Vier toneel debutanten met talent in Maastricht SI HÜSff WEINIG BOEIEND T. V. - WEEKEINDE MET ENKELE GOEDE KRUIMELS Operette amusement in Groote Schouwburg HOOPGEVENDE EINDEXAMENKLAS LIET AL IETS ZIEN VAN BEROEPSNIVEAU 1' Boek van Lawrence of Arabia verdwenen uit Brits museum Miniatuur 3722 Zeven dioreogrutioën vol verleden lijd SCIIOOLPEIL OVERHEERSTE OP BALLET MIDDAG HET WEER li ii lïljpl -t RADIO EN TV Nieuwe directeur voor hel Britifih Museum 'Langs de lijn door goede improvisatie toch in de lucht ÏSsfHB? brommy en tommy D Nog èèn aflevering Ja zuster nee zuster PROGRAMMA'S Radio Vaticaan gaat popmuziek uitzenden aglna 2 - maandag 27 mei 16® toneelacademie van Maastricht had dit seizoen vier leerlingen in de hoogste klasse die onlangs allen hun eindexamen diploma hebben behaald een minder vanzelfsprekende r.aek dan voorheen: een commlwde van rijkswege heeft nu de bevoegdheid om kandidaten af te wijzen en maakt daar, naar is gebleken, Inderdaad gebruik van. In Maaatricht gaven Louise Robben, Monique Smal, Tom Jansen en Nlek Pancras zaterdagavond een openbare demonstratie van hun kunnen aan de hand van fragmenten uit het eindexameprogramma. ZIJ toonden daarby zo gevarieerde mogelijkheden dat het nu al juist lijkt hun prostatie* als volwaardig te recenseren. EUst Hooman* wa« lerares sewer»! bij h«t Inituderen van gedeelten uit H#t Balkon van Genet waarin Monl- u# fimat {een zuster van Marlies van klemaer) als eon keiharde Irma blijk gaf van een slerke, no* wat eentonige aanwezigheid. Louise Bobben als het hoertje Carmen, liet «m katachtig*, zwoele vertolking zien blo ook «1 pro- fevMonale kanten had, In Striptease van Mrozek (eveneens spelleldlng Ellse Hoomans) werden etc belde mannelijke kandidaten ueïntro- ducserd. Nlek Ponerai trof dadelijk door ïiJn komische gaven op het punt van mimiek, dictie en beweging, ter wijl Tom Jansen zijn schrale Intellec tueel nog niet ver boven de voorbe schreven letter uittilde. Hel tweede bedrüf van Osborne* „Omzien in wrok bracht de vier kantUcta-um min of maer „als zichzelf' ten tonele. De jonge, opatandlge Intellectuelen kwa men dan ook meer dan aanvaardbaar tot leven. Tom Jansen speelde de ncr- veuta hoofdrol van Jlmmy genuan ceerd en met opmerkelijke wtheersing. Louise Robben was In de regie van Antoinette de VLser wat erg prlm en Monique Smal voornamelijk nulletje*, Ntek Pancns leek zich ook hier weer het makkelijkst te bewegen, In de fragmenten van „I.uv" (Scmsgsl) wus nasr ro'n krampachtlg-leuke kluchtig heid gestreefd dat er nogal ver moeiende en Dvergeacleerde typerin gen Ontstondon. NTek Pancras toonde Hier opnieuw de menselijke moge lijkheden, terwijl hU ook in de Klucht van da Koa tenslotte heel knap maar onverstaanbaar In de weer wis. Een stukje modern show-ballet (ge ar t door Peter Sehnl titer) sloot de de monstratie af, waarin al met n! Monique Smal een boeiende dramati sche persoonlijkheid onthulde, terwijl Louise Robben vooralsnog wat een/ij- dig bezig bleef al» het vrouwtjesdler Tom Janaen lijkt een Jonge karak- terspiltr met mogelijkheden en Nlek Psncras beschikt duidelijk over een ontwapenend humoristisch talent, Als bezwaar tegen de progrummaxtelllng mag gelden dal dei» niet alleen bij zonder eenzijdig wss (voor negentien de elgentdds