Ideeën en bezwaren geen aanleiding tot wijziging van het Structuurplan VIADUCT BEDERFT HET FRAAIE GRACHTENBEELD WALDO N.V. Inspraak Stichting Ontwikkeling Brandersbuurt ontbonden Plaats voor Bad-Zuid bij Deltadijk Architect J. v. d. Zalm uit bezwaren tegen metro-baan Deze zomer Jeugd festijn in Sporthal Schiedams Roode Kruis recipieerde SCHIEDAM door D. A. BuschkeriH KEKKD1KNSTEN SEfSS,. Kclhcl Thurlwle komt in coinjietitie SCHIEDAM Bek«(weg Bf-BO Taiafooa 153666 SCHIEDAM AM. QakA-Sanrica Stn(«l 41-45 T«l«(oon 262430 lienorIroncnurs voor bejaarden/invaliden Koninklijk goud voor J. H. A. ZiK'tnnildtT Rnilpunte aan ettijgbi-ugel door paard imfjjCKleiird Economfech Lang» «talion VAKANTIEKAMP Centralisering hulpverlening in Rijnmond Uitgaven openbaar lichaam Rijnmond op 3,6 miljoen geraamd KOERIERSTERS sasj;"s'sssJsrs. |N k'ilurntiui», t"t> «i i r(*rrtr ij< i a ijfi») <»v< r ii.'kmi»"- V» n .A tui1 plas' -• n n;i et' ruif i M| «M'fl li'' i'1 dirjvn van tav Auaiwhttf*» n wl int-t-é rtV**w JuiiMib-i* zijn urn '1* '<«■Bt.fi ÜSMfltitUk <4 V'-l artlkff.-n 1)11 m< Irrtur»-!» vim »«-n wilwan-. Maar 'hM i'Uri-n «rr. /r*.i'n unswoarMCéirtfim. wparvi»» fdw-1* t6Ch fh' w] )m ki' umplfn. m«t V - ;nfJgi'U <mi\ t»k inüir éen |i-/i i ,i, hrt mtfwfvp-Hmjctmnri*» te wy/ige». rjM-ti *ar»|/-utoig /lm i*n 4c fi ling <vp In* plan wa» u.- li hn-i'lt ii of u* V4*Mm-ii«hjk« u i« rl» wi n. Icurv^-U' rft. Zo wm*t» het *ang<4v*«l»jCl*' vti naar rrn'i-r operdvi'l". iuiat In* Juten .ziHcrtcnkm rky/r 4«- b»trg'-r»j" lodi wei tot k«/o l«W/*n granoakt blijft inUr ren kanaal voor in/spraak ovw vla di- taii-tijm flu- i'i rit Rial Zijn venrfteriwijofvlitfrt 0»»k dit ut f-u kanaal, w»«Tt>lj ik twijfel aan htv finauous-nfi »i« *n» /-„kin,* vond*-' 'iknae In iu«-vtJt4> lu-tés-n de raailalnk'ii zelf iizncht in <N: t>i|//»ri.lf** mg< wik- kel'le Üt-moiutirpian* H'fvr gaat hun IrAaugMctlu*' Bi» de officlH* voorkchilnpNivoradeu ut hra mwum warm v*4c raadaJiek-n aairw«*zjg, <tat wel. Maar aft de hljwnÉUjmrtei» var» tl* „oppfjoitlr'', 4c 4frienU»!ieaV4in<k-n tn hra Zokk*x»kaif<>r»Ovute <*n ook d»* dl»cu*leavTtfvt van» He !»vdA, wa> he' aantal i aa/h.l4*xU<n •owirtilijk mind<-r Zelf* op rt»* fVriA-hij» <ti- kmiii .4ien tiMtur «•ukrJi iah»ii aclu* iaada]fvh-ri «anwivig Vwo: mij rfaa» he- 4an o-»k v«*t Hal «h* Raad lie* tftrurtuui plan, «m- grwijztgri <loor b an w Ingediend oigpnujxypt zal aan min en N<» blijkt da* cm van He k*rim van du Ovnmwm Staifcamt wikkeling rijn imkmmtni mtx he* plan sl.vht» .gfeelauaulet-rtiherft tx-tuigil Hal hetrkwv .kt* vragin *(i kil'lek, ti| der* 4ic i au.Iti'.n*.!"" mg Of <1it wol /al u.:nrtr»l* «te viaag Ren r^am-rk<*h)k feit l'r. *U- idmn n li«£wa*i*Hin firn iv.nh zover hoti4«ua /ijn te n«iirti I •preekt iit bijna alle gtn*allen een ba&odtfrttwul i»ver <fr inokfanat van 'Ie binniatal, ovei eert aaryaatir^ dm* het plan van He „Woftiaartnnd" >an heg «tartacriftitiin In nm*rii« re gm-aUrn w»b*U <atk (Ir ne-tmlijn i«»f wait he: «tan tuik M et l «lagiv done Iv't eentnau ah la«*'ln.«nei aange- niwk* Du war* n <->k de t- liemrijk.de he/wa-.rn die ik »>4-f. 1.