Verrassingselemen t voor mij belangrijk Groot graan overslag naar Europoort ROTTERDAMS DAGROEK Vogels in de klas ROTTERDAMSE ARCHITECT W. EIJKELENBOOM: mm 7<fupo ROTTERDAM RIJNMOND Paviljoen door hem ontworpen bekroond met Reynoldsprijs „BH. het ontwerpen van het Nederlands Paviljoen op de wereldtentoonatellinf? in Montreal gingen we ervan uit, dat ons land op zo'n goed mo gelijke manier vertegenwoor digd moest worden. Het waa een uitgezochte gelegenheid om te experimenteren in archltec- tontech-technologtache zin, maar je moet je niet laten verleiden tot zomaar fantasie. Mijn „space frame" het Engelse woord zegt iets meer dan de Neder landse term „ruimtevakwerk" Prijs THEO DE JONG Abstract Lang proces Metro-strafverordening gewijzigd Intrede ds. Moor Havencontroleurs veroordeeld voor verduistering van sinaasappelen Museum Boymans krijgt uit legaat twee Breitners VOORGESPEELDE MUZIEKBANDEN PMI7Y Kapitein van de „Willy" vrijgesproken COAL zaterdagavond tegen de Mnssehen Brief aan het dagboek Sopraan Charlois gaat exposeren Gemeente wil aan universitair trefcentrum in principe meewerken Franse stakingen leiden tot. vertraging bij MFR Boot voor scheidende directeur van Hogere Zeevaartschool Twee scholen erbij is vooral ontstaan uit ratio nele achtergronden." De Rotterdamse architect Wouter Et) kelenboom (43) beeft vorige week in het door hem teil ontwor pen Nederlandse paviljoen In Mon treal voor ■Mn werkstuk de Rey nold* Award* In ontvangst «nomen een erkenning ven het American Institute of Arohlteets, door Rey nold! Metal Company ter beschik- klny ynteld. De prUa beataat uit cir ca 100.000 gulden, een abstract beeldbouwwerk en een diploma. ZUn paviljoen: een constructie van 82.000 aluminium bulzon. zonder ko lommen en balken dat lnlernationanl de aandacht trok. Eljkelenboom tn rijn kantoor aan de Wijnhaven Interieur In zandkleuren, blanko tbonetmeubelen praat welover wogen over rijn ontwerp dat Is ge maakt „in «amen werk Ir .g mei mijn collega A. Mlddclhoek zet u er dat er vooral in". „Bouwen op 'n we reldtentoonstelling het geelt Ju veel verantwoordelijkheid. Wot wij gemaakt hebben vind Ik geen utili teitsbouw. Het la niet karakterloos. Ja, hot ia lelijk genoemd, maar dat is heel subjectief. Ik wilde afzien van geveia - niet Jeta volgen* beslaande architectonisch e maatstaven Het verrassingselement is voor mij erg gelengrUk." TIET ontstaan van het ontwerp „Dat Is 'n lang proces geweest. Van eminent belang is mUn eerste bezoek aan Canada geweest, om de situatie te verkennen waar het pa viljoen zou komen te staan. Met een aantal heren ole de Expo hadden ge- plan ned, heb ik overleg gevoerd hoe ora gebouw gerealiseerd zou kunnen worden, ten opzichte var» de «ndere paviljoens Dan nW teling over rie levera- •ffr Amerika li heri a ruien». Op de wereldtentoonstelling In New York heb ik met voel aandacht rondgeke ken. Niet om dingen na te doen -- hel was daar oven gen* een mediocre toestand maar om het bedrijf te 7ten, om mee te maken hoe het er non toe gaat Behalve dat bc/ovk Si het tweede belangrijke punt de wena van d# opdrachtgever zo veel vlorfcaoftc mater la er nodig Daaruit la een soort plattegrond ont staan die one een ruimtelijk beeld gaf We hadden toen het abstracte beeld van het volume, maar no* seen Idee van vorm of maftertaal. Dan kom Je op het punt: hoe materialiseer Je dat. Om tot een keuze ie kunnen ko men hebben we een aantal construe- ties bestudeerd. Gelukkig hadden we