'We moeten het nu waarmake 'Blauwdruk voor een moord' heeft tekort aan inspiratie geld nodig? wij lenen het u graag EXCELSIOR KON DOOR VERKOOP VAN DICK BEEK ZEVEN SPELERS KOPEN Festival voorstelling van Macbeth PRIVE-DETECTIVE KIRK DOUGLAS Zwoele nacht duurt te lang Frankie op Eddie's pad Daaagw eekendtr ek Bruidspaar met metro naar het stadhuis Veel gepraat in goede western ROTTERDAM RIJNMOND DE opmerkelijke koopdrift van Excelsior op de trans fermarkt de Kralingers na men Thijs Libregts voor 35,000 gulden van Feijenoord over en kochten voor een halve ton zes spelers van Xerxeft/DHC op heeft hij velen de vraag doen opkomenwaar doen ze het van? Onbevredigend In september T or ont o-da gen- in Rotterdam Waterhoogten Musici RPhO protesteren tegen uitblijven van hogere Rijkssubsidie Rein Kreijermaat naar Overmaas GEZINS fvjUB krediet WINST VAN BEEK IETS GESTEGEN Vrijzinnige zondagsscholen gesloten Winkeltje dicht DE 20-jarige kleuterleidster, mej. G. L. de Wreede van de kleuterschool ,De Wingerdrank' aan de Jagerslaan heet sinds gisteren mevrouw G. L. de Zee- de Wreede. Zij trad in het huwe lijk met de nog studerende heer K. de Zee. Het bruidspaar ging per metro naar het stadhuis. Op Internatio over '68 wellicht hoger dividend Tevredenheid bij Lips-Gispen Nederhorst werkt bevredigend OPGAANDE LIJN BIJ SYNRES pagina 4 - zaterdag 29 juiu 1968 (door Dick van den Polder) Hoe kan een tweede divisie- club, die de laatste twee jaar bij zijn thuiswedstrijden gemiddeld niet meer dan 2500 a 3000 toe schouwers trok en om die reden door menigeen rijp werd geacht voor terugkeer naar de ama teursector, zich dergelijke uitga ven veroorloven. Antwoord van Aad Llbregta (40), dc voorzitter van d« commissie be taald voetbal en ginds Jaar en dag met Henk Zon de stuwende kracht van de vereniging: „Het ig een ge lukkige omstandigheid geweest, dat de ontwikkelingen b(j Xerxes/DHC bU on* samenvielen met de verkoop van Dlck Beek. Nadat we aanvanke lijk een ton voor Beek hadden ge vraag, hebben we tenslotte een transfersom van 75,000 gulden ont vangen. Zonder deze transactie zouden we alleen door middel van een lening iets hebben kunnen ondernemen Eerlijk gezegd is dat ook ons uit gangspunt geweest, Onze gedachte was een. of twee nieuwe spelers aan te trekken. BIJ het begin van de transferperiode hebben we niet kun nen bevroeden wat er later allemaal zou gebeuren Zeker niet dat we op een gegeven ogenblik het eredlvlsl- schap ln de schoot geworpen zouden krijgen. Toen we op 20 juni bij de heer Hoogenboom binnenstapten, was het ons alleen om een paar apelers te toen. Maar de heer Hoogenboom zei Waar om nemen Jullie de resterende veertien spelers niet voor een ton van mij over. Dan krijg Ie het eredi visieschap er bij cadeau. Het aanbod was te mooi om waar te zijn We hebben er drie dagen ernstig over nagedacht. We hebben de zaak van alle kanten bekeken. We hebben een begroting gemaakt, waarbij we er van uitgingen dat we tegen Feijenoord, Sparta, Ajax, ADO en Holland Sport een uitverkocht huis zouden hebben. We hebben ook aan koppelverkoop gedacht, zodat we. op tien goede recettes zouden kunnen rekenen. We zijn er ons ook bewust van ge weest, dat we eigenlijk de ploeg niet bezaten om in de eredivisie te spelen en dat de ka na groot was, dat we aan het einde van het seizoen zou den degraderen, maar dat denkbeeld schrikte ons niet af. Als we zouden degraderen, zouden we namelijk toch ons doel hebben bereikt' een plaats ln de eerste