Kirk als Mozes van het westen POITIER REDT KINDERZIELEN ROTTERDAMS DAGBOEK Leve de hearing Landver huizers temidden van veel natuurschoon Briljante dialoog in komedie van Cook Acceptabele fidioot9 in Parijs Zouteloos op z'n Italiaans Oorlogsgrap met Paul Newman als generaal Jaap Schmitt j ongeslagen winnaar m Geslaagden ROTTERDAM RIJNMOND Ophoging van Katendrechtse Lagedijk 150 gulden boete voor schuld aan treinongeval PLEINCONCERT ffÏÏYrl AUTOBEDRIJF mi'j Maccabi organiseert atletiekwedstrijden Om de Rivellabeker i Sparta plaatste drie spelers op transferlijst Geen wijkraad! wmm TBC-collecte Nereus te sterk voor SVH, 6-3 SVH-jeugdloernooi weer sterk bezet 2XA jaar voor oplichting geestelijken A. C. F. de Koning 50 jaar bij de PTT gagina 4 - zaterdag 1 juni 1908 (ADVERTENTIE) IVoor een aan ordelijke groenstroken gewende Hollander is de overdaad atm spectaculair natuurschoon in „The Way "West" bijna aanstootgevend,' Andrew V, Maclaglen laat in deze film met een stortvloed van aan grijpend mooie beelden zien, hoe een karavaan landverhuizers in 1843 van Missouri naar het be loofde land Oregon trokt; een ein deloze stoet wagens baant zich moeizaam een weg door onafzien bare prairies, rivieren, zandvlak ten en een zonder enige aanlei ding opeens uit het niets oprij zend bars gebergte. Soms raakt bot doek fsandewe* ge vold met indianen, in de verte opdoe mend als exotische vogels vol klenrlxe dreiging! dan weer wordt de route vau de karavaan gekruist door een kudde melancholieke buffels, (rage sw&rta vleeunawa'a in het stof van de prairie. Naast dit (niet eens bijzonder na drukkelijk gefilmde) veelsoortige na tuurgeweld, valjep mensen en hun be slommeringen in hot niet. Zelfs In het zadöl geboren oor-typen als Kirk Douglas. Robert Mitchum en Richard Wldmark Me leiders van de kara vaan) lopen onder deze omstandighe den soms het gevaar te worden gere duceerd tot figuren van bijna nor maal-menselijke proporties. Alleen Kirk Douglas als een Mozes, die met verbeten kop de Zxodüs van zijn uit verkoren volk leidt, krijgt af en toe do kans ruimschoots boven zichzelf uit stijgen. Heel moot Is bijv. de oud-tes- tamentliche overgave waarmea hij, na gefaald te hebben, zich door een on- aongescbikite uitvoert* laat geselen Dit la een man zo wordt duidelijk -T- die niet eens tien geboden nodig heeft om zijn volk in het rechte spoor te houden. „The Way Went" biedt voortdurend een op zijn li lust aangenaam kijkspel en hoe kan het ook anders met drie langzamerhand legendarische sterren temidden van zoveel overdonderende landschappen. Dat de film toch net niet werkelijk meeslepend wordt, ls te wijten aan net feit, dat McLaalen en producer Harold Hecht niet nebben willen kiezen tussen het maken van een vrij conventionele western of een epos over wat een stel dekselse kerels en hun vrouwvolk tol stand hebben gebracht. Een extra handicap voor deze merkwaardige combinatie van twee genres ls het wel erg zware be roep dat regie en scenario doen op onze nobelste gevoelens, Reeds als de karavaan zich voor het eerst losmaakt uit de modder van Missouri, laat een schallend koor weten dat de namen van Kirk, Robert en Richard met dio van alle andere pionier» in „kilome ters hoge letters" In het gebergte die nen te worden gehakt. En