toneel) maar ook de spe lers steeds In hetzelfde genre bezig toonde. Niettemin een hoopgevende eind examenklas! HANS VAN DUN BÏRGH LONDEN. m««ntU« (AP) Ec. eenrta uitgave van een boek geachre ven door Lawrence of Arable, Is ver- dwenen uit het British Museum. Het museum heeft zaterdag Scotland Yard ingrschakeld, drie weken nadat hot boek gctliukl „The Mint", was wegge nomen uit een gl«i«n kast om te wor den gafotografeerd, Sindsdien Is het boek. spoorloos, Sommige functionarissen van het mu seum dénken, dat hel la verkocht aan een particuliere verzamelaar, mogelijk in Amarlk». „The Mint" is dooi T. E. Lawrence geschreven, nadat bU als monteur dienat hed genomen bh de BAF om te Ontkomen aan de publiciteit dit hij kreeg, nadat hd de Arabische opatanri had geleld tijdens de eer*te wereld- oarlog. Horiaonteali 1 verkoophuizen; tl hou ding; 7 eveneens; 0 moradoek; 11 mets- Jeanaem: la verkooptent; 14 embryo; 15 geheel gevuld; 10 pers, voorn.woord; 17 aardappel; lLQgo roeiboot; 11 nieuwigheid; 33 pleats in Oelnarlend; 36 rijtoer; 30 aoogdler. YarUeoaf 1 wens; 8 Arabische stoet; 3 torenxauw; 4 naaldboom; 0 bedrag; 6 kweakplant; 8 'eUBsteri 10 ver blijfplaat* In de o^n lucht; II Mo hammed. godsdienst; 13 wilde haver; 17 streek In N.-Brabant; 13 losgeraakte draad; 30 kunsttaal; 33 aanwijzend voornaamwoord; 84 klaar. Onloaalog miniatuur 3731, 1-3 merg; 3-S gedoe; 3-! staal; 6*3 algebra; 8-10 raadsel; lo-li Jade; 1M3 elk; 13-13 kolk; 13-6 krent; 6-ii traan; l*-lö neb; 16-16 blad; 16-1 droom. |<*fl steekt own kwaad In ooJe don- J iff» hun brood te (/urmen; fitte mag rl# minister won cultuur, r*cr#öft* en (immer* ook) maatschnppeiyfc werk bfst zeven dan/beoefenaar» fi nancieel nontnoedlpcn tot het malum «an een choreografie. Dat daarmee te nen» de kunst :«u morden bfinortterd, heeft trreeel nccl Dan een wensdroom de kttns daarop 1» bepaald geen zenen op zeuen, nauuteitfk* dén op zoom, zoals yistertniddap tn de RottertUimiv Schouwburg bleek. Van die zeven ministerieel anngc- mo«llgden houden vijf zich besJg met dunsondcrrlcht. Dut ze in staat zij" arrangementen te maken, waarin hun pupillen voordelig kunnen uitkomen op de Juarlljkxc ouderavond hoort erbij. Maar <ie ministeriele adviseurs zagen dat blijkbaar ai aan v««r bewijs van scheppend talent. (Cultuuroptt- misten kunnen dus geruit zijn; we hebben ruim vierhonderd balletscho len!). Het programma van deze Jong- talcntenmkidag sprak dan ook vyn 'Nederlandse choreografen'. Wat voor barig. Want het schoölpeii Overheer ste. Met weinig Uatbloet bij de oude ren en ook maar weinig beloften bij de Jongeren, Opvajlcnd was deze middag vooral het Isolement, waarin dan» word be dreven: vrijwel zonder contact met wal er op het ogenblik guandc is In andere kunsten. De verleden tijd «peelde sterk mee, ln het klassieke en tn het zogeheten moderne genre, en or waa nog maar weinig ruimte voor de opvattin*, dat dan* in de e«nte plaats geducht kan en mo«l lijn vanuit de Beweging: een verhaal zichtbaar maken of muziokstemmlngen begelei den bleek meestal voornaamste zorg. Dnt kon dan lelden lot brave en sums barre hulavrouwongymnastlek Zoals Mady Stotemakcr* 'Overgave', met religieuze bedoelingen, die uit sluitend uit de programmatoelichting spraken; en met nis «nlg pluspunt