Ontstemming en bijval na rede van de Gaulle f-i11i Tekst van radiorede HET ROTTERDAMS PARCDL FRANSE PRESIDENT SCHRIJFT VERKIEZINGEN UIT Buigen of barsten Felle brand in chemisch bedrijf aan Korte Haven a m FRANSE LEGERLEIDING ACHTER WETTIG GEZAG DE SCfilHÖMMER léés die kftutt! Duits staalbedrijf wil zich in Nederland vestigen (Van onze correspondent) PARIJS, vrijdag. -- „Een oproep tot burger oorlog", zo karakteriseerden alle tegenstanders van president de Gaulle diens radiorede van gis teren, waarin hij de ontbinding van het parle ment en algemene verkiezingen aankondigde en waarin hij zich krachtig uitsprak tegen het com munisme en de burgers opriep tot het vormen van burgerwaclitcomités om de regering bij te staan. Het referendum dat op 16 juni zou worden gehouden is verschoven naar latere datum. Artikel 16 Franse grondwet HOGERE TEMPERATUREN EN ZONNIG WEER MET DE PINKSTERDAGEN KNMI De Bilt verwacht: 4! - ihi i N Wwp *1 %w£ i'A'v Éf j 'L J&* 1 i' in\ *V- A.»,. Demonstratie DE SCHIEDAMMER Woonplaata; Staatslening van 6%% a 99 Werk voor 2.000 man }|E SCHIEDAMMER elefot n, Redactie (010) Aifeó 05. Administratie (010) 2S"2 <9 na 17.,t0 uur (0!0) 13 'A iïo Abonnement'm ct pet «et k J Id in |mr Kn,irt<i.il Lo.-e mmnners el Poitgininummcr 39Sièl4 U.ink Ainnterilam-iïotterdam Bank te Rotterdam JAARGANG No. 128 ONAFHANKFLtJK DAGBLAD UITGAVE N V. HUT PAROOL HUOFDKEÜACTEUK. Mr tl. BANDBEKU DIRECTIE- Dm W.\AN NORDEN, B. DE VRIES VRIJDAG 31 MEI 1968 r\E Franse president heelt opnieuw gesproken. Vonge week vrijdag nog hield hij een vaag verhaal over allerlei vernieuwingen die zouden moeten worden doorgevoerd en waarvoor hij graag, via een referen- j dum, een nieuwe en massieve vol-| macht van het Franse volk wilo'e| hebben. Het klonk toen allemaal pathetisch, smekend en in de grond van de zaak onzeker. t Ditmaal was het heel anders. Het| referendum is uitgesteld, de kamer wordt ontbonden, als de omstandig heden het toelaten zullen tezynerüjd algemene verkiezingen worden ge-; houden maar voor de onmiddel lijke toekomst geldt: de Gaulle neemt het heft vaster in handen, Pompidou blijft gehandhaafd en het| gaullistische systeem neemt de handschoen, die het toegeworpen heeft gekregen, op. Het staat wel vast dat de Gaulle, die met stentorstem sprak en kenne lijk de indruk wilde maken van gro te vastberadenheid, tot deze kracht proef heeft besloten na overleg met een aantal generaals, die hem klaarblijkelijk hebben verzekerd, dat hij op het leger rekenen kan. QE GAULLE'S rede van de vorige week was een slap beroep op het Franse volk om hem nóg meer ver trouwen te schenken. Ia dait geval was hij dan bereid om, voor de zo veelste keer. het vaderland te red den. Ditmaal vroeg hij niet om ver trouwen, maar ging hij ervan uit, dat hij het al had of in ieder ge val dat hij een soort mysterieuze historische plicht tegenover Frank- E rijk had om het, zelfs tegen zijn ei-1 Een wil, te redden. g Opnieuw moet betwijfeld worden g of de Gaulle beseft wat er In zijn| eeuwig Frankrijk aan de hand is. f Het is werkelijk niet meer zo. dat| een klein groepje vreemde extremis- i ten probeert zijn wil aan een im-: mense meerderheid van fatsoenlijke en rustige burgers op te leggen. Er gaat een groncüzee van verzet tegen het gaullistische systeem over Frankrijk en die grondzee is mede door het hooghartig paternalisme van het gaulHsme zelf in beweging gebracht. Het is ten zeerste de vraag of in zo'n situatie een beleid van buigen of barsten nog iets redden kan. Het lijkt veel waarschijnlijker dat juist de aankondiging van zo'n beleid de tegenkrachten nog verder stimuleert en aaneensmeedt