1 Jan Brussé wil vooruit in volleybal SCHIEDAM Gigantische 1000-tons kraan nog deze week naar zee Jaarverslag Bestuurders- bond NYV Handig om nu een salarisrekening te hebben bij Mees Hope! Mees Hope VAN SVC OVER NAAR LIBANON KRAAN'PM 24'BU WERF GUSTO 'SCHIEDAM' MOET GAAN INHALEN MINISTER SCHUT OPENDE WATERKERING OP ROZENBURG Brand bij Veveo snel geblust MAK ZN. SCHIEDAM Uitbreiding van standplaatsen voor taxi's in wijk Groenoord Nederlaagseries van Schiedam Discussie hervat over 'de stad' Rozenburg heeft tienduizendste inwoner DE KOERIERSTERS flinke verkoopster (Van een onzer verslaggevers") SCHIEDAM, donderdag. Na uitvoerige proefnemingen zal nog deze week waarschijnlijk aanstaande zaterdag de 1000- tons kraan „PM 24", die op de IHC Holland Werf Gusto in Schiedam is gebouwd, aan de Italiaanse firma Ingram-Mico* peri worden overgedragen. Ge lijktijdig zal ook een jacket, die door deze zware kraan in één keer kan worden verplaatst, naar de Noordzee worden gesleept. Het bouwen van boorplatforms duurt met drijvende krapen met een relatief klein hijsvermogen een vry lange rijd. Bjj een rustige zee is dit evenwel geen bezwaar. De Noordzee daarentegen heeft een vrij korte golfslag, bovendien onrustig water, terwijl bet dikwijls plotseling opsteken van stormen gevaarlijk kan zijn tij dens de bouw. „Vandaar dat er behoefte bestond aan een zware kraan, die het complete onderstel van een boorplatform in zjjn ge heel, in één keer, kan plaatsen", aldus de heer A. H. M. Smulders, woordvoerder van IHC. Holland. De nieuw gebouwde kraan is met dit vermogen de grootste in haar soort, Het ponton waarop de kraan is beves tigd. bestaat uit een romp van eer Griekse tanker, waarvan de machine kamer is afgesneden. Dit ponton was reeds in Italië gereedgekomen en is bovendiun uitgerust voor de aanleg van pijpleidingen, terwijl IHC Hol land op het dek een landingsplaats voor een helikopter heeft aangelegd. De als pij pconstructie uitgevoerde kraanarm, die een lengte heeft van 8' meter, kan tot 500-tons normaal rond- draaien. Voor zwaardere lasten wordt de giek onderaan doorgeknikt en op het dok door een speciale inrichting gesteund. Op die manier kan 1000- tons gehesen worden. Aan de achter zijde van het kraanhuis is een ballast- ruimte voor 10.000 tans water. Ia oktober van het vorige jaar heeft Werf Gusto deze opdracht van de Ita liaanse firma gekregen. Aanvankelijk tag het in de bedoeling, dat de kraan aan. het einde van het vorige jaar ge reed zou zijn. Een kleine vertraging hot walsmateriaal was niet tijdig aanwezig heeft dit verhinderd. IHC Holland Werf Gusto heelt inmiddels opdrachten ontvangen van de Ameri kaanse Mij Santo Fé Drilling Co. en van Hearema N.V. uit Der. Haag voor de bouw van twee 800-<tGn kranen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Voor de NW-Best uur dersbond Schiedam zUn er geen gebeurtenissen geweest, die extra Inspanning vroegen. Daarente- gen werd men in den lande geschokt door een toenemende werkeloosheid 1 en door bedrijfssluitingen. Het is de taak van het NVV om waakaaam te blijven. Zo wordt opgemerkt in het Jaarverslag 1967, In tegenstelling tot de landelijke groei van het NVV liep in Schiedam hot aantal leden terug van 5.703 naar 5.662 op 1 januari 1968. Het grootste verlies boekte de ANMB mot 59 en de ANB met 12, In het komende jaar moet het verlies worden goedgemaakt, wat mogelijk ward* geacht. Wat het werk van de Bestuurders- bood in Schiedam betreft wordt opge merkt <fet het groeiend aantal buiten- temise arbeidskrachten het noodzake- Hik maakt deze mensen op te vangen - en te begeleiden, In divers© commis sie* hebben NVV-bestuurdere zitting gehad, het aantal commlsetes wordt nog uirtjjjehreld. Ook wenste de ge meente Schiedam meer en beter con tact tussen overheid en burgerij. Minder prebtig is dat de culturele en ontwikkeliiigsbijeenkomsten zo slecht bezocht worden. Toch wat het NVV door roet dit belangrijke werk: ge tracht red worden do leden en de be sturen te activeren. De exploitatie ven het VoB®g«fcou*w bfijft financieel zorgelijk. Ee.) wten rijn aanzienlijk gestegen, de inkom sten gedaald door het opzeggen vm kantoorruimten. Hierin moet veraode- rdag komen, wü het gebouw behouden blijven voor NW en PvdA, wordt in het Jaarverslag opgemerkt. Ook de Vrouwenbond NW k*d «m niet otkaeizzkahjkverii» ven kd», nL vijftig. ®eu v*°u 31 t DMt 183. Wat over fa.gqbfeyeo. fa de Hem, die 20 jeer geleden Nd wend. De cootributlerverriogfióg wend veda! argument aecaeovoerd. De reuzenkraan van „Gusto" fVaa een onzer verslaggevers) HONKBAL SCHIEDAM, don derdag Voor DHS en Schiedam z(jn voor zondag inhaalwedstrijden vastgesteld, DHS zou naar Neptunus moeien, maar de drietanders hebben uitstel gevraagd en gekregen omdat twee spelers opge nomen zijn in het rayon-team, dat za terdag en zondag wedstrijden moet spelen. DHS is dus dit weekend vrfj. Voor Schiedam staat de wedstrijd tegen Onze Gezellen op hot pro gramma. Een uitwedstrijd in Haarlem. Ook een speler van Schiedam was uit genodigd voor het rayon-team, maar Arie Vermeulen heeft voor de eer be dankt omdat hij de wedstrijden van zijn club belangrijker vindt. Op papier zou Schiedam deze wed strijd niet kunnen winnen. maar de jongens hebben de moed beslist nog niet opgegeven en willen alles doen om tot betere resultaten te komen. Ie dere week weer rekenen we er op, dat dit gebeurt, DRZ, dat stevig aan de kop gaat in de eerste klasse van de afdeling, krijgt het zondag niet gemakkelijk tegen nummer drie Left Reparians in Rot terdam. Toch rekenen we weer op een overwinning voor De Rode Zonoers. ROZENBURG, woensdag De mi nister van volkshuisvesting en ruimte lijke ordening ir. W. F. Schut knipte vanmorgen 11 uur veertien touwtjes door, daarna eenzelfde aantel rood-geel gekleurde ballons uit de handen van veertien schoolkinderen de lucht in gingeng. Aan deze ballons waren een kaartje en een roos bevestigd, bedoeld als groet van de Rozenburgers. Met dit knipritueel op de noordelij ke hoofdwaterkeriiijz van het dorp Ro zenburg opende de minister officieel deze waterkering langs de Waterweg, die tevens dienst doet als boulevard. De boulevard wordt ook gebruikt in de toekomst vow recreatieve doelein den. Burgemeester H. Sloots van Rozen burg had voor deze gebeurtenis de minister en genodigden welkom gehe ten in het stadhuis, waar hij een korte toespraak hield. Onder zijn gehoor be vonden zich o.a. de heer N. v. d. Bruggen, lid Gedeputeerde Staten, de burgemeester van Temeuzen, wethou der J. Wor3t van Rotterdam, verte genwoordigers van de Rijnmondraad, Provinciale Waterstaat, Brielse Dijk- kring, gemeentebesturen uit Rozen burg en omliggend' gemeenten en vele onderen. Na hem gaf de heer Worst een korte uiteenzetting over het totstandkomen van de waterkering. (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAM, donderdag. In de stokerij van de lak-, verf- en vrrnli fabriek „Veveo" Is vanmorgen om streeks negen uur brand uitgebroken. De heer M. Celeries, de enige man die 'op het kritieke moment in de stokerij aanwezig was, waarschuwde direct de bedrijfsbrandweer. Deae heeft de brand met rebuim blussers kunnen be dwingen. Tijdens