Vaargeul voor mammoettankers in aanleg; ankerplaats 8 mijl uit de kust Jan Brouwer is overtuigd van promotie ROTTERDAMS DAGB« Hagenaar wil in Rotterdam boekverkopers op straat geld nodig? wij lenen het u graag krediet SP ROTTERDAM RIJNMOND «BTTERDiB- EURO POOST I Aan N.E.H. gepromoveerd yt HET WEER IN ROTTERDAM Gemeenschap van Kerken op de rechter Maasoever GEZINS ^jV/S Hogere opleiding voor de Rotterdamse haven R'damse vliegopleiding wellicht naar Ypenburg verplaatst UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN JEUGDIGE TRAINER VAN FORTUNA STREEFDE NAAR BETER VOETBAL 'Rob de Pionier' uit Europoort nu manager van Wassenaarse Country-Club pagina 4 - zaterdag 8 juni 1968 rLATPO** FIX MASTER A PLATFORM WITH t»H7HCUSE *-U njn.1 IIhjb HACOH RTMOTE RAOAR AICRDHGE «mis LONQ MAnOfc ELECTRONIC DEVICES FOR NAUTICAL PURPOSES HDEI no HOUAHB CENIRt FOR m TRAFFIC REGULATION PLATFORM WOU HI-FIX SLAVE - VAARROUTE VOORSCHEPEN TOT22S.OOO flWT. IE BAGGEREN BEUL TOT 22H.|72FEET)rU.W.S l«tlt OP HET ogtnbllk wordt vanuit Hoek van Holland richting zee een tijde* lijke vaargeul aangelegd, waardoor 250.000 tonners het Europoortgebied kunnen binnenlopen. DE GEPLANDE grootste diepte van de toegang tot Europoort voor deza mammoettan kart fs 62 voet 21 meter maar die diepte zal niet voor 1972 gereed zijn. OM HET toch mogelijk te maken dat deze grote schepen gedeeltelijk geladen binnen kunnen komen, wordt de vaargeul tot 5 mijl uit de kust uitgediept tot S3 voet Deze diepte zal in de loop van dit jaar op 55 voet gebracht worden, in 1969 op 59 voet en op 82 voet in het begin van 1870. OP 6 mijl uit de kust is een ankarpiiats geprojecteerd (d) aan het begin van de tijdelijke vaargeul, voor de navigatie van de zeer grote voor Euro* poort beitomde sobepen. De vaargeul Te bil hoik vin Holland tnjna 400 meter breed en verwijdt zich tot circa 1 kilometer In open zee. Voorbij de ankerpiaate, op 8 mijl uit de kust, zal de vaargeul worden voortgezet met een breedte van 1 mijl, AAN BOORD van grote tankers die Europoort binnenkomen worden doof Rijkswaterstaat op dit ogenblik In samenwerking met het loodswezen itietlngen verricht, om een indruk te krijgen hoe groot de uitwijkingen zón die de schepen ondergaan tijdens het veren van een denkbeeldige rechte lijn, MEN IS het er nog niet over eens welk navigatie-systeem zal worden Sekozen. Hiertoe wordt door waterstaat en enkele technisch gespecia* «eerde Instanties een onderzoek uitgevoerd. Enkele mogelijkheden zljm llohtenlijnen, verkenningsboeien, walradar, hl-fix of een combinatie van deze syiteman. Op de tekening zijn op volle zee twee platformen Inge tekend, uitgerust met decca pTaitsbepalingsapparatuur (a, b en c), ter wijl platform a ook aen lichtbaken heeft. AAN VAN DER TAK'S Bergingsbedrijf is opgedragen een onderzoek in te stellen hoeveel en welke wrakken en scheepsresten In het geuitracé liggen. Den Uyl spreekt in *5 Groothandelsgebouw OTTERDAM, za tarda*. Da groep Nieuw LLnita in de Partij van de Arpeid houdt op zaterdag 10 juni a.i, (te 13.00 uur) een openbare vergade ring In de Beatrixzael van het Groot- hSJfeietagebouw te Rotterdam onder het motto „wereldpolitiek in een we- rejppted". Spreken xijni dra, Den Uyl over de w^pWhajadeliconderen'ie ln New Del