zodat bet immense gevaar opdoemt van «n Frankrijk dat aan de botsing tussen extremen voor lange tijd ka pot gaat. Juist het gaullistische regime heeft door zijn aard èn door zijn reacties van de laatste weken „links" gemobi liseerd en tot een front gemaakt. Het redelijke „midden" in het Franse bestel is hoe langer hoe meer ge dwongen tot een keuze tussen extremen dat is de klassieke si tuatie waaraan een democratisch sy steem (of wat daar In Frankrijk nog van restte) ten onder gaat. Voor het buitenland dat zich met Frankrijk verbonden voelt door cul tuur. door geschiedenis, door geo grafische ligging en door verdragen, ia dtt een verre van vrolijk ogenblik. Zwaar weegt de persoonlijke ver antwoordelijkheid van de Franse president zwaar óok weegt de verantwoordelijkheid van systema tisch de weg van de haat en de Nheesie 4e hebben gepredikt en tie redeljjkheid verachtelijk te hebben afgewezen. De president zei niet te zullen aftreden noch zijn premier te zullen laten vallen. Hij bracht hulde aan premier Pompi dou die, zoals de Gaulle zei, belangrijke wijzigingen in zijn kabinet zal aanbrengen. De gaullisten hebben de Gaulle in een grote demonstratie bun steun betuigd. Intussen houden de geruchten aan dat het leger, van wiens steun de Gaulle zich vóór zijn rede heeft verzekerd, zich gereed houdt 20 nodig naar Parijs op te rukken. Twee tankregimenten en twee regi menten infanterie zjjn in alle stilte van Zuidwest-Frankrijk naar Parys overgebracht. PARIJS, vrijdag (AP). Generaal de Gaulle heeft met zijn besluit om algemene verkiezingen uit te schreven het risico ingecalculeerd dat de kiezers een parlement samenstellen dat in meerderheid tegen hem la. Zou de Gaulle In de positie komen dat bU meent niet te kunnen sa menwerken meteen oppositie-regering die op een nieuwe parlementaire meerderheid steunt, dan kan hij of het parlement opnieuw ontbinden of het land per dekreet regeren. Hij is daartoe gerechtigd krachtens artikel 16 van de grondwet der vijfde republiek, dat bepaalt: „Als de instellingen van de republiek, de onafhankelijkheid van het land, de Integriteit van z(jn grondgebied of de nakoming van interna tionale verplichtingen ernstig en onmiddellijk worden bedreigd en de normale funktlonering van de grondwettelijke openbare macht staakt, dan neemt de president van de republiek de maatregelen die de om standigheden vereisen na hierover de eerste minister, de voorzitters van de Nationale Vergadering alsmede de grondwetsraad te hebben ge raadpleegd. Hiervan stelt hü de natie in kennis door middel van een boodschap". SCHIEDAM, vrijdag (ANP) Se dert vanmorgen woedt in een che misch bedrflf aan de Korte Haven in Schiedam een grote brand, waarvan de rookkolom tot ver bulten de stad zichtbaar la. Het hele brandweerkorps van Schiedam is voor de bestrijding van de brand, die aioh volgens de eer ste, nog onvolledige gegevens van de politie nog steeds uitbreidt. De brand weerkorpsen van Rotterdam en Vlaar- dinjen verlenen assistentie- Aan de bltaulng nemen 100 brandweerlieden deel. De oorzaak van de brand is niet be kend. Het vuur is ontstaan na een ex plosie in een opslagplaats van drogis ten]-artikelen. Door de explosie sprongen tientallen ruiten van woon huizen en winkels aan de Korte Ha ven. Voor zover bekend zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd. ADVERTENTIE) morgen voordoet melk er» puur krokantjes 200 gram van 99 voor 89 IJ ET slat er naar uit dat de pinksterdagen een voorbeeld gaan nemen aan het soanifo pass- en Hemelvaar tedèg we er. Met dit verschil dat de temperatuur hoger i»I worden. Beo sterk feegednütcebled boven ScawUnavtt en de