het verfdtten van olie we* op een gegeven moment via de bui tenwanden van de ketel de olie qp- de branders terechtgekomen. Hierdoor ontstond een grote ste^cvlam. De Schiedamse brandweer, die met groot materieel uitrukte, behoefde dienst te doen. Sportdag Openbare Lagere Scholen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De Ver- eniging Volksonderwijs organiseert morgen voor de leerlingen van de vierde en vijfde klassen van de Schie- damse lagere scholen een sportdag op het complex Haga, van negen tot zes tien uur, op de velden van UVG en Ursus en op de parkeerterreinen. De grote attractie voor de jeugd zal zijn het oplaten van ballonnen waaraan de kinderen hun namen hebber, beves tigd. Voor al uw kampeer-, sport en watersportartikelen Hoogstraat 125 - Tel. 267982 TENTENSHOW elke dinsdagavond gebouw Nieuwstraat 12 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Het gebruik van taxi's in de wijk Groenoord zal over enkele we ken worden vergemakkelijkt. Bij de reeds bestaande, maar tot nu toe weinig gebruikte taxi-stand plaatsen aan het Johann Strauss- plein en de Laan van Bol'Es zul len speciale «uilen worden ge plaatst Mocht op het late uur van aan komst de standplaats leeg zyn, dan behoeft men voor het hestel len van een auto slechts op een knop te drukken. Binnen enkele minuten zal er dan een taxi ter plekke zgn. De Eurotax heelt in samenwerking met andere taxi-bedrijven uit het ge hele larnd «aar deze nieuwe regelina gezocht. „Wanneer wc precies met dil nieuwe systeem starten is nog niet be kend", vertelde de heer Van Dorp van de Eurotax In Schiedam. „Eerst moet ik nog het prototype van zo'n zuil zien. In mijn gedachte heb ik een ver lichte zuil. die vamzcltsprekertd recht streeks in verbinding staat met de mobilofooncenitraleWanneer deze voldoet aan onze wensen, zullen we contact opnemen met de PTT en de Gemeente voor respectievelijk dc be drading en de toestemming." Dc Eurotax heeft al eender contact opgenomen mot de PTT over de aan leg van draden. Maar deze onderhan delingen hebben betrekking op de aanleg van standplaatsen in andere dolen van Schiedam. Zo zullen bij voorbeeld aan het Dr. Wibautplefcn, de Grensflat en de Oude Maasstraat eveneens nieuwe taxi-standplaatsen verrijzen, doch ook hier moet de PTT eerst de bemiddeling verlenen. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, donderdag In de nederlaagserie van Schiedam gaat donderdag de honkbalwcdstrijd Schie damDHS. Vrijdagavond wordt er weer ge voetbald, want dan is PPSC de gast op het terrein van Schiedam voor de voetbal-nederlaagserie. Een bijzonder heid bij deze voetbalwedstrijd is, dat het voor de scheidsrechters een open bare les zal zijn. Onze nationale arbi ter Lou van Ravens zal vanaf de zij lijn met de megafoon de scheidsrech ters aanwijzingen geven. Ook voor het voetbalpubliek is daar veel te Ieren. donderdag 20 juni 1968 - pagina 5 (ADVERTENTIE) (de bank waar u ook gemakkelijk kunt parkereu) Van doze rekening, die wij de Persoonlijks Rekening noemen, hebt u veel profijt. Om er uw satans op te laten storten, voor het ontvangen van andere (nkomslen en voor het verrichten van él tiw betalingen. Steeds terug kerende betalingen zoals b.v. huur en abonnementen, verzorgen wij voor u. Eén opdracht aan ons is voldoende. Voortaan kunt u zelfs contant betalen zonder geld-op- zak. Met de Betaalcheques. Vanzelfsprekend ontvangt u van iedere bij- of afschrijving bericht. Komt u eens langs wanneer u meer wilt weten over onze dienstverlening. Er hgt een informatieve folder voor u klaar. bankiers SCHIEDAM NIEUWE