Pony- en paardrijden voor invaliden in manege de 'Hoefslag' MS DAGBOEK Paarden volgen skelters op VOOR HET EERST IN HOLLAND GEHEEL RUNDLEDEREN BANKSTELLEN BENEDEN DE MAGISCHE 2000-GULDEN GRENS Altijd beter GEM en GSM protesteren tegen verhuur grond aan Bunge door THEO DE JONG J, J. van der Kolk overleden Mej. S. A. M. de Hoer overleden m Beste leerling zeevaartschool kreeg sextant Nederlands grootste woninginrichting brengt: Uitslagen Slibekaw TOPATLETEN OP NENIJTO Taigitu Alles voor het zwembad üein programma voor honkballers Ruseier en Verheul tekenden bij DFC Canadees zou tijdens lift beroofd en mishandeld zijn HENKES Pfc„...a 4 - vrijdag ,an) ,»U. iADVEBTEtiTl&l I 'Van onze eeonomleche redactie} Ot gehjntficjpt» jeugd tijdens de lessen In de manege. gTERKE handen tillen 'n klein spastisch meisje be hoedzaam op de brede poarde- ru#. Met een wat angstig ge zicht neemt /o de leidsels over. Even later heeft die bezorgd heid plaatsgemaakt voor 'n stra lende blik zo rijdt helemaal alleen op de pony. Niettegen staande haar ernstige handicap. Als Mwte tn Nederland hoeft de Rotte rdamte Invaliden Hportelut» ten afdeling pony- en purdrijdni •Me richt GUterrn werd de eerot* openbare Inalructielea (C(iven In mankte ..de Hoefslag" In Baren* d recht. Nauw bij dli initiatief zijn betrok ken de heer W. C. It. van Zutphm (62), voorzitter Van do II S. en F. van Hennes f32), die els Instructeur bLJ de hippische lesjien optrceft. Van Zutphen: „W« hebben eerst zeven Innen ronder publiek gege ven: dal vonden we beier. Nu we weten dat het goed gu«it konden de mennen komèn Kijken Hel lidmaat - acbap ztant upen voor jeugdige* en volwamon paardenliefhebber» Wc ADVERTENTIE vrijdagavond tot 9 uur open Leg i! die fijne «kantlemomen- ttn v»it, om «rak» met foto*» of dia's alles nog een» te kunnen beleven. Waitduitu kleinbaaldeam»- mera met: Eenvoudige bclichtlngtrcge- Itng (d m.vgfgcëeahle symbo len) 1/30-1/250 sec. Kleinbeeldformiat 24 X 34, voor 20 of 34 opnamen Scherp tekenend 128/45 mm objectief Mlddcncofttatt voor fbttap- paraat Blokkerlngsbevelll|lr«| tegen dubbel opnamen Ingeipiegelde kaderzoeker gemakkefijk voor trildragers) 1 jaar garantie Dete Umera. tdml voor h« maken van kleurendia's, nu compleet mei lederen paraattu voor nog g*4n vijftig lulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deie prachtige klainbeeldcAmera't, met le deren draagtas, 1 jaar garantie G4in lef. ef ictolft. best. hebben op dit moment mht lede» - jongen» en metaji'h." Dc anrd van hun handicap - Vim Finnic: We hebben pollopatic nlen. «puidiei en ruitere met heup- t*n wei vtlkolornafwljklngcn. "De l»-e (tij den liggen lussen tie cn 20 jam Al» rninunum-leeftljd houden we re» jaar turn Een vow wttarcta tot deel name ia oen verklaring van de be handelende arts of van do huisarts dal er wat hem betreft geen bezwaar Ik IX' cnnlrlbutic hebben we /o laug mugelllk gehouden De K i H -contri butie Is 30 gulden Du ar voor kan men het gehele Janr deelnemen arm cinidiUrtrmtiing, tafeltennis, zllvol- ley bul, rolstocTbasketbiil, /wemmen, boogschieten cn vlanen in het pus ge opende hviigclstiorti.cn ti um Voor pimrcli lllcaaen komt er 'n beding vu» 15 gulden bij vooi ld lessen Wij gaan enan uit dat de invaliden /ou der aanpassingen unu ilu uitmat mg moeten kunnen rijden