tocht het valt niet te ontkennen, dat het kijken naar „The Way West' een mooi gevoel van heimwee los maakt naar Iets dat onbereikbaar ver "4>" PAUL HELLMANN ROTTERDAM, vrijdag. Met het ophogen van de Katennrechtsc Lage- dljk heeft d© afdeling Bestratingen van gemeentewerken een begin ge maakt. Het profiel van de straat wordt gewijzigd, aun weerszijden zul len parkeorkommen worden aange bracht- Om woningen bereikbaar te houden voor rijtuigen in geval van belangrijke familiegebeurtenissen als een huwelijk of een sterfgeval, gelieve het publiek contact op te nemen met d« dienst (telefoon 170131. heer J. Nauta, districtskantoor Vlaskade 30). Richard Widmark (links) en Kirk Dou glas: twee oertypen van het wilde wes ten in een harde scène uit Andrew V. Mac Laglens film over een kara vaan landverhuizers. In recensies lees Je veel over de regis seur. de cameraman, de scenario schrijver, de vertolker, de montage ens., maar zelden tela over de beteke nis en de invloed van de fllmdlaloog. Ten onrechte. Een studie van de Ame rikaanse geluidsfilm zou daar bijvoor beeld best eens mee kunnen beginnen. In. bijna alle genres: de western, de gangsterfilm, do oorlogsfilm, de thril ler cn cle filmkomedie doet die dialoog ni. veel meer zout in de Amerikaanse film pop dan je zo op het eerste ge zicht (gehoor) zou denken. Hollywood heeft altijd voortreffelijke dialoog- sch rij vera gehad en de beate van hen laten zich peperduur betalen als gag men voor bekendu komieken. Opval lend is ook dat do AmorikaaTwe film acteur zijn vertolking veel dlreotei op de dialoog pleegt te enten dan zijn Europese college die bfj voorkeur de emoties van zijn rol als uitgangspunt kiest. Als men deze taak nog een stap verder onderzoekt blijkt dat de spel- regie van vele bekende Amerikaanse regisseurs inderdaad in de eerste plaats gericht li op het contrast, dal ontstaat als de emoties worden ge koeld met een ironisch-rake tekst. Uit het bovenstaande kan men ook He verklaring peuren voor het onon derbroken succes van do Amerikaanse filmkomedie zoals die door Lubitsch in de dertig jaren op etapel la gezet en o.a. door Bllly Wilder in ere wordt gehouden. Dat ook bU eeu vrij onbekende hol ly wood-regiBieur een komedie naar uitstekend vertier kan groeien uitslui tend op grond van de gesproken tekst en dc flair waarmee Amerikaan»o vertolkers die weten te hanteren blijkt Uit „flow to save a marriage and ruin your Ufe" (rod een huwelijk en ver knoei je leven). Het gegeven ia aardig, maar niet bijstor origineel. De hoofd rollen zijn goed bezet door Stella Ste vens. Dean Martin en Eli Wallach, die het leuk doen maar nergens buiten hun al bekende boekje gaan. Regis- seur Fielder Cook ls echt geen man die visuele filmgrapjes uit zijn mouw schudt) hij volstaat met de passende beelden rond zo'n praatkomedie te rangschikken. De doorlopende rake dialoog zorgt voor de uitbundige rest. Acteurs en regisseurs weten er voortreffelijk raad moe. Misverstanden die goed be schouwd opgelegd en onwaarschijnlijk zijn worden er geestig mee toegespitst. Het briljante ping-pong van het met flair gebracht woordspel houdt de vaart en sfeer erin, de humor spreekt direct aan en geeft de toeschouwt*! het gevoel dat hij verwend wordt. Goedbeschouwd een klein wonder, maar