Prinselijk paar bij galaconcert van het R.Ph.O. in de Doelen Elfde speelweek Rotterdam in nieuwe omgeving De baard van Cees Geers Trium/ih in nieuw seizoen Doelen Weer vertraging op spoorlijn Rotterdam- Dordrecht BURGEMEESTER THOMASSEN SPRAK FEESTREDE MET een uitbundig festonn eert in de grote Dorlenzaal heeft giMeruvoml lin Rotter- dam» PliUhartnonihrh f tekent zijn gouden jitliilnini gevierd in tegenwoordigheid v«n Ifiinne Koninklijke Hoogheden printte* Beatrix en print» Mails nhmede vele andere officiële punten, on der wie, de eonimtusari» van de koningin voor de provincie Zuid- Holland mr. J. Klanner/, de «taatêéecreUria van het miniate ric voor Cultuur, Recreatie ru Maatschappelijk werk, rnr. H. .f. v. d. Poel en burgemeester W. Thomaaaen met echtgenote. ZES SWERS OP DE LIJST Aantrekkelijke Ver rassï ngen uitvoering 14.000-sle schip in Rotterdamse haven Sprlluiii aan ll«rs»*'g vrijdaj: open Dansacademio Prins Bernhard opent drie Maashavens Tem. Woningstichting jubileert VjjXtï: Geen krant ontvangen? Wil van Beveren mogelijk naar Vitesse TON KEMPER NAAR DFC Dick Beek kreeg aanbod van Telstar Uitslagen Horeca- voetbalcompetitie Roger van Hamburg en Tineke Maat in nationale jeugdploeg pagina 4 - dinsdag 11 juni 1968 (door KIK Sa lomé) Tevens verwelkomde mr. H N. Wakkie, voonutter van het allch- tingabestuur van het R. Ph. O., de heren SavenJJe, V«n Vleuten vn Van Ea, die in de oprichtlngstijd van het orkest deel van het be stuur hebben uitgemaakt en hij verzuimde niet, oud-orkestleden, andere medewerkers van het R Ph. O, en de pers, waarmee het orkest altijd In een goede ver standhouding heeft gestaan, in dit begroetingswoord te betrekken, „Het sant vanavond om drk- din gen iel vervolgen* burgemeester Thonuwn, „het orkest, de mu/lrii- vrienden en b«t gebouw Hij gewaag- dg van de successen. die bet orkml ook vroeger reeds, onder meer in ht t buitenland, oogstte, nu ar stelde, dat met de opening van de Doelen eerit de grote tijd voor het R Ph O wa» begonnen. „Muziek ia iteed* opnieuw een creatie", aldus de burge meen ter „Mogen velen van het voorrecht ge bruik maken, In dit gebouw, luiste rend naar mutlek, hun vrijs tüd te bestaden Toeloop Ook da ■taataaecretsrls, roede spre kend namens minister Klompé. sprak over de grote toeloop van eoncerlbe- zoekers sedert Rotterdam in het bezit ia van da Doelen. Hij ainepeekte voorts op de grote wena van het K Ph O een verander!rug ten gunste van de •ubaldifrtng door het rijk en deed daarbij de toezegging, dat minister Klompé in overleg met haar ambtgt- noot van financiën dexe kwestie - welke slechts stagneert omdat een Wtfaifliw lnuke Rotterdam gevolgen voor hal gehele land met rich brengt opnieuw in studie zal nemen Nadat da heer J. Huibregtsen als voorzitter ven de vereniging Vricndei van hat R Ph. O namens deze enkcL Wagnartuba's had aangei»drn. dankte mr. Wakkie alle spreken. Ten slotte wijdde hij enkele woorden van grote erkentelijkheid aan de dirigent 1 rup (Van een etuer verslaggevers ROTTERDAM, dinsdag. Het' spoorwegverkeer t nas en Rotterdam w Dordrecht heeft gtstenvood tnssan *1 eo 19.3a nor vertragingen van eer half oor opgelopen. Een goederen/rem, beladen me" breuksteen had een msréftnetu aan' de be.emmlngsina'aJla ie en de ver antwoordelijke NS-fimc lotwrisaen brachten de trein 'ot silaavd Hier-, door werd een spoor geblokkeerd en i moert de ee- rc.n va Roozendaal, Tilburg en U reibt omrijden Twee s op r.