Betrapte inbreker 'ontvoert' agent in surveillancewagen NSR VRAAGT MINISTER OM OPENBARE BIJEENKOMST Pinksterbezoek uit buitenland lager dan in '67 kimtu nog kleuren mevrouw? CHRISTEN-RADICALEN BEPLEITEN EUROPA ZONDER KERNWAPENS WILDE RIT ONDER BEDREIGING MET TWEE PISTOLEN Academische Raad moet advies uitstellen tot na hervorming Tribune met 500 mensen stort in te Stadskanaal Vrouwen jagen inbreker (15) op de vlucht Vermist jonget je verdronken Congres werkgroep in Utrecht Belediging Johnson Honderd gulden voor Utrechtse studenten in hoger beroep Man verdronken bij poging zoont je uit de Rijn te redden Padvinders ontdekten gekraakte brandkast pag. 4 - dinsdag 4 jurri Agent W. Hoogeveen laat de ver nielde mobilofoon zien. UTRECHT, dinsdag (ANP). De Nederlandse Studenten Rasjd zal minister dr. G. H. Veringa van onderwas en wetenschappen vragen het advies over de hers truc tuering van het hoger onderwijs, dat de Academische Raad op 22 juni zal uitbrengen, naast zich neer te leg gen. Tegelijkertijd zal de Academische Raad worden verzocht het geven van een advies uit te stellen totdat ze een nieuwe vorm beeft gekregen. K., na zijn arrestatie op Rijksweg 13 bij Zestienhoven. (Van een on»er verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De 24-jarige fotolithograaf R. Th. K. uit Rotterdam heeft zaterdagavond de 45-jarige hoofdagent W. Hoogeveen van de Rotterdamse politie onder bedreiging met twee geladen pistolen gedwongen tot een wil de rit vun één ultr en twaalf minuten in de door de agent be stuurde surveillancewagen. K. dwong hem weg te rijden van de plaats waar hij kort tevoren VEEL NEDERLANDERS OP CAMPINGS was betrapt bijeen poging tot inbraak: de twee mannen reden langs Capellc aan den IJssel, Bleiswijk, Moerkapelle, Hazerswoude, Zoe-j terwoude, Leiden cn Zoetcrmeer en daarna via Rijswijk weer terug j richting Rotterdam. (Van onze correspondent) STADSKANAAL, dinsdag. Ia S'adshanaal U tijden» Internationale motorraces op Tweede Pinksterdag een noodtrtbune waarop vijfhonderd bezoeker» hadden plaatste nomen. In gestort. De ravage was enorm. Vier mensen werden per ambulance naar het Refa- Ja-ziekenhuls in Stadskanaal ver voerd. terwijl ook een aantal anderen zich in hot ziekenhuis moest laten be handelen. Tientallen gewonden wer den door gealarmeerde doctoren en EHBO'ers op hei terrein behandeld. Van de ernstig gewonden verblijft nog in het ziekenhuis de 83-jarige G. Kuipers, Hij verkeert niet In levens gevaar. De anderen zijn per ambulan ce naar hun woning vervoerd. Een half uur na de Instorting van de tri bune was de rust onder de ruim 12.000 bezoekers weer teruggekeerd en konden de races, die waren stilge legd, worden herval. De oorzaak van het instorten van de noodtribune. dit» was opgetrokken uit stalen buizen. Is nog niet vastgesteld. De arbeidsinspectie Is direct met het onderzoek begonnen. Op het terrein Stonden meer van soortgelijke nood- irlbune-. Volgen? enkele personen, die de va) meemaakten, begon de tribune van; links naar rechts te bewegen, waarna! hij voorover In elkaar zakte. Even van tevoren was de renner Rijkens uil j Groningen naar het ziekenhuis ver-i voerd in verband met een ernstige j vat, terwijl later de renner Tempel mans uit Den Haag ook naar hetzelfde] ziekenhuis moest worden vervoerd. (Van onze correspondent) SOEST, dinsdag Mevrouw N. C. li, de Vries uil Soest en haar 28-Jarige; doch.er die 1>U liaar logeerde, hebben In de nacht vun,zaterdag op zondag de| 15-jarige R. C. van \V. uil deze plaats1 op de vlucht getlre.cn. nadat hij, ge-, hu lil In de avond „evoreu gestolen da meskleding, de woning vun mevrouw De Vries was binnengedrongen en hoar dnchtei met een mes had be dreigd. De iongen werd kort na zijn poging io: inbraak door cie politie te Soest aangehouden. Hij heeft een bekentenis atgdegd. Van W., die als tuinman bij buren van mevrouw De Vries had gewerkt en daardoor goed op de hoogte was van cie situatie bij haar thuis, ver wachtte de