zo belangrijk kan die Ameri kaanse fllmdlaloog inderdaad zijn. C. D. DOOLAARD. ROTTERDA.M saterdag, Wegen» grove schuld uan een spoorwegonge luk. dat up 5 Januari van dit jaar b(J Biels wijk gebeurde, heeft de recht bank de 53-jarige vakman wegonder houd van de Nederlandse Spoorwegen Arnold 11. van B. uit Zoetermser, ver oordeeld tot een voorwaardelijke hech- tenlsstrof va» twee weken en een geldboete van 150 gulden Vun B, had een dragline de spoor lijn Gouda-Den Haag laten overste ken, terwijl hij had moeten weten dat er op dat moment een trein in aan tocht was. Dit was de D-treln mot 160 passagiers, dio van dc wintersport k warn en. Na de botsing tussen de trein en de dragline ontspoorde alleen de locomotief, Het treinverkeer was meer dan twee uur gestremd. De offi- der van justitie huil een maand voor waarde lijk gebist en een boete van 2QÖ gulden. 1 rammram De door Serge Kor- IHiaaillliirciM ber geregisseerde fUm „Een Idioot In forti*" blijkt een zeer acceptabel werk te z|jn over een dorpsidioot die z|Jn grootste wens In vervulling xiet gaan: een bezoek aan ParUs. De goedhartige simpele man (gespeeld door Jegn Lefèbre) ontmoet daar de vrouw van *Un le-1 ven: een proelltuée en dank hunj beider voorllefdo voor bet platteland) wordt het meer dan een vluchtige ver- bintenis. De beroepshoer cn de beroepsimbc- clel vlechten aan een voorzichtige: communicatie, waarbij de man Hoor: zijn simpelheid Ln staat wordt gesteld' losjes over al ie mogelijke vooroorde len die men tegen een vrouw uit hel „leven" kan henben, heen tc stappen. De totstandkoming van het begrip tussen deze twee geschiedt in een luchtig verhaal, waarbij soms de ac tuele Franse situatie heel even bij de neus wordt genomen. Natuurlijk Ls het een oud stramien: do prostituee; mei het gouden hart (Dany Carrol), die een arme ziel van de atraat oppikt. Maar dot wil nog niet zeggen dat het niet opnieuw ver teld mag worden, zeker op de manier zoal» het hier gebeurt, Liefhebber» van Jacques Bre] kunnen bij de intro ductie, wanneer zijn Mem door het. beeld schalt, nog meer genieten, hmmmm "To Sir, with Love" is BEOS een Engelse kleurenfilm i die uitpuilt van de goede bedoe- j lingen. Hij speelt zich a£ in een fjhool voor moeilijk opvoedbare ubers in een Londense achter- buurt. Alles lijkt daar uit de hand te lopen, maar de leiding heeft j humane Idealen, die overigens weinig bemoedigends opleveren tot het gefrustreerde onder wij- zerskorps wordt aangevuld mat j Sidney Foitier. De man die hii speelt komt uit Brits I Nieuw Guinee en dat brengt met zich mee dat hij ook moet opbokst-n tegen de racistische gevoelens die 2iin trei terende leerlingen van thuis mecbren- j gen. Poltier heeft een moeilijke tijd, i maar krijgt dan een idee. Hij zal die kindoren die thuis als enig commen taar eon opdoffer krijgen ais volwas senen behandelen. Dat helpt, al zim er nog momenten dat het lelijk mis dreigt te gaan. öp het afscheidsfeest van de hoogste klas is Pottier het I middelpunt van algemene sympathie en in ne laatste beelden ziel men hom de goede baan verscheuren waar naar i hii biina was gevlucht „Voor meneer, van ons allemaal' orn u de Nederlandse titel niet te ont houden is Ondanks al die bovensle- beste bedoelingen scheef gelopen om- dat zowel de