ï r»en werJ -n opg bev-o Vonge week on 0 ond op bijna het zelfde purs; een vtr -ag.ng oen enige $'j"i -ow»* xw on sj/oirdtn. (Van onae sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag 8W heeft «ei spelers op de tranaferMJs' zrplssUt I!*t»ljnfels Kestrdde, VaB Gent Osterholt. Rh en Rij kuiter. (ADVERTENTIE) INTERNATIONAL Fraru Paul Backer wordt aan Prinses Bei tri* voorgazteld ïduard FUpee. die niet aanwezig kon zijn maar zijn gelukwensen per tele gram had aangeboden en aan de te- genwoordiga leider van het orkest Pranz-PauT Decker, die dan toch tin- deljjk da dirigeerstok mocht heffen om, na het Wilhelmus, het eigenlijke muziekprogramma van dit galaconeert te doen klinken Het asmenstellen van een program ma, dat de vreugde van het moment weergeeft en tevens enigszins de his torie van het Jubilerende enaemble in het gebeuren betrekt, U niet ao ge makkelijk. Richard Strausa' Festlicnei Praeludlum opus flt voor groot orkest en orgel kan dan ook nauwelijks om de muzikale waarde, die het zou ver tegen woord Igen. ïtin gekozen Het is «en echt gelegenheidsstuk, dwt ren luidruchtig vertoon vin feestelijkheid (hat N«ue Kunzcrthaus m Wenen wrrd ar In 1013 mee geopend), met als Voornaamste aantrekkelijkheid voor dit Doelenconcert dat er ook een or gelpartij In voorkomt Trivé-bfïH' Mat Pijper# derde symfonie betrad hat orkest het terrein, dat eertijds bijna „prlvé-bottt" van het R Ph O mocht heten- d« eigentijdse. Neder landse toonkunst. Karakteristiek voor dew keuze ma* stellig bovendien h»- ten. dat Pijper lange tijd Rotterdam mer la geweest, en in artistieke zin. dst tUn derde symfonie eon h<v>*»t persoonJiik getuigenis is van een crea tief toonkunstenaar zoals Nederland «r slechts zeer weinigen heeft gekend De uitbundigheid sou na de pauze op nieuw hoogtij vieren In twee werken van Strawlnaky (Feu d'arllfice en Circus Polka), echter niet dan nadat Theo Bruin» met het orkest de heldeie Intimiteit van het musiceren In klas sieke stijl had aangetoond In Mozart» fameuze d-moll concert, dat hij met volstrekt duidelijk toucher (en voor zien van zeer boeiende oadenwm) vei- Hst wes een uitermate sympathieke gee te, tijdens het langdurige slotap plaus niet alleen de dirigent maar ook alle dames van het orkest een boeket bloeman aan te bieden De gehele Doelen was trouwens getooid met tal van bloemstukken. Na afloop van het concert vond een ontvangst plaats, waaraan door vela genodigden nog gtruima UJd U deelgenomen. (Van wil otucr verslaggevers) ROTTERDAM. chnmtog Volgend Jaar januari zal in <1* ltr»itcrdomv Doelen het UDC Svmphonv Oiihi- fltn cutitcrteicn DU is e**n dti d«- vciiiutAlngcn lie het v» i/iwn luw» llnO kenmerk.! Voor de houders vu» >tt- xoenaliojmentmtcri is er ook m d.l seizoen v. mr veel te doen tn De Doe len In totaal znn er 51 st-nea georga niseerd. met aU uitschieters tie sogv-j oaamile .jisocpjes van het seizoen1 de 31-ste Snip en Stuip revue tie mu sical van Neil Sunou Swcet l'hority en de muaical Met irwm cn mm* van A run* M G Schnit k HcH aarrtal verkochte sel/ocnabon- ncmentrn t»luft cn stiigetui* !i|n ver tonen lu hut üfgK'lopcn «Cl/oen werd er bijna veil half miljoen omgtvi' hot aarwohrvlvrn van lueiiAc bevlru- ven h».»