A. H. Lans: 'Je moet de inbreker niet wijzer maken dan hij is Tunnel onder Churchillplein voor metro geschikt maken ROTTERDAMS DAGBOEK Sociale raadslieden klaar voor de start BRANDKASTENFABRIEK 50 JAAR Kleinjan van Xerxes j DHC naar Sparta ROTTERDAM RIJNMOND door HANS RATSMA Niet eenvoudig Tuindorp Vreewijk mars voor de 20ste keer Tien maanden geeist tegen loswerk man voor diefstal met geweldpleging Uitslagen Iloreoa- voetbakom petitie Strijd om Distrirts- titels op Ncnijto imiB Rot- Jaar geëist tegen Turken c(ie ex-hospita met mes bewerkten Fietsers met elkaar in hotsing BINNENKORT RAADSVOORSTEL TE VERWACHTEN: Beeld op de Boompjes Inspraak voor studenten bij opbouw R'damse Universiteit Eerste passagiers rechtstreeks van R'darn naar Liverpool pagina 4 - woensdag 19 juni 1968 ROTTERDAM, woensdag. /Vn vijftig jaar brandkasten maken springen vader en toon Lans {voorletters respectieve* lijk A. ft, en ft. A.) vandaag bescheiden uit de. band met een receptie in lommerrijk. Giste.' ren was in hun kleine bedrijf aan d*t O ast zeedijk nog niets van dit voornemen te merken. De 79jarige A. II. Lans, stich ter van dit ijzer sterke, familie bedrijf, beweegt zich in overall rand en neemt kennelijk met veel genoegen deel aan het ar beidsproces. Zijn 47-jarige zoon H. A. Lans past in een groene stofjas op de administratie. Bei den zien eruit alsof ze get vend zijn aan hard werken- non bed/IJ r, d*l vermaard© brandkasten aflevert san onder tnttr overheidsinstituten, mme», banken en /cheep*werven, kt bi feite om staan uU een «t* van de nauwelUk* voir roeide aoeUle wetgeving rond de Jaren twtntig. La/w senior. in 101 ft orvt-«i)ag'ii bij een branrfJcasienfabrlek in Rut/o r- riam, dtwvle eer»; apaaro»7»:tfi op te maken voordat hij undrrateu- ning kreeg. Meer Uevw dan <iai, stak hij het geld in een bescheiden bedrijf en ging alleen kaste» snijder» uit pkniataah Buna tfwechondend per jaar maakt hij er nu, aRemeel op bewtethng. Zoon Lan* zegt: „Voorraad i* ar niet klopt; In een klein voorver trek «afcn nvec kaaien dit nog moe ten worden atgeweric*,, in het bedrijf daarachter werict vader Imn* alwrer aan d« volgend* ka»! HU maakt ut naar eiaen en levere er op het Amerikaans© ut naar eigen orvtwwrjj cljferelot m «Bt* bU. Trota vertak hij; „Dt heb oog een ka* Betekend voor d« rijksmunt Brandkaaten maken ia er de laat ste tijd ttf<* «enrvotfcUgv* op gewor den. Vader L«ans; „Toen wc begonnen wea ptartrtaal voldoende om de ka»; InÉxraakvrU te maken, Hot anijbrand- apparaak was nog paai in ontwikke ling en voordat ze met hün boor door de ptostctaaj heen waren, ver streek or heel wot rtjd". Do anij-apparatuur verandert dit produfcnopnjco*. Pantaorpiaat on het zogenoemde hhnaJayaxtaaJ uil Duits land en OoskenrUk moeten au voor komen da»t de vlam dxw het male riaai breekt. BU verder üoorpratet over dit ontwerp word-, de familie tau* gehrtmzinnig. „Je moet de In breker ndw wijzee maken dan hij is". Maar tbeoeJftio inbreker heeft «Hang dat het doorboren van ©en aft soms neerkomt op het aanaaljdiCQ van «en ieolatiekag Lu •en twee stalen platen. Dit kan ge paard gaan met ©en rookontwikke ling en «en verslikkende geur. Ver- «o(.