vrouw alleen te treffen. Bij hei doorzoeken vun een slaapka mer trof hij echter haar dochter. De jongen zette haar een mes op de keel, bond haar met een gordijnkoord vaat en knevelde haar met een stuk goed, dat hij scheurde van de rok die hij droeg. Toen hij even het mes weghaalde, zag de vrouw kans nem een trap in dc buik te geven, waardoor die 200 pond zware knaap tegen een kast viel, wat mevrouw De Vries wekte. Hij vlucht te, «a haar een klap in het gericht te hebben gegeven. Ter hoogte van de luchthaven Zestienhoven wist hoofdagent Hoogeveen zijn ontvoerder te overtuigen van het 7,'mlozc vnu zijn actie: K. legde zijn pistolen neer. Hoofdagent Hoogeveen stopte, collega's die de auto gedu rende de hele rit op veilige af stand hadden gevolgd, arresteer den K. Dit waa het einde van de jacht, waarbij verschillende korpsen ge meentepolitie en de rijkspolitie onder meer met de witte Porsche» waren be trokken cn die geleld werd vanuit het Rotterdamse hoofdbureau. De achter volgende auto's bleven op enige af stond, nadat de lithograaf twee keer van zijn wapen had gebruik gemaakt. De eerste maat in Zoetermeer, waar hij in de lucht schoot, later op de rijksweg tussen Lelden en Den Haag, toen eon politiewagen dc overmeester de eurvötllftnceauto dicht naderde. Volgens hoofdagent Hoogeveen schoot K. ook toen niet gericht. Inbraak Op een persconferentie later in de avond sei hoofdagent Hoogeveen dat omstreek» kwart voor acht een mel ding was binnengekomen van een In braak bU een 38-jarlge makelaar tn een huia op de boek Ringdijk en WH- genlel te Rotterdam-Sohlebroek. Hoofdagent Hoogeveen wu met atfn collega Visser In de survelllanceauto in de bnurt. Ze reden naar het opge geven adres. Hoofdagent Visser stapte uit en ging naar de achterzijde van het huls. „Juist toen ik om de wagen wilde lopen s: uitte Ik op K. Ik zag zijn pi stool, waarvan de haan gespannen: was. Hij pakte mijn pistool af." aldus hoofdagent Hoogeveen, ïn de auto, al dus het relaas van de hoofdagent, vertelde hij dat hij zelf niet kon rij den: „Het eerste wat hij deed was de mobllofootidrwtallatic kapot trappen. Daarna zei hij waarheen ik moest rij den". Tijdens de rit heeft hoofdagent Hoogeveen hem er herhaaldelijk op geweien dat hij onverstandig handel de, ,4H) leek me nogsl een pochhans," aldus de heer Hoogeveen .„HjJ sei dat hU nogal wal gedronken had. een vüf- tlen glazen bier. De man bad vermoe delijk teveel James Bondverhalen ge lezen. Toen we de eerste keer een si garet opstaken, ruilde hU ze om." (Van onze verslaggeefsters) AMSTERDAM/UTRECHT/ROTTERDAM, dinsdag. Ongeveer 425.000 (25.000 minder dan vorig jaar) buitenlanders hebben tijdens het pinksierweekeinde een bezoek aan ons land gebracht. Dil lagere aantal kan worden verklaard door de moeilijkheden in Frankrijk, de devaluatie in Engeland en door het feit dat de bloei in de hollenstreken, die met Pasen zoveel buitenlandse bezoekers trok, voorbij is. Vorig jaar viel Pinksteren precies is de bloeiperiode. De overgrote meerderheid van de toeristen kwam uit Duitsland. De intocht begon vorige week vrijdag cn zette zich voort tot zondag. Verder bezocht een aanzienlek aantal Belgen ons land, relatief nog vrij veel Fransen en bijzonder weinig Engelsen en Scandinaviërs. Ook de Nederlanders hebben veel gereisd: de Zeetandroute kreeg veel toeristen uit de Randstad te verwerken, die het pinksterweek- cinde kamperend op de Zeeuwse eilanden hebben doorgebracht. Een file van 21 kilometer op de weg Middelburg-Goes heeft gister middag en avond het verkeer vertraagd Verder deden zich gisteren bij de Noord-Zuid-route van de Vel- sertunnel en op de weg Bols- ward-Afsluitdijk vertragingen voor. Oudenrijn leverde weinig moeilijkheden op, Hoevelaken werkte echter vertragend. On- De Efteling 50.000 (40-000. 45.000), De Keukenhof gesloten (50.000. 140.000), de pier in Scheveningen 35.000 (38,500. 50.000), Madurodam 22.000 (33.000. 63.000), Avifauna 40.000 (33.000. 