<A>t men hit vvdgend seuocn deza owaaiMia lijn venkr door t* trekken In «en foUlt-r die In een oplage van 120 000 4 veniplami we.d vi rspreid kunnen d« Rotterviammer* pntiei na- gu.in welke ev» nementen het volgend •«Uiten <l« moeit* vati het bezoek wnurd zuil Tevens zullen d* toncelliefhotkhcrs (km in de gelegenheid worden giste ld om nog meer net F'lccoluttivaler t* be zoeken, woar verbc*ervi« zitplaatsen het toneclgeivoegen uniun*rk«Uik zul-1 kn vrrti«jtf«*n Het aantal irnr'i Lu <iii kl*ln* UicmUt ia uilgebi-i ld Wat iii kleluku'vv bctav ft Paul van VlitH en Se'h Gtmikeuui en tmtuuilnk Tingel Uingel zullen volgend seizoen als gn»*e trokpleivtrr fimgneii ROTTKHDAM maandag ~AI* 14 OOO sl« schip m d» Rolt» rdainsc ha ven aitivnude rolmiagavond om 11 uut hit Nihjise silup .Tank Ditchu* (1120!) lu attent uit Thameshaven rml t<n ludlug w»v Dt .Tank Du- ilu *s un« uil hu stull ut de wrst* peitolcuniltaven nf Alv ugem ttad Van Ornineieu tip Vut tg j.iai kwam het 14 000-su sthij) pus up 1'i juni aan t »eu w«* hit dt Nidrrtandsw kust vu ui vit r OoMuhurgh 1 Van rrti tinsrr v«r»lagg««f»l«ra) KOITLKUAM, dlnadag. VrUdag- avund 14 Juni om acht uur wordl ar speeltuin san dr Ilamwef van de ■t>*rRuliiv*mii|ing Zalmplaat ge opend. Ik opening wordt Ingrlrld door ren optocht door rrn drel van Zalmplaat turt ren drumband met tnaJorettea. De optocht sal om aevett uur starten vanaf De l uik. Nu tik njwnliig van de speeltuin /ui len d« kttuictvii builuiuhxi opinion met dHuruau hun uaamkaaiije* Zateidag middag vvoiden er Ui*»en twee en vijf,, uut kindcis|H'len gehouden Aan de festiviteiten moten ulle kinderen mee- j doen. ook de ouden rijn w«lkotn. 1 (Vnnnn t l umtrrrloi tir) J LkRl INOLN 1 fi.i de ajileltng tinna- ar adem w van het Rotterdam* fonarritfitonum hebben yiMleruvonti »n d«' Rot(rrd»tm*e S< houwhurg een Vri) jjrotn nunttil beU*n titeRenden een bijzonder tKirdtpe voorstetlmp yrbo ei. n Het programma was ic*r geva- rW-rd, om dr ptsde-troia mt „het Zwun»«m«Hr", vi»-r walsen van Kranz Sthuhert, majir nok -n atnkj* folk lo- 1 re ilit de <A kr.ilrw en Jnz-hnllet 01 muziek van Bruberfc Vf>z>r elk wat wils du* en duur i ».it hit trn stolt* bij dit soort uitvotri'i/rn oir. Jen re.st kunnen <le fairtten V,«1 th fl'adfinie- nplcitling rnr breed wieden gr toon en voor m*t-inrf*wijden f/«»als velt oudcïM) 1* h»d ecu Ui dtekkelljk kijk spel Tr meer onvl d d .omklcimtj Van Nil Hot* tlnujnlen uitstek* nrl w,ta verztrtgd en het Ut 1 et ht 1 soiter gihouhn dt rt»r muiM tule dit n> t Mt dt wi 1 kt 11 h 11 I ojutei l.jk ht llln III. II III (i t k ll IV o h t 1 tijk. al vullen w« .in uitzon li m» imken voot ('hrivtien Vo*kuils volo Mi ini t fttv op mij k v n m i-, Poul» nt De planish* Fi m*jt Drn*t Puil 1 hioli *n An t A* 11 '*nir de h' kv uit t ui He m Hr ii* o-<i :i Dit 1» Ooreen K. Het nieuwe Triumph corselet, dat U a'ank maakt zonder te hinderen ot te knellen Ge maakt van heerlijk blijvend •taahach Lycra Volmaakte pasvorm en soepele sieun 66,- IN ALLE 21 FILIALEN VAN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De elfde Speelweek, Rotterdam, te organiseren door de Stichting Nationale Speelweek 2al komend najaar in een andere omgeving plaats vinden, dan de laatste ja ren het geval was. De tenl nabij de Lijnbaan wordt geruild voor een gedeelte van de voormalige fabriek van C Jamin aan de Hugo de Grootstraat D* Stichting h*«ft van «1* Gemeente Ro terdam, rternaar van hei complex, voor een vrü klein bedrag ren aantal loodsen en ebon wen kunnen huren voor de periode vaa 26 oktober tot me 1 november Voordelen van dit nieuwe onderko men siln meer ruimte du* meer mo gelijkheden, minder kasten en het Is mofdijk nm op de open stukken tus sen de diverse jebouwen In, Iets In de openlucht te aaan doen. Et