In de uitvoering volledige vrijheid gekregen, Het ,apacc frame" is een constructie die een gebouw aan de buitenkant 'n krachtig uiterlijk geeft in Nederland Is zo'n frame makkelijk toe te passen door klima tologische omstandigheden en derge lijke Daar kon het wet, ook al door het tijdelijke karakter van het ge itouw. Wat ook een wens waa: een systeem waardoor het paviljoen echt verplaatsbaar zou zljmu Om dat alle maal te bereiken zijn we gaan den ken we kwamen toen terecht op ren kubus van drie voet lengte In rlke richting. Door samenvoeging tot een buizenstelsel krUg Je een con- Ktruetiemlddel waarop we vloeren kunnen leggen, waaraan we daken kunnen hangen en waartegen we wanden kunnen plaatsen, waarom precies drie voet? Vier van deze bussen vormen een nieuwe kubua met als afmetingen 1 80 bil 1.80 de menaelijke maat. Daardoor kun Je Ie met die ruimtelijke eenheid Iden tificeren, Toen moesten we ons be zighouden met do knooppunten van de kubussen. TEERST la het een abstract beden- wel wat nog niet geïnl l* op reë le constructlemogelljkheden. Na lang toeken hebben we In Ottawa ten slotte een kleine firma gevonden die vroeger ook atalen ramen maakte. ZU hadden een tweed linensloncel constructleayateem dat voor ons mo gelijkheden bood, het om te werken voor ons space-frame. Samen rrtct Canadese co-art hi- lects die daar door de wet zi|r> vei- phcht, adviseurs voor eonstruetiei, hebben we alles uitgevoerd. Wright, van de Waterloo University, die zich bc/ighoudl niet spoce-frames, heeft ud vieren gegeven De connect»!, roaLs wc de knooppunten noemen, ts uitgerekend met behulp von compu ters". De vorm vnn het paviljoen „De ontwerp Eljktlenboom tecten-ego architectuur moet Je zelf laten ont staan door de manier van denken Die manier van denken moet gericht zijn op het dienen van het object- zelf Het moet niet voortkomen uit het architecten-ego Toen het gebouw klaar was viel het toen mee of tegen''" „Het Is mis schien enige IJdelheid, maar lk kon niet nalaten om er Iedere keer weer omheen te lopen Je ziet er steeds leis nieuws aan, het heeft ook verschillende standen van het Jicht" r\E RtnwkU-prllit „Het beeld- *J honwwerk heb Ik bier nog niet, dat wordt verscheept. Het bestaat uit een rechthoekig frame met een £ebogen cilinder. Al» er ruimte voor i ssl het waarschijnlijk wel hier in het kantoor komrn te «taan. Het geld? Een gedeelte van die 26 000 dollar besteden we aan voor studies voor de woningbouw Tot nu toe hebben wo nooit aan woning bouw ge-daan, omdat als we het doen, wc het ook erg goed willen doen En het Is helaas zo, dat het ho norarium voor dergelijke projecten t« gering Is om er uitgebreide stu dies vun te kunnen maken Dc rest is bestemd om enige reserve te kwe ken Arrhitectcn hebben nu eenmaat niet zo veel financiële zekethnd Als een bepaalde opdracht niet doorgaat, betekent dut eigenlijk een flink ver lies Wouter Eiikelenboom. In Vlaar- dlngen geboren en sinds Januari 105a üls architect werkzaam, is te vreden met zijn prijs die hem als beate vun 64 inzenders verdeeld over de gehele wereld aanwees Over oe opdracht voor de bouw van het Ne derlands paviljoen op de volgende wereldtentoonstelling in Japan (1070), verstrekt aan professor J B Jtakcma In Rotterdam, zegi hij„We hadden wat dit betreft zelf geen ver wachting Ook geen ambitie Het ontworpen voor een wcieldtentoon- t. telling absorbeert Je viijuc! geheel voor een lange periode „Om zoiets nu weer mee te maken, is te kort achter