Honderd jaar lager technisch onderwijs ROTTERDAM L.T.S.-ers maken huisje voor gehandicapten RBY HUIZENAAR NAM REVANCHE OP DUITS TEAM Uitslagen van de Henkes- competitie Kampioenen naar landeli jke eindstrijd Horsten was de kopman bijna de baas ROTTERDAM RIJNMOND nu... beduidend goedkoper Een jaar en negen maanden tegen twee Schiedammers geëist 17e en 18e eeuwse Rotterdammers bodewijk Pineoffs Teken des tijds Veertig percent Overheidszaak Van gemeente tien mille voor astma- onderzoek bij kinderen Gewestelijke biljartcompetitie Om de Rivellabeker HOV ORGANISEERT INTERNATIONAAL JEÜGDTOERNOOI Sopraan Beat in de burgerzaal Arie Verboon van Rozenburg naar SVV Libanon '50 in Krimpen tegen Poolse kampioen pagina 4 - dinsdag 28 mei 1988 (ADVERTENTIE) Miik Uw weekeinden op cam ping en rtrand nog aangenamer, neem Uw koiltas mee en voor kom teleurstellingen zoals be dorven boterham-beleg.., Koeltas.'vaor het fris houden van etenswaren en om ook aan het strand heerlijk'koele dran ken te kunnen serveren.- Deze prima Isolerende tas, in diverse, leuke kleuren .en met handige draagriem 'kóopt U nu voor een prijs waar U het lilet voor zult laten, voor nog géén zeven gulden. 32x34 cm Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van de»ko«Ttais«n onmisbaar tijden» xomerM vi» kantledagen, prima Isolerend, gffa w, of schrift, btit Diefstal grote partij drank (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. Wegens die/stal van duizenden Uier» cognac, brandewijn, whkky «i nun met 'n to taalwaarde van ongeveer ƒ20.000 ln twee Sobiedamse des til leer be drijven, heeft de of/Icier van justitie bil de Rotterdamse rechtbank, mr. P. A. II. Bos vanmorgen legen twee Schiedam mers, de 40-JaHge voorman construc tiewerker Adrianus W. en de 33-Jarl- ge lasser Arie van der M. een gevan genisstraf van elk 1 jaar en 0 maan den met aftrek van voorarrest geëist. Naast de verdachten W. en v. d, M, moesten zeven helers voor de presi dent van de rechtbank, mr, A. R. Jol les, verschijnen. W. en v. d, M, zeiden uit „verveling en nieuwsgierigheid" te hebben, gestolen. Zij hebben geduren de twee jaar in totaal zesmaal hun slag geslagen en daarbij leder een winst van ongeveer 13000 gemaakt. BIJ de destiUeerbedrijven werden de hoeveelheden al lange tijd vermist, Het personeel werd aanvankelijk ver dacht, totdat in februari van dit Jaar bij een verkeerscontrole in de auto van v. d. M. een grote hoeveelheid drank werd ontdekt. Mr. S. Ivens, raadsman van de oudste verdachte kon zich de nieuwsgierigheid van W. goed voorstellen. Hij vroeg een lichte re, deels voorwaardelijke straf, ook omdat W. bij zijn werkgever, waar hi al 15 jaar werkt, zeer gunstig bekend staat. Ook de raadsman van v. d. M., mr. S. C. J. Aarts, vroeg een gecombi neerde straf: deels voorwaardelijk, aangezien hij nog nooit veroordeeld is. Twee van de zeven helers, Johannes P. K. en Dirk R. werden als gewoon tehelers beschouwd. De eis van mr. Bos was voor hen reap. 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk en 7 maan den, waarvan 3 voorwaardelijk. Ook eiste hij voor beiden een ondertoe zichtstelling van het consultatiebureau van alcoholisten. Tegen de vijf andere helers werden over het algemeen boe les geëist. Uitspraak vrijdag 31 mei om 2 uur. ROTTERDAM, maandag, Muziek van Rotterdamse componisten uit de 17e en 18e eeuw wordt op 5 juni ten gehore gebracht in de kleine Doelen zaal. De uitvoerenden zijn een kamer orkest, beslaande uit leden van het R.Ph.0. en enkele