Graven van 'de Geul' nu tweemaal zo snel halve prijs POLYESTA 7 3975 KOOLWATERSTOF WOLK OORZAAK SHELL-EXPLOSIE ROBIlERf in dit gebied gaan de spaarbanken samenwerkenom u nog meer service te geven! hier is het eerste resultaat ROTTERDAM RIJNMOND j 30 CM GRIND OP BODEM VAN WATERWEG Grootste zuiger ter wereld ingezet Duitse voetbal invasie eindigde in mineur 8% Antwerpen met 21-19 verslagen NOB houdt congres in Rotterdam Pinkster-aanbieding "Polyester-Katoen o.a. /e^ilenJzjtx herenregenjassen mini tot maxi Tricots Paris pa^aa 4 - vrijdag 24 mei 1368 TVi-n-3 - - -v Op de grens van Europoort en de Maasvlakte verrijst een voorlichtingscentrum, waarin het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeente Rotterdam en de aannemingscombinatie CH3 gezamenlijk laten zien welke groot scheepse werken er aan de monding van de Nieuwe Waterweg onder handen zijn. Het centrum krijgt gezelschap van een restaurant. De gemeentelijke en rijksvoorlichters verwachten, dat een grote stroom belangstellenden deze zomer al het Rotterdamse havengebied zullen doorkrui sen om in het centrum te gaan zien hoe het verder gaat. Men hoeft zich daarbij niette behelpen met foto's en kaarten. ((Van een ourer vcraloflgevcrH) KOEK VAN HOLLAND, vrijdag. De grootrte uleepzulger ter wereld, de „Prira der Nederlanden", U dezer da- een ook begonnen met bakeren in de Noordzee voor de monding van dn Nieuwe Waterweg. Daardoor gaat het graven van „de geut", die. het Rotter damse havengebied toegankelijk moet maken voor de jmxrtste schepen ter wereld, meer dan tweemaal zo «nel al* voorheen. Al ruim een Jaar wérkt de evcnecn* reusachtige «lecpzulger Geo- pote» IX nan „de geul" met een tempo van ongeveer 1 miljoen kubieke meter specie per maand. Nu dé ,.Prln* der Nederlanden" mecboggert zal de pro- duktle ongeveer 2,5 miljoen- kubieke, meter per maand bedragen. Kr wor den werkweken van honderd uren ge maakt. Werkzaamheden om het opdringen van „de zout» tong" vla de Nieuwe f: 1 kilometer lang en begint di rect bovenatrooms van do tijdelijke toegang tot Europoort. In dc loop van het jaar komt ln uitvoering de traps gewijze verondieping van de Nieuwe Maas tussen Willemsbrug en Hollund- «che IJseel. Dc diepto wordt gebracht t ongeveer 8 meter beneden NAP. ortM la het de bedoeUng om 'n aan- diepe troggen ln de Nieuwe Maas te vullen met zand. ;Hfct grint dat gebruikt wordt om de bodem vast te leggen wordt gewonnen éft" het Engelse continentale plat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van «Wièpzulgers, die het grind van de Noordzee bodem opzuigen, vervoeren (mar de plaats van bestemming en het (Star „uitstrooien". Rijkswaterstaat verwaebt, dat een laagje grint met cea dikte von 30 centimeter voldoende ad zijn om de bodem voor zout on doordringbaar te maken. Schema werkzaamheden aan de Noor- en Zuidcrdam cn de eerste Maas- te verlopen volgens het schema, opspuiten van de 4 kilometer Inn- z and dam (beginnend bij de afsluit- van het Brlolse Gat en vandaar De verlenging van de Noorderdam bij Hoek van Holland en de bouw van de geheel nieuwe Zuiderdam moeten gelijk opgaan in verband met da invloed van de stromingen. HTer een blik op de bestaande Noorderdam vanaf het stortvaartulg Cetus, dat te zamen met de Taurus in april van dit jaar in ge bruik is genomen. De vaartuigen zijn gebouwd bij Van der Glessen-de Noord te Krimpen aan den üssel. De schepen kunnen 1.500 ton lading vervoeren. Met behulp van schuiven kan het grind in dunne fagen worden „uitge strooid". Van een o ROTTERDAM, vrftdag. D* Rotterdammers Rebben gisteren weer eens bekende klanken om