elkaar voortkomen! (foto Keet Weed») (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Met Ingang van 16 Juni la een w(Jilglng in de Metro-ntm.1verordening van kracht geworden. Deie wUsifing houdt In, dat de politie nu kan optreden tegen personen die zich onnodig lang voor of achter de controleliJn ophouden, dan wei «onder redelijk doel alch In de stations bevinden. Aanleiding tot het wijzigen van de strafverordening op dit punt was de Jke Jeugd If en tlon Beurs Tot voor kont kon men soms veej hinderlijke aanwezigheid van in de hal van de sta nauwelijks tegen deze jongelui optre den. die dc betrokken winkeliers soms veel laat bezorgen, Nu is dit wel mo gelijk geworden. (Van onze correspondent) ROTERDAM, donderdag. In de Nasaaukerk aan de Kleiweg zal op 23 Juni om zeven uur 's avonds ds, J. C, de Moor Intrede doen als predikant van de Gereformeerde Kerk van Rot- tcrdam-lllllegersberg. Diezelfde dag, om tien uur 's mor gens, wordt hij bevestigd door dr. N J. Hommos. Ds. De Moor kwam op 10 juni In Nederland terua. nadat hu sinds zijn attudietlld m Canada heeft gewoond en gewerkt. In 1002 werd hij bevestigd als reverend van de Chris tian Reformed Church of Canada. Op 18 juni werd ds. De Moor door do Class w Rotterdam toegelaten tot de dienst in de Gereformeerde Kerken in Nederland, (Van een onxtt verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag. Voor de Rotterdamse politierech ter mr. G. J. E. Poerink stonden gistermiddag zes havencontro leurs en een chauffeur terecht wegen» hef verduisteren van 400 kisten sinaatappeh uit opslag plaatsen in da Rotterdamse haven. De chauffeur, de 29-jarige Leo pold M. A. werd door mr. Poe rink aU de centrale figuur in deze verduister!ngs-affaire ge zien. Hij kreeg de zwaarste straf van allemaal: drie maanden ge vangenisstraf met aftrek van de tot op heden uitgezeten straf. De straffen voor de controleurs lie pen uiteen van twee weken tot 10 weken met aftrek Itoopoki A werkte aLs chauffeur bjJ een fruu-grosstorderir. Hu moest het fruit halen op dc haventerreinen. Voordat het echter wordt vrijgegeven mowten verschillende controleurs na gaan of de Juiste hoeveelheid pp de vrachtwagen ligt Dne maal Rooide A het op een ak koordje met de controleurs. Er zouden meer kusten worden opgeladen, dan de opdracht was. deze hoeveelheid zou verdeeld worden, De eerste twee ke ren zagen de controleurs telkens een aantal van 120 kisten niet; de derde maal, op lö april, waren het 160 kis ten Kort ra de laatste transactie werd de zaak ontdekt en werden de man nen aangehouden. De eerste paxtii had hen 1440 gulden opgeleverd; de twee de 1000 gulden, en de laatste zou 2000 gulden in hot laoitje brengen, als de zaak met ontdekt was De officier van justitie mr B van der Mculen /.et' „Het is niet de eerste keer en ook met de laatste dat er do haven gestolen wordt. Er wordt hard gewerkt In de Rotterdamse haven, maar er zijn ook veel onregel- matigheden. Eerlijkheid en ijver gaan met aki ld «amen". De uitspraak van mr. Poerink kwam in de meeste gevallen overeen met de eis van mr. Van der Meulen Slechts in een geval was het vanmii twee weken veel lager dan de eis zes weken. Vier van de zes con trol rum zjjn omslagen, een van hen heeft Inmid dels oen andere werkgever gevonden De ontslagenen mogen de komende vtif jaren met in de haven komen (Van een oneer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Uit de nalatenschap van mevrouw J Wesftendorp-Osieek, drie op 