KVP wil voortzetting gesprek met CH en AR Vijf personen bij botsing om het leven gekomen OPENBAAR GESPREK VAN MINISTER EN STUDENTEN PARTIJRAAD DISCUSSIEERT OVER RAPPORT JVEL SAMEN DEUR OPEN HOUDEN VOOR ANDEREN Entreeprijs voor recreatiegebied van de overheid onontkoombaar' Rotterdamse wil te paard m één maand naar Spanje as. zondag ,Niet uit de stervende NATO treden' Woensdag 19 juni Opheffing van vijf inspecties korps rijkspolitie per 1 januari 1969 DEENSE KROONPRINSES TOONT HAAR EERSTE ZOON Frankrijk had beter zijn goud kunnen aanspreken' Lufthansa, BOAC, BEA en Alitalia willen in hotels gaan beleggen Nieuwe Vereniging Openbaar Onderwijs Feltrinelli-prijzen voor Nervi en Malipiero maandag 10 juni 1968 - pag. (Van onze Ilaa^Ai* mbictii*) TILBURG, maandag De partijraad tan <lc KVP heeft zaterdag in navolging van de hongMc politieke organen van de AKI* en de CHU het interiinrapport van ,.de Achttien" aanvaard als uitgangs punt voor bainenwerking tussen de drie christelijke partijen. Na dc discussie over het interimrnpporl dat wordt beschouwd als een aanzet voor een eventueel gemeenschappelijk verkiezings programma concludeerde partijvoorzitter rar. A. P. J. J. H. van der Stee dat het streven van de KVP naar samenwerking met ARP en CIIU ,naar onze mening niet mag leiden tot de vorming van een gesloten blok," Wij streven niet een tegenstelling tussen christelijke en niet- christelijk na maar wij kiezen voor een open samenwerkings vorm, voegde hij er aan toe De KVP wil het overleg in de Achttien voortzetten maar hoopt dat het gesprek over de realisering van het eigen pro gramma met zoveel mogelijk partijen die dit kunnen onder schrijven gevoerd kan worden. Motie De heer Van der Stee formuleerde al dus do opvattingen van het nieuwe dagelijkse bestuur van de KVP toen de radicalen, de Jongeren «n do aanhangers van de stroming-Cou- wenberg gezamenlijk eon motie in dienden waarin de vorming van een „onduidelijk besloten blok" (kvp- arp-chu) werd afgewezen. Boven dien werd ln do motie de uitspraak verlangd clnt het gesprek in de Achttien zou moeten worden uitge breid tot de vnmg mei wolkc nfet- confemlonele partijen op de beste manier een consequent vooruitstre vend beleid gevoerd kan worden. De Indiener van do motie de heer Paul Beugel* zei na do conclusies van de heer Van der Stee („op dit moment") geen behoefte aon eun uitspraak van do partijraad to heb ben. heigeen door de nieuwe partij voorzitter zonder tegenspraak werd vertaald als „motie ingetrokken", Voordat dc heer Van der Slee na mens het dagelijks bestuur dc ge dachten van de partijraad over de samenwerking samenvatte sn daar mee het in stemming brengen van de motie voorkwam, waren bestuur en woordvoerders vnn de „stromin gen" tijdens oen schorsing voor na der overleg achter de gordijnen ge gaan. De heer Van der Stee had in *0» ope ningstoespraak al gesegd, dat c(Jn psrtU ,4n het verband van de drie christelijke partijen open moei blU- ven staan voor een samenwerking met andere partUen". HU *el daarbÖ bijlander feïntereweerd te *ljn in de Partü van de Arbeid. „Wie denkt dat ons belangstelling alleen naar de VVD uitgaat Is werkelUk een vreemde ia het politieke Jeruza lem." Over dc nieuwe Politieke Partij Radi calen /el dc heer Van der Stee: „In de groep van Achttien willen ook wij over de verhouding met de PPR spreken." HIJ voegde eraan toe nog niet te /jen hoe ccn dergelijk ge sprek tot resultaten kan leiden. De KVP zol de kie/ers voor de ver kiezingen concreet laten weten met wie zij na de verkiezingen wil sa menwerken