Dubbel jubileum Dr. Nolet stichting 'IRMA LA DOUCE' IS WEER TERUG H. RUSELER mSÊt&mmËMUP Rode Kruis Schiedam bestaat al 100 jaar Schiedatnse bioscopen Bij Mees Hope bent u voor aï uw bankzaken aan een goed Schiedams adres Mees Hope SCHIEDAM ZUSTER EHRENTRUDE ONDERSCHEIDEN MAK ZN. HET HONKBAL PROGRAMMA Aew*. ismm Dagboottocht voor invaliden Burgerlijke Stand Vilders film van musical Vncle mannen in -i een mat cliché AANRIJDING OP DE ROSBOOMLAAN Inbraak in bergplaats van distilleerderij Juniortoemooi van SVDPW KERK TE KOOP BRANDEN IZAAK JOPPE BRAND-WACHT DWS'ER PEDRO Rotterdamse receptionist botst tegen bestelauto Van Loenen voor autolakken twee terreinknechts lichtgewicht kostuums van 198,- TELEFONISTE donderdag 30 mei 1968 - pagina 5 m (Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM, donderdag. Drie gedenkwaardige feiten zijn gis teren in de Dr. Noletstichting herdacht in een beperkte kring per soneel en belangstellenden. In de eerste plaats het feit dat dit rooms-katholieke ziekenhuis veertig jaar geleden geopend werd. Bij die opening was toen reeds aanwezig zuster Ehrentrude, die dus mede-jubileert. Voor die toewijding is baar een Kon. Onderschei ding toegekend: de Ere-medaille in goud van de Orde van Oranje Nassau, die door burg. II. Roelfsema is uitgereikt. Van deze herden king is tevens gebruik gemaakt de voltooiing van dc zoveelste fase in de modernisering van de Dr. Noletstiehting, de ingrijpende ver bouwing van de oude klasse-afdeling en van de polikliniek, te vieren. Nfet de laatste fase, heeft de voor- iltter van het Stichtingsbestuur, mr. A F. A. van Velzen duidelijk gemaakt. In oktober dit jaar zal begonnen worden met de bouw van de kapej, mei mor tuarium en laboratorium in één ge- bauw. Het sluitstuk over ongeveer vier jaar zal dan zijn de tweede vleu gel aan de Stadhouderslaan. Dan zal de laatste vlerkante meter van het terrein benut zijn. Verdere uitbreiding is dan nog maar mogelijk op de Dr. Noletstraat, doch dat is gemeentelijk terrein. Dat wordt dan een zeer dure oplossing, waarschuwde burg. Roelf- sema meteen. Mr. van Vel2en wees er op dat de wijziging van de opvattingen in de R.K.-kerk ook de visie op de rooms- katholieke ziekenzorg heeft veran derd. De oude „sacrale sfeer" heeft plaats gemaakt voor de moderne me dische opvattingen. „Ook een katho liek ziekenhuis dient de ontwikkeling bij te houden en alle middelen aan te wenden voor de genezing van de zieke mens." Doch een indeling naar confessie achtte mr. van Velzen nog steeds een „redelijke grondslag" voor de verde ling van de taken. Daarbij is de Dr. Noletstichting bereid tot samenwer king met andere organisaties. Ere-medaille De huldiging van zuster Ehrentrude viel toe aan Burg. Roelfsema. Op 19 januari in Essen in Duitsland geboren, kwam zij in 1924 in het klooster van de H. Caroleus Boromeus „Onder de bogen" in Maastricht. Zij kreeg de Nederlandse nationaliteit. Enkele dagen voor de opening van de' Dr. Noletstichting, toen. nog een klein ziekenhuis, kwam zuster Ehren trude naar Schiedam, waar 2ij op de kinderafdeling werkte, om er later hoofd van te worden. Op latere leef tijd werd deze taak haar te zwaar, zo dat zij in 1958 bij de afdeling onge vallen kwam, om de laatste vier jaar het beheer van de apotheek op zich te nemen. „Maar uw vreugde lag in het helpen van de moeders en van. de pasgeboren kinderen. Met een trouw en een voor beeldige overgave, die ons stil maakt", verklaarde burg, Roelfsema voor hij zuster Ehrentrude de gouden