Directrice 'De Brink' ten strijde tegen het zedelijk verval Er is iets losgemaakt in Afrikaanderwijk in dit gebied gaan de spaarbanken samenwerken om u nog meer service te geven! hier is het eerste resultaat! DE, directrice van het huurt» huis „de Brink" in Rot terdam-zuid, dru, E. M. Dekker, is het afgelopen weekein<le ten strijde getrokken tegen sex, por nografie en naar haar mening decadente toestonden rondom een kunstschilder. voor u een keuken koopt... Sparta mag geen misstap meer begaan ROTTERDAM RIJNMOND FRANS HAPPEL Mr. J. Klaascsz opent nieuwe gemeen landshu i s van Schieland Optreden twee harmonie- en drumbands in Pernis Grieven Sociale raadsman ook voor de Af rikaanderwij k Gezwets Onjuiste regie Vakkennis pagina 4 - donderdag 30 mei 1968 Het strijdperk lag in haar eigen buurthuis, waar de plaat selijke afdeling van de Vrijzin nige Christelijke Jeugd Centrale in samenwerking met een aantal buurt- en jeugdverenigingen een twee dagen durend evenement had georganiseerd onder de titel „Express (O) Spul". Vrijdagavond otn half elf weigerde mejuffrouw Dekker verder onderdak te verlenen aan het V.C.J.C.-gebeu- ren. ZU «af te verstaan dat het peil van Expres (O) Spul zo laag lag, dat het niet langer tc recehtvaardigen waa „de Brink" hiervoor te lenen, liet evenement werd dus vroegtijdig afgelast, met als gevolg een strop van ca. 80o voor de V.C.J.C, en een boze en teleurgestelde directeur van bet Jeugdcentrum „Ruimte", de heer J. H, Jonker (25), die voor de V.C.J.C. het evenement had georga niseerd. Verw-jten over en weer. Mej. Dekker meent dat de heer Jonker in rijn programma geen rekening heeft gehouden met de leeftijd van de be zoekers en de zedelijke normen,'ter wijl Jonker dit waanzin vindt en de afgelasting als een typisch voorbeeld van gezapigheid en conservatisme in het buurthuiswerk ziet. Mej. Dekker: „Wat er vrijdag avond gebeurde kon op een gegeven moment niet meer. De directe aan leiding voor het afgelasten? Nou eerst die zogenaamde palni-in met de kunstschilder Martin Legerstee. Hij wikkelde zich in cïoset-apier, waarna de omstanders emmers verf en water over hem heen mochten «ooien. Toen dat gebeurd was, ging hij over stukken papier rollen en kronkelen. Wij in „de Brink" willen uit dc mensen de creativiteit halen die er in zit, je kunt niet star zijn, maar dit was een vreselijke troep en had niets fnet een creatieve uiting te maken. De buurt (de paint-in had voor het buurthuis plaats) heeft er dan ook aanstoot aan genomen." Het optreden van het cabaret „La- marotte was voor mej. Dekker de druppel die de emmer deed overlo- rn. „Het is momenteel zo dat sex In maar voor kinderen van twaalf en dertien jaar waren de teksten te sexy en te dubbelzinnig. Voorbeelden? Ja, ik heb het zelf niet gehoord, want ik zat hier boven op mijn kamer. Enkele van mijn jongens. leden van De Brink bedoel ik, kwamen naar me toe en zeiden dat hét. niet kon. Toen ben ik naar beneden geguan, heb het cabaret even aangehoord en kwam tot de slotsom dat het evenement gestaakt moest worden. De meeste vertegen woordigers van de deelnemende ver* eniglngen. ook de V.C.J.C., waren zeer reëel en gaven me wel gelijk. Alleen de heer Jonker kon het niet begrijpen." ADVERTENTIE; wilt u ar eerst zoveel mogelijk zien Dat kan In ouzo showrooms, u kunt ir tovans zian wilka tegel er hat biste bij put. Kunststofkeukons vanaf f 389.