divisie. Ik weet dat het heel gek klinkt, maar de ge dachte, dat we ons in de eredivisie zouden kunnen handhaven, boezem de ons veel meer angst ln Dat 20U grote investeringen, ic aankopen van spelers, verhoging van de sala rissen en uitbreiding van de accomo- datle hebben gevergd. Deze overwegingen hebben ons er van weerhouden om het fontasilschc aanbod van de heer Hoogenboom, waarvoor we hem nog dankbaar ztjn, In te gaan Hoewel ons besluit na drie dagen vaststond, hebben we nog een poosje wat rookgordijnen gelegd, maar dat was alleen maar om ae image van Excelsior te verbe teren. TTOEWEL we er nor »HUd van overtuigd s(Jn. dat het eredlvl- slescbap juridisch haalbaar was. moet ik «eggen, dat «o'n papleren promotie toch niet bevredigend en niet In overeenstemming aoti a|)n ge weest met de begrippen van sporti viteit, die wU ln onse vereniging hanteren. Een promotie via de normale weg is veel mooier Daar gaan we ons nu voor Inzetten. We moeten het u waar gaan maken. De investeringen, die we hebben gedaan, zullen we tegen over onze leden en supporters moe ten verantwoorden. Ons eerste dool la meer publiek naar Woudesteln te trekken door aantrekkelijk voetbal op de mat te leggen. Mochten we dan ook nog bij de bovenste drie eindigen, dan hebben we voorlopig alles bereikt wat we wilden berei ken. Op dit moment gaan onze ambities niet verder dan de eerste divisie, Maar die tweede divisie willen we gauw mogelijk verlaten, want daarin wordt houthakkersvoetbal gespeeld De jonge ploeg, die we tot nu toe hadden, was daar niet tegen opgewassen. We hebben ingezien, dat ons spel te subtiel was, In de be kerwedstrijden tegen RBC, DFC, Fefjenoord, SittardJa en FC Twente bleek, dat ons spel tegen technisch goede ploegen beter tot zijn lecht kwam. We hebben toen veel sympa thie bij het publiek gewonnen, maar daar kan je niet op blijven taren. We moeten omhoog. We Willen meetellen. We hebben er nudepJoeg voor." MD LIBREGTS „...meer publiek naar Woudesteln..." T^R is in ons land na dc Amsterdam- -Lj se opvoering van Verdi's opera Macbeth door het Teatro La Fcntce dl Venczia reeds ln onbedekte termen op in het kader van het Holland Festival aanzienlijk beneden de maat is geble ven, althans wat betreft de scenische benadering. Zou het hlei echter zijn gegaan om een uitvoering in concert- vorm, (zoals het Rotterdamse opera- publiek die reeds erutge melen heeft kunnen horen dootdat „Maasstad Q.K zich om deze veronachtzaamde Verdl-partltuur heeft bekommerd, dan zou er volop reden tot enthousiasme zijn geweest Het zingen van Elinor Ross was ronduit magnifiek, dat van Glan Giacomo Guelfi aanvankelijk wat onzuiver doch later zeer fraai en dat van Lorenzo Gaetano sonoor en ex pressief Koor en orkest kwamen on der Francesco Molinorl Pradelll even eena tot een gloedvolle, technifloh «oecl afgewerkte weergave, zodat het talrij ke publiek gisteravond in de Rotter damse Schouwburg toch een (zij het gedeeltelijk) goede herinnering aan de/e Macbethpresentatie kan bewaren (Van een onaer veralagfevers) ROTTERDAM, vrijdag. Op II en 12 september worden in Rotterdam Toronto-promo tlon-days gehouden, Toronto is een Canadese havenstad. Voit# Jaar heeft een Rotterdamse de legatie een bcsoek san Toronto ge bracht. Het stadsgewest kent een bestuur lijke voim, (Ue Rotteiclam graag ln hol Rijnmondgebied zag ingevoerd In een Intergemeentelijk openbaar lichaam wei ken dei tien gemeenten samen, waarvan Toronto veueweg de gioot- ste is. Het Is de