VAN ZHTPlIEN. „Wc willen olel zo ver gaan om de mensen op het paard vaat te binden. Dut heeft ook weinig aantrekkelijks voor de deel nemers lijkt me. Weet U wat /o aardig is'' Van ttc manege maakt ook een Barendrtuhi- »>e ponyclub gebruik De jongens en meisjes rijden do paarden eerst 'n uut af, /wlat de gehandicapten et minder moeite nier heblxm D.e i lub- Icdcit aswUb-ren ook bij hot r Ijdci Dat is juist zo belangrijk Je krijgt dan contact tussen de validen cn in validen Zijn de ervaringen positief' Vim Hennes „tiet is enorm inco- gevullen Na een kwartier »j> het pnnrd Is er pinctiHch geen angst meet IMS-voos/Utu' Van Zulphtn „We willen op den duur toe naai een aonUd sportschulen rornl de stad, waarvan wij gebruik kunnen maken. De gemeente Is wat dat betreft bij zonder lojuul Mm hi eft uim zojuist wet'! itdvle/cn gcM.uigd o\ei spet ui- li voot/lmliigvn the btj \poitli>k<iU n (ocueu.tsl kuuiuit wwiden ME t en cl les van de invaliden Immictnn V.m Hennes ,-elf nok ruiter' „Ze waren laaiend enthousiast, We hoorden dat veel kiudeieit geen t v -pmgtniwn.i meet ovci slaan, waarin paaiden wolko men. Op de donderdag, «Is it *s uvoiuls wordt gereden, hebben de ouders dan ook pooit lust met hol «aar school gaart van hun kinderen Van Zutphen „Een invalide heeft nu ceiunaul meer afleiding ttodig En ze behalen veelal goede prestaties. Dij de zwemwedstrijden, onlang» in lit* ver wijk. hebben vijf leden van ons gout,en cn ics zilveren me dailles weggehaald. We hebben hier ook een wereldkampioen boogschut ter Zo Ir het ook met de paarcli ijles sen - hel helpt allemual bij het aankweken van een grote mnlc van rel (vertrouwen. En het werkt wederzijds. Do validen die bij dit werk betrok ken zijn, krijfien meer sociaal gevoel. Dat is ook belangrijk HormtUAM. viudw* Op 7.1- j:it gi hiflljd ik uv>rieden dr hier J J hm der Ku'k die ren hnfie wek» jaren een griaghebbeiid mnn was op het gebied vah hel doi onunderwtls Mevi dan -10 l«ai 1* de heer van der Kolk omlei wijzer geweest van de Am- nmiibtichting, eet inrichting voor doofHinnunenondeiwus ROTTERDAM, vrijdag. De oud- doccnU' antt de voormalige Gemeente- lUke Hogere Burgeischool vooi mew- je» nan dc Mecktenburglaan. mej. S A. M. do Boer, is op 81-Jarige Iteftud overleden, ZU waa lor ar ra kunstge- «chledetiU. De crematie heeft gatoren pUflWfchad In het crematorium Oc- konburgh te Loosdufnen, i W. H, C, van Zutphen f icg F. van Rannes ROTTERDAM, vrUfUr In een j brief aan bet Ministerie vsn Eeaoosnf- whe Zaken en b, en w. v»n Roitertfam I protesteren de Rotterdamse Graanele vator MaaUehnpnU (OEMI «n de Graansilo Maatschappij (GSM) te*m j het voorstel van b. en w. van Ro»t«r- t dam grond te verhuren aan de Ban ge-corporation voor een nieuw graan- avernlaibedrtlf. i J">* GEM en de GSM stellen, dat de vestiging van Bunge overcapaciteit tot i Kevolg /al hebben Bij eeri normale «•anvwr la er al een overcapaciteit i Vüii 40 prix-eiit De proteateiende grnanovenlagbedrljven merken ook or drft do notitie van Rotterdam als gr minovr rdnghavrn vteed* meer br— j tlr< igd wordt door moderne bede In ontvangende landen en de diepe hiivi nv in Frankrijk lïovcndirri /ou reri ulijglrig in de KEG va» de graanconsumptie geheel door eigen produktie en niet door meer invoer opgevangen moeten worden. De GEM stu