Raad geeft Bunge optie op terrein in de Europoort ROTTERDAMS DAGBOEK i I halve prijs 24?s Bunge en Rijnmond- nieuwe- Discussie in raad over toekomstige structuur Rijnmond Speelgoedweek iM 7."' C0UZY Höffiing weg bij Brugge ROTTERDAM RIJNMOND ONDANKS PROTESTEN VAN GEM VAN DER LEE NAAR HOV R'damse IVO-school KOEL-EN DIEPVRIESKASTEN Mej. Aat Verhoef nam afscheid Actie Myosotis loopt nog niet Dynamische route Alleen hedenavond en zaterdag Pas op voor compost- verkoper ENERGIEHAL BLIJFT TOT ZOMER 1969 pag. 4 vrijdag 2B juni 1968 HAN VAN DER MEIJDE XJET was een zware dag voor burge meester Tho massen gisteren in de gemeente raad. Eerst moest hij de zienswijze van het colle ge van b. en w. inzake Rijranond- nieuwc-stijl verdedigen, vervolgens moeen hii het voorstel om de graan-gl- gard Bunge uit d» VS een plaatsje In Europoort te gunnen ei door slepen en in de avonduren moest hij het, In tweede termijn, nog een* over Rijnmond hebben. Terecht legde hij het bijltje er gisteravond tegen tienen bij neer en liet hij let terlijk het vuil voor de „loco", dp heer G. Z. de Vo», achter. J^ERST iets over Rijnmond, waar al jaren over wondt geschreven en gepraat en waarover stellig nog vele jarm 25a] worden geschreven en gepraat alvorens het openbaar li chaam tot volle wasdom zal zijn ge komen. Voordat de burgemeester op wat in eerste termijn door de raad was gezegd, inging, belichtte de wethou der' van financiën, de heer J. Ree horst, op duidelijke wijze <fe afgang van Rijnmond wat hot financiële as pect betreft, In het kont: breder be stuur wordt duur betaald en dat bergt, zo is tn do loop der jaren ge bleken, onoverkomelijke bezwaren In zloh. Van de viJfWg minuten durende speech van de heer Thomassen wa ren in feite alleen de laatste vijf van belang. Hot moet nu echt afgelopen zijn met de prestige-slagen. „Nu moeten wjj treden In «en nieuwe gc- dadvtenwisBeÜrvg met een open ka rakter." „Er zijn ontelbare manuren besteed aan düaouasies over Rijn mond zonder werkelijk uitzicht," Twee uitspraken, die het wapenge kletter op de achtergrond helpen dringen. QVER Bunge en zijn aanvang om optie op grond is vrij veel, soms geëmotioneerd, soms zakelijk, soms zeer verstandig en soms kortzichtig gedelibereerd. Na afloop van het de bat was duidelijk, dat de meerder heid van de raad zich had laten lei den volgens het naoorlogse princi pe. dat Rotterdam „vrijer is dan een vrjjharven". Een volstrek* liberale gedachte, die eanda 1043 de socialis tische gemeenteraden, inclusief de colleges van burgemeesters en wet houders, als evangelie hebben aan vaard. Een richtsnoer ook, dat Rot terdam en Nederland geen windeie ren heeft opgeleverd. De verstandigste dingen zijn door de burgemeester en door de heer VJereen gezegd. Tot degenen die de plank missloegen behoorden de libe raal (sic) mr. K, Staab, maar daar voor was hij dan ook „partij". (Het bedrijf waarin hij leiding geeft is belanghebbende bij de concurrent van degene die nu om een stuk Rot terdams grond kwam vragen. In zo'n geval kan hij, ondanks allerlei ver ontschuldigingen, beter een ander hel woord laten voeren en desnoods tijdelijk van het toneel vend wijnen. Dat heeft hij vroeger ook al eens ge daan, toen d© koopavond aan de orde was,) Viensen, «en van de voorstanders van de veatiging van Bunge ln Rot terdam, stelde vast, dot er in ötnic- tureel opzicht een verandering plaats heeft en nog verder zal plaatk heb ben in de graaniweretd. Anders ge zegd: de tijd dot er slechts plaats is voor één bedrijf, in dit geval de NV Graan Elevator Maatschappij, is be zig over te gaan. En de vraag is of het