopgroep. Euro Star» en Neptunua kunnen ook na dit weekeinde nog on geslagen ?ijn Euro Stars ontvangt zondag Bloeraandaal «n Neptunus speelt uit tegen Blauw Wit. DEN HAAG, vrijdag (ANP). Prinses Beatrix en prins Claui hebben h'-t voornemen op maandag 10 juni aanstaande het galaconccrt bij te wo-j nen dat tn dc Doelen In Rotterdam zal' worden gegeven ter gelegenheid van het 50-j a rig b«a£taan van het Rotter dams Pnüharmonlsch Orkest. VLAARDINGEN. vrtjdag. De hrer M, Hoogerwerf, lid van de PvdA-fraktie in de gemeenteraad, heeft bedankt voor het lidmaatschap van Ce raad. HU maakte vanaf 1983 deel alt van de rand en tal tui com-1 missie*, Van de PvdA-fraktle was bil secretaris. In overleg met de tmrfr- m«e*ter U bepaald dat de heer Hoo gerwerf in de raadsvergadering van Juli s.a. afscheid sal nemen. De reden Van «Un bedanken ligt In xl)n werkkring. De beer Hoogerwer-f U In die net vin het gemeenschappelijk administratiekantoor te Rotterdam tn heeft daar een nieuwe functie gekre gen Ja het kader vin de uitvoering van de W.A.O. HU wli. mede met het oog op z(jn leeftijd (5ê Jaar), zleh ten volle op sUn nieuwe taak concentre ren. (ADVCRTENTIZi DU It kenmerkend voor Vlaer Kol: de aandacht voor uw bedrijf blijft niet b«p»rkt tot het financiële fasei Wellicht voor u een reden om hlero f üens met one van Bedachten te wisselen. Oak voor MeggkigaadvlM»* vermogenebehet er, VI raekerlnBefl... voor èl uw bankzaken bent u welkom bij Vlaer KoL Verbonden met pieiuon, heldring pierson De bank waar uw rekening een naam draagt! UTMCWT. OUOt ORACHT til, TKL 2SS91 «OTTfROAM, COOUWOIL TB, TIL WIS» glLTHOVlN, JUUA^LMf^ TEL »)1 DIN DOtPCPt, BAASNBIweaW.TEL «74» tJIMLSTIIN. l/T8CCMTi68T8AAT K.TIL *1M WOUPgNIlMO, VOO»WTItAATJI,TIV.1»S HANDBAL ROTTERDAM, vrUdag, Het i Lcldie HVL apetlt sondsg de laatste, com petitie wrditryd in de diitr. eerste] ktsue. Tegeastanders «Un dc Rotter- j dsmae Kchutters. Wanneer HVL kaoi ■iet om de awirt-groenen te kloppea, U bet (degndatlelot vin Bnelwuk) betegeld. Of Schutters het sovir te) letea komen, betfrtffeten we. De Zui derling se kunnen een goede perttf hsndbal spelen en lUn op papier be- pesld sterker dm de Leidsnsren. De ontmoeting MeeuwenDywuno ls slechte een formilltelt omdat voor gesn der partijen nog Iets op het spel stmt. Juiet doordoor kon het wel eene een mooie wedstrijd worden, weerln we de stootkrscht van de Meeuwen iets hoger aanslaan. BU de dames gaat het Rotterdamse ADO een bezoek brengen by Hercules In Den Haag voor de eerste promotie wedstrijd voor de dlstr. eerste klasse. De Rotterdamsen zullen het ongetwij feld bijzonder zwaar krhgen en kun nen met een puntenverdeling dik te vreden zijn. Rod* krijgt In de tweede klasse een toaUte kans om niet te de graderen door in de beslissingswed strijd een overwinning op het zwakke Delftse EDH te boeken. DEN HAAG, donderdat (ANP). De minitter van ver keer en waterstaat, drs. J, A. Bakker, heeft gUteren in de Eer ste Kamer verklaard dat de rege ring al het mogelijke doet om de vestiging van een bedrijf van Shell-chemie te bevorderen. Overleg tuwen Shell-chemie enerzijds en de ministeries van verkeer en waterstaat en van economische zaken anderzijds is nog gaande. De eersts tientallen Jsreu sou een dergelijk bedrijf, dat de eerste twee Jaar 690 tot 100* personen werkgele. Eenheid soa bledan, MsrltJks elre» 80 miljoen