geld uitlenen is bij ons geen gunst ROTTERDAMS DAGBOEK ROTTERDAM RIJNMOND IK ZIT AAN DE TAFEL TE WICHELEN...' Blokkenstorter 'Libra' bij Biesbosch te water Metalen wand valt TAMBOERS SPELEN TIJDENS NATIONALE VLOOTDAGEN op timmerman krediet HAARLEM WIL NIETS MEER TE MAKEN HEBBEN MET XERXES/DHC Voorstelling 'Danserije' Dorus-pianist Vakantieadres getrouwd THEO DE JONG Schoolopleiding Aanslag Karakterschets ANNIE SCHMIDTS 'EN IK DAN MISSCHIEN NIET IN ROTTERDAMSE SCHOUWBURG BENNY GOODMAN SPEELT OOK 'MALCOLM ARNOLD' TON RUTS BLIJFT GEZfNS KJV/B Proefboringen in de Noordzee Huur woningen voor bejaarden in wijk Ommoord hoger pagina 4 zaterdag 22 juni 1968 1/riNISTEK LTJNS, hartchi- rurg Barnard, de AVRO, VARA en Het Parool zc kre gen allemaal dezelfde onheils tijding in de l>us. Komende maand zullen veelvoudige ram pen onze planeet gaan teisteren. In Amerika wordt op 9 juli een Amerikaans politicus bescho ten. Rotterdam zal op 3 en 14 juli worden geconfronteerd met irand en ontploffing, terwijl 12 juli aardbevingen en. magne tische storingen het leven niet onberoerd laten. Thao Thyssen (73)wijs door denken (foto: Kees Weeda) LIMBURGS ZANGKOOR SCHEEPT ZICH IN PER N. AMSTERDAM onheilsprofeet van Schiedam Schrijver van deze voorspel lingen: Theo Thyssen, 73 jaar en hoofdredacteur van het ge schrift „Natuurkundige en tech nische astrologie" een gesten cild blad dat aan zijn 29e jaar gang no. 7 toe is. In een proper bejaardentehuis te Schiedam, omringd door gra zige gazons leeft Theo Thyssen met zijn vrouw, geraniums en goedgevulde poes. Zijn sterre- beeld Boogschutter stelt hij ver antwoordelijk voor de „Drang naar weten en kennis, de vlug heid in het denken, en het uit zoeken van aanvechtbare theo rieën". „Ik heb nu ook een boek geschre ven: de mens schiep god. Polak en Van Gennep gaat het uitgeven. Hier uit zal blijken dal de bijbel waarde loos is en god nooit heeft bestaan." ZUn astrologische voorspellingen, die hij met prijzenswaardige precisie aan zijn ongelovige lezers voorzet, zijn het resultaat van .dertig jaar studie en wichelarij.' Theo Thyssen: „Ik heb er nooit geld mee willen verdienen. Het is wetenschap ik doe het als hobby. Horoscopen maak lk ook wel, maar ik doe het niet graag. Je bent er ze ker twee weken mee bezig, en als jc dan vijftig gukien vraagt is hot te veel." TN 1035 heb ik een horoscoop voor mezelf laten trekken. Die klopte zo ontzettend goed dat lk er meer van wilde weten. Mijn schooloplei ding is niet zo goed lk ben 22 jaar machinebankwerker bij Wllton- Fyenoord geweest. Maar door zelf studie en hot aanschaffen van stan daardwerken op astrologie-gebied heb lk mijn kunde verworven. Men wondt; immers wijs door denken." De bejaarde Thyssen, die gewoon aan tafel zit te wichelen, want ik heb geen telescoop, dus doe lk het maar met in Engeland opgestelde ta bellen, dat gaat ook" heeft vele rampen voorspeld volgens zijn zoggen. Onder andere het treinonge luk bij Harmeien en het verongeluk ken van miss Amelia Earhart." Over nieuwe telgen van hot ko ninklijk huis zegt Tnyssen: „Nou viel het bij Beatrix niet mee, cm dat vooruit te zeggen, wamt zij had een stel slechte planeten in het 1 le huls staan, 'it Had net zo goed een twee ling kunnen zijn." Wat de toekomst voor haar be treft: ze krijgt nog 2 zoons en een dochter, allemaal langs operatieve weg, en in het ziekenhuis. Van heel het koninklijk huis heb ik een ho roscoop gemaakt. Die stuur ik ze ook toe. Bij Irene staat Saturnus in het Clfde huls. Dat betekent geen ge zinsuitbreiding." De klassieke vraag of hil ook zUn eigen verschelden heeft kunnen da teren roept een begrijpende glimlach op het gelaat van Thyssen: „Ik word erg oud," zegt hij 6lmpel. Een leeftijd wil hij liever niet noemen. „Toen in 1935-38 in één week tijd drie vliegtuigen van de KLM neer stortten de .Kwikstaart,' de .Leeuwerik' en