or tuna verloor ook van eendam OPSTEKEN! j4j ROTTERDAMS DAGBOEK ■f Triumph r Redenen om zondag thuis te blijven f: I Rijk verlicht lasten Rij nmond-gemeenten ROTTERDA/VU RIJNMOND GRONINGERS NAAR EERSTE DIVISIE R'darnse huisvrouw demonstreert in Den Haag voor Biafra Streekplan IJsselmonde vastgesteld Vakantieregeling bakkerij bedrij ven Prioriteit voor Zoonise tunnel Twee nieuwe Jeden Rijnniondraad ^"'}S x Ben nieuwe sigaret met een nieuwe smaak, t1 Roxy Special sigaretten,stuk voor stuk van. ongekend kaliber. In knalgoed pakje f 1.50. VAART ACHTER PIJPLEIDING ROTTERDAM- ANTWERPEN Reconstructie van kruispunt Molen laan -Grindweg Films over interne moeilijkheden VS Rotterdam Geen familie MEA-federatie opgericht Woningzoekenden naar ander adres peg. 4 - donderdag 27 juni 1966 Maup Martens, de linksbinnen van Fortuna Vlaardmgen, in duel met de jeudige doelman van Veendam, Drenth. (ADVERTENTIE) .international Triumph jolly glrf set van witte kant metbleue bloem* motiefjes: jeugdig vlot nylon be kaatje In Prlncesaelljn, ook verkrijgbaar met 3/4 cups 6.90 Lycra Qordeitje 5 90 bljpasMnde gaina 9 00 bijpassende panty 12.90 (allpmodal) IN ALLE 21 FILIALEN VAN (Va «en onzer verslaggever.) ROTTERDAM, donderdag. Me vrouw J. W. Janssen*Mulder uil de Lemkemslrsat In Overschle heeft dinsdag en woensdag op het Binnen hof Jn Den Haag gedemonstreerd met een door haar zelf geschilderd bord De Rotterdamse huisvrouw atoeg tij dens haar demonstratie de tekst mee „Kinderen sterven In Biafra Rege ring? Beweeg uw Nlgeriaansc relaties tot onvoorwaardelijke opheffing van de voedselblokkade Haar standpunt Uehte zij toe met krantenknipsels en foto's. Mevrouw Janssen Is tot haai de monstratie gekomen omdat zii zich het lot van ae Biafranen aantrekt. Zu biedt self onderdak aan een Biafraan- se student, die sinds vorig jaar bij haar logeert. Terwijl hij mot vakantie In Spanje vertoeft, heeft mevrouw Jansten haar een-porsoorus demon stratie georganiseerd. ZU wil door haap actie het Rode Kruis er toe bewegen voedsel te zen- Krui dan Ituurd móet worden gtH dan dit rechtstreeks near Biafra ge en niei vla Ni- die nu en wor- Blaal den ROTTERDAM, donderdag. De RUnmondraad heeft woenadarmlddag het streekplan IJsselmonde In herrie- ne ven Ie vaatgeateld. Alleen de drie PSP-ers Beten aantekenen, dat sU te gen vaatatelitng in dese vorm waren. Hei bezwaar van de PSP-fracüe richtte zich Legen de be* temming stads. en dorpegebied nabij Hoogvliet, omdat dit te dicht bij de „gevaarlijk* industrieën" zou liggen. Een meerderheid van de KVP-frac- tic had bezwaar tegen de gebieden ondom Barcndrecht die voor tuin bouw worden gtiroserveerd, Dit be zwaar woog evenwel niet op tegen de voordelen van het plan. zei fractielei der G Z do Vcw. Daarom stemde de gehele KVP-fractie toch voor het tlreekplan Geoonunittcerde P Th Biersma zegde verschillende sprekers toe. dat het streekplan in kleuren m kaart zal worden gebracht. Hij onderstreepte de wens van de PvdA-fractie om in het „punt/akgebied" bU IJsselmonde geen haven te graven Hij noemde hot door de PvdA-er B Duister geuite ver langen naar een structuurplan voor het hele Rijnmondgebied toorloplg een vrome wens" Over de geplande tulnbouweoncen- triitie hield de heer Biersma verschil van mening met de KVP-er A J v*n den Berghe Deze vond de ten westen van Barendreeht geplande tuinbouw gebieden overbodig De committeerde wees erop, dat