een sterke groepsbeheerslng. Daarin juist schoot vooiöl Monjn Slebrechls 'Con certo In re' tekort: veel hol gedoe en gedraaf rondom een doetje met wel enkele expressieve momenten. Nu mogen bij manifestaties als (leze dc resultaten best onevenwichtig of onaf uitvullen, all er mnar een aanleg blijkt, een beetje persoonlijkheid. Iets daarvan wag merkbaar In de 'Studie voor twee personen' van Vera Whist- Ier, die daarmee in oosterse sfeer pio nierde, gedreven op zoek bleek naar eigen beweglngsplagtlek en overigens veol to nadrukkelijk tn de weer wni met symbolsn. De eveneens nog jonge Ton Lutgarlnk bleef met *Un 'Qsvan- gen held' bij westerse don* vormen, met eigentijdse ritmen en ouderwetse sym boliek; met teveel mooi-beweger Ij en le weinig is men hang; maar toch ook met een persoonlijke inzet. Dot Untitle brok niet door tti hot klnwdokc duetj van Jenny Veldhuis, oen routineuze 'Nocturne', good up niuot gemankt voor mii begaafd loerllngctjo. De enige die oen ontwikkelde aanleg toonde wss Margriet Franken met huur 'Indole* lateuto'.Ook danr bleven voorganger* herke muziek van Peiirtoveckl wist ze niet te vullen, mnar ze werkte tenminste doelbewust toe naor een bewegings structuur en dsurblj wut ze de span ning expressief op te bouwen *n vaak ook met een heel eigen logica van be weging weer rf W wikkelen. Daarmee overtrof zc Ineke Slullvr, van wie aanzienlijk mevr v*»rwacht mocht worden dun nu zlehtbaar werd in 'Sta dia'. Ook zij werkte wsl vanuit een Jk# bezinning op beweging, msar bleef te sierkunstlg besig In •MOM Met I/-har'5 „Du- lustige Wn Y/wUxj.'j Viu*fnz<m KüM« Os Bilt Tiwnt* KinaOovtn Z -Umlnirs H*lilnkl Oslo Kopenh. Ahenivn Jxinrten Afrrtterd*m bekend^»' ofKrette Brime! he«'ft bet Hotter-Uixerr;&uri Dwn Hstdci r«**n mist rr, i*t :«cen jen be" tw b«w. mist milt b«w iw be** zw bew naU bew mint h«U b»w mist b«tf ixrw d*?n» operette gc/clschap twee avon- i den lang het publiek m de Grootejv^isfori Schouwburg Zuid e*»n plezierige t Mn nch«n avond 'uchtlg amuzmnent be/orgd izurith Z'inriaKavond, de voorstelling die wij bezochten, w»s dat publiek ev«» tal rijk nis wclwIllerKl. Bekijkt men de uitvoering die onder Jplding stond van f'aul Vugt». op zijn muzikale merites dan Is «r In de uitvoering veel beden kelijk* In de eerste plaat* bezit een gczeüK'hap «1» het onderhavige «strikt S«bomen niet het vocak» materiaril, in e twetile plaats is het zoah» blJ zovele amaU'urgezelschappen dte zich aan do opcridtt. wagen: het genr-'' wordt on derschat en riasr h*t kluchtige ge chargeerd. Dal heeft d* operette ah muzikale voifit dan ook een minder Ür*fU- na urn bezorgd. .Slechts enkele vun de vele nwloworkers bkkt-n te gen de vocale etsen opgewasaen Zo Blwk Öep van Hoon na een gar/clen de aanlfK/p een aanvaardbaar in tont- rervle Hanna Gkiwarl, die incn noch- tarus weinig klank en nog minder een groot volume kon toedichten. Even zeer beschikt Jaap Hulgrok van de W*rven over goede stcmkwallu-iten. Hij bcvli wel enige klank, doch ook bij hem blijft het volurn» onvoldoen de Martin Nlcotkrrn tenslotlv af* dc go/antschapMecretBrl» bezit voor zijn rol wel de nodige allure, doch mint te Merk ri« nodige stemkwalitelt Wil men echter voorbijgaan a*n dt ver vul tin* van de muzikale eisen en óe/e Nederlandse versie