- g«i het Strt:i".uurjil4»:i He* <ti>e* mij ckng.l dav ik hn in n,« üt'HIKUAM - u*irliMi«i V. Ben. M ir an 1 i' /j|» ij c 34 ji A W Ij t tn U I' van Hue! jr W II dl Hruin 3) )r «II M Aali«* 3U jr Jdt-arl- hart JJ ir en 3 Mulder 3H jr A i van Htr Kroon 1W ji 4tt» 1 J M»muint Tl jr J Unav«l.l M ir en CJ H ti We4«*l 14 >r N, A LavfrLna jr. «it A M van Dijk. 1» |t I' r van <l#r Meer. II Jr en h- A, Kr#lj6«ni|am. p jrl> Mullar, ir •n N. K Heimirt 31 ir. N J Ikdae 3» Jr. ■n C M. Kueluiuii», A. t Hrikinan. 13 Jr «n M. i. Janata 11 jr. J. A. M Binila. jr. en C. KUaw. Bk )r P. H. d« Vrw» n Jr «i W A J. v«n Klndrm. SI w. K, woh1». M )f. an S. iU«4Ntam. 11 Urksae J r'*»-" U J» «n P IHok- laiMt 31 r J. Uoarlunr. U Jt «n A f rijUtr- £1 ji A Notenbootn. 33 Jr «n C 8. J ven IVreh W ir. V. van Ihaen st p «n r, t' (i d» KWviUi Jl Ji t". TrWt »i jr «n W. r. CupuUMO. Jf W. Var. He Vuor*n. SI tr, «n II A K4WU. It jr A D, M. V«rm«u. rn. au Jr. «n A. r. B«rakoti«. 30 ir.; H. M. OudtMMk 30 jr. «n J. C. CrvanfergHjr. jr. P Oudeiuwkn. m Jr. J. C. H kUoM. U jr. (Ukein Mh baal. iv 3 H. WJUnhuom «4* U r A v«n Hue!; WMlaan. dv K. J M. pUmhwck en l' C Ha Jurr. Jko. Klri.il* *u A. van Har Uiuuti. I» T A V*iwir m l' C l'. »att Intf*. Hv Kt*. UnrwiMr U«i Clw J Halt in*fl J. l*ooel K*M> H. Av*«Hei*ai, tt u*ir >U J. IWI Laewen U Avundtitaoi «n It uvtr de K HM (VUarHktgMU IIIMUI van WuueH *n T«M. tMKeW.rK L* uur tto P KI*M»r. rrvan iUw> 0**4*nHiiui*k»rk10 uur He. W J WeubrMen V l+anttof**! i *n l» uur de. A Coq JeutftfctMo*. Vi.de«heek l* uur «n I* uur ih J G Jaoaan iH AvueM- Her*. d*M Keikel D« Hardt 10 uur «1» M. i ar*»n»w««»n «n i» uur .ie W Vune BI M*rUn*iek«re Ai uur W Vuw. H«d, t|«r». UeteJ. K*a*(. Uebuuw l'*n* 10 uur J HaleUeii «n l* uur 0 l J vil Mi an i Kal wijk een Zeel HU». Prak HM*. W**»v*4* n 10» urn (V«n rt'll 4>n/.i'r \«*r-!d}ik*'vrr-) fiCIIIKDAM, Ztftrrri*jt H Mrttiliiitrjrl.tn SrliieiLun h»< ft Vftlgrn* i(Mir««'lirifl ti ih.'.hhJ |r-r ti»i«* ^**ta*ir**fiin hel Strdirlijk Miim'UIH it ren Ir nliMdi-lrllinji uier jjrwIlive rxpifitir X*a-ral ilimr l/r.l prrwmrn tmnrlit; vwir tlr virr v«»*er 1 i» htinjf^AVniidrti v*«-[ ren rftlrlijkr Irrlanjjeti-llinp. In tie itlerrnlniv werilrn ld M-Iiriluirm pejrldftlet. Dasirniiimi khmiirn /t-tm inrt r nffn i' le Iie/w.iiir-» liriflm (.innen. tuit hnir* \.m rn iv.; ..Nut li ijr iile»-» n not li il<* l.r /w.Mr- nlirifteri jreveti Hdtilriflinj; wij/iging4 n in hel (ml*.erp-Irtn tinrrjihui MMrt Ir lirriiffrn" V'nn de verrlijj „ideern" haddm rr drir brlrekkinj,' op kndere on derwerpen; zeven lien konden zrmder meer terzijde worden gelegd. Wijven 2d ideeen «eer; daaronder kreten *1* „Sloop de Branders- buurt" en „Kethel niet slopen" en „Meer winkels in Groenoord" en „Het plan geeft mij geen werkelijk inriiht enz. Haarnaast zeer uit- viwrige brieven en ook werkelijk doordachte ideeen. Van Ar reven „brrwiarvfarlftra" waren «*r twe* van be4rljv*n. dl* ilch t terecht maar prematuur bedreigd voelen, een van de Ned. Npoerwe fro met be>waren legen Het plan voor bet «tation Nteuwjand en een van Rjjkaw atenaaat Zutd- Holland, wat geen erht bowunehrlfi U Blijven •vee bet proteat vu de Bond lleem- achul. do4ir wm reeda vermeld; een Hoorumrla «ehrtfluur vbo irrhkterl i v.d. Zalm en een meetJoneel geladen proteat van liana de Bidder van de groep He ha per. I.. 'I. i (U R»wl ■e luh •g "I' he I I fkrtM*tii»;pJaii oog*' - i)/ig>l aun n*fn«*n maken h t-n u trikr-k '»|en."i'kifipiT Zo wonlt w«l»-r- oni a-u.-/!-»» <»p h»** |**bk*kvn ru.»V4i - rat. i rU- dr wnkrliikr b«*4 - k'uu. van «en eim/tjuiplan, 'kii v«*t- w#."i /int w/rt«h*'t nvt* de n»*r r ge«i*- '•tlI»*4rH» li'-vo-fiunirigj-.plaikiwn, waai- tfj 'te dtn«*"« .njfrn lu-laogen kunnen W"»J\1.