1 maar' van dit jaar te Amsterdam i* overle den, heeft het museum Boymam-Van Beuningen twee schilderijen gekregen van G.H Breiiner. Het zijn: „twee witte paaiden nasr links gewend" (olieverf op paneel, 82x74 cm) en „Houtvlotten In de sneeuw bij de Zandhoek" (idem. 73x75 cm) Het zijn zeer mooie en belangrijke onderdelen van het oeuvre van dc te Rotterdam geboren schilder. (Van onze economische redactie) ROTTERDAM, donderdag. De N.V. Bunge's handelsmaatschap pij te Amsterdam wil in de Rotterdamse Europoort een graanover- sJag- en opslagbedrtff stichten met in het eerste jaar een omzet van 2 miljoen ton. De Amsterdamse maatschappij is onderdeel van de Bun- ge Corporation te New York en wil via Europoort de EEG van gra nen en derivaten voorzien met doorvoer mogelijkheden voor Enge land, Scandinavië, Spanje, Portugal en de Oost-Europese landen. Tot op heden is vrijwel de gehele graanoverslag In Rotterdam in handen van de Graan Elevator Maatschappij, die onlangs dan ook fel protes teerde tegen de plannen van Bunge. De GEM heeft een silo van 50.000 ton. Bunge wil in de Europoort een silo van 200.000 ton bou- In een voorstel aan de gemeen teraad motiveren b. en w. van Rotterdam hun beslissing om de grond aan Bunge te verhuren met de overweging, dat een der gelijk bedrijf de vestiging van een graanoverslagbedrijf van GEM zeer zeker niet in de weg hoeft te staan. Geprobeerd is om Bunge en de GEM tot een vorm van samenwerking te bewegen, maar dat werd door Bunge om bednjfapolitieke redenen afgewe zen. Bovendien bedraagt de tota le hoeveelheid te behandelen graan in de Rotterdamse haven een veelvoud van de door Bunge te verwerken hoeveelheden. De perspectieven zullen toch steeds gunstiger worden, omdat in de meeste Europese havens schepen van slechts 65.000 ton kunnen worden ontvangen, terwijl men voor het vervoer van graan met grote schepen zal zijn aangewe zen op overslagbedrijven, die schepen van 100.000 ton kunnen ontvangen, aldus het Rotterdam se College. De vestlflny van een bedrijf als Bunie (sra&nover- en opslag en te vens verzamelpunt voor alle goederen en produkten von de Ban ge-«roep met plannen voor de verwerking ter plaatse van oliezaden en granen en de rabrütage van elndprodukten) ziet» b. en w. van Rotterdam als versterking van het Rotterdamse aandeel In het Internationale graanvervoer. Het aan Bunge ie verhuren terrein (7,5 en 7,9 ha) Is het laatst beschikbare. Op een verzoek van drie andere gr aanban- delsmaatschappljea hebben b. en w. van Rotterdam medegedeeld geen ter reinen meer aan diep vaarwater be schikbaar te hebben. Wel hebben b en w aangeboden een aamenwerking van de drie maatschappijen met de GEM te helpen bevorderen. De vestiging van Bunge zal in eer ste aanleg werk geven aan 200 arbei ders en daarna permanent werk voo* 75 man. In de commissie van advies vöot het Havenbedrijf hebben drie le den hun toestemming aan het voorstel voorbehouden. In meerderheid gaat de commissie akkoord met het voorstel Ten slotte menen b. en w. van Rotter dam, dat hot met op de weg van de gemeente ligt om als beheerder van d< haven economisch regulerend op te treden. ADVERTENTIE EN CASSETTEN- GROTE KEUZE IN KLASSIEK EN AMUS. MUZIEK BU UUIIfc 1 AEHTV. NESSTRAAT 38 TEL. 010-11B811 (ADVERTENTIE) W»l» Majorat!