-.vcord>cJijk daarvoor zijn de vt-r- fohitlvnd© chemiaohe stoffen die In gebonden toestand 4n deze laag rijn verwerkt. „Hu* nog en heel gevaar lijke Stof die Ik piet oo©m zegt brandkaaanalew Lana. „Dat paasen we alleen toe ah we een bankkluis moeten maken. Niet Iedere brandkast heeft dat nodig". Maar ook otxe expert verklaart machteloos te staan tegen de thermi sche staven die men tegenwoordig in de bouwwereld wal gebruikt. Daar 1» geen ka* tegen bestand. Gelukkig 1< voor het werken van «o'n «laaf te veel zuurstof nodig en bovendien >nUtiat er een dermate grote hitte dat de Inhoud van de brandkast ver kook voondat men het deurtje open heeft. Zo schiet tht wapen voor de inbreken» aan zjjn do©] voorbij. Aan de Oostzeedijk denkt de JfnmiUe Lans er dan ook niet te Jan# over na. „De kast die ik ais Inbr&akvrij heb verkocht, is nog nooit ge opend door een Inbreker." be kent Lans senior. Als hij achter zo'n geval van drie ton wordt gefotografeerd klopt hy er nog eens liefkozend op. (Van onze iportredactle) ROTTERDAM, dtosdag. De chris telijks wandelsport vereniging de „Jo lige Sportwandelaan" organiseert op zaterdag 29 Juni voor de twintigste maal de Tuindorp VreewUk-mar», De afstanden variëren van acht tot v(jf- «ntwtotig kilometer, de inechrUfgekten van 1,10 tot 1,30. *i Middags om half drie vindt de start plaats vanaf het wUkgebouw aan de Lede (naait de Vredetkerk). Inschrijving Is moge lijk WJ J. J. de Ruitar, Kar me* te in 8,1 Rotterdam-2 3. (Van een onier verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. De 24-jarige loawerkman retro» G, hoor de fêteren to de Rotterdamse Recht bank voor de Orrii l?r van Justitie nur. J. D. de Jong een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek en mogelijk© tenuitvoerlegging van vtrlge straffen tegen ilch risen wegen© diefstal met geweldpleging. Tegen G'a verloofde, de eveneens 24-jarige Antonla W. M. V. werd een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar gel'let wegens het aannemen van een bedrag van 50 gulden, waar van zij wist dal het gestolen was. bi de nacht van 29 februari op 1 maan J.l. alocg Petnu» G, de Span jaard Fernando C. S. in de Schiedam- se Buitenhaven weg tegen de grond, en ontvreemdde daarbij diens por te roo fi nale met 240 gulden. Ann etjn vrien din, de barjuffrouw Antonia. gaf G, ©en deel van hen geld: 50 gulden. In een cafë had Fernando Antonia „willen versieren" uktua de verdachte. De Spanjaard wea handtastelijk ge wenst, en toen hij na sluitingstijd op Straat naar Antonla toekwam, was G. hem aangevallen. De Spanjaard ver. kxir twee tanden ln de strijd Mr. A. H. Jolles. Fresldem va» de Rechtbank /.ei tegen G.: ..Uw handen zitten voortdurend los". G. ia al meer dere malen voor mr. Jollen verschenen voor geweldpleging. De raadsman vim verdachte, mr. K. G. W. vim Oven achtle de twee ten- laaie gelegde feiten, diehrtul en ge weklpleging. bewezen. Het verband hiertussen echter niet. Hij verzocht de rechtbank uiterste clementie te be- tr aril teil. iM»k In verhand met de toe- kiutunl-piututen van de beidt' vcrdsch ten. De rechtbank /al op ZB juni vonnis wijlen. (Van een onaer versjaggever») ROTTERDAM, woensdag. lu de Horeca-voet bal com petitie aai deae week de beslissing vallen welke vier clubs In de halve finale aullen uitko men. Zo strijden in poule A Nieuwe Heemraad en U«n DtJr voor een eer ste plaats, terwijl 01 ub '68 en Eden «lil voorbeeld