HAVEN 133 (HOEK B.K.tAAN) TEL. 010-389038 OOK GEOPEND DONDERDAGAVOND VAN 17,00 - 19,00 UUR Afrit T>UIM een jaar nadat dc Rijksweg -*-*■ 20 in gebruik is gekomen, is ein delijk voor de rijbaan komende uit Vlaardingen de afril naar Kethel ge reed gekomen. De openstelling voor het verkeer mag binnenkort verwacht worden. Op dc foto het viaduct voor deze afrit onder dc weg Bcneluxtun- nel-Schicdam. Een van dc zeer vele tunnels In het nog lang niet afgewerk te Kethei-plcin. Op de achtergrond vnag het grote viaduct voor de Zoom- weg, over de Rijksweg naar Vlaardin gen. Overigens is het wegdek van de - Rijksweg al lelijk In de verzakking TwethoUuCr geraakt, De weg zit vol kuilen en deu ken; bij elk van de vele „kunstwer ken" kan je in de auto een schok ver wachten. Het waa leuk dat de Rijks wegen zo snel zijn aangelegd, maar haastige spoed heeft ook wel z'n be zwaren. pEZIEN in dll, ons eigen, blad De A* Schiedammer. Bij hot verslag Service TNE Wijk vereniging Nieuwland heeft *-* ren nitniw imiicuicf ontwikkeld: boïtbkjdam, 6IWart*e A. Ji A WM»en vando C«- tifuiVrtg U ftattim tijden, hW Mer- zetten van vuilnlscontBlners In de Ti- bulluabof plotseling onwel geworden. Bij aankomst In het Zulderüekenhula bleek hij te zijn overleden. JAN BRUSSÉ (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De Par ty van de Arbeid in Schiedam gaat de openbare discussie over het Struc tuurplan, begonnen op 30 mei. zoals ln het vooruitzicht gesteld voortzetten op dinsdag 25 juni, tijdens een openbare bijeenkomst ln gebouw Irene, aanvang 20 uur. Architect R. HFledderus, ontwer per van het Structuurplan ral dan ln discussie gaan mot cineast Jan Scha per over de vraag „Vernieuwen wij de stad of maken wij ons van haar af". Daarna hebben de aanwezigen gele genheid zich ln de discussie te mengen, die geleid wordt door voor zitter P. Tijsen. Eigenlijk mosterd na de maaltijd, deze discussie. Want de avond tevoren heeft de Gemeenteraad reeds besMri over het Structuurplan. (Van een onzer verilaggeven) ROZENBURG, woensdag Burge meester KL Sloots van Rozenburg deelde vanmorgen bij de opening van de waterkering mede dat In zfjo ge meente vannacht om kwart voor een de tienduizendste inwoner is geboren. Het is Michel Armand, zoon van A. Th. van Eyck en van A. P. J. van Eyck-Wolters uit de Esdoomlaan 38. Het kind weegt acht pond. Het echt paar, waarvan de man werktuigkun dige by Frans Swarttouw uit «otter dam ia, en de vrouw secretaresse van bet Groene Kruis ln Rozenburg was, li vijf jaar getrouwd. Dit la hun eerste baby. (Van een onxcr sportverelag. gevers) SCHIEDAM, donderdag. Voor .fan Brueeé» hoofdaanvaller van de Schiet]«mse Volleybal Club gaat een wens in vervulling. Na vijf jaar bij SVC gespeeld te hebben gaat hij over naar het Rotterdamse Libanon. Brnseé, wiens «pel in het laatst van de competitie anderen was opge vallen, had keus uit twee moge lijkheden. Delta uit Dordrecht en Libanon. Beide clubs wilden Jan in de gelederen opnemen. Het werd uiteindelijk Libanon. Dat besluit om de SVC-kleuren te ruilen voor die van Libanon ls niet 10 vreemd. Brussé Is aspirant-makelaar bU bet makelaarskantoor van C, Waa senaar. Ala men nu weet, dat Plet Wassenaar, soon van de makelaar, uitkomt ln het nationale en bet mili taire team, en lid is van Libanon dan la de samenhang van het één en ander niet xo vreemd meer. Jan Brussé, die dit jaar examen zal doen voor de makelaardij, la met zUn lengte van 1,91 meter bijzonder ge schikt voor de volley balsport. Hij ia dan ook het sterkst aan het net en fungeert daar als hoofdaanvaller. Hoewel al vier