hi en mr. Cammelbeeck over Cuba. BOTTERDAM, IKM-dM. To' 'octor in dc economische wanschap- nn promoveerde gij» eren R'cardo Ca- iloo-Arronte, die In de Nederlandse Tqapmlache hogeschool te Rotterdam 'ilq* proefschrift verdedigde, gesteld Aq empirical to«t on Interregional Olgfcring: a linear programming model "wMexTcn" Promotor was prof. dr. J Ttnber. OPOAVR VAN HKT KNMI (tlU&al ttolttrdun) mill I B.40 not. heden glilrrrD ucitdw» 1MT,S 1411,4 rin/rU^SDf *w KW Uodkratgt 3 z v 'srif «ffyldhild betr. i w. b«w. mparautyir 13, 11.» ■np. buUknfciLdca IS II r»Us t4 14 uur 0,0 4,6 \i%ü «Ut, 1S.4# uur: 1S.S Min, tsujp. h»d«n 5.13 uur: 10,3 skokmter Rotterdam; Be drill HoatngeraUk: v*rw»cbtln« t/BL 10 Liunlt eemlddald keuktiuout- iuUte uofue per liter; «emtddeld a«- tdiuiivermoien 1» micro Riemen», ae- Lid dude hardheid 14,o Duits» hardheldi. Bedrijf BerenpUati ven*achting van t/m It Janli atmiddeld keuken»out- gehalte tie>if pir Uteri lemtddeid ee- 1 Ml» ««vennoten 110 micro Siement; n* jolddelde hardheid 14,6 Duitse hardheid», «raden. ROTTERDAM, vrijdag Ook op de rechter Maasoever ia nu een Ge meenschap van Kerken, Tijdona een vergadering van de raad der gemeen schap (het besturend orguan) werden statuten en huishoudelijk reglement bekrachtigd zowel van de gemeen schap zelf als van de (werk)sliching ten dierwr'e van die gemeenschap. Een en ander zal met sep'ember definitief van kracht worden. Onder de deelne mers aan de Gemeenschap van Ker ken bevinden zich hervormde kerken, de r.k. kerk met haar pastorale di stricten, gereformeerde kerken, bap tisten. oud-ka Lhollekon, doopsgezin den, lutheranen en remonstranten Het mode ramen van de gemeen schap Is ais volgt samengeteld: voor zitter L. de Waal (remonstrants); vi- ce-voorzltte? pater dt. C. Bratin (rk). secretaresse mevrouw M. W, Eberiri Gotlib (herv.). pennlngmecsteresvc da. C. E. Offerhuli (doopagez.), pas toor dra. J. Bergers (oud-kath.), ds J D, Hoekstra (herv.), ds. J. P Hórchner (gercf De stichting, die het beheer voer' over he>! pand dat bedoeld la aIa een teken van verzoening In de door Duits toedoen zo zwaar getroffen stad, rol het gaan verhuren aan het Universl- 'alr Instituut Vormingswerk Bedrijfs leven. Dit instituut heeft vele plannen voor cursussen bijeenkomsten cd. die S'vokon met de bedoeling: een ont- moeüngsctMisrum zijn tussen kerk en wereld. In het bestuur van de beherende stichting rullen de belde gemeen schappen van kerken (voor d linker Maasoever Is de oecumenische raad ook in een gemeenschap omgezet sa men drie bestuursleden aanwijzen. DEN HAAO. zaterdag (ANP), De 11.623 ton metende Griekse tanker Virginia en het 0 393 ton metende Britse ma. Sheaf Great *Un varwnor- Loodinq ng gene bij BntnabueUelkoog gen vroeg tn de Ebbvmo» kaar In aanvarinf .ng met el- gekomen en vervol- ueUelkoog aan di grond gelopen. De bemamviftg van de mj. Virginia wat wegens ontploffingsgevaar van boord genaaid maar later aan boord teruggekeerd. Sleepboten zijn do twee schepen te hulp geaohoten. (ADVERTENTIE) Eon loning sluiten is bif ons geen gunst. Dat gaat zakelijk,soepel en snel. Zo zijn wij al bijna 'n half miljoen gezinnen van dienst geweest. Schrijf,of bel gerust eens op. Contant geld binnen 6-10 dagen op wettelijke voorwaarden. Kredieten tot 9.000,-. Aflossing In maximaal 3 jaar. Géén borg. Zonodig 3 maanden gratie uitstel van aflossing. Kwijtschelding restant lening bij overlijden. N,V. NATIONALE VOLKSBANK Roltsrdam Maurll#w»g4« !