Ooateee büjft ook boven WaaGEuropo een belangrijke rpl spelen. He» noemt lantaaem tete In ontvanc alntaar aal 4» eerste twae k drie dagen toch bet weer een sowers karabteg govt». De wted rbtmt tote «oor va noortoort nw omI-tel wldoeet. Daardoor sullen de middag tempera teren geleidelijk tot I* 4 24 traden stUten- Een iwak front» bif Schotland en Ierland aangekomen, verplaatst stah maar u"g-f m naar het enten en sal waarschijnlijk in de pinksterdagen ons land niet bereiken. Een grote gaullistische werd gisteren In Parijs georganiseer de ear1" 41i— j - - ..1 betoging see ra - maai datriJdei, van veteranen, do divude Lecïair en irfii gaulBetische jeugd, maar ook de comités van oudathjdere, de bona' alle andere paramilitaire organisaties VRIJ WARM Droog weer me» een heldere nacht. Morgen sonnig ep^rry warm. Morgen Zwakke tot matli telüke richtingen. Zon op; 4.26, onden 10.50 Maan op: 8*30, onder: 0,41 A v ikW0 Gisieren betoogden enkele honderdduizenden Fransen op de Champs Elysées te Parijs vóór het bewind van president de Gaulle Hoewel men zowel in Franse als Duitse officiële kringen blijft ontkennen, dat Franse eenheden uit West-Duitsland worden te ruggetrokken om in Frankrijk te worden ingezet, komen uit parti culiere kring berichten over troe penbewegingen tussen de Frans- Duitse grens en Parijs, President de Gaulle heelt ulet be kend gemaakt hoe hij een elude denkt te maken aan de stakingen, waarbij nog altijd tier lot vijftien miljoen mensen betrokken zijn. Io zijn rede zinspeelde de president er op dat, wanneer de huidige situatie in Frank rijk *al voortduren er constitutionele maatregelen genomen zullen worden om vrije verkiezingen te waarborgen. Het feit dat hij de prefecten in de departementen de bevoegdheid van regen ngscomimissans heeft gegeven betekent onder meer dat dezen in hun gebieden arbeiders kunnen requireren en andere maatregelen kunnen nemen die verwant zijn aan de staat van be leg. Politieke waarnemers vragen zich af of de communisten en hun bondge noten het risico van een burgeroorlog durven te nemen en verwachten dat niet-communis! faoh links de gelegen heid van een verandering langs wetti ge weg, die de verkiesingen bieden, zal toejuichen, waardoor de commu nisten geïsoleerd zouden worden en hun weinig anders zal overblijven dan mee te doen. Een eerste aanwijzing hiervoor is dat de vakbonden, die zich overigens In bittere bewoordingen over de rede van de Gaulle hebben uitgelaten, hun looneisen weer primair stellen en hun politieke eisen, waarvan de eerste was dat de Gau 11e moest aftreden, zonder meer hebben laten vallen. Premier Pompidou die vandaag aan de hervorming van zijn kabinet be gonnen, heeft alvast een bijdrage aan de arbetdsvrede trachten te leveren door de minimumlonen, waarover aanvankelijk tussen de vakbonden en de regering in principe overeenstem ming was bereikt, in het Staatsblad te: laten opnemen: fis. 520 per maand of (ra. 3 per uur. Er is ook controle op het Internatio nale geldverkeer ingesteld om de ka- pltaalsvlucht tegen te gaan. hadden bij de demonstratie, waaraan van 500 000 tot 1 miljoen mensen in meeliepen, had len eea werkzaam aan let'1 Tot vanmorgen vioeg reden auto's door de Parijsc s,ra*en die leuzen scandeerden als „De Gaulle au pou- von". zoals zij tien jaar gele len bij he aan I mach, kom u \an te Gaul- L ook had! n gedaan Verdti Klonk, n ei Jtuzen als „Weg mot he, commu nisms", „Mitterarud aan de galg" en „S eun aan de Gaulle". De overweldigende meerderheid van, de demonstranten behoorde althans uiterlijk tot de middenstand. Er deden zich geen ongeregeldheden voor. De politie hield zich op