-|( i.'l AaniluiHinp Een Miurtuurptan gaat nlrt verder dan de aaadutdlng van de hoofdltlnen, waar laag» de atedebonwfc nodige ool- wikkeltng kan plaaia vladen, reu cer ate lanwtjflng aver bet rulmlrLujke gebruik tan de grond van de gemeen te, de verdeling daarvan over de vrr- •rhilknde «eetoreu ala wonen, werken en rerreotteve voor* ten lag en. «4rt en Wil" r/ht-wi44gllike" ill •■ml l'TB'lt*. WMtiiiiJ tVM 11*|« «JM'TwI aan nunj*s-rc iTr/iititen en ontwikkr- kneen [«.«tig bluft Zo ««*IVn t» en w. nogmaaL* ui'ilrtdcki'lifk In di* lx*Mi*m- niiiypsiiJMtMien k\»mi-n de in lt« afcrue- 'uun»lan g.-txMteri nv.g« lifkJudi-n wtrr- <ien g«*t om re'lM«erd ll en i* l.hiken tevn**h n /i|i> '»vt r de |art>]iri'.ei: rh«* aa:i hol jilan t» t "v.'n vu «»V4*t It- hi-Langvi.-lluig fn /oor muni* mate tv voortlrhtlng g« ti «twihii volop n. gilfgi-ubi-Hi ff gegeten v.ngen te Mellen, Nut »f. g>-sc*tin».»nct tu<*i*v*»n gebruik te maken". „Ovor de up/ien di* tnnrti» tuig *an «Ie '.n'^iWi ilinj: h.Til«*n on* waarderend** uiu*jMaken bereikt". Van 'li mogelijkheid om zjcti in h'* fit 'i- 4-ellen van h« .mtwerp- o'a.i gthiu.k geinaak' Upval'eti tm-.-ti.i wai da tv*t publiek •■.ii k >i. i-enJoiM-nd ka~dk vvr- '<k>i»u I). Ihifthci'i i! en v.Mu- neb'i'Uf in deze v.v»r diuc genieivi'e nieuwe vormen. gewaarli-e-M rn mag Mrtlig i*,ik Br«laagd worden gc- fvoimU. 26 |utf{inu h Mat v*«ratel vaa b. en w. gaat trr geveld van twee bUlagen waarin d* volledig» lekkea van de IngeaiMtdm Ideeen rn de beiw aamebrlflen. Met bet mnarlentleua* aal woerd van bet rellege me*. »Un dat ruim II dtehtge likte paginaV Ruim twee maal au veel als bei brie rapport bU het «trtteluur Plan? WU moeten oom bep*rken tot enkele grepen C. E CV**i«iimari tuit Am.v.c.**lam') m«***'fc Ui*, hik! nu- raad/aaiu <un h«rt fnaJe SctiUsiam sn t'n zaheei t* r***- t«ur**n*n iHn ah, c-iirur****! oen'nun van '1* JtijinivwMl te kunnen fungi-ren .WwvM.rvl vau l. <>i) w Ah .li.-n-s'V. r- leruTplr - rn irxtm'nr-oïad /ou Sehu*- i>[0i.Htitrn l«rtYnl" te ftme- tl.H t)e hei- \J. d wh'.if i '>n l« t if*l 'tuji* l Mug.* S»*ln.*la(n l.li|\t*ii t w*as. gi-vstaureeed en op-tu uw .»|>g**-, b.*iv.M m«*t tmiggetjes toiviw. nu4en». |*a*e«.*iwJ in «*en rnmlertie rn t«a*h i»u*le s; ad JTie: gtwTue.U*ni« Sehnstam t* geen N»*w Vmk W«< me* d, hint* Haitk- en k*ig««>i-gel»iMiwvn" J).- In «e J.iap .1. Rum' D. h. namuvg SpaLaiwL" in .4, Noord.K*theItvM. i is g*i.g. afiwh en hi>dt»!l*eh »lxv»hiu: oitjuia'. H en tb* Iwiianung Hjvé- lan u» nti*' g«<k<>.in op giogi afuu*h> >f lu«tk.«rt*ch gn.» raten iks'li in'aUli- '.'ill. .MIlU* -II f*«l t-l hl' g-h.MM lig* Een onb*kmd>: KMM MM alopea! k «n w.; Keihal wérdt gealiopt Integendeel, het aapaet wordt aetft ItaeeetMaeord. Ken —bekend*: Hat gebied Ome noord ten aaiden e— de ra ld ervaart gefcoel heralen. B. en w.r t?T hen .«tlwktiMU Maak .au .te Kiute it*, en en |mr*k«x*rt4aa!«, e.enlueel un In >b *i*»n l tM: <«.4 in atalere au*.ten met suvwo !iMd«t»»i, I) en w le-ii «antaatuig van h« «t>*lnfwuhi (hen lung ove*- «u* !