scenarioschrijver die van een biografie mocht uitgaan, als j regisseur James C la veil, het veel te mooi en ontroerend hebben willen maken, waardoor er glvcerinetraan- tjes en veel ongeloofwaardigs aan te pa» komt, zoals bijvoorbeeld een an- i dere onderwijzer, die de jeugd veel forser wil aanpakken en dat te vaak laat weten, maar aan het slot om draait als een blad aan een boom als of zo'n mening niet samenhangt met oen bepaalde karakterstructuur. In het spel van de kinderen en Poltier zit le vendigheid, maar er zijn steeds we«r onzuiver geraakte sentimenten en vooral clichématig uitgewerkte, over bekende situaties. Poltier wint op alle fronten maar do film verlieat. Wat niet lijzt aan de strekking, maar aan de nadrukkelijk goede bedoelingen van een handig, maar naïef en ziin publiek, waaron der de kritische jeugd, ernstig onder schattende, regisseur. C. B. DOOLAARD Het grote succes van de films waar in de erotiek „op z'n Italiaans" wordt gepresenteerd heeft PasquaLe Festa Campanile ertoe gebracht er nog een film in dde trant bij te maken. In een buitenlands blad la» Ik dat hij dat wel kon. Bij hot kyken naar zijn „Over- «pol op a'n Italiaans" (Adulterio all' Itallana) bleek dl onjuist© Informatie. Het ia een vervelende film waarin ook een vage poging tot satire zouteloos mislukt. In hot voorprogramma L'Evaslon, een poëtisch filmpje over een kleine jongen die een harlekijn tot leven (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag In Zuid- whk zal b.s, woensdag 8 juni achter hel .wljkgebouw Larenkamp een „Plelnconcert" worden gegeven. Het harmonieorkest „Excelsior" zal, onder leiding van Herman Oly vanaf acht uur 's avonds tien marsen spelen uit Spanje, Nederland en Amerika. Het „Plelnconcert" is georganiseerd door het wijkopbouworgaan van Zuld- wljk, onder auspiciën van de Rotter damse kunststichting. Een botburger, vlak gespeeld door Nino Malfredi, ziet men in het begin zijn vrouw (Catharine Spaak) bedrie gen. toevallig met haar vriendin en daarom komt het utl. De echtenote vat het geëmancipeerd op en zegt dat zij nu ook een keer bulten de deur mag. Maar haar bedoeling blijkt hem een kluchtige les ln huwelijkstrouw te ge«- ven, die kennelijk ook bedoeld 1» voor het bioscooppubliek dat er weinig aar digheid uit opsteekt. Jammer 1» het ook dat regisseur de decor» hebben hun best gedaan en Aklm Tamorlroff duikt enkele malen verdienstelijk op in een eerie halfko- mlsche bi)rollen, maar pa» laat ln de film groeit er wat sfeer als Manfredi ln de waan gebracht wordt dat hij een medeminnaar heeft vermoord. Het lijkt erop dat de film dan nog gedeel telijk gered zal worden, maar de sce narioschrijver heeft beslist dat Man fred! ook nog, ter verhoging van de pret, in een jurk op moet. Met dte Ill III BROEDELET i Door flinke aankopen en grote aanvoer kimncn wij de meeste Fiat modellen nu nog direct of zeer spoedig leveren „The Secret War of Harry Prlgrg" (Zorg dat je d'r uitkomt) 1» een grap; die inhaakt op de tweede wereldoor- log. Vijf geallieerde brigade generaals die in Noord-Afrika gevangen zijn ge-I nomen worden op een mooi kasteeltje ergens in Italië zo luxueus gedeti neerd dat zij met hun ontsnappingspo ging geen haast maken. In Londen acht de legerleiding dit een slecht voorbeeld voor