deze gebieden in de toekomst onder meer als opvangcentra moeten dienen \-oor de tientallen Rid derkerk» tnudera die In verband met wegenaanleg hun bedrijf zuilen moe ten verplaatsen ROTTERDAM, woensdag. De bakkerij bedrijven te Rotterdam en omstreken hebben voor de periode van 1 Juli tot en met 10 augustus een vakantieregeling ingesteld. Dat houdt in, dat gedurende deze zee weken de normale huisbezorging niet geschied. De helft van de verko pers gaat met vakantie en de overge bleven verkopers bedienen de klanten huis aan huis Er wordt op alle werk dagen bediend De regeling geldt niet alleen voor Rotterdam (inclusief Hoogvliet, Kra- lingseveer en IJsselmonde) mam ook voor Schiedam, Vlaardingen, SpUke niaao, Capelle a d IJwaï ROTTERDAM, donderdag De aanleg van de Zoomse tunnel heeft de hoogste prioriteit, zowel bij de minl»- tor van Verkeer en Waterstaat, de provincie ubt Rijnmond Nadut de tun nel bij Barendrccht in 1969 gereed is gekomen, zal meteen met dc aanleg van de Zoonmee tunnel Uusser. Hoog vliet en Hekelingen moeten worden begonnen Dit hebben dc gecommitteerden P Th Bieisma en C M L. Roozemoiul woensdagmiddag meegedeeld tüdens de vergadering van de Rljnmonoraad Tevens vei telden zij, dat minlstei drs J A Bakker vim Vei keer en Wa ters taal binnenkort een commiaaie gmit instellen die de volgorde moet bepalen, waarin de nieuwe oeverver bindingen ui het gehele westelijke deel van het Rijnmondgebied tot stand moeten wo'dcn gebracht ROTTERDAM, dondsrdeg. AU lid van d« raad van Rijnmond zijn woensdag beëdigd de heren C. Huljist pvda) uit Rotterdam en H. ven der Stoel (kvp) uit Ridderkerk. (Van onze sportredactie) majEEH VEENDAM, donder IA dag In machteloze woede sloeg de uitstekende doel man Peter Eikelenboom van For tuna in de 14e minuut van de tweede helft de vuisten op de grasmat van het veld van Veen- dam. Het schot van Kerkhof kon HU onmogelijk houden en Fortu na balanceerde vanaf dit moment op de rand van de nederlaag. In een vertwijfelde poging om terug te slaan legde Fortuna ver volgens het accent volledig op de aanval, maar met uitzondering van Jan Bouman was niemand in staat alles te vergen van de vier mansverdediging van Veendam, die gaarne en veelvuldig haar so liditeit bewees Twee minuten voor afloop kon For tuin toch nog op gelijke boogie kouten door Kramer, doch blnen at minuut herstelde het onverwoestbare Veen dam de marge uit een strafschop (2 —1) en verzekerde ilch daardoor van een plaats In de eerste divtsle. Tillende zenuw,en hebben een groot gedeelte vsn de eerste helft duidelijk hun stempel gedrukt op het spelpeil van dit duel Fortuna startte dartel en elegant en In de tweede minuut gooide Robbemond al zijn gewicht en al zijn moed achter de bal Het werd van ze ker 20 rnster eer» schitterend schot, dat nauwelijks was te volgen Boven de jonge doelman Drenth vond dit schot de lat op zijn weg Fortuna bleef komen, doch de com binaties waren vaak onzuiver on de aanvallen werden opgebouwd zonder tempo en raffinement. Alleen Jan Bouman bleef alle aandacht vragen, maar Kuiper, Veendams voortreffelij ke aanvoerder, hield de gehaaste Bou man op ruime afstand. Langzamerhand hervond Veendam het Juiste maatgevoel en de kwikzil- verlge Hans Ooft (Ex-Feijenoord) be gon zich uit te leven In een aantal verrukkelijke dribbels. Uit een hier van kon Lacrois aanleggen voor een verwoestend achot, dat door de paal werd