gulden investeren. j Een der problemen waarover wordt beraadslaagd, y de wens ven Shell-' chemie, dat een vestiging in het Moer- dljkgebled toegankelijk zou moeten zijn voor zeeschepen. De mogelijkhe den die de Dordtse Kil biedt, zijn be perkt: de Waterweg is niet erg diep, noch erg breed en druk bevaren- Aan passing van deze Waterweg mag geen merkbare gevolgen hebben voor de waterloopkundige en waterhuiihoud- kundige situatie. Het spui zou, dicht bij de Oude Maas, door een zeesluis en een bin nen vaartsluis moeten worden sfgeslov ten. Daarnaast zouden nog andere, in de honderden miljoenen lopende voor zieningen nodig zijn. Een vestiging in het Sloegebled zou de regering zeer toejuichen. In de thans aan de gang zijnde besprekingen wordt deze moge lijkheid open gehouden, aldus minister Bakker. De regering Is in beginsel bereid mee te werken aan de uitvoering van het Baalhoekplan, de aanleg van een kanaal door Oostelijk Zeeuws Vlaan deren naar het Antwerpse havenge bied. „Natuurlijk" zullen duidelijk condities worden gesteld en zal zorg worden gedragen, dat de Nederlandse belangen niet onevenredig worden ge schaad, aldus minister Bakker. Deze kwestie, die op den duur zal moeten uitmonden in een verdrag of overeen komst, zal op de komende Beneluxmi- nistenconferentle worden besproken. Een eventueel besluit aver uitbrei ding van het Maasvlakteplan dient, omdat het bestaande plan een com-1 promts is tussen verschillende beton- gen, te worden voorafgegaan door nieuw overleg In de rijksplanologische commissie. Indien tot uitbreiding zou! worden besloten, zou de In 1994 vost- j gestelde luideljjke demarcatielijn on-| aangetast moeten bljjven. ro deelde minister Bakker mee. Spoedig zal een beslissing worden i MAASSLUIS, vrUdag Twee nieuwe kotters voor de Urker vloot hebben gisteren proefgevsren op de Nieuwe Waterweg. Het itJn de „Grlet- je-U.K. 249" voor de f». gebr. Woord en de „Jelle-U.K. 17" voor de fa. K, J. Kapitein, beide gebouwd bö de N.V, H. de Haas te Maassluis. De werf De Hess heeft vorig Jaar (na het bekend worden van de nieuwe eisen die de icheepvaartlnspectle stelt aan de stabiliteit i.v.m. het v*Tgaan van verschillende kleine visserssche pen) een drietal kotters ontworpen welke volledig san deze eisen zijn •angepaat. De schepen meten 18-20 en 22 ft meter. De thans afgeleverde kot ters kwamen een maand voor con tractdatum gereed en werden ge bouwd in slechts 3 maanden. Binnen kort wordt by N.V. De Haas de kiel Ïeiegd voor een schip van 22 ft meter, >lt schip wordt uitgerust met een 480 pk motor. genomen over oen verzoek van het havenschap van Vliwingen. De aanleg van een loswal in de Sloe-haven voor te financieren uit de rijksmiddelen. Nog dit jaar zullen de werkzaamhe den om ae haven van Terneuzen van 8,75 mtr. tot 10 mtr. te verdiepen, be ginnen. zo kondigde minister Bakker aan. In onza modern ingerichte binderij komt plaati voor een Wij zoeken bij voorkeur een kracht met ervaring. Goed loon en gezellige werksfeer. v. Bavaranslnat lb en e. Schiedam, •alafeon 367787-267763. Alle buitenmodellen voor caravan-, boot-, kampeerhuisjes en tent O 50 Polyetherpiaten reeds v.a. p.m.2 matras bekleed met mooie damast reeds voor KAMPEERBEDJES bekleed 4-dellg reeds v.a. Tei. 158651-269583. pla.te co. Qsvrasgdi 26 7762 - 2628 35

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1