- OespraldB betaling mogelijk ZOMERHOFSTRAAT 60 Ook 's zatcrdsQi cMpend vin 9,00-17.00 u, UNSCHOTENSTRAAT 32 Ook 's zatardsQ* geopend ven 11.00,15,00 u. I ROTTERDAM Dra. E. M. DEKKER wansmaak (Van een onzer verslaggeefsters) j ROTTERDAM, donderdag. Het nieuwe gemeen landshuis van Schie land zal op dinsdag 11 Juni officieel geopend worden door mr, J. Klaasesz, commissaris der koningin in Zuid- Holland. Het hoogheemraadschap van Schieland komt In een geheel nieuw pand aan de Willem Ruyslaan, het oude .Schlcltmclhuis' aan de Een- drachtsweg wordt gesloopt. (Van onze honkbalmede werker) <11 lll'J.Ill ROTTERDAM, uJSglaaill donderdag Nd Sparta's achterstand op Haarlem Ni- cols is gegroeid tot vier punten staat de Equipe van coach Henk Hendriks vo>or de zware opgave «een misstappen meer te mogen begaan. De „doublé" in het komend pink- sterweekelnde levert mogelijkheden op voor herstel van het gedeukte prestige. Het tot dusver falende ABC komt zaterdagmiddag naar nieuw Vreelust en maandag volgt voor Spar ta de uitwedstrijd, ABC heeft de pech dat juist de sterkste werpers betaalde voetballers zijn (Doby Peters en Ruud Geestman). Feijenoord vecht maandagmiddag op het Harga-sportcomplex de semi- dobry tegen Schiedam uit. Gezien de magere prestaties van het nog puntlo ze Schiedam mag op een Feijenoord- zege worden gerekend. In de tweede klasse wacht een interessante strijd. De belde Rotterdamse vertegenwoor digers, Euro Stars en Neptunus, gaan tweede pinksterdag aan de Abraham van Stolkweg uitmaken wie zich kop loper mag gaan noemen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Op Plein 1953 In Pendrecht zullen zater dagmiddag om vier uur de Engelse .Avely Silver Band' en de harmonie ën drumband van Van den Bcrgh en Jurgcns N.V. optreden. De Engelse drumband zal in het pinksterweckelnde als gast van de harmonie S.V.D.B. verschillende uit voeringen gevén. Zondag treden de gasten en gastheren ook samen op in Scheveningen. Bij aankomst op het vliegveld Zestienhoven worden de En gelsen muzikaal onthaald door de Rotterdammers. Ook de Rotterdamse majorettes zullen clan een uitvoering geven. VY'ANAVOND wordt in de Afrikaanderwijk een openbare ver gadering gehouden over de problemen in de wyk. Bewoners kragen in gebouw Pretoria de gelegenheid met vertegenwoor digers van de gemeente van gedachten te wisselen. De aanleiding tot deze bijeenkomst is enigszins pikant. De heer J. de Boer, hoofd van de afdeling voorlichting van de stichting raad voor het maatschappe lijk welzijn, heeft in het orgaan van deze stichting „Maasmondig" een artikel geschreven dat grote verontwaardiging onder de bewo ners heeft gewekt'Zoals de heer De Boer deze week op een perscon ferentie vertelde werd door actieve Afrikaanderwykbewoners aan geboden hem alle hoeken van de w|jk te tonen en andere vriendelijk heden, waaronder een loden pijp in de nek: Dan moet de heer De Boer wel wat geschreven hebben! Dit o.a.: „In zeer veel gezinnen komen span ningen tussen de ouders voor; «rou- V)en door hun man verlatenvormen geen uitzondering. Het moeien-trou- wen is een oude ingeroeste moraal, funest voor veel gezinnen. Een reden ia vaak de vlucht uit een beroerde ge zinssituatie of het gevoel eenmaal ge trouwd, geteld te worden. Talrijke fi nanciële problemen zijn op dit jong moeten trouwen terug te uoeren. Er wordt in het begin veel op a/betaiing gekocht, waardoor men later eindeloos in. de schulden zit en er dikwijls geen gat meer in ziet. Het traditionele geza menlijke koffiedrinken ia wellicht ook een reden voor het kopen op afbeta ling: zij wel, dan ik ook. Misstanden op woninggebled verhogen het aantal financiële problemen. Juist omdat voor de meeste woningen in de Afri kaanderwijk geen huurvergunning is vereist, is er veel vraag naar déze wo ningen, De niet erg sociaal-ingestelde huiseigenaren vragen dan ook /tfcse bedragen ais sleutelgeld, terwijl zij la ter niet bereid zijn om ook maar een cent aan woningverbetering te beste den". Een ander stukjes: „De opvoeding van de kinderen in de Afrikaander wijk komt voor rekening