*l. 135743 D«n Haag RIvlirylamarKt 4 tal. 634550 Atntlardam Woslstnds 10 lat. 237271 Arnham MarUnburg»lr»at 10 tal. 27SS1 (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, saterdag De Stichting Vakopleidingen Havenbe drijf begint met een cars os „Hogere Opleiding In de haven van Botter dam". Deze cursus wü in de groeiende behoefte aan geschikt middenkader In de vervoer- en havenbedrijven voor zien, Kandidaten voor de opleldlnr moeten een middelbare opleiding heb ben en maximaal 23 jaar zijn. De cur sus duurt 2 Jaar en richt zich niet op een gespecialiseerde opleiding voor één bepaalde functie of bedrijf. Het centrale studie-object Is het vervoer en Havenbedrijf «n zijn economische, hoc.ale, organisatorische en technische fa» eUen. Deze opleiding wordt in stand ge houden door "n voor de bij de Scheepvaart Ver»*nigin.{ Zuid aange sloten bedrijven. De cursisten zijn vet plicht na beëindiging van de studie gedurende vlif jaar een pas sende werkkring bij een van deze be drijven te zoeken. Functies, die voor afgestudeerden uiteindelijk bereikbaar zijn: ladmglnspecteur, transportdes kundige, chef expeditie, directie-se cretaris. procuratiehouder etc. APELDOORN, zaterdag (ANP). „Wat de toekomst van net vliegveld Ypenburg betreft zal nog even moeten worden gewacht op mogelijke nadere mededelingen in de deze maand te verwachten defensienota. Zonder daarop vooruit te lopen is het wellicht nuttig om op te merken dat de luch thaven Rotterdam te druk wordt voor de daar gevestigde vliegopleidlngen", aldus de heer H. Schaper, waarne mend voorzitter van de koninklijke Nederlandse vereniging voor lucht vaart, tijdens de gisteravond in het culturele ceni'rum „Orpheus" In Apel doorn gehouden algemene leden verga dering. De heer Schaper merkte op dat het wellicht mogelijk zou riln de op Rot terdam gevestigde vliegopl ei dingen over te brengen naar Ypenburg. als dit veld een zogenaamde .jlapende basis" van de luchtmacht wordt. ROTTERDAM In de periode van 10 juni tot en met 21 juni 1968 of zo veel langer of korter als nodig zullen werkzaamheden worden uitgevoerd aan dc zuidelijke veerstoep van het veer Nieuw-Beljerland-Heketingen In de gemeente Nleuw-Beijerland. Gedu rende die periode dient het wegver keer van des morgen» 5.00 uur tot des avonds 22 00 uur met oponthoud van de veerdienst rekening te houden. Eventueel zal het verkeer tussen de Hoeksche Waard en Voorne-Putterj worden omgeleid vla de bruggen over de Oude Maas bij Barendrecht en Spijkenisse. Deze omleidingen zullen door borden worden aangegeven. JAN BROUWER (28); „Het maakt mets uit of ja tachtig of twintig bent." HET debuut van Neerlands jongste oefenmeester in bet betaalde voetbal belooft büzonder succesvol te worden. Jan Brouwer (28) vorig seizoen nog jeugdtrainer van Fortuna Vlaardingen en sinds het begin van de huidige competitie aan het hoofd van de topformatie van de Vlaardingse tweede divisieclub, staat op het punt zRn team de eerste klasse binnen te loodsen. Fortuna deelt met Veendam de derde plaats op de ranglijst met twee punten