deert nog op een project voor een nieuw overslagbe drijf voor schepen tot 225 000 ton. D:i is echter alleen te verwezenlijken, wanneer geen nieuwe bedrijven n*'*t de GEM In Rotterdam wor den gevestigd. Tenslotte stellen de GEM en GSM, dat een burten-Europese graanv er la der ook nog in een fiscaal gunstige positie verkeert. Een Nederland» be drijf draagt <7 procent ven zijn win sten af aan de fiscus en zou dus on herroepelijk de strijd verliezen, aldus de brief. (Van een onser verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrijdag. „Morgen Ik het ZZ juni. Dat I» de dag waarop de zon boven de Noorderkeerkring ■tast, de dag dal het *oiper wordt. Ook voor Juli wordt het v*n lente so- mer, sis Je Je schooltijd verwtsselt voor de praktijk. Nu passeren Jullie de keerkring", Dt'/e woorden sprak de oud-gezag voerder bij rle Koninklijke Rotter- damso lAoyd G H Visser gistermid dag tot tie 13 emdexamimandi van de Geimentelljkr Hogere Zeevaartschool voor Stuurlieden aan de Pleter de Hoochweg Elf kandidalen behaalden het BS- ihploina, twee kregen het AS-diploina lx- heer Vusrr sprak als voorzitter van het „PrlJ/.enfonds van de Ge meentelijke Hogere Zeevaartschool", dat ongeveer 20 Jaar geleden werd op- ge ru*ht Dit f<v»ds steohnkt ek Jaar ..atin de leerlingen, die gedurende de schooljaren de meeste ambitie en de grootste IJver hebben getoond", aldus de heer Visser, twee prismakijkers. Dit jaar waren dit Cor G. Groene- wold en Jan Kerkhof De eerste prijs, een sextant ging naar de allerbeste leerling, de 20-jarige Jaap J. Glavi- mans uh Rotterdam Deze sextant wordt elk luar beschikbaar gesteld door de Holland-Amerika Lijn, Van Omni'-rtn. de Koninklijke Rotterdam se l.loyd en Van Nievelt Goudrlaan De directeur van de Zeevaartschool, de heer G H van Veen «d* ..Jull e gaan tegelijk met mij de school verla ten" Woensdag nam de heer Van Veen afscheid Dtt echt nappa-rundladerer» bankstel bestaat uit grote 4-zitsbank en 2 royale fauteuils. Het gehele bankstel, Indusief armleuningen en de losse rug. an zitkussens zijn eigedekt me! diolen-dons, waardoor zo'n apart zitcomfort verkregen "I f jkQ woreft. Bank en fauteuils staan op lu*e chroom rollen. 1 Komt U deze traaie kamer (en onze talrijke andere) bekijken in ons 18000 m' meubel' en woning- textiel-expoaiUe In Rotterdam of in onze filialen. Vrij toegang, elke Dinsdag tot en met Zaterdag van 9 tot 6 uur. 's Maandags gesloten. Bij ha koop van ff. 500.- worden op vortoon 2 degrêtour» binnen Nederland vergoed. ROTTERDAM - "Oude" Binnenweg 26 - tel.O1O-14.16.O0(3O*) HILVERSUM - Leeuwenstraat 45^47 - tel: 02150-14566 VENLO - Koninginnepleln 46 - tel: 04700-16618 TILBURG - Spooriaan 340 - tel: 04260-22326 Op koopavond tot 21 uur geopend "s 3oco uamacouECTKS vak mvwx. a ROTTERDAM, vrijdag D« uitalagen v*n de voor de Stibekavo itesyeetóe wed- atrljden lulden Ir klM, »fd. A" SuperviseVOT I, ÏCm—H«mi4»tuw Ji, SMPTHH S, TOP—RVS 1—1, HercofaSupra SUn 2—4 VUi *td. B: Boreje Buyiim,RSM Z1. HfiJl. ElectroNetam 31, Pjjb/leoHatuio 1-1. CSSM-AVS e—0, Mahtro— RSM 2—0 Ie ku» afd. A; Ptet Smit—Landsmeer 1 a, Hoogroboon)—Schakel* 11. HudlgVe- der—Gulï 4-0. MHR—Nemag 4-2, Natie le VUa aid. c- GPV—Cldoro 3. NTt —Stad R'dam 3—1. K 6t Z-DOC 1— PVOVanuden 8-1, Telecom—MBC'87 2— AIR a-n, rranaav/Rrt—8VR 3—1. 