ere-me daille opspelde. Mr. van Velzen drukte de waardering van het bestuur uit met een radiotoestel. Er waren meer sprekers en spreek sters. Zuster Alma namens de congre gatie, dokter Th, M. G. F. Moolhtiysen namens de medische staf, zuster C. Ossenbeek namens de verpleegsters en het personeel en tenslotte de directri ce, zuster Walburgia. Zij boden ge schenken aan, aan beide jubilarissen. De aanwezigen, onder wie weth. mr. M. J. M. van Kinderen, tal van artsen en. specialisten en vertegenwoordigers van andere ziekenhuizen en medische Instellingen, hebben de gemoderni seerde polikliniek bezichtigd. (ADVERTENTIE) Voor al uw kampeer-, sport en watersportartikelen Hoogstraat 125 - Tel. 267982 TENTENSHOW elke dinsdagavond gebouw Nieuwstraat 12 (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Wan neer zal het „Schiedam" en DUS ein delijk eens lukken om de eerste winstpunten te vergaren? Het „Schie- damse" negental gaat zich tweede pinksterdag opmaken om het zesde duel te spelen en dat tegen het Rot terdamse Feljenoord, dat koploper Tilburg op de voet volgt en niet van plan is om deze positie prijs te geven. De negen van Jan Schaefer zullen dan ook goed uit de bus moeten ko men om de eerste winst in huis te kunnen halen. Het duel begint om twee uur op Harga. DHS speelt op dezelfde tijd tegen het Haagse VUC, ook al geen gemak kelijke tegenstander. De Hagenaars hebben drie van de vier gespeelde ontmoetingen gewonnen en staan met zes punten op de derde plaats. De jon gens van Bob Soudijn krijgen het dus in Kethel niet gemakkelijk, maar mis schien zorgen zij voor een verrassing, DPZ blijft het goed doen. Zaterdag spelen zij in Rotterdam tegen WOR, de ploeg die zij vier weken geleden sloegen met 23—3. Of het deze score ook nu zal bereiken, is natuurlijk niet te bekijken, maar op een zege rekenen wjj toch wel. ADVERTENTIE Lijnbaan 51 summertime" a! -.mH m Licht Luchtig Comfortabel Elegant Luxueus En....vriendelijt in prijs 1 Zuster Ehrentrude, veertig jaar bij de Dr. Noletstichting kreeg de gouden Ere-medaille door burge meester Roelfsema opgespeld. SCHIEDAM, donderdag On geveer veertig chronisch invaliden uit Schiedam, ook normaal thuis zittende invaliden, veelal reuma- patienten, kunnen op maandag 12 augustus een dagboottocht maken met het motorschip „Koninglnne- plaai". Ook kan waarschijnlijk een beperkt aantal liggende pa tiënten mee. De kosten komen geheel voor rekening van de afd. Schiedam van het Rode Kruis, Voor aan- en afvoer wordt ge zorgd. De invaliden die aan deze boot tocht willen deelnemen, kunnen zich tot 15 juni schriftelijk aan melden bij het Rode Kruis-ge- bouw, Warande 95, Het bestuur van de afdeling zal zo spoedig mogelijk beslissen, wie aan de tocht kunnen, deelnemen. SCHIEDAM. Geboren: Patrick G. z.v S. A. .Gcrlln en C. I. Hermelijn. Edwin z.\ J. van Haren en J. van der Struis, Sylvia d.v, A. Ka Ik hoven en A, Suveel, Corstlaan z.v. P. van Dam en P. Matelnger, Margare- tha J. d.v. B. A. van den Berg en J. M. Do Koning, Overleden: F. A. Meijer 65 jr (Van ecu onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Als eeti van de oudste afdelingen van het Ne- derlandsche Roode Kruis, dat vorig jaar het honderd-jarig bestaan her dacht. moet de afd, Schiedam het ei gen eeuwfeest dit Jaar wat „in de schaduw" vieren. Twee jaar achtereen herdenken is wat overtrokken, vindt het plaatselijke bestuur, te meer daar aan het eeuwfeest van de centrale or ganisatie-vorig jaar al de nodige aan dacht is gegeven in Schiedam. Naast een feestelijke bijeenkomst in eigen kring, zal de jubileum-viering beperkt blijven tot een receptie op vrijdag 14 juni, van 17 tot 18.30 uur in het Rode Kruis-gebouw aan de Warande 95, Met een kleine tentoon stelling, waarbij o.a. de nieuwe uni formen zullen worden getoond. Want de R.K.