zich heen geboord: att DnlU- land kwam een leger voetbal liefhebbers opzetten In de dui delijke verwachting dat Ham burger ÜV de beker van de Eu ropacup n uit bet Feljenoord- stadkm zon meenemen. Het liep ecb:er anders. Op bet vliegveld Zes'lenboven, zo vertelde van morgen de havendienst, wm de stemming bij bet mMdcrUAcb- telUk vertrek in mineur. Overigens zorgen de Duitse gas ten nog voor een klein pri meurtje voor deze luchthaven: een van de acht chartertoestel len die gisteren daar landden was een DC-8 van Martin Air. Voor het eerst landde een der gelijk toestel, geheel vol met 150 passagiers, op damse luchthaven. De zonnige stad leek gisteren een Duits kurort: uitgelaten Duit sers met rode hoedjes en blau we vlaggen liepen en reden met hun auto's door het «en trum, soms door het rode stop licht en tegen de verkeers stroom in, zoals wij op het Hofplein zagen. Maar ook do politie was in voetbalsteromlng en keek niet om. In het VV V-kantoor aan het Stadhuisplein was het razend druk: vele Duitsers kochten daar prentbriefkaarten om thuis diets te maken dat ze wa ren aangekomen. Zeer velen reserveerden een hotelkamer- In Rotterdam waren al gqpw de meeste hotel» uilgepu ve len werden in de omgeving (Hoek'van Holland, Delft enz.) ondergebracht. De vele automobilisten uit het oosten waren na het lange file- rijden doodmoe er» parkeerden iun wagen ln de omgeving van '.it-, e.,eno:>rü»i.aclion om i.aar nog even van een korte slaap te It ii". en. Sommigen kwamen hier al om 8 uur 's morgen» aan. «n totaal werden hier ,258 auto's geparkeerd, terwijl 218 autobussen nog eens hun lading near de kuip brachten, volgen* CC politie is echter alles rus tg verlopen. De verkeersroot#* naar het stadion raakten niet verstopt, terwijl de uii.ocht Ja- er on i'c avon even -po* ln t .en wer.i gcictd Veine gr?» V it - eniin k »n zien ietiCrlijk bo ven dU aardse gewoel verheffen: i at waren de werkelijke zonen van hot Wir^schaftswundcr din met acht privétoestcllen naar Zws.ieanoven kwamen. M Zf- oam r voorspoedig. ,2£en ligt hier op het Bchéma voor. ..'.Het atenengedeeltu van de Zuid er- dam, dat de vorm van een sikkel fcrijgt. komt dieper dan dc huidige zeebodem te liggen. Rondom dit deel yaA de dntn wordt ecu verdieping van bodem verwacht. Het opspuiten Van de cerate Maasvlakte geschiedt doem Gemeentcwerken van Rotterdam. Het is niet dc bedoeling om dc Maas vlakte tot aan dc Zuiderdam op te vullen met zand. Waar dft see dloper is dan 10 meter beneden NAP zal geen Hind worden opgespoten. Achter de ZUlderdam blijft zodoende een vrij diep vaarwater open. Per week wordt thans 000.000 kubieke meter zand op éé- Maasvlakte gespoten, afkomstig uit kanalen en havens van Europoort en het Brlclse Gat. "T«r ontsluiting van do Maasvlakte een Nederlandse groep van ertsover- slugbcdrijven op de Maasvlakte (Swartouw). De Brlolse Maasdam wordt als ge volg hiervan doorgebakkerd. waarmee de bestaande wegverbinding Euro- pöort-Oost voorn o wordt verbroken. Om de verbinding te herstellen zal ter plaatse de ..Bcorbmg" worden ge bouwd. Deze brug zal tevens als spoor brug kunnen fungeren. Pemis tegen hogere i zwembadlarieven BOTTERDAM, vrijdag. la Pernis l* een actie gaande, die moet ultimo»' dan ln een protestbrief aan bet ge meentebestuur over de verhoging van de tarieven voor de zwembaden. -Met Ingang van het nieuwe zomer seizoen (18 meij is de prijs voor losae baden drastisch verhoogd van oen dubbeltje tot twee kwartjes voor kin deren t-C.m, 15 jaar en van 15 cent tot drié kwartjes voor 16-jarlgen en ou deren. Nieuw is een knipkaort voor. 22 baden voor 4,.Eveneens nieuw zijn de abonnementen van ƒ10.