in poule B Volgen. Doofpot heeft ln poule C de meeste kansen, terwijl Matador door een S—1 overwinning op Menkes de ploeg van Tinua Boeselaar in de laatste poule vrijwel zeker is van een plaats in de halve finale. De uitslagen lukten? The Butler— Ksnkn l—(l; Statendam- Donkey Boy» 1—4; Ta* v«ma Boys—Vrdmoed fr—0; Nieuwe Heem raad—Raai Wil i—0. Club'6e--Bowllng Ned. .V-l, Doelpunt—Doofpot 3—J; Hankea— Spinnewiel 1—1; Jachthaven—Xdon d'ür 0 0- Sr©na—Statendam 3—1; De Kraaien Real Wit IS; DdoipurU—Oud Holland l)—0; SpinnewielMaiheneseer Boys 3—3; Matador—Hsnkss 3—1. (Van onze tennismt'dewcrker) U-reln is© 1 s tn c tska r n pi ocnschHpiwu dit* de/© wt-ck op het NcnütoU'nnls- pork plantsvituic-ti, staan wrr In het middelpunt van dc bt'lunguU'lling. Hel uunta) inschrijvingen i* hoger dan vo rig janr. wmu-door thans bijna vier honderd pmttjen op het prngriitnma staan. In «(deling A v,m hot horen-enkel spel ventfdigt Jttjip He Lier /.(jn titel. Hij knjgl het o m. op tc nemen legen Rob Adan. Ronald (.tigendijk, Nico Knijpers, Peter Vporties, .1. Hurki en John Mnrtrns. Zondag zullen de eind strijden worden gehouden. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. Een jaar gevangenisstraf met af trek en verbeurdverklaring van twee scheermessen eiste de offi cier van justitie van de Rotter damse rechtbank, mr. J. L. An dreae, gistermiddag tegen de 41- jarige Turk AÜ S. Mr. Andreae achtto poging tol doodslag op de vroegere hospita van S., de 35-jarige Maria .,An nle" H. bewezen, ondanks het ontkennen van de verdachte. Op /.atcrdagmld'laj» 4 mei kwam Alio S. naar hel re^aur&nt ..wip-in", van de Herna in Vlaardingen, waar,! 7oal/. hij waarschijn lijk vmt. elkcj weck ztjn vroegere hospita Annie II. j ty.i-t haar tw»*c kt/id«-ren een glaasje i lifrionadc dronk. AH boo<! haar eenj Mitr'iru it a nfli»- /ij weigerde. Zij gingi rii"! haar kinderen naar een vriendin, Af.tp- van der K.. waar ever, later ook j rlc Turk verschf-cn. Omdat hij niet. binnen rnocht komen, ging hij of: dei voordonrinal liggen. [ii- tv.ee vriendiiiiif-u dachten, dat ij s.leh niet. goed voelde, mevrouw 'an der K. liet hem binnen, en bracht cm in de kamer van haar oudste oontje. Daar begon hij om ..Annie" te •fjf.-n. die naur hem toeging. Hij rft toen geprobeerd haar rm-t een uderwets sciieermes letsel toe te cngeri. Op haar hulpgeroep kwam irvrouw Van flor K.. d:e erger wist voorkomen. Ali H wist zich njets ie herinneren van «1 les. wat na het bezoek aan de Meina gebeurd ls: 's Avonds laat in bed kwam ik pas tot bewustzijn", zo vertelde hij aan de rechtbank, ondc pre sul ent sc hap van mr. A. K. Jolles. An me II. had haar kostganger uit huiü ge/.cl. orn dal ze vond dal hit handtastelijk werd. „Hij wns verliefd op me. dat geloof ik wel. Matir Ik wou het met. Hij was getrouwd ln Turkije, en hij had zeven kinderen daar", ant woordde de gescheiden Vrouw op een vraag v«rt mr. Jolles. Annie H, en haar vriendin Antje van «ier K. waren de enige getuigen De officier van justitie kon zijn els al leen baseren op de nogal geëmotio neerde verklaringen van de twee da mes. Ook omdat hij dacht dat de ver- <1 Lichte Ali S. voor een deel komedie specific, door niets te weten, achtte hij hem niet schuldeloos. De raadsman, mr. J. Meihuizen, vond de els van een jaar met aftrek wel veel voor een buitenlander ln deze omstandigheden. Temeer daar de vrouw van S. al geruime lijd in Tur kije ernstig ziek ligt. zonder dat er verbetering optreedt. Hij verzocht de rechtbank een maatregel te treffen, dat AU S. naar het buitenland kan vertrekken. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, dinsdag Op de Cnrnlsseslngel reden gisteren bij een inhaalmanoeuvre twee fietsers tegen elkaar, waarbij de 54-jarige stoffeer der A. v. d. Graaf viel en met een hoofdwond naar het Zuiderziekenhuis moest worden gebracht. BOSVELD VERLENGT ZIJN' CONTRACT NIET Beroepen te ZoeAemwer (vaca ture H. K. van Wingerden), toezeg ging; rf;-. H. Go«ihar<: tc RoUerdam- Dri.fcthaven. Bedankt voor Gouds waard: J. Knijt te Rotterdam-Hille- ,;.*rsb?rg. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Wim Kleinjan, de linksbuiten van Xerxes/DHC'. heeft gisteravond z(jn handtekening gezet onder een con tract, dat hem voorlopig voor een jaar san Sparta verbindt. 0e 26-jartgf. Rotterdammer «al bij de kasleelclub de plaats Innemen van Lambert Ver donk, die zoals bekend, het volgende ■elïoen voor NEC «al uitkomen. Het transfer bedrag ls niet bekend ge maakt. Ht?nk „Charley" Bosveld, die zich bij Sparta op de transferlijst had laten plaatsen, zal niet langer voor de Rot terdamse vereniging uitkomen. Hij heeft in Arnhem een baan aangeboden gekregen aln vertegenwoordiger, die hij graag wil accepteren Bosveld vertelde vanmorgen dat hü waarschijnlijk voor Vitesse zal gaan spelen. ,.We zijn al tot overeenstem ming gekomen", aldus dc 28-jarige Arnhemmer. „Alleen de transfersom vormt nog een jjunt van discussie. Vi tesse wil een ton voor mij betalen, maar Sparta vraagt aanzienlijk meer. Ik weet het juiste bedrag niet precies, maar ik denk dal dat zo'n 1ÖÜ.Ö0Ö of 175.000 gulden bedraagt. Mochten Vitesse en Sparta het niet eens worden, dan «top ik onherroepe lijk met voetballen. Ik zal misschien hoogstens nog drie jaar mee kunnen en dan is het afgelopen. Ik moet nu aan mijn toekomst gmtn denken". Het is niet uitgesloten dat Sparta, nog twee spelers van Xerxes/DHC, John Spinhoven en Theo var» Toledo, zal aantrekken. Beide spelers hebben wel lange tijd op non-actief gestaan (resp. in verband met een knieblessu re en een beenbreuk) maar Sparta verwacht dat ze weer volledig zullen herstellen, Sparta heeft ook de hoop nog niet opgegeven dat het het volgende sei zoen toch over de 20-jarige Nico Rijn- ders van NAC zal kunnen beschikken. De Bredase vereniging heeft Rijnders wel aan Go Ahead getransfereerd, maar het contract heeft de jonge mid- denveldspeler nog niet getekend. Hij bevindt zich namelijk op het ogenblik met het militaire elftal in Bagdad. Op de kruising Wolphaertsbocht, Den Hertigstrsat viel gisteren na een botsing met een personenwagen, de motorrijder H. Steffer». Deze 21-ja rige machinist werd met een hoofd wond naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Op korte termijn is een voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad te verwach ten om de tunnel onder het Churchillplein meteen geschikt te maken voor de metro. Met de bouw van deze tunnel is ander half jaar geleden begonnen met de bedoeling er in eerste aanleg een tramtunnel van te maken. B. en w. hebben de volgende re denen om van