Verkorting tijdsduur tussen oproep en aankomst ambulance Anderhalf jaar geëist wegens juwelendiefstal Jeugdland: mooi maar duur RINUS ISRAËL ONTVING DE PAROOL-BEKER Vijftig jaren van Gorp ROTTERDAM RIJNMOND CENTRAAL ALARMNUMMER VOOR ONGEVALLEN ~«w Piet de Groot naar Fortuna Negen maanden geëist voor vervalsing van loonstaten T entoonstelling eindexamenwerk academie Kosten kort geding Uitslagen Stibekavo Mini-zangkoor moet groter Speeltrein *0512> 1. fclisse Eis tien maanden tegen los werkman voor inbraken psg. 4 - woensdag 26 juni 1968 (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Een centraal alarmnummer, een verkorting van de tijdsduur tus sen oproep na een ongeval en de aankomst van een ambulance-au to, een regeling bij rampen in het hele Rijnmondgebied, Dat zijn enkele belangrijke punten uit een nieuwe regeling voor de hulpver lening bij ongevallen en het zie- kenvervoer, die Rijnmond voor staat, Om de regeling uit te voe ren is medewerking nodig van de gemeenten, maar vooral van Rot terdam. „Een enquete heeft In het berin van I960 uitgewezen, dat de hulpverlening hU angevallen on het ziekenvervoer In het Rijnmondgebied niet overal goed 1» geregeld. In overleg met de bestu ren van de 23 Rlfiunondgemeentcn werd in de romer van dat jaar beslo ten de coördinatie van deze zaak In handen te leggen van het pas In leven geroepen openbaar lichaam Rijnmond. Een werkgroep onder leiding van RIjnmond -geeommtttecndc mi', H. B. Engelsman heeflt vervolgens rudm an derhalf jaar gewtuHeerd op de vraag of hen van belanw was om gememsehap- pelifke voonslcndnyen in te voeren on zo ja, welke. Op grond van het rapport van de werkgroep heeft de Raad van R(jn- mond besloten om een centraal alarm nummer in te «tellen, dat ronder kengetal in het hele Rijnmondge bied kan worden gebruikt. Tevens werd besloten om de gemeentebestu ren te adviseren om res districten te vormen, elk met een dlstrtetspost, die men vla het centrale alarmnummer kan bereiken, De dlitrtetepoflten moeten komen tc Krimpen aan den IJssc], tc Ridder kerk, te Rotterdam, tc Schiedam, te Spjjkenlsae on to Vlaardingcn. Naar het oordeel van do Raad van Rijn mond moeten de dlstrloisposton ko men to staan onder leiding vnn een als dienstdoend arts aan de post verbon den medicus en niet een Incidenteel. bU een bepaald ongeval tc hulp geroe pen arts. Tussen elke dletrictspost en de me disch leider zal een semafoonvorblti ding tot stand moeten komen. Tussen elke dlstrfetspost en de onder die post ressorterende ambulances moet een mobilofoonverbinding komen, Er zal worden onderzocht of inschakeling van bedrijlgambulancc-auto's mogelijk ls. Tevens wordt gestreefd naar het opstellen van minimumeisen, wanrnon een ambulance moet voldoen. In het Rijnmondgebied 2tJn thans ambulances te Brielle, lielievoetalufs, Krimpen aan den lisse], Ooitvoorne, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam. Spljkenlsse, Vierpoldcrs en Vlaardlngcn. Het tijdsverloop tus«en de oproep en de aankomst van een ambulance loopt than« nogal ver uit een, nl. van 3 lot 30 minuten. Er zijn tn het gehele gebied 46 am bulance-auto's beschikbaar, waarvan 42 speciale ziekenauto's cn drie auto busjes met speciale voorzieningen. De uitrusting van dc auto's voldoet in Vrijwel geen enkele gemeente ten vol te aan de etsen. Een wervel plank is niet aanwezig in de ambulances te Oostvoorne, Vierpoldcrs, cn Vlaarclin- gen. Een beademingsapparaat is niet aanwezig in tie auto's te Oostvoome, Rozenburg, Spijkcninse en Vierpol dcrs. Een brand la ken ontbreekt in die tc HelJcvoetsluis, Krimpen aan den Unset, Oostvoorne, Spljkeninse