* b»ht van Lycra mat btjzondar mooi a kantan cupa «n vantal- ba ra atratch achoudtr- bande». A.B.O.D. 14.00 bljpaaianda Majoratta gitna 16.00 IN ALLE 91 FILIALEN VAN Aanvaring op Nieuwe Maas (Van een onzer veralaggeefsttn») AMSTERDAM, donderdag De Raad voor de Scheepvaart heeft dins dag 14 mei kapitein L, Kiel, die op 11 Januari t967 op de Nieuwe Maae met ■Un motorschip „Willy" In oamarlng kwam met het Duitse sleepachlp „lls- nlel IJ" vrijgesproken van elke schuld. B(j de aanvaring la ernstige materiële schade ontstaan. De hoofdinspecteur voor do scheep vaart, J F. van Doom en de inspec teur, mr. K. dc Waard, waren van mening dat kapitein Kiel medeschul dig was aan de aanvaring en risten het uitsprt-ken van een berisping. Do raad, b(J monde van voorzitter mr. U M Schoon:l, 1» wel van mening dat het tchlp vin kapitein Kiel, de „Willy", te fang en te dicht langs de kust van de Feljenoordkadc lang» de Nieuwe Maaa heeft gevaren, waardoor het schip op de daar aanwezige an kerplaat» l» geraakt en In aanvaring kwam tnet hot los ronddrijvende ileepschip „Hoalel 85". Maar de kapi tein had een bevoegde rtjnlood» aan boord genomen die de leiding van het schip van hem had overgenomen Dat de lood» zUn taak. zoal» de Raad ver onderstelt, niet goneel Juist heeft ver richt, gnat buiten de kapitein om. Bovendien, aldus dc Hond, hsd de ilcepboot „W Hierna kade" dc „Haniel 85" niet mogen losgooien en aan haar lot overlaten, bil de nadering van hel motorschip „Wlfly". Dc Raad 1» daar om van menina dat de kapitein van de »lo«pboot „WUlemskade", kapitein Van Giesen. niet Juist heeft gehandeld. (Van ome sportredactie) ROTTERDAM, donderdag De ontmoeting tuwen COAL en de Mu»- «chen In de strijd om de dtilrletibeker zal zaterdagavond •-«. plaatsvinden OP het terrein var» de Muwchen. Het duel begint om half zeven. QOK over de vraag: i(jn vogela levende, niet opgezette toelaatbaar in scholen, maakt men in Amsterdam, naar oud ge bruik, meer drukte dan in Rot terdam. Een dezer dagen publi ceerde deie krant een berichtje met de kop: „Vogels in scholen leveren gevaar voor besmetting op". Het bciichtje ging over de aandrang dlo de Amsterdamse wethouder van onderwijs, Dr. P J Koet», heeft uit geoefend om dc lovende vogels uit do scholen lo verwijderen In verband met het gevaar voor besmetting met orni thosis (een «oort pnpegaalenzlekte). ,,fn ecei scholen In Amsterdam u'ordcn vogtU gehouden Vr(ju*#l alle vogelt :(l", rolpens onderdoe Jet npen, luimt draper van het ihrns dat orni thosis kan opwekken. De besmethnp komt in it* praktik met vaak poor, ti'iij dc u1 el houder ervan weerhoudt voor te stellen aan burgemeester en icerhouder een it>erfcel(jfc verbod uit te vaartflpen Hij meent echter wel het houden roti uopel* in scholen ernstig te moeten ontraden". Aldus hot bericht, dat besluit met de mededeling dut wethouder Koets geen bezwuui heeft tegen het houden van vtwen, Immitcri en marmotten in scholen Bij het lezen van zo'n bericht denk Je ui» Rotterdammer natuurlijk on- middellijk aan de vermaarde „Vogel- {ri* gebleken, klas van Karei Schot", De heer Scnot, komt hier tr onderwijzer do V.GL.O.-school in schaal voor de Blazoenstraat, vertelt desgevraagd, dat tn Rotterdam al Jarenlang een verbod bestaat voor hri houden van papegaal-achtigen in scholen. Vim enige aandrang van het gemeentebe stuur echter om helemaal geen vogels te houden Is hem nooit Iets gebleken. Hij zegt „en dat ia ook veratandlg, want dieren kunnen zo'n geweldige opvoedlge rol spelen bi) kinderen die moeilijk leren". De gemeente stelt wel de els, dal de verzorging goed geregeld ti. Dc school leiding moet de garantie geven dat de dieren In de vakanties een goed onder komen hebben. Dat het Rotterdamse gemeentebe stuur niet zoveel drukte maakt over de mogelijke gevaren van het houden van vogel» in scholen, blijkt ook al uit het feit, dat ..de Vogel klas van Karei Schot" m het gebouw aan de Blazoen- straat gehandhaafd blijft, terwijl er een aanleiding zou kunnen zijn om „De Vogelklns" op te ruimen Die aanleiding is dc scholenreorganlsatle in het kader van de mammoetwet. De V.OT.O.