De Academische Raad verwerpt aanbevelingen rapport-Mar is OORZAAK VAN RAMP KOTTER ONDUIDELIJK i' m Vermist meisje na 4 dagen gevonden in duinen bij Overveen STUDENTEN 'BEZETTEN' ZAAL VOOR AANVANG VERGADERING Raad Scheepvaart veronderstelt gebrek stabiliteit bij SCH 225 NSR STELT NA DISCUSSIE BIJEENKOMST WERKGROEP IN ..-JMMHHRRRE ONTDEKT DOOR VADER EN ZOON MOOI UIT AMSTELVEEN Poes Freule Wttewaal van Stoetwegen commandeur Orde van Oranje Nassau Opposanten in BP weigeren royement twee Kamerleden te aanvaarden Jachthaven geopend in Made-Drimmelen pög. 4 - maandag 24-juni 1968 PROF. MR. AD. Belinfante en twee van de studenten die zaterdagmorgen de vergadering van de Academische Raad als toehoorder wilden bijwonen. (Van onze verslaggevers) UTRECHT, maandag De Academische Raad heeft za terdag op de in Utrecht gehouden plenaire vergadering met 25 tegen 9 stemmen en één stem blanco de aanbevelingen en conclusies van het rapport-Maris verworpen. In een na afloop der vergadering verstrekt communiqué zegt de raad, dat nader beraad moet plaatsvinden tegen de achtergrond van de vraag naar de doelstellingen van universiteit cn hoge school. Pas daarna zal het de raad mogelijk zijn het ge vraagde advies uit te brengen aan de minister. De vergadering vond plaats in het Utrechtse Academiegebouw. In een dependance van dit ge bouw hield de Nederlandse Stu denten Raad ongeveer gelijktijdig een discussie-bijeenkomst voor hoogleraren, stafleden en studen ten, waarop besloten werd een werkgroep in te stellen, die zich onder meer zal bezighouden met het voorbereiden van discussies op grote schaal binnen de facul teiten over de doelstellingen en de structuur van het wetenschap pelijk onderwijs. BBÊÊ Het beraad, zoals de Academische Raad dat ziet. zou moeten plaats heb ben in de afzonderlijke instellingen tussen vertegenwoordigers van cura toren, senaat, wetenschappelijke, tech nische en administratieve staven en op basis van de uitkomsten tenslot te ln de Raad zelf. Om deze gedach te nwiascllng te stimuleren, zal de Raad de tot nu toe voorbereide stuk ken openbaar maken. Toehoorders Op het ogenblik dat de zitting van de Raad in de senaatszetel zou begin nen, bevonden zich daar ongeveer dertig Amsterdamse studenten, voor het merendeel SVB-leden, die de sup poosten bij de ingang gewoon waren voorbijgelopen om de (niet openbare) zitting als toehoorder bil te wonen. Het plan tot deze „bezetting" was (avond opgekomen tijdens een vergadering van de Beweging Demo cratisering Universiteit die in de aula van de Universiteit van Amsterdam werd gehouden. De meeste leden van de Raad begaven zich naar een andere zaal. Pror, mr, A. D, Bellnfante, prorector van de Universiteit van Amsterdam en prof, mr. S. F. L. baron van Wijnbergen, secretaris von de Nijmeegse senaBt, bleven bij de studenten achter. Na enig overleg gaf de rector magnificus van de Utrechtse universiteit, prof. dr. A. C. de Vooijs de studenten toestem ming in de senaatszaal te blijven. Om streeks het middaguur gingen zij naar de dependance voor de NSR-bUecn» komst. Prof. Belinfante verklaarde later dat hij niet btj de studenten was ge bleven met de bedoelirug de RaadszM- tfcng te boycotten en evenmin uit soli dariteit mot de studenten. „Wij wilden alleen het risico «iet lopen dat er po litie zou komen en dat wU er niet bij waren", aldus de hoogleraar-. Na afloop van do vergadering der Academische Raad, spraken daar ook enkele leden van de Raad, Prof, dr. A. I. Diepenhorst, rector magnificus van de Economische Hogeschool te Rotter dam lichtte de door de Raad genomen besluiten toe. HU iel dat het niet uitbrengen van ad vie* aan de minister een voorlopig beiluit la: „De minister heeft er om gevraagd," aldus prof. Diepenhorst, „de Raad zal dua eens advies moeten uitbrengen." Over de vraag of de Academische Raad van plan Is zich zelf ln de huidige vorm op te heffen *el prof. Diepenhorst: „WU hebben geen zelfmoord neigingen." Tijdens de NSR-discussie bleek dat over een Academische Raad-nleuwe- De Academische Baad ter discussie aan beeld ran da NSR-bijeenkomst. Rechts zittend Eduard