dit plan af te stappen: de gemeenteraad' heeft herhaalde lijk aangedrongen op het zo snel mo gelijk tot stand komen van een metro verbinding met Alex ander stad; aanvankelijk dacht men, dat het nog vijftien jaar zou duren voor deze oost-verbinding er zou zijn, maar het laat zich aanzien, dat het rijk bereid ls een snellere aanleg financieel mogelijk te maken; door meteen de tunnel geschikt te maken voor de metro spaart de ge meente naar schatting anderhalf mil joen gulden uit, omdat in dat geval de aanleg en later de afbraak van op- en afritten voor de trambaan ach terwege kan blijven. Wethouder H. W. Jettinghoff van Openbare Nutsbedrijven, waaronder metro en tram vallen, vindt het ietwat voorbarig om nu meteen ook al te spreken over de doortrekking van de metrobuis van Churchillplein naar Oostplein. Over een eventueel gemeenschappe lijk station van metro en Nederlandse Spoorwegen onder de grond ter hoogte van het huidige NS-statlon Blaak, is volgens hem helemaal nog niets te zeggen. Of er een spoorwegtunnel komt on der Koningshaven en Nieuwe Maas is een open vraag, aldus de heer Jetting- hof. M.a.w. als de spoorwegtunnel er niet komt, behoeft ook het NS-station Blaak niet ondergronds gemaakt te worden. In 1959 adviseerde de zogenaamde Werkgroep Oeververbindingen Rot terdam (in de wandeling genoemd de commissie Kloppert) tot een gelijktij dige bouw van een verkeer»- en een spoorweg!unnel. Zij zonden onder de Nieuwe Maas moeten lopen en at ter hoogte van de af te dammen Konings haven boven moeten komen. De keuze viel op deze „korte" tunnel, ln tegen stelling tot een „lange" tunnel die ook onder de Koningshaven «ou doorlo pen. In 1960 gaven b en w. van Rotter dam in een nota te kennen dat ze met deze ideeën instemden en ook de ge meenteraad stelde zich er achter op. VJJE vijf in Rotterdam be noemde sociale raads lieden (een dame en vier horen) staan klnar om te begin nen. Ze hebben hun opleiding plus stage (in Den Hung of Am sterdam) van in totaal tien we ken voltooid en wachten thans op pluatsing 1» de wtyken, die door de raad voor het maatichap- pelljh waliO» aangewezen. Eigenlijk hadden re al «im het werk moeten zijn, muur er zHn nogal wat moeilijk heden gerezen. Het grote pro bleem ls de ruimtenood. Dr». J. C. Uhbbrurwit, directeur msutschappelljk werk van de Rand voor het Maat schappelijk Welzijn vertelde mij hier- „Hef ruiwjfeprobteeu» geldt roer olie u'Ukt'H. We druk rockende naar acjchikte accommodaties. Dere treek hoop ik noff een oplossing te vinden. De ad verten ties die we hebben n«- pUmfJt hebben rrüu'd peen re»uf((iuf dpyelewrd. We hebben nu optie op een aunfai panden, die nou geschikt moeten worden pemaakf. Een apart probleem ij mtfuurJ^k de tele/oonnpn- lui (tup, Hoe vlot bef daarmee zal lopen t>al( niet te Offerten. We stre ven emoar de raadrtieden feprlUk te loten jfnrfen, maar oUit mogelijk ij, weten wc niet." De wijken dl© een jocinsl raadsnun krijgen zijn: Het oude Noorden. BUJ- docp Provenierswijk, Spangen, Chsr- lois en Groot-IJsjelmonde en de yüf sociale raadslieden tUn: H. Bobbfnft, J. L, van Rooy, J. J- Hof, J. H.'de Waal en mej. O. Bakker. Chef der so ciale laadslleden ia d« heer W, Lou- Wle en welke wijk gaat opereren lt nog niet bekend. Overigens 2»l de ver deling der raadslieden