-ange Haven «kan ut**"* Itwt Ikivotidirn oju de bagaaf- «twal van «te parkaoerdaata naar het hart van ik* e«y tgixxx wnjnlen. (Van rrn onzer versl»gK«vt*rs) 5SCIIICDAM, zatrrdajf Ifcf bestuur van de* Stichting Ontwik keling Brandersbuurt heeft op een vergader! njf besloten de werkzaamheden van de Stichting le doen «taken en tot ontbinding van de Stichting over te gaan. Daarvan is mededeling gedaan aan de Gemeenteraad. De Htirhttnf werd vorig Jaar autus- tu* Ui het Ir ven gtra»pen. de Gemeenteraad In Jnnl 1M7 fut toen bemUaudr Werkcomité Braudervbuurt een tijd van t*>n Jaar had gegund om le plannen voor de baart (retail* t« geven en »M t* t— dat reallsertaf mogriUk wan. HtH rcauktaat Wïa ccn in december •ar^ftx >U-n iv^aj v.aim unterun-rap- pcM*. waart.i| h«*t Stu*htuapd>4,**uur <1* Raad ver/nch* ih* gemeente gartwü t* wsüen d«M*ii Maar viw>r het «*\»'ittiM*el aurtgaan vari gcklb'tung**!). rwxtik M*ir hc*t herW**| van «fe Brandei-shuur! I>i; \i iv«M*k w.*~t Um iU* Rjh-1 ten- flo'te afjtew tvim nAiai h «*n w in i*«*ti jut -a tviei ba.kt.*ti ui iifigf/i**. dat het bi'iJrtfc'iif herw*-! mu«t«*t* 4 mtl- *n «ui ime'rn kiwlen nu neer /*»u koim-n «»p «-«''i jaji lijksu' bijdrage van k- (Wiirt-id' sat) i uun -170 000, IV prt<ef|)t«n<«V 7mi rleve maand af. lopen, nuta- h n w vsaren berekt ism aaiKal m«Bi*k*tt (c gevi-n Het S'lehttngabisituu. hn'ft er kennelijk de v!*»rfc»*«r aan g«ip*ven het rn-rk te raken. (Van ren «waer rrrwlaggevcr»I sen Ik I) AM. faterdag. V»— bet t« bouwen „Zwembad Zuid" beeft het gemrenlrbe*luur al* In aanmerking komende (rt*-»» aangrwr»en be» ter rein, dal a grlr«m luwen de (oude) IVrilfn ikelandaedUk en de (nieuwe) Deltadt k. weMelUk aan bet einde van de Wtltem de IwÜ(*etaan. D* maxi maal haalbare teerelnoppervtakta be draad 7Sb# ml. D.' i* i>si*n*4*ne ile plaaie ibe het ht«uiur van «h- Slu-h'...)g Zwt*mha«l- Zubt .''*lf .xk a'iaad gewild hoef. f>c •ajakivtiug sa) «ts plaau U bedoekt «L« iiiMbM-^teuniitg mui de financiéLe M-'lis vi S'u-bi ig m«n veel auccef en wti-rkiauk hij 1c u«-sx>lkin« ondrr- •inni' Wai .iv.'iig«*i)p neg niet brte- k< i Ui hu a'l (iliriv.i in kauwen en k iiik.ii tin IV |da4WU'ti san si«' Stiehlmg «raati m*. r.^ais h»*k*'tal, naa* «*en ov*-r\lekt lr»fdrtu*iie-/iwetiil«a«i n»«-: «pen mK-eJ- IxaKun en b*v«*t»4*»..l«*ri gwdwuk. iVan een an>er vrraUggevrr») Kt'IIICUAM, iat*rdag. Hel Al*. Vrrbond van VMkatulndrr* verenig In- r*n In Nederland handt tn da week van 1b tal 11 Juli de JaarUJkse earn- piftmlfitflni Het SohustBitw# cwnple* Thurled* ettultfile vorig jaar ai* verat* In de «M B. met een nUminal* voor«prohg "p re» Haagt ^unpU'K Üwt belekende dat bil hi't reikte luatrum van het c\;i»pk x en san de seterttgmg Thurle- üe naai de aid A ju mm weenie Maar dd }aai zal Thurlvde in «om- petitte iroieii niet ile fraaist* c*>m- piexrn m wairuthlrr renr- iHHiiineeide tn Amatenlnm. Orsimngen. R. dier dam en Utrecht Maar Sent*- daitm lutodwra zullen hun uiterat# beet doen «rit co hotg mug*Luke kbu- •ertng t* larretkeit, door d* tumtjM lot tn d* purUJ** venorfw. tADVBHTlNT lil latcnhf IS jtmi 1SM pag. 5 AutomobMb«4lrlJf i Van een onief verslag gr vera) SCHIEDAM, zaterdag. Ook de** somer ial, van 8 tol rn met 19 Jatt, in de Sporthal een Schiedam* JmdRi- tljn worden gebonden. Dcte wordt weer groter dan In dr twer voorgaan de Jaren en het programma la voor een deel vernieuwd, door het opnemen van nlruwe attrartlo. De m't vakan tie Hlndr Jeugd krljcI dua weer de ge legenheid om tegen minimale keaten *lch twee weken te amuseren Ut de Sporthal. V'itig jaai ts Jeugdfe-tijn wn finan