Bomhtff, voorzitter van de Nederlandse Studenten Raad. stijl verschillend wordt gedacht. Prof. dr. J. H, Dijkuis uit Utrecht was er voor de Raad „volkomen te negeren en de zaak verder uit dc universitei ten zelf op tc bouwen." Prof. Dijkhuis zei; „In al mU« jaren in diverse com missies van de Academische Raad, heb ik gemerkt dat er toch In het ge heel niets uitkomt." De Utrechtse hoogleraar deelde mee dat de senaat van de Utrechtse Uni versiteit zich vrijdagavond heeft uit gesproken voor een universitaire structuur waarbij een dagelijks be stuur verantwoording schuldig is aan een algemeen bestuur, waarin dan zo wel hoogleraren als stafleden en stu denten vertegenwoordigd zouden moeten zijn. SVB-oprichter Ton Regtien sprak zich uit tegen het ercHron van een nieuw universitair advies- en overleg orgaan op dit moment: „Nu er nog maar zo weinig hoogleraren en stu denten in de universitaire problema tiek geïnteresseerd zijn, zouden we met het tot stand brengen van een nieuwe Academische raad hoogstens een putsch plegen. Eerst zal er de ko mende maanden, misschien wel een half jaar op faculteitsniveau gediscus sieerd moeten worden." meende hij. Hij zei dit naar aanleiding van de zeven stellingen van het NSR-b es tuur die aan de vergadering waren voorge legd. Daarin werd onder meer gesteld dat een nieuwe Academische Raad zich allereerst zal moeten bezinnet» op dc doelstellingen van het onderwijs, vóór er een nieuwe bestuursvorm voor de universiteit wordt ontworpen; dat ln deze raad ook vertegenwoordigers van het hoger beroepsonderwijs moe ten worden opgenomen en dat de rsad-nieuwe-stijl dient te streven naar een optimale deelneming van alle betrokkenen aan de discussies over universitaire problemen. Prof. dr. J. Godefroy uit Tilburg waarschuwde voor een mogelijke spraakverwarring als gevolg daarvan. De wezenlijke oorzaak van de onrust onder de studenten ligt niet in de be stuursvorm ran de universiteit, of de Academische Raad, maar ln het on derwijs zelf, „In de samenleving be staat een groot aantal doelstellingen naast elkaar, waarbij steeds de uni versiteit een rol speelt," zei hij. „Er bestaat geen eenstemmigheid over de richting waarin de samenle ving 2ich moet ontwikkelen en als u de Academische Raad de hele plan ning van het onderwys in handen wilt geven, moet u wel weten dat u tegen spelers uit andere maatschappelijke groepen zult .krijgen," aldus prof, Go defroy. Aan de NSR-discussie werd verder deelgenomen door onder, anderen prof. dr. S. D. Fokkema van de Vrije Uni versiteit te Amsterdam en prof, dr. A. Th. L. Mertens, rector magnificus van de Nijmeegse Universiteit. Ook voer de prof, mr. G. E. Langemeijer, procu- van de Academische Raad, het woord. Oud-mlnlster van onderwijs, prof, dr. I. A. Diepenhorst, thans buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en kroonlid van de Academische Raad, was enige tijd bij de NSR-bijeenkomst aanwezig. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. - Het onderzoek van de Scheep vaartinspectie heeft geen zeker heid opgeleverd over de oorzaak van het vergaan van het vissers vaartuig „Willem Senior" SCH 225, dat op 8 december 1968 in de Noordzee bij Den Helder js ge zonken, waarbij de zes opvaren den omkwamen. De Raad voor de Scheepvaart ver onderstel uit zijn uitspraak dat de sta biliteit van de Scbeveningse motor- kotter <110,07 ton) van de firma ge broeders Korvtng te Scheventngen, te gering was. Enkele weken vóór de fa tale reis was de stabiliteit van de SCH 225 enigermate verbeterd door het aanbrengen van 4,5 ton ballast, maar ook toen konden de stabillteitselgen- schappen niet als voldoende worden aangemerkt, aldus de Raad. De SCH 225 is gekapseisd en spoe dig daarna gezonken. De bemannings leden schipper J, Hoèk, stuurman A. Hoek, motordrijver W. Korving, (zoon van een van de eigenaren), de matro zen P, Haasnoot en H. Pronk en de jongen M. Ginder zijn nooit gevonden, In de uitspraak van de raad, zijn enige mededelingen van de hoofdin specteur voor de scheepvaart opgeno men. „Na het vergaan van de KW 219 (in juli 1965) zijn voor de zustersche pen van