de man schappen en daarom wordt Harry Frlgg erop afgestuurd. Hij is gewoon soldaat cn geen beste maar heeft be-j wezen dat hij uit iedere gevangenis j kan ontsnappen. Voor deze speciale: opdracht wordt hy tot generaal gepro-: moveerd en per parachute boven Ita-j lië neergelaten waar men hem na zijn' arrestatie Inderdaad als eregast het! kasteel binnenvoert. Hij raakt er ech-i ter zo verdiept in de studie van de fi-j nesse» die zijn optreden als generaal moeten schragen dat ook voor hem de vlucht een onbelangrijke bijzaak wordt, Wat mede veroorzaakt wordt door Sylva Koscina die hem bij zijn spoedcursus behulpzaam is. Op het geduldige papier zai dit sce nario net goed genoeg geleken hebben voor redelijk vertier, maar hat cellu-, loid leert anders ondanks het feit dat1 de producent voor alle zekerheid nog| Paul Newman strikte voor de rol vanj Harry FrLgg. Regisseur Jack Smight! loont geleidelijk vast ln het statisti sche gebeuren en besteedt te veel aandacht aan onbeduidende details. Net als het een uitgemaakte zaak schijnt dat de film niet leuk meer zal worden komt er een onverwachte draai die voor spanning zorgt. Dat maakt het slot beter, maar de film niet aardig genoeg. (Van onze iportredadle) ROTTERDAM, vrijdag, De sportvereniging Maccnbi Rotterdam organiseert zondag 16 juni de jaarlijk se Jomha-Maccabl-aJleliekweo'&trijden op de Nenüto-slntelbaarv. In verband met het twintigjarig bestaan van Is raël zullen er ook buitenlandse atleten deelnemen. De wedstrijden beginnen om half elf en duren tot ongeveer vijf uur. 's Avonds volgt ln het Hilton Ho tel een feestavond. platte travestie-gein misschien toch bedoeld om te onderstrepen dat de Italiaanse vrouw de broek sa» heeft gaat deze kleurenfilm volledig af. C, B.D. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vr(|d*g, Voor de biljartvereniging TecUro I» het toer-; nool om de RlvellawlsselprUs een groei succes geworden. Aüereernt om dat de acht deelnemers een uitermate sportieve strijd voerden en probeer- den om goede moyennes te bereiken,! Verder omdat de kwaliteit van dc part (jen op een hoger plan lagen, het geen men kan afleiden van het toer- nooigemlddelde, dat dit jaar met 20,25 aanmerkelijk hoger lar dan verleden jaar, toen net 18,55 bedroet, En ten-1 alotte omdat kon worden vaatgesteld, dat de belangstelling van biljartlief- hebbers groter was. Dat Schmitt het toernooi zou wln-i rum stond al geruime tijd vost, doch- hel was alleen de vraag of hij dat on- geslagen zou doen, In de alotparUJ kreeg hij Luuk van Straaten tegen-! over zich, een technisch knap biijar-[ ter, dlc evenwel ln zijn laatste ont-i moeting volkomen uit vorm was en; tegen de kopman geen verweer vond. i Schmitt won a'e wlaselprijs, dte acht, laar werd verspeeld, voor de vierde; keer, waarvan alt keer voor cle derde! achtereenvolgende maal, zodat hij de beker definitief in bezit kreeg. Een van dc jongere spelers, Bas de Zeeuw, die in deze wedstrijd voor 't eerst uit kwam, bewees zijn kwaliteit. Al eer-1 der was deze clubgenoot van Schmitt kampioen geworden in de Overgangs-, klasse Ubre mot een algemeen gemid delde van ruim zestig, doch hier toon-) de hij ook in het xaderspel tot de. sterkere spelers te behoren. Met eenj algemeen moyenne van 24,51 liet hij] ervaren