Israël bij toeristen in trek Bécaud-show van superieur gehalte m BLOEMPJES- ROMANTIEK IN ST. TROP NA ZESDAAGSE OORLOG KWAMEN MEER VAKANTIEGANGERS DAN OOIT RADIO EN TV Man reed onder invloed in auto drie mensen aan f 'Artsen letten minder op hygiene dan verpleegsters Eieren verstopt in aardappelpuree pagina 4 - maandag 17 jum 1968 (Van onze correspondent in Jeruzalem) De zesdaagse oorlog stak abrupt een spaak in het wiel van het Is raehsche tocrume Ik zal niet licht vergeten wat zich op de beruch te vulde juni van het vorige jaar op het vliegveld Lod afspeelde Er heerste een regelrechte paniekstemming De mensen tuimelden bd ■wxjzc van spreken hals over kop m de vliegtuigen die een soort pen deldienst tussen Israel en Europa onderhielden Sommigen waren volkomen hun hoofd kwyt Maar ook diegenen die zichzelf uiterlijk althans in bedwang hielden waren er allesbehalve zeker van dat Israels enige internationale vlieghaven niet door de Arabische luchtmacht gebombardeerd zou worden cn waren bang dat hun de weg terug zou worden afgesneden Dat die Arabische luchtmacht door een Israëlische bliksemactie onschadelijk was gemaakt wist men toen nog niet Trouwens als men het wel geweten had zou dat hoogstwaarschijnlijk weinig ver schil hebben gemaakt Oorlog is oorlog En de vakantieganger kan zich wc.1 grotere genoegens indenken dan in den vreemde betrokken te worden bij krijgsoperaties ÉisyÉèéb De kla»gmu Jeruzalem Toch waren or ook we) uitzonde ringen maar die vormden een mimi tieuze minderheid Ik denk met b< wo-ndenng lum dat Amerikaan**- echtpaar van middelde re leeft jd dot ik toon de oorlog al lang en breed aan de ttamt w*x In Jeruzalem o* moette Ze wt wielden oUtof er geer vuikje ana de lucht was door de Jaffa S ra it cn stonden bij het stad huls stil om te luisteren unr Ie nieuwsberichten the ieder heel uur uit luidspreker* klonken Not bad commentarieerde de man toen de uitzending voorbij wua Ik sprak hem aun HIJ kwam uk New York Hij en z la vrouw waren voor het eer*t in teraöl -And we enjoyed it *o much Niet bang'' No we ant woorddc de vrouw dJe er waamch tig niet als een Kenau S monaz Has «■clour uitzag Zn ze vertelden dat ze oorspronkelijk drie weken dachten te bllivon en dat ze niet van plan w ren hun vakantie door Nasser e laten boderven Een week liter was alles voorbll Weer wo# hot extra-druk op Lod Munr n waren het de binnen ku menden en niet de Vertrokken dei d!« het beweeg veroorzaakten Men wikte het lam él tan na-de-oorlog zten. de mtuncen dk he* haddet klnargnpeejd ren Inetoudige v Jand te verslaan de «lag elden vn-i de trr ntpaeina t der kranten Sinaï Gaza de heuvels van Golan En boven sllea Jeruzalem Die drukte 1» sindsdien niet gt luv Wat) ze me eer dez r dagen de d recteur g nera vin h t mm eter van toertwn in Jeruza leen de heer M de Shall s nol, nooit zó In trek ge wee» En h voegde er aan toe dat men d t jaar een recordbezoek van vierhonderd duizend bul-enlandcrs erwach te Jeruzalem JERUZALEM was vroeger mlp of meer een bezienswaardigheid die In één of hoogstens twee dagen ge daan werd door die toeristen die door reisbureaus In touringcars do r Israël werden geloodst Vu blijf men er vier tot *e» dagen Jeruzalem is niet meer eindstation op dood spoor Het heeft wrer een achterland gekregen en la toeristisch gesproken een minstens zo belangrijk centrum Commissie nieuwe Friese spelling komt niet tot eensluidend advies (Van onze correspondent) I FEU WARD EN" vrijdag De door de Friese Academie en de raad van de Friese Beweging Ingestelde commissie van vUftlen die de wense Hjkheid en de noodzaak heeft bestu deerd van een wijziging der Friese a peiling la niet tot een eensluidend advies gekomen Zoven loden willen con vergaande vereenvoudiging van do spelling ze ven andoren nemen een meer gema tigd standpunt in één lid onthield zich van stemming Voorstanders van vereenvoudiging zijn vooral de onderwijzers n«n de tweetalige Friese scholen ZU hielden onlangs