3e kiaa a/d, ö- Electrolux—CCC O—8 no, SUV—Erlcseon 1-1, PKZ—VKS 2-1. Hoy*- »em-SCA-RET 1—1. Je kla* afd. C: Kaveka—Diveko 5—1, 5VW'84—WS 1-5, GWV—Aarle Bqya 2—7, VDS-Notrebur B5, PVW—TOC 1—f. Je ku* aid. I); SozaroWH 1—3, Movi Masuboulevard a—3. Vulcaan—M. P. a—2. Van Melle—Geo* 0—1. NBR—SVZ'M 2—4. Je kla* aid K; Dek»—Belt Boy* 5—li no, Reclame— NVV 1—2, OMvettl—VVMS B—l, ODMC—Ravens 7—8, EME—BWR huro—Victor Je kla* aid. O: Boek&PJiat—MBCS 3-2. C.EM-Erre»'S8 4—3. (Vtn ome sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Zondag mui. vinden op de Nenljto-sintelbaan aan dc BenÜncklaan wedstrijden plaats voor de hoofdklasse-kompetitie. Nagenoeg alle Nederlandse ploegen zullen hierbij atóe de presence geven, t.w. bij de dames Sagitfa (met o.a. Els v. Noordduijn, Tiilly v.d. Made, Ciska Jansen. Corne Bakker. Hilda Sla- man), LDA. ADA, DEM, Atmodcs (met oa. Greet Versterre), de Bata ven en AVR, en bij de heren: AAC (mett o». Cees de Winter, Cees van Wees en de jmst uit Amerika terugge- keende Leo de Wlrtter), Kimbria (met o a Herman Timme en Servee Wij- sen), Haarlem, V Ltc Metro en AVR (met o-a, tienkampor Edward de Noorlander Gezien het feit dat een groot del van de geselec'eerder. voor Mexico aan ze vereniglngöwedstxijden deel neemtt mag een spannende en hoog staande strijd wonden verwacht. De wedstrijden beg urmen om een uur. Tfllpitu ia de naam van een initia tie/ uan een aantal Rotterdammers tot het verwezenlijken turn ideeën. wl» oiue stedelijke samenletnne", aldus jchry/t Taigitu, „duiken vele goede meuuie gedachten op die wet verloren mogen gaan. De wmcerkeli/king hier van echter vergt veelal t« veel moeite: verstopping van kotnmumkatie-kana- len. ombtenarU, geen middelen, geen meedenkers, geen medewerker» en uitvoerders, geen pressiegroep, geen klankbord en:." Daarom is er sinds kort In gebruik genomen een lokaal waar elke plan nen- en ideeënmaker op de eerste woenadag van de maand zijn verhaal kan vertellen en medewerkers kan werven. Dc maandelyke ideeënhappening vindt plaats elke eerste woensdag avond van de maand 1» „Ruimte" aan de Gaffeldwarsstraa* 5. Aanvang 20.00 uur. Kontaktadressen. mevrouw J. Knappenstein, Josephntraat 62 c Rot terdam en J. J. W. Roijers, Schone- hergenveg 70 a, Rotterdam. HRP 47 FT ET zwembad voor de Piet Hem- schoot aan de Coolhavenstraat in Delfshaven k^jit er. Gisteren werd m alle stilte met de eerste werkzaamhe den begonnen. Een bulldozer Is uezJg de grond af te graven. Op 12 augustus zal het bad zwemklaar zijn. De actie tot verkrijgen van gelden voor het bad gaat inmiddels met onverminder de kraaht voort. Zo .worden er „Piet- ho m dhoulzwaarvt'raJr,erdezwcinbad- lepettjes" verkoeld. Er komt een „Piethcinsupcrzwembadbasar" en ou ders van de Plet Heinschoolleerling kunnen zich opgeven voor een bnd- ge-cursus. Ook voor het zwembad VF'KOOTVADLR Joh*in Bok (77) cn klcinxoon Johan Bok (2T), eigenaren van een 20.000 vierkante meter groot terrein aan de Ommoordse- wog, hebben plannen voor een open manege. Kif jaar geleden kreeg de familie Bok. dit stuk grond met opstallen in eigendom. Er lagen toen twee voetbal velden, die korte tijd als zodanig wer den geëxploiteerd. Vier jaar geleden werd begonnen met een skeherbaan. Daiu is men het een en ander over te doen gewwat. Deze skelterbaan moest