en Vierpoldcrs, In de meeste in particu lier beheer zijnde ambulances bevjndt zich geen mobilofoonlnstullatle. In Rotterdam, Schiedam en Vla ar- dingen is een gemeentelijke ambulan cedienst. In de gemeenten Rozenburg, Oostvoorne cn Spijkenlsce heeft de gemeente als subsidieverlener enige controle op de goede staat van de am bulances, De werkgroep heeft onderzocht of het wenselijk was om alle ambulance» in het gehele Rijnmondgebied vanuit één centraal punt te laten opereren, Antwerpen heeft een dergelijk alarm- centrum. Men heeft gekozen voor de dis trie te ge wijze Indeling: om conflicten met medici ten plattelands te vermij den. De door de grote geneeskundige diensten gevolgde praktijk om het af' voeren van oorlogsslaohtoffers geheel toe tc vertrouwen aan speciaal in de oerste spoedeisende behandeling van ongevalsslaohtoffers geschoolde ver plegers wordt op het platteland als minder Juist afgewezen. In het geval van rampen (calami teiten) zal de distrlclspost to Rotter dam, hel gebouw van de GG en GD, als centrale post worden ingeschakeld. Rijnmond zal een beroep doen op het gemeentebestuur van Rotterdam om voor het Inrichten van deze post tech nische en administratieve bijstand te verlenen. Rijnmond stelt zich voor, dat deze centrale post In het geval van Rijn mond-rampen ondar leiding staat van de directeur van de Rotterdamse GG en GD. De adjunct-directeur van de GG en GD te Rotterdam krijgt dan de leiding van de ter plaatse ingerichte mobiele-commandopost. Hij stolt zich daarbij onder het gezag vnn de direc teur van de plaatselijke GG en GD of, als de gemeente in het rampgebied zo'n dionst niet heeft, onder hot gezag van de burgemeester. A i Een soortgelijke regeling bestaat Ambulance-auto reeds voor net Botlek-Europoortge- bied. Dc Rotterdamse GG en GD 5e- De werkgroep-B ageisms n heeft zich niet definitief uitgesproken over dc wUze v»n exploitatie van ambulance- auto's In het Ktynmondgebied. De voorkeur die do provinciale raad voor de Volksgezondheid In Zuid-Holland in 1064 beeft laten blijken voor de ex ploitatie door een gemeente of groep van gemeenten boven particuliere ex ploitatie, ondersohrljven niet alle le den van de werkgroep. Als cis wordt wel gesteld, dat een ambulance binnen 13 minuten na op roep ter plaatse vnn het ongeval is. Om deskundige hulp tijdens een transport mogelijk, te maken zou de bijrijder" in hot bezit moeten zijn ven het diploma ziekenverpleging A en B. Een geldig EHBO-diploma (het di ploma verstrijkt na 2 jaar!) acht de werkgroep een minimum-vereiste. Voor snelle afhandeling is het nodig, dat de ambulance bh het ziekenhuis een zolfde brancard terugkrijgt, als die waarop hij een patiënt aflevert. Het wachten van de ambulance bij hot ziekenhuis zou de paraatheid van het ambulancevervoer in gevaar brengen en dat moet dus achterwege blijven. (ADVERTENTIE; schikt over een speciale rampenwa gen, die als commandopost ls Inge richt. Naast allerlei extra-materiaal voor de hulpverlening behoren vier portofoons cn een mobilofoon tot de standaarduitrusting van deze wagen. Oneconomisch De nieuwe Rijnmond-regeling zal ertoe leiden, dat voor het gehele Rijn mondgebied een snel en slagvaardig optreden mogelijk ia. zo verwacht de werkgroep. Daar slaat tegenover de mening van de afdeling Voorne en Pulten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde, oie een dag en nacht bemande districts- post niet bijster economisch acht, „Per jaar vindt op Voorne-Putten ongeveer 1000 maal ambulancevervoer plaats, dat ls nog geen driemaal per dag ge middeld. Bij spoedeisende gevallen is altijd wel één van de vijf