Jaar lid van SVC, is hij dit afgelopen seizoen pas goed doorgedrongen tot het eerste team. „Al zee ik dat dan van mijzelf, ik ben eerzuchtig en durf wel te zeggen wilskrachtig genoeg om een gesteld doel te bereiken, Ik aal by Libanon beslist niet direct in het eerste team komen, maar Ik zal er alles voor doen om daarin opgenomen te worden," Jan vertelt, dat hij momenteel geen andere hobby's heeft dan de vofley- balsport. „Als jongen heb ik gevoet bald in PPSC. Ik heb ln verschillende jeugdelftallen staan keepen, maar toen lk wat ouder werd, zag ik dot dat het toch niet was. De barre winters hier in Nederland waren en zijn cr de oorzaak van, dat in de wintermaanden haast niet gevoetbald wordt en ook de veld training blijft dan dikwijls ach terwege". Gegrepen „Daarom zocht ik toen naar een sport waarbi) ik 's winters de tUd, dat er niet gevoetbald wordt, kon over bruggen. liet werd volleybal en die sport heeft mij to gegrepen dat ik niet meer aan voetballen denk," aldus Jan Brussé, Na Plet Wassenaar, die vroeger lid was van de volkybalafdeling van Julia na, gaat dus weer een voUeybalapeler Schiedam verlaten. Twee keer ln de week zal Jan Brussé naar de Rotter damse Oude Dijk moeten om te trai nen en de thuiswedstrijden brengen hem naar Krimpen aan de Ussel, waar Libanon de thuiswedstrijden zal Saan spelen ln de nieuwe sporthal aar. Gezien de mentaliteit van Jan Brus. Eerzuchtig „Waarom Ik relet b(j SVC blijft Ach, lk beb beslist niets tegen SVC, maar lk sle er voor mQ geen toekomst in voor mijn sport. Het ontbreekt b|J SVC te enen male aan spelersmatcrful om naar een hogere klasse door te «toten. Daarnaast la er misschien wel een ifslaeroprebleeni geweest, want die tijn maar gekomen en gegaan, DH doet natuurlek aan je spel ook geen tte team van Libanon goéd. KUk. als Je hoger speelt, en er stfa goede trainers, dan wordt SCHIEDAM. Geboren: Rena z.v. JU. Wildotten en E. L. C. van Dommelen, Piet» z.v. J. Brukalog* en A. de Jongst© Overleden: M. C. de .Wik* 7fljr„ eohtg. v. J. RoaendahL J< J. M. hout, 59 de Wit. 8' je spél hbuC 30 jr. eohtg, P. Vendetoo. P-A J- 14 )r. van de jubileums-receptie van Marti ni! stond een foto, met, volgens het onderschrift, wethouder mevrouw G. D de Graaff, die het Martinit-bestuur kwam feliciteren. Maar op het plaatje stond niet onze charmante wethouder, doch een mén, wel vriendelijk, maar een stuk ouder. Voor degenen die zich afvroegen wie die heer dan wel was de mededeling, dat dat wathouder G. Walstra van Vlaardingen was, die het bestuur van RK-WIK feliciteerde. De oorzaak Is een kortsluiting ln onze opmaak-afdeling. In deze tijd van vakanties én van jubilerende RiinTYlflTlfDlRnfl voetbalverenigingen die door wethou- xUIJilllIUUUUcUIU ders worden gelukgewenst, kan dat gebeuren. Al is het niet goed te pra ten. een nieuw initiatief ontwikkeld; een dienst voor hot verlcnon van aer- vicc-aan-huis. Bejaarden, invaliden en alleenstaanden die met kleine fear- welt j es omhoog zitten, kunnen de hulp inroepen. Alleen het eventueel verorulkbe materiaal wondt ln reke ning gebracht. Nog maar een service op bescheiden schaal, want pas vier mannen hebben aangeboden om der gelijke kluajes te verrichten. Er wor den méór „handige mannen" gevraagd voor deze «ervice. Buitenhavenweg niet alleen hobbcdige maar ook duistere Bultenhavenwog zal ein delijk een betere straatverlichting krijgen. Dat de verlichting op vel© plaatsen ontbreekt, heeft een merk waardige verklaring. De verlichting die in 1951 werd aangebracht, bestond uit lampen met wand armen bevestigd UltFlt-DroblCCITl Is van dc