27.000). Dierenpark Wassenaar 23.000 (17.000. 24.500). Artis 13.000 (10.000. 22.500), Spido rondvaarten 10.500 (11.500, 25.000), Rijksmuseum 0000 (10,000, 21.500). Maurttshuis 1100 (850, 3009), Krol- ler-Mulle-r-museuan 9000 (4400, 5200), Euromast 13,000 (13.500, 21.500), Ned. Openluchtmuseum 7000 (3750, 8200), Blijdorp 25.000 (20.000. 30.000), Recreatiecentrum Duiwell 32.000 (21.000, 18,000). Het nieuwe zwembad in DuLnrel] trok 7000 bezoekers. Hiertoe is zaterdag besloten tijdens een zeven uur durende en vaak emotionele bijeenkomst in Utrecht van de Raad van. Vijf tig van de NSR, waar het voor namelijk uit leden van de Stu denten Vakbeweging bestaande NSR-bestuur, en de grootste op positiepartij, het Nederlands Stu denten Akkoord, vaak scherp tegenover elkaar stonden. De NSR vraagt minister Veringa de Academische Raad zo spoedig moge lijk om te vormen tot een interfacul tair en interuniversitair overleg- en adviesorgaan voor de academische wereld, waarin hoogleraren, leden van de wetenschappelijke staf en studen ten vertegenwoordigd zijn. Motie Stiid '7'5 Na langdurige debatten over het ge sprek, waartoe minister Veringa ver tegenwoordigers van de Nederlandse studenten heeft uitgenodigd, nam de Raad van Vijftig een motie aan van Stud '75, waarin de minister wordt gevraagd alsnog in te stemmen met een openhaar gesprek. De NSR geeft de minister de garantie, dat alleen NSR-bestuursleden en de grondraads- voorz liters het woord zouden voeren. Eerder had NSA-frac'ieleider G. Verberg het bestuur-Bomhoff er van beschuldigd het gesprek, dat op 8 juni zou worden gehouden, „moedwillig onmogelijk te maken". „In de brief van de minister wordt gesproken over een open gesprek. Het antwoord dat het SVB-bestuur, ik bedoel hat NSR- bestuur. de minister geeft komt neer op een opzettelijke verdraaiing van een open gesprek naar een openbaar debat", aldus de heer Verberg. De SVB-fractievoorzitter Midden dorp dacht dat de plotselinge uitnodi ging tot 'n gesprek te maken had met de onrust onder de studenten in Frank rijk, Duitsland, Spanje en Italië. „Komt er een gesprek om ons om te kopen met limonade en taartjes, dan hebben wij dat liever niet. WU willen niets meer of minder dan een open baar gesprek", zo zei hij. In een achttal resoluties heeft de Raad van Vüftig ziln bezwaren tegen het rapport-Maris over de universitai re herstructurering neergelegd. In de resoluties wordt onder andere gepleit voor meer medeverantwoordelijkheid voor hoogleraren, s'afleden en studen ten dan in het rapport-Maris is voor zien en wordt opgemerkt, dat volgens cie NSR een universiteitsraad even goed tot eenheid van beleid in staat is als een presidium. Toezegging minister Aan het begin van de vergadering had de voorzitter van bet NSR-be- stuur, E. Bomhoff, meegedeeld, dat minister Veringa tijdens een donder dag gehouden gesprek had toegezegd, ADVERTENTIE Tweede arrestatie j Bij de inbraak was behalve K. ook de 25-Jartge, in Rusland geboren car rosseriebouwer A, B. betrokken. Ook zijn arrestatie verliep niei regelmatig. Hij vluchtte toen de surveillancewa gen bij de woning aankwam en word ontdek', door een jongen uU de buur:, die de Rotterdamse politiecommissaris P. Ligt voet waarschuwde die even verderop woont en buiten zijn auto' s.ond te wassen. De commissaris stap-j te met de jongen on dien» vader ini ztln au:o en zelle de achtervolging in.: Pas nadat dc heer Ligt voet twee keer j bad geprobeerd de vluchtende man klem ie rijden, lukte het de commissa ris hem te arresteren. De Inbraak bil de makelaar, die zelf, me; thuis was, werd ontdekt door zijn i verloofde, die. toen ze de woning bin-: n enk wam, gestommel hoorde. Zij bel de de politie. AMSTERDAM, dinsdag (ANP). - Het vierjarige Amsterdamse jongetje Hendrik Kersberger, dat sedert woensdagmiddag uit de Jcrdaan in Amsterdam, waar hij woonde, werd vonnist, is verdronken. Zaterdag avond werd zijn stoffelijk overschot drijvende in de Egelantiersgracht bij de Lijnbaansgracht