de .Maraboe' ben ik de plaatsen van de planeten nage gaan. In die weck stuii.te ik toen op eftn bijzonder groot aantal S'.orings- gevallen. Er waren veel aspecten dat is de Julsite term die storingen teweeg brachten. Die feiten heb lk toen vastgelegd en daarmee ben lk verder gaan speuren. Bil aardbevin gen, aanslagen op politici, en bU staatsgrepen altijd waren er slechte aspecten. En altijd is de pla neert Uranus erbij betrokken. U weet dat Uranus met atomen heeft te ma ken uranium, het zegt het ai. Een aanslag is dus x. een ont ploffing dat is duidelijk. Mars staat voor oorlog, en Jupiter bete kent onweer." TVE toekomstige aanslag op een L* Amerikaans politicus, 9 juli a.s.7 „Ja, dan staat Uranus in de weeg schaal. En de weegschaal is in oppo sitie van de ram. Amerika staat erg onder de tweelingen waar dan precies Mam en Venus inslaan. Met Mars krtjg je brand, re vol verschie ten, oorlog. Venus geeft rust, vrede en liefde. Mars staat boven Venua, vandaar die aanslag. Zo heb ik 1 uitgewicheld." Dat de mensheid nooit is gewaar schuwd voor hert komende onheil zal men hem nooit kunnen verwijten, aldus Thyssen. „Ik ben Indertijd be gonnen met naar Plesman te schrij ven. Ik kreeg een brief dat hij be langstelling had voor het voorspellen van vliegtuigongelukken. Ik ben toen ontboden bij de lieer Guilonard, directeur van vliegveld Waalhaven. Die heeft zeker 'n uur naar me zit ten luisteren. Maar hij wilde er niet aan. Hij zei dat hij op een slechte dag moeilijk de vliegtuigen aan de grond kon houden." En dan, na een effectvolle stilte: „Weet u hoe Guilo nard is omgekomen? Precies, hij is met een vliegtuig neergestort." Verleden jaar wijdde Letty Kos- teüvnan en Joop Sühne van de VARA een radio-uitzending aan de grijzen de onheilsprofeet. „Dat was naar aanleiding van mijn voonspellong over hel kind van Beatrix. Maar lk heb meer klanten. Ml)n blad stuur ik aan ,'n kllelne hondend abonmee's.' Sommige beta len de abonnementsprijs van drie gulden per jaar, de kraniten en de omroepen krijgen het gratis. Ja, mi nister Luns ook. Ik lik het zelf thuis uit, en kennissen stencillen het daar na. M'n eersite vrouw is overleden op 2 december. Ik had precies voor speld. De buurvrouw kwam eind no vember vragen m'n vrouw was tonn al ziek, of 2 december een gun stige dag was voor haar zoon om te verloven. Ik zei cia'. ze het be er nle kon doon tn verband met m'n vrouw. Zelf wilde -v er niet In gelo ven en vertelde da: die verloving best kon doorgaan. Maar het is alle maal precies zo gegaan als lk had gedacht." A AN verslaggever en fotograaf zv vraagt Thyssen dan vorsend naar de geboortedata. Als blijk da beiden onder het sterrenbeeld .kreeft' zijn geboren komt snel de beknopte karakterschets: „gehecht heid aan het verleden, veel wilrin beleven en veel indrukken opdoen zin voor traditie." Als toegift: „Het weer in juli? He vige stormen met onweer en hagel, op 13 juli zware hagelbuien. He blijkt allemaal uit de sterrebeelden of, zoals wij zeggen - krachtvelden Het universum bestaat toch uit 12 krachtvelden die invloed op de mens uitoefenen? De eerste op het leven, de echtste op de dood, de 11e op de kinderen en nr. 12 op ziekte." Zijn waarschuwingen, die binnen kort hun 30e jaargang beleven heb ben de luttele omvang van één blad zijde - zei het dan dat die zeer dicht betikt is. „Ir. Bart Wilton zei bij mijn pen sioncring - je gaat nu wel lk wil je blad niet missen. Ik stuur het hem nog steeds toe. En hij houdt er ook serieus rekening mee. Als de sterren niet gunstig staan, gaat er geen schip bij hem ,te water." In de zonnige gang van de be jaardenflat krijgt Theo Thyssen kopjes van zijn poes. Het is geen zwarte. DORDRECHT, zaterdag. Op dinsdag 25 juni a.s. zal op de werf van de N.V. Scheepswerf en Machine fabriek de Blesbosch-Dordrecht de te waterlating plaatsvinden ven het