aanwezige ambulances beschikbaar," aldus de afdeling Voome en Putten. Verfijning Rozen! Nu binnen ieders bereik. Een feestelijke bloem. Om uzelf en anderen mee te verrassen. Vooral nu ze zó gevarieerd voorhanden zijn. Bloemen brengen sfeer! ROTTERDAM, woensdag. De vandaag 28 jaar geworden Piet de Groot, die vroeger voor Hermes DVS, Sparta cn de Pittsburgh Phantoms heeft gespeeld, 2al het volgende sei zoen voor Fortuna Vlaardingen uitko men. De ex-Xerxaan Ger dc Winkel, dte vorig seizoen onder contract stond bij Cambuur, is lid geworden van Neptu- nus. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woetudag. De Officier van Juaitle bU de Rotterdam se rechtbank mr. W. D. Meeter. el»4e tegen de 38-jarlge Van O, gtatermld- dag een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek van voorlopige hechtenis, waarvan drie voorwaarde lijk met een proeftijd van drie Jaar, wegens het vervalsen van loonstaten Van O. had bij een expeditiebedrijf In Hoek van Holland de zorg uver de boeking van ingehouden sociale las ten, loonbelasting en overwerkuren. In 1986 en 1B67 vervalste hij meerde re malen de originelen van de staten; de afschriften gaven wel een juist beeld weer. Hij stak hierbij een to taalbedrag van 10 tot 12.000 gulden in eigen zak. Al het geld ls opgegaan In de huidhouding. Als reden voor de vervalsingen gaf Van O. op, dat hij erg met spanningen leefde. Hij kon het moejlij k aanzien, dat hij met zijn opleiding veel minder verdiende dan b.v. havenarbeiders, Mr, Meeter geloofde niet, dat Van O. voor een tweede maal in zijn leven voor de rechtbank zou moeten ve- schijnen. HIJ eiste, naast de gevange nisstraf terugbetaling van ae S2.ÖOO gulden, althans zoveel, waarmee de benadeelde vennootschap genoegen neemt. De raadsvrouwe van Van O, me vrouw C. J, Welle DonkerVisser be pleitte de uiterste clementie voor haar cliënt. Zij vroeg een voor een groot deel voorwaardelijke straf. De rechtbank, onder presidentschap van mr. A. R. Jolles zal a.s. vrildag- ochtend om half tien uijtspraak doen. (Van een onzer versiaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. De Officier van Justitie bij de Rotter damse rechtbank, mr, J. M. van Leeuwen, eiste gisteren een gevange nisstraf van een jaar en zes maanden met aftrek van voorlopige hechtenis tegen de 24-jarige koppelbaas H. L. wegens diefstal met braak van gouden ringen, horloges, kettingen en andere sieraden met een totale inkoopprijs van 40.000 gulden. Tegen d« 25-Jarige C. J. van der P., die de sieraden bewaard had, eiste mr. Van leeuwen een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk met een proeftyd van drie jaar. Tegen de 24-jarige F. van E„ die als heler zou hebben opge treden, eiste hy een gevangenisstraf van wn Jaar en drie maanden met af trek. In de nacht van 14 maart J.l. «torod L. voor de etalage van de j-uweloere zaak Van Schuiten aan de Beyerlanö- selaan te kijken. Hij zag toen dat een kelderraam openstond, hij schroefde de tralies die voor het raam zaten los, en klom naar binnen. Daar kon hij zijn slag slaan: in een nylon bood schappentas nam hij de grote hoeveel heid sieraden mee naar zijn vriend Van -der P, De bui* ward zolang bij Van der P. neergelegd; twee dagen later brachten L, en Van der P.r zonder dat de laat ste het wist, samen met een derde, S., alles in een tas naar het woonwagen kamp IJaselmonde. F. van E, kreeg daar de sieraden, de drie bezoekers namen de lege tas weer mee naar huis. Van E, moest 500 gul den op voorhand gaven. Later zou hij nog 24,500 gulden aan L. betalen. Gp de zitting twijfelde L, aan de Identiteit van Van E. Van E. ontkende iets