on op grond van welk program. Maar, zo vervolgde de partijvoorzitter, de KVP laat zich niet vangen in de klem vnn de te genstelling soclaliAtisch-ltberaal. Aan het begin van dc partijraad legde dc KVP-radlcaal mr. J, A. Mom- mersleeg oen verklaring af waarin hij zei, aat do KVP-radicaien die de heren Aarden en Bogners niet ge volgd zijn, lid van dc KVP zijn ge bleven omdat zij wel vertrouwen hebben in de nieuwe leiding. „Dit vertj ouwen la door het optreden vnn het nieuwe bestuur nog ver sterkt. Daar komt bij dat een groot deel van het nieuwe bestuur onze opvattingen deelt", aldus fie heer Mommersteeg, Eigen gezicht Voorzitter ANWB: DEN HAAG, maandag (ANP), „Hel ml onontkoombaar »Un en de ANWB ilet daar ook gem bezwaar ln dat de overheid ln do toekomst voor het betreden van ree reu tic-ob jecten een entreeprijs gaat beffen," DU sel Ir, F, H. vmn der Linde Spmikhuizcn, voorzitter van ANWB, zaterdagmiddag tijdens de al gemene ledenvergadering van deze bond. Ir, Van der Linde Sprunkhuizen gel. dat nieuwe recreatieve voorzieningen niet tot stand droigen te komen, door de ie verwachten hoge Jaarlijkse kos ten, Door een toegangsprijs te berc- kenon, zouden deze kosten min of meer kunnen worden gedekt Tevoien had hij gewezen op du tweede nota Ruimtelijke Ordening, die onder moer spreekt vnn „28 olemsnten van formaat voor dagrecreatie", van de allure van het Am-sterdam^c bos Dc ANWB beeft becijfeid dnt «Heen al deze 28 „Amsterdamse bossen" de mende jaren een investering Vingen K drie miljard gulden. Ir. Van der LJnde Sprankhulzei; sprak voorts de hoopt uil dat het de minister z$I lukken het RUkawegen- plnn '68 binnen de gestelde tien vijftien Jaar te realiseren. „Maar ge zien de teleurstellende ervaring /an het verleden, is enige scepsis daarover wel gerechtvaardigd," aldus do ANWB-voorzitter. liet eerste Kamerlid prof. dr. P. A. J. M. 8teenkamp die, voor een discus ■te over de partij grondslag begon, een Inleiding hield, verdedigde de opvatting dat de KVP ztoh niet moet laten, inlUven bij een rechtse of linkse concentratie- „We wü»e» de Idee af dat er alleen te kleaen valt uit twee alternatieven". Er la. aldus prof. Steenkamp, in ona land ook behoefte aan een krachtige volkspartij met een eigen gesicht die bulten dit bestek valt. Prof. Steenkamp die verschillende maten zei voor eigen rekening t« spreken ontvouwde wat hll noemde «sn „maaterplan" van kernpunten voor een nieuw KVP-program. In volgorde somde de Tilburg* e hoog leraar in de economie oo: ontwikke lingshulp, het vraagstuk van oorlog en vrede, de dialoog mot hot com munisme. lier verdeling van inko mens- en vermogensverhoudingen, woningbouw, werkgelegenheid, col lectieve voorzieningen, onder wil 8 en cultuurpolitiek, de vernieuwing van het staatsbestel en de bestrij ding van ongezonde concentratie* ln hot perswezen Een Evangelische volkspartij zal zo'n programma niet zonder kleerscheu ren tot uitvoering kunnen brengen, aldus prof. Steenkamp. maar wil zullen er van af moeten, dat de kudde bijeen moet blijven, die prus zal men moeten betalen voor het bekennen van politieke kleur. De radicaal Beugels leverde hevige kritiek op de pogingen van de KVP om met ARP en CHU tot een for mula voor christelijke politiek te komen. In plaats van zich af te vro gen waar onze Evangelische bewo genheid zit. scheept men ons op met temen, zei hij. Het ia duidelijker te zeggen nuH wie Je een politiek pro gramma wilt uitvoeren dan alleen maar schone uitgangspunten schrijven, aldus de heer Beugels, Vlagvertoon Dr, S W. Couwenberg, wiens 