Blokkonstortvaartutg „Libra". Bouw no. 503, In aanbouw voor rekening: van de combinatie havenmond Hoek van Holland en bestemd voor de bouw van dammen ter verbetering van de havenmond en omdljklng van de Maasvlakte. Hot doel van deze schepen is het af dekken van de opgestorte dan» met betonblokken van 43 ton elk om op deze wijze do ..zachte" kern, bestaan de uit een op een grindbed opgestorte dam vun stortstonen, te beschermen tegen wegslaan door de golven. Op het achterschip is een kraanburg ge bouwd met twee evenwijdig lopende rallbanen, waarover een kraanlorrie rijdt. Deze kraanlorrie is voorzien van 2 hiislleren, elk van 150 pk, die geza menlijk een bij stang heffen, waarin het betonbliik is geklemd. Vervolgens rijdt de lorrie over de kraanbaan naar de dam, waarna het blok met tang zakt tot de vereiste hoogte boven de dam om daarna het blok los te laten. De doop en tewaterlating van de „Libra" zal worden verricht door me vrouw I. S. N. Fostumo-Szopa, echt genote van Ir. F. Poetuma, direoteur van het gemeentelijk havenbedrijf te Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Komt Annie Schmidts eerste toneelstuk, het blijspel „En ik dan?", met in de hoofdrollen Mary Dresselhuys, Joan Remmelts cn Jaap Wieringa niet in de Rotterdamse schouwburg? In een open brief aan de Wethouder van Kunstzaken. J. Reehorst, werpt de impressario John J. de Crane deze vraag op. Hij meent, dat het de gehe le Rotterdamse bevolking aangaat, dat hij er nog niet in Is geslaagd om data voor de pvoerin® van dirt blijspel rte reserveren in de Rotterdamse schouw burg. In oktober gaat ,.En ik dan?" te Amsterdam in première. Het is de be doeling om in december te Rotterdam enkele voorstellingen te brengen. Een van de producers van het blij spel. drs. W. Hofman, tevens directeur van de Gemeentelijke Dienst van de Kunstgebouwen, waaronder de Rot terdamse schouwburg, zei vanochtend zeer verbaasd te zijn over ds open brief. Hij dacht dat het door enig schui ven van het Nieuw Rotterdams Toneel wel mogelijk zou zijn om „En ik dan? in de Rotterdamse schouwburg te brengen. „Ik vind het sturen van a'eze brief aan de wethouder niet elegant", »larA<é4.«S De brief besluit met de mededeling, dat het met de Nederlandse toneellite ratuur toch al zeer bedroevend is ge steld en dat het bepaald geen aanmoe diging is als in ae schouwburg van een van de drie grote steden van ons land geen gelegenheid is om voorstel lingen te la'en plaatsvinden. Overigens zal het blijspel wel in de grote schouwburg aan het Zuidplein worden opgevoerd. Enkele data in het voorjaar van 1989 zijn daarvoor gere serveerd. ROTTERDAM, zaterdag. De 29- jarige timmerman A. J. Kwaai aal ui ZiVJnbcrgen is vr'jdag zwaar gewond geraakt op een bouwwerk in Om moord. Een metalen wand mat een ge wicht van 314 ton, die vermoedelijk als gevolg van een wirtdlvaag omviel, kwam bovenop de man terecht. ROTTERDAM, zaterdag. Op het Holland Festival concert door het Rotterdams Philharmonisch orkest tn De Doelen te Rotterdam op zaterdag 29 juni zal de klarinetist Benny Good man niet alleen Mozarts klarinetcon cert voor klarinet en strijkorkest vaini eert voor k larlnet en strijkorkest van Malcolm Arnold. Daardoor komen de Haydn-variatles van Brahms te ver vallen. (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, zaterdag. Ruts, de doelman van Hermes DVS, die zich op eigen verzoek op de transferlijst had laten plaatsen, heeft hert bestuur van de Schiedams'e vereniging meegedeeld dat hij zijn contract wenst te verlen gen. (ADVERTENTIE) Het is een normale zakelijke aan gelegenheid. U krijgt de vrije beschik king over contant geld. Dat gaat bij ons prettig, soepel en snel. Bijna een half miljoen gezinnen ondervon den dat reeds. Kom, schrijf,of bel gerust eens op. Binnen 6-10 dagen contant geld tot 9,000,-. Op wet telijke voorwaarden. Aflossing in