van „Dj« lustige Wttwu" zien *1* een kleurig spektakel met W'ai muziek dan Valt er In deze opvoering heel wat te loven. Men be woog zich over het algemeen vin ge makkelijk over hei toneel, waarbij de nodige umeelgrollcm niet ontbraken. Het publiek, dat niet tn da eerste plaat» met een verfijnd gmaakfevotl, mat»' wel met het doel een avondje uit te zijn naar de schouwburg geko men was. bleek voor de met meci flair dan allure gebrachte grappen van Bob v:m den £nde til» Niegu* en de eerder g,-noemde Martin NI cod cm /eer gevoelig. Bovendien was, aan da costumedng de nodige zorg bentced, was er een aardig baFleljB v«« Ivoxme Klwic en speelde het operetteorkest routineus gaaf. Dat regisseur Octave vun Aerschot pan Lehar's Intentie* ntyi clan voorbijging was misschien niet zo heel vreemd. Tenslotte kwam de naam van de componist noch op het toegangsbswlj», noch op het pro- grurnmaboekJe voor. A. J. li to H 1* 10 >0 mist tw b«w, rw b»w mist bewr gtn b«w £W h«w regsn w bew. btw gw pew 19 i! wi/ultW i» ia 1» 10 zo ;o !9 ii l«f»hruck windstil wVidstll ono Alma» 31 21 Beufru/to Bonts 1 b«w haif (>*w windstil M«}ore« U»»*bon on now, De TV heeft ons het afgelopen weekeinde niet zo erg veel interessants geboden. De zaterdag avond werd wat de NCRV aangaat voornamelijk met Zeskamp gevuld, en daar kunnen wij de enorme hoeveelheden lol helaas nog niet aan afzien. Mis schien is het leuk, ala je pas met vakantie geweest bent, om het kerktorentje of het marktplein uit een van de zea plaatsen nog eens terug te lien, maar daar houdt het ook mee op. En op de VARA-zondag avond was het voor Dan O'Brien liefhebbers mogelijk interessant om anderhalf uur met hun held te mogen vertoeven, maar ook daar is dan het meeste over gezegd. LONDEN, maandag (AP). Sir John Woifenden i» benoemd tot direc teur van het British Museum In Lon den, Wollenden, een 61 -jarige des kundige op het gebied van het onder wijs, volgt rrtet liigar aftredende *lr Frank van oktober de Ti nc.'» op. srift» wimcaahouidihoin 0* eljltf-* wt|«M *o wlarfrt«il*i*| t>« ci|f*r* bl| zfoUont 5==» Z"-1 Mf C u-f 10M p*taf 710 Mi arak v,t| kra«k*t« OCCLUMI - Da htUt wofZf 4» \Vw Hor* k«a»* laakt ^akea< *Mt 4* v*aZ >f«M«Z«a »*«M«ktH \kiia. ttMM a. Kaa4r*»t aZawi ttatia Kerke lij kf beroepen 0*r. kerttan: Beroepen te MtMam Knljpe D. firnam. kand te Leiderdorp: bedankt voor UlthulzamnxJ» V/. de Bulter te Harkema-Opelnde, Herfc (Iweedt UrudlU» J. T. Oldeubuls te Ornmen. B«- dankt voor Bljnaburg C. J, Sfnellk Ie ftun- «cholen. Spa ken bur* In AVRO's Televizler wordt van avond oen reportage uit Parijn uiige zonden van Jan Brugse, met commen taar van ntr. O. B. J, Hlllermann In tie studio. E. Peereboom zal een gesprek hebben met NW-Voorzltter Kloos. Voort* wordt aandacht besteed aan het vandaag begonnen 9oftenon-pro- ces tn Duitsland. (Nederland 1, 20.20-20.43). Het moeit du» (ih vanoudm de kruimelt ge:ochi worden. Bij de NCRV ontdekten wij ze zaterdagavond in «ert erg aardige fdmvitie op een bezotk dnt Godfried Bomani bracht arm de Uederlandee immigranten in Canada. Ze zaten er wal plezieriger en min der geforceerd bij dan de emigranten die Max Tailleur Indertijd bezocht ln Australië, hoewel Max toch ook zijn uiterste best deed ze aan het lachen te maken. Bovendien werden