geremd. Fortuna, zwak op het middenveld, bleef verlangen naar een voorsprong en met lange ballen uit de verdediging testte het de verdediging van Veen dam op reactievermogen Blijham, Kuiper, Kerkhof en Boonstra vormden evenwel een stevig bastion. Ruat 0—0. Ook In de tweede helft ging Fortu na uit dp startblokken als een wervel wind, maar dc onmacht van de voor hoede bleef volkomen Meer en meer begon Veendam lil zichzelf te geloven en in de 14e minuut liep Ooft in een volmaakte stijl en met veel allure voorbij tie onthutste verdediging van Fortuna Zijn pass bereikte de mee oprukkende Kerkhof op het Juiste moment en met een bëhsarit schot joeg Kerkhof de stand naar 10 Offensief Fortuna dacht aan sijn vele vrien den In Vlaardingen en het bundelde alle krachten samen voor een allea- of-nleta-offensief, maar het geloof ln eigen kracht wu al lang verloren, Twee minuten voor aftoop leidde een hoekschop op rechts toch nog on verwacht tot 1—1 door een ..vreemd1 doelpunt van Kramer Zestig seconden later kon Kramer een weergaloze Ooft alleen maar «top pen door een overtreding. Strafschop. Het schot van Kuiper had de zuiver heid van een bUJartstoot, 2—1. Op dc schouders van dwaas aanalektlUke supporters vond een dolgelukkig Veendam vervolgens de weg naar de douchet, die velen hard nodig hadden. Fortuna liep met gebogen hoofd naar de kleedkamer Het duel %erd bijgewoond door H.000 toeschouwers De heer Van Ce- mert leidde uitstekend. De nog te spe len wedstrijd Helmond Sport—Veen dam Is nu van geen enkel belang meer. (ADVERTENTIES) 25 Roxy Special, een meuwe creatie, een nieuw American blend van goeden huize (Van onze economische redactie) Rotterdam, woensdag. British Petrol, Esto en Petroflna willen zo snel mogelijk een pijpleiding tussen Rotterdam en Antwerpen aanleggen. Grote tankers «ouden dan in Rotter dam ruwe olie kunnen lossen ook voor de Antwerpse raffinaderijen. Dit blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de British Petrol groep. Toen de plannen voor een pijpleiding tussen Rotterdam en Ant werpen voor de eerste keer bekend werden verzette met name Antwerpen zich hiertegen. Het zou een fors be drag aan havengeld schelen en boven dien zou de Antwerpse aanvoer dan gedeeltelijk via Rotterdam geschieden De BP heeft bewust voor Europoort gekozen, omdat dit de enige plaats ln Europa is. waar de mammoet tankers ontvangen kunnen worden Ook nu zlln er nog bezwaren van Belgische zijde tegen een dergelijk project, maar de betrokken oliemaat schappijen zijn over het slagen van het project aanmerkelijk optimisti scher gestemd dan in het verleden (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het kruispunt MolenlaanGrindweg zal over enige tijd geheel worden gere construeerd in verband met de door trekking van de Molenlaan In noord westelijke richting. De xandliohamen voor deze doortrekking zijn reeds aangelegd. Burgemeester en wethoutlcis van Rotterdam an*woorden dit op vragen van mr J Sepers, raadslid voor de boerenpartij Na de reconstructie zal de Grindweg zijn functie van weg voor doorgaand verkeer verliezen Het nieuwe gedeel te van de Molenlaan zal met de in noordeiuke richting te verlengen Ja- sonweg wol den aangesloten op de nieuwe provtncilae weg, richting Berg- schenhoek De heer Sepers signaleerde »n zjjn vragen een toenemende verkeersonvei ligheid op de kruising Moleniaan- Grhdweg als gevolg van de verkeers toename door