maximaal 3 jaar. Geen borg. Zonodig 3 maanden gratis uitstel van aflos sing. Kwljtschsldlng restant lening bij overlijden. s!nds1926 N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam Maurltaweg 45 tol. 135743 Don Haag Rlvlarvlamarkt 4 tol. 639686 Amatordam Wastolnda 10 taf. 237271 Arnhem MarlSnburgatraat 10 tol. 27661 Van half negen tot negen uur gaven gisteravond de mariniers kapel van de Koninklijke Marine, met tamboers en pijpers van het korps mariniers, op de Parkkade een kleurrijk optreden, Aanlei ding hiervoor la het vlotbezoek van het smaldeel 5, dat de Neder landse Marine, aan Rotterdam brengt. Tot en met zondag 23 Juni lig gen tijdens de nationale vlootda gen de volgende schepen aan de Parkkade afgemeerd: Hr. Ms, be voorradingsschip „Poolster", Hr. Ma. fregat „Van Nes", Hr. M.s. Jagers „Noord-Brabant" en „Lim burg", Hr. M.s. ondlepwaterml)- nenvegers „Alblas", „Van Well Groeneveld" en „Bussemaker", alsmede Hr. Ms, duikvaartuig „Rhenen". Door reeds aangegane verplichtingen én ten dele ook door gebrek aan voor het publiek opengestelde kaderuimte zullen er geen onderzeeboten en geen kruiser aan de vlootdagen deel nemen. De schepen tUn voor het pu bliek opengesteld op zaterdag en zondagmiddag van 13 tot 16 uur en 's avonds van 18 tot 20 uur. Het is vijf Jaar geleden dat voor het laatst ln september 1963 - dergelijke vlootdagen in Rotter dam werden gehouden. Van zons ondergang tot 12 uur 's nachts zijn de schepen geïllumineerd. Tijdens het mlddagbezoek van het publiek op zaterdag en zon dag wurden duikdemonstratics gegeven Sinds het bekend worden van het uit dienst stellen van Hr. Ms. vliegkainpschip „Karei Doorman" bestaat het smaldeel 5 uit een of twee kruisers, het voorraadschlp Hr. Ms. „Poolster", Jagers van de „Holland" en de „Frlesland"- klasse, fregatten van de „Van Speyk"-klaase onderzeeboten en detachementen van een aan wal gestationeerde squadrons vlieg tuigen van de marineluchtvaart dienst. Door het verlies van de „Karei Doorman" worden de vliegtuigen gedetacheerd op buitenlandse vliegvelden. e vredestaken van het smaldeel zijn: het opleiden van marinepersoneel, het af-oe- tenen van de schepen en vliegtui gen voor hun oorlogstaak, het in goede staat houden van het mate rieel en bet tonen van de Neder landse vlag. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. In Haarlem heerst grote veront waardiging en teleurstelling sinds bekend is geworden dat het stichtingsbestuur van Xerxes/DHC een fusie is aan gegaan met Excelsior. De heer H. Hnt, de voorzitter van de eerste divisie-club Haarlem, die een fusie met Xerxes/DHC zou aan gaan, heeft laten weten dat zfjn vereniging zich in leder geval zal terugtrekken, ook wanneer de KNVB geen toestemming voor de fusie met Excelsior zou verlenen. „Wii willen niets meer met Xerxes/DHC te «naken hebben," al dus de heer Hat. „Het is toch een idiote zaak dat Xerxes/DHC met ie mand anders lxzee gaat, terwijl wij een voorlopig koopcontract hadden afgesloten om de club met de der tien overige spelers over te nemen. Zowel Xerxes/DHC als Haarlem had al een verzoek bij de bond Inge diend om toestemming te verkrij gen. Daar wachtten we al meer dan een week op. En nu krijgen we dit. Ik vind het maar een vreemde zaak. In Haarlem hadden we van de zijde van de wethouder Inmiddels bemoe digende reacties gekregen. Bij b. en w. was een groeiend begrip gerezen voor de mogelijkheden van Haarlem ln de nabije toekomst". De verdere stappen van Haarlem kon de heer Hut op dit moment nog niet vertellen. „Laten ze het verder ln Rotterdam maar uitzoeken. We zul len de zaak hier ln Haarlem rustig bekijken. We overwegen wel een actie te gaan ondernemen, mis schien een proces. Dit is ten slotte geen manier van zaken doen. De publieke opinie over de voetbalsport is toch al niet zo best en door ge beurtenissen als deze blijft er