Raad voor jeugd en jongeren geïnstalleerd Bejaarde dame al vier weken zonder stroom Technisch onderwijs exposeert Pijp ■mmwm 'Engels'-Gent komt weer terug 'Aris Biemans werkte zich omhoog ROTTERDAM RIJNMOND DANSEN OP BEATMUZIEK IN BURGERZAAL VAN STADHUIS Studieduur aan JONGELUI MFR van zes naar zeven jaar R'damse studenten stellen structuur w.o. ter diseussie Dr. ,1, Ouweleen ter aard" besteld DEMONSTREREN TEGEN ALS NEGER GESCHMINKTE KERMIS EXPLOITANT Vakunlielmteding in Pernis TREYTEL EN VAN HANEGEM TRAINDEN BIJ FEIJENOORD Lazar Radovie Driebandenwedstrijd naar PSV? Feijenoord 8 klopte Zwart Wit '28 (8-2> Om de Ri vellabeker Klaas Terluiu trainer VOC pagina 4 - woensdag 29 mei 1958 'MmmmSÊÊ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. In de burgerzaal van het stadhuis klonk gisteravond voor het eerst de wilde sound van de beat. Jonge* ren, voornamelijk vaste bezoekers van de beatsoclëteit De Leiperd, dansten er, bodes sleepten met kratten bier en een echtgenote van een sociaal opbouwwerker zei; „Dat dit allemaal zomaar in deze sta tige zaak kan Tevoren hadden de Leiperd- jongeren nog een beetje in de clinch gelegen met wethouder drs. J. G. van der Ploeg (jeugdza ken). Zij wilden weten waarom do beatkelder aan de Boompjes nog steeds niet open was. Het le verde eert klein beetje vuurwerk op, vooral nadat drs. Van der Ploeg de woordvoerder van het stichtingsbestuur van de Leiperd „onzindelijk denken'1 verweet. F. Melcheris, G. G. J. M. Pooth, prof. dr. H. Wentholt, mevr, A. M. van We- rlng-Cömmijs, A. J. Th. van Eyndho- vén, R. J. Ou wend Ijk, ds, W. R. van der Zee, G. A. Nap, N. Schouten, H. Been, J. de Loopor, moj. A. Damen, mej. E. M. C. Jórdflan, L. W. Broer, A. van Gees. H. Daim jr., prof. mr. H. van den Br.nk, mr. J. G. Bannink, A. J. W, Beek, Voorzitter is de heer Nap. eecretaris de heer Van den Brink. Bekend werd dat de Rotterdamse Jou ad Oemeenachap voorlopig cle werkzaamheden van de nieuwe raad blijft behartigen, Maar daarnaar moest wel wórden gevraagd door een perioneelslld van de RJG, ZIJ vroeg «.«MM Wd.». u (Van een on tér verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De R'iUdcn'eti aan de medlsohe faculteit Rotterdam, die 1 liet studiejaar 1080/1967 Eh 1967/1608 r|jn begonnen, sullen aan het einde van nun zesjarige opleiding het nrisdlploma krijgen. Met Ingang van het nieuwe studiejaar gaat de oplcidlug zeven jaar duren. De mUvV.sr van onderwijs en we renschappen, dr. G. H. Verlnga, heeft di. meeg^ïetd am het besuur van Hf fa:n! D ml.i's er heoF hiermee on-nif '"en wgnemen, die onder d" stilden en was ontstaan naar ann- Ir ilng van u! la logen van de minis- icr in eon onderhoud met de Kamer- commissi::» voor onderwijs en volks- gszond-heid, De studenten leidden u-it dj opmerkingen af. dat de studie zeven Jaar zou gaan duren. in prol est brie ven aan het faculteits bestuur cn de tn in Later hebben de stu denten erop gfwezzn. dar zeker tach tig percent van hen Rotterdam als s udies ad hebben tfékoxen, omdat hier een zesjarige opleiding was. Ook tlj- dfif! *1- VT-I'ch'lnpadogen van enige tijd flrlr venr adtplrani-s'.uden'on is g2zv.g.l. Ï3. de opleiding na zes jaar met ten ar', a diploma kon worden nf- «:;7- .i. Thai* drr?i minister mee, da' d'ginen J'p in voy> >mber van dit jaar hun studie beginnen aan een medische facul'eit (ook die te Rotterdam) aan het ©inde van het zesde jaar het exa men a«s*s!ent-arls kunnen afleggen. Zij kunnen dan wel een gesalarieerde •medische func i? gaan vervullen, maar zich nog ntet als zelfstandig huimrt* vestigen. Dat is pas mogelijk na een aan vullende «tudle van een jaar. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM. woensdag. TU- d«ns een bijeenkomst In het gebouw van de N.E.H. op dinsdag 18 Juni «ui len Rn 'rrdnmse s udentcn cle struc tuur v»n het wetenschappelijk onder- wijs in het algemeen on die vun het w.o. te Rotterdam in hel bijzonder ter dlMC'lis-dr- ellen. Op de vorg'ujor g ;<nt he dagelijks bestuur vim de Netiorlaiv's'» studen tenraad aanwezig zijn, alsmede de rector magnificus van de N.E.H., cun vertegenwoordiger vun de curatoren en een vcrUwnwr'irdlgor van de me dische faculteit UoUerdnin. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Vanmid dag is op dc begraafplaats „Hofwtik" in Overschie hel stoffelijk overschot ter aarde besteld Van de zaterdar JL op 74-jarlge leeftijd overleden dr. J. Ouweleen. Dr. Ouweleen was aanvankelijk huls- en later kinderarts. Van 1916 af was hij verbonden aan de Inspectie bij het gemeentelijk schooltoezicht te Roltrdam en lot op hoge leeftijd wna hij leider van verscheidene consultatie bureaus van de vereniging tot be scherming vun zuigelingen en het Groene Krui*. MAASSLUIS, dinsdag Nadal was gebleken dat er aanstaat werd geno men aan hetgeen op de Maassluis* kermis door ..Afrika show" toerd ge presenteerd heeft de politie contact opgenomen met de exploitant «ar» riere Inrichting. Het bleek, dat een „neger" een vertoning aaf. uxmrblj hij wc ra voorgesteld als te leven in een nog volkomen ongeciviliseerde stoat die het nodig maakte hem ann een ketting le leggen. Dc exploitant J. Westenberg bleek bereid de „neger" te ontketenen, doch voelde cr overigons niets voor om de voorstelling Ingrijpend te wijzigen. Als „neger" tract oen bruin ge schminkte compagnon van de heel Westenberg op. Nadat, op zaterdag 25 mei te 20.00 uur dc voorstellingen weer waren be gonnen verscheen te 20.45 uur een groep jongelui op het kermisterrein, die pamfletten gingen verspreiden met de volgende inhoud; In een t(|d «enarin toch ni zo veel discriminatie plaatsvindt, komt het ons nis teer onsmakelijk uoor op een kermis hiermee nogmaals geconfron teerd tc worden. Het is namelijk een ernstige taak van racisme als men (zeer zeker als broodwinning! pro beert geld te verdienen aan de tegen stelling hltiTik-mnrrt. In de betrokken tent (Afrlka-shoio) wordt namelijk de neger (een z.g. Afrikaan) afgebeeld als een toildc aan een kettinkje die alleen maar droge rijst en ruwe tabak kan «ten, en ion armee men kan uechten. Stel je eens voor dat je zelf een kleurling bent cn jc 2iet daar je rasgenoten op een clergal(jke misselijke laUze afge beeld. We vragen Je daarom deze tent te boucoietx. Als je het toch per sc u'ift bekaken, bek\jlc het dan in ieder geval kritisch". Dc jongelui posteerden zich ver- volgen» voor de tent. Dc vrouw van de exploitant z«t daarna, met een lat be wapent! bij de kassa, terwijl haar man binnen rle voorstelling leidde. Even la ter sprak dc exploitant dc bedoelde jongelui dreigend toe. De politie heeft getracht wat olie op de golven tc gooien, hetgeen niet zonder resultaat Is gebleven. De actio van de Jongelui hnd aanvankelijk een averechts resul taat. Er gingen nl. meer bezoekers na het verspreiden van de pamfletten de tent binnen dan cr voor. Te plusminus 21.30 uur achtte de exploitant blijkbaar -- gelet op de si tuatie dc tijd gekomen om de voor stellingen te beëindigen. De jongelui verlieten het terrein, wunrna geen In cidenten meer plants vonden. In het weekend Is de kermis afge broken Aan de gemeentelijke opleidings school voor kleuterleidsters. Lange Hi IK* weg 233, slaagden op 27 mei ue volgende kandidaten voor cle akte van bekwaamheid als leidster bij het kleu teronderwijs: A. W. Hoekstra. A. Kar reman, Y. Leening, T. W. Lodder. J. Ooms, A, E. Pijl, T. W. J. Y. Reudlnk, B, J. C, Rietveld en E. L. Sohomper. t Voor het eerst in de geschiedenis van de statige burgerzaal werd op het parket op beatmuziek ga- danst. (Van onze correspondent) ROTTERDAM, woensdag In