over de wijken geen zaak van willekeur «Un. Ge tracht zal worden bij de man (of vrouw) de wijk te zoeken die het bes te b(j zijn perioonlijkheid past. De gemiddelde leeftijd der sociale raadslieden ligt tussen d« 40 en de 45. Hun beroepsachtergrond ls totaal ver- schillend. De een komt utt de gemeen telijke sfeer, de ander uR het bedrilfs- leven, een aerde uit het zocUal-cultu- rele werk. De leerschool die *e hebben doorlopen moet niet sis afgesloten worden beschouwd. Ze zullen de nodi ge bijscholing krijgen om bij te blij ven. Ook Ugt het üi de bedoeling, dat ze van tijd tot tijd hun ervaringen on derling zullen uitwisselen. De vijf hebben ln Den Haag of Am* sterdam kennis kunnen maken met het werk van een sociaal r*ad*man. Do situatie ln Rotterdam ts echter moeilijk vergelijkbaar met die ln de andere grote steden. tn Amsterdam bijvoorbeeld heeft een sociaal raadsman een andere sta tus. Daar U hij ambtenaar. D; raad voor het maatschappelijk welzijn heeft vanaf het begin ambtelijkheid willen weren uit het instituut voor de sociale raadslieden. la Rotterdam atfn da raadslieden geen ambtenaar. Dat wil aecgen: te *Un geen verantwoording schuldig aan gemftentadiensten of wethouders. Ze ■Uzi dat wel aan bet bestuur van de Raad voor het Maatschappelijk Wel- sUn* Dra. Leibbrandt wUst erop, dat de kotterdawM raadslieden kunnen worden beeohouwd eb onafhankelijke funotlonartaaen ln de verhouding -etKnt. De stad heeft er een beeld bij. Het staat aan de Maasboulevard. Nou ja, het heet daar nog Boompjes, maar niet iedareen noemt het Maas boulevard. Het een ton zware bronzen beeld werd glsterbn geplaatst op het bordes van het nieuwe gebouw van Dammera en Van der Helde en Co. agenturen n.v. De Rotterdamse In Brabant wonende beeldhouwer Frans Jacobs hoeft met zijn zes meter lange, bronzen beeld het karak ter van een scheepvaartbedrijf tot uitdrukking willen brengen. De „Krul len" symboliseren de kracht van de golven. De middelste figuren stel len zeemeeuwen voor. De „staart" wijst naar de zee. Het personeel van Dammers en Van der Helde heeft tweeëneenhalf jaar gespaard om het beeld (een geschenk aan de directie) te kunnen kopen. In september als het gebouw officieel wordt geopend zal het kunstwerk aan de direc tie worden aangeboden. En ook een beetje aan de stad, want tenslotte vormt dit kunstwem ook een bijdrage aan het stadsbeeld. Van alle kanten werd op spoed aange drongen. Sindsdien liggen de plannen echter in de Ijskast omdat de Nederlandse Spoorwegen tot dusver zijn terugge schrokken voor de financiële conse quenties van een spoorwegtunneL De NS zouden niet alleen een tunnel moe ten aanleggen, maar ook een. onder gronds station Blaak. De treinen zou den Immers al ter hoogte van het Hof plein onder de grond moeten duiken. Nu hel Rotterdamse gemeentebe stuur denkt over een doortrekking van de ondergrondse metrolijin van het Churchillplein in de richting van het Oostplein kan men zich afvragen hoe het dan moet met de aansluiting me tro-spoorwegen bij dat station Blaak, Als de* oude plannen doorgaan moet hier een ondergronds overstapstation komen, maar als de NS zouden afzien van hun spoorwegplannen, zij het eventueel voorlopig, dan zou er toch wel een heel ander ondergronds me trostation moeten ontstaan. Wethouder