In Snoek een protestbij een komst waarin zij zich beklaagden over het lang uitblijven van een ad vica Studies over deze zaak zijn al to 81 bogormon Tegenstand tegen «en mogelijke apelüngïiwijziging komt van de kant van Friese uitgever», die financiële consequentie* vrezen. Zij hebben in een telegram aan de Friese Academie hun bezwaren kenbaar gemaakt Op 21 augustus zullen de Academie en de Friese Beweging trachten een gemeenschappelijk standpunt over de wijziging dm* speihrtg te formuleren Haarlem maandag (ANP) De 26 Jarige Haarlemmer F H H heeft vrijdagavond lm zijn woonplaats onder invloed van alcohol mot zijn auto drie voetgangers aangereden Twee van hen noesten in een ziekenhuis worden opgenomen H kom slechts met moeite door de politie tegen woedende om standers bcochermd worden. Hij Is to gesloten. De beschonken bestuurder wa« Ui de Knmperstrast na bet nemen van een bocht de macht over het stuur kwijtgeraakt Eerst botste hu tegen een geparkeerde auto De 39 jarige scheepsbouwer R. J C uit Haarlem die daar wandelde raakte bekneld tussen deze wagen en een andere gc parkeorde auto Hij hep «en gebroken arm op Vervolgens reod H de 22 ja rigc schilder J C K. «nm. die een been brak tegen de straat schaafwonden over het hela lichaam In «en ziekenhui* opgenomen De matenölc schade aan de auto s is groot. BERGEN OF ZOOM maandag .In de raadszaal van het stadhuis tc Bergen op Zoom wwö vrijdag ten overstaan van notaris fikken uit Bar gen op Zoom de stichting**etc van het Katholiek Ziekenhuis gewijzigd to ^Stichting Ziekenhuis Lie ven* berg** welke stichting rich van nu af stelt op algemeen christelijke grondslag Dit sluit in een samensmelting van het bestuur van de Protestant» ChristelU ke Stichting Laatstgenoemde stichting hteft haar verzoek om garantie voor de bouw van een ziekenhuis ingetrokken en te vens de minister van sociale zaken verzocht de toewijzing die z(j bad voor de bouw van een ziekenhuis \»n 150 bedden toe te wuzen aan de Stichting Ziekenhuis Llevensberg in haar nieuwe vorm ELK festival heeft zijn rel Do rel der rellen van het tv festival om de Gouden Roos van Mon treux 1968 gold de beslissing vnr» de mtematonale jury om de Bulgaarse inzending Carnaval der die ren de tweede pnjs toe te kennen en de Franse in zending van Jean Christophe Averty voor zijn show in kleur Bécaud St Co af te schepen met een derde pnjs Indien peen onder* don artistieke normen een rol hadden gespeeld had de beslissing alleen maar kunnen leiden dat aan Averty naar ik meen voor de tweede keer de Gouden Rooi had moeten toevallen Doordit dc Bulgaarse en de Franse Inzending zaterdagavond na elkaar worden vertoond (VPR1**) kon f n dc Nederlandse kijkers In het bez t van een kleuren tv toestel als herkan singsjury optreden Het Bulgaarse filmpje waarin de handen van leer llngen van de theaterschool to Sofia kunstjes maar geen kunst bedreven door in silhouet lmltiatles van dieren te leveren bij de dieren imiterende mu ziek van Satot Saëns kreeg van mij niet meer dan een aanmoed gin sprijs Frits van der Poel laat vanavond dc mensen weer praten op Nederland l van 20 50 tot 21 40 uur Over de gespannen aituatie In het kloosterleven g»«t het KRO pro SHmmi Crisis onder de religieuzen r H Goddijn lector in de sociologie en zr dr Allx Alkemade directrice van een kweekschool belichten dc problemen van de vele uittredingen de verlammende tradities on de schuchtere experimenten binnen het klooster (Nederland 1 21 40 22 15 uur) Achter bet Nieuws brengt vanavond oen reportage over de ach tergronden van de situatie in Frank rijk en de vooruitz ehten op de ko mende verkiezingen Ben Eikerbout heeft ojn een gesprek hierover met Francois Mltlerand (VARA Neder land 2 20 20 20 45 uur) De kleurenfilm die de VARA vanavond uitzendt gaat om de wanho plgc strijd van dc halfbloed Paecr (Elvis Presley) die moet kiezen tussen zijn blanke vader en zijn Indiaanse moeder De mesties Is een film van Don siegel (Nederland 2 20 45 22 15 uur) V oorl ich tingsdagen gemeente Arnhem (Van onze correspondent) ARNHEM maandag Het Am hemsc gemeentebestuur startte van m ddag to Musis Sacrum een reeks van vijf voorlichtingsdagen Vdf avonden deze week kunnen de Am hemmers met leden van hei college van b en en ambtenaren van ge dachten konten wisselen over de ont- u kkellng van hun stad Overdag ts er een tentoonstelling van ontwerpen en maquettes van projekten die in de miste toekomst to Arnhem worden gerealiseerd Aanleiding tot deze voorlichting* vijfdaagse zUn dc herhaalde klachten over een tekort aan informatie van de zijde van b en w aan de burgerri Lo co burgemeester A Bennis deelde mee dat het college hiermee de be hoefte aan voorlichting wil testen .Komen er weinig mensen dan weten we dat het daarmee nog wd losloopt aldus de heer Benin* Alleen al een vergelijking van die film met het werkstuk van Averty Is absurd Wat deze duivelskunstenaar op het tv scherm tovert steekt zo hoog uit boven alle» w%t we tot dusver vim de mededingers naar do Go iden Roos van dit jaar hebben gezien dot het ter wille van het voortbestaan van d« Montreux prijs zinvol lijkt de bepa ling op te nemen dat Averty voortaan alleen nog maar buiten mededinging werksi kken mag inzenden Slechts do wetenschap dat er aan Inventiviteit geen grenzen zijn doet mij beseffen dat ook de explos e van ideeen die Avortu in compos tie en Sn toepassing van kleur heeft geïnves toerd in deze Bécaud vho v geen ein I punt kan zijn Er naar kijkende meet je ech er dat hij zijn iomc n heeft 11 gepaald tot aan dc grenzen van vva met kleuren tv mogtlóJc s RONDER de Bécaud show zou het /J afgelopen tv weekeind», n amloos In de vergetelheid zün verdwenen Met enige verwachting keek ik op zondagavond bij de AVRO uit naar het Duitse tv spel naar drie verhalen van Tsjechow Om technische redenen kon dit niet doorgaan en uit de EH BO kist kwamen ter vervanging een Wie van de drie q i (de laatste vin dit seizoen) en een High Chaparral te voorschijn Op Nederland 2 bij de NCRV tt„ toen een Duitse Stanleu samen met Wim Bijmoer n het hart tan donker A/nka op oefc naar een Duitse Dr Liv not tone Du ts omdat er eer na tuurldk werd gebruld pan Set netl «ehneii. en Rati* mit cuch maar ook o nda fit klaas ke Dr Lit mg sto te l prest ie nu luidde Dr L vingstone uie cf tem 1 te S et dal t erg Is r aar het talt je wel op ~\TAóR Livingstone eveneens bij de T NCRV de katholieke hogeschool van Tilburg en de Vrije Universiteit to Amsterdam in de studenten quiz Tweekamp De niet aan confessie ge bonden universiteiten waren allemaal reeds afgevallen Rome won met 105 punten Dordrecht verloor eervol met 85 punten Ik vraag me af wie het heeft be dacht om op rondagm ddag van 4 tot 5 uur balletten van Sjostakowitsj en Strawtnakv (met de toto uitslagen als trait d union) uit te zenden Alles een tekenfilm een paar comedv capers of desnoods zo n mooie leerzame film over volksgebruiken op Vuurland was op dit tijdverdrijvende uur van de zondagmiddag beter geweest dan dit. geworden als Tel Avlv dat wat ver tier betreft de hoofdstad de loef af steekt maar niet haalt bij Jeruzalem al» het om meer apiriturle zaken of exotische sfeer gaat. Jemzaiem s 0 <- lange he Bex I n mi het M id* Go-vn De Mand Ibium g ens post d e negen t en 1 ar lang dor totrsea ver vloek sch at ais Ko ach n z n aa hang dorr dc aaroe verzwolg n te c n cn vin d be Ie agbom n n et meer over dan ie zcren sleuf wiirop ze ketiten Een ne geusfal eerd pie n je s rent z ch nu over het vroegere n emends and u en dc toerist betux ft 7 n bagage niet mc>r n het zweet z n-s aarkch s ë«n hand g van burners na r baroerc e iepen want J m/skm s een n o detlbair cn edere jcodve of Arab ache tax cnauffe r b cdt u graag z wagen nan Tax 1 autobussen cn r rut va oodsc f Arabische r g ne verbrn I n Je uuilcm m rt heel het beze c «eb ed cn w c van Jeruzalem naar Beé-sje a of Lilat w 1 bcho ft rut meer de entallen