de openstelling van het noordelijk gedeelte van de Rijksweg over de van Brlenenoordbrug B en w delen nut, dat 4ind» de openstelling op 18 december 106? en 1 mm 1968 een aanrijding met lichame lijk letsel door de politie is geregi- streeid tag. Rotterdamse Cineclub houdt op dins dag 2 Juli eeu filmavond in de Lanta ren aan de Gouverneatraat. Aanvang: 20.00 uur. Het programma is er op gericht enig beeld te geven van de interne moei lijkheden waar Amerika momenteel mee kampt. De volgende films zullen gedraaid worden: ..Black Power" (met o a een speech van Stokeley Carmi- chael). ..America Is In real trouble", ..We shall march again", „Savages" (over het negerprobleem), „Peace Pickets arrested for disturbing the peace" en La Stxtème face du Penta gon" De films zullen Nederlands wor den Ingesproken. De avond zal wor den besloten met een discussie, nomen ¥Het rapport sondagbeste- ding door Rotterdam mers, van de dienst v»n stadsontwikkeling, waarover u deur dagen las, bevat zoals dat Keet een schat aan gege vens. Natuurlijk staan er een he leboel dingen ln, die Iedereen al lang weet. Maar er aijn ook heel wat passages, waarbij je aegt hè Deze bijvoorbeeld' „Op zondagmor gen blijken de be wonera van het atadadeel .Zuid-oud" («en normaal m*n« ipreekt van Oud-zuid) ilgnlfl- eant minder naar de kerk te nan dan die van alle overig* stadsdelen. Ala belangrijkste verklaringsgrond wordt genoemd het feil, dat wij in Zuid-oud hebben te maken m*t in hoofdzaak een arbeidersbevolking. Wist u dat de b*woner» van de rechter Maasoever relatief meer naar strand en duinen trekken dan d* be woners van de Unker Maai-oevarT Interessant is het hoofdstuk, waarin de redenen wordtn opgesomd waarom Rotterdammers de hel* zondag thuis blijven Er zijn nogal wat redenen 0,8 procent van de ondervraagden blijft zondags thuis om principiële redenen, 17,1 procent vindt het geen weer om uit te gaan, 18,0 procent kan niet uit gaan om gezondheidsredenen: 13,7 procent wil ae deur niet uit ornaat het zo op rust is gesteld (u weet wel. die mensen die dan zeggen - hè, hè k'ben blij dat ik zit), 1,8 procent vindt het gewoon tc duur om uit te gaan. 10.1 procent heeft een goede raden om thul# te blijven /e krijgen zelf be zoek Een hele kleine categorie vindt het „te druk bulten". Een interessante groep (3,7 procent) js dl* van de mensen die niet weten waar ze naar toe moeten. Je kunt ook de recreatiegebieden te ver vinden om uit tt gaan. 2,8 procent is die mening toegedaan. Dan komt de grote groep (22 procent) ondergebracht ln „ande re redenen" en 8,2 procent gaf op geen speciale redenen te hebben om thuis te blijven. Twee moeilijk te van- Sen groepen. Waarover het rapport •laas niets nadera meedeelt. Heeft u zichzelf in dit ovtrziohtl* teruggevonden? Ik niet. Sr ontbreekt namelijk tan hal* belangrijke raden: zondags thuisblijven .omdat ja dat hat Uefst* doet. Ean betert reden kan ik niet. j£EN lezer van deze rubriek, een oer-Rotterdammcr heeft me het boek „Rotterdam zoals totj het ken den" can Kees RozeLzet in honden ge speeld Een van de weinige boeken over Rotterdam, die ik nop niet had petezen Vroeger heb ik u in deze rubriek wel eens verteld, dat ik geen Rotter dammer van. oorsprong ben Het Rot terdam van voor veertig heb ik niet gekend Het boek van Hazclzet voor ziet dan ook in een behoefte, Het Rot terdam van toen ken ik slechts von foto's, films, boeken, verhalen enz