ciële b'g«*nvalk*r g'w«*eit, door een vrij ip-ung b»zr*-k Daar dit echter te wt|b*n i* «an hel to-n or g«*woc»n mooie /orneiwra-r. is het allerminst e»*n morele ti g-nvalk r. tie bedodin# i)!i|ft »!an '»"k van Jeugd festijn een jaailjjk- tt utifkt !f*nd evem-m» nt te (ijiiken H«-t tekort van bnna f tt 000 van vorig jaar i*. gmrajp'ft rlrx>r de ge- meenle 4-n di*<r d» S<hu*d«m*M- G«'- Pi'in.chaj» Ook vo/«r dit Jaar wordt mi-t n u-kort v®n /II 000 rekening gehouden, waarin de* gt'meente voor maximaal dc helft wil bijdragen. Ge- hoojd 4-n verwacht wordt dat bet te kort dd jaar minder zal zijn: zo zal hi* K-k worden gestimuleerd door b'1 'g'-wn van wtx-kkaarien. (Van t*4*n onzer verslaggever») SC HIEDAM, zaterdag. D« hen- ge Ujx/rtvereniging Schiedam en Om streken nrganiEeert op zuierdag 22 juni e«*n «incour» voor lH*jaarden en minder validen in He vijver» van het Prinae» B«*atrixpark Gevut wordt van 8 tot li uur. wvarna om 12 uur de prijsuitreiking volgt Afhalen van de stek nummers uiter lijk 7 30 uur Gel«*grnhvtd tot tnaehrij- \-rn lot 20 Juni bic Fa M«k, Broers vest; Wout van Ls-cuwen. Broer»veld. Ka Blom, VlMrdingeHijk; F», de Vtu-f, Grwm-laan; ..Tropica", van Gravensandestraal t<n P. vd Knaap, H'X>gstrnat VLAARDINGE.N. ulerdag Na men* de burimmtrr van Schiedam, he«n wethouder T. 4> BnitJ». loc»- burgemeester (e Vlaardtngea. au ra org en omstreek* II »ur een konink lijke ondencheidiitg nltgeretkt op het bedrijf van de N.Y. Hollandse he Ajs- brst MaatschsppU v/h Yin der Lin den en Vrldhut* aan de Georgé Slo- phenaonweg II tr Vlaardlngrn. De Invr J It A Zo**tmul<icr. chef dc buriNtu cu tv wit» algemeen procu- r.itichoiidi'i- uii tic N* V werd onder scheiden met ili* etc-incdatlle. Verbon den aan d«* Orde ijir. Oranje-Nazaau In goud. Vandaag u hei precie* veer tig Jaar fi-bxk-n, dat d*" heer Zoetmul der als Jtxigiitc (««chencie zJJo loopbaan begon Al sixwdtg bekwaamde hg zich Ui dc boekhouding waar hij zich op werkte tot cht*f de bureau. Als hoofd van de boekhouding {waardoor tui door zon directie dik wijls „het gewetvn van het bedrüf' wordt geiuwmd. u de jubilaris zeer rechtllimg cu weet hu onverbloemd dc nodige j.iiiw o/liigen te geven Hl] u* «Mik van grote eenvoud ten opzicht* van de emphrtv» en door deze hoeda nig heul wordt hu veel benaderd door mennen niet penpoonlijke moellukhe- d*n. welke hu dikwub mirt wiuhéld en tart weet op te kaaen in zijn privelown beweegt de heer Zoetmulder (kh op ax*usI gcbi«d. You een txuer itxakoiwci ROTTEKDAM. vrtWM. D* En- geUo bedgawt* C. Haaëelrtt <30 laau-) ia giateravurwi op hat atranxt vau Hoek van Hoihwwt van haar paard go wallen. Zd trfeé mat een vtx* in de atUgbau- k*l heken Tccwtjl het paard rustig doordraafde wvrd ait over rot stzaaxd n vee gesleurd Mat schaafwoncban ovar hi ar gehele lichaam ging *U naar aan arts ui Hoek van Holland. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. „Het idee, om het winkelcentrum in de oude stadskern in twee niveaus uit te voeren, biedt goéde perspectie ven. In het algemeen ligt hier een goede kan# voor een consequente verkeerssegregatie, als men de aanwezige hoogteverschillen weet uit te buiten. Als dit plan doorgang zou vinden, zou dit voor Nederland een novum zijn". Aldus schrijft architect J. v.d. Zalm in zijn bezwaar schrift tegen het Structuurplan. „Echter rtl*l de vraag hoe de gepro jecteerde