— tbcon. 15 jaar) en 15.— (16 jaar en ouder). De prijs van de Ir*kaarten voor de baden Dauwerlaan en Pernis zliB verhoogd van 2,50 tot 10„ In Fcmls worden bandtekeningen Ingezameld van mensen, die vinden, dat de prijzen te veel zijn verhoogd. OrganisatorIs de beer C. .v. d. Berg, Vermaetweg 16, tcL 165182. De filmrecensies zullen jjü de editie van morgen worden opgenomen Steeds meer mensen laten hun sala ris via de spaarbank lopen. Gebeurt dit via een der spaarbanken in het Delta-gebied, dan kunt u nü bij meer dan 200 spaarbank-kantoren over uw salaris direct beschikken. Waar u ook in het Delta-gebied bent, werkt of woont. Hebt u bepaalde reke ningen te voldoen, dan kan dat via de spaarbank - zonder extra kosten. Het geld. dat u niet dadelijk nodig hebt, levert u nog rente ook! Een reden temeer om uw salaris via de spaarbank te laten lopen! Da Spaarbank ta Rotterdam Spaarbank Anno 1(20 Schiedam Spaarbank Vlaardlngen Nutaspaarbank Maassluis Spaarbank ta Dordrecht De Spaarbank ta Gorinchem Nutaspaarbank Alblaeserdam Spaarbank ta Dalft Nutaspaarbank Tholen VHssIngeche Nutaspaarbank Nutaspaarbank te Middelburg Nutsspaarbank Mlddethamls- Sommalsdijk Nutaspaarbank Zierikzee Nutaspaarbank Gouda Lalde* Spaarbank 'n publicatie van de BONDSSPAARBANKEN. SAMENWERKEND IN HET DELTAGEBIED Scholierenontmoeting (Va» c a onzer verslaggever*) ANTWERPEN, vrRdag. Rotter dam heeft de 24*te scbotterenontetoe- tlu* tegen Antwerpen gewennen. Na dat alle onderdelen gistermiddag waren afgewerkt, «tond er een etod- aland van 21—19 ut. In het voordeel van de Rotterdamse aeholieren op het score-bord. Antwerpen had geen re vanche voor de nederlaag van vorig Jaar in Rotterdam weten te nemen. Gistermorgen werd er met wisse lend succes gestreden. Wonnen bij voorbeeld de Rotterdamse meisjes de zwemwedstrijden, dan bevochten de Antwerpse zwemmers de ploegen weer op gelijke hoogte. Met nog drie onderdelen te verspelen (in de mid dag) leidde Rotterdam met slechts tw:e punten voorsprong: 1513- Maar toch maakten de Maasa*.edelij - ke voC-foalbasketball en korfbal teams duidelijk, dat de wisseltrofee nie- in Ani.werpen zou blijven. De Rotterdamse voetballer* toonden zich op bet fraaie veld van de Bell Telephone Mfg. Cy over alle linies sterker. Na zes minuten stond he: al 02. doordat een wegens ongekende »:rafschop werd benut en even later een goed opgebouwde aanval een pas sende afronding kreeg. Verslagenheid bij de Anowerpse supporters op de tri bune en voor de aanhangers van de Rotterdammers aanleiding om beken de strlJuJMederen „Hand fn hand" en ..dc Zilvervloot" aan te heffen. De rus stand was 40 en in de tweede h 'f w?r1 he. 4— 2. V-,o* dr wede riH va-en d.- t -chouwsr» vrrgast op een show van dï drumband en majorettes van de vereniging Kindervreugd (organisati van de schD'lerenontmoeHng) en et.. gynmagtiricdemo ostra tie door Jongens en meisjes ui: bAd: 3 eden. In het kader van de ontmoeting, maar niet geldend als wedstrijdon- derdeeL traobtten een aantal verte- gmwoordlgïrs v«n belde steden el kaar t« overtroeven ln de muzikale! »:c :r. D? Ro jriammtrs bleken zich 'ito- t:ff?legd ;e hebben op het spe- **n k'as* k? snut'ek, erwUl hun 1" te: mter In he l'c'i e genre 'r sh. D» prrs.a ies die op he lo rei g.'leverd werden, waren alleszLns ■*e moïlls waard. Jammer was het, da. het mooie weer op het laatst, tij dens de weede helft van de voetbal- wedatrüd plaats moest maken v regen. De stemming van de Jongelui en hun begeleider» werd er niet slechter door Daarvoor was een ieder te aver- toigd, da; ,-de 24#i« schoHerenontmoe- 'ing luwen Antwerpen en RoStefrimm 'igeniyk trsd'Stiegetrouw) aan alle vsrwachtlng volledig had beantwoord. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De na tion ale organisatie voor beroepsgoe- d eren vervoer NOB-wegtransport houdt op zaterdag 8 juni haar jaar lijkse congres ln de Rotterdamse Doe len. Na toespraken van de staatssecre taris van economische zaken drs. t,. J. M. van Son en burgemeester W. Tho massen. houdt dr. A. D. Brand- ten aar, Directeur van Cornells Swarttouw'a stuwadoors maatschappij en voorzitter van dc commissie land en luchtverkeer van de Rotterdamse kamer van koophandel een inleiding over het congres-thema „de verwe venheid van belangen tussen wegver voer, zeehavens en scheepvaartmaat schappijen". Esperanto-feest ROTTERDAM, vrijdag. Als af- sluiting van het winterseizoen belagt het Rotterdams Esperanto comité za terdagavond om 8 uur ln zaal Boeme rang aan de Voodehveg een feestelijke bijeenkom* voor de leden der aange sloten Esperanto-verenigingen van Rotterdam en omgeving, cursisten en verdere belangstellenden, In onderlin ge samenweridng zullen de verschil lende aÉdelingen door en voor hun le den een gevarieerd programma ver zorgen, bestaande uit muziek, dans en declamatie. Verder zal de traditionele tombola „Zonder Nirten" niet ontbre ken (ADVERTENTIE .'v-\ (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, vrijdag. De grote ontploffing op het terrein van de Shell-mffinaderjj in Per nis, die zich op 20 januari dit jaar voordeed en waarbij onder meer twee doden vielen, is te wijten aan de vorming van een explo sieve wolk koolwaterstoffen ho ven tank 402. Door een niet mei zekerheid vast te stellen bron is deze wolk ontstoken en geëxplo deerd. Deze oorzaak van de tot nu toe grootste rafftxaaderij brand ter wereld staat vermeld ln uitvoerig rapport over de oewzaak explosie Sbeil-Perms. dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid B. Roolvtnk onlang# aan de Tweede Kamer deed toeko men. De bewusie tank, een opslagplaats voor olieresten, was voorzien van een s-oomverwarming bij de bodem. We gens het koude weer dat de weken voorafgaande aan de explosie heerste was deze stoomverwarming in bedrijf, In de tank zat ten tijde van de explo sie een grote boeveelheid afvalolie, voor een deel in de vortn van een wa terrijke emulsie van water in olie. In de '.ank moet zich een hef ig knokver- schijnsel hebben voorgedaan, waar door in kor.e tijd een grote boeveel heid koolwaterstoffen in de lucht werd gabracht. D: zeer zwakke cn veranderlijke wind heeft ertoe geleid dat zich een groie wolk vormde van een explosief mengsel. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de samenloop van een groot aantal onvoorziene omstandigheden, deels gelegen in het weertype, deels in feit da; de emulsie van een speciale samens.riling most zijn gewees;. ver- ar; woordelijk is voor dit ongevaL Operator Pieter Landzaad verklaar de agsnover de commissie van onder zoek dat hij kort na 4-00 uur 's nacht* een damp uit tank 402 had zien spui ten. Tijdens zijn poging alarm maken werd hij door de exploaie overvallen en gewond. Operator J, A. Arend» kwam on omgoveer kwart over vier langs weg 12 en zag walin uit tank 402 komen. Landraad en 't Jong (een van de do delijk getroffen slachtoffers) waren b'l de aak bezig. Bankwerker J. P. de Groot zag om- s r.eks kwart over vier .ank 402 spu-'- ten en rook een benzine-ach-üge geur die hij niet vertrouwde. Dit zijn enige van de genoemde ge tuigen ln het rapport, die allen van dichtbij meemaakten hoe om 4.23 hel hart van de raffinaderij