dit schip, waaronder de SCH 225. maatregelen getroffen ter verbe tering van de stabiliteitseigenschap pen, nl. het aanbrengen van 7,8 ton ballast". De mede-eigenaar van de SCH 225, A. Korving, die het schip op de zitting kwalificeerde met: „goede hantering, goed zeewaardig, voldoende stabiel", had met toestemming slechts 4,5 ton ballast aangebracht. Intussen is volgens de hoofdinspec teur van de scheepvaart besloten dat vissersvaartuigen van minder dan 200 ton, waarvan de kiel is gelegd voor 28 mei 1965, op stabiliteitseigenschappen „doorgelicht" moeten worden. De SCH 225 werd in 1963 gebouwd. Ongeveer 675 schepen worden aan een rolproef of slingerproef onderworpen. Als die schepen niet aan de thans gestelde ei sen voldoen wordt 7,0 ton extra bal last onder het sohip aangebracht of worden topgewichten verwijderd. De Scheepvaartinspectie heeft de helft van dit aantal schepen „doorge licht." Als een schip na het 'aanbren gen van extra ballast nog niet aan de normen voldoet, wordt voorgeschre ven dat het schip moet worden ver lengd. DEN HAAG, maandag (ANP). De vice-voohzUter van de KVP en se cretaris van de federate van Katho lieke en Protestants-Christelijke Werkgevers verbonden, drs. H. A, M. Eisen, wordt directeur Gezondheids zorg aan het ministerie ven sociale za ken en volksgezondheid. Hij wordt belast met de leiding van een nieuw te vormen afdeling plan ning en onderzoek. Frlta Mooi (17) uit Amit«(v«on vond Marianne In do duinen bij Overveen, waar HIJ met rijn vader wandelde. (Vun een onzer verslaggeefsters) ZANDVOORT, ntaamlug. -Marianne Wijfje, het jnar oude meisje uit Zandvoort dat sinds vorige week woensdag werd vermist, is weer heelhuids thuis. Gistermorgen om negen uur werd ze hij Overveen gevonden door de 17-jarige Frits Mooi uit Amstelveen, die met zijn vader in de duinen wandelde om foto's te maken. Nadat vader en zoon Mooi het meisje hadden gevonden, hebben ze haar om beurten dragend <;aar de auto gebracht en vervolgens naar het politiebureau in Overveen gereden. Een buurman van de familie Wtffje werd gevraagd haar te identificeren om een eventuele teleur stelling voor haar ouders te voorkomen. In het tegenover het politie bureau liggende militaire hospitaal werd Marianne onderzocht. Ze was sterk vermagerd en dorstig, maar gezond. Volgens de huisarts van de familie Wijfje, die Marianne na haar thuis komst nog eens onderzocht, zou het meisje er ernstiger aan toe moeten zijn, na vjer dagen en nachten bulten, zonder eten of drinken. Het meisje zou naar zijn mening hoogstens an derhalve dag Jn de duinen z(Jn ge weest. „Ik hoorde Iets en Ik dacht eerst dat het een poes was," zo begint Frlis Moot zt)n verhaal. „Toen hoorde lk dat er mUuuui" werd geroepen en we Ufa run zoeken. Ik herinnerde me de berichten over het verdwenen meisje wel, moor te leek me wat oud, Xk wist haar naam niet meer en ze reageerde niet, toen we vroegen hoe ze heette." Het meisje zat in het struikgewas tussen de brandnetels en zo had een stokje in de hand, „Daar zat ze dood- nerveuB mee te spelen. Ze trilde ont zettend. Toon we hoar optilden, begon ze te praten- Ze zei dat ze binnenkort naar school zou gaan en had het steeds over water, Toen we weer vroegen hoe ze heette, zei ze Zusje. Toen vroeg ze naar Steefje," Steef je is het 4-jarig broertje van Marianne. Hij zat glstermiddüg thuis, waar bloemen, fruitmanden en allerlei cadeautjes voor zijn zusje werden binnengedragen en waar steeds weer andere onbekende mensen binnen kwamen van kranten en televisie. Een 5-Jarig meisje uit de buurt, Elleke, gaf een nlouw jurkje aan de moeder van Marianne en zei met een blij gericht: ,Ze is levend." Dankbaar De 28-jarlge mevrouw J. WUfje- Vcrguast «el steeds weer hoe dank baar ie was voor alle hulp uit de buurt. „Ik voelde me extra flink. Ik bleef steeds hopen, tolang se niet ge vonden was. Al was Ik wel et* bang dat se haar «ouden brengen terwijl se niet meer leefde". In de hulskamer werd druk gepraat over de verdwijning van Marianne. Hoe is het mogelijk dat ze vier dagen en vier nachten alleen in de duinen is geweest „Misschien heeft iemand