sUdaapoorwrg In dit plan aal pawn. Komt n.l .het auto verkeer op Broerweld-nh'eaa rn het voetgangersgebied op Hoogstraat-niveau, dan zal deze spoorlijn (die volgens bet plan «p eea vtadMCt Ugt) Mg weer enkele meters boven de Hoogstraat deze laatste krolses. Het effort ep het straatbeeld kan men zich levendig vooratellen f". „Nog erger wordt het. waar het via duct Hoor de huizenwand van He I^n- gc Haven breekt en het fraaie grach ten bee ld volkomen bederft, let» der gelijk» herhaalt /.ich bij de Nieuwe Haver» HöeweJ t.a.v, de city nog geen gedetailleerde plannen ter beschikking /i;n. verdient het toch aanbeveling, dat men zich grondig op dit aspect be- Immers, ook na sanering zal de oude kern, als het goed vso een zelfde schaal zijn als nu. De grote schaal, die het viaduct onvermijdelijk met zich brengt, zal hiermee altijd in conflict zijn. Het metro-viaduct In Rotterdam-Zuid moet voor Schiedam toch een aansporing zijn, iets derge< lijk» hier te voorkomen. De reeda eer der genoemde hoogteverschillen bie den een unieke kans, die niet mag worden opgeofferd aan een dergelijk viaduct". Alternatief XX Vraag ia echter, welke alteram lieven itch voordoen. Een onder grond* tracé l« ongetwijfeld het meeat aan te bevelen. Mocht dB ech ter helemaal otunogelfyk ityn, dan Ja het wellicht te overwegen om het ralilraJeet om de elty heen te leg gen'. Dv JiLtr Van der Zalm komt dan tot hit volgende alternatief. „Het uit de richting Rotterdam komende viaduct buigt bij de Broeravest af naar rechts. Hier komt een halte, die het stadhuis en de city bedient. Hier ligt ook het grote parkeerterrein. Dit punt ligt centrisch t.o.v. de door Hoogstraat en Boterstraat gevormde halve cirkel. De spoorlijn volgt verder de Broersvest en komt vla het Overschieaepleln en Noordveat bij de Vlaardingerdijk uit'" „Hoewel goede vervoersvoorzicmn- »öt*n een levensbelang zijni voor de oude «tadskern, bezit deze ongetwg- feid stede bouw kundige waarden, die niet J.uhtvaardu op het «pel gev-t mogen worden. Dc veelbesproken leerbaarheid wordt in deze streken langzamerhand een zeldzame kost- oaarheid". Aldus de heer Van dei ZaJm. ROTTERDAM, vrijdag - Po tach Ugjartae A Th, J. Cornell»«sn uk Don Haag k gmieran op do ntm over hot Waeoa ngradop door eoo poroopon- aubo on nat oen hoofdwond naar het PUtaükeÉsÉrtwd# geheedk. Maar b. en w. slaan afwijzend te genover de gemaakte beswaren. „Van de trace's die zjjn ondersoebt, wordt het tracé, soals dit tn het alructanr plan te aangegeven, «te bet meeat eoo- nomJaebe la verheen-technteebe bescbonwd. Ware bet financieel mo lijk. dan soa den ook wij isadar m kiemen voor een ondenranda tracé. In bet structuurplan behoeft dm kcaa nog niet le worden gemaakt". „Bij trt*»> boxengrotuU (race kan de const rurtu* van viaducten vjslueeJ veel lichter zijn dsn de gekozen cotv SLructle tn Rotte rdani-Zuld De bouw kc*ti?n van tvn oralefgrondis tracé zijn 2 4 maal zoveel als die van een bovengrond». De geluidshinder Is by de moderne wagenstellvn c«p een via duct niet groter dan die van een trai ler met aanhanger op straat", zo menen b. en w. ..Hei voorlopig «cpro]roteerde trace t> z*> Kckozcn. dat het bij opt maal beteik van het centrum, minimale vi suele hinder in hei stadsbeeld geeft Het door de heer Vsn der Zalm voor- KesteWe trace *tu« weer op arulere bezwaren, dan die van de .mom