op last van hogerhand verdwijnen. Dat wus eind vorig jaar. Johan Bok (de kleinzoon) ver klaart: ..Met die skelters is hel afgelo pen. Dat U verleden lüd, Hat heeft geen zin om daar nog over te praten. We willen nu Iets ander», Paarden I Kijk. de grond hier la volgena de plannen bestemd voor recreatie. We hebben gedacht - den moeten we er ook een recreatieve bestemming aan geven Paardrijden fs tenalotte recrea tie. We denken aan een manege-ver eniging co aan de verhuur van j>aar- den cn pony-paarden. De plannen aijn in een ergevorderd «tadlum en inmid dels zijn we begonnen aan de egahge- ring van bet terrein. Vroeger atfn hier ook paarden geweest en de stallen staan er nog. Hopelijk kunnen we be gin volgend jaar starten". Grootvader Bok heeft altijd in de pairden gezeten. „HU weet alle» vrn paarden", zegt zijn kleinzoon. (Van onze honkbalmedewerker) ROTTERDAM, vrijdag. Het ko mend weekeinde staat de honkbaf- competitie jij verband met stedenont- moetingen vrijwel stil Het Rotter dams negental bijvoorbeeld ontmoet het Haagse team tweemaal. Zaterdag middag wordt er in Den Haag ge speeld en zondagmiddag aanvang twee uur op hel horkbalveld van Feijenoord. In die laatste wedstrijd i» hel te verwachten dat de Feijenoot- ders Marcel de Bruyn en Irven Sim mons de verdediging zullen leiden Het bescheiden inhaalprogramma brengt van de Rotterdamse teams al leen Euro Stars binnen de lijnen. Za terdagmiddag spelen de mannen van coach Rinus van der Ham in Amster dam tegen Blauw Wit. De oorspronke lijk vastgestelde inhaalwedstrijd Nep- tunusDHS is uitgesteld. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Ger Ru seier en Aad Verheul, de amateurspe lers van het b-elftal van Feijenoord, voor wie DFC belangstelling had, hebben gisteravond een eenjarig con tract bij de Dordtse eersLï divisiever eniging getekend. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, vrijdag De 23-jari- ge Canadese student van Nederlandse afkomst W. W., die tijdelijk in Wasse naar logeert, heeft gisteren bij de Haagse politie aangifte gedaan van beroving en mishandeling door drie hem onbekende mannen met wie hij was meegelift. Hij verklaarde omstreeks 12 uur in Wassenaar een lift gekregen te heb ben van een witte personenauto waar- In drie Duits sprekende mannen zaten in leeftijd variërend van 20-25 jaar. Zij zouden hem onderweg ruim ƒ100 afhandig hebben gemaakt. In Maassluis werd de student uit de auto gezet. Hy kreeg een klap op zij" mond va» een van de drie. Hij liftte terug naar Den Haag. Hij aei geen kans te hebben gezien het kenteken van de auto te noteren. ZEEPOST Met de volgend* acbepen kan ieepo*t Worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uitorJJJX ter paai moet «Jn bezorgd«taan, tuwer haakje*, achter de naam van het achlp vwrmelq, Argentinië; ra* „Navleto" |37/J>; Au- itralie. m* ..Wülemakark" (J7/B): Brazi lië: m* .Ahoth" (28/5); Canada: m* .3a*- wwk (2fl/5): Chili; ma „Aeblll«iJ (M/ fl); N«d. Antillen: m* „Mercurtu*'- (28/8); kieuw-Zeeland: m* „Serenity" (14/5); Su riname: m* ..Hermei" (24/8); Verenigde Staten van Amerika: u „Botterdam" ma „Atlantic Song" (37/8). Z.-Afri- ka (Rep.) ml», Z.-W.-Afrika: au „81- raonakerk" <28/«). f ADVERTENTIE! JONGE JENEVER HAAL HENKES IN HUIS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1