-colonne gaat dc huidige „le- ger-kleding" wisselen voor een eigen grijs uniform, met nieuwe distinct! ven. Van de rond honderd loden van de Rode Kruis-afdeling zit het grootste deel, ongeveer 70 personen, in de co lonne. De primaire taak was en is nog steeds de rampenbestrijding. „Wij spelen geen oorlogje, maar wij zijn steeds paraat," verklaarde de heer M. B. Ten Have, wnd, voorzitter van de afdeling, die echter binnenkort dokter B. v.d. Eseh als voorzitter zal opvol gen. Sociaal werk De ram pen-organisatie kan echter niet uitgebreid worden; dat heeft geen zin. Daarom legt het Rode Kruis steeds meer de nadruk op het sociale werk. Een taak van onbeperkte om vang echter. Bekend Is hel Welfare- werk ouder dc chronisch zieken en gehandicapten. Zo de dagboottochten en de weektochten met het eigen schip de „Henrl Dnnant," zo ook de uitzendingen naar het Henrl DunaiU- huis en de Valkenburg, Verder de begeleiding van de Inva- - liden Sport ver. „De Ooievaars" en van de C.A.B.-tochten. Doch ook het Wel fare-werk bij de gehandicapten thuis, „Daarbij moeten nog velen over een drempel worden geholpen, om hulp aan te vragen," zegt de heet Ten Have. Och, het Rode Kruis heeft nog zo veel taken. Zoals de bloedtransfusie dienst die, in stilte werkend, onmis baar is. Of het Jeugd-Rode Kruis, waai' de heer Ten Have speciale aan dacht voor vraagt. „Wij proberen de jeugd te pakken. Voor de aanvulling van de colonne is dat hard nodig." Over de belangstelling 4van de Schicdamse burgerij heeft het- bestuur niet te klagen. De ledenwerf-actie van vorig jaar is een. succes geweest; evenals de collecte, onmisbaar voor de financiering van het werk. Voor de Pinksterdagen is „Irma la Douce", de Amerikaanse film van de Europese musical, ln huls gehaald. Een „feest van de ondeugd", dat twee en een half uur duurt. Een motorisch, zM het weinig levensecht verhaal van het Par Use hoerendom. Er hangt nog steeds een waas van romantiek rond het bedrijf van de da mes die de liefde zonder liefde bedrij ven. Men kan het terugvinden in. ro mans en toneelstukken, maar in de fUm ziet men het toch meestal slecht met hen aflopen, wamt dat hóórt zo. Biliy Wflider, de enige Europeaan on der de Hollywooders die nog voldoen de Eruopeaan 'is gebleven om van val se romantiek te kunnen houden, heeft het anders gezien. Dus mag Irma la Douce, in bijzonder fraaie kleuren, tot leven komen op de fümband en haar eigenlijk zo jtrieste leventje op een vermakelijke mander gaan herleven. Er is geen musical van gemaakt, wamt Wilder vond het verhaal 'belang rijker. Doch de sfeer van musical Is wél aanwezig; door do bewegelijke lichtvoetige toeta. Maar het iterkste punt van do film is toch wel de juiste keus van spelers. Voor Irma heeft Wilder Shirley Ma- clalne genomen; het langbenige sproe terige meisje dat alleen al met haar bijziende blik mannen verovert, die er een regelrechte levenswandel op na houden, Iaat staan hen die in Parijs van slippers houden. Het is een heer lijke rol, die op slapstickerige ma nier perfect wordt aangevuld door Jack Lommen als de politdeman-sou- teneur-lord. (PASSAGE. 