Per- nis sal in de periode van 1 Juli lol 3 augustus een uitgebreid programma van vakantie-bestedingwordeh geor ganiseerd. Do plaatselijke verenigingen en or ganisaties werken hiervoor nauw sa men met de wijk raadscommissie voor vakantie-besteding. Het programma wordt op 7 juni de finitief vastgesteld. Het zal o.m. om vatten: een speurtocht in het recrea tiegebied, hei maken van koude scho tels, prestatie zwemmen, rolschaatsen, handenarbeid, een flelsenrally en een vliegerwedstrijd. ins all&ile van de stichting raad voor jeugd en Jongeren het nlernve overkoepelende orgaan dat de Rotter damse Jetifd Gemeenschap gaat Ver vangen, Bij döïe installatie gaf dra. Van der Ploeg als opdracht aan de rand „een antwoord te vinden op de situatie van vandaag, Punt één op de agenda moet zij» de kritische vraag naar de kwali teit vah het bestaan." Tevoren had hij gezegd dat het zijn taak Js een „democratisch, actief jeugdbeleid te voeren als onderdeel van eén actief welzijnsbeleid." Wethouder Van' der Ploeg zei ver volgens inspraak van de jéugd in het beleid zeer belangrijk tc vinden. Het protest van de jongeren moet serious worden genomen, zei hij. want een conflict kan constructief zlln. HU voegde daaraan toe dat dé ouderen óp een gegeven ogenblik--evenwel het recht moeten behouden >,hee" te zog gen tegen het protest, bijvoorbeeld als het om een verouderd anarchistisch protest gaat," Voorstellen Veel succes had hU niet mei t^jn woorden. Er moeit om gevraagd war den voordat dr«, Van der Ploeg «lob de nam de raad ann hê' voor namelijk uit ouderen beslaande pu tti i iiWr <i s ellen. 'Ve "tad blijkt te basman uU: mej. D, D. Snoek, drs. L. van Leeuwen, l. moest melden en of zH haar salaris nog wel kreeg doorbetaald. Uit het antwoord bleek dat het personeel kan aanblijven, Schriftelijk was hierover- evenwel niets bekend gemaakt. Tevoren had dra. Van der Ploeg ge zegd dat van de nieuwe raad in het komende Jaar geen „grote zaken" mo gen worden verwacht, omdat de raad eerst organisatorisch van de grond moet komen. Zijn opwekking aan de verenigin gen lid te worden van do raad vond nog niet veel gehoor, getuige de me dedeling van een woordvoerder Van een sociëteit VOör mlnder-vallden dat hij do gang v&n zaken eerst wil af wachten. Gebouw De heer A. Snoep van de Rotter damse Jeugd Gemeenschap sol even later niet te hopen dat de nieuwe raad «en „Boftenonhlndjc" wordt, Mij raad de de raad aan desnoods niet de orga nisatie van 'n nationale speelwock op slch te nemen, maar er ln ieder geval voor te so r gen dat er een gebouw komt voor „communicatie, creativiteit en vrijheid' begrippen die wethou der Van dér Ploeg in zijn toespraak had gebruikt. Vanuit de zaal werd er nog een naar keer op gewezen dat de leeftiid van de leden van de nieuwe raad veel te hoog Is. In antwoord dööron *ei ds wethouder dat dc raad inderdaad re presentatieve? moet worden. Eddy Treytel en Wlm van Hanegem, de nieuwe aanwinsten van Feijenoord, zijn gisteren voor het eerst bij hun nieuwe werkgever In actie geweest. De ex-Xerxes/DHC'ers hielden na een medische keuring een lichte trai ning onder leiding van cefenmeester Ben Peeters. Vrijdagmorgen zullen zij voor het eerst met hun nieuwe teammakkers trainen. (Van onie sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. De kans Is grootdat Lazar Radovie de Joegoslavische speler van Xerxes/DHC, liet volgende seizoen voor PSV gaat spelen, Aanvankelijk zag het er naar uit dat Radovie zijn clubgenoten Treytel cn Van Hanegem naar Feijenoord tou vergezellen, maar door bemoeienissen van Kurt Under, de nieuwe trainer van PSV, gaat dit höogsïwaarschjJtiHJk niet door. (Van onze npor'redac'lc) ROTTERDAM, woensdag. In de strijd om de Vaan-cup heeft Zwart Wit '28 gisteravond op eigen terrein een nederlaag (2—3) geleden tegen Feijenoord-3, BIJ de rust was de stand 2—1 in het voordeel van Feijenoord. Ongeveer 600 toeschouwers zagen Jan Rooymans (Feijenoord) de score openen. Wander maakte gelijk, maar nog voor de rust kwamen de gasten dank zij ecu uüitekenc' dvelpv-nt van Frans Struis opnieuw voor. Dezelfde Spelers maakten er na tlè herva'tlng 1—3 van, alvorens Helleman de eind stand op 2—a bepaalde. ER gebeuren in deze stad din gen die men niet voor moge lijk houdt. In de Pieter dc Raad- straat (een xtystrant van de Wa- lenburgcrwcg) woont een uk leemtaande vrouw die al vier weken buiten haar schuld geen elektriciteit heeft. Het is me vrouw E. Rodemakcr (68). 2(J heeft het gevoel gekregen, dat xe door do betrokken Instanties in een boekje wordt gedrukt De bovenburen van mevrouw Rade- maker begonnen eon maand geleden aan een verbouwing. Daarbij werd per ongeluk een buis van de waterlei ding stukgestoton. Gevolg: lekkage bij mevrouw Rademaker. Omdat de hoofdkraan was dolgedraaid moest cle waterleidingbuis worden dlchtgesla- f.en. De drinkwaterleiding kwam en let de kraan repareren. Dat was op zaterdag voor Koninginnedag. Aangezien de lekkage gevaar ople verde voor de elektrische bedradingen werd het energiebedrijf gewaar schuwd. Het GEB besliste dat ae elek triciteit in do woning van mevrouw Radcmaker moest worden afgesloten. Alle bedradingen (oud en verdroogd) werden afgekeurd. Terecht natuurlijk, maar mevrouw Rademaker zit nu al vier weken zonder stroom en het ziet ernaar uit, dat het nog veel langer kan gaan duren, want er gebeurt niets. De beheerder van het pand (N.V. Van Alphen en Co. huizenbeheerder, Meent 106) blijkt zich niet zo erg druk te maken over het geval. Een week nadat mevrouw Rademaker de beheerder van het euvel op de hoogte had gesteld kwam er een elek tricien (©lek trie Kelt P. Hoogenboom, Molenvliet 123). Deze elektricien is nog steeds nlrt tot repareren overge gaan en dat zal ook wel niet gebeuren, want het GEB heeft mevrouw Rade maker meegedeeld, dat de betrokken installateur niet door het energiebe drijf wordt erkend. Mevrouw Rademaker heeft inmid dels een kapitaal aan portokosten en telefoongesprekken uitgegeven om de instantie» ln beweging te brengen, Ze heeft nu zo'n beetje alles geprobeerd, maar zonder resultaat. De beheerder had haar beloofd, dat de elektrische bedradingen binnen een week zouden worden gerepareerd. Het zal wel niemand verbazen, dat de eigenaar vnn hét huis reed» in Ja nuari meedeelde, dat hij de huur met vier procent (de beruchte verhoging) zou verhogen. Gelukkig Is mevrouw Rademeker zo verstandig geweest de huuvadvies- commissie te raadplegen. De huurad viescommissie heeft haar geadviseerd de verhoging niet te betalen tot het moment, dat huiseigenaar/beheerder de elektrische bedradingen heeft laten repareren. Dat zal nog wel even du ren. Van links naar rechts de heer T. J. van Gelder, directeur van de vierde technische school, Ir. K. van der Pols, voorzitter van de vereniging, mr. J. H, Grossheida, staatssecretaris van onderwijs en een Its-leerllng die een drukpers, eens In gebruik bij de vereenl- ging De Ambachtsschool te Rot terdam, demonstreert. yin De Doelen wordt dexe week een bijzonder interes sante tentoonstelling gehou den ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan van de vereni ging De Technische School, waarover in dexe krant al het een en ad er is geschreven. Motto van de expositie: „de doel stelling van het onderwijs en de plaats van de leerling ln de school gedurende de periode 18661B68", een lange zin die veel saais doet veronderstellen. Maar vergis u niet; de tsntoonstelling die hier door de gezamenlijke inspan ning van de schol enen de leerlingen is tot stand gebracht is Iets bijzonders. Je zou bijna kunnen zeggen, dat het