van onze image helemaal niets meer over". ROTTERDAM, zaterdag. Met een speciale trein arriveerde het beroemde zangkoor De Maastrichter Star vrij dagmiddag vanuit Limburg aan de Wilhelminakade te Rotterdam. Het komt niet vaak voor, dat.een perso nentrein gebruik maakt van de ,goe- darenlijn" naar de HAL De ongeveer 250 zangers, die o.m. werden begeleid door gouverneur mr. dr, Van Rooy van Limburg, srtapten van de trein over naar de Nieuw Amsterdam voor een zeetocht naar Londen. In de En gelse hoofdstad luistert de Maastrich ter Star het jubileum van de R.A.F. op. Er zullen twee concerten worden gegeven. Met het H.A.L.-schip de Rotterdam komen de Limburgers woensdagmor gen weer in Rotterdam aan, waarna andermaal een speciale trein vanaf de Wilhelmlnakade voor het verdere ver voer zal zorgen. DEN HAAG, vrijdag (ANP). Een groep van oliemaatschappijen be staande uit de Tenneco Oil Company. Monsanto Company, Ethyl Corpora tion en de Nederlandse Laura en ver enlging zal midden september met proefblrlngen beginnen ln het Neder landse deel vun de Noordzee. De hoor plaatsen bevinden zich op 20 mijl uit ae kust Noordwest van Den Haag en 55 mijl uit de kust ter hoogte van Den Heider. De groep heeft van de Nederlandse regering in maart licenties verworven voor 11 zogenaamde „blokken" ln de Noordzee, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De wo ningen voor bejaarden, die door de aannemingsmaatschappij Joost G. Mak N.V. in de wijk Ommoord worden ge bouwd krijgen een maandhuur die ruim 30 gulden hoger is dan aanvan kelijk was geraamd. Dit houdt verband met de wijziging van het plan. In december 1967 be sloot de gemeenteraad tot de bouw van 286 van deze woningen. Het lag ln de bedoeling om nog zo'n gebouw neer te zetten. Op advies van de mi nister van volkshuisvesting is van deze twee plannen een project ge maakt, dat thans 590 woningen omvat. De nieuwe brutohuurprljs wordt ge raamd op 146,15 per maand. De ver hoging met 32 gulden is een gevolg van ae nieuwe rijksregeling voor de financiering van woningwetwoningen, die per 1 januari is ingegaan. De totale stichtingskosten worden geraamd op ruim 19 miljoen gulden, waaronder begrepen de kosten van een mechanische luchtververslngsin- stallatle, van de centrale verwar- mings- en de lichtinstallaties en de warmwatervoorziening. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. De mu- zlekkring „Danserije" geeft zondag 23 juni te 20.15 uur een voorstelling in het Piccolo-theater onder de titel „Muziek en Dans uit Middeleeuwen en Renaissance." Het programma ver meldt onder meer met authentieke in strumenten uit de voeren muziek van componisten uit de 13e tot en met de 16e eeuw en oude hofdansen door le den van de Rotterdamse Dansacade- mie. De heer J. Slttlg. directeur van het adviesbureau voor kwaliteitsbeleid en besliskunde N.V. heeft vrijdagmid dag in het bouwcentrum de diploma's van de vierde International Cource for Industrial Quality Instructors uit gereikt. Va» de 21 deelnemers, afkomstig uit twaalf landen, werd niemand afgewe zen. Drie cursisten ontvingen het di ploma „With Distinction". ITUGH DEN OUDEN als „Ome Hugo" beter bekend dan als pia nist wan Dorus trad donderdag in Rot terdam in het huwelijk met de Rotter damse onderwijzeres Marionde Rid der Tom Manders zeil was aetuiae bi? dit huwelijk en stelde later op de middaa ziin Dorus-cabaret ter be schikking. Het was daar bijzonder gezellig. Sa men met het Dorus-team brachten le den van het cabaret In den Twijfe laar, waar Hugh vroeger als pianist aan verbonden was, een passende au bade. Tientallen vrienden en kennissen van Hugh en Marion uit Rotterdam en wijde omgeving kwamen hun geluk wensen aanbieden. Ter opluistering van de algemene feestvreugde was er ook nog een bekende Rotterdamse straatfiguur van kermissen en konin ginnedag. „Kopere Ko", die met du