bedoeling, dat de voorzitter van het dagelijks bestuur van dit openbaar lichaam, de heer W. R. Allen, in de doelen tijdens de To- ronto-promotion-days een causerie houdt over de sinds 1954 functione rende „Municipality of Metropolitan Toronto ttl 10 18 te Dontrecht le tij 7 W, 3e til 18 50. te Hellevoetslubt ie t(J 3 43 2e ti. 18 03. te Hoek van Holland le ttl 5 00 2e tU 17 20 '""ill V» 53 te* Dordrecht Te *t UB.W l'C ROTTERDAM vrijdag Gis eten "aak e do 41-jarige kant ooi bod lende M Oosterbaan uit de Ba,s Junigenus- v'raal, toen hi| met een bestclau o op bet Dplfjseplein reed en plotseling moest temmen, met rijn wagen m een *Up De auto kwam vervolgens tegen «*n lichtmast Door deze klap wei 1 O.* erbaan uit de au o g rimgc-irl Hij Is met een gebroken been en hoofd- wonden naar het Bergwegziekenhuis gebracht Lichtmast on auto werden beschadigd (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, zaterdag. De or- kestcommiasie van hel Rotterdams Philharmoniiich Orkest beert namens de musici in een open brief aan de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, dr. M. A. M. Klompc, geprotesteerd tegen het uit blijven van een verhoogde subsidie voor het orkest. De subsidie die het RPhO momenteel ontvangt is lager dan de subsidie die het Concertge bouworkest en het Residentie-orkest wordt toebedeeld. De inhoud van do brief luidt De musici van het Rotterdams Phllhar- moniseh Orkest, in vergadering bijeen op 27 juni 1988 voelen zich genood zaakt hot volgendi onder uw aandacht H biengen Croti verontwaardiging vervult hen over het uitblijven van materiele blijken van erkenning van de zijde van de rijksoverheid van hun artistieke prestaties zoals duidelijk blftk uit de virkldiing van dc staats- veittdJis rnr H f van de Poel, afge legd lijden:» het galaconcert ter gele genheid van het gouden jubileum van hot Rotterdams Philharmonisch Or kest op 10 juni j I Des te groter is hun verontwaardi ging, daar buigemeester en wethou ders en de gemeenteraad van Rotter dam ln deze zaak wel een voor het Rotterdams Philharmomsch Orkest positief standpunt innemen. Zn dagen u uit. de orkestrale ont wikkeling in Rotterdam te vergelijken met enige situatie elders in het land en dringen er bij u op aan, hun in spanningen en die van het gemeente bestuur van Rotterdam middels han dling van uw besluitvaardigheid to honoreren met een snelle en voor hen aanvaardbare beslissing". De brief is namens de musici onder tekend door K Diepersioot, voorzitter van de orkestcommissie. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag De 33. jarige Remdert Kreijermaat, die het afgelopen seizoen onder contract stond bij Xerxes/DHC, zal in de komende competitie voor Overmaas uitkomen De ex-Feije-noorder heeft gistermiddag zijn overschrijvingsformulier onderte kend Overmaas krijgt ook versterking van Wtm Pingel" De Kreek die voor Feijenoord en DFC heeft gespeeld De keiharde prive-detective en de van de moord ver dachte weduwe.