cr ln de korte (voorbereide) vraaggesprek) es zinnige dingen gezegd, al moest de kwinkslag van Bomans de boventoon voeren. Maar als die dan ook leuk is, wat som* gebeurde, dan is dat steltlg geen bezwaar. Een van de meest belangwekkende uitzendingen van het weekend was de korte Imprebsie van peter van Cam- pen over het werk van de Pinksterge meenten in Nederland. Wjj zagen on- der meer de doop door onderdompe ling, de kinderdoop, en handoplegging tijdens een samenkomst. Allemaal scènes waarmee Jan Vrijman destijds vrij veel moeite had om ze aan het Nederlandse publick tc tonen, Voor een koelbloedig buitenstaander zijn het volstrekt onbegrijpelijke mo menten, waarop een stel mensen en hun voorganger totaal de kluts kwijt raken, Het verstand wordt tijdelijk Op non-actief gesteld en aan allerlei ge moedsopwellingen wordt m gelovig dankbaar dc vrije loop gelaten. Van Campen en Jan Schaper hebben dat haarscherp geregistreerd en ook dat is het nut van televisie. uan Monitor, gepresenteerd door Ageeth Scherphuis en Philip Bloe- mendöf. Jammer, dat :i) vertrekken, want zij Hebben, gesteund door Pflii- luü, SJappy, FHts wan Turenhout en de kritiek, voor een aantrekkelijk pro- gramma gezorgd. Hoe links het programma eigenlijk was. bleek zondag weer, toen uitgere kend Aarden {links in de politiek), Pellenaars (links in de wielrennerij en Albert Mol (Blonde Greet kan me nog meer vertellen) de eerste prijzen wonnen in de Monitor-toto. Ook dit moet boos opzet geweest zijn en het draagbare toestel dat de zonen van Aarden vergezelde, zal de NTS nog ja renlang aangerekend worden. TN Silhouet hnó' Henk Neuman zon dagavond een live-gesprek met H, H. Wemmers, voorzitter van de fede ratie van katholieke en prolestants- ehristelijke werkgever»verbonden. Het was een vrjj tam gesprek, dat zij" enige opleving kreeg, toen de heer Wemmers heel ad rem teruggreep op het commentaar dat Frits Visser zo juist uit Pards had gesproken. Daar wordt verhoging van het minimum loon met 36 procent gebist en bedon gen en dat ontlokte aan Wemmer» de vraag, hoe het dan moest gaan met dte hooggeroemde waardevastheid van de Franse frank. In plaats van dat te beamen, had Neuman er ten minste op kunnen wijzen, dat die waardevastheid minder geroemd mag worden, als dat ten kos te van de werkende bevolking gaat, Waarom moest anders een dergelijke achterstand ingehaald worden? Neu- daan, ln een reportage over de bljeem komst van de vakcentrale» ln Utrecht, zaterdag. Henk Moehei en Henk van den Berg hanteerden hierbij het suc cesvolle Van Heyst-Van der Poel pro cédé, en zU lieten de mensen praten. De verwarring werd daardoor des te groter, maar mogelijk ls dat ook de slotsom van de demonstratieve verga dering zelf. Zondagmiddag de laatste a/teueHnp KKAAIENHOVE SJC >JB? 'USTTIMUC IK GA B'JNA (ZlA£*tN DAT f) M'j D<r Rrl-JË HSBTiArfN ÖMftbwATAr OXH eeKoSLEfJ. UÖWD» toeft yr JOOW GOlEUCfcX HC6T NOG MAAK E irv KÖ3TTJE tJCRECN «CA KOM GEEN gw* nuxeïJ i< VÖNp HET JUIST" *R£PI6E AVOND IETB deTgelijks, het vastleggen van man miste hier de kans om ook een emoties, werd door Hier en nu ge- duit ln het zakje te doen. Over de film „Eiland van weleer" willen wij niet hard zijn. Het was een film gemaakt in opdracht van de VARA, en daarom alleen al komt de VARA meer eer toe dan de maker 2elf. Laten we volstaan met te zeggen, dat het een zeer statische film was die voornamelijk bestond uit mensen die bedroefd het beeld uitliepen om elders een nieuwe scène op te bouwen. Gela chen wérd er ln het geheel nlët, maar dat hoeft dok niet. Br 1* al ellende ge noeg ln de wereld en Ameland wat. daar dit keer een bescheiden maar mmlnekklge afspiegeling van. J. v. d. B, DOOR WILLY LOHMANN Tyw?