gemeentebestuur deze tendens fcunauradg in de weg mo«t «taan. Hij dacht, namens de CHDj de AR en de 3GiP, van niet. De hear Thomassen heeft vele sceptici over de streep geholpen dooi de „graankweatie" te vergelijken met andere objecten Ut het Rotter- damae havengebied. Pleitend voor een toekomMife samenwerking tus sen de twee graanbedrijven, de GEM en Bunge, zei hij dot op oonUinorge- bied en op het terrein van de scheepsbouw en -reparatie bunde ling van krachten heilzaam werkt. Ook in het wereldje van hoogovens en staalbedrijven verwacht hij in de naaste toekomst minder obstakels aan te treffen den tien jaar geleden, toen Himutcten nog moord en brand schreeuwde over de suggestie zeven tig kilometer zuidelijker een concur rent een kans te geven. VOWEL wat Rijnmond betreft, als ook wat de j.graanfaotor" be- lipeft: we moeten leren denken in bredere en grotere dimensies. De tijd van „Ut in nUJn klein hoekje" is voorbij. Het gaat om regionale, na tionale en, vooralsnog, om Wést euro- pece belangen. En zo bezien is er giateren natuurlijk weer veel te lang gepraat. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het voorste! om aan de n.v. Bunge's Handelmaatschappij in Europoort optie te geven op een stuk indu strieterrein is donderdag door de gemeenteraad aanvaard met 27 stemmen voor en tien tegen. Maandenlang heeft de Graan Elevator Maatschappij n.v. te Rotterdam, tegen deze optiever- Icning geprotesteerd, aanvanke lijk achter de schermen, maar de laatste weken ook in het open baar via een request, eon pers conferentie en een brief aan mi nister De Block van economische zaken. Burgemeester W. Thomassen deelde mee, dat het raadsbesluit om te optie wel te verlenen volledig wordt ge steund door minister De Bloek. „H|J •tast er achter," aldus de heer Tho- (ADVEflTENT/E) vrijdagavond tot 9 uur open Ook U kunt voor de dag komen m«t nieuwe vitrages - «n met van die gewone - neen. luxe Broderie Myiière», die direct opvallen, zo mooi zijn re. Een prachtige Broderie My- stère, extra hoog. gemaakt van ragfijne Tertenk* Marquisette, met rijk geborduurd demn, brede dubbele everxoom... nu per meter voor nog géén vijf gulden. De tegenstemmers waren de heren V. d. Vlerk en V. d. Pols van de PvdA, Reine IJ er. La gr and, Oosterwijk en Daim van de PSP, Groenendijk van de CPN en Sw&ep, Se pers en Snoek va n de Boerenpartij Een voorstel van de WD-fractie voorzitter Staab om de beraadslagin gen te schorsen en een beslissing uit te stellen wa* eerder ondank» steun van de fracties van Boerenpartij. CPN en PSP verworpen met 12 stemmen voor en 25 tegen. N.V. Bunge's Handelmaatschappij, al 150 jaar gevestigd te Amsterdam, maakt deel uit van de Amerikaanse Bunge Corporation te New York. Bunge wü ©en silo bouwen met een capaciteit van 200.000 ton. De opslag capaciteit van d« GEM In het Botlek- gebied bedraagt 60,000 ton. TUdens hst rudsdebat legde drs, H. J. VJersen, die namens de protes ts uts-ehr is tel Uk e fracties sprak, de nadruk op het verschil In structuur tussen Bunge en GEM. Het bestaande Rotterdamse bedrUf een corporatie waarin een flink aantal hedrUven sa menwerken boudt tlch bexlg met over- en opslag van graan. Burure is van plan xlch bovendien bezig te hou den met de verwerking ter plaatse van oliezaden en granen en de fabri cage van elndprodukten. Het terrein waarop Bunge optie op heeft gekregen ligt aan de Beneluxha- ven en Is ongeveer 7500 vierkante me ter groot. De huurprijs zai 1,40 per vierkante meter per Jaar bedragen. Daarnaast heeft Bunge optie gekregen óp 7000 vierkante meter water voor een huurprijs van 0,35 per vierkante