van de heling van de sieraden te weten, De twee andere getuigen Van der P. en S,, herkenden Va-n E. wel ala de man aan wie zij de sieraden gaven. De verdediger van Van E,, mr, C. L. J, van Wereoh, stelde soherpe vragen aan de getuigen, omdat hij dachit dat de drie vrienden hadden af gesproken Van E. t» beschuldigen. „Drie getuigen hebben onder ede verklaard Van E. te herkennen. Zij kunnen de waarheid niet spreken. Het bewijs hoeft niet altijd door de waar heid geleverd te worden; het kan ook, zoals in dit geval door de waarschijn lijkheid gevormd worden," zei mr. Van Leeuwen. Mr. V«n Wersch achtte het bewijs niet overtuigend, omdat hij alle getui gen onbetrouwbaar vond. Hij vroeg aan da rechtbank onder president schap van mr. A, R. Jolles, het onder zoek in deze .zaak te heropenen. Tegen twee helers van een deel van de partij, de 21-jarige C. H. J, de K. en de 25-jartge H. H. E. B. werd elk een boete van 79 gulden of vijf dagen hechtenis cn een maand voorwaarde lijke gevangenisstraf met een proeftijd van tiwee jaar geëist. De rechtbank doet a.s, vrijdag om half tien uitspraak. Autobedrijf jubileerde (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Een van de grootste autobedrijven In ons land, dat van de firma Van Gorp, dat uit negen naamloze vennootschappen bestaat en binnenkort de 17e vestiging in gebruik zal nemen, bestond dinsdag een halve eeuw. Dat feit werd op feestelijke wijze herdacht. Allereerst door de ingebruikneming van een zeer modern ingerichte afdeling voor ver koop en onderhond van personenwa gens, die een oppervlakte beslaat van drie duizend vierkante meter. Een teststraat, waaraan aan weerazUden de nieuwste apparatuur staat opge steld, kan de trots van de jubilerende firma genoemd worden. In 1918 begon de stichter van het bedrijf een rijwielzaak aan de Hille- dijk, drie jaar later schonk hij ook aandacht aan motorrijwielen en in 1923 werd met de verkoop van auto mobielen begonnen. In 1940 werden vier zoona, die thans nog de leiding in handen hebben, in het bedrijf opgeno men. Op verschillende plaatsen in de stad kwamen steunpunten, totdat nu tien jaar geleden het enorme bedrijf aan de Soerweg op het vroegere vlieg veld "Waalhaven in Rotterdam-Zuid in gebruik genomen kon worden. De president-commissaris, prof, drs, J. Brands schetste dinsdag in een feestelijke bijeenkomst de ontwikke ling van de autobedrijven van Gorp en overhandigde aan drie van de vier zoons, Jacques, Jean en Wout van Gorp de gouden ere-penning, die de Ned. Maatschappij voor Handel en Nijverheid beschikbaar stelde voor meer dan 40 jaren dienst. De echtge noten werden met een fraai geschenk vereerd. Een rondgang door de gebou wen en een feestavond voor het per soneel vormden de volgende program mapunten, terwijl voor belangstellen den een automobielshow werd inge richt, die tot en met zaterdag dagelijks geopend is. Het nieuwe gebouw ls naar de plan nen van het architectenbureau Van der Heijden en Moerman gebouwd door de firma H. Troost te Rotterdam (Pernis). NAMENS de directie van Het Rotterdams Parool reikt de heer G. Verschoor de Parool-beker 1967/'68 uit aan Rinus Israël, Mevrouw Israël is hiervan getuige. (Van oiwe sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Rinus Israël, de 26-jarige centrale verdediger van Feijenoord en het Nederlands elftal, is gisteravond voor de eerste keer ïn zijn voetballoopbaan onderscheiden. Tijdens een gezellig samenzijn in café restaurant Het Witte Paard overhan digde de heer G. Verschoor hem namens de directie van Het Rotter dams Parool de fraai verzilverde Parool-beker, die de Feijen- oorder in