ent- doorbraken" vsn de havens, alsmede op het be-zwaar van onuitvoerbaarheid ckxn- de cis. dat een nuUran* alleen rno»zeiuk n, wanneer dc bochten een straal van 300 meter kunnen krijgen", aldus b. en w. Er waren me*r MnÜb mr ée metre-ljja. De hoor R. W. Pools Melt bel volgende tracé voor: Honrath weg. Matton Schiedam, laags de SehJe ten noorden van b*i Madhnte. door bot Hchleaokogebied. Breedatraat VUardingrrMraal. Uong Ntonwo Damtaa* dan Tharboekmiaget, ten miBla groen- en walrrparl!) De metro komt dan met langs het winkfleonlrum (tenzh dit naar het noorden kan worden gerekt 1, maar wel langs het «talton en het Madhuta. Een flinke ver keer* brug over dc lange Havm ter hoogte van de Wrat- molen»:raai doet onherroepelijk scha de aan het „gezicht" vin de haven klaar als de brug over de Lange Ha ven onvermüdeluk is, voer de brug dan alsjeblieft uit In Uzer rn niet Kt beton. Maak hem niet pompeus, maar open, in een fragiele uitvoering. Kon >Mi*-lraM, dal het speer- w*g-stat boa «intent te nateo ova» wo gen. antwoorden b. en w, Do afstand tot hot hart van do city la dan te pst O» vend te» BOX dit trwé grote tn hot ptea. OUDEJUCERK AAK DE U66L. - Do NuublbUothook houdt ntet op vrij' dog 14 Juni maar op vrljdng tt juni do laatate uiuooonvond van hoi aai* (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, saterdag Het be- •tner van de afdeling Schiedam Van het Nederlandache Roede Krnte hield gtetermlddag la het gebonw aan de Warande een receptie ter ge legenheid van hei 100-Jartg bestaan. We troffen er aan sender naar nauwkeurigheid te streven bnr g«meester H. Roelfsema, eomttiteoa- ris C. v. d. Haag en en vele beken den olt het Roode Krahwera Het bestuur van het Schiedams# Roode Kruis was op de unieke ge dachte gekomen nu eens van net statische en van oudsher gebruike lijke receptie-idee af te Mappen. Het was gtetermlddag omstreeks vijf uur in het Roode Kruis Gebouw eigen- luk een mixture vBn recipiëren eo tentoonstellen. Op de eerste verdieping van het ge bouw kon men namelijk tijdens het drinken van een glaasje kennis ne men vsn wat er zoal door Het Jeugd Roode Kruis, het Welfare- werk en de kolonne gedaan wordt. Er werd zelfs een berhalingsles voor de meeaten een eerste le» mond-op-mond-beademing gegeven met medewerking van een beade- mtngspop (bij het Schiedamse Roode Kruis beter bekend als „An nie"). Omstreeks half ze* waren de meeste bezoekers weer uit het Roode Kruis Gebouw verdwenen; met een „op kikkert] e" in de vorm van een glaasje, een dosis theoretische ken nis vzn het menselijk lichaam en wat bekendheid .net het werk van de afdeling Schiedam van het Rood* Kruis. RIDDERKERK Het vakantie kamp teat de Commkaio Va kantte be steding dit jaar voor Ridderkerk»# joageao en meisjes organ teer rt wordt een week vroeger gelwvden. Van tl juli tot en met 1# aognstoa ■alles de jongens en meiajea in de Albkaaaer- waard bta tenten opslaan. Men kan zich nu reeds opgeven voor het kamp bij secretaris B. de Vroed, Naasaustraat 185 in Slikker veer, telefoon 4718. Tot en met 12 juni bestaat er ook de gelegenheid zich op (Vaa eea ROTTERDAM, vrijdag. Ia hd Rijnmondgebied moet de knlpverte. nlng bij ongevallen en hm steken ver voer gecentraliseerd worden. DM te mening raa het dagetHka betenr m bet openbaar lichaam Rijnmond. Een voorstel over deze maten? zal de raad voor Rijmnood behandelen in de