meter. De GEM heeft optie gevraagd op een terrein aan de Beneiuxhaven vlak naoet het Bunge-terrein. Van vele zij den werd in de raad aangedrongen op een hernieuwd overleg tussen GEM en Bunge over samenwerking. Een po ging om samenwerking tot stand te brengen van burgemeester Thomassen persoonlijk is niet geslaagd, nadat de directie van het Havenbedrijf zich hiervoor ook al tevergeefs had Inge spannen. Bunge wees samenwerking om bedrljfspoBtieke redenen sa menhangend met de verschillen in structuur tussen de bedrijven van de hand. De heer Thomassen deelde mee, dat de voor* It ter van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam, lr. J. v. d. Berg. bereid la een eventueel her nieuwd overleg tossen OEM en Bunge, als onpartijdig voonltter, te lelden. De burgemeester sloot technische samen werking tussen de bedrijven, gesien de Urging, niet uit. Hij zei voorts, dat Bunge in Rotter dam „de pionier van het grote graan schip" zou zijn. Daar by wordt gedacht aan schepen van 100.000 ton. Volgens een bericht zouden havens in Canada het graanlahd bij uitstek voor de ontvangst van dergelijke schepen geschikt gemaakt worden. Het gemeentebestuur van Rotterdam meent, dat met de vestiging van Bun ge de haven haar aandeel tn het inter nationale graaovervoer zal kunnen versterken. Het feit, dat Rotterdam met Bunge een concurrent van de GEM In huls haalt, heeft donderdag aan de raad veel stof tot discussie gegeven. De PvdA - woordvoerder mr. C. J, N. van Dongen kreeg van burgemeester Tho massen de toezegging, dat het ultglfte- beleld in het algemeen aan een nadere studie zal worden onderworpen. Mr. Van Dongen vond. dat Rotterdam zich langzamerhand niet meer als een „vrijhaven" kan gedragen, al heeft dit gedrag ontegenzeggelijk geleid tot de grote bloei van de haven. Vrijdagavond om 6 uur begint da verkoop vin deze luxe Brodaria Myitère, In fraaie ivoorkieur, hoogte 160 cm, per meter Ook (n 190 cm hoog verkrijgbaar. Géén tel. of thrift, beet. ROTTERDAM, vrijdag HOV krijgt hot volgende seizoen versterking van. Freek van der Lee. die als semi- professional heeft gespeeld bij Xerxes, Sparta en ADO. (Van onze sportredactie) BRUGGE, donderdag. FC Brug ge zal het komende seizoen niet door Norbertö Höffiing getraind worden. Hoewel het contract van de Brugse club met de Roemeen pas over twee Jaar afloopt zijn de twee partijen aan het begin van deze week over eengekomen uit elkaar te gaan. Aan leiding tot de breuk is de komst van Constant Vandenstock bij FC Brug ge als technisch directeur. Höffiing had er geen bezwaar tegen om sa men met Vandenstock het elftal sa men te stelten, maar hij kon er niet mee akkoord gaan dat de vroegere keuaehecr van het Belgische elftal het laatste woord sou krijgen- Nadat Höffiing sljn beswaren aan het be stuur van FC Brugge had meege deeld, werd met wederzijds goedvin den besloten de verbintenis te ver breken. FC Brugge moet Höffiing echter wel twee Jaar aljn salaris doorbetalen. Als dc Brugse ploeg in deie periode kampioen wordt, heeft de vroegere trainer van Feljenoord ook recht op een extra-premie. De ex-tralner van Standard Luik, de Joegoslaaf Pavlc, is inmiddels tot opvolger van Höffiing benoemd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Uit recente uitlatingen van staatsse cretaris Van Veen van binnen landse zaken leidt het gemeente bestuur van Rotterdam af, dat een ombuiging van het openbaar lichaam Rijnmond naar een fede ratief orgaan mogelijk is. Voor zo'n ombuiging zou een wijziging van de in 1964 tot stand gekomen Rijnmond-wet voldoende zijn. Burgemeester W. Thomassen heeft dit