18 j.). Een handjevol gehelmagenten van UNCLE (die van de t,v.) Is ln „Mr. Solo Schaakmat", op -zoek naar een stelletje boeven, da* deze keer een aantal cilinders met willoos makend gas uit een onderzoekcentrum voor biologische oorlogsvoering heeft gesto len. Achter de achertnen een zekere Alexander, met een ziekelijke heb zucht naar macht. Voordat de mannen van UNCLE het ■zaakje hebben geklaard, vloeit er wel het podige bloed, maar het 1s bepaald geen verhaal óm kapot van te'zijn. „Mr. Solo schaakmat" geeft de In druk te zijn samengesteld uit afval- materiaal van de Bond-films. Een le vensgroot diohé, dat beslist niet boeit, David „Man from UNCLE" Mc. Gal ium heeft bovendien een zeer beschei den rolletje. (MONOFOLE, 14 j.). MATINEES Het Passagetheater vertoont op de kinidermattnees op de beide Pinkster dagen en op woensdagmiddag voor alle leeftijden de oude komiek Joe E. Brown in „De Pechvogel". Monopole- Iheater varieert; op de zondag- en woensdagmiddagmatinees Elvis Pres ley in „Rissln.' Cousins" en op tweede pinksterdag de bekende tv-hond in „Lassie's triomf", in beide gevallen voor alle leeftijden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag, De 21- jarlge bromfietser B, G. P. v. d. H moest gisteren met een wond boven het rechteroog ln de Dr. Noletstichting worden behandeld nadat hij in de Boe boomlaan in botsing was gekomen met een personenauto. De 21-jarige schilder, komende uit een uitrit, verleende geen voorrang aan een personenauto, bestuurd door de 44-jarige W. A. v, <1, P„ waardoor een botsing onvermijdelijk was. De bromfiets wend totaal vernield, terwijl aan de auto behoorlijke schade werd aangericht. De heer v. d. H. klaagde bovendien over.pijn in.de nek. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In de vcraccljnsde bergplaats van de distil leerderij N.V. Herman Jansen aan de Breedst raat zijn gisteren 32 dozen iedere doos heeft een inboud van twaalf flessen gestolen ter waarde van ƒ5.000,-. De inbrekers hebben zich toegang verschaft door de afgesloten deur met. geweïd te forceren. Er zijn flessen jonge jenever, cognac en whisky-ge stolen. (Van een otaer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. SVDPW houdt op zondag 2 juni op xfln velden in het Harga-park voor de vijfde ach tereenvolgende keer het DC van Gend-jtuiorenioemooi", waaraan elf tallen van ASB, Nado-V, Poortugaal, T8B eu nataurlök SVDPW deelne men. De eerste wedstrijden beginnen om half tien. (ADVERTENTIE) (waar u gemakkelijk kunt parkeren) De "Bank van Mees", een vertrouwd adres in Schiedam. Al vanaf 1917. In die meer dan vijftig jaar zijn wij uitge groeid tot een vooruitstrevend bankbedrijf. Met alle faci liteiten om ook üw bankzaken snel en efficiënt te kunnen regelen. Dat kan gaan om een salarisrekening, spaar rekeningen, een beleggingsadvies, reisdeviezon, kortom, al die zaken waarbij u de service van ean moderne bank niet kunt missen. Wilt u meer weten over onze dienstver lening? Komt u dan eens langs voor een Informatief ge sprek. Of vraag telefonisch Inlichtingen. Ons nummer ts 010-269036. BANKIERS SCHIEDAM NIEUWE HAVEN 133 (HOEK B.K.LAAN) TEL. 010-SB9036 OOK GEOPEND DONDERDAGAVOND VAN 17.00 19.C0 UUR l~ks. H. J. J. Keljzer in de (hervorm- de) „Zoudagsbode" voor Schie- dam/Kethel: „In een advertentie in dc krant stomd, dat er in Schiedam een grote Rooms-Katholieke kerk te koop was. Een enkel jaar geleden bracht in Rotterdam een roomse kerk enkele miljoenen op bij verkoop. In een an dere buurgemeente werd nog niet zo lang geleden een bod gedaan op een vrij nieuwe hervormde kerk door een bekend kruideniersbedrljf. In