ontvangst mocht nemen ais beste voetballer in ons rayon van het seizoen 1967/68. Rinus Israë ls de vierde speler en de tweede Feijenoorder, die op de eer ste plaats In ons voetballersklassement beslag heeft weten te leggen. Zijn voorgangers waren zijn clubgenoot Eddy Pleters Graafland, Lazar Rado- vie (toen Xerxes) en Hans E(jken- broek (Sparta). Het afgelopen seizoen heeft er lange tijd onzekerheid geheerst omtrent de uitemdelijkje triomfator. Ove Kindvall was het seizoen zeer sterk begonnen cn vele weken zag het er naar uit dat de Zweed hoge ogen zou gooien. Door een inzinking werd Kindvall eeh'er ver teruggeworpen. Jan van Beveren, de nationale doelman van Sparta, nam de eerste plaats over. Maar na zestien speelwéken kwam Rinus Israël sterk opzetten en hij verdrong de Spartaan van de bovenste plaats. Het wend vervolgens een hiizonder spannende race tussen Israël, Van Be- veren en ook Bddy TreytéL, Om beitr- - tan namen ze de kop over, totdat Ri nus Israël vijf weken voor afloop van de competitie zich nogmaals bovenaan de ranglijst plaatste. On danks verwoede aanvallen van zi|n tegenstanders stond hij deze niet meer af, ROTTERDAM, woensdag, Het eindexamenwerk van de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten zal ook dit jaar voor iedere belangstellen de te bezichtigen zijn Ln het gebouw van dc academie aan de G. J. de Jonghweg 4 en ln de dependance op het aangrenzende Academieplein 2. De expositie is geopend van maandag tot en met vrijdag dagelijks van 9.00- 17.00 uur en zaterdag vaan 0.00-12.30 uur. De openbare uitreiking van de getuigschriften vindt plaats op vrij dagavond 28 juni te 20.00 uur in het Piccolotheater. ROTTERDAM, woensdag. Hz hoofdbesiuur van de Ned. Ver. !o: Be scherming van Dieren en dc Vlaar- dingse afdeling van deze vereniging moeten elk hun eigen kosten betalen van het kort geding waarin gisteren uitspraak werd gedaan. Wij schreven niet onjuist maar onvolledig, dat par tijen de kosten samen -moeten betalen Met deze regeling: brengt Rijnmond een verfijning aan ln een nog ln voor bereiding lijnde landelUke regeling voor het am bul an oever voer van ge wonden. Het is de bedoeling, dat het RUnmondbcstuur te zijner tyd als één landciyk district tal worden be Bchouwd. Rijnmond zal nis landciyk district rijkssubsidie krijgen. Daar komt bij, dat bij de provincie een subsidierege ling in voorbereiding is ten behoeve van het ambulancevervoer ter grootte van maximaal IS percent van de kos ten, op voorwaarde dat de hulpverle ning fn dlstrictsverband plaats heeft. ROTTERDAM, woensdag. Da uitdagen van de voor de Sbibokavo geopeeide voet balwedstrijden lulden; Je klasse afd. A. Hannostuw—SMF 15. VOT—THB 1—J, TOP—Supervise 0—7 (TOP dear.), Supra SUrs-lCIR 8-0, TT" —Hereof# 3—0. ie klasse Afd. B. Bcrsj Bu«m.~Holland Eleo. 4—1. Hanno—CSSM 1—4, PlibrlcoMahero 0—3 R8MNeUirti O2. 2e kUw« Aid. A. LandsmeerJioogc- boom 3—4. Gutf—MRR 2—3, SchaKels>— HudlX en Veder 2B. Piel Smit—Nntioiiale 2—14. VDK~Nem»g l-l. 2c klasse AM. B. Batenburg—ReBuBo 6—0, AAt.—Burgcrson 4—1, SVDCReyem 3—2, MAAS—Blij cf. Sport 43. 2e klasse Aid. C. DOC—NTI 2 —4. VanudonStad R'dam 52, Telecom— PVO 3—fi. 3e kliise Afd A. CG—AVSR U—l, Spotero—Framsswart 0—5, AIR—DRB 2—3, SvR—Intersmii 1—3. 3e klasse afd. B. CCC—Hcyaeem 2—3. Ericwon—Eekro 51, SHV—PKZ 1—3. VKS—SCA-RET 3—2. 3e klnjae Afd. C. Diveko—PvW 4—1, Aarle Boy»—Kaveka 2-6. Notrabut^-OWV 2—2, VDS—SVW64 3—0, 3e klajte Afd. D. M. en P.—Van Melle 3—3, Geo»—Movl 3— 2, Mnas- boulev.—NSR 3—3 Vuloaan—Sotaro 7—2, WH—SVZ'64 3—3. 3e klauiie afd. E. Hecla- Ravero 1—6. 