aangetroffen. Daar was h(J ook voor het laatst gezien. win n zuiver mv ran bonbonschsaltjs doe meaaan de Bansdorp boomschors kleurwedstrijd in Eva. Libelle, Margriet en Prinses danks deze stagnaties spreekt de verkeerscentraie van de rijkspolitie van een „bijzonder gunstige afvoer". BIJ de doorlaatpost Wernhout-Wuust- wczcl was sprake van „normale zondagsdrukte", bij de grenspos» Berjh-autoweg verliep de terug tocht naar Duitsland soepel vanaf I gistermiddag drie uur. Gisteravond ging men over tot strengere controle wat meteen flieformlng veroorzaak te. Privé-adressen j Het grote aantal bezoekers tilt het buitenland trok voornamelijk op naar het westen. L»e VVV's in de drie srote steden en diverse bao- o'aatsen moesten pnvè-adressen in schakelen voor onderdak. In Noorn- wiik moes» zelfs een luids wagen van de VVV rondgaan, om onge bruikte slaapkamers beschikbaar te krijgen. De Nederlanders trokken uit de randstad naar het centrum en het oosten van het land. Er is op vallend veel gekampeerd door 500,000 Nederlanders en buitenlan ders. De terreinen tussen Cadzand cn Den Helder waren vrijwel vol. Ook in de beboste gebieden kwa men dit weekeinde veel kampeer ders. De Nederlandse Spoorwegen hebben voornamelijk grote drukte onder vonden op de lijnen naar zee. De afgelopen drie daKen werden. 35.00i> badgasten %'an en naar Zandvoort vervoerd, 20.500 naar Hoek van Holland, Versterkte en extra treinen vingen deze drukte op. Elders in het 1 land had de NS het normale zon ets «stem po. Attracties De belangrijkste toeristische attracties in ons land werden door vele Ne derlanders en buitenlanders be zocht. De volgende cijfers geven hier een Indruk van (tussen haakjes achtereenvolgens de bezoekersaan tallen van Pinksteren 1967 en Pasen 1968). (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, dinsdag. De grote meerderheid van het congres van de werkgroep van christen-radicalen heeft zich zaterdag in Utrecht uitgesproken voor een kernwapenvrij Europa van Atlantische Oceaan tot Russische westgrens. Nederland dient zijn Nato-partners te overtuigen van de noodzaak hierover met de landen van het War schaupact overeenstemming te bereiken. De vergadering, bedoeld als voortzetting van het „Scheveningen- congres" dat gehouden werd in november van bet vorige jaar, heeft de programmapunten voor het buitenlandse en defensiebeleid vastge steld en werd bijgewoond door ongeveer 75 personen. Onder de aan wezigen waren kamerleden uit KVP, PvdA, PSP, VVD, ARP en Poli tieke Partij Radicalen (PPR). De christen-radicale werkgroep is van mening, dat Amerikaanse en Rus sische troepen zich gelijktijdig uit Europa tot de Russische westgrens moeten terugtrekken. Na denuclearisering moet worden gestreefd „naar een geleidelijke conventionele ontwapening in ge heel Europa". Volgens de christen-ra dicalen moeten wederzijds politieke en militaire risico's worden aanvaard. Verder moeten Oost en West hun cul turele en economische samenwerking zoveel tnog-lijk uitbreiden. Zaterdag werd besloten tot de op richting van een nieuwe werkgroep van christen-radicalen. die zich zal bezighouden met het probleem van de oorlogsverva.ngende methoden, in het speciaal met het bestuderen van de politieke en ethische aspecten van hel geweldloos en gewelddadig revo lutionair verzet. De AR-ienator prof. dr. W. Albeda, voorzitter van het congres, maakte tij dens de bijeenkomst de opmerking, dat het moment „voor een gezamenlij ke politieke beslissing" voor de chris ten-radicalen uit KVP, ARP. CHD en PPR nog niet la gekomen. De rapporten van de groep van 18, die de grondslag vormen voor een ge zamenlijk programma van de christe lijke partijen, en de oprichting van de PPR zijn voor de christen-radicalen geen aanleiding geweest zich aaneen te sluiten, aldus prof. Albeda, De christ en-radicalen wijzen de gedachte van een Christen Democratische Unie af en hopen op één radicaal politiek tehuis, maar voorlopig werkt ieder in de eigen partij aan de