instrumentalisten en vocalisten. Dirigent is Edo do Waart (door Peter Riemersma) "Wie de steeds vaker te horen verhalen over een 30-urige, of zelfs driedaagse, werkweek die wij al vrij spoedig zullen beleven (1985!), serieus neemt, kijkt ongetwijfeld verrast op als hij leest: „Ten hoog ste twee weken per jaar mocht vakantie worden gegeven. De leerlin gen moesten gewennen aan. voortdurende arbeid en straatslijperij moest worden voorkomen door lange schooldagen, 's zomers van 7 uur 's ochtends tot half 8 in de avond, 's winters van 7 uur 's och tends tot 5 uur 's middags. De zaterdag was voor een groot deel voor zanglessen bestemd ter bevordering van de beschaving van de leer lingen." Gewennen aan voortdurende arbeid en utraatsiUperlj voorkomen. Maar dat is een geheel ander uitgangspunt, dan dat der futurologen, die zich het hoofd breken over dc vraag: hoe zullen de mensen straks hun zee van vrUe tijd besteden, die rest na het kleine beetje werk dat in de toekomst dagelijks nog gedaan moet worden. Als bet werken een veel minder overheersende rol ln ons leven gaat spelen, eigenlijk een ondergeschikte rol, houdt dat dan ook in, dat het beroepsonderwijs ln bete kenis gaat inboeten? Zo'n vraag klinkt misschien wat wrang nu hij slaat aan het begin van een verhaal over „Honderd jaar be roepsonderwijs in Rotterdam". Een vernaai, waarvoor ik de gegevens pui uit een vandaag verschenen boekje vun H, D. Hamer-van der Harst, waarin de geschiedenis wan de vereni ging „De Technische Schooi" wondt verteld. De terugblik geeft rauwelijks Iets anders te zien, dan een in de loop der jaren toenemende betekenis van het lager beroepsonderwijs. Het beglnit met de Gilden, waar voor het eerst sprake is van enige georganiseerde eoholing. Dc roep om geschoolde werklieden wordt, met de toenemende betekenis van de nijverheid, geleide lijk luider en mondt uit in de oprich ting van ambachtsscholen, De op 31 januari 1BG8 opgerichte vereniging heette don ook „Vereeniging De Am bachtsschool". Pas 2 Jaar later, op II april 1870, begint het eigenlijke onderwijs in een schoolgebouw, aan de Katahoek. Er zijn 111 leerlingen. Het vak van tim merman la favoriet. Verder kan men als beroep kleren: smid, meubelma ker, huisschilder, steenhouwer, koper slager, metselaar, kuiper, beeldhouwer en instrumentmaker. Een sprongetje van een eeuw leert, dat aan de zeven scholen van de ver eniging thans ruim 3200 leerlingen dagonderwijs volgen en nog eens bijna eenzelfde aantal avond- en part-tlmo onderwijs. Favoriete vakken zijn nu mctaalbewerken, elektrotechniek en looh ook timmeren nog, De oprichting van de Vereeniging De Ambachtsschool in 1888 Is een van de vele Initiatieven geweest, die de hoogopgehemelde, maar later diepver- guiode LodewJJk Plnooffg heeft geno men tijdens iUn leven. De paar pagi na's gewijd aan het bruisende leven van deze zelfbewuste Rotterdammer, die in mei 1870 naar Amerika vluchtte na op financieel terrein halsbrekende toeren te hebben uitgehaald, afin de boeiendste uit het boekje „Honderd jaar beroepsonderwijs in Rotterdam". Ondanks alles is Botterdam dankzij Pineoffs in enkele jaren een havenge bied rijk, waaraan geen enkele Euro pese havenstad kan tippen. Maar de verontwaardiging bij de Vereeniging over zijn wangedrag ia zo groot, dat zijn naam wordt verwijdend van de stoommachine, die hij de school heeft gegeven. De andere bestuursleden hebben, zo doet de beschrijving in het boekje vermoeden, als fatsoenlijke mensen hun best gedaan