n n wfcjct vormt de toestand waar in het romptox momen'ecl verkeert Ih" /.al bmnenk'>n worden m 11 'tal en n* fr. et* 1 *aa- nt'r en alle w.j^t dan ook 3n die r*c- >ng Karvv* ruiten, tta'en ir. mn-en en flTkhedekk.nj? en veel vuil D* S ch 1 iiZ rirv<p4 deta'nieMemm ev'ti iteel in va men vei king me* d- Du r*u Ge-nee rK* werk en toch voor e< ri reóeltikc cn verr rade accommo datie te kunnen /orüdraeen De doelsteUme van de Speelweek btijk.t primair de deelnemer* mogelijk heden te bieden tot creetivitealarm- pooimuf Het /clf-werk7aam-/'[Ti s'sa* vtyrmp of rto< mr op het gebied van 'oneel. Pallet, muztek of vrije expres- si ia De oozrt is de beschikbare ruim'e m vier Redcellen urecn te toten val- I it fen «.«rKpau s waar nvn 011 Ier dc,kund»Re leiding kan poUcnhakken rntizrek maken beeldhouwen lassen enz een ruim'e als vtudio waar men on Ier leiding van Jan Bronk met el- ka.ir zal «san werken om uit< mdelifk een bepaalde vorm van to'aal thia-'er te konen een praat plek" w t.ir Rediacus*.ieerd kan worden over hit wereldircticuren de voorstel 1 mg211 t 1 trn* de speelweek over irwich'en vm ic'eiu*-. ed cn ten sint te een r w» ir«"or-to 1 r<- bnl'e- en m» "iekv f ^rste»lèn«*en kunnen wur- fl n R*K»vrn dit Ja»r vooral tn he a van -Rarde Rmre Da.irb'i Is het ook de bt'doi'hrw ftor er In een van de nu ivten een ee'/aal wordt m«?encht De Sp*velwcfk 1U6? trok ra 10 000 be)an«»*e)leml'»n Daaronder was een sfr et> van 185 die de gehele week in d t'-enrndlv e*t'.KJie aanwe'ie was on e komen 'o een thea rrmanifes- D« kos'en voor de Speel'seek 1918 w>rden geraamd op /SI 000 Van Rik piovncia'' S d 'en on Gemeen;* knijft men respecten e!uk 14 000, ff 000 cn ^21000 subsidie /o la' Men mille k(Vlekt zal moeten worden door ti Kogel len nn gif cn De SpielueeK is oor een ieder tofgankel ik Decl- n»m ,nn .uil* evenementen kf>.t 30 f 25 voor vtmWenden) Per dag dc ociansCf.pr ia in prmc.pe geocld op f 5 of '3 per 'j gi iec1*! de Spef'w i'k ook buren Ro' crdain te brengen 2Iekerheid omtrent bet gaan naar andere s eden Ui Nederland is er echter nog met Wel xs alvast de samen steling van het bestuur zo „na- tfotaa' moscluk gehou ton, met om Wim Barv (Maasnrh*), Apcldooms o irst n er mr A L de-> Tombe en prof dr N R A Vroom Amster dam mensen dse allen enthousaa^ run ce'v rden vorr de Sp*eiweek Ook de teud-Ts van de diverse end er- delen van de week uit ale delen van he land. OH9. dlnadag (ANF) De In Waal"Uk. cn Cuyck gereed geko men ha vena voor sebepen tot 2OOO too, zullen vrijdagmiddag a». officieel tn gebruik worden greteld doo* prim Bernhard. die de afstand tussen de drie haven* per helikopter denkt te overbrngzen- Aai z"1 drie havens bgt 250 ha b^u*."up e"H-*n gtsch k on ted -e industrie te herbergen Op kon'e 'er- m.jn kan ieze opp rvlak e AOrtn u 'g br 4 o 500 ha Dt>or ha vens hopsa le drie gemeen en nieuwe arbeidsplaat5 -n te creeren tot 198C kotmn er rik jaar tn de dne gem^en- •en um n bijna 750 u »rkkracht"n bij met andete woorden to' 1930 moeten er op aijn xn.ns, 9000 arb3idsplaa-seii b ikamen Drt d 'e g"vm"wn cn liggen aan du- Maas d e er plaa'se evenwijdig loop' aan I Rm n mt dv Fu opese hooMader m.ddels dr e kanalen ver bot f n 1* 0*ss, Waa'wuk en Cuyck nem"h ^aa "Joftr cn bij/^-ztor guns.i- po* 1 11 la h1 Euf»p"v wa r- wegens elsel tuss.cn de hav-'ns vat, Rd darn, AmsetJam en Ai we'-ptn aan He kust en het Roergebied en de Limburgs.' *n I-u kw mim- en ïndti- s negebieden In het achterland D* dne haven,* hebb"n 60 m-ljosti gulden g"kcst, voo" iedere gemeende circa 20 miljoen D* dri? gemeenten telden op 1 ja nna i 1950 a2 OOO inwoners Op 1 Ja- -ua j j1 "1 000 en i' vprwachttng 1 3 3 1980 10? 