vergadering vac 26 juni. Hex dage lijks bestuur wil bet gebied fn ze* do tneten verdelen met pooten in Rot terdam. VUirtüngm, Krimpen ad, IJssel, Ridderkerk. Schiedam ec Sgxj- kemssc. De distnetspoteen moeten onder bal ding staan van «en arts. Turner, de du- trictspost en zijn mediache leider moet een semafoonverttending worden om gelegd. Tua*en de post en de srrtbu- laoces moeten rnobiiofoonverbi ndj) - gen tot stancficamen. In bijzondere gevallen dient dc du- tnctspoot het ziekenhuis te waar schuwen waortseen het tUchtofter wordt vervoerd. Bij een calamiteit in hex Rijnmond, gebied (grote explosie* of branden bijvoorbeeld) zal de hulpverlening moeten geschieden vanuit «n centra* poot. Het dagelijks bestuur van Rijnmood meent, dat deze bij de GO er» GD 11 Rotterdam moet zijn gevestigd en dal do directeur van deze dienst de lei ding van de oemrale poot op zich zal moeten nemen. Om deze organisatie voor <te alar mering, de eerste hulpverlening cc h* vervoer van «achtoffer» te verwezen lijken dsnte het dagelijk* beawiur van Rijnmond «en beroep te doen op Rot terdam voor het verlenen van techni sche en adrainteeratieve bijstand. Landelijk Maai ook een regeHng op Mapei, (be tot doel heeft het ge woe den vervoer efficiënter te doen jt- schiedec. In deze landelijke regeling zal het Rijnmondgebied ate een land* lijk district worde-i beschouwd. en bij de heer R, Weot- voor opgaven by de heei bzoek, koninginneweg 125. ROTTERDAM, ortfdag. Dc oat* werp begroting 1M9 vaa het opcahosr lie haam RiJnmatid te reeds thans toe- geaoiiden aaa de 23 ceaaeenten. Veer 1M9 worde» de altgaven geraamd ep 1,6 miijoa gut den. Daartegenover staal een inkcmMeo poot van nog geen miljoen gulden. DM te de rijkM>ijdr*ge in de «Isciskooten Voor de 23 gemeenten blijft, eer beta ling een bedrog wo rukn 2,6 miljoeo gulden, ate volgt le verdelen.* Rotter dam 1.794.328; Schiedam 208.475; Vlaanhngen i 190.853; Ridderkerk 197.017; CapeUe ajL Uwd 196.174; Maawwlnte 56.068; Spijkenkw 52.403; Krimpen ajd. Uwd /37.7M; Poortugaal 35.590 en de overige 14 gemeenten ongeveer een ton. PnuMtl (mus» Zak«, lovmnitriHOW butMtpn D* Schlfldsminsr lU*t Rottord. Parool) vraagt n*tt* boaor- «•r»(«t*r»>. Spoctesl voor d* iotr> e rmundii i A*tun*U«n: Koog*trast 7«. Sehtedsin T«L vnrh, lietmv m 7 uur tal. 155*00. 1(039 Psaicrto*» klaar tarwB) u wactei Poto v«o vuuran, Ho«*ra»at JOB. achtetero. Tot *07». Iwt OD Jutata ad rw Gwrsamt «ctlev* v*rt*g*n- woordl«rr. lnüchtinf*n: t*L Olu->10*61 ftoa» Diveraeo Onroerende goederen en woonruimte gevraagd Kapsalon KSISna. Da salon voor do b*t*r* PERMAHDrr. Btroomlooa voor lodar ha*r m- Khlkt 17». HSlèno-tièd* por- maacuL d* maaot tdaola na- T* huur r*vr*Agd p*khute oo- i*v100 mJ. Onfiftai Bran* void of HoogMrostTBr. and. do S3D13 Bur. d* Schiedam mer Hoogstraat 70. Bchladara. tuurUjk* poRuoant 1 M. Gra tis haten an brwtgsn par hsxa ■chiadant. t*L 8*7171. f 1 to il urtte op d*t* advonanfete. ij do Wonlngdlonot (afd. Ondorhoud) kunnon wordoa i «fadchlw (A) •thrijw (A) V*raiokon: v»»p 1) l.T.R, tlmmoeen/moleolra on dlgloma of om daaraan «oiljkwaaedtto ogloi- loldte» voor t) >Ja a» lypdm •ai arte raor 1) va» 74*,— 1114»— voor t) va» f 117/— f 77*— 4% vak.toostag. AOW/AWW-praialo vwr rakoaint dor ftmowto, IXA-il»itolt(otoB vr •todtekootoavoofoodtof. éÉmüWUÉI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1