om de vereniging te dienen. Daarbij valt op, dat vooral de secretarissen zeer toegewijde bestuur ders zijn geweest. De honderdjarige vereniging is pas aan zijn vierde se cretaris toe! Dnt komt mede, omdat de eerste, H. van der Linden Dzn, een loodgteterepatroon, veertig Jaar zün functie vervult. HU wordt daarom ook de hoofdfiguur in de geschiedenis van de school genoemd. De andere secretarissen zijn mr. J. P. Bruynzeel (1908—1920) en J. de Kanter (1927—1947), Vanaf 1947 is mr. J, R. Blom secretaris. Als voorzit ters treden achtereenvolgens op L, Pineoffs (18BB—1878), D. L. Wolfson (1878—1881), mr. D. van Wee] 1BB11889), dr. R. P. Mees R. Azn (19—1906). D. Croll (1900—1919), C. S, Knottnerus (1919'1042), als waarnemers Ir. J. P. Vader en D. C. Endcrt jr. (942—1947), D. C. Endert jr. (1947—1051). Vanaf 1951 la ir. K. van der Pols, directeur van de Rotter- damsche Droogdokmaatschappij <en o.m. ook voorzitter van de WD), voorzitter van de vereniging. Vijftien jaar geleden, in 1953, Is de naam van de vereniging veranderd in: Vereniging ,,De Technische School". Die naamsverandering is een „teken des tijds": niet de ambachtelijke vorming is meer het eerste en enige doel, om over „gewenning aan voort durende arbeid'T maar met meer te spreken; de technische scholen geven steeds meer een stuk algemene ont wikkeling aan de leerlingen, Het lager technisch onderwijs krijgt ntèer net karakter van een „vooropleiding", De feitelijke opleiding tot een vak wordt verschoven naar de sinds de Tweede Wereldoorlog sterk verbreide leerling stelsel en part-tlme-opleidingen. Op de l.t.3. worden vakken als maat schappijleer, geschiedenis, aardrijks kunde en biologie geïntroduceerd. De (Mammoet)wet op het voortge zet onderwtl», die op 1 augnattw to werking treedt, geeft het lager be- roepoonderwtf» de kan» om nog meer aandacht aan de algemene vorming te schenken. Niet ten onrechte, als men denkt aan de dertig-urlge werkweek en beseft dat van de leerlingen die voortgeset onderw(J» volgen veertig percent dat doet aan latere technUohe scholen. Met ingang van het nieuwe school jaar 1068—1069 ls een grote variatie mogelijk ln de lesprogramma's. Men kan het aanpassen aan de individuele capaciteiten van de leerlingen. Lcerlin-' gen die naar een m-t.s. of h.t.s. willen, kunnen meer theoretisch gericht on derwijs krijgen. Anderen kunnen weer praktisch gericht onderwijs genieten. Ook is er een mogelijkheid om di recter contact te leggen tussen het be roepsonderwijs en het algemeen vor mend onderwijs. Zo heeft tie vereni ging De Technische School meege sproken over de totstandkoming van een scholengemeenschap in dc wijk Alexanders tad; waar beide vormen van onderwijs een plaats krijgen. Al enkele jaren bestaat er tussen dc 5-dc Technische School en de Meisjes Nijverheidsschool De Sterrenburg in Overschte een samenwerking, die is begonnen met gemeenschappelijke danslessen. Thans worden de lessen a.v.o. (algemeen vormend onderwijs) in het eerste, tweede en derde jaar voor hetzelfde vak in dezelfde lokaal aan de jongens cn meisjes van de twee scholen tegelijk gegeven. Er is ook een uitwisseling bij som mige praktijkvakken. Meisjes leren een stekker nan een snoer zetten en jongens leren hoe zij pannekoeken moe ten bakken. Dat is nuttig voor la ter: met het vooruitzicht van de toe nemende vrije tijd. In Hoogvliet waar de 7-de Techni sche Schoot in aanbouw is wil men, gezien de gunstige ervaringen in Overschie, in samenwerking met do vereniging „Nijverheidsscholen voor Meisjes" een scholengemeenschap van Lager beroepsonderwijs vormen. Het particuliere Initiatief van Pin eoffs c.s. is niet honderd jaar lang on- verveerd overeind gebleven. Geleide lijk Han is het nijverheidsonderwijs steeds meer een overheidszaak gewor den. Mede omdat de overheid finan cieel steeds krachtiger moet bijsprin gen. In 1870 is het subsidiebedrag 54 gulden per leerling. Dortig jaar la ter reeds 140 gulden. In 1919 verwerft de vereniging samen met de andere in Nederland, die het Bijzonder Neutrale Beroepsonderwijs behartigen, het recht op 100% overheidssubsidie. Wat spijtig constateert de schrijfster: „Het spreekt de particulieren, het nijverheidsonderwijs feitelijk een overheidszaak is geworden, niet meer aan om de eens zo onontbeerlijke steun te verlenen. Daarentegen ziet het be drijfsleven steeds meer het belang van dit type onderwijs In." Duidt dat erop, dat de vereniging een tweede eeuw niet zal volmaken1" (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Reeds vanaf maandag 13 mei worden op de velden van Neptunus cn RFC de wed strijden gespeeld voor de zomeravond voetbalcompetitie met als Inzet de „Henkcs-bokaal". Deze competitie, die voorheen werd georganiseerd door de vertegenwoor digers van de Henkes, verloopt nu on der auspiciën van de besturen van RFC en Neptunus. De wedstrijden worden in principe gespeeld op maan dag-, dinsdag- en donderdagavond. De uitslagen lot en met 24 mei lulden als volgt; Poule A: Nw.Heemraadthe Butler 30, Jachthavende Kraaien 01, Banka—Real de Wit 4—2, Lion d'Or —Nw.Heemraad 51, the Butler- Jachthaven 1I, Nw. Heemraad Jachthaven 20. Poule B: StatendamAlhena 01, SyrenaClub 68 32, Doney Boys- Eden 11, Bowling NedStatendam 31, AlhenaSyrena 11, Club 66 —Eden 22. Poule C: DoelpuntTaverne Boys 30. Doofpotvrijmoed Boys 2—-1, Boomerang—-Oud Holland 2—1, Am- stelhoek—Taverne Boys 31, Doel punt—Vrijmoed Boys 11, Doofpot Boomerang 53. Poule D: Mathenesser BoysDe Matador 03, Leco Boys—Liberty Boys 3—2, Boulevard Boys—Henkes 08, SpinnewielLiberty Boys 05, Leco Boysde Matador 11, Math. Boys'Henkes 3—3. ROTTERDAM, dinsdag. Het Ne derlands astma fonds heeft moeite om het groots opgezette onderzoek naar astma-aandoeningen bij kinderen fi nancieel „rond" te krijgen. Bi) het be gin van het onderzoek, vorig jaar no vember, heeft de vereniging tot steun aan het Nederlands astma fonds ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan sen bedrag van 350.000 golden geschon ken. Dit blijkt niet genoeg te zijn voor dit onderzoek, dat vijf jaar zal duren en waaraan elfhonderd kinderen uit de wijken Hoogvliet en IJsselmonde ln de leeftijd van 616 jaar deelne men. B. en w. van Rotterdam stellen thans aan de gemeenteraad voor een subsidie van 10.000 gulden te geven. De leider van het onderzoek, dr. K. F. Kerrebljn, schat dat de totale kosten over vijf jaar ongeveer een half mil joen gulden zullen bedragen. t ADVERTENTIE I PERSOONLIJKE LENINGEN FINANCIERINGEN SNEULE AFWIKKELING DISCRETE BEHANDELING r KOK MAKELAARDIJ k N.V. ROTTERDAM, dinsdag Na de strijd in tw«e van de vier libreklassen, moesten de partijen driebanden, kader 38-2 en de resterende libreklassen nog aan de beurt komen. Dat vergde vele uren en het werd op de tien biljarts, die beschikbaar waren een felle strijd om de matchpunten. Daarna volgden de finales om uit te maken, welke kampioenen uit het gewest Het Wes ten zullen mogen deelnemen aan de landelijke eindstrijd, die op 28 en 29 juni te Haarlem