Fries land is een overschot, aan hervormde kerken, die alle in de kleine dorpen te dicht bil elkaar staan en ontvolkt ge raken" Er achter liggen duidelijk veranderingen in -de structuren van de samenleving en de kerk. Bij de mo derne stedebouw raken de centra, die vroeger volkrijk waren, steeds meer ontvolkt. De mensen leven in de bui tenwijken en satellietsteden. De stads centra verzakelijken steeds meer. De kerken vormen geen levend middel punt meer, Bovendien zijn ze veel te groot. Hel onderhoud kost schatten gold, Bovendien is er nog altijd een. enorme versnippering van geeste lijke kracht door de kerkelijke ver deeldheid". „Ook hier komt gelukkig steeds meer verbetering: samen werk ver richten (zie in Voorburg), samen ker ken bouwen (zie in Waddlnxveen). Deze ontwikkelingen zijn niet te stui ten nu alle structuren zo sterk veran deren", Aldus Keljzer. In Schiedam ligt een Structuurplan op tafel een kans om samen te werken, samen te bouwen, Deze ont wikkeling is inderdaad niet te stuiten! TAE baldadige jeugd bezorgt de ■*-' Schiedomse brandweer veel werk! Van de 143 keren dat de brandweer ln 1967 voor brand moest uitrukken, lag ln 46 gevallen (dat is een derde!) de oorzaak bij de jeugd. Zo staat in het Jaarverslag vermeld. Ook al zal de aangerichte schade niet zo groot zijn (in ver-uit de meeste gevallen, nJ. 38, ging het om buitenbraadjes, van gras, afval enz,) het is toch een vervelend fek. Onachtzaamheid bij het roken en bij het verbranden van afval (ook sloopauto's!) komt met 10 en 9 geval len op tweede en derde plaats van de reeks oorzaken. BIJ de 143 branden werd in totaal voor f 1.232.150 schade aangericht, waarvan de industrie met f 1.121.200 het leeuwendeel van tie schade draagt. Van de elf met name genoemde grote re branden, waren er dan ook zeven ln bedrijven of bedrijfjes en drie aan boord van schepen tegen één in een woonhuis. Verder rukte de brandweer één keer uit op loos alarm en dertien keer op gerucht of onderzoek van brand. Twee en twintig maal verleende de brandweer hulp in andere vorm: het verwijderen van door storm losge raakte voorwerpen als schoorstenen en antennes; of het leegpompen van volgelopen kelders. "Waarmee de brandweer bewijst een dienstverle nend bedrijf ie zijn. TSAAC JOPPE, de man die al meer 1 dan tien jaar achtereen het Schie dams e nieuws voor het dagblad „De Rotterdammer" verzorgt, wordt vol gende maand 65 jaar. „Ik vind het welletjes", heeft hij tegen 2ijn colle ga's gezegd. Daarom zal hij er volgen de maand niet meer bij zijn. In het vervolg persconferenties, pollüebezoe- ken, etc. etc, zonder de sympathieke Isaac Joppe. „Om nog een klein beetje in de run ning te blijven, zal ik. Ud blijven van de journalisten-vereniging", ver trouwde hij ons kortgeleden toe. „Be grijpelijk", hebben de collega's toen geantwoord', want ook bij Joppe geldt: het bloed kruipt TIE leden van het brandweerkorps •*-' heten officieel niet brandweer man, doch „brandwacht". Dit slaat niet zozeer op het feit dat ze wachten op brand (ook wel), maar dat ze mos ten waken tégen brand. Daar moet men niet zo min over denken. In 1967 (zo meldt hot jaarverslag) hebben 26 brandwachten 444 maal de wacht moeien houden bij feest avondjes, to neelvoorstellingen, het vuurwerk, de kermis, enz! Dat nam in totaal 2.491 manuren in beslag, of gemiddeld 5 uur en 37 minuten per wachtdienst. Er zal dus wel vaak (smartelijk) ge wacht rijn op hat einde van het feest. Deze wachtdiensten worden wel ge honoreerd (uit de