-school gaat par 1 au gustus deel uitmaken van de scholen gemeenschap aan het Afrlkaandt» plein. De heer Schot krlfgt hier een taak als leraar biologie en zo] niet al leen meer leageven In het gebouw In de BlatoenstraaL ,,M«ar", zegt hij, „w bljjrt voldoende tijd over om de vogels ie verzorgen". Wethouder R. Langende, die enhela weken als waarnemer van onderwijs wethouder Van der Ploeg optreedt, zegt: „Van besmetting op Rotterdams» scholen is het gemeentebestuur nooit jouden van vogele komt hier trouwens maar op beperkte IK kreeg van een kennis uit Rotter- 1 dam zuid een stukje over de nu niet meer onbekende jongenssopraan Pieter Vis uit Rotterdam. Ik heb hem eens ontmoet en toen vroeg hij of hü eens mocht zingen en dat nebben we hem laten doen. Toen zong hij, 19 Jaar. met zo'n heldere, volle sopraan- stem en zoveel overgave het largo van Hkndel. dat ik en nog meer mensen verwonderd stonden over aljn stem. Daarna heeft hij onder een andere naam een concert gegeven met de be roemde Aafje Heynia In de He, vorm de kerk te Eterkei. Aafje Heynia zei tegen hem wat heb JU toch een fijne stem Daarna heeft hU in veel kerken «olistische medewerking ver leend lk zeg het nogmaals, en veel mensen uit Rotterdam en omgeving (zelfs grote muziekkenner» cn mu ziekcritici): Ze bewonderen Pietar. Er zij" nog c*n pa*r van die zogenaamde christelijke mensen, die hem hebben wijs gemaakt, dat hij nooit wit kan bereiken in de tang. Ze hebben hem vertrapt met de woorden, HU mag niet en ken het toch niet. want het is voor een jongen die in veel ellende Is grootgebracht niit geoorloofd een kans te krijgen. Maar wil, nnmem de gehele gemeente, hebben diep respect voor som jongen, die dit allemaal zelf heeft geleerd. Cn dat hij nu de kans mag gebruiken om die mensen be schaamd te laten staan. Veel succes Pieter t 8, H. VAN USTUWKN Berkel Van 4 tot en met 12 september ml door de tentoonstel!inrsconunJssie aft de WUkraod voor Chsrlob, met mede werking van de afdeling kunstzaken v-u de gemeente, een tentoonstelling worden gehouden van het werk amateurs uh de wRk. Praktisch alles komt In aanmerking, behalve .specifieke voortbrengselen ven handenarbeid en foto's. Dus wel: tekeningen, smeedwerk, beeldhouw werk enz. Iedereen, die zestien jaar of ouder is (en geen beroepskunstenaar is 1 kan deelnemen, Deelnemers woeden verrochi zich no spoedig mogelijk en in leder gtval voor 15 juli mondeling, schriftelijk of telefonisch sich in veroirating te stel len een der onderstaande com missieleden, die dan voor een voorlo pig deelnemersfcwmulier zullen zor gen. Er zijn geen kosten aan verbon den. En ook geen prijzen. Het gaat om te toten zien wat Charlois op dit ge bied presteert. Opgaven kunnen worden gedaan bU: Mevrouw J. P. E. Breve-Van der Wolk, NOtemweg 5b (4eL 290154), Me vrouw W. A van der Burg, Bos Jun- geriusatraat 106a (t«L 17439e), J. C. Dekker, Wolphaertsbocht 259a (tel 27J570), Mevrouw M. B. van Veghel- van de Over, Ftokkeeaaatraat 29b (tel. 176116), R. Bakker, vso