achterstand op Helmond Sport en vier op Wageningen. Ondanks het feit, dat de Vlaardingers in de resterende twee com petitieronden nog tegen deze hooggeklasseerde clubs moeten aan treden, twijfelt Jan Brouwer er niet meer aan dat Fortuna zal pro moveren. Qua voetbal is Fortuna niet min der dan welke tweede divisieclub dan ook", meent de Jonge Vlaardin- ger. die vorig Jaar het grote trai- nersdlploma behaalde. „We kunnen zelfs nog kampioen worden. Ala wij morgen van Helmond Sport winnen en Wageningen verliest, ben Ik er van overtuigd dat we dat worden ook. Er kan trouwens nog van alles ge beuren. Het is ook mogelijk dat we mett z'n vieren op de eerste plaats eindigen Maar ik moet er niet aan denken dat dat zal gebeuren. De competitie duurt toch al veel te lang en als er dan nog een aantal beslis singswedstrijden gespeeld moeten worden kunnen we zo'n beetje gelijk aan de voorbereidingen voor de nieuwe competitie beginnen." Fortuna kan morgen de voorlaat ste stap op het pad naar de eerste divisie zetten. Jan Brouwer laat we ten dat z;jn ploeg tegen het bezoe kende Holland Sport fel op winst zal spelen. Hu zegt: „Wij moeten win nen. Daarvoor hebben we wel wat geluk nodig, want Helmond Sport zal wel sterk verdedigend spelen. Daardoor zullen we niet zoveel kan sen krijgen. Ik geloof zelfs dat ze enigszins met een angstcomplex naar ons toe zul len komen. Tenslotte zijn ze in uit wedstrijden tot dusver niet zo beat voor de dag gekomen. Ja, ik ben op- gEN oud-Rotterdammer» nu Hagenaar, las vorige week in deze krant het bericht over de herprofilering van De Meent en meteen zag h(j een kans naar zijn geboortestad terug te keren. Ab Mflhn (35), boekverkoper met een stalletje op de Haagse Grote Markt, ziet zichzelf al in een van de „inpandige" winkeltjes bij het postkantoor, waarvan de bouw is voorgesteld door de winkeliers* vereniging Meent Met deze winkeliers U Ab Mahn het eens dat dergelijke winkeltjes De Meent verlevendigen En dat niet al leen Ook zijn handel kan er van bloeien. Mahn la niet de enige antiquair die naar Rotterdam wil komen. Van ten minste twee collega's is hij zeker dat zij hem zullen volgen. Rotterdammer H. Koster, die nu bij de „Maagd van Holland" staat, wil zich graag bij hen voegen. Mahn heeft al vaker geprobeerd naar Rotterdam te komen, Koster heeft in het verleden veelvuldig po gingen gedaan een andere plaats te krijgen Het zat ze niet mee. Mahn zegt ervan overtuigd te zijn dat de belangstelling van het publiek groot ic Rotterdam telt slechts een Saar antiquairs, Den Haag heeft er cntallen, zo'n dertig 6 veertig, plu» nog zo'n tien boekenstalletjes, De Hagenaar zegt verder nog maar niet te kunnen begrijpen waarom ge meentebesturen zo afwerend tegen boekverkoper» op itraat doen. Bij voorbeeld in Den Haag waar nu al ja ren wordt gepraat de boekenmarkt één van de beste, zo niet de beste van het land te verplaatsen naar een plek met een drukkere ,doop". Zou het toms de angst voor de sex zijn? Mahn heeft daar meteen een antwoord op. Daarvoor hoeft Rotter dam niet bang te zijn. En hij wU#t op de kooplieden die naar Rotterdam wil len komen: een specialist in Franse letterkunde, een specialist in naslag werken en (hijzelf) een specialist In Nederlandse letterkunde en curiositei