een af stand. De Urne van Franse studenten (UNEF) heeft voor vandaag een de monstratie van studenten en arbeiders aangekondigd om het hoofd te bieden aan de dreigende staatsgreep waarmee men thans volgens de UNEF wordt geconfronteerd. TAE lekst van de boodschap van pre- sident de Gautle die donderdag middag via de Franse radio werd uit gezonden, luidde als volgt: Francaises, Francais, Als drager van de nationale en re publikeinse legitimiteit heb ik de afge lopen 24 uur alle mogelijkheden, zon der uitzondering, overwogen die mij tn staat stellen deze legitimiteit te handhaven. Ik heb mijn beslissingen genomen. Onder de huidige omstan digheden zal ik mij niet terugtrekken. Ik heb een mandaat van. het volk. Dit zal ik uitvoeren. Ik zal de eerste-mi- nbter, wiens waarde, flinkheid en be kwaamheid de lof van allen verdie nen, niet vervangen Hij zal de wijzi gingen in de regering welke hem nut tig voorkomen, aan mij voorleggen. Ik ontbind heden de Nationale Ver gadering. (Van een onzer verslaggever») AMSTERDAM, vrUdag. De Franse legerleiding beeft. 10 meldt het Londense dagblad The Times, te ken nen gegeven niet In een politieke strUd gewikkeld te willen worden. Volgen» het blad heeft de Franse chef-staf, generaal Michel Fourquet, tegen generaal De Ga ui Je gezegd dat het leger niets te maken wil hebben met de stakingen en de rellen In Pa rijs en dat bet leger elk bewind zal steunen zolang dit bewind op grond wettelijke wijze aan de macht 1» geko men. Toen generaal De Gaulle woensdag zijn schoonzoon te Mulhouse bezocht, waar deze het bevel voert over de 7de pantserdivisie, is generaal Fourquet In Parijs gebleven. Ér gaan wel geruch ten, dat De Gaulle woensdag ook heeft gesproken met generaal Massu, de be velhebber van de Franse troepen in Duitsland, en generaal Hublot. com mandant van alle troepen in Noord oost-Frankrijk. Waarnemers geloven dat deze hoge militairen de president in geLijke trant hebben geantwoord als generaal Fourquet. Mocht het leger ingeschakeld wor den om eventuele nieuwe onlusten in de Franse hoofdstad in te tomen, dan zijn drie divisies beschikbaar in Com- piègne, Verdun en Mulhouse. De 50.000 man van deze divisies kunnen in korte tijd naar Parijs worden over gebracht, In Ramboulllet, vlakbij Pa rijs, wordt bovendien een tankbrigade paraat gehouden. Er gaan geruchten dat al twee regimenten parachutisten naar de hoofdstad zijn overgebracht. Deze bon kan in open envelop zonder postzegel worden verzonden. Antwoordnr. 1708 Botterdam BON (ongefrankeerd verzenden) Nftjtm* ,_i Art™*' O een gratig proefabonnement O een weekabonnement (ƒ0,88) O een kwartaalabonnement 13,48) Haak be* gewenate rondje cwirt Ik heb aan het land een referendum voorgesteld dat de burgers de gele genheid zal geven een diepgaande hervorming van onze economie en ons universitaire stelsel af te kondigen en tegelijkertijd, via de enig aanvaardba re weg, die van de democratie, te ver klaren of zij al dan niet hun vertrou wen in my blijven stellen. Ik stel vast dat de huidige toestand feitelijk ver hindert dat dit referendum wordt ge houden. Daarom verschuif ik de da tum. Wat de algeihene verkiezingen be treft, zij zullen worden gehouden vol gens de in de grondwet neergelegde termijn, tenijz men het Franse volk geheel monddood wil maken door te verhinderen dat het zich uitspreekt en tevens dat het leeft, en wel met de zelfde middelen als waarmee men verhindert dat de studenten studeren, de onderwijskrachten doceren en de arbeiders werken. Deze middelen zyn intimidatie, vergiftiging en de tirannie van de kant van reeds lang georgani seerde groepen en van een partij die een