000 Werd he im'talief voor de haven- bouw „on* iedere geme't# afzonder lijk S'lum"», van nu af zal de propa- gaiila m acquisitie wonden vrzorgd dior Je s ic bi mg B''abanse Maa^ha- v*ns Bij dc untgiftc van terrein zullen de gemeenten selectief te werk gaan, a,-u j sci mg iVan een on»er verslaggeefstent) ROTTFRDAM, dinsdag Ter ge legenheid tan hit vijftigjarig bestaan geef de gi meentehjke woningstich ting op dinsdag 25 juni van half vijf Lüu zts uur een receptie in het Rijnho- te! Voor de rtceptic wordt van twee uut ot half vlei een bijeenkomst ge- hoii en van het bestuur van de wo- ningo'K htmg cn het personeel yiAv VCEES GEERS (28) ongetrouw tl, nogwel, tegen het einde \«n het jaar komt er verandering in ijjn bur gerlijke staat, laat zijn baard staan. Dat wil zeggen: hij laat hem echt staan er wordt niet aan geknipt Eerst als er vijftien duizend gulden op tafel ügt zal Cees de baard eraf halen. Cees Gei is uit de Nieuwe Kerk uil.«ui 5') t» vrrv«mgend jeugdleider vun het burgerwirshula aun de Mo- /.utla.in 150 Die vyftienduizend gul den xun nodig voor de bouw van een dag- ru nachtieiblyf «an de Kleiweg v<»ur de u htmg Het usfetM kimt D.»nr won't een ut tl* gevoerd de ttitie Mv«w*»te-2 betekent Vnjjo't mij nel) VtKir geestelijk ge- lumdieapte kuwiv izsi Cees is v.m brro*'i> frtutmijKjrieur. Ulj uujvyi te* it komkummers en toma ten, maal dit kan hU slechts zeven mauiiden p* 1 jam doen Dit jaar U htj BEI VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54.I*. Abonneva bulten H'dtm— Sihiedam kunnen zich wen den tot onae plaatselijke agen too. begonnen de overige vijf maanden t« beatedm asn het Jeugdwerk. Omdat h(J JeugdouderUng van de Ned. her vormde kerk i* kw»m hij gemakkelijk in contact mei het burgerweeahuia, wuur hU nu ali vervangend jeugdlei der dagelijks in de weer l» „Veitipt u er vooral de aandicht op, dal het hier paat om kinderen van alte pe.'indten. Van ichotjes houd ik hei*, maat met Zondag bijvoorbeeld irordt er yecolircteerd voor de Nederlands hereormtfo kinderbescherming Ik heb ffctffd ik pee/ nxet aU je collec teert moet je dat niet voor een be paald yroepje doen De baard ataat al v(Jf weken. De drager ervan „Die vijf tienduizend gulden komen er best We hebben vol ledige medewei king van alle gemeen- telU*e diensten Veel medewerking LEERLINGEN van de tweede technische school aan de Beu- kelsdijk hebben voor de lichame lijk gehandicapte kinderen van de Adriaanstichttng aan de Straatweg een Tuin-speethuisje gebouwd. De bouwers zijn erbij als de sleutel aan de directrice van de Adriaanstichting wordt overhandigd. krijgen we ook van de kleinere mid denstanden. Maar de grote warenhui zen laten het afweten. gen door middel van geweldige beat leesten ln Lommerrijk, Op 14 juni is De actie Myosotli-2 zal moeten sla- nlddi nmerriJL de start, radio Veronica komt met een grote diti"0-dri%,e-m-«how Mediwer kers- Rob Out en Tineke. The Run aways uit Lelden en Egbert Douw* die uit de bedstee komt Op 21 juni U er weer een grote be at a vond met de Rot terdamse groep Attack, The Runa ways en The Golden Earrings uit Den Haag Toegangsprijs vijf gulden Er zal ook een speciale Myosotia- krunt uitkomen Men kan er voor 25 gulden in adverteren Nog gemakkelü- aur i» hel wsUxcht een rijksdaalder O# t« storten