ten. Voeg daarbij nog Koster «n Je hebt een heel goed gezelschap, zegt Mahn. Geen sex, geen vleze plaatjes. Wei kwaliteit, eerste drukken waar van bibliofielen zullen likkebaarden. In deze hoek Is er al vaker op ge wezen dat Rotterdam, niet zonder boe kenstalletje» kan. Bekend ia dat de be langstelling van de zijde van het pu bliek groot Is. Hef plan can Ab Mahn Oud-Rotterdammer Ab Mahn votQt «r nadrukkelijk aan toe dat het niet per se aan de Meent hoe/t t« rij», wel op een drukke plaat» t>srdient zeker de belangstelling uan de rijde van het gemeentebestuur. De kans t* er nu dat Rotterdam antiquairs met kwaliteit krijgt. En dat ts een heerlij ke gedachte. EindeIdfc kan Rotterdam rden. en h(j een echter stad wordi ROB VEUGELERS (34) is terug Uit Amerika. Rob is in Amerika che/-kok i« het Canadese paviljoen geweest z(jn vrouw was daar caissière. Sinds 1059 heet Rob VeupeIers „Rob de p outer". Toen begon h(j in het barre Europoortgebied in een houten kraam een nerinkje om kof/ie te ver kopen Er kwamen zoveel klanten dat h(j m 1961 ertoe overging aan de Eu- ropawep een restaurant te beginnen oan 80 vierkante meter dat nu „De Pionier" heet en waar vader Veupelers de zaken runt. Rob vertrok twee Jaar later naar Zwitserland. Hij werd daar chef-kok in verschillende restaurants. Terwijl hij nog In zijn patateB-frlteskraam in Europoort zat, haalde hy zijn diplo ma's voor kok en kellner, die in Zwit serland uitstekend van pas kwamen. In juni 1963 nam hij, samen met zijn vader, ook de leiding op zich van drie kantines voor de B.P.-raffinaderij ln aanbouw In het Europoortgebied, een job die hij eind 1986 afsloot. Na de ervaring op de wereldten toonstelling in Montreal ging het echtpaar Veugeler» J.l. op reis door Amerika. Rob: „We zijn zo'n zee, ze ven maanden lang Kriakraa door Noord-Amerika gereden Washing ton, New Jersey, Michigan, de Niaga ra-Walervsllen. Ik zou eerst bij een Amerikaans bedrijf ln dienst treden, ik zou dan chef dat heet daar ma nager worden van hotel-restau- ranU In San Antonio (Texas), Boston en Osaka. Maar Intussen kreeg ik in Holland een geweldige baan aangebo den: manager van ae „Country and Golfclub" ln Wassenaar. Een heel chi que soclételt, met veel party's van ambassade'» en, het corpe diplomati que. Ik woon met m*n vrouw boven de club, Nu heb ik t zo naar mijn zin dat ik in Holland denk te blijven. We zitten hier vlak bij het strand. En als lk dan bedenk hoeveel zaken failliet gaan, vind ik dat xo gek nog niet". tlmistisch gestemd. Ik zag vorige week veel meer op tegen de wed strijd tegen ZFC (Winat van 2—0) dan tegen de komende duels, Overigens speelt Fortuna thuis minder sterk dan uit. Dat komt on- dat we in uitwedstrijden noot tegen over sterk verdedigende ploegen komen te staan. En an krijgen onze aanvallers, die nu eenmaal niet zo snel zijn, meer ruimte. Hetzelfde gelét voor Excelsior. Dat heeft eveneens in uitwedstrijden goede resultaten ge boekt omdt het het in goed voetbal zoekt. De Rotterdammers hebben nog het voordeel dat ze over een far snelle aanvaller beschikken." ORTUNA heeft de promotie olchter dan ooit blnneoi bereik. Toch Is Jan Brouwer er aan het be gin van het seloen niet primair van uitgegaan te trachten zijn eerste op treden to het betaalde voetbal met een dergelijk succes te bekronen. J. B.: „Ik wilde in de eerste plaats tot beter voetbal ko men. Fortuna was het vorige sei zoen een rotploeg om tegen te voet ballen. Het speelde altijd vanuit een gesloten verdediging. Ik streefde naar meer aanvallend spel en Ik ge loof wel ln mijn opzet geslaagd te zijn. De overschakeling Is me enorm meetfevallem. Jan Brou wer toont zich allerminst geluk kig met bet feit, dat zijn elftal nog altijd aan de slag is, „Door beker wedstrijden en interlands is de com petitie onmoaüg uitgelopen. Dat is jammer. De KNVB had daar reke ning mee moeten houden. Het levert zowel voor de spelers als voor de trainer extra problemen op. Zo is Baksteen louter door vermoeidheid geblesseerd geraakt en heeft Jan Bouman een financiële strop geleden omdat hij een reis naar Spanje heeft moeten annuleren. Aanvankelijk wilde ik in de eerste week van juli al met de trainingen voor het nieuwe seizoen beginnen, want dat zou betekenen dat we vrij wel niet met vakantie zouden kun nen gaan. En dat kan ook weer niet. Overigens hebben we niet te klagen. We hebben weinig moeilijkheden ge had. We hebben, met een vrij con stant elftal gespeeld en de jongens gingen leuk met elkaar om. En dat is Tn zo'n lange comeptitie beslist nood zakelijk. Ja, het is een fijn seizoen geweest. Naar natuurlijk is het sei zoen pas helemaal geslaagd als we de promotie halen." En dan? Jan Brouwer: .."Wat de achterhoede en de raiddenlinie be treft hoeven we ons geen zorgen te maken. Die z(jn sterk genoeg. Alleen vóór zullen we versterking moeten hebben. In de eerste divisie moeten we er twee aanvallers bü hebben. Maar het vat niet mee die te krij gen. ELD om prof» Us kopen is e* niet r en amateur» te contraoteren ls tegenwoordig ook een kostbare isak. Jonge, veelbelovende amateur» heb ben het vaak hoog in hun hoofd zit* ten. Ze vragen dikwijls enorm veel geld. Ik sta op h«t standpunt dat se het eerst maar een» waar moeten ma ken." Het gesprek komt op Jan Brouwer zelf, die eerder trainer w«a van Hol- landtaan en het Goudse Olympta en momenteel naast zijn werkzaamhe den bij Fortuna ook diverse jeugdse- lecties en tennissers les geeft. Jan Brouwer antwoordt desgevraagd: „Ik zie het als een voordeel dat een trainer long ls. Je hoort vaak dat ©en oefenmees ter ruime ervaring als speler moet bezitten en het zweet van de kleedkamer geroken moet nzin. hebben, maar dat ia onzir Ook dat een Jonge trainer geen overwiobt op de apelers zou hebben. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Het ls een kwestie van leiding geven en dat kmn je of dat kan je niet. Het maakt nleta uit of je tach- «r bent. Ik vind het dat je als trainer al tig of twintig jaar bent. Ik vind het juist belangrijk dat je a" vroeg ervaring opdoet." Jan Brouwer, getrouwd en vader van twee kinderen (vijf en twee Jaar), vindt het overigen» wel jam mer dat hU «Ijn voetbalcarrière bij VOC ea later bil* Hermes DYS in veiband met zijn studie aan het CIOS al op 22-jarige leeftijd heeft moeten belindlgen. „Dc had best nog wat langer wil len voetballen", zegt de Vlaardlnger tot besluit. ,Jk doe het namelijk zo graag. En op Je 28e ben Ja zowel li chamelijk geestelijk het sterkst," HANS REI8MANN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1