deelnemers als Horsten, Bik, Barzilay en Biemans achter zich. Vooi Rob Qongors was de strijd kennelykj nog te zwaar. Hij won geen enkele! partij on noteerde een moyenne, dat j ver achterbleef bij dat van zijn tegen- standers. Het Rivellatoernooi heeft zich een; voorname plaats in de Rotterdamse! biljarterij veroverd en dc uitmuntende1 organisatie van Tediro heeft daartoe veel bijgedragen. De laatste partijen. D« eindstand: 1 Schmitt 11 2 V»n Ste-aalen S 3 Dc Zeeuw B 4 Bik 7 Houten B 6 Blemam 5 7 Barzilay 0 8 Bongars t 31SO 31S0 83 450 saoo aro aoe ra 2430 1088 81 130 2450 1808 101 128 2450 2095 92 124 3450 1025 114 7S 2450 1015 1 35 90 1750 849 U8 74 59.43 23.38 24.81 17.80 22.77 10.88 14,18 7,10 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Spart» heeft drie apelers op de transferlQst geplaatst. Het z(jn Ton Kemper, Dick van Nierop en John Schoenmakers, Deze spelen kwamen tot dusver hoofdzakelijk In het b-elfta] van Sparta uit. Van de zijde van de spe lers Is gee verzoek ontvangen om op do Rjst geplaatst le worden. yj£EN nieuwe discussievorm maakt opgang: de hearing, een soort openbaar verhoor. De overheid beantwoordt vragen van de burgeri}. Daar komt het in het kort wel op neer. Ik ben een groot voorstander van dit soort bijeenkomsten. Wut zo plezierig ls: er wordt vrijwel geen tijd verknoeid met gezeur. Ik ba- doel diiamice: ur komt niet eerit een meneer dio een inleiding vnn veertig minuten houdt om een uunUd aspecten van wat dan ook te belichten. Neen, er wordt met do deur in hui» gevallen en dut werkt verkwikkend na zoveel bijeenkomst en met sprekers. Zoal» u in deze krant heeft kunnen lezen i» ln de Afrikuanderwijk zo'n hearing gehouden. Wethouder G. Z. de Vos leidde «ls voorzitter van de Rand voor het Maatschappelijk Welzijn deze samenspraak. Hij doch dat voortreffe lijk: een openingswoord van twee mi nuten en onmiddellijk daarna - „Wie wil de eerste vraag stellen". Welmt de bewoners van de Afrf- kuumlcnvijk hebben heel wat te vra gen. De meeste vragen komen voort uit het gevoel door de gemeentelijke overheid te worden achtergesteld, Dit gevoel ls zekerheid aan hel worden, verklaarde „Ome Jan", voorzitter vnn de buurtvereniging Tweeboastraat, Ik kreeg tijdens deze nogal rumoeri ge bijeenkomst het gevoel, nee, do ze- kcrhvid, dat deze mensen niet meer tevreden zijn te stellen. In beloften, plannen, e.d. geloven ze niet meer. De bewoners geloven ook ntet, dat hun problemen niet wezenlijk anders zijn dun in Crooswyk, het oude Noorden en andere oude wijken. Je jou eoor de aordinheid eens een gesprek moeten engageren tussen de voorzitters ua» buurtucrempiiipen uit Craoswijk. het oude Noorden eu de Ajrikaanderuj(jk. Ik geloof «iet dat de heren dan wat «tisatanden in hun tpyfc butre/t voor eifcaar zouden onderdoe», „Wc willen een wijkraad", riep iemand uit de AfrikaanderwiJk tijdens dc hearing in gebouw Pretoria, Ik zou de gehele Afrikaunder- U'ijk wel willen toeschreeuwen; neem nooit een wijkraad! Ik ken wijkraden, die niet of nauwelijks functionoren. In do Afrlkaandcrw(Jk is men ge neigd te donken: als we nu maar eerst een instantie hebben die onze klach ten en verlangens aan het gemeente bestuur overbrengt, dan hebben we tenminste een begin. Er zijn natuurlijk wel voorbeelden t© vinden