explodeerde. Een vaa de kleine, maar belangrijke gevolgen van deze explosie was dat een blocnote met waam eminesbladen In de controlekamer zo zwaar werd beschadigd, dat zij geen bruikbare in formal le meer opleverde. De ontsteking van de explosieve wolk die zich in minder dan vijftien minuten moet hebben verspreid bUJft een raadsel. Het rapport zegt: „de aanwezigheid van een warmingsln- s tollat Je met open vuur, voldoend hete Oppervlakken, uitlaten van verbran dt «agamoto ren alsmede de vorming eleotroetafeteche lanRngen van volde de energie, kunnen leder op zich als ontetetóngaoorzaak wonden sohouwd. Het is echter zeker, aldus het rap port, da: de explosieve nevelwolk reeds een aanzienlijke omvang had bereik: en het voorat® front door de wind reeds tot op een afstand van honderd meter van de bron was ge bracht, toen de ontsteking kwam. Het ia echter niet duidelijk waarom deze ontsteking niet eerder gebeurde. Zeventien artsen voor helikopter- hulpdienst zieke schepelingen DEK HAAO (ANP). Z.v.ntWl artsen uit - de Nederlandse kuststreek *Un bereid gevonden per helikopter of eventueel per reddingboot hnlp te gaan bieden aan slcke schepelingen en bemanningen van booreilanden. De zeventien artsen maken deel uit van de radlo-medlsche dienst van het Rode Kruis. Bij deze dienst zijn bo vendien twee artsen, met ruime erva ring als scheepsarts aangesteld. Zij zijn dag en nacht via semafoon en Ra- dio-Scheveringen bereikbaar, Nederlandse schepen op alle we reldzeeën kunnen via de radio raad en bijstand van deze artsen inwinnen. De gezagvoerders op schepen zonder scheepsarts krijgen instructies ten be hoeve van de patiënten. voor schuimplastic en polyether Allo buitenmodellen voor caravan-, boot-, kampeer huisjet en tent 2.60 Polyetherplaten reeds vanaf per m2 Alle matrassen in alle dikten van matras bekleed met mooie damast, reeds voor 25.- KAMPEERBEDJES bekleed, 4-d*l!g, reeds v^. 7e50 BROERSVELD 58 T*l. 158651—269583 Polyester regen jassen met nylon gevoerd, sterk, kreukhersfellend, wasbaor. In verschillende mode kleuren. Serie 1 iM<r VERKOOP OOKHEDENAVOND1 Geen telefonische of schrifte lijke orders Per klont slechts één regenjas. .Wnl-KreiihJe Korre Hoogirro Meent Kalend e ROTTERDAM e HOOGVUEI Wintetce SCMIEDam - HooflUi VIAAROINGEN W.ekef. IE'DEN Haarlet ZEIST Slolloa. ARNHEM Winkelt KOOPAVOND Onze zoken te BOttfcRDAM SCHIEDAM VIAAR 'Zuid gaat uit' begint met liedjes en cabaret ROTTERDAM, vrijdag. Het ver moedelijke programma voor het kunstfestival voor volwassenen, waar voor de gemeenteraad onlangs 26 mil le beschikbaar stelde, ziet er als volgt uit: Groote Schouwburg, 1 november, opening met cabaret- en liedjespro gramma van Nico Knapper: Grote Doelen, zaal, 2 november, concert; Groote Schouwburg, 15 november, film over beeldhouwer Henry Moore met toelichting van Pierre Jansen; Laurenskerk. 16 november, muziek- Schouwburg, 30 november, NRT met Romeo en Julia. Het festival, dat wordt gehouden onder het motto „Zuid gaat uit", is speciaal bedoeld om de drempelvree» die er bij velen in Rotterdam-Zuid blijkt te bestaan voor culturele mani festaties. weg te nemen. De commissie, die het festival orga niseert, bestaat uit: W. J. v. d. Have, voorz. district Zuid van de PvdA, C. V. <L Lugt-Melsert. directeur „GroOte Schouwburg", mevr. H. J. v. d. Mer- we-Vet, lid wijkraad Pendrecht. Noorlander, beeldhouwer lid S.w.O. Zuidwijk, mevr. I. 'Sluiter, danspeda- goge. (ADVERTENTIE) SPECIALE Kruiskade 28 tjo Thalia Rotterdam De' schrijver van hét; Rotterdams Dagboek is ziek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1