haar daar neergezet," zei een van de buurtgenoten Over een zedendelict werd gesproken, maar mevrouw Wijf je zei: „Nou, ik weet het «lét, maar Marjanneke is terug, ze ia goed ge zond, daar ben ik ontzettend blij mee," Voor adjudant F. M, Broekhus, hoofd van de Zandvoortio recherche die samen met da korpschef Van Ma rls het onderzoek leidt, Is de zaak nog niet helemaal afgelopen. „Het Speur werk is voorbij, maar we willen nu nog weten hoe ze is gedwaald, wöar ze heeft gezeten. De plek waar ze is aangetroffen ligt naar schatting drie km van haar huis, in rechle lijn Wel te verstaan, dus ze heeft veel meer moeten lopen." Geea letsel Marianne, die een rood rokje en een rood nylon truitje aan had werd ge vonden met blote voetjes. Ook haar onderbroekje hAd ze niet meer a&n. „We hebben dot rode broekje en haar kooien en schoentjes op enkele meters afstand gevonden", aldus de heer Broekhus. „We denken niet dat er van een sedcnmisdrUf sprake ls, omdat ze na ondersoek geen enkel letsel bleek te hebben. We vermoeden dat het kind self die kleren heeft uitgetrok ken." Op de dag van de vermissing zijn onder leiding van de heer Broekhus 200 man beroeps- en reservepolitie en burgers naar Marianne op zoek ge weest, donderdag werden militairen ingeschakeld. Ook zijn helikopters in gezet. „Een van de twee helicopters moet wél over de plek gevlogen zijn", aldus de heer Broekhus. Vlak bij de plaats waar Marianne werd gevonden lag een duinmeer", zegt de Vader van Frits, de heer O, J- Mool. „Het is maar goed dat het kind wa"er."Xt Sr nZugJS"- 08 hser Mo°' m8t Marianne op de arm. De foto werd gemaakt doorzijn zoon den". Frits, die het meisje aantrof in het struikgewas. Op de tweede en Igatste dag van het jubileumcongres ter gelegen heid van het 60-jarig bestaan van de Christelijk-Historische Unie kreeg jonkvrcuwe mr. C. W. U. Wttewaal van Stoetwegen, waar nemend voorzitter van de Tweede Kamerfractie, van de minister van binnenlandse zaken, mr. H, K, J. Beernink, zaterdag de versierse len van Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De vier opposanten uit de zevenman* fractie vui de Boeren PartÜ 'in de Tweed© Kamer hebben besloten de schorsing van deheren mr. H. C, S. M. Kronenburg eni J. van de Brake als lid van de BP. niet te aanvaarden. De vier zullen hun kamerzetels niet af staan. ZU sullen dinsdag een verkla ring ln de Kamer afleggen. Het Tweede-KamerLid E, J. Harm- sen zei gisteravond niet meer te gelo ven dat er nog overleg zou worden gepleegd in de fractie. De Tweede Kamerleden E. J. Harmsen, J. van de Brake, W, M. van Hareelaar en mr. H. C. J. M; Kronen- burg waren zaterdagmiddag in Hoen- derlo bijeen om de daags tevoren ge nomen beslissing van het hoofdbe stuur te bespreken, Zij kwamen tot tje conclusie de handelingen „van dit be stuur" niet te erkennen. De meerderheid vsn het total? hoofdbestuur is, volgens de vier BP- kamerleden, togen de door het hoofd bestuur genomen besluiten, Dat zou apodaai gelden voor de beatmrsteden van de provincies Friesland, IJesel- meerpoldeng, Overijssel, Limburg en een gedeelte van Zuid-Holland, teza men minstens zeven stemmen. De vier kamerleden van de SP zijn van mandag, dat er geen scheuringin hun party is ontstaan. Zij zien daarom geen enkele aanleiding om hun zeiels ter beschikking te stellen. „Als de heer Koekoek wel een soheuring riet, moet hij zelf zijn 'zetel alailüs heer Hermeen. „We willeh geen nieuwe partij, maar ook geen persooneparty, we eisen op korte termijn eer» leeLerTvergnderlns. De Ier- den zullen uitspraak moeten doen." MADE-Dit IMMELEN, maandag (ANP) Zaterdagmiddag heeft de •taatssecretaris van cultuur, recreatie en maatMhappelUk werk, mr. A, J. van de* Poel, de Jachthaven in Ma- dè-Drlmmelen geopend. De Jachtha ven biedt plaat* »an 1200 Jachten en li de grootste van West-Europa. Na de opening werd een rondvaart gemaakt, waarbij het admiMalzeUen werd gadegeslagen, dat werd afgeno- men door primes Beatrix enprins - Clgus met prins Willem-Alexander. Duizenden belangstellenden stonden op de kade van de haven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1