3e klasse Afd, F, EVNS Slahuro 1-3, VVJ— SMR Jt-1, W&V—Vic tor 4—0, Je klasse afd. G. MBCSIEA 6—2. Boek&Plaat-GKM 1—3, Jeugdland 1968 begint zaterdag aanstaande. Dat wil zeggen; dan wordt de grote speel» en werk plaats voor de Rotterdamse jeugd officieel geopend. De kinderen zijn welkom op 1 juli. Jeugdland blijft tot en met vrijdag 20 juü. Er zijn dit jaar acht verschillende handenarbeidsfandj. In totaal zijn er meer dan vijftig mogelijkheden voor de kinderen om bezig te zijn. Wie moe is van het spelen kan uitrusten tijdens voorstellingen in het poppentheater, de filmzaal of de bibliotheek. Vorig janr trok Jeugdland 48.000 bezoekers, Het waren er minder dan ln I960. Dat kwam door het mooie weer. Op regenachtige dagen komen de meeste kinderen, zo heeft de erva ring geleerd. De toegangsprijs bedraagt een gul den per keer. Een knipkaart voor v(jf bezoeken kost vier gulden. Op de con- sumptlekanrten, die een gulden kos ten, worden negen vaste en vloeibare tractatie6 verstrekt. Vetten Jeugdland nleia dan poöds. Alleen dit; wordt Jeugdland voor een aantal ouders co laJigzamerhand niet onbetaalbaar? Een gulden per becoefc jSrOfifr/CS per kind oeel. En het blitft niet bü een gulden, want cr moet natuurlek ook een consumptiefcaart toorden ge kocht. .Stel; er c(;« in een gerit; drie kinderen. Een bezoek aan Jeugdland komt de ouderj op drie gulden plus drie gulden (voor de cotwumptiekaar- ten) is ces gulden. En daar komen dan nog b V de kosten voor het openbaar vervoerEen uitstapje naar Jeugdland tnorcit op die manier iets om eeus een (misschien twee) keer tc doen. Jeugd land is juist bedoeld voor kinderen uit „Het wil met het ziekenhuiskoortje ASAF maar niet vlotten," schrtj/t mij de secretaris van deze gemengde zang vereniging, die In 1948 werd opge richt. Of Ik een „SOS" In deze rubriek u>U n/drukke«. Dat kan. Wat ls het geval? Het koortje blijft maar klein, een mini-koortje. Het is haast niet meer mogelijk in zieken huizen te blijven optreden. Er is maar een oplossing: er moeten zangers en zangeressen komen. Als dit niet ge beurt, houdt ASAF op te bestaan. „Kun je nog zingenga dan eens luisteren op een donderdagavond in gebouw „De Putse Poort" aan de Zwederstraat, tussen 20.00 en 22,00 uur. Dan repeteert het koor. Het secretariaat van ASAF is ge vestigd bij de heer B. v. d. Bie, Kame- liastraat 50, Rotterdam-25. -- m. grote gezinnen. Zinvolle vrijetijdsbe steding voor het grote stadskind, heet dat. Dat ts het inderdaad. ATaar het gaat zo zoetjesaan wel op een luxe l(jken; alleen voor kinderen von beter gesitueerden;. DE gemeente tril een proef gaan nemen met het gratis beschikbaar stellen van klapstoeltjes als het Schouwburgplein klaar is. Het pu bliek zal, stoeltje onder de an», over het plein kunnen wandelen en dan hierdan daar gaan zitten. Men hoeft dan niet steeds gebruik te maken van de vaste banken, die nogal hard zijn. Gestart wordt met vijftig stoeltjes. Er zullen er meer komen als de proef succes heeft. Voorlopig gaat het erom om er achter te komen of deze dienst verlening ztn heeft. Als er stoeltjes wegraken of beschadigd worden zal alsnog ivoraen overwogen een huur prijs in te voeren. In ,het kader van de speel- goedweek 1968, die van 22 tot en met 28 juni wordt gehou den, rijat een speciale „speeltrein" door ons land. Donderdag ar riveert de trein in Rotterdam op het centraal station. Aan komst 9.30 uur, Er zal speel goed worden uitgereikt aan geestelijke ge handicapte kinderen die ln dagverblijven verblij ven en aan kinderen uit woonwagen kampen. Een tentoonstelling van 75 artikelen, elders in de trein ingericht, 2al een indruk geven van het goede speelgoed, zoals