*,cnr |U uwe OMTTtaCA. ("ZUCHT» Wfr 2CKJ O7 <3*«OUW*M Rut IK gifvto SU3EG ew MnwifKi 0 Kurptd «va v W» ^=s»r: IK Vloe-T t4!CT~ WlCEVflMU zuiye. D>KiGEvi Ttev-ikevi DOOR J.D.VAN EXTER 18—34 - D# boeier, dl* de baron gehuurd had, log «ebter Moet Je dit eens even ai en het «uiksr, In de luwte van een eiland, „ln VeendUk gaan de Mevrouw van Datium eng het ook. „Een flatgebouw of lichtjes *1 isa", iel mevrouw. «Leuk gealobk We liggen bier mlete", deeht w, „Of een grote fabriek. Hebben ie hier een net mooL" fabriekt" .J» wacht es", wtwowddo da baron. ,*Natuur- De baron kwam in de kuip. IIU had net afga wassen en hel l(|kl Dat t» een nieuwe fabriek voor radio en TV-apparaten! bestek opseborirt». 1HJ keek ook een* «aar de lichtje* ln de Die I* hter ueerietet omdat hier nog mveel ruimte la... verte, „Hé", «1 hU- „Er *u»l uog een groot gebouw ook! Ttjonga dat verandert hier ook bard..." duidelijk bleof tc sicrkunstlg hnar poging nnn tc sluiten b|J d«.« gfeer vu» Puul Klev'a gvdlcliteu, Muarop Ton de Kruyf zU n 'Elnst (101" Oi'HUcomponeerde Die muziek domineerde sterk en «Is ook het to- ii cel beeld lach nog expressieve cffn- ten ouleverde, lag dnt vooral osn Ar nold Hamel bergs llchtprojevtlea, die de dans overigens vaak vertluierdcn tn soms zelfs geheel oplosten. A. T. KAMPHOFF IIEVOLX ERHELDEN DOOR HARRY BISHOP TSftg myop»*T piuoKi kAairr.oftw»&ivw W RUJSWIML. Jlf. Dtc vlOttt* Is tCH'ST n JiCMUUW VW DWgMtM üM»rt«ui>aNweiw «y%4MiYDVfie< xyTVROft. ^TltJUTlKtfTfiiOKJOP ma Kiuooftnw.wonr e*oyt DW W* UM»0«H H(»M>Sl ooNomnn/wiLT UC*T |B Neder- Dit bracht de radio dio Unie hee/t gisteren met veel gewoel door itnpmuisotie kans gezien haar programma Lnngs de Ujn toch uit te zenden. Van de KNVB mochten er geen directe flitsen gegeoen toqrden van de wedstrijden in het betaalde voetbal, en de NRV heeft door mei olie kracht tegen op toeten te tornen. Leo Pagano belde zijn verslag van P8V—Feljenoord ln de ritst door „uit een gezellig ca'é". En Wim Hoogen- doorn had het ölj Ajax—ADO iets ge makkelijker, omdat hij de wedstrijd op de tribune kon volgen en zo nu en dan afdaalde naar de radiowagen die met toestemming van Ajax-voorzitter Jaap van Praag achter de tribune stond, om een korte impressie door te geven. Vnnwaar deze komische bebelperij? Niemand begrijpt het, want de KNVB zal deze strijd tegen de windmolens altijd verliezen. De radio ls gebaat bij een uiterst snelle berichtgeving, er beschikt dabrvoor over alle moftelllk« faciliteiten. Met behulp van telefoon walkie-talkie, desnoods uit de huiska mer* rondom het voetbalveld (P8V) zal het altijd mogelijk zijn een verslag door te geven. En het raaiopubllek, dat tevens totopubliek U, ls erbij ge baat. De KNVB ten slotte ook. Jarenlang hebben de ve-ichillende omroepen longi elkaar heen gewerkt met eigen sportprogramma's Op zon dag, met ala