totalitaire instelling is, zelfs wan neer zij reeds in dit opzicht rivalen heeft. Als deze toestand van geweld voort duurt, zou ik om de republiek te handhaven, overeenkomstig de grond wet, andere middelen dan de directe stembusuitspraak van het land moeien gebruiken In elk geval is het nodig dat overal en onverwijld de burgerac- tie zich organiseert. Dat moet gebeu ren om in eerste aanleg de regering te helpen en vervolgens plaatselijk de prefecten, die weer commissarissen van de republiek zijn geworden, te steunen bij hun taak, die er uit be staat zo goed mogelijk het bestaan van de bevolking te verzekeren en de om verwerping op ieder moment en op elke plaats te verhinderen. Frankrijk wordt metterdaad door een dictatuur bedreigd. Men wil het land dwingen zich te onderwerpen aan een gezag dat zich in de nationale wanhoop met geweld zou vestigen. Een dergelijk gezag zou dan natuur lijk in wezen dat van de overwinnaar zÜti. d.w.z, dat van het totalitaire communisme. Natuurlijk zou men dat om te beginnen met een bedrieglijke schijn kleuren door de eerzucht en de haat van de afgedankte politici te ge- brutken. Daarna zouden deze personen niet meer wegen dan hun eigen ge wicht, en dat zou niet zwaar zijn. Dat zal echter niet gebeuren. De re publiek zal niet aftreden. Het volk zal zichzelf weer meester worden. De vooruitgang, de onafhankelijkheid en de vrede zullen het met de vrijheid winnen. Leve de republiek, leve Frankrijk." (Van onac economische redactie) AMSTERDAM, vrtitUg. ~- De rege ring heeft vandaag de liuchrliving op een nieuwe, 6H procent* >taa talen Lm aangekondigd tegen een koen van 81 proeent. De grootte van de lening aal na eluliihf van de InaehrlJvinp bekend worden gemaakt. De looptijd van de lening te 25 jaar, waarop de eente 10 Jaar niet* kan worden afgeloit. Daarna Ml de afloa- king om de 3 Jaar 20 procent bedragen. De Inschrijving 1# op 14 juni en de •tortlng op 4 Juli. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Een delegatie van een Duits staalver werkend distributie-bedrijf heeft vorige week besprekingen ge voerd over twee vestigingen in Nederland. Een bedrijf in Lim burg dat werk zou bieden aan 1000 werknemers, en een vesti ging in Twente voor eveneens 1000 manm De delegatie toonde aich teleurge. steld over de vorderingen en besmlt- vaardlgheld van de Nederlandse rege ring, die zoal» bekend het rap port over de vestiging van een staal bedrijf op de Maasvlakte bty Rotter dam meer dan een half Jaar onder haar berusting heeft. Het Duitse concern wil alleen naar Nederland komen als de vestiging van het staalbedrijf op de Maasvlakte doorgaat. Inmiddels heeft het Duitse staalver- werkende distributiebedrijf ook aan biedingen van de Duitse regering ge kregen, die resulteerden tn langlopen de leningen. Het bedrijf zou zich onmiddellijk na de komst en een staalbedrijf op de Maasvlakte, in Limburg willen vesti gen. In eerste instantie heeft men werk voor 500 man, die na enige jaren worden uitgebreid tot 1000 man. Ook in Twente wil men zich vestigen ook daar wordt dan werkgelegenheid voor 1000 man geschapen. De Limburgse vestiging zou zich bezighouden met de afzet in bet Ruhrgebied, de Twenlse industrie met de toelevering aan bedrijven In Mid den- en Noord-Dultsl&nd. In de afgelopen mnmd «tjn In Ne derland diverse geïnteresseerde atul- bedrtfrw» op bcsoek ge- trkeni w- weest die itch hier' willen vestigen Vil bet staal project op de Maasvlakte wordt gerealiseerd. De Nederlandse regering heeft bet rapport over dl» onderwerp al ruim een half haar (er bestudering onder baar berusting.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1