gehouden wordt. Van de 39 teams, die zich in de ne gen districten een plaats hadden ver overd in de gewestelijke competitie, konden er maar zes een kampioensti tel veroveren. Twee daarvan bleven in Rotterdam, namelijk Onder Vrien den winnaar in de klasse driebanden De Toekomst winnaar in één van de libreklassen. Verder komen ln de finale Ter Gouw uit Gouda, die in het ka ders pel won, Amstelbron uit de Krimpenerwaard. De Rode Leeuw uit de Bollenstreek en Het Noorden uit Delft. Klaaoe A (dtriebamden) t. Onder Vrienden Rotterdam 10 p.. 2. R.D.C., Den Haag 8 p. 3, Schiedam, Schiedam 8 p. KJawe B (Kader 30-2) 1. Ter Gauw, Gou da 10 p.. 2 R. C. C., Den Haag 7 p.. 3. Rot terdam", Rotterdam 4 p. Klasse Cl (librei Amstelhiom—Vias (Bol lenstreek 7—0. Klasse C2. De Rode Leeuw (Bollenstreek) Nieuwe Wetering (Veen. en Rijnstreek) 5—4. Klasse C2. De Rode Leeuw (Bollenstreek) Nieuwe Wetering (Veen- en Rijnstreek) 5—4. Klasse C3, Het Noorden (Delft)—Olym piade (Dordrecht) 5-4 Klasse C4. De Toekomst (Rotterdam). O.N.A. (Dordrecht) 7—2. ROTTERDAM, dinsdag. Veel be langwekkends bracht de wedstrijd om Er werden vier partijen gespeeld en to één daarvan was er spanning toen Schmitt, die nog ongeslagen hi gevaar kwam. Het was Horsten, die aanvan kelijk achter bleef bU de kopman doch er toch ln slaagde tegen het einde van de ontmoeting Jaap Schmitt te bedrei gen. Bep Horsten was van het begin van de partij achter geraakt bij de leider in dit toernooi en vooral toen deze een serie van 183 scoorde, leek het of Schmitt op zijn sloffen zou winnen. Het liep echter anders, want bij een stand van 220 tegen 415, trok Horsten onverwachts van leer. Hij voerde een serie, snel op en toen hij tot 108 was fiekomen nog slechts twaalf carambo- es moest maken, miste hij op het mo ment, dat allen verwachtten dat Hor sten de partij zou uitmaken een een voudige stoot. In de nastoot stelde Schmitt zich veilig. In zo'n positie had geen van de deelnemers, die hij in deze wedstrijd hem niet kunnen brengen. Bik zege vierde gemakkelijk over Barzilay. hoewel hij heel wat beurten nog had voor '1 zover was. De serie van 126 was prima, doch voor de rest was al les even zwak. In de ranglijst kwam geen verandering. Dinsdagavond wordt de strijd voortgezet Schmitt 430 430 14 183 32.14 Horsten 330 328 14 108 23.42 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Behalve de attractieve bokspartijen van de Rotterdammers Carel Jansen en Bram Kloppert alsmede het rou- tinegeveèht van de Amsterdammer Rudi Lubbers viel er gisteravond in de matig bezette Rivièra-hal weinig te beleven. De boksvereniging Huizenaar ondervond weinig tegenstand van de Duitse boksvereni ging Wattenscheid en bewerkstelligde op een vrij eenvoudige wijze een 16—6 overwinning. De Zeeuw Bongers Bik Barzilay Horsten Bongtrs 350 330 14 103 25.— 250 64 14 17 4.57 330 360 23 126 15.21 350 146 23 34 0.34 350 350 17 81 20,88 250 09 17 31 8.82 Bram Kloppert op de voor grond heeft zijn tegenstander Krupka voor de zoveelste keer in het nauw gedreven. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, öinsda*. Tijdens hel komende ÏTnksterweekelnde orga niseert HOV ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan een Internationaal jubllcum-jeugdtoernool. Aan dit eve nement zullen spelers tot en met 19 jaar deelnemen. De deelneming uit het buitenland wordt gevormd door Werder Bremen (Duitsland), Lierse SK (België) en Bournemouth (Engeland). Van Neder landse zijde zullen de jeugd ploegen van GVAV, Ellnlewijk, Excelsior, CVV, Xerxes en natuurlijk HOV zelf van de partij zijn. Het toernooi start zondag (2 juni) om tien uur 's mor gens, D eflnalea zullen de daarop vol gende dag om kwart voor een aanvan gen. yBy mij in do buurt (zoals u weet is dat IJsselmonde) woont een jongen, die zich zingend per fiets door de wijk pleegt voort te bewegen. Althans ik neem aan dat de jongen bij mij in de buurt woont, het kan ook elders zijn. Tijdens mijn ziekte heb ik volop ge legenheid gehad naar de fietsende zan ger te luisteren. Echt gezien heb ik hem nooit. In zo'n buitenwijk kan het soms enkele momenten doodstil zijn. De werkende stand is met auto's uitge rukt naar de stad, de kinderen zitten op school, de huismoeders zitten bin nen (de hemel mog weten wot ze uit voeren) en buiten is het bladstil, want er rijdt juist geen bus en ook juist geen zandauto voorbij. Zulke momen ten komen voor. Plotseling wordt de stilte verbroken door een zeer hoge jongensstem. Je hoort hem straten ver, deze Wienersöngerknaap. Als je ziek thuts ligt ga je je voor de omgeving interesseren. Deze jon gen heeft mij in hoge mate geboeid. Welke jongen zingt er nu fietsend door de straten, alleen! Dat is toch iets bijzonders. Zo sterk Intrigeerde de jongensso praan-op-de-fiets mij dat ik een keer van mijn ziekbed ben opgesprongen om naar het raam te rennen. Alleen maar om te weten: hoe ziet dat jong eruit. Niet meer dan een glimp heb lk van het zangertje opgevangen en dat ts erg jammer. Ik zal weer ziek moe ten worden om een nieuwe kans te krijgen „de jongenwporaan van IJs selmonde" (zo noem Ik hem) te be trappen. Voor „beat in de burgerzaal" op 28 mei zyn «op kaarten. verkrijgbaar. Ze kunnen gratis worden afgehaald aan het bureau jeugdzaken en vormings werk, kamer 501 in het pebouto „Utrecht". Aon de Coolsinpel 75, dagelijks van 9 tot 5 uur. A Re jongeren boven 16 jaar komen in aanmering. „Beat in de burgerzaal" is het onof ficiële gedeelte van de installatie van de Rotterdamse raad voor jeugd en jongeren. Deze installatie vindt op 28 mei in de burgerzaal van het stadhuis plaats door wethouder drs. J. G. van der Ploeg. Na afloop van de installatie is er gelegenheid voor een „openbaar gehoor". Daarna komt de beat-band en kan er worden gedanst. JJE vereniging de technische school te Rotterdam bestaat 100 jaar. Dit feit is voor de ver eniging aanleiding geweest om een feestweek op touw te zetten voor alle meer dan 3.000 leerlin gen van de zes scholen van de vereniging. De afdeling timmeren van de 2de technische school aan de Beukelsd(jk heeft in het kader van de viering van het honderd jarig bestaan apart iets gedaan. De leerlingen van deze afdeling hebben onder leiding van de leraar M. Heuvelman een 'tuin en speelhuisje' gemaakt voor de Ad ri aanstichting. De Adriaanstichting beheert een in richting voor lichamelijke gebrekkige kinderen en een b.l.o.-school aan de Straatweg 226. Gistermorgen is het huisje op symbolische wijze overge dragen aan de Adriaanstichting. Voor lopig blijft het nog staan in de school aan de BeukelsdUk. Het zal onder meer te zien 2ijn op de retinlstendag, die op vrijdag 31 mei wordt gehouden en verder ook op de tentoonstelling op zaterdag 8 juni. Het huisje heeft een vloeropper vlakte van 2 bij 2% meter en is mans hoog. Het is volledig ingericht met meubeltjes en voorzien van electrlsche verlichting. Bij de school van de Adriaanstichting komt het deze zomer te staan op een betonnen voet, die ook door leerlingen van de 2de technische school zal worden, gemaakt. Op de foto ziet u een aantal leerlin gen van de afdeling timmeren met hun leraar, de heer Heuvelman, voor het „tuin- en speelhuisje". Zij hopen, dat hun werkstuk bruikbaar is voor de therapieën die men op de gehandi capte kinderen toepast, In elk geval verwachten de L.T.S.