gevolg doublures en ver- trsglngen. Oelukkig 1* daarin veran dering gekomen met het gezamenlijk programma Langs de Ujn. Het is toch wel bijzonder triest voor radJomede- werkers en radlopubllek, al» de KNVB een jaar lanl onafgebroken interesse voor de sport beloont met een cen sor-besluit voor de laalste. beslissende dag. En het is nog ontstellend dom ook, als die maatregel bij voorhaaf een slag ln de lucht blijkt te zijn. J.v.d.B (Van onze radio- an tv-redacile) HILBERSUM, maandaa, De VARA zendt w»»r*chiinlyk in Sep tember) nog een aflevering uit van de serie Ja zuster, nee zuster, De gsStrot ln dit Uatite deel wordt vervuld door Albert Mol, Deze zomer worden vijf v*h d» ln het winlerielzöen ulgezonden afleve ringen herhaald «leeds op uterdftg- avond om 18,00 uur, vit Nederland l, VANDAAG N*DE*LAND I; NTS: IBJ0 Ptpo. j 1900 JauniML CVK/QCOR/RKKi l*M Kenmerk. A VBO: 19 Jl SportpanoremjL kleur: Trot» en Glorie, documentaire film NTS; 22.16 Journaal. 22J0—22.23 OlympU't Tour. NEDEBLAND tl: HTS: 1*50 Plpo. NTS; t».oo Journaal. NCRVi 19.03 Alarm jn de bergen: AMalln* in a* mirt. HJi Studio thuU, proframma voor, door en met smal- filmarnatcura. NTS «.00 Journaal. NCRV; 30.20 PoUUemuaeurni De Camera, UJt Hier •n Nu: Aktuallteltennjibriek, H.05 Avond- ilutUng. NTS: za.io-a.iï Journaal- DUITSLAND I: 18 00—18.05 Journaal (Re gionaal programma NDR: 18-05 Actualitei ten. 18.19 Sportjournaal. I8J3 Klaas Vaak. 19 00 Actualiteiten. 19 26 Donaug'schlch- ten. W. M. und die Wiener Luft. 19J9 pro gramma-overzicht. NDR: 18.05 Kleur: Ue- der der Völker: Saakische kinderliederen en -d*na«n. 18.10 Kleur: Theo Llngen pre- tenteert. 18J3 Goedenavond 18.30 Hier und Hout*: journaal. 1910 Kleur: D«r duakle Nachbar. 19.40 lOeur: Ivan D*any preaen. teert: Frsnz Rad* 1*111. 19.48 Kleur: Weck- journaal) 20.» Journaal en wee ra verricht 20 15 PcrapckUeve: Personen und Problem r. 21 00 Chrontk d«r Familie NSgele - Anno 19Ï3, 21.10 TV-DliciiSale- 22.25 Jounuut commentaar en Weeroverzicht DUITSLAND II: 17 45 Nw* en weerbe richt 17 50 Actualiteiten en gevarieerde muziek 18 15 Das verlassencne Dorf, 18J0 Zlrkua meine* Lebena 19 25 Weerbericht 19.30 Heute: Journaal en actualiteiten 20 00 Dagboek uit de katholieke kerk 20 15 Aua Fonchung und Tecbnlk' Reportages, Aan- •lulterxi- 2100 Das MÜdeften Saphlr. Ï2 30 Heute; JtHlrt»*!. weerbericht en actuallt,»!- nn. MORGEN NTS/NOT 10 20—11 3J DUITSLAND 1: 0 00 Mwj t0 05 Journaal. 1O.20 Die aktuelle Schaubude U.OO Was tain ieh? vrolijk beroepenraden 12.0013 30 Ac- tualfteitenkroniek 18.40 Journaal 18.45 Voor de kinderen. 17JÖ Vcor de kinderen. Fur> TV-fUm. VANDAAG HILVBASUM I: 18.00 Nws 18.18 Radio- Journaal 18^8 Ik verbind u door praat* Je. 1850 A la carte: Ufelmuzlek UW» Ge- apwBcen brief uil ParRa en Olympla'» Tbur door Nederland). 19.» Nvrt. R.V.U De culturele vorming van de jeu*fl. NRti- 20.09 uit welingelichte Bron program ma over Joods Godsdienst en over Israel. 30.30 Jazzmuziek. 3l OT Mdtonoette. 2130 Kennl* ala ontdekking: Klankbeeld over laar Bond van Nederlandse VoUttunivenl- tetten. 22.00 Llcbte orkestmuziek (gr). „w., 22 40 Radiojournaal. NRU- 21,38 Metro's Mid night Music: Metropole-Ortreat: Instrumen taal trio en solisten: amusementsmuziek. 23 58—24.00 Nws. HILVERSUM Ut 18.00 Stereo: F mg. Amusementsmuziek. 