Jettinghoff, hiernaar ge vraagd, reageerde nogal laconiek. Men mag echter aannemen dat het ge meentebestuur van de NS enige ze kerheid zal willen voor b. en w. met een voorstel voor doortrekking van de metro bij de raad komen. (Van een onxer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De studenten krUgen le Rotterdam In spraak bU de opbouw van de Rotter damse Universiteit. Deze universiteit moet In 1969 functioneren. H(j zal moeien worden opgrtxrowd uit de in 1966 gestichte Medische Faculteit Rot terdam en de drie faculteiten (Econo mische, Sociale en Juridische) van de Nederlandse Economische Hogeschool, Mr. B. J. de Boer, curator van de NEH en tevens bestuurslid van de MFR, heeft gisteravond tijdens een door de studenten georganiseerde dis cussie over de structuur van het we tenschappelijk onderwijs in Rotter dam, gezegd dat deze uniVeratteits- commissie in september aan het werk zal gaan. De commissie zou kunnen worden samengesteld uit: drie curato ren van de NEH. twee bestuursleden van de MFR, drie hoogleraren van de MFR en twee hoogleraren per facul teit van de NEH. de voorzittem van het stafconvent van NEH en MFR en twee studenten, een van de NEH en een Van de MFR. Vertegenwoordigers van ft u denten- vakbeweging en Stud'75 lieten onmid dellijk weten het aantal van twee te gering te achten. De vertegenwoordi ger van het Nederlands Studenten Akkoord wilde zich wel b(j deze ge talsverhouding neerleggen, omdat mr. De Boer ook had gesuggereerd dat de studenten zelf een veel grotere ge spreksgroep zouden kunnen vormen. De studentenvertegenwoordigers in de uoiversiteitscommissle wilde hij zien als vooruitgeschoven posten van deze gespreksgroep, Mr, De Boer herinnerde eraan, dat t samenbrengen van NEH en MFR in een universiteit bijzonder moeilijk zal zijn, omdat de NEH een bijzondere school is en de MFR een rijksinstel ling. Van verschillende kanten werd mr. De Boer gekritiseerd ora zijn uit lating, dat bij de samensmelting van MFR en NEH de samenwerking tus sen hogeschool en bedrijfsleven onge schonden moet bRjven, In moties hebben de ongeveer vijf tig aanwezige studenten aangedrongen Op verdubbeling Van het aantal stu denten in de Universiteltscommissie en op het ter discussie stellen onder de studenten van het uiteindelijke ad vies van da commissie. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Dins dagmorgen zijn de esrrte pajmfiers per vliegtuig van Channel Airways vla de heropende rechtstreekse vlieg route v*n Rotterdam naar Liverpool gevlogen. Sinds maandag onderhoudt Channel Airways die route weer, maar die dag waren er nog geen pas sagiers. Tot 30 september 1965 heeft de rechtstreekse luchtverhindlng Rot terdamLiverpool bestaan. Behalve OP zaterdag en zondag ver trekt dagelijks om kwart ov*r 3 van de luchthaven Rotterdam e«n vlieg tuig met bestemming Liverpool. In Southend wordt «en tussenlanding ge maakt, o.m* voor douanecontrole. De reis duurt ruim drie uur. Vanuit Liverpool vertrekt het vliegtuig morgana om 10 uur. Een enkele reis kost 122.— en een retour 332. De eerste passagiers die gistermid dag vanuit Rotterdam met bestem ming Liverpool vertrokken waren de architect Schuil, diens assistent Cre tan en de scheepvaarUnspecteur Kut ten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1