realisering van de radicale doelstellingen. Op de vraag van een congresganger wat de werkgroep doet als deze doel stellingen in de christelijke partijen „niet haalbaar" zijn, antwoordde prof. Albeda met de wedervraag: „Wanneer blijkt dat?". dat de NSR drie maanden de tijd zou kragen om rijn viste te geven op de definitieve tekst van het rapport Ma ria. De heer Bomhoff deed deze mede delingen over het gesprek met de mi nister, nadat de heer Verberg had ge klaagd over het gebrek aan informa tie. Volgens de heer Bomhoff heeft de minister ook beloofd dal bij de NSR advies zal worden ingewonnen, wan neer cie International Students Confer ence weer om subsidie vraagt. De Raad van Vijftig aanvaardde een NSA-motle van afkeuring ten aanzien van het beleid van de secretaris-bui tenland van het NSR-bestuur, de heer H. R. D. Blomberg, die „moedwillig" brief van de ISC over een dit najaar te houden vergadering zou hebben achtergehouden, (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, dinsdag Het ge rechtshof te Amsterdam heeft van morgen hel beroep op het algemeen belang verworpen van vier IP rechtse studenten verdacht van belediging van president Johnson en hen con form de cis van de procureur-generaal veroordeeld »ot ieder S 100 boete. De studen-'en, O. J. T.. F, A.. O. M. en S. de L.. (allen 20) hadden appel aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank te Uvrecht. die hen tot boe ten van 25 had veroordeeld. Het Hol Is van oordeel dat de uitla ting „Johnson oorlogsmisdadiger" be zwaarlijk kan worden aangemerkt als een onderdeel van een zakelijk betoog en niet anders Is den een kwalificatde- vc aanduiding, welke een beledigend karakter draagt. Het bezigen van een scheldwoord waardoor iemands eer of goede naam wordt aekrenkt; aldus het arrest, kan nimmer worden gerecht vaardigd door esn klaarblijkelijke handeling in het algemeen belang. Tijdens de behandeling van de zaak had de raadsman van de studenten, mr. G. J. P. Cammelbeeck, ook nog een beroep op het algemeen belang gedaan ten aanzien van de mobilise ring en beïnvloeding van de publieke opinie. Zjjn stelling dat het belang bij een naleving van een verouderde' en vermoedelijk verdwijn en-de wetsbepa ling (belediging van een bevriend staatshoofd) zo klein is in verhouding tot het zeer zwaar wegende druk "uit oefenen op ö'e Verenigde Staten, dat de handelwijze van de studenten straffeloos dient te blijven,, werd door het Hof verworpen. (Van onze correspondenten) ARNHEM, dinsdag Bij een poging zijn vierjarig zoontje Albert, d'e gistermiddag in de Rijn was geval len. te redden Is de 32-jarige tim merman W, P. Th. Smits ui: Driel verdronken. Zijn zoontje werd door een onbekend gebleven jong»n ge red. VIANEN Op d« grens van de ge meenten Vianen en Lexmond is za terdagochtend een trac.or In het Merwedekanaal geraakt, waarbij de 19-jarige bestuurder A. Verhoef uit Hei- en Boetcop is verdronken. De 12-jarige J. van Muiden, die ook OP dg ractor zat, werd met behulp van een hooivork door de 21-jarige A P. Middelkoop, die in de nabijheid werkte, gered. De rac:or was te water geraakt doordat hij kantelde bij het keren op het talud langs het kanaal. DOORWERTH In het golfslagbad De Branding in Doorwerth Is gister middag de 19-jarige L, van Mast- bergen uit Oosterbeek verdronken. KAMPEN De 17-jarige B. C. L. Plender uit Kampen verdronk gis termiddag in he: Veluwemeer. De jongen, die een uitstekend zwemmer was, raakte in moeilijkheden, toen hij in de vaargeul door het meer te recht kwam. Vrienden van hel slachtoffer trachtten tevergeefs de jongen :e redden. (Van onze correspondent) EINDHOVEN, dinsdag. Zaterdag werd door een groepspatrouille pad vinders op de Leenderoeide te Eind hoven een opengesneden brandkast gevonden. Ze bleek weggehaald te zijn uit een Openbare Lagere School aan de Reigerlaan. De Inhoud be staande uit een spaarfonds van 1.200 van onderwijzers was verdwenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1