inkomsten van de brandweerrechten), maar dat is met om over te roepen. We hebben het even uitgecijferd: gemideld f 2.07 per uur. Dat is nog geen ƒ15 voor een eindeloze avond waken over het plezier van andéren, Wist u overigens dat er vergunning van de brandweer nodig is, wanneer tijdens een toneelvoorstelling wordt gerookt of kaarsen ontstoken? In X8Ö7 22 maal verleend. ARM, arm Wilton" zegt de DWS'er Pedro. Met deze uit spraak in het wekelijkse bulletin van de handbalvereniging DWS doelt Pe dro op het armolierig bestaan van col lega-ha mdbalclub Wilton. Het is prettig te lezen, dat Pedro en waarschijnlijk daarmee gelijktijdig vele DWS'ers in de bres springt voor handballend Wilton. Pedro schrijft verder: „Als het veld van Wilton nu moest verdwijnen van wege uitibredimg van de werf, goed 't Is jammer, maar het veld moet nota- bene verdwijnen omdat de directie heeft besloten er een golfbaan van te maken voor de directeuren en aan verwante hooggeplaatste personen van WF". De heer B. "Wilton heeft ons bij de opening van golfclub „Riverside" ver zekerd, dat de golfbaan niet uitslui tend voor het hogere personeel is. „Ie der lid wie dan ook is welkom", herhaalde de heer B, Wilton. „Boven dien kan ik me best voorstellen dat ook buitenlanders hier een partijtje willen golven. Nou, dat is dan ook goed". De laatste zin van. Pedro's tirade luidt:, „Voor „Golvend "Wilton" hopen we dal er niet al ie veel balletjes in het water van dc waterweg zullen verdwijnen. Hó, misschien kunnen ze daarvan wel een zwembad.maken". Hersenschudding gevolg van val met fiets (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De 15- jarige RIa van Eijk kwam gisteren met haar fiets op de Faifcweg te val len, nadat haar voorwiel het achter wiel van de fiets van haar 12-jarige zusje had geraakt. Zij kwam daarbij te vallen en moest met een hersen schudding naar de Dr. Noletstdohting worden overgebracht. BARENDRECHT, donderdag Op de kruising Barendrechtseweg-Achter zeedijk is woensdagmiddag de 27-jarige Rotterdamse receptionist met een auto van zijn bedrijf zonder voorrang te geven de weg bij de brug opgereden. Hij kwam in botsing met een bestel auto. De 4I-jarige mevrouw J. Tulling uit Rotterdam die naast hem zat kreeg daarbij een ernstige hersenschudding. Zij moest met spoed naar het Dijk- zigtziekenhuis worden overgebracht. Folo, film en projectie PASFOTO'a klaar terwijl u wacht. Foto van Vuur en. Hoogstraat 106, Schiedam. Tel, 266720. Let op Juiste adres.' Spuitbusje in 550 autokleuren. Dam 4145, Schiedam. Telefoon 206192. Gemeente Schiedam Bij de Sportraad kunnen worden geplaatst voor het onderhoud van de sportvelden Vereist: bekendheid met land- en/of tuinbouwwerkzaamheden waaronder het bedienen van tractoren. Salaris voor 2ö-jarigen en ouderen ƒ706,39 pan, (excl. 6uAi vak.toeslag). AOW/AW W-premie voor rekening van de gemeente; l.Z.A.-zlektekostenverze- kering. sportraad Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen 14 dagen aan het secretariaat van de Sportraad, Oude Kerkhof 19a. U mag kritisch zijn op onze HERENMODE HERENKLEDING Kenmerk van goede smaak Oranjestraat 21 Schiedam Swarttouw's Constructie werkplaateen en Machinefabriek Schiedam vraagt voor haar hoofdkantoor te Schiedam per 1 augustus a,s, Wij zoeken een beschaafde jongedame, in bezit van ULO-dipl. en bieden een prettige werkkring. Sollicitaties, mondeling of schriftelijk, aan óns adres: Nieuwe Waterwegstraat 5 - Schiedam, Tel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2