ac cordeon in de nand, trommel op de rug en belletjes op zijn hoofd voor de mu zikale begeleiding zorgde. De tocht van het stadhuis naar het Dorus-caba ret werd door het bruidspaar gemaakt in de bekende „hoestbui op vier wie len" van Tom Manders. ylk heb de gewoonte mjjn vakantieadres voor dit dag blad een dag voor m\jn ver trek op te geven. Helemaal fout! Ik wil u dan ook ernstig waar schuwen: doe dit nooit. Volgt de ze slechte gewoonte niet na. Als u uw Rotterdams Parool op uw vakantieadres wilt lezen moet u dit tijdig (dat wil zeggen min stens tien dagen voor uw vertrek) opgeven. En schriftelijk! Lie ver niet aan de bezorger. In mijn kinderlijke opvattingen over het vnkantic-adreswezen heb ik wei eens gedacht ach, ik heb nog tijd genoeg om mijn vakantieadres op te geven en als ik te laat ben, wordt dat door mijn collega's wel even geregeld. Paroolmensen onder elkaar niet waar? Jammerlijke misvatting! Het va kantieadres is een bedrijf. Ik heb me daar uitvoerig over laten Informeren. Het ia een molen, Daar kun je zelfs uw dagboekschrijver niet zo maar even ingestopt worden. Weet u hoe dat gaat? Een vakantieadres wordt eerst ge codeerd. vervolgens wordt er een mu tatieformulier van gemaakt, dat weer wordt gehercodeerd tot een echt va kantieadres. Hie: van wordt een pons kaart gemaakt en die ponskaart moet worden ingesorteerd en ten slotte worden afgeslagen op een adresband je, In dit adresbandje komt ten slotte uw krant, die aan de PTT wordt toe vertrouwd. Wat de PTT ermee doet? Inderdaad soms doet de PTT er klaarblijkelijk helemaal niets mee. Namelijk in die gevallen, dat u geen krant ontving in uw Veluwse pension of waar dan ook. Als u mij vraagt of het allemaal zo ingewikkeld moet, moet ik u antwoor den tk weet het niet maar zo doen we het nu eenmaal en zo doen overigens alle dagbladen het. Een van de functionarissen van de afdeling vakantieadressen verzucht: „De meest voorkomende fout ls dat de mensen hun vakantieadres een dag van tevoren opgeven. Je begrijpt, dat het heel erg moeilijk is deze mensen hun krant nog op tijd na te zenden. Dat is een van de oorzaken van ver traging. Er is er nog een: de PTT. Niemand weet hóe goed of hoe slecht ■de postbedrijven in hot buitenland functioneren. Maar u en wij (ik be doel de vakantieadresafdeling) zijn er nu eenmaal van afhankelijk. Er zijn echter mensen die kennelijk menen, dat Het Rotterdam® Parool be zorgers heeft aan de Franse zuidkust of in het Eifelgebergte. Want wat doen sommige mensen als ze in hun buitenlandse vakantieoord de krant niet of maar een paar keer hebben ontvangen? Ze zeggen hun abonne ment op, menend aat de fout bij ons heeft gelegen. Zelf heb lk eens drie weken ver geefs naar Hat Rotterdams Parool uit gezien. Dat was ln Tsjechoslowakije. Bij controle bleek, dat alle HRP's wa ren verstuurd. Ze liggen waarschijn lijk nu nog ergens in een stoffige loods van een Tsjechische grenspost. Het laten versturen van de krant naar landen van het oostblok wordt overigens door de deskundigen ontra den. De ervaring heeft geleerd, dat ze niet aankomen. Ook in andere landen loopt niet alles zo vlot als wij zouden willen. Kranten komen niet aan, of alleen af en toe, kranten komen „on bestelbaar" terug enz." lk kom nog even terug op de folder, die de lezers van deze krant is toe gestuurd. Maak gebruik van de aan deze tokder gehechte antwoordkaart. U heef; dan de meeste kans opeen goede bezorging van uw krant op uw vakantieadres. Ten silotte: het zou natuurlijk onzin zijn te beweren, dart de mensen van hert vakantieadres bil ons nooit een fout maken. Natuurlijk well U ku fout maken. Natuurlijk well U kunt er echter van verzekerd zijn, dat er alles aan wordt gedaan om fouten te ver mijden en de voorkomen. Nogmaals; gebruik de antwoordkaart en doe bét tijdig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1