dat in de handel ver- krijgbaar is. „Spelende kinderen zul- len in een afzonderlijke wagon in de trein aanwezig ?ijn. Voor de toegang tot deze extra trein zijn speciale plaatsbewijzen gedrukt. SPEELGOEDWEEK 190 S Galdlg'ln <ft EXTRA "4 TREIN «n ala "PERRONKAART voor da stopstatiors van i* SPt£LGO£0TRÉM-UÏ6a 24 t/m T'1 juni OP de Coolsingel aan de kant van het Beursplein is de gemeen te begonnen met het plaatsen van hekken. Oorzaak: de over- steekchaos op de steeds drukker wordende boulevard. De voetgan ger heeft nu eenmaal de inge roeste gewoonte oe kortste weg te nemen. Zebrapaden gebruilrt hij bij voorkeur alleen als hij die op z'n weg tegenkomt Van de riante voetgangerstunnel bij de Bijenkorf wordt weinig gebruik gemaakt en toch ligt deze aan trekkelijke verbinding precies op de plaats waar de meeste Rotter dammers oversteken, tussen de winkelcentra Lijnbaan en Hoog straat. De houten hekken moeten het wilde voetgangersvolk dwin gen gebruik te maken van de voetgangerstunnel en de zebra paden. Daar is veel voor te zeg gen. Maar... moet dat met hou ten hekken? Het aanzien van de Coolsingel gaat er bepaald niet op vooruit. Waarom nu niet van die aardige ijzeren paaltjes met kettingen er tussen. De spanning die er geheerst heeft, komt ook tot uiting in de eindrang- ljst, want Israels voorsprong op num mer twee, Treytel, bedraagt slechts één pun»t. Jan van Be veren werd der de cn Hans Eljkenihroek en Ton Ruts delen de viende en vijfde plaats. Israël, die het vorige seizoen door een schorsing niet verder dan de ze- vemlienide plaats was gekomen, heeft het afgelopen seizoen bijzonder con stant gespeeld. Zijn spel werd slechte driemaal met een zes gewaardeeerd; veertien maai kenden onze lezers en sportredactie h©m een zeven toe en vijftien maal een aoht. In een wed strijd tegen FC Twente speelde Israël zelfs zo göed, dat hij een negen kreeg. Van de 44 competitiewedstrijden heeft de Feljenooreter er slechte een gemist. Aangezien dit door ziekte kwam is dit voor zijn gemiddelde (7.42) niet van invloed geweest. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag „Voor elke inbraak eis ik een maand gevan genisstraf, Dat worden tien maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftyd van drie jaar." Dit sei de of ficier van Justitie by de Rotterdamse rech'bank, mr. W. D. Meeter gister middag in lijn requisitoir tegen de 24-jarige losiverkman J. V. Nauwelijks drie weken na zün ont slag uit de gevangenis, op 2 maart van dit jaar, werd V. weer gearresteerd. Hij werd verdacht van het plegen van zeven Inbraken, waarvan de Officier van justitie hem slechts drie ten laste had gelegd. Alle inbraken, waren op dezelfde manier gepleegd: door ver breking van een bovenlicht in win kels. De buit van de drie ten laste gelegde Inbraken, aan de Putsebocht, de As terstraat en de Lange Hilleweg, be droeg volgens de verdachte ongeveer 550 gulden. Mr. Meeter gaf V. het advies, weer net als vroeger te gaan varen, aange zien V. in die tijd geen moeilijkheden had gehad. Hij besloot zijn requisitoir met ae woorden „behouden vaart dan maar," De rechtbank, onder presidentschap van mr. A. R. Jolles, zal a.s. vrijdag om half tien uitspraak doen. Een dezer dagen z(jn door A. Vuyk en Zonen's scheepswerven N-*- te Capelle a. d. LJssel aan de Délte* combinatie v.o.f. te HeUevoetslu^ overgedragen; hydraulische patem onderlossers, genaamd: --„Putten" en „Flakkee". Met deze 2 nieuwe onderkBsers heeft dè Deltacombinatie,thans de be schikking gekregen over in totaal 4 van deze hydraulische patent onder- lossers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1