op gironummer 22500. Cees Geen wil van z(jn baard af, dat bete kent er moet vijftienduizend gulden op tafel komen voor geeatblljk gehandi capte kinderen. IN DE 250 jaar oude molen te Hel levoets luis/ Nieuwen hoorn heeft galerie „Le moulln blanc" Kievit en KJeyfctmp N.V. een kunst- en antiekhandel geopend. De Korenmolen Is geheet geres taureerd. (ADVERTENTIE) met ros roltrappen naar boven en naar beneden Voor hen dia nu of binnenkort een nieuw» woning krijgen of zo maar nieuws gordijnen willen hebben Is dew «snbfedlng be doeld. Zware fUmdruk overgordiji»* stof, 120 breed, een prachtige gordijnstof geschikt voor alle kamers. Morgen verkopen wi] dexe ovargordljnstof, In vier aparte kleurstellingen per meter voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fraaie film- druk overgordljnstof. In vier prachtige kleurstellingen, 120 cm breed, per meter voo 4Mbj cw«i t*f. t*krlft. tot, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. WH v»n Beveren. de 22-Jarlge voorhoedespeler van SVV, aal zich naar aanleiding van het resultaat van de gevoerde bespre kingen met de eerste-divisieclub Vi tesse nog deze week op de transferlUat laten plaatsen. DU voorbeeld /ral worden gevolgd door Van Meeleren en Van Kooten, respectievelijk middcnvojr van SVV en Hermes DVS (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Ton Krmper, de 26-jarige reservespeler van Sparta, sal het volgende seizoen voor DFC uUkotnen. Vandaag heeft Kemper aUn handtekening geiet onder een con rant bij de door Hans Kraay getrainde Dor dl se eerste divisie ver eniging De jonge, talentvolle linksachter Ad Bakker van DFC heeft zich op eigen, verzoek op de transferlijst geplaatst. Het tweejarig contract met de door Feljenoord uitgeleende Cock Luyten en Piet Vrauwdeunt is inmiddels af gelopen, maar het Is nog niet bekend wat er met deze spelers zal gaan ge beuren, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De mo gelijkheid besaat dat de 21-jarige middenvoor van Excelsior, Dlck Beek, het volgend seizoen voor ere-dlvfale- clob Telstar aal uitkomen. De blonde spisapeler van de Kra- linxerg heeft onlangs een gesprek ge had me, d? Teks ar- xamer Piet de Visser, waarin deze hem adviseerde z'eh zo snel mogelijk op de tranafe» IU»' te laten plaatsen. HR? 149 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dlnadag. Op de ranglijst van de Rareea-voetbalcom petitie beginnen itch van lieverlee de verhoudingen af te tekenen. Zo heb ben Llon D"Or, Club '66 en Henk es aleh respectievelijk In poule A, B en C bivenaan de rangltjst gevestigd. Momenteel staat in de derde poul* Doe'punt met één verliespunt aan k~p, maar vanavonl zal op het Neptu- nui-terreln xnrden uitgemaakt of dexe ploeg ziln plaats tegen concur rent Diofpot kan waarmskpn De ui'J sgen *ot en met vrijdag 7 juni luiden. Nw. HeemraadBankt 3—1: Club *66—Donkey Bolja 2—1; Taverne Bolle—Doofpot 2—6; Liberty Boils—Henkei 1—4; SyrenaEden 0—2; DoelpuntBoomerang 20; Spinnewiel—Boulevard Boljs 10; AJhena—Bowling Ned 1—1; Oud Hol landAmstelhoek 10; Malbenewer B^'s—Leo Bolj» 1—2. (Van onx» sportredactie) VLAARDINOEN, dlnadag. Tine ke Maat an Roger v«^ Hamtotrf, tweg led an var da Vlaardingse ZVvem Club, xUn opgenomen fan de nationale jeugd ploeg, die op 22 en 23 juni Jn BerUIn in «en drielandenontmoeting speelt met Duhaland en Groot-Bflltaoni#. Belden zwemmen d* 600 meter, de 400 en 100 meter en namen deel «en de cut afrits».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1