Oud-Rotterdam blijft voor mij een vreemde stad. Daar is nu eenmaal niets aan te doen. Vreemd is mij darhalve ook de eeu wigdurende noatalgie van zoveel stad- genoten, die nu enigszins m een vreemde atarf leven. In het boek van Hazelzat leef ik: ^Rotterdammers, let op u saeefc.' Ge hebt ietc te verdedigen, h«t er/deel uwer trader**, ieder onser drape het z\jne er toe bU, dat de Hel tran Rotter dam bewaard biy/t tn niet verminkt T>OB DEN UYL Ia de naam van de Rotterdammer, die dit jaar de Anna Blamanprll» heeft gekregen van het Anjerfonds Rotterdam voor aijn novelle „Een Zachte Fluittoon". Nu heet de politieke leider vsn de Partij van de Arbeid eveneens Dan UyL Weliswaar niet Bob, maar Joop. Toch zou je kunnen danken: is Bob, do schrijver, familie van Joop, de po liticus? Een journalist wilde het na de prijsuitreiking deze week nu wel eens uit de mond van Bob zelf horan. Voorzichtig schoof hij naar de ichrU- mond. Iets van: „ik durf het eigenlijk niet te vragen, maar u is toch ver ver toe en mompelde, half blnnriu- „Ik ragen. der hoefde hü niet te gaan. Het was voor Bob een bekend ge luld. Krachtig zei hij: „Geen familie, nee! u-ordf. We moeten ons elpen Rotter* dam behouden. Ons Rotterdam..," Er zullen waarschijnlijk nog wel wat boeken over Rotterdam worden Seschreven. Maar een Dassags all lerboven sullen wa wel met meer te- «inkomen. Misschien als citaat om te lustreren hoe geëmotioneerd ar vlak na da oorlog over oud-Rotterdam ward geschreven. Dat Is ar toch wal at (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. In 1969 zal de rijksbijdrage in de kosten van het openbaar lichaam Rijnmond een half miljoen gul den groter zijn, dan was ge raamd. Dat blijkt uit een mede deling van de minister van Bin nenlandse zaken, mr. H. K. J. Beemink, aan-het dagelijks be stuur. De verhoring vmn de rükabijdrsge betekent, d*t de 23 Rijnmondemeen- ten ln i960 niet f 2,52, zoals ln de be groting was geraamd, maar ƒ2.46 per inwoner ln de kotten van Rünmond moeien bijdragen. De vM-n;>ogde rijksbijdrage is geba seerd op eep wijziging van he. finan cieel sta.uut. De wijziging houdt ln, da: he, rijk 25 percent betaal: van de kosten van adviezen van derden en van technische en administratieve bijstand van Provincie en gemeenten RJjnsnomd had overigen* om een bij dragee van 50 percent gevraagd. Voorts tast het rijk 35 cent per Rijnmond-Inwoner bijdragen in de kosten voor de bemoeienissen met d" ruzn.elijJce ordening. De wijziging van het financieel ss- «uu geldlt voor i960 en 1970. ROTTERDAM, dinsdag. Esn aantal lrnrwnrrginlsatlna bij hst mld- ■tmtlef beroepsonderwijs hebbes zich verenigd in de Mes-federatie, zijn de bond van directeuren en leraren bij hot handeiaavondooder- wijs. de Katholieke Vereniging van Leraren by hat «coaomiacih en mW- densttnidaonderwij* (KLEMO) en de Vereniging van Leraren voor Christe lijk Handelsonderwijs. Het bestuur vee de Federatie ia van mening dat de positie van het mid dens tancbonderwijs nodig moet wor den beziep «n dat de regeling van het vraagituk van da middelbare handels- avonoscholen niet langer meer kan ROTTERDAM, wo«udu Dt 10- cWe tXdrilni v«r de DUut v,n yak,huuv»ln* «ur wonlnm«kui- d«B Itch tot v idte, U ver- - niet Kwr levee- Ujtd eta tiet SUu dt, v.iemr met In- ftni vnn l JuU en di Ptul Krujer- •tntu no. t. Hot nieuws tetetaoranua- mor la tfMOt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1