AC MILAN IS ZEKER VAN ZIJN ZAAK Haagse Comedie speelde 'Bruiloft' van Elias Canetti mmim vmm Jaap Schmitt won partij in één beurt Onvolkomen pianospel Amerikaan Toeg verliest van DDV (5-6) en degradeert ROTTERDAM RIJNMOND TRAINING ACHTER GESLOTEN HEKKEN RiöQIJMïfSE «START A wmiïl Italianen vrijdag naar Amerika Om de Rivellabeker B-14 sluit het seizoen af Zondag op Nenijto Rotterdamse atlctiek- kampioenschappen Creatieve manifestatie RADIO EK TELEVISIE C0UZY --35172 Eerste paal nieuwbouw L'Air liquide Penning van De Leuve voorJohanKaart Teakwon-do in Overschie Fototentoonstelling SS BIZOT TROK ZICH TERUG nrwrrrrm Rotterdam, (0H20 De schrijver van het Rotterdam Dagboek is dek pagina 4 - dinsdag 21 mei 1988 1 -ift&ifh MM (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Vooral nu Rotterdam zich kandidaat wil stellen voor de finale om do Europa Cup I in 1970, willen stadion directeur Frits de Kimpe en de secretaris-penningmeester van de KNVB, de heer tt. Burgwal, bij de organisatie van de eindstrijd om de Europese beker voor bekerwinnaars donderdagavond in het stadion niets aan het toeval overlaten, 56e houden er daarom ernitig rekening mee dat de weditrljd tussen A.C, Milan en Hamburger SV ook na verlenging on heul Ut eindigt en aaterdaiinUldac om drie uur op hetzelfde terrein overgespeeld moet worden. In de kluis van het stadion, waarin ook 20,5 kilo zware Europa Cup II is opgeborgen, liggen de plaatsbewij zen voor do herhaling klaar en do (Van Mn anier vwaUggevera) ROTTERDAM, dined** Voor een «oer mooie jweaietlo «orgde Jaap Schmitt van De Mnaaattul door maan dagavond in één beurt vin «tfn club genoot te winnen. Ken unieke go- beurtenie In de Rotterdam** bHJarte- rij- want vóór hem waa niemand erin gealaagd om een kaderparti) van 450 carambole* In één ruk nil te maken. Dm de Zeeuw, een van de »terk«t« spelen In Rotterdam, wu er tolaal van onderste boven en met moeite scoorde hU In de nas loot slechts negen coramboke. Dat htf tot beter In staat U toonde deze Majuetadspéler enkele weken geleden toen hU kampioen van Rotterdam in de Overgangaklsa werd met een seer hoog algemeen moyenne. Maar hl) toonde dat ook, toen dete ■peter tegen Hortten maar negen beurten gebruikte om iHn party te winnen en een gemiddelde van byna 30 noleerde. Maandagavond werd een aanvang gemaakt nrict een handlcopwed-strijd om de ÏÜvctlabeker. een toernooi dat voor de achtste keer plaat» vindt on door de blij a rtve rondging Tediro wordt georgsmreerd. Do deelnemen *Un Jaap Schmitt, die 450 carambole* moe* maken en Bar de Zeeuw, (350 om*.), belden van De Maasstad. Verder J*c. Band lay van „Rotterdam", Rep Horsten van Het Noorden. Frans Bik van Kunst en Vermaak en Arie Bie- man* van „Hoincnoord", die allen partijen van 350 caramboles moeien spelen, terwijl Luuk van Slraslen van KVR er 400 moot scoren on Rob Bon- gors van Tediro 250 car. Van «fit gezelschap heeft Schmitt In iW8 en varleden Jaar de wisselprij» gewonnen en hij ie er op gebrand om ook ditmaal te xegevteren, want dan krijgt hij de beker definitief in beztt. De Zteuw liet hem van acquit gaan, niet vermoedende dat hy toen af een verloren man was. Zonder vee! moei lijkheden tegen te komen volgde het ACHTER gesloten hekken train den de apefers van AC Milan gisteravond een uur op het Spar- ta-terrein. Helemaal links aan voerder Gianni Rivera in het mid den Karl Helm Schnelllnger. ROTTERDAM, dlnodag. De Rot terdam*® Jgzraociëi-elt „B 14" bealuit zaterdagavond 25 met haar seizoen met oen concert door hot trio Pirn Ja cob» en Rita Rey*. het trio Jan Rath en de Funny house Jazz band. Het concert, d*d in gebouw „De Heuvel" •un de St. Laurenaplaate 0 wordt ge geven, begint om acht uur, De Jazzcri ticus Karei Schollen zal vrijdagavond 24 mei de nieuwe diacotheek in de B- l4-jaz*keld«r officieel in gobruik stel len ROTTERDAM, d-ln.stdag. Zondag worden op tie Nenijto-baan de open Rotte rdatTwe atlvliekkampioenwchap- pen gehouden, waarvoor ruim 200 in schrijvingen zi|rt binnengekomen, hoofdzakelijk van A-klassera. IV E weinige concerten, die in de ge- lw/ boorzaai van de Doelen zijn gege ven, brachten telken» aan het licht, dat de onbuigzame, niet* verhelende en nauwe! ijk* een forte gedogende akoestiek van deze ruimte het musice ren hogelijk bemoeilijkt en het luiste ren maar al te vaak tot 'n ongenoegen maakt. De Amerikaanse pianist Alfred Kanwlschcr had gisteravond eveneens tegen deze bijna onneembare veste te vechten en zijn nederlaag mag dan ook voor e«*n deel door de onwtandjg- heden worden geëxemeerd. Voor onU het echter een uitge maakte zaak, dat Kanwischer het ook in een gunstiger ruimte niet zou heb ben gehaald. Zijn pianist! ek is zeer onvolkomen, el legt hij een soort vaardigheid aan de dag, die de niet onderlegde toehoorder nog wel een* wil imponeren. Stijve armen en onge controleerde pol» be wegingen brengen een keihard toucher voort, dat mede wordt beïnvloed door een bezeten speeltraht, die te pa« (Barber, «onate opu* 20) en te onpa» 1 Wald«tein-*o- nate van Beethoven) wordt aange vend. Zodra licht vingerspel wordt vereist (Bach, tweede partita) blijkt, hoe weinig Kanwlucher zich op egali satie heeft toegelegd. Interpretatief waren er vele stilistische bezwaren. Wij duidden reeds op de ruwe Beet hoven, maar tekenen ook protest aan tegen een kinderschtig-toonloze Bach en zelfs tegen een uit zijn voegen ge rukte Scrlabine, al schrijft de compo- nlot in zijn Preludes opus 11 (voor geïnteresseerden: de pianist speelde achtereenvolgen* de nummers 1-3-8- 10-12-18-18-14 en 24) nóg zo vaak ru bato voor. Kanwlscher» programma werd ge completeerd door een terecht geheel onbekend, allervervelendst stuk van Liszt, dat bepaald per ongeluk in een onbewaakt ogenblik aan net notenpa pier werd toevertrouwd: Hymne de ren font son reveil. Er bestond voor dit concert een re delijke belangstelling. ELLY SALOMé ROTTERDAM, dinsdag. —In het kader van het achtste lustrum van de landelijke VCJC, organiseert de Rot terdamse afdeling in samenwerking met een aantal jeugdorganisatie» „Ex press (O) spul", een creatieve manifes tatie in het gebouw „De Brink". Brink 7 (Vreewijk); de mentfestatte vindt plaats op vrijdag 24 mei en zaterd: 25 mei. Op het programma staan onder meer het poppentheater „Paradaa.A hot kabaret La tna rotte". Psychedelic Zound, de bcat-groep „The Zlpps" en experimentele films van de Canadese cineast Norman Mc. Larren. Aanvang vrijdag 20.00 uur; zaterdag 11.00 uur. (ADVERTENTIE) DE NIEUWSTE MODELLEN VAN ALLE GOEDE MERKEN BU nesstraat 38 I TEL 110811-236327 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dingdag. Heden middag wprd; aan de Berkenwoudtse- straat (Rotterdam-Lombardijen) de eertie paai geslagen voor het nieuwe kara'oor van I'Air liquide v/h N.V, Nederlandse maatschappij voor zuur stof- en siikstofbemding. Dit Franse concern in edelgassen en losmaterialen heeft 250 vestigingen jQ de gehele wereld. Sedert 2 jaar maak* de vroegere Nederland** maatschappij voor zuurstof- en atüc*:ofberelding deel uit van dit concern, Op hef ogen blik is de maatschappij gsve*'igd tan de Goud"»e*iogel 210 in Rotterdam (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag. —Voor het feit dat Johan Kaart zondagavond in de Rotterdamse schouwburg voor de duizendste keer de rol van Alfred Doollötle in Shaws „Pygmalion" speel de, is hem door het bestuur van de Rotterdamse kunststichting de pen- nine van De Leuve toegekend. De di recteur van de stichting, de heer C.A. 't Hart, heeft de penning aan de ac teur uitgereikt. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. —In de sportzaal aan de Jan Steenstraat 30 in Overschie worden maandagavond de Rotterdamse Teakwon-do-ka m pi oen- schappen (Koreaans karate) gehou den. De wedstrijden beginnen om ze ven uur. De toegang is gratis. ROTTERDAM dinsdag. In de foyer van het Krlterion-theater {Groothandelsgebouw) wordt van 18 mei tot en met 10 juni een tentoon stelling gehouden van foto's van de Rotterdamse fotografen Lex Doff. Noud Kern pers en Tonko Tomei. De tentoonstelling is dagelijks te bezichti gen. KNVB hooft veiligheidshalve ook tie kamers vun de Italianen ln het Sky- wHy-hotel in Rotterdam en van de Duitsers ln het KNVB-sportcentrum jn Ze lal vast gereserveerd. Maar AC Milan wil van geen over spelen welen. Trainer Nereo Rocco en zijn mannen zijn er vast van over tuigd dat 7.1} donderdagavond gaan Innen en vrijdag ln een Jubelstem ming aan een tiendaagse trip naar Noord-Amerika kunne» beginnen. De heer Burgwal heeft zich gisteren ene tiental na het andore, In een Hooi tempo wo* apoodig do 200 gopaaseem. toüdit de ballen v**t kwamen te Ha gen en Schmitt opnieuw do acquit - stoot moeat maken. Die was goed en onvermoeid ging deze topwpeler door lodat htj de 45Ö car. bijeen had, De Zeeuw had mortte om de ballen bijeen le krijgen, «trtndde «1 heel kort na hot be^gio. Een veel rustiger De Zeeuw startte In zijn tweede ontmoeting. In xlln eerste beurt scoorde hU al 132 cn nam zo'n voorepro tig, d*t zelfs een se rie van 115, die aljn tegenstander boetóe, hem niet meer kon bedreigen. Dinsdagavond wondt de wedstrijd voortgezet. De uitslagen i Bantey su sao go B lemon* W «0 l 4W MO 350 MO •7 ST ai een beetje mm die Italiaanse zorge loosheid get'rgcrd. „Stol je nu oette voor det de wedstrijd donderdagavond toch ln een gelijkspel eindigt, Hoe moot dat dan met die Amerikaanse trip", heeft hij do leiders van AC Mi lan verscheiden» keren gevraagd. Trainer Rocco gaf gisteravond, na dat zijn ploeg een uurtje op het Spar- la-terr«ln had getraind, een verras send antwoord. „Wat er ook gebeurt: wo vertrekken vrijdag naar Amerika, Wc kunnen niet «ndera. In on* con tract stam dat we zondag ln New York moeien speten. Danr kunnen we niet onder uit. Bovendien kan niemand ons ver plichten om de finale om de Cup za terdag al over te «pelen. In dc regle menten van do UEFA staat dat de twee clubs in onderling overleg een nieuwe datum mogen vaststellen, Dat overspelen moet don maar Ln septem ber gebeuren. Na onze Amerikaanse lrip wacht ons eerst de halve finale om do Italiaanse beker tegon Inter". Reactie van Frlt* de Kimpe: „Ik houd me aan de opdracht van KNVB. Do zo luidt dat bij een geluk spel de finale zaterdagmiddag om drie uur wordt overgespeeld. De UEFA heeft dat ruimschoots van to voron bepaald." (Van onie dammedewetker) IflluIUulJ iondag. Do be roering in het toernooi om het p«r- aoonlijk damkampioenschap van Rot terdam werd afgelopen week vooral veroorsnakt door Bijot, die slch ge noodzaakt aar glch terug te trekken. De door hun gespeelde partijen wer den vervallen verklaard. De Vries heeft de leiding overgeno men, dank zii een vrij fortuinlijke overwinning op v.d. Kerkhoff, die in een betere stolling blunderde, en het folt, dal hij een partij meer hooft ge speeld dun zUn naaste achtervolger,s. Rooreuburg behoort ook weor tot do titelkandidaten. Deze weck klopte hil ln fraaie «Uil Meijer, die volkomen word „gemangeld" nadat hij had ver zuimd tijdig *Ün lange vleugel te ont« wikkelen. Van Tol kwam ln een „IT'-opstel ling tegen v.d. Sloep, die zich «eer be kwaam verdedigde, niet verder da» een puntenverdeling. Dat was ook hei rcsulmat van het rommelige treffen van Frooyon-—Ihnutema Stand; 1. De Vries 8 pnt. uit 8 nart.; 3/3. De Jong en Van Tol (5); 4. Roozonburg (5); fl. Vjd, Stoep 5 (5); 8, Van Prooyen 5 (6): 7/8. Bousema en v,d. Kerkhoff 3 (o); 9. Meijer (4). (ADVERTENTIE) ROTTERDAM, din-dag. Db honkbolcLub Euro Stans organiseert op Hemelvaartsdag h*#r jaarlijkse toer nooi voor jongena van 13 tot 15 Jaar öm de Vtn Berkel-wiwelprljs, Ain het toernooi nemen deel Waasenaar, RCH. HCAW, PSV, Schiedam «n Euro Star». De wodairijden, die op het honkbalveld aan de Abraham van Stolkwog worden ftepecid, beginnen om tien uur. liitffHI II'IIIII IIIWIIW"!! IIMIIIIIIIII I 1 acïTïïöiis. A H Pajrnt W U D«tU«U (Van onze kunstredactie) JN het literaire achterland van Elias Canetti speelt een bonte op eenstapeling van culturen een rol. De in Londen wonende schrij ver is in 1905 in Bulgarije geboren uit Spaans-Joodse ouders, die hem Spaans-talig opvoedden tot het gezin zich in 1913 in Wenen vestigde, waar Canetti een Duitse gymnasiumopleiding volgde. Sedertdien schrijft hij in het Duits, maar zijn literaire faam heeft lang op zich la ten wachten. In cms land werd hij pos beroemd toen hij in f967 zijn meesterlijke roman „Die Blendunp" in de Nederlandse vertaling van Jacques Hamelink onder de titel ..Hel Martyrium" verscheen. Pas op dat moment heeft men ook oog ge kregen voor zijn toneelwerk en met name voor zijn eerste «tuk (uit J832) „lïochzelt" dat de Haapse Comedie gisteravond in de Rotterdamse Schotm- burp speelde. brokkelende feestzaal nadien (beide van Hep van Delft) zag men een zeld zaam uitgebreide bezetting bezig de voorgeschreven domheid, bezetenheid en ze lis de noodzakelijke vuige lusten uiterst vakbekwaam uk te beelden alsof het een curieus historisch kijk spel betrof. Iedere werkelijke relatie met het stuk ontbrak daarbij, Een dergelijke schijnbaar gewaagde voor stelling heeft ons inziens dan ook weinig zin, ook al biedt men er een aantal belangrijke leden van het ge zelschap (o.a. Ida Wasserman, Army d® Lange en Anne-WU Blanker») ge legenheid mee weer eens een kaap rolletje neer te zetten. competitiewedstrijd voor de hoofdklas se A. leed Toeg/HUlegersberg, dat mei een invaller voor Koatenoe versoheen, 56 nederlaag tegen DDV waardoor bet moet degraderen. Toeg/H'berg heeft een zelfde aantal punten als ELTV dat op de vijfde plaat* eindigt, maar ELTV won de "Wedstrijd In Eindhoven van de Rot terdammers. ELTV moet nu een de gradatiewedstrijd spelen tegen Hilver sum van de hoofdklasse B. Na de enkelspelen was de at and 3 3. Hordijk versloeg Fleury vlot in twee sets. Ook Lagendaal en Beijer brachten bij de heren een punt bin nen. De Rotterdamse meisjes konden het niet bolwerken. Opmerkelijk was dat Annemleke Blom toch kans zag door goed aanvallend spel een set af te snoepen van de landskampioene Astrid Suurbeek. Van de dubbels gingen er nog drie naar DDV, zodat de eindstand 58 werd. Tijdens de ontmoeting Leimo- nia»De Metselaars heeft Ada Bakker een enkelblessure opgelopen. Al* ge volg van deze blessure zal het laatste dubbelspel, waarin de rt Schneider tegen Mi Jansen en Fred Hemmes moest 8 Het stuk niet voor niets gesi tueerd in het Wenen van 1932, waar -men In de verte het Duitse onweer al hoorde rommelen; de chaos van de po litieke situatie herkent men in de on samenhangende structuur van het ge geven; de Weense burgerij viert er feest, maar alle personages lijken in- tiissen uitsluiterfd geobsedeerd door materiële en erotische hebzucht. Voor deze verworden egoïsten ziet Canetti geen andere oplossing dan de totale ondergang van hun wereld, die hij tenslotte letterlijk op het toneel laat plaatsvinden. Maar wat in „Het Martyrium" vol komen overtuigend en aangrijpend is door de lange adem van Canetti*» ver teltrant, lijkt in „Bruiloft" te karika turaal en vertekend. De personages zijn tweedimensionaal en de situatie» hebben meer van een absurdistische poppenkast voorstelling dan van een ernstig gemeende levensbeschouwing. XTET afcuk kan in I860 in ieder geval -1-1- alleen gebracht worden ala de re gisseur er uitgesproken eigen bedoe lingen mee heeft, Er wordt door Ca netti b.v, allerhande valsheid en ver wording uitgestald: het zwoele brui loftsfeest vindt plaats ln de Welwil lendheidsstraat nr. 89 en de gast die door iedereen „de Idealist" wordt ge noemd, blijkt een niets ontziende cy nicus, Voor deze en dergelijke bedoe lingen moet een eigentijdse toepas baarheid gevonden worden. Regisseur Joris Diels heeft met deze „omkering aller waarden" echter geen raad ge weten. In een wonderfraai vljfkamer-decor voor de pauze en een punctueel af- ISO JAAR DE SPAARBANK U ROTTERDAM Rotterdam omstreeks 1818, 60.000 Inwo ners, 1300 schepen per jaar. Geen ver gelijk met het Rotterdam van nuof toch, want er woonden Rotterdammers, mensen met durf en ondernemingslust. Een stad waar initiatieven werden geno men, Initiatieven zoals bijvoorbeeld in mei 1818 toen een aantal Rotterdammers de noodzaak zag van een Spaarbank, In de Stadsvleeshai aan de Botersloot werd in dat Jaar het eerste kantoor gevestigd. En nu, 150 jaar later, Is deze Spaaroank samen met Rotterdam uitgegroeid tot een modern bedrijf met 80 kantoren en standplaatsen van Spaarbankauto'a, Rotterdam Is sterk veranderd, de Spaar bank niet minder. Van een Instelling, alleen voor het veilig bewaren en op rente zetten van spaargeld, is de Spaar bank geworden tot een modern bedrijf, dat met diezelfde haast spreekwoor delijke veiligheid diensten verleent fn alle flnanclöla aangelegenheden. Het la nu In 1968 voor de 600.000 rekening houders heel normaal, dat de Spaarbank zorgt voor vreemd geld of termijnspaar rekeningen en adviseert bij de aankoop van effecten. Dat salarisbetalingen via de Spaarbank lopen en dat aankopen worden betaald met een spaarbank- cheque. Allemaal heel normaal en vertrouwd, het zou ook niet anders kunnen in deze tijd. Maar bij zo'n 150-jarlg bestaan valt het verschil met vroeger altijd extra op. Gelukkig maar. gemengde Haagse Evert Schneider tegen Marijke Jansen en Fred Hemmes moest spelen en dat beslissend ls voor het kam pioenschap yan Nederland (de «tand was op dat moment 55) op een later tijdstip worden gespeeld. De winnaar van die elfde partij is kampioen van Nederland. Voor de hoofdklasse B speolda Vic toria 1 thuis tegen Hilversum. De Rot terdamse ploeg die steeds met wisse lingen van spelers in de ploeg heeft te kampen leed ook nu weer een neder- lag tegen Hilversum met 38.Victoria zal zijn plaats in een degradatiewed strijd moeten verdedigen. De Rotterdamse le klasaer ICC ging met 38 tegen Luoky Strike «ten on der. ICC moest in deze ontmoeting niet minder dan vier partijen gewon nen geven. De uitslagen waren: Toeg HÜIege rsberrDDV 5—0. Us ren-enkel» pel. Hordijk—Fleury 6—2 6—2, Lagenddai—Stradmeijer 6—2 0—1, Beijer—Van 't Hof 6—4 7, KuypersWeijermm 46 4—8. Dames-enkelspel, A anemieke Blom Astrid Suurbeek 0—8 6—1 3—8, Fenneke EntinghHetty Taphoorn 6—4 1-6 1—0. Heren-dubb«l#peL Hordijk en La gendaal—Fleury en Stradmeljer 2—fi 2—0, Beijer en KuypersVan t Hof en Weijerman 36 o—4 7—5. Gemengd-dubbels pel. A anemieke Blom en LagendaalHetty Taphoorn en Fleury fll 62, Fenneke Entingn en Beijer—Astrid Suurbeek en Van 't lof 0—8 0—6. Dame»-dubbelspel. Annemleke Blom en Fenneke EntinghAstrid Suurbeek en Hetty Taphoorn 3—0 2 —6. Da uitslagen van de overtga ln Botttr- da.n pujjis gehad htbbönde ontmoeUiiaen xljn: OvergangtkU» B: Toegy L- Alt» <~l. Victoria 2tUlvemun 2 3- Tweede ktt* West: Toeg/It Weger» berg 7— Leouwonbergti a 5—J (gwtaott); DIO l— O* HetMlura J g-4; AaoWOJwto 1— NivIC 4 rtack l.i-r* i'ark Mariot 2 3-») Toeg/HiUegarsber* O-Oud W«*aü«»r Derde kus Weot: Aeolua/Oetóo S-Ou- denrttn 1 »-«; Racketeen ULTC I l*~«ï Toof/HUtoganibertt—Lucky Strom O—3- ICC 4—Délftoe TH 3 I—7." Victoria DLTC 1 3~». Vierde telt* Wéiti Plaawficte I—ArttUopOO a m....I.,, iZi. r, i il,^.1? .PJwwüek »M. kamp): Rott*id*m«13 s—Oudt Eik T j—e (Oude Eik *}d. kompl. Racketoar» s—Piatfuk» l 0—01 T^oiddat l —Lucky stroke 8 1—7; Toaj/hlUaeetober* U—Traford 2 8-3; AéOluVOletto MCïta- p n a 0 B; Aeolun/Olecto ft—Dt»h *33 4 I—'. Aeolua/Qiedo 7—Loe Bigot** 1 1—7; ICC 5-TSf 2 0-8 (TSF aWTkimp). VU(de kite W«at: Aérolui/Oledo It— ANWB O—8; Lommerrijk Groen Otol S 15-0 (Lommerrijk tfdjtamp): Pk* Konin gen 3TenolnhU 4 5-0; Toeg/HWegtrabenf 14—VLTC 2 7—1; TIC» J—iWeua 1—"1 Rotterdam->12 4-Th««*ua 3 2-8: Pttuuin» 3—TïOSl 06; Lofnmorrijk O-Aaelut/Ott; do 9 8—3) Park Hotüngtn 4—OmWwtonv» 1 1—7: Ploowflok 3DDH 5 4—4; feUd*h»rfc a—Mawland 9 8—3.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1