- ers, dat de kinderen van de Adriaan stichting er plezier aan mogen bele ven. Met deze zege namen de Botter dam mers, die waren versterkt met de Amsterdammers Lubbers en Van Ispelen, revanche voor de op 5 mei in Duitsland geleden 157 nederlaag. Voor wat sensatie en sfeer zorgden al leen de 19-jarige Carel Jansen in zijn partij tegen Neveling en de 21-jarige Bram Kloppert tegen de routinier Krupka. Nadat Carel Jansen in de eerste twee ronden vrij veel klappen had moeten incasseren en bovendien we gens te laag Inkomen in de derde ron de een openbare waarschuwing had opgelopen, leek niets meer een zege voor de Duitser ln de weg te staan. Het slotoffensief van de jeugdige en talentvolle Rotterdammers was echter zo groot, dat hij met een serie rechtse directen afgewisseld door zuivere op stoten de puntenvoorsprong van Ne veling volkomen aan flarden scheur de. Ook Bram Kloppert heeft er in zijn partij geen twijfel over laten bestaan wie nu eigenlijk de sterkste was. Di rect vanaf het begin heeft hij het ini tiatief in eigen hand genomen en het lichaam van zijn tegenstander Krupka vrijwel voortdurend met legio gevaar lijke roffels bestookt. De openbare waarschuwing die Kloppert even later wegens vasthouden kreeg, werkte al leen maar inspirerend op zijn verdere daden. Bij één van de vele rechtse di recten liep Krupka zo'n hoofdwond op, dat de scheidsrechter zeer tegen de zin van de Duitser geen andere oplossing zag, dan de partij te staken. Kloppert had inmiddels een zodanige puntenvoorsprong opgebouwd, dat de jury alleen de Rotterdammers maar tot winnaar kon aanwijzen, Kudi Lubbers, voor wie de meeste bezoekers naar de Rivièra-hal waren gekomen, heeft weliswaar een gerou tineerde maar beslist geen geweldige partij gebokst. Veel moeite heeft hij echter met zijn tegenstander Weber niet gehad. De Amsterdammer koos steeds positie in het midden van de ring om de constant in beweging zijn de Duitser nauwlettend te volgen. Ge geven moment dirigeerde hij dan zijn tegenstander naar één van de hoeken en bewerkstelligde daar tenslotte ziin puntenzege. De overige uitslagen lulden: Henk Stahl onbeslist tegen Carstens; Jacky Springer w.o.p. van Knoll; Bcrnemann w.o.p. van Frans Klepke; "Walter de Hooghe wint door opgave Schulz; Jan van Ispelen w.o.p. van Scheepers; Westergaard wint door Interventie van de scheidsrechter van Kalina; Van Loenen onbeslist tegen Blaschke; 'Schater w.o.p, van Gerard Bok. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Arie Ver boon. de 21-jarige voorhoedespeler van de vierde klasse Rozenburg, het volgend seizoen de kleuren van SVV verdedigen. Arie Verboon, die de volgende maand zijn contract zal tekenen, heen vanaf zijn elfde Jaar in de zaterdag- middagclubs Rozenburg gespeeld. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Vrijdag avond worden in de sporthal Groe- nendaal te Krimpen a/d IJssel wlley* balwedstrijden gespeeld tussen de ai- mes en heren van AZS/AWF War schau, kampioen van polen, en de Ne derlandse eredivisieverenigingen l> banon '50 uit Rotterdam en.Armada uit Amsterdam. De wedstrijden begin nen om half acht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1