gisteren gezegd tUdens de discussie In de gemeenteraad over de toekom stige structuur van Rijnmond. De ge meenteraad nam met algemene stem men een nota van b. en w. voor ken nisgeving aan, waarin het Rotterdam se streven naar een intergemeentelijk Rijnmond tot nitlng komt. De Rotterdamse nota is een reactie op een interimnota van Rijnmond. De Rijnmondnota komt tot de conclusie, dat slechts het toekennen van meer bevoegdheden aan het openbaar li chaam de bestuurlijke impasse in het Rijnmondgebied kan doorbreken, Volgens burgemeester Thomassen is het niet mogelijk om voor oktober van dit jaar een goed overleg tussen de 23 Rijnmondgemeenten af te ronden. Het dagelijks bestuur van Rijnmond wil in oktober tot een definitief oordeel komen, dat moet dienen als advies voor de minister van Binnenlandse zaken. De heer Thomassen vindt het nodig, dat een beslissing wordt uitge steld. Met grote klem heeft hij, (laarbij gegteund door de raad, gepleit voor diepgaande onderhandelingen tussen de gemeentebesturen. Daarbij wilde hij bijvoorbeeld het punt van de ver kiezing van de raadsleden voor Rijn mond als een „open vraag" op de on derhandelingstafel leggen. Ook de vorming van een gemengde commissie „agglomeratievraagstuk ken" zal aan de andere gemeentebe sturen van Rijnmond worden voorge legd. Rotterdam zelf zal een eigen raadscommissie Rijnmondzaken in stellen. „Als blijkt, dat ome gedachte aan een federatieve samenwerking In het RUnmondgebied steun vindt bU de overige gemeentebesturen, tullen wJJ trachten die gemeentebesturen In spraak te geven b(j taken die wU voor de regio verrichten," aldus de heer Thomassen. HU opperde de mogelUk- held om Rotterdamse raadscommissies open te «tellen voor „Rijnmondeonsu- menten" van bijvoorbeeld Rotterdams gas. water, el eet ra en openbaar ver voer. De heer Thomassen verzette zich nadrukkelijk tegen een suggestie van de K"V P-fractievoorzitter mr, L. A. Struik om de goedkeuring van ge meentelijke bestemmingsplannen over te hevelen van de provincie naar Rijnmond. „Daarmee accentueren we dat Rijnmond hoger bestuur is en we willen het nu juist van een bovenge- meentelijk een tussengemeentelijk or gaan maken," zei de burgemeester. Een aanbeveling van de heer Struik om ook de Drechtsteden onder de Riinmond-parapluie te brengen, be loofde de heer Thomassen ter sprake te zullen brengen op een reeds ee- plande vergader]tw* van de dagelijkse besturen van Rotterdam en Dordrecht. De wethouder van Financiën, dc heer J. Reehorst, vroeg In een afzon derlijke rede aandacht voor de finan ciële offers die Rotterdam zich voor Rimmond getroost. Ook nu het rijk In I960 een half miljoen meer in de Rijnmond-kosten gaat bijdragen, komt de grootste last op Rotterdamse schouders. Het rijk zal in 1969 1,44 miljoen gulden bijdragen en Rotter dam 1,48 miljoen gulden. De heer Reehorst bracht naar voren, dat Rotterdam bovendien al de tekorten betaalt op het openbaar ver voer in Rijnmondgemeenten, voor het orkest, toneel, diergaarde, ziekenhui zen en haven, waar heel het Rijn mondgebied gebruik van maakt. ROTTERDAM, doniierd.J. Gis- teravond werd de 4-Jarlxe opleiding van de Rotterdamse IVO-school met de diploma-uitreiking afgesloten. In het industriegebouw Goudseslniel ontvingen vier leerlingen het a-diplo ma en vier en twintig het b-diploma. Hoofd van de IVO-school de heer M. Zwijnenburg reikte samen met de voorzitter van het bestuur de heer W, H. Fockema Andreas de diploma's uit, waarbij hij van bijna iedere leerling een anekdote vertelde. De avond werd opgeluisterd dooi' volksdansen van verschillende leerlingen, terwijl na mens het bestuur van de school aan de wegens promotie afesbeid nemende leraar J. van Houdt onder tuld ap plaus een boekenbon werd overhatv digd. De avond werd besloten met een klein dansfeest 00 klanken van het orkest Richard Emmery. Juliaanse Instituten de Nederlandse naam bouwcentrum onvertaald gaan voeren. (ADVfiRTENT/Ej GROTE KEUZE UIT DE NIEUWSTE MODELLEN - BU 1e MfODELLANDSTR. 