van de moe der. Kankeren is de gewoonste zaak van de wereld, problemen worden dik wijls met slaag opgelost en verder wordt er enorm „afgekocht". De op voeding staat voor een belangrijk deel in het licht van pedagogische onkunde en onmacht". Over het justitiële beeld van de wijk: „Maar als wij uitgaan van het aantal malen dat burgers uit' een be paalde wijk de politie bellen, dan mo gen we daaruit afleiden dat de crimi naliteit In de Afrikaanderwijk relatief sterker moet zijn dan in het overige Rotterdam". Het is wel duidelijk, dat de heer De Boer dit artikel niet in de eerste plaats schreef om bij de bewoners van de Afrikaanderwijk iets los te maken. Zijn bedoeling was eerder de aandacht van de gemeentelijke overheid op deze wijk te vestigen. De heer De Boer meent: „De gemeente laat de Afri kaanderwijk links liggen". Dat zijn artikel in het blad Maasmondig zo snel tot daden zou leiden had hij waarschijnlijk nooit kunnen vermoe den, In de Afrikaanderwijk werden door diverse bewoners vijftig nummers van Maasmondig opgevraagd. Men wilde wel eens weten water precies over hun was geschreven. Zoals uit het voorgaande blijkt is dat weinig ver heffend. Inmiddels zijn de gemoederen in de wijk tot bedaren gekomen. De heer De Boer staat thans met een groot aantal bewoners op zeer goede voet. HU is zelfs lid geworden van een van de twee buurtverenigingen. Vanavond 2ai hij stellig optreden in de rol van ver dediger van de Afrikaanderwijk, In een deze week gehouden persconfe rentie merkte hij onder meer op: „Wat de mensen vooral steekt zijn de huren. Het gros van de woningen is in han den van asociale huisjesmelkers. Vele gezinnen hebben duizenden guldens besteed aan de verbetering van hun woningen. Opvallend Is ook dat tach tig/negentig procent van de bewoners '•onder meer da dreigbrieven van de huisbazen met betrekking tot de huurverhoging accepteert. Andere grieven zijn: het gebrek aan recreatie en de onderwijssituatie (het percentage scholieren dat voortgezet onderwijs volgt is laag vergeleken bij andere wijken). Zeer binnenkort beginnen in Rot terdam de eerste sociale raadslieden aan hun taak. Er zjjn er zes, waaron der een vrouw. Het lijstje van wijken waarin de sociale raadslieden gaan werken ziet er voorlopig als volgt uit: Oude Noorden, Spangen, Bloemhof, Lombardyen, IJsselmonde en Hoog. vliet, Aan de raad voor het maatschappe lijk welzijn is de vraag gesteld waar- Om de Afrikaamderbuurt geen sociale raadsman (of vrouw) krijgt. De eerste reactie op cteze vraag was de bewo ners van de Afrikaanderwijk weten ov3T het algemeen zelf wel de weg te vinden naar de gemeentelijke diienstsn en ins. anti es. Zoals de 2aken zich thans hebben ontwikkeld ziet het er naar uil, dat ook de Afrikaanderwijk zo'n sociale ■raadsman krijgt. Het artikel van de heer De Boer dm „Maasmondig" heeft de behoefte aan zo'n functionaris in deze wijk we! voldoende aangetoond. JONKER; „Met mej. Dekker heb ik voor het evenement eindeloos zit ten praten over jeugdwerk. Dat was heel leuk, maar achteraf blykt dat allemaal slap gezwets te zijn ge weest. De leiding en de vrijwilligers van De Brink namen het gebeuren niet en daarom kon dc aanwezige jeugd verrekken. Het experiment met Legerstee aoht ik geen voorbeeld van wan smaak. „Lamarotie" Is een doorsnee studenten-cabaret met een visie op J. H. JONKER slap gezwets Foto's Kees Weeda sex, politiek en religie. Neé, er zaten geen kinderen van twaalf, dertien in ■de zaal. De Jongens die naar mej. I Dekker zijn gegaan waren omstreeks 1 de twintig. Als ze bij mij waren ko men klikken had ik ze een levens grote trap onder hun achterste gege ven." Mej. Dekker*. „En In de gang wa ren pornografische tekeningen opge hangen. Dat kwamen ze me ook