Blomme- steynweg 51 (t«L 291005). (Van onze econ. redactie) ROTTERDAM, donderdag De directie van de Graan-Eleva tor Maatschappij heeft bij het Rotterdamse gemeentebestuur protest aangetekend tegen de voorgenomen vestiging van Bun ge in Europoort. Er ia een uitvoerig request ge stuurd aan de Rotterdanse ge meenteraad, waarin met name bestreden wordt, dat de GEM een monopolie-positie zou hebben in het Rotterdamse graanoverslag- bedruf- Directeur mr. G. M. Bier man noemde de gang van zaken vanmorgen „zeer teleurstellend." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Bur gemeester en wethouders van Rotter dam iUn In principe bereid om mede werking te verlenen aan de oprichting van een universitair trefcentrum. ZU antwoorden dit op een vraag van het VVD-raadslid drs. L. van Leeuwen. Het college is het met de heer Van Leeuwen eens. dat alles in het werit moet worden gesteld om de relatie tussen het wetenschappelijk onderwijs en zijn stuaenten en de burgers van Rotterdam zo sterk mogelijk te maken. De wethouder var» Onderwijs, Jeugdzaken en Vormingswerk heeft aan de secretaris van de Algernons Rotterdamse Studenten Vereniging reeds bericht, dat hij een uitgewerkt basisplan aan b. en w. zat voorleggen. Tevens heeft de wethouder aan de «e- eretaris van het college van Curatoren van de N.E.H. verzocht om nadere In lichtingen over dit plan. Het plan voor een universitair tref centrum 1» afkomstig van negen stu dentenorganisaties hier ter stede. Ala mogelijke plaats van vestiging te het Schouwburgplein genoemd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De stakingen in Frankrijk hebben gelad tot vertraging bij de aanvoer van bouwmaterialen voor de Medische Fa culteit Rotterdam. In het bijzonder betreft het hier de materialen van de gevels. Het befltiuirr van de MFR meent, dat de vertragingen voorhands nog geen consequenties hebben voor het tijdstip van ingebruikneming van de verschillende gebouwen. Overigens zegt het bestuur de uitelndelijkege- volgen pas goed te kunnen overzien als product!0, en levering zijn hervat (Van een onzer versleggervers ROTTERDAM, dondenda*. Bij zijn afscheid als directeur van de ge- meentelijije Hogere Zeevaartschool heeft de heer G. H. van Veen een boe* gekregen van leerlingen en. oud-leer lingen. Het is «en bijboot, compleet met tuig, voor het jacht dat de heer Van Veen reeds bezit. Nog diverse andere cadeaus werden de heer Van Veen en diens echtgenote aangeboden, waaronder een tuln- smeublement van de leraren en het pereoneri. De afscheidsbijeenkomst werd gistermiddag gehouden in de re creatiezaal van de zeevaartschool. Vijftien jaar is de he«r Van Veen directeur geweest. Voor de bijzonder rustige en bekwame wijze waarop hij leiding heeft gegeven zegde wet houder J. Worst hem dank nemen» het Rotiterdamae gemeentebestuur. (Vaneen onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dood- iag. Rot terdam krijg er twee scholen bij, nL een gewone lagere school ln het schoolgebouw aan de Oldenhafen en een school voor kinderen met leer- en opvoedineamoeUUkheden (Lom school) m het schoolgebouw aan d« Constanzaatraat 18—20. De eerste school ontstaat uit «en af splitsing van De Vonk aan Hollands tuin 77. Deze school hoeft thans W klaseen met 600 leerlingen. De Lom.-tchool bestond reeds ah dependance von de Van Heuven GoedhartechooL Omdat er voldoende leerlingen zijn wordt het thsna een zelfstandig school

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1