van gevallen, waarin wijk raden Inderdaad iet» hebben bereikt, maar de praktijk heeft toch geleerd, (2m- F)E JEUGD van de Afrikaander- wijk heeft zich tijdens de hearing danig geweerd met felle teksten en spreekkoren. dat wijkraden voornamelijk praatcol leges zyn, verambtelijkte institu-ten met commissies, subcommissies en werkgroepen. De ervaring leert ook, dat wijkra den in veel gevallen eerder vertra gend dan versnellend werken. Brieven van wijkraden aan de gemeente ple gen zeer lang ln dossiers te blijven liggen, Vaak heed rechtstreeks con tact met gemeentediensten meer re sultaat, Voor de Afrlkaanderwijk valt meer heil te verwachten van een sociaal raadsman, van iemand dlc de weg weet ln het gemeentelijke doolhof. VV/'AAROM geen wapenatalstand ln *v da tuberculosebestrijding? Omdat ook nu nog vrijwel iedere dag in Rot terdam een nieuw g eval van tubercu lose, waarvoor behandeling noodzake lijk is, wordt gevonden. Ondnnka alle voorzieningen is ln de havenstad Rot terdam Juist door die haven vele contacten met het buitenland het risico om met t.b.c. In aanraking te komen groter dan elders, ln de week van 1015 juni zullen de collectebus sen weer rondgaan. Wie een enkel uur wil afstaan om voor do tuberculosebe strijding te collecteren melde zich bij het Emtrmbloem tuberculosefonds Westergingel 83, Rotter dam-3, fel. 137653. (Van onze waterpolomedewecker) DAM, zaterdag. SVH heef: gisteravond in Zaandam een 3—6 nederlaag geleden tegen Ne reus. Na een in cle eers'c periode op gelopen achterstand van 0—2 kwam SVH in dc tweede periode nog wel door Joop Hooft (sirafworp) en Hans van Hagen tol 2—2 terug, maar daar na was he: woord weer aan de gast heren. De derde periode werd afgeslo te me: een score van 53 Martin Bijl scoorde voor de Rotterdammers). In de laa:&:e fase werd het nog 6—3. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag, Volgen de weck zaterdag (aanvang zes uur) «n zondag (aanvang twee uur) zal in het zwambad „Het Zwarte Plasje" aan do Ouder Raadhuislaan ln Htllgers- berg weer het traditionele, internatio nale SVH-jeugdtoernooi plaatsvinden om de W. A. M. Korink wisselbokaal III. Het toernooi is ook dit jaar weer alerk bezet. Deelnemers zijn: Stade Francais uit Parijs, Duisburg, De Rob ben uit Hilversum, DZV uit Delft en de organiserende sportvereniging Hil- legersberg (SVH), die ook bekerhou der ls (Van een onzer veralaxgevers) ROTTERDAM, zaterdag. Tot een gevaneenlistraf van twee Jaar en ze» maanden, waarvan wordt afgetrokken de tijd die is doorgebracht in voorar rest, beeft de Rotterdamse rechtbank de 37-Jar|ge Joannes G. M, C. veroor deeld. HÜ werd schuldig bevonden aan opliclitln» van drie Nederlandse geestelijken en een. barbezoeker in Rotterdam. Door het vertellen van on ware verhalen wist hU zeker 70.000 gulden log te praten. Een R.K. priester te Alkmaar had hem in totaal 30.000 gutden gegeven om hem uit de moeilijkheden te hel pen, waarin hij zou zijn geraakt als gevolg van zijn contact met een bendo opiumhandelaren. Met een soortelijk verhaal bewoog hij een in België wo nende Nederlandse pater f 40.000 af te staan. Een derde geestelijke had hem f 1.000 gegeven. Inmiddels heeft deze 2ijn geld teruggekregen, evenals do barbe zoeker, die 500 gulden lichter was ge