ver tellen. Ja, het gebouw is zo groot, ik kan tenslotte niet overal z(jnlT' Jonker: „Pornografische tekenin gen? Laat me niet lachen. Er hing een tekening met twee halve bolle tjes met een stipje er In en een spi raaltje er onder. Pornografisch niet waar? Dat iedereen behalve ik het eens was met de afgelasting is natuurlijk ook niet waar. Iedereen is alleen be- leefd gebleven, ik niet. Ik heb mijn spullen gepakt en ben weggegaan. Ik had genoeg van het gezeur. De V.C.J.C, is er voor 800 Ingestonken, dat is zeker. En men was net er ntet mee eens. Vraag het bijvoorbeeld maar eens aan meneer Broeksema van dc V.C.J.C. of mevrouw Van Lente van de A.M.V.J." 1AE HEER BOEKSEMA: „De regie va» de heer Jonker wa« volgens niet helemaal juist. Toen mej. Dek- ker de beslissing nam het cabaret te stoppen, was dat voor mtJ aanvaard baar. Jonker wilde de ideeën die hij bij „Ruimte" doorvoert, ook bij ons doorvoeren en dat was niet de be doeling. Toen ik die Legerstee b02lg zag dacht ik: moeten we voor die man nu vijftig gulden betalen? We hadden iemand willen hebben die met de omstanders samen crea tief zou kunnen werken, maar daar zijn capaciteiten voor nodig. In het begin zag Ik heel veel in de heer Jonker, later niet meer. In de gang van De Brink hingen iteeka.nfn.gen, waarop prompt door enkele bezoe kers obscene voorstellingen werden getekend. Dat vond hij niet zo erg. ik wel. Als er bewuste viezigheid wordt geproduceerd, kan ik dat niet aannemen. Ja, het is wel zo dat „Express (O) Spul" een fiasco Is ge worden." Mevrouw Van Lente: „Ik was nogal verbaasd over het abrupte einde van het cabaret. In het eerste kwartier waren de liedjes wel wat aan de seksuele kant, maar daarna niet meer. Jn de zaal begreep men ook Met helemaal, waarom er ge stopt werd. Ik vond het erg jammer. Pornografische tekeningen? Heb ik niet gezien, omdat ik het cabaTelpro gramma volledig wilde volgen. De gemiddelde leeftijd van de bezoe kers? Zo ongeveer twintig jaar zou ik zeggen. Een enkeling was jonger." IAE directrice van De Brink is niet van mening in dc toekomst eve nementen oin het genre van „Express (O) Spul" de rug te moeien toeke ren. „Het gaat ne$en keer goed en de tiende keer mislukt het, dat is niet zo erg. Maai* het is ook een kwestie van vakkennis, sorry hoor. Ik heb sociale en politieke weten schappen in Amsterdam gedaan, dan moet Je weten wat er leeft b(j de mensen. Als je daar dan dwars tegen ln gaat, gaat hel stuk." Jonker: „Ik heb alleen praktische kennis, veel evenementen georgani seerd en zo en dat la altyd prima ge gaan. Maar Ik werk ulet voor pad- vindersgroepen, doch voor volwasse nen en ik wil niets liever dan m|Jn ideëen omtrent het moderne buurt huiswerk in praktyk brengen." (ADVERTENTIE) Steeds meer mensen laten hun sala ris via de spaarbank lopen. Gebeurt dit via een der spaarbanken in het Delta-gebied, dan kunt u nti bij meer dan 200 spaarbank-kantoren over uw salaris direct beschikken. Waar u ook in het Delta-gebied bent, werkt of woont. Hebt u bepaalde reke ningen te voldoen, dan kan dat via de spaarbank - zonder extra kosten. Het geld, dat u niet dadelijk nodig hebt, levert u nog rente ook! Een reden temeer om uw salaris via de spaarbank te laten lopen! 'n publicatie van de BONDSSPAARBANKEN, SAMENWERKEND IN HET DELTAGEBIED De Spaarbank te Rotterdam Spaarbank Anno 1820 Schiedam Spaarbank Vlaardlngen Nuisspaarbank Maassluis Spaarbank te Dordrecht De Spaarbank te Gorlnchem Nutsspaarhank Alblasserdam Spaarbank te Delft Nuisspaarbank te Tholen Vlisslngsche Nutsapaarbank Nutsspaarbank te Middelburg Nulsspaarbank Mlddelharnis-Sommelsdtjk Nutsspaarbank Zlerlkzee Nutsspaarbank Gouda Leldse Spaarbank

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1