k lom ters lange booK c maken maar r at I af.a recta via Hebron u dwavrts De roegere Jordaanse sector van Jeruzalem beet to de joodse volks mond de Oude S ad cn n kran en cn off c Ie besche den Oost Jeru z» em O s Jeru .alem neeft esen u»»r g ho el anrvm cr nog maa e Arnbas. a b j he* eg r n gebru k is Ze r n merendeels looropend be e Van de re sb reaus hebben somm ue het druk a dee venr te dki Met ho toe nsmc 1 de Arob scbe s a en is het nnt url k afge op n naar die retsa genten d e m I«me sche collega s wmtnMiMcn hebben ne c k agen Dc mee* c restaurants doen goede rak^n Eén mta ranthoudcr n Omt teru alom m- onomwonden ie h h no noo ro druk had ge hid De Arab scbe g d«en hebben an he T >-»e icbc m n er e van B kre 7e Vunt) n in reeertocs dan war recfa^n en pbebten betreft ge- ikges.eld met hun. joodse colle ga s Dat beteken- onder meer dat z j o* -ral hun vak mogen beoefenen. Orw-e Jordaaas regjme was de ac pe rod. us van een gids tot een be- oaa d geo ed beperkt. Om nog eens op de hotelhouders terug te komen, z j neu a rouw deel aan alle verga denagen van de Israëhocfae bond vaa hotelhouders en momenteel zijn o-iderharriehngen gaande over tor ro-el lidmaatschap Hotels TSKAEL heeft in de afgelopen A Jaren tientallen hotel* gebouwd. Er zda er nog veel te weinig om de ut room van toeristen te kunnen op vangen die sinds de Jnnl gebeurfe nissen van het vorige Jaar al maar toeneemt. Vooral in Jeruzalem wordt hard gewerkt ora de accommodatie te vergroten. Het deftige King David Ho el heeft er zojuist een verdieping met honderd kamers btjgekregen en kan nn 220 gasten herbergen „Jn dean Gardens met mn weergaloos panorama Is beaig zijn honderdvijf tig kamer» met tweehonderd veer tig uU te breiden. Het genoeglijke Morl» met zUp dertig kamers zal er spoedig honderd hebben. Ii het centum van de stad nade- r»n t Mee hotels, resp met zestig ei v fenze enJft kam—rs hun vol too ng Plannen bestaan voor de bouw van vier andere hotels met m totaa 423 kamers Ook voor hotel boujv in Oos Jeruzalem bestaat be langs ellmg Op het ogenblik zun r heel het land Jeruzalem Tel A v V Jaffa. Herzltoh Nethanjah El lat Arad 1540 kamers n aan bouw waarvan n Jeruzalem alléén al 558 Nog vóór 1971 hoopt men er een 2500 aan te kunnen toevoegen De eersj? vjf maanden van du Jaar boekte Israel 154 000 toeristen egenover 122 000 m de overeenkom stiae periode van 1967 De buna da gel ;kse schietpart en langs grens er wapenst istandsh n schrikken de mensen met af Een N-toerlaidse a kan oganger die ik n een Jeruza ms io el o Imoet e roeide zich ze fs beicocht Hij had he dal van Be iron bereisd en er was niets ge beurd Directeur generaal De Shaii jammer dat hij teleurgesteld was Ma-ir geef mij maar vrede Als die er eenmaal s wordt heel het Mwi den Oosten in no time een toems tiseh parad js Ik moest denken aan die wijsgen gc sjnorrer uit Roemenië die vóór de tweede wereldoorlog mijn ouder 1 f«t hu s frequenteerde en al jd bad voor het weto n van alle m^nron op aarde Z n mot ef Als et aJe men en goed gaat gaat het mij met slech S HAMBURGER MODE 15"4 Romantische zomerjurk met lange 1 klokkende manchetten In beige katoen bedrukt bruine en rode bloemetjes (Msyfalr) (Van onze moderedactrice) St Trop het Zuidfranse badplaatsje Saint Tropez heeft nog altijd de naam trendsetter in de bad en strandmode en de huidige man van Brigitte Bardot Gunther Sachs voert er nog steeds met succes zijn modemagazijntje Mie Mac Een romantische nchtmg met cretoxmeachtige bloemetjes poffende harembroeken en grote uit lopende mouwen met wijd vallende jabots is de boodschap voor het komende St Trop seizoen' kort bloesjo dat de maagstreek vrij laat In rood katoen met witte bloemen "piOKTOKEN plegen zich over het algemeen kui- der gedisciplineerd te gedragen dan de verpleegsters Is het de Jaatsten bijvoorbeeld verboden rongen en polshorloges te dra gen vele artsen «doren zich met aan dit advies ender het valse voorwendsel dat er