maakt, De veroachte heeft, zo bleek enkele dagen geleden tijdens de zit ting, aan zijn raadsman 6.Q0Ö gulden in depot gegeven. Deïe raadsman, Mr. J, W. d'Hane, noemde het vreemd, dat zijn cliënt na een verblijf van 12 jaar in psychiatri sche Inrichtingen thans wel volledig toerekeningsvatbaar wordt geacht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Een fraaie kalender, een afscheidspenning en een horloge waren de cadeaus die de heer A. C. F. de Koning in ont vangst mncht nemen, hii ziin afscheid van de PTT. De heer De Koning, die viif'ig jaar bii de posterijen in dienst is g"weest. werd onder meer toege sproken n--r de directeur van het p-s'district Rotterdam, de heer J. J. Lug'e. Voor het eindexamen HBS-A. zijn ge- aUnjrci van d« Dalton HBS; L. Boeman, C. Rlngelberg. P. van Aderen. B. Hoelc. R Hutsker, J, Kevenaar, C, de Kogel, R. La- daije. F. Poel. W. Valk, W. Wielaard, R Heinecke, P. Herruer, A. J. Hoek, C. v. d. Hoek, J. Ho/mar», J. v. Huut. K. Jeelof, J de Jong. A. Kegge, H. van Krieken. O. v. Mu ster. B, Post. H. Snoep. Geslaagd voor het diploma Mulo-A: M. van Prooljen, M, van ProoLjen. s, M Beun, J. M. de Jong, G. Maters, I. van Bruggen. A. G, GJezen. T. C. Douma. L. KoQtlmrn, A. J, C. Oostveen. J. T. BoUnk, C. N. Blanken. H. B. Braber, H. M. van C. Bienefelt, O, A. van der Poel, P. A. van Zotneren, P. Barli, K, P. Buljee. K. Gerrit sen, J, A, Jung, J. G, van Beek m, A. W. Cramer m, M. H. den Breeljen m, W. F Bljioo m, J, Morbis ra, F, van Dijk Oi, C. I. Ettfferlch, L. van deir Graaf, J. W, vnn Pullen, H. M. Schollen. T, E. Strulks- ma, C, A. de Vo», G. J. Metier, C. M, J, Mook, A. Ooms ra, E. L. Ouwerkerk m, P, J. Dijksman m, M. ter Haar m. C. J. van dor Komt m. M. J. van Katwijk m, M. J. v.ci, Spek m, G. R. van der Tor ra m, W. F, van der Waal. H, Gravestein, A, In 't Veld, W, G. OudenhuljBen, W. J, van Stlgt, H. J. Stok, J. van Zomeren, P. J. ZonnevtfUe. J. D. Zwiep, J. tj. Nob, D. A. HUmoring. M. SluUtero, L, Smit. J, A. van der Lee, R. F. Kokkenstorm. N. Nekoman E. Q. Landlnl, T, van Setten. S. Snijder», M. Louveksmp m, H. J, Meuldbk m. E. H. J. Lob be m. J. Ploteraen m. A. J, van Mook tn, J. Noordarmeer, A. Huvers, N. Hulsman m. A. T. Heuvelman m, J. C. Groenewoud m, C. J. Kamlnikl m. H. Kolf. E. J. Otten m, P. Zweal m, A. Moelker m, G, van Oriel m, P. D. Unpens m, J. Ver» ineoie-i m, R. Meder, N- r. va i Poelen. A. N. J. Borend regt, C, J. v. Schik, E. F. van Oosten, C. J, a O verwed, T.H. J.M. Peere- boom, E. Poortvliet. A. M- Schipper, N. Paul, A. Keet, A. H. van der Linden, I, Hardenbers, C. H. H Hart, M. Y. Leen- houts, C. II. Mlttertreiner, E, M. van Oost, E. m, da Heer. T. Kuipers, M. A. C, Klink. W. Nleuwbmd. A- M. Schipper, P. A. Oosthoek, L. J, Paasenler, A, de Jong, A. Morljn, C. H, van der Merwe, J, A, Pegels. N. L. PQhtier, L- 8, O. Vink. C, Kooüman. C. B. Hagenbeek, V, .W' Geslaagd voor het diploma Muio»BS A. BoiSuk, E. C. M. de BniÜn. N. 3. van Dalen, J. A, Dolk, E. van Donk. M- J, Kok, J .O, Boudeeteln, C. Doolaard, «3. W. J, Beiahula. G, P. Beu ge link, C, M. Oarditn, a. ifc Qrtelea, A. J, H. Hjige. c. A. Hulzer. S. Lobregt, J. A. Bthw. J. A- de Wit, J, vim den Berg, C. da Boer, H, van Daeie, C. X. MuUer,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1