kantoor- en i Rijnmondband zal deelnemen aan het concours dat zaterdag in Boskoop wordt georganiseerd door de Harmonie Concordia, in verband met het 05-jarig beotaan. De senioren» band komt uit in de superieure afde ling, de Jeugd-Rijnmondbartd bij de junioren. Maar eerst zullen de Rijn mond-banders met de supporters een rondvaart maken op Braassemermeer, vanuit Avifauna. aan de voorgevels van dc kantoor- en bedrijfspanden. Maar in de loop der jaren zidn meerdere gevels van die panden gewijzigd. En de eigenaren vertikten het toestemming te geven om die wamt!armen op de nieuwe ge- vela aan te brengen. Dus géén licht. Nu zulien ©r, als de Raad het goed vindt, 32 lichtmasten geplaatst wor den. 17 EN typisch G roenoord-probleem, •*-' gesignaleerd door de heer H. J. W. in „Groenoord-akkoorden", het (Interessante) maandblad van de ge lijknamige wljkvereniging. Deze nieu we wijk zit immers vol met „pleinen", die ln feite binnenplaatsen zijn tuasen de hoge flatgebouwen. Maar ts de ver bindingsweg van zo'n plein naar de o 1, „grote weg nu een uitrit of een ge- Dpeeltuin wone weg. Moet do autorijder op zo'n r Uitrit altijd voorrang verlenen aan het HPOT mijn verwondering maar mot verkeer op die weg, of heeft hH voor- 1 blijde instemming laa ik in de rang op het van Unka komendt 'en krant, dat het bij de ^/orendging Het Singelkwartier sinds twintig jaar be staande verlangen, een speelterrein ln het oosten van Schiedam, in de ge meenteraad ter sprake is gekomen", zo schrijft secretaris E. van Dijk in hot maandblad. Hij onthult dat er reods op 23 oktober 1967 een bespre king la geweest met gemeentelijke In stanties, doch ook dat daar niets uit is voortgekomen. Bekeken zijn toen percelen aan het Van 't Hoffpleln, achter de Pr. Bea- trixschooi en aan de Marconiweg, nabU het gemaal. De verend ging zelf voelt veel voor het terrein bij de Dal- tonflat, maar dan het gehele stuk grond. „Dit zou dan een prachtige re creatie-gelegenheid voor de kinderen zijn". „Jammer, dat onze wen» nog niet In vervulling U gegaan. Een afgesloten speelruimte, waar de Jeugd zich onder toezicht van een of meer leden van de vereniging kan uitleven". rang op 1 keer bv. op de Eduard van Belnum- iaon of Peter van Anrooylaan? Inderdaad een probleem waar men nog niet helemaal uit is. De bedoekte verbindingswegen zijn uitritten, zon der meer. Daar moet men dus voor rang verlenen, verklaart ons commis saris C v. <L Haagen. Doch het pro bleem ligt anders. Op bv. de Ed. van Beinumlaan komen niet alleen de be doelde uitrittenuit, maar er zijn ook gewone zy-wegen. Die wèl voorrang nebben. Hoe moet een autorijder op de Ed, van Beinumlaan nu weten, dat by ln het ene geval wel voorrang heeft en bij de andere weg niet? By de overl- gens aantrekkelijke planning van roenoord om het wegverkeer los te maken van de andere verplaatsings» mogelijkheden heeft men dit (strikt theoretische) probleempje over -het hoofd gezien, Er wordt nu gestudeerd op een Oplossing. Personeel gevraagd De Schiedammer (Hrt RoUerd. Parool) vraart nette bezor- (en(ataxa) speciaal voor de zo- Foto, film en projectie pMtoto*» kuar UrwUl u wacht. Foto van Vuuran. Hooartraat 106, Schiedam. Tri. 306720. Lat op Julfta adres. R1S0 Hooimtraat 78. Schtedam. T«L U7379. Avonds na 7 uur tri. 1U960. 11038 "Wij zoeken voor direkt liefst met enige ervaring. Ar J-daasM wnkwHk. 3 wakan vakantie. it OaxeiUf» werkkring. Mat («maakt* vaiuntU-afspraken wordt rtkaninl gahoudan. Uw Speciaalzaak ln Koraotten/Llngerie. KORTE DAM 4, SCHIEDAM. TeLl677D0,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2