5lromiru? in het nieuwe partij bestuur is verte genwoordigd. vond dat de grond- slngfoirmuie van de 18 „te zeer eon reformatorische geest ademde" „Hot rapport heeft te zeer het ka rakter van traditioneel, confessio neel vlagvertoon: het is geen grond slag voor een algemene volkspartij, waarin christenen vnn allerlei rich ting zich kunnen thulsvoclon", zet hu. Prof, Steenkamp was het met veel van de kritiek wel eens. Hij zei be grip t« hebben voor de bezwaren tegen het reformatorische karakter, ook voor het verwilt dat hot rapport dc Jongeren niet aanspreekt („dit la niet Iets voor de Ster-reclame"). De hoer Steenkamp wilde zijn party niet graag terecht zien komen in wat hll noemde het grauwt midden. Het centrum wordt echter bepaald door de uiteinden van de lün, zri hll. „AU Boetes dat uiteinde ia, 1» dat Iets anders dan Den Uyl en het maakt enig verschil of aan de ande re kant Koekoek zit of Van Riel." Voor een kleurloze middenpartij zou de Tilburgse hoogleraar niet thuis zilru gaf hll de partijraad te ver staan. ADVERTENTIE Dit is de 21-jarige Marie-Louise van Geel uit Rotter dam, die zaterdag Is vertrokken vooir een reis te paard naar Spanje. Ze noopt er over een maand aan te ko men, Marie-Loulse heeft gewerkt als verzorgster van paar den In de manege Soestdljk en in Zwitserland. Kort geleden had ze het geld voor een eigen paard bij el kaar: ze kon van de heer Joop laseur, eigenaar van de Soestdijkse manege, een 5-jarige Hongaar overne men. Op toestemming van haar ouders moest ze wach ten tot ze onlangs meerderjarig werd, Marie-Louise heeft alleen wat kleding, geld en een tentje meegenomen. Voedsel voor het paard hoopt ze onderweg voldoende te krijgen. De heer Laseur heeft echter niet zoveel vertrouwen in de onderneming: le der mens weet dat een paard geen 40 km, per dag kan afleggen. Ais het dan ook nog moet leven van wat het onderweg van anderen krijgt, komt het zeker niet ver," aldus de manege-houder. (Van onze correspondenten) ALMKERK, maandag. Bij een frontale botsing van twee perso nenauto's op Rijksweg 27 van Gorinchem naar Breda onder de ge meente Almkerk zijn zaterdagmiddag vijf personen gedood. De slachtoffers zijn de 55-jarige heer H. Crezee uit Almkerk, die de macht over het stuur had verloren en via de middenberm op de an dere rijbaan met een tegenligger in botsing v/as gekomen, zijn echtgenote, de 48-jarige mevrouw J. Crezee-Roubos, hun dochter, de 23-jarige mevrouw E. S. Verschoor-Crezee, eveneens uit Alm kerk. Uit de tegeiigger kwamen de 60-jarige heer A. van Dongen uit Amsterdam en de 56-jarige mevrouw C. van Gelder-Grapen- daal, ook uit Amsterdam, om het leven. De 23-jarige mej. D. van den Burg, inzittende van de auto van de heer Crezee, is zwaar gewond in het ziekenhuis van Gorinchem op genomen. VENLO, De 25-jarige Venlonaar R, Nollmann verongelukte zaterdag middag. toen hij met een auto onder Grubbenvorit tegen een stilstaande vrachtauto reed, HU waa direct dood. VENLO. De Ifl-jarige Jeanneke Peeters uit Helden Is in het zieken huis overleden aan de verwondin gen, die zij verleden week bij een verkeersongeval opliep. UTRECHT. - Op de Meerndijk ln IJsaeloteln ls de 39-Jorige G, van Ballegoolen uit Montfoort om het leven gekomen toen de personenau to waarin hU reed ln een bocht op de llnkorweghelft raakte en in bot sing kwam met een tegemoetko mende vrachtauto met aanhartfwa- f;en. Na de botsing belandde de auto n de berm. De vijf inzittenden wer den eruit geslingerd, De vier ande ren. de 28-jarige C. Rehorst, de 44- Jarlge G. Apeldoorn uit Willeokop, de 