geheel artistiek Is verantwoord. Het was natuurlijk heel makkeluk geweest wat machines en gereedschappen te zetten met toelichtende teksten erbïl. Dit heeft men bewus willen vermij den. Op originele en speelse wijze zijn d« markante feiten uit de geschiedenis van het technisch onderwijs aan de orde gesteld. Wat er te zien is? Ach, gaat u 2elf eens kijken, Het kost u niets en u hoeft niet naar de tentoonstelling e zoeken; Je ziet hem zodra Je binnen komt. Mij moet hog wel even vas het hart, dat de „inzending" van het met selen een prachtstuk is: een gestileer de metselaar, die een stapel stenen op de schouder torst. Bi)2onder fraai is ook de van ouderwetse nagels ge maakte plastiek. Bij deze Inzending slaat ook een bakje met zulke nagels die vroeger met de hand werden ge maakt. Ik kreeg sterk de indruk, dat ze er liggen om door de bezoekers te worden meegenomen, een aardige ma nier om het aantal bezoekers te tellen. Ik heb maar een mooie uitgezocht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Na de vriendschappelijke ontmoetingen tus sen de biljartvereniging Engels én driebanders van 't Zuid uit Gent in België waren de Rotterdammers defi nitief eigenaren geworden van de Van Acker-trofee, Do wlsselprljs was toen tienmaal verspeeld, namelijk vjjf keér te Rotterdam cn evenveel keren in Gcnl. Het s!aa' nu vas dat dit jaar lijkse drl~bandeniotrnoo! zal worden voor'.gssa Voor beü'.e clubs zal. een pleeg van tien spelers uitkomen. De eerste vyed- strijden zullen plaats'hebben op zater dag 8 cn zondag 9 juni 'in de biljart zaal van hei Groothandelsgebouw. Het zijn spelers van verschillende sterkte, doch dc veroverde match punten zul len de doorslag moeten geven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De leider ln het toernooi om de Rlvel- la-wlsselprijs, Jaap Schmltt, had het dinsdagavond niet moeilijk tegen Jacq Barzilay en won onbedreigd. Moeilij ker had Arle Biemans het, want hU moest twee partijen spelen, eerst te gen Rob Bongers en daarna tegèn Frans Bik. Beide ontmoetingen ein digden ln iljn voordeel. Ook Bik en Barzilay moesten twee partijen spe len, dooh daarvan ging er een voor Bik verloren, terwijl de andere deel nemer geen matchpunten kon noteren. Het gevolg van dese gang van aaken was, dat Biermans zich naar een ho gere plaats op de ranglijst werkte en zijn algemeen gemiddelde kon opvoe ren. Schmltt was de enige, die een'serie van drie cijfers noteerde. Na een me- tig begin volgde een beurt van 261, onmiddellijk gevolgd door een serie van 80, zodat de topman 402 carambo les in vier beurten had, dus met een moyenne van honderd speelde. Toen zakte het peil en voor de resterende 43 caramboles waren ook nogvier beurten nodig, In het duel tussen Hor sten en Bik was eerstgenoemde er to taal utt. HIJ kwam niet eens tot hon derd caramboles. Bik speelde zeer produktlef en eindigde met een moyenne van bijna 32, Later, tegen Biemans, bleef hij aanmerkelijk lager. Biemans, die zeer moeilijke stoten fraai oploste, miste meermalen een voudige stoten, doch Bik kon van de kansen., die hij, kreeg, geen gebruik maken. Donderdagavond komt het einde van dit toernooi. Dan worden de par tijen De Zeeuw tegen Biemans en Schmltt 'tegen Van Straalen gespeeld. Dt uitslagen: Schmltt 450 450 S 201 56.25 Bnrzüay 350 152 S 61 19.— Biemans 353 350 16 56 2L 67 Banjers 250 we 46 74 10.93 Bik 350 380 lil ee 31.01 Ksrekn 350 S3 111 26 .6.45 Van Straalen 400 400 37 64 14.01 Barzilay 350 281 27 36 9.2? Blemana 380 350 30 63 17.50 Bik 330 37S SO 67 13.75 (Van ou» sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Klaas Teriuin, tot voor kort assUtont-traioer b(f Xcrxes/DIIC, zal hel volgende sei zoen de Rotterdamse amateur vereni ging VOO gaan trainen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1