grotere tekortkomingen m het zieken huis zijn dan zijzelf Dit »chrtjft prof dr J I. de Brui] ne to een bulletin dat to bet mede deltoeenblad voor het personeel van het Wilhelmina Gasthuis in Amster dam is opgenomen onder de titel Ziekenhuisinfecties een belang rijk probleem E nd vor g jaar s een commtss e ziekenhuisinfecties ngesield d e tot taak heeft het opstellen van n het tV G realiseerbare nchtljnen ter voorkoming lan z ekenhuisinfeeties Een grote zorg voor de commissie s het grote aantal mensen dat na in nauw contact me een patient met een infecue te z n geweest naar een anaere patient loopt, vaak op een andere afdel ng of in een andere kl mek gelegen zonder schone jas aan te trekken Dit geldt o a voor fysio therapeuten consulent artsen röntgen assistenten en in de khme ken zelf voor de analisten Neus snuiten Andere vormen van tekortschieten m hygiene worden genoemd neus snuiten op zaal (zakdoeken z jn heel fraaie vergaarbakken van bacte nen) traperrmers met de hand be dieren waardoor het vuil \an de deksel aan de handen komt eerst handel wassen en dan aan een klein pukkeltje of aan een kxiebelneus met staphylococcen wrijven met een. voet op een stoel staan er vervol ge na op gaan zitten en daarna op het bed van een patient enz enz. Deze handel ngen worden als men tc doen heeft met ern tg 7 eke pa t enten fouten en zuilen, de kansen op nfecues bu patiënten met wem g weerstand groot maken Het zal al dus de mfectiecommiss e rtechts mogelijk z(jn om ziekenhu sinfeeties te voorkomen md en iedereen van hoog tot laag meewerkt en anti in fection minded wordrt Dit betekent dat iedereen z ch bewust is van het feit dat een ziekenhu s een broed plaats van infectieverwekkers kan zijn doordat er nu eenmaal patiënten met infecties opgenomen worden Nog dit jaar eisen aan elektrische apparaten in de wet (Van een onzer ve slaggevers) VOG voor het e nd van dat jaar zal het Elektrlc te tsbes u t zodan g worden gewijzigd dat er voor hu s houdelijke. en elektrische apparaten algemene eisen" inzake deugdelijkheid veiligheid en doelmatigheid n wordeD opgenomen Dit heeft de minister van economi sche zaken bekendgemaakt in ant woord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamer 1 d mevrouw G Brau t gam (pvda) De bepal ngen zo bXykt u t bet antwoord van de min ster zul len alleen gelden loor huishoudelyke apparaten De minister r 1 net voor elk soort e ektrisch produkt gedetail le° de eisen stellen en keuring voor schr jven "*i OOR eieren, verstopt m aardappel v puree hebt u nodig 1 IV- kg aardappelen ca een halve liter ko kende melk, 50 gram boter zout en peper naar smaak 4 eieren V« liter p ttige tomatensaus X ons geraspte parmezaanse kaas Maak van de vers gekookte aardap pelen de melk en oter een smeuïge puree roer er kriekwart van de ge raspte kaas door een breng het geheel op smaak me wat zout en peper Be boter een vuurvaste schaal en doe de puree erin Druk vervolgens met de bolle kant van een juslepel bolletjes in de puree en breek daann voorzich t g de eieren "Wanneer u wilt vernuj den dat de dooiers stuk gaan dan kun u de eieren beter eerst in een komme je doen Bedek de eieren vervolgens met een paar lepels van de tomatensaus (er ia een heel lekkere ant-en klaar saus m de handel) en stoof de rest van de kaas over de puree Leg enkele klon*jes bo ter op de bovenkant van de schotel en zet alles gedurende plm. een half uur in een hete oven Geef hierbij groene sla of komkommersla. H-M Baby gestikt in tuigje van wieg (Van onze corresponnent) HAARLEM. rTmo"tyif»g De ander half jarige Max van. der Pol ui As senaelft is zondagmiddag om het le ven gekomen tijdens een bezoek bij zun grootouders in de Vooihoutstraat m Haarlem. De jongen was s middags naar "bed gebracht en fa een tuigje gebonden. Daarin is hij verstikt geraakt en ge stikt. Het kind werd overgebracht naar de wjgtiCHHng, waw hulp mocht met meer baten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1