- Ktrk Douglas en Sylva Koscina in ,A lovely way to die' (ADVERTENTIES Een lening sluiten te bij ons geen gunst Dat gaat zakelljk.soepel en snel Zo zijn wij al btjna 'n half miljoen gezinnen van dienst geweest Schrljf.of bel gerust eens op. Contant geld binnen 5-10 dagen op wettelijke voorwaarden. Kredieten tot 9 000,-. Aflossing ln maximaal 3 jaar. Geen borg. Zonodig 3 maanden gratig uitstel van aflossing Kwijtschelding restant lening bij overlijden sinds 1928 N V. NATIONALE VOLKSBANK Rotlerdsm Maurltawtg 45 toi. 135743 Dsn H#*fl RlvlarvtimarkU tal. 639586 Amsterdam Wa»t«lnde 10 lal. 237271 Arnhom Mariénburgalraat 10 tal, 27561 Na Paul Newman. George Peppard en Frank Sinatra is nu ook Kirk Douglas aan de beurt om te laten zien wat hjj waard is als privé- detective een tot de verbeel ding sprekend beroep dat (naar mate de spionnen meer op hun retour raken) m steeds meer Amerikaanse films opnieuw aan bod komt In „A ïovely way to die" („Blauwdruk voor een moord") neemt Kirk ontslag als rechercheur bij de New Yorkse politie, omdat hy het met kan la ten harde klappen uit te delen aan misdadigers, die het ongeluk hebben zijn pad te kruisen. Lanjf stil zitten hoeft h(j niet: voor h(j weet wat er met hem gebeurt, heeft hij de omvangrijke taak toebe deeld gekregen de onschuld te bewij zen van een uitzonderlijk r(jke wedu we (Sylva Koscina), die verdacht wordt van moord op haar echtgenoo' Het spreekt welhaast vanzelf, dat Kirk Douglas zo ongeveer het ideale type is voor een dergeWke rol hij is toegerust met een feil en als het moet zelfs verbeten kop, hij kan op overtuigende wijze er hard op los slaan een wlse-ciack wil hem makke lijk over de lippen rollen en tegen mooie vrouwen kdn hij bijzonder in nemend zijn Gezien al deze voor het genre onontbeerlijke kwaliteiten, is het jammer dat ,A ïovely way to die" hem weinig gelegenheid biedt behoor lijk uit de voeten te komen Er zijn verschillende redenen waar om dc film zijn doel voorbij schiet In de eerste plaats Is het scenario zo zeer gespeend van elke originaliteit en in spiratie, dat het heel goed door een computer zou kunnen zijn samenge steld, een andcie handicap wordt ge vormd dooi de matte Invloed die uit gaat van de zonder enig aanwijsbaar fevocl vooi humor acterende Sylva losctna en ten slotte en dat is het bolangi ukste lijkt de logge aanpak van regisseur David Lowell Rich niet de meest geeigende voor een film ate deze zijn pogingen om „koel" te doen komen niet van binnenuit en geven de film een te traag tempo Ook dc humor is met van het ni veau zoals we dat van een dergelijke Amerikaanse film gewend zijn zelfs een begenadigd acteur als Eli Wallach kan weinig beginnen met de flauwe grapjes die hem m de mond zijn ge legd. Maar natuurlijk zijn er enige compensaties, die toch nog veel goed maken, Al was het alleen maar die ene scene in een politiebureau, waar een arrestant, die bedremmeld een be kentenis wil afleggen, bars toegebeten wordt dat hij zijn bek moet houden P. H ROTTERDAM, zaterdag (ANP). De winst van de N V A L van Beek (tabak) te Rotterdam is verleden jaar gestegen van 1,33 miljoen tot 1,39 miljoen. Voor ges'eld wordt een onver anderd dividend van acht procent. RnRVMTj Ben van moord op laUkuIuU zijn vrouw verdachte ontvluchte gevangene verbergt zich m een flat van twee stripteaseuses dat Is het gegeven, waarmee de Fransman Max Fecas de film „Een lange zwoele nacht" heeft gemaakt. Als je dat leest dan denk je, dat zoiets best boeiend zou kunnen zijn. Maar zoals zo vaak bij dit genre films dékt de titel de la ding slechts gedeeltelijk Zwoel is de film nergens, lang wel, erg lang zelfs. De gevangene blijkt eigenlijk een zle- lepoot- uiteraard is hij onschuldig en of dat niet genoeg is lijdt hij ook nog aan een hartkwaal en heeft hij last van akelige nachtmerries over de door hem meegemaakte (ex-Franse!) oorlog in Vietnam. Dat geeft de twee meisjes dan weer genoeg vertrouwen om in zijn bijzijn een paar striptease-nummers te repe teren Als dat gebeurