AC Milan rekent op Rivera, HS op Uwe Seeler tolS& Pim Nachtegall, meest geplaagde bontwerker Voor sportieve aktieve mensen croauett&s ROTTERDAM RIJNMOND MORGEN 25.000 DUITSERS !N STADION FKIJENOORD Hoogste punt van bejaardengebouw 'De Sclmtbo' bereikt Chérie Spencer won de Grote Meiprijs fes*. VfraS 0|Ml«lllnzrn CONSTANT BIJ DOS WINNAAR rnjnrnn Rotterdam. Postduiven worden zondag niet in j Terpnier pelost IIOV verloor van Sparta-comhinatie Langerak opent I Havenstraat en clubgebouw van Oostkousdijk Steeds Volharden! krijgen klinkers B, en w. willen bedrijfsterrein exploiteren Rijnmond wil streekplan Voome-Putten- Rozenburg herzien Frame havenstaking H.A.L. laat passagiersschepen Frankrijk mijden 0EKUMEN1SCHE KERKDIENST De tehtijm? van het Rotterdam Dagboek ie tkk ptglna 4 - wcwiudtf 21 mrt J9SS tADVlRTlNTItl Snulultp-a, amaakvolle rtwdaljoiw van da OJiuU Bmadorp chocolade Kn30 pr«aratoren uit Mn rol. 1W1 gram mtUc of puu r 115. WIN ZILVER Doc mee aan de Benadorp Boomechora kleurwadatiild In Wbclle, Margdet en Prtnaea. (Door Dick van dm Rolder; ■MmMM ROTTERDAM, wwnvlag Het Stadion Krijeri'^rd u» HWlltBll morgenavond voor de tweede keer het toneel van de eindstrijd om de Europese beker voor bekerwinnaars Vijf jaar gele den stonden Tottenhnrn Hotspur eri AtJethn Madrid in de „ijzeren kuip" tegenover elkaar. De ploeg v«»n D.mnv Blanch flower won toen in een onvergetelijke wedstrijd met 1 Ditmaal gaan de Hambur ger SV cn AC Milan uitmaken wie aan het einde van de avond de koitbare beker in triomf over het veld rnogrn dragen />»R. - rvl n#i wet sua h kop* li mwr rfrj kaar" raulaw FrtU Kte|*. 4>t b*|«M- otolUag vaa 4« iatmatloMl* para •vertoeft allee «rat m m m h«b boa ia»>r—ui«ht. Er klam m kklw> tU JeansaH***: M Dadtoan. U lu llaoea. It Naderlaaétora, Belgen en daa aog oaketo ttaataJIea nH 4e anda ra land an. Da wadaérUd wordt In sc an mtaaeblaa wal vtjfUra dn NtavUa attgreaoBéen en dan iUa ar an ana redleven!* gen." Ho*w«l ar alom grote toriaragwUuig voor dr flrvala om <U Europa Cup tl la, Maat hot nog Ir barton of hei n- dion morgana voml uUverfaoch' ia' *Un. Da anrgeloze ft altancn beoorgden KNVB «n atartumndnSi^mmtla gueer- morgan aan onptotaertg* vemunng door 10 000 van it 11000 Italian, «Lr ta naar Milaan hadden meegenomen tanig t« bezorgen In hat ra<*on i« man bang dat vela manaan die zich reeda met de t v -uitzending hadden fVaa aaa aaitr vmluitrmi ROITEIOAM, waaadag Hat bajaardtagabaww <a M«M la Om- taraa da baar vlag ap 4 bajaardapgabaanr, «al begin volgend tojb jwlt niia na dagen aai Hat wordt aan aogetiaamd vartor- ItngK-entruin. dat ln totaal 2X0 be terden, die nlat langer in staat ayi» om voor zichzelf ta zorgen, kan her- bcrgao. Voor bat art» woonlagen gro ta gebouw iUn raoda maar aanmeld in- jan binnen dan er plaatsen zijn Ir. J- Klap, directeur van volkshuis vesting, zei In no kort toespraakje onder meer dat met de bouw van dit centrum de venorgtnaaca pariteit op 4flOO bedden komt en dit getal nadert dt prognoae van behoeft» Da gedachten gaan dan ook uit naar bat verder bouwen van de toga naam- <l« service Reu. Er bestaat by da be jaarde tmn drang om ao lang mogeJijk zelfstandig Ie blijven. Deze service flats komen hieraan tegemoet. Voor da bejaardenflat da Schutae werd verle den Jaar met de eert te paal geslagen (Van ouie paaitbeapoeimedewerker HILVERSUM. l'AARDf SPORT Chérie Spencer heeft gUtor*vi*mi ln Hilversum de Grote Malprtj* gewonnen De eerste 1100 mater had ia achter geen rol van ba- lokaeUa geapeeéd Aan da kz>p had de Frame hangat (jutaJ dr leiding ver overd op l>ucht«e« Mac llrt {taant gutg verwomkrüjk «joed door da bochten. In de lea'sto bocht echter, lanceerde pikeur-iretoe* R. Q van der Lub be, Chart* Spetteer De merrie had nog al haar snelheid bewaard en spurtte go gewslcUg dat Qulm geen kan* had haar Ur houden. Alchemist probeerde hat nog bu te koenen, maar faalde door een fcxii in de tlixitirUd Wsgeusr J- IMS «u. Wtaw) l tas. n i •Mik at hun «du cv.» uOW'» Itoon Win I □•tins tJ rrv*Wr t kastor 1 metif 1 Ckampkw» f> Dui'an» hebban rich ln dit op zicht ha«*l %v«' bun fwtrsi-r, All" 23 000 t»ceiakta p'aatsb^wijian njo ln Dut'akiiizi aan de man gebrarh* vue Hun Ha* hc etadion i •v«»nd kh- .ng"V<"f t'*p-r*c - nr-ijwirs" gevuld i morjp o alb A-*, N'K-li'gi* gif" AC M ian dui'l"I>;k •b f#vine Di i jig van aln-- Va ran Hficio, dia "pnlang in d« ach%- '1uw van H"Ieni> H-rr» as Ir. •»- z-sala heeft "'•van haeft di> wni H>n m opmrrk» ra"k« van MCbtmfn gtbóekt ln fitr Itahaarwe oraiuwf.r atoijrinn dc M.lan-'zrn van hrt tragin tot het e.nd" aan dr krip van d* ra n gil jet an 7i| fintsh'fn ma- arn voorapo;ng van negen puivan op Nsjx-U Tuaaan de badr jvan door acbakclde m»n m hr« tor mooi om da Eu-",,* Cup II achu-reenvolgenu I^>vatd S«>f a F.TO Otdr H'anlerT Luik tn Ravrr-i Mitnch"n is.* cn daarnaast beraik'e m«-n ook d- halve finale ^a*i d. wri>t om rtr rajtaansa bekrr De Aseiriazione Calclo Milan hr- eeat uit aan manga Una van Italiaan* m liuitmtans^ (almt Traparoni, Ro- aa'o, liOtalU Rivera an Prati zijn traKiaidig Italiaan* tntorrztjnnaal cn de Duvser Schoei linger de Zwet-i Hamrin cn de Dra ri kaan Sormani hebhen eveneens hun apen-en verdiend op de intematiotwte *oertvooiv«Wen Lieveling VEKUrr hel (vpoÉda tola* to «e *X-Jarige linksbinnen en aaheaer- dar O la tul Rivera. Op -Jarige laaf- «Jd ward hH voor aan aailjaen gulden daar AC Mllaa van Alleasindrla avar- Brnmn— an aUtdadlan to hM da Have- Rg vso bei I taltos hm vaethatpaMefc. Rn ara heeft een volledige bahec*-- Ring over de bal dcell fluwelen pa*- sta uil en scoort op zyn tyri ook aan doelpunt Jn het laatste onderdeel wordt hll echter overtroffan door linksbuiten Pratl dia aan aahta ,.ki' lar-inrntallteit" haalt Tegenover He tandem River .-Pratl en da oersterke rond Skhnetil'ger op- gr(«ouwde vardedtftng van A- Milan sfelt He Hamburger SV het Duitse j voetbaluWl Uwe Saaier, ..Splalma-1 char" Warnar Kramer en Ausputzer" Wdlv iihulr HSV behoorde dit jaar -n de Duitse crsnpn'lUe nkai tot de toppk>e(*n Hat door da kaalhoofdige Cfeorg Knop! geleide (ram moest eerst ten /ware crisis doorslaan voordat hal alch aan plaats tn di mlddaninoot krui verove ren, In hrt toariiool om da Europa Cup werden Freja Randen an Wista Krakau \itl («makkelijk overwonnan. maar legen Olymplqu» Lyon hadden da Hsmturgers een darde wedstrijd nodig en tegen Cardiff City viel da beslissing pas tn de laatst# sacondan van di tiarrde uidstrtld Hos'wel Uwe Steler na tu» reer ernstige achkUrspeesblrssurc nooit meer hrlemsil da otldf is gawurden hebben dv Duttaer» vooral op ham hun hi nip terichi In samenwerking met de grillig# linksbuiten Gert Dor fel »ou de XI-ja rige Uwe da lj/pren defensie van AC* Milan aan h»t wankelen moetan bien- Rin. Een pikante bijaondrrhald voor at Dutiaa legioen ts dat Vwr zal rn'Wtan optornen ugen rijn landgenoot Hchn«Minger Ito uitslag van dit duel li bepalend \oor het resultaat van da wedatrud" seggen de Duitsers De relfbcwusle Italianen hslan hun schouders op v««u dra» bewaring Zi) vertniuwen op de klasse van Gianni Rivera van wiens tangara gestalte zo wel binnen als buiten ia Junen een weldadige rust uiUtraatt Ito vermoedelijk* opstellingen »t)n j Hamburg*# bV: fto»»n Sandmann II >r»t Schuil Kuihjuhn, Diackmannl au Kramer. U D>Wirl. Honig Saaier au G Dorfel AC MUaa: Cudtviiü, Anquilatu SchnatUngar, Koaato, Trappaitonl, Scala an Ltdatti; Hamrin, tormani, Rivara an Pratl. Rriirt da reenter la da Spanjaard Joa# Maria Ortiz da Mandibfl. Pt JPuiotm Cup aal wordan uJlgaralkt door OusU\ Wladarkehr. do vooraittvr van de Eu- roDaaa voetbal unia AC Milanu zal tar verpozing wi da grot* wfdstrüd dondardagmiddaz waarschijnlijk da honkoalwadtirua tussen d« landskampioen Sparta cn de Amerika suae topanijoad Waathatfields gahaal af fadaalMUkkQwatoaB. Giartm Rivara <Vaa aasa danawdawaakar) dooa daatwarawlgtaw DOt-Raaaw- bwrg yearg»Ntoa*rde ■adaztozgaarta. •to anasrdatl na da adMldtaa taf gatoga&haid vu Wt vaartlgjaaig ba- atona, to 4aar C«ast«at gawamaa*. Co*»tsat bracht DOS daaa waak aa- audUk aas III zadertaag to*. DOS was zijn «ha voort raff «lijk gestort Van Brie Ito werd met IX—7 gewonnen, van Mseslandtsiuys met dezelfde rijlera, tegen Hoogvliet werd 1010 (e*p*eid, van CDR met slechts J lP verloren en vervolgen# werd Schiedsm med 12--X geklopt Hat Vlasrdingse VDV doorkruizt# deze gunstige eert* mat njat mindar dan een la—4 zage keerden de Vlaardin- gcr* vorige werk Ln da Hartngatad ta- nig Corwtsm kwsm uit mat aen combi- nsila. wisnn vtjf tpelera van hat ear- f.'r ijentol wsrrn opgenomen Aan Dt>S v.erd slecht* é>n remise toege- stoari Ju>*i in de/a ontrnrartlng bleek 'tot de /an IX/fe snrllg mei j ku'r.iri rri». r de s«a*r*bor4an erg /vsk /ijn VrtR Boekhoven fbord li' r-n ïiiitde mr' F de Jorg Puls en 1 d Kiu<»p moesten aersi ,n he» eind- :h ii gcr. Hoi/( ï.fjiirg resp iJt i gezonnen geven (Van een on/r r vtrslaggcvcru J RfJTTERDAM sMnulag Inj riisnd rn t de m j« ilykhcdan tn Kranzruk /uilen de duiv»n van de Hot.erdan.se poatdiuvcnhoudertoond "ui 'ag n let Tergmer worden gelost Jtf ver/cndlug van de dulvan heeft nu /Z'crdag s*nstoande plaati n**i Quievratn Het bondscuncour» i gaat /nridag normaal door ROTTERDAM woensdag HOV htef g.s «ravoni op eigen terrein een, oefenveds'.rnd texen een Spar a-com-' h'na le nic' 2 4 verloren Bn Spart», speelden vier apelara isn het eerste elf- al mee Boivetd Hiyerman, Verdonz en Üoima t)« Sparia doelpunten wer den gescoord door Bosveld, Heyer- mart. Verdonk cn Van WOosterhoul Voor HOV scoorden SpHtol en Iztgt- meyer Voor de dabe doge lub Ro t tenia m ui de heer R Louis, directeur van de stichting teletoniache hulpdienst spre ken over sim wwrk De biieenkomst wordt gahoudan as vrydagavond in h«'t gebouw van het ganveeote-archltf Ma'hcncsaerktan 315b Aanvang X uur. (Vaa aas* i part rads et to) ROTTERDAM, araaMdag. V*m kat aam na stia kamla aparalXa z»J 4a wttheader vaar apart as rserastto, 4a haar I, Uoimk, aalardsgaaSddag waar eea afflcUUa daad wrrtobtw. On twee anr apaad U| ap bei aport- eanples Dol veste y a de alazae *e- caaimadstie vaa de voetbalwnalftai Steeds Volhsrtoa. die la da vterd* klasse vaa da KNVB atokanML Aan de zwerftocht van het 5d-jarige J Steeds Volharden lijkt nu een einde gekomen ie zyn VU Woudestain en de Terbrfgwwrg kwam men reeds eerder op Dulvestein terecht, maar dit moest in IÖ#4 wegens amatig vena' worden ontruimd Een gaatvry ver blijf werd toen gevonden bil unicurn op het sportcomplex aan de Hazelaar- w«g Hrt ctrs»/ jaar aldaar werd af- gejlo'cn mei degradatie van hei eerste «If'al naar de RVB Het jaar daarop wird hit verloren urrem herwonnen Di* )a*r te hdaldr hc» ccrr** elftal een gotd" i/»r 'i plaa*^ ♦crzul hi* 7e, 4* t, 3ir «If'al he k*rnpjocn»chap be- r ddi'Ji n Alles u/amen reden genoeg voor een fees' pre gramma, dat wordt ge opend met de door wethouder Lange rak te verrichten plechtigheid, ge volgd door een receptie tot vier uur Op 6 uur speelt Steeds Volharden da openingswedstrijd tegen een elftal vin oud-prominenten uit Rotterdam, waarbij de aftrap verricht wordt door schaatscoach Ptet Zwanenburg Ook zondag staan ar enkele festivi teiten op het programma Om 12 uur verzorg' „Dorus"-met-auto de aftrap voor een wedstrijd tussen de jeugd van 9i"tdi Volharden cn een arties'e- nclf'al Om drie uur komen de dames aan bod 'erwijl de dag om half vijf word br* loten met gekostumeerd! voetbal ROTTERDAM, woensdag De kelen van de Havenstraat en Oost- kon*d|Jk salien worden vervangen door een kt ink er bestrating. Met des* en andere werk »i am baden loopt de afdeling bestrating van gemeentewer ken binnenkort eea aanvang te ma ker,. Voor belangrijke familie gebeurte nissen zoak huwelijk of sterfgeval kan 'lo chenv dt be trokken woning zo goon mogtlijk bert ik baar houden Men gi-ht-vt daarvoor contact op te nemen met het d tal riet skamexir aan de Abraham van Slolkueg 1)0 nel 233288 of 258419. dt* heer M Reltsma ROTTERDAM, woensdag B. en w van Rotterdam hebben een bedrig van f 500 000 nodig om zonodig de ex ploitatie van het uitbreidingsplan „be- dryfaterrem ten noortien van da Adrianalaan" zelf ter hand te nemen Gevraagd wordt, dat de bezwaren, die aan een parti/uitere exploiiaL* van de grond vertoonden zijn. een spoedige vcrwf/r fihjking van de plannen in de weg /uilen «taan Dit houdt in, dat de gwmnit ii'* grondt n /elf /al moeten w.-Airviii, waarbij onteigening wel- lirm onvc unijdelijk isalaus b en w in het vooivtel aan de raad (AUi'EHTENl (door Hang fUtmai POTTERDAMS meeat geslaafd* mtokWnatanzWr ia wellkbt de vaerilgiabfe bootwerker eerste Uaa Pim Nachtegall. Zfja dure botst zaak man de m&baan vormt reed» vele Jaren *B gedukMg doel wit voor stenengooier*, inbreker* en af rood uttatyade damea. Laatste stunt vut dete laatste groeft tea g waf fineerde dtoftlal vaa twee ueataeu onder bet wantrouwend oog van bet wiokeipereooeei. Took «vaarde twiatif mik. Zegt een berustende Pim Nachtegall: „Nu ben je geprepa reerd op een nieuw aoort dief- atal." Zolang hij ln bont „doet" ii het alarm een deel van gijn le ven geweest Een herinnering van twintig jaar geleden komt boven, all hij vertelt dat een» een spelende kat achtmaal de alarmciaJton Uet loeien. l aa toe la altoea auat «lt ét eigaa vwrrsad gaatetoa. Naak ta vee weg". ItU dsanvnotraart «kt na aen wan- ie bug boor betonnen gangetje* an v»a (rap)*» near banaUen Achiar een stolen «tour haa# daar «ao voorraad bun* waar onzetwljteU da kanaar twg van opkijkt, ln lang* keurig* ryeo gleiwenda Jatten p*maner, ocelotn# rta ln totoal kuruwn in dec* betonnen kluto \ot tiriedulzervd jaaacn (v« w ii wvnien allemaal eTxion- guiwaki «ui e\*i*tuc«l h *ratt*L1 cn Uit ixwazixi na dr klanun se wt,*r komen halen OcmHvs!'» tot*!» li 'ln rnitwtcna miljoen Nseh- '.egaU paki aen Jasje „Os*tot, taker 24 mille weani" Het u ruunachoou d» beltnoecl- Img waerd, maar «to vertakenng D nuisltv blij mat de inter*** die ge paard gaat met «bekaai Vanaf IMS wend er voor ao*n 140 0Ö0 pikton weggehaald by Pm. Nachtegall HU vertelt. „We kvusa ktor vUfitoa J aikeesa. Na da teraie tetoaak i er tu de rareabsrtng eek eea i vrat getoard". HU tooo* in de winkel hoe deze diefrtai ln zijn warfc moet rjJ1* !•- paan nerts van haak pakken en la ten zakken. ,JU hadban «o'n grote citybag bij noh en dau mant al# to ten am makkeluk opvouwen". ,Ja hahc het ook wal te na ab FTed Kap* voor da televisie kon* an ja kokt hem op da vtneara: Je bat ar niets van Zo Pm het hier ook". Baroepawerk du*. De hear Nachte gall hoorde tnanfcttela vto een kennis la Zwatertand dat in Luzena op de ze! Me maniw eveneana botomaotals wereo verdsraosn. Ook Mar waren drt# vrouwen bU de rotrf betrokken: één peate memeto ao msak's aen hoop drateu, <to ooOage'a Reten in- tussen akU*tJ«a da nartaen in hun et- (ybëg aakhan. UU aagto ^e kant aa kaal 11 apaer daee gate ga ealgaa". Béat ea JbwtHms sUa sa eenmaal Inlerna- ttonaal MtntrekketUke zaktm. De keer Naehtegnll eeaatateen dat de diefatallm ap 4U taeeeta teeaeaaan- -Ak je hei aa abt. gtteaf sa n#rg*M meee in". Dat ta niet hrtanaxl waar. Met en te trot* tont hu »Un bedrijf aan lie i unhnan «zen. wanr bcmt wordt gerepareerd, maauto naar atgan coupe wvsrde» gemaakt an wear tan- atott* in een maguUh de harig* hul. >n \v»r het grijpen Hggen Voor h« Erjjptn, dat wil zeggen dat de Into re- •r een Inganéaua vetMghaids*ybeecn mom paasaren voontot bij zijn han den naar bat bont kan ukatekan Veeder dan da etalage en de win- Bontwgrker NRchtagili mat am ocalotjaajat ..Inbakten bHJvtfl varvaland •oor* bont in da atatoga, dat er ovari- gena even gtomand uttxag. Bij bat eer* volg too* gal in da nkt waren ie verdwenen. Bent u Uunaddala ge wend aan dta soort Inbraken? „Nee, te zijn vardooad vervHawL Ten eecae Un Je een hoop tijd kwüt fn j» bent Ja bozXcuntak kwijt, dta Je «.-aak ln K*ei Naderhand ntot itunt kri zyn z» nuat aekocnen vn dan ilevhta met gebruik van gfwald, waarbij oomWktoUijk de drens"» in acus kwaman. D* tijd <tae «ton oog reet ta kort om aan uitgetoraida plundertocht te ondaroamtao. Hrt bJUft b(J een haastte* greep. Eenmaal heeft NarttaegiU dt he ren toet genomen: nazat da practui ga mantela, ptoatat» bij aen mlzwtor leeug krijgen". ROTTERDAM, weenadag. Het •peabaar ftahasm Itfninatsd wij het streekplan Vaome-Fatten-Rotentoog gedeeltet^Jk kanton. Om da megetgk- heM Ie aa happen In da taekaaast aaa reeraaitaatieak ana te leggen eo g« aoedxakemka waterstaatvwerkec «k te raeren. heeft het dagelüks bestier van Rijnmond wijzigingen voorge steld. De Bemizsc, een oud riviertje lo pend van Heenvllet langs Abben- broek, Zuidlxnd en Simonahaven naar het Spui, tal worden verbreed tot meter Het plan tot uitbreiding is af komstig van de Brielse dijkring en noodzakelijk ten behoeve van de toet- u atervoorzierung in de Brielse Maas boezem Daarop Inhakend beeft de Rijnmond- raad besloten een basisplan op te siellen voor de ontwikkeling van het recreatiegebied JBemiJtse". De hij de verbreding vrijkomende grond kan meteen worden geatort op d* m ver band met de recreatie meest gewenste plaataen, zodat extra kosten als gevolg van latere nieuwe grondverplaatsin gen kunnen worden vermeden Deze plannen geven aanleiding om bet m 1865 goedgekeurde ztreekplan te her zien, aangezien in dat streekplan de bedoelde Bemiasvstrook u aangewe zen voor agrarische doeleinden Het herziene streekplan geeft thans het gebied aan, dat bedoeld is voor waterstaat»doeleinden en voor actie*/# en passieve recreatie voor algemeen gebruik, waarin eventueel passende agrarische elementen kunnen worden opgenomen. De plaats, de aard en de omvang van de voor recreatie te stichten bebouwing zuilen bij gemeen telijk bestemmingsplan nader moeten worden vastgesteld, evenals het aan leggen van beplantingen, kampeerter reinen. recreatiewegen, picknickplaat sen en wateraportvoorzleningen Het dagelfjks best oor vaa Rijnmond stol de ante veer flOé ba vaa de Ber- n lat e strook als eerst* aanaet van de la de tweede nota rotanteliJke erdeatog bedoelde .Groen Ster" tea s aid-wes ten van Rotterdam. (Van een o&ser verslaggever») ROTTERDAM, woensdag Dt Franse havenstakingen iQd de eer- zaak ran eea her-roti lering van drie passagiersschepen van de Hollaad-A- merikslttn. De ..Maasdam*', de Bettef- dajn en de Statendam t(Ja MaaftJ) be trokken. Negentig passagiers van de „Maas dam" zijn tijdens de reis van Canada naar Botterdam niet m Le Havre ont scheept, De „Maasdam" voer door naar Rotterdam, waarna de voor L Havre bestemde passagiert met bus sen naar Parijs werden gebracht. Ook bij het vertrek uit Rotterdam gis termiddag vtjf uur moesten de pas sagiers die in Le Havre aan boord zouden gaan. mot bussen worden aan gevoerd. Van de 150 man rijn er aan aantal op eigen gelegenheid naar Rot terdam gekomen, 50 maakten de rota per Franse bus naar Rotterdam en ar riveerden gisteren acht uur op de kade, terwijl X0 personen met een Noorse ferry-boot overstaken naar da Engelse haven Southampton. Daar worden ze vandaag door de Maasdam opgehaald. Het vertrek van de „Maas dam" is door het wachten op de Fran- bus drie uur vertraagd. Vanmiddag vertrekt vijf uur da Rottardam naar New Ywk. BU da Holland-Amerika lijn vracht man ta spanning af of vandaag de bus mat Fronsen op tijd ln Rotterdam zal aan komen. De .Statendam" is bezig aan om .European Explorer's cruise" van X# dagen met 300 passagiers. Door d» Franse havenstaking ia men etto* overgegaan om op 21 mei niet In Brart en op 23 en 24 mei niet in Le Havra aan le lopen. In plaats daarvan heeft men d* Spaanse haven Santander ln het schema opgenomen. Door deze ..herroutering" zal da „SatCRdim" plaats van zaterdag a i. al op vrijdag in Rotterdam arriveren. Op O* nkuwa reia uit Rotterdam die saterdag as. begint zal Frankrijk niet worden aan gelopen. De Rotterdamse havendienst heeft vandaag en het afgalopen weekand geen grote stijging van Frans* sche pen ln Rotterdam gereglatr meeste voor Franse havens I gernglatreerd. D* havens bestemde vaartuigen wijken uit naar Antwer pen ■0TTMMM, -b ft UK. UxtMWwjuW» I» Onto»» aa, Mafte Ma aaksssaBtoaha bant* Mian giauiatanid d—fttgf ■toaba imiimgnn RatlwftiM w» Dm dimt la b*M4 all afHnW van bat wtnitraaüoafi. waarin da Jtata gwrengroep ln KraUnm ttaft «m mSSKatljk maakte voor dé I dan ln dia wijb. la nuuwa i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1