10 19 Ultze» >fiJ> 18.30 Nws en weerpraatje 18 45 A plastic documentaire over de mogelijkhe den van toepassing van kunststoffen bij d# woning- en wegenbouw. W.30 Stereo: Sym fonie-orkest van de Hesalscher Rundfunk en solist U.OO stetro! Lichte gram mof oomti u- zlek 23.18 Literama: Letterkundig» kroniek. 22^0 Nws. 22 40 AvondoVetdenklng. 2250 MORGEN HILVERSUM It AVRO: Ochtendgymnastiek. 7.20 Stereo: Ltehte grammoft>onmu*|ek. VPRO: 7A4 Dere dag. AVRO: B.00 Nws 8.11 Radiojournaal. 1.20 Stereo: Lichte grammofoomnuzlek. (BJ0— 81.1 De groenteman), 850 Moroenwtfdjng. NRU: B.00 uitgebreide reportage. S.» wa- teretanden. B.40 Muziek uit de Mlda^wu- wen en Renaissance AVRO: ÏOJM Voor de kleuters. ïo.io Arbeldsvltamineti illJ»— 11.09 Nw*). 11.58 Beureberichten. 11» Ned. Koorfeetlval IBflfl. 12.z« MededBlin*ên voor lafld- en tutnbouw- is.a® Overheldsvoorlleh- tlng: Uiteendïtig voor de landbouw. 1239 Sportrevue. 13.00 Nws. 13.11 radiojournaal NRU: 13.30 De ilehte Muze belicht: Muilek van Ned. componisten. 14,28 Prix Italia: moderne gewijde muziek. AVRO: 18.» Ste reo: Rosina. komische opera vah William muziek (dr.). 7,30 Nw*. T.3S Actualiteiten 7.45 Stereo: Amusementsmuziek. B.OO Nws 8.11 Orammoloonmuztek. 6-14 Gewijde nlu- zlek 8.30 Nw* 8.32 Voor de vrouw 9.13 Bs- dlokoof am usementjmutlek. fl.33 Schoolra dio. 10.00 Theologische etherleergang. 10 35 Stereo: Alt en plano 11.oo Nws 1102 Voor de zieken tl.55 S O S.-berichten KRO: 12 00 Van twaalf tot twee (12.22 wy van hit de kinderen HILVERSUM III! VARA: B.OO Nw*. 9.M Plaatjes voor de pep. (10.» Nws) 11» Nws. li 03 Vrij pop-uur, 12 00 Nws 1201 Zorro 13 00 Nws 13.30 Ekspres; Gevarieerd platenprogramma (14.00 Nws) 15.00 N«s IS 03 Er Jee Bm Drie. 18 00 N« 10,03 Mix- Licht plotettprogremms (17.» Nws,18» Sluiting. VATICAANSTAD, maandag (AP). Radio Vaticaan heeft besloten van af 9 Juni. elke week een half uur pop-i uziek te gaan uitzenden. Leider van het Drogramma, ivaar- van reeds ehkële pr^efultzendtngen de ether tn zijn gegaan, odder de titel „geestelijke waardeti In de liederen van deze tijd" is een Italiaan* pries ter, pater Pellegrino. Het doel van het ?rogramma is volgens de prieiter „de 'atlcaanse radio binnen de werkelijk heid van het dagelijks leven te bren gen." Hf er en nu, de actualiteitenru briek van de NCRV, *endt vanavond een reportage uit over de COlura* biaanae vrijheid**trljder Camilla Tof- rw. Dit programma l* het derde ln een reeks speciale reportages over L*- tUna-Amerute. Er volgen nog uitzen dingen ov«r de kerken (I Juni), over en arm (10 junt), over uhlvtrsi- teiten en «tudenten (11 juni) en ftwf de revolutionaire beweging (18 juni). -- Van uk ó'e schouwburg Junusbof Jn Wageningen komt vanavond da laatst* week-end-ahow met Johbny Kraay- kamp en R(jk da Gooyer. De ahókr tl vorig jaar September opgenomen» maar kon niet mear ln bat wintarpre- gramma op zaterdagavond Worden ge- plaatet. (Nederland 1, 30.46—61.16- uur). In AVRO'l Sportpanorama aoï van avond de haar E. Peoreboom in e» ÖlwuMte met da haren H, A, Öurgw" en J, ColW enige flnahcieel-ocflitoini* sche aspecten van het betaalde voet bal ln Nederland a«n de ord* «ttlMhi: (Nederland 1,19.J l—*0.00 uur.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1