72 TEL. 010-2353.' (ADVKRTENTIRi _mr VDe kinderen in Nederland worden twee keer per jaar volgestopt met speelgoed. Een keer op hun verjaardag en een keer op Sinterklaas. Een meisje, dat graag een schoolbord wil hebben, krijgt al gauw van haar ouders te horen als je ja rig bent Dit Is helemaal fout, zegt de kinderpsycholoog prof. Bladergroen. Je moet het kind dat speelgoed geven waar het aan toe ls. Op Sinterklaas dan maar wat minder. Deze wijsheid stak Ik op In de trein. Nee, Ik luisterde geen gesprek af tus sen twee speelgoeddeskundigen. Het waa anders. Op het Centraal Station ln Rotterdam arriveerde een special© (extra) speelgoed trein, die vier dagen lang door Nederland heeft gereden om her en der stoppend, speelgoed uit te laden voor kinderen van dagverblijven „n woonwagenkampen. Dit alles ge schiedt tn het kader van de zojuist beëindigde „Speelgoedweek", en een manifestatie waar u en lk waarschijn lijk niet van ondersteboven vallen. Toch is het geheel niet zonder belang. Vierenveertig importeur» en fabri kanten van speelgoed hebben zich verenigd In een stichting Goed Speel goed en in een commissie Speelgoed week. De internationale Council for Children's Play heeft twaalf eisen voor goed speelgoed opgesteld. Tk noem alleen de negen: „Dt vorm van het speelgoed moet eenvoudig t(jn en vr(j ran nodeloze tierelantijnen. Grappige en groteske nonnen wekken wel het enthousiasme van uolwasse- nen op. maar Het kind bclee/t -0" omgeving ernstig en ziet haar niet al* een karikatuur." Dc andere eisen spreken min of meer voor zichzelf. Tijdem de speelgoedweek werden ruim vijftig woonwagencentra en kin- de rdagverblijven voor geestelijk ge handicapte kinderen door de commis sie speelgoedweek „geadopteerd". Gis teren wès Rotterdam en Zuid-Holland aan de beurt. Op het zesde perron werden honderden pakken speelgoed uitgeladen, o.a. bestemd voor het woonwagenkamp en het dagverblijf Myoaotis van de stichting Het Verge ten Kind. Motto ven de actie luidde: „Goed speelgoed hoeft niet onü-commercieel te zijn", waarmee dus gezegd wil zijn, dat goed speelgoed best samen kan gain met de commerciële belangen der speelgoedfabrikanten. De in de weidlge cadeau vim oudercommls- speelgoed trein ingerichte tentoonstel- slt en personeel van dt tcholenos- Img was er omdat te bewezen. meemchap De Lynbaan uoor mej. Aat T^EN wasautomaat. Dat was het pe- D u>e Het wil nog niet vlotten met de actie Myosotis-2 voor de bouw van een dag- en nachtverblijf aan de Kleiweg voor de stichting „Het vergeten kind". V kent de feiten. Er moet 15.000 komen. Jeugdleider Cees Geen heeft er zjjn baard voor laten staan. Eerst vijftien mille dan pas de baard eraf. De beat speelt bu de actie een voor name rol, maar de twee in Kommer rijk gehouden beatavonden hebben al leen maar verlies opgeleverd. Er moet wat gebeuren, maar wat? Cees Gtrers: „Er komen nu nog drie beatavonden in de Bergkapel aan de Oude Raadhuislaan. Als die een beetje aardig lopen kunnen we nog wat bij spijkeren. Gelukkig trekken die in- stuifavonden altijd meer publick dan de bijeenkomsten ln Lemmerrijk. waar het nooit zo gezel'! g ls. In september komt er een soectale Myosotttkrant uit. Cees Geers wil dan tevens een