38-Jarige J. Le Noble en de 32- jarlge A. G, Pouw werden gewond. DEN HAAG. Op de rijksweg Ven* lo-NUmegen onder Bergen zijn ln de nacht van zaterdag op zondag de 10-jarige H Lodema en zijn 21-jart- ge broer Hewel Lodema levend ver brand, toen hun auto na tegen een boom gebotsl te ryn vlam valle. Zij keerden terug van een vakantie in Italib. De bestuurder is vermoede lijk door slaap overmand. Volgens een getuige verkin ring ging hun wa gen plotseling op de linkerrijbaan rijden en botste na honderd meter tegen een boom. De politie heeft nog niet kunnen vaststellen wie de auto bestuurde, doordat de lichamen van de beide mannen totaal ver koold zijn. LEEUWARDEN. In de Leeuwarder Stadsgracht 1b zaterdag de ?3-Jarige SJ. Brouwer uit Menaldum verdron ken. Het slachtoffer zat naast zijn 24-jarige zoon, de onderwhzer F. Brouwer uit Groningen in de auto. toen het voertuig van een parkeer plaats ln de gracht reed. De be stuurder dacht ten onrechte dat de auto in z'n achteruit stond. Enige toeschouwers sprongen te water. Zij konden de bejaarde man die be- kiemd zat onder een bank niet tUdig meer bevrijden. De zoon kreeg een ahock. 5EVENUM. De 3-larlge M. 3. C. J. Stenkens uit Neer la gisteravond op de Zeegweg in Sevenum bU het spe len onaer een personenauto geko men, Het kind overleed ter plaatse. HOENSBROEK. Op de Hommer - terweg te Hoensbroek ia gistermid dag de 73-jarlge mevr. A, Bosch uit Hoensbroek bij het oversteken van de weg aangereden door «en perso nenauto Zn was op slag dood. ROERMOND. In het ziekenhuis overleed zaterdag de 43-Jartge me vrouw A. M. Hinzen-Lutgens uit Roermond Zu kwam wcensdag Jongstleden ln Haelen met haar per sonenauto in botsing met een Duitse trekker met oplegger. BERGEN OP ZOOM. Op du ver keersweg van Kruisland naar Gai- telse Veer raakte vrijdagavond de 18-jarige U Doornen uit Kruisland met zün brommer onder een auto. HU overleed zaterdagavond ln het ziekenhuis aan zijn verwondingen. BERGEN OP ZOOM. Op de Me- chelse Steenweg te Antwerpen raakte donderdagavond de 72-Jartge P. Bruijs uit Bergen op Zoom bij het oversteken van de weg onder de tram. HU la zaterdagnacht aan de opgelopen verwondingen bezweken, MR. VAN MIERLO: ROTTERDAM, maandag (ANP). „De NATO ls stervende. Een zeer princlpifelc stelitngname van Neder land tegen dc NATO zou lelden tot een crlslsafeer, die de andere wegen tot ontspanning en vrede bilaterale besprekingen tussen de Europese lan den sou afsnijden. Je gaat dan een op zichzelf stervend ding weer tot leven brengen". Dit verklaarde mr. H. A. F. M. O. van Mier1'* zate-dag op een studlecon K 5s van z in nartU in Rotterdam over het rapport Nederland ln de NATO ja, maar" In overeenstemming met de conclusies van het rapport sprak het congres zich uit voor een bill vend lidmaatschap van Ncdetland van d< NATO De heer Van Mlerio zei dat Neder land zun buitenlandse politiek op an dere zaken dan de NATO moet rich ten. tot een begin van overleg met an dere Europese landen dient te komen, later Rusland en Amerika daarin moet betrekken en dan moet streven naar een Europese veiltgheidsconferentie. De NATO kan dan achteraf steeds worden aangepast aan de nieuwe si tuatie. aldus de heer Van Mierlo. De weg gaat niet zozeer door de NATO heen. maar er omheen. Naar aanleiding van zijn recente er varingen in Amerika, zei de heer Van Mierlo onder andere, dat alle discus sies op politiek niveau zich nu moeten afspelen tegen de achtergrond van de maatachappticriais. die zich ntet alleen in Frankrijk, maar Sn geheel West- Europa en ook in de Verenigde Staten aftekent. Ook voor D'fiÖ is het nodig om standpunten te toetsen en te her zien. WH verkeren, aldus de heer Van Mierlo, ln een Weateuropese revolutie, die aangeeft, dat de establishment- maatschappij moet worden vervangen door een maatschappij van deelne mtng. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, maandag. Woensdagavond 19 juni vindt in Utrecht een openbaar gesprek plaats tussen de Nederlandse Studenten Raad en minister dr. G. H. Veringa van onderwijs en wetenschappen. De onderwerpen van de bespreking zullen zijn: de bestuursvorm van de Nederlandse universiteiten en hogescholen, de democratisering van het onderwijs en de organisatie van de studentenvoorzieningen op lange termijn. Hiertoe is zaterdagmiddag besloten Jjdem een gesprek In Den Haag tus- wv mi nisi er-president P- J. S. de Jon*, minister Veringa en vllf N8R- bestuereleden. Premier De Jong zal het gesprek op 19 juni niet kunnen bijwonen, omdat hij dan in Suriname verblijft. Tudms de ophare bijeenkomst op 19 juni zal van de iw-* van de stu denten Let woord kunnen vordert ge voerd door het bestuur van de NSR, door de leden van de Raad va.v Vijftig van de NSR, door de vooraltttrs van de diverse srondraden en dooc een aantal door de NSR uit te nod .gen deskundigen uit de studentenwereld. De vergadering wordt geleid door de heer J. C. G. Wiebenga, de voorzitter van de Raad van Vijftig. Audiëntie Onmiddellijk na het gesprek met de NSR-bestuursleden hield minister Veringa zaterdagmiddag een audiéntie voor een drietal fractievoorzitters van groeperingen in de Raad van VU'tlf. die niet ln het NSR-bestnur vertegen woordigd zlln: de heren G. Verberg van het Nederlands Studenten Ak koord, P. Lakeman van het Algemeen Non-Polttlek Studentenbelang en F. 3. M. Scheublin va» de Coalitie Centrum Links uit Delft. Op l juni waa tn de Raad van Vijf tig een motte aangenomen, waarin er op werd aangedrongen dat bil het overleg met de minister ook vertegen woordigers van de fracties aanwezig zouden zUn. Volgens de heer Verberg had het bestuur deze motie niet loyaal uitgevoerd door de minister te laten weten dat het bestuur geen prijs stel de op de aanwezigheid van de fractie voorzitters. Volgens de voorzitter van het NSR-bes'uur, Eduard Bomhoff, heeft het bestuur minister Vermga direct op de hoogte gesteld van de motie, „De minister", aldus Bomhoff, „zei toen dat hil zich wilde richten naar de wensen va tl het bestuur en met naar die van de Raad van Vtifttg, waarop wij gezegd hebben de aanwezigheid van de fractievoorzitters bu het ge sprek niet nodig et vinden". Toen zaterdagmiddag met de vijf bestuursleden ook de drie fractielei ders op het departement kwamen, verklaarde minister Veringa het aan de s'udenten over te lalen hoe het ge sprek zou plaatsvinden. Hierop beslo ten de fractievoorzitters direct na het gesprek met het NSR-bestuur een au diëntie bij de minister aan te vragen. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, maandag. In het kader van de reorganisatie van het korps rijkspolitie, zuilen de vijf territoriale inspecties per 1 januari 1069 worden opgeheven. Op dezelfde datum zal ln verband met het terug brengen van het aantal districten van 23 tot 17, Winschoten worden samen gevoegd met Groningen, Almelo met Zwolle en Heerenveen met Leettwar den. Binnenkort zullen de nieuwe gren zen van de districten van de rijkspoli tie in Gelderland, Noord-Brabant en Zirid-Hcllnnd worden vastgesteld. De districten Assen, Alkmaar, Amster dam, Utrecht, Roermond, Maastricht en Middelburg blijven ongewijzigd voortbestaan. In Groningen, Arnhem, Amsterdam. Den Haag en Den Bosch komen tijde lijk bureaus Algemene Inspectie die bij de reorganisatie worden ingescha keld, maar verdwijnen zodra ook de Algemene Inspectie Den Haag een nieuwe vorm heeft gekregen met on der meer een inspectie Uitvoerende Printit Mirgrathi van Danaraartnn mat haar aarsta non, print Christian OESO-DESK UNDIGEN: PARIJS, maandag (DFA/AFP). „Frankrijk had, in plaats van gebruik te maken van zijn trekkingsrechten bil het IMF (Internationale Monetaire Fonds), beter zU*» goudreoervea kun nen aanspreken otn de franc te be schermen." Dit is de mening van deskundigen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zoals uiteengezet tijdens een persconferentie die gehouden werd naar aanleiding van het verschijnen van het OESO- verslag over 1987. De OESO-deskundigen vestigden er de aandacht op dat het aantal grote landen dat bU het fonds in de schuld staat nu ls toegenomen, terwijl een steeds kleiner aantal landen de trek kingen moet financieren. „Vooral voor de Groep van Tien is het moeilijk ge worden", aldus de OESO-deskundi gen, „omdat deze landen zich ver plicht hebben 6 miljard bij te dra gen in de aanvullende middelen van het fonds." Uit het overzicht blijkt dat de offi ciële goudvoorraad van de OESO-lan den op 31 december 1967 met 1,679 miljard was gedaald tot 35,615 mil jard. De deviezenreserves stegen In 1967 van $14,091 miljard tot 17,785 miljard. Het goudaandeel in de offi ciële reserves daalde daarmee in 1967 van 72 tot 67 procent. De verhoging van de deviezenreser ves hebben tot een nieuwe stijging van de reeds buitengewoon grote ver plichtingen van beide landen met sleutelvaluta, de "Verenigde Staten en Engeland, geleid jn de vorm van Swap-overeenkomsten en andere transacties. De devaluatie van het pond sterling heeft bovendien vrees doen ontstaan voor de handhaving van de tot nu toe geldende valutaparl- telten en geleid tot verstoringen op de valutamarkt, alsmede tot grote pari- culjere goudaankopen. LONDEN, maandag. De British Overseas Airways Corporation (BOAC). de British European Air ways (BEA), de Duitse Lufthansa en de Alitalia overwegen gezamenlijke beleggingen in een reeks van veertig of meer hotels in Europa, zo meldt de Times. Als dit plan wordt goedge keurd, dan ls dit de eerste ernstige bedreiging voor de combinatie van ae Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan American Airways met Intercon tinental Hotels. UTRECHT, maandag (ANP). Tijdens de zaterdag in utrecht gehou den algemene vergadering van ae Ne derlandse Ouderraad voor het Open baar Onderwijs is met algemene stem men besloten de vereniging voorlopig cp te heffen en per I januari 1960 een nieuwe vereniging op te richten, de Vereniging voor openbaar Onderwijs (VOO). Tot de nieuwe vereniging behoort ook de Vereniging van Volksonder- wlja. die ai enkele weken geleden tot voorlopige opheffing ls overgegaan. Op 14 december zal de oprichtingsver gadering van de VOO worden gehou den. Het nieuw te vormen hoofdbe stuur zal voor tenminste een derde deel bestaan uit bestuursleden van de Nederlandse ouderraad. ROME, msandag (DPA) De naar de Italiaanse industrieel Antonio Feltri- nelllgenoemde prijzen *Un dit jaar toegekend aan de bekende Italiaanse bouwmeester pier Luigi Nervi en aan de vernieuwer - van de Italiaanse mu ziek Gign Francesco Malipiero. Prof. Nervi kreeg 30 miljoen lire (honderd- twintigduizend gulden) en Malipiero vijf miljoen' lire (dertigduizend gul den).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1