straat collecte houden, ge combineerd met het optreden van en kele beatbands in de openlucht. Die vijftienduizend gulden zouden «r sneller kunnen komen als de men- son maar eens een gulden of een rijksdaalder overmaakten op giro nummer 23500 t.n.v. de Stichting Het Vergeten Kind. Verhoef, Tijdens een diner tn „Engels" kreeg =(j het apparaat aanccboden, ter gelegenheid van haar afscheid non de school, tuaor z(J vU/tten Jaar werk zaam is geureest. Het was tevens haar a/scheid van het ondertuüs, dat -U 48 jaar heeft gediend. Mej. Verhoef heeft haar opleiding gehad san de Gemeentelijke Kweek school te Rotterdam. Zy verzamelde een respectabel aantal akten, waaron der die voor Frans, Duits, Engels en Pedagogiek MO-A. In de loop van de laatste veertig jaar heeft het onderwijs zich gunstig ontwikkeld, vindt mej. Verhoef. ZU vindt het verheugend, dat het zich langzaam meer aan de praktijk heeft aangepast, dat er betere leermiddelen zijn gekomen en dat de mogelijkheid om te kiezen tuseen verschillende vor men van onderwij» groter U gewor den. Het afscheid van mej. Verhoef valt samen met een structuurwijziging van de Lijnbaanschool. Vanaf 1 augustus DE ANWB heeft in het Rotter damse havengebied een „toeris tische" route uitgestippeld. Auto mobilisten kunnen de weg vla de borden volgen. De Europoortrit van de RET gaat ook via deze dynamische route. ADVERTENTIE zaj het enige gemeentelijke school in Rotterdam zijn voor middelbaar ec nomUch «n administratie onderwijs. ln de Ar lkaan der buurt ope reert op het ogenblik een man, die aan bezitters van tuintjes compost probeert te verkopen te gen zeer hoge prijs. H(j probeert ook meer te leveren dan ln wer kelijkheid nodig is. Wacht u voor deze man. Bekijk eerst hoeveel grond u nodig heeft en informeer eerst naar de prfr, Hierdoor voorkomt u onaangename verras singen. Herenregenjossen, lichtgewicht van 65% polyester en 35% katoen, micro poreus gecoat, dat de voorde len van waterdichte en waterafsto tende regenjasstoffen in zich ver enigt. 1$ veilig waterdicht "ademt", dus geen condensatie binnen de ja$, geenklommekleding weegt prak tisch niets «heeft zeer goede kreuk- hersteltendeeigenschappen ïs be stond tegen chemisch reinigen en stevige wasbeurten. Serie 1 Normaal 49,50 Serie 2 Normaal 59.50 ROTTtROAM «OTTERDAM ROTTERDAM ROUEKDAM ROTTERDAM HOOGVUET SCHIEDAM I hoM UagMatra* W»tl Kruiikad. i Korl» Hoogiironi Ka1»r»Jr. lag»di|k VLAARDINGEN i WinUUenlrsm l(*»»M lElDEN Honrl.mm.ntfoo» ZEiSI i Slolloon ARNHEM w.nk.le»nlr«m Pr»nM»«ol VERKOOP OOK VRIJDAGAVOND geen telefonische orders of schrif telijke orders. ♦KOOPAVONp: Ome laken Ie ROTTERDAM. SCHIEDAM, VIAAR- DINGEN HOOGVUET, ARNHEM on ZEIST zi n VRIJDAGAVOND geopend (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrydag Wethou der Langerak heeft het voor elkaar gekregen dat de Energlehal, die in verband met de bouw van de medi sche faculteit moet verdwijnen, tot de zomer van het volgende Jaar kan blij ven staan. De binnensporters zullen hun com petitie 1968—1969 kunnen afmaken. Daarna zal de Energiehal worden overgeplaatst naar een terrein aan de Abraham van Stolkweg, in de buurt van het Neptunus-terrein. Met deze overplaatsing zal ongeveer zes maan den gemoeid zijn. In deze periode zul len de sportverenigingen, die domicilie hebben in de Energiehal, hun wed strijden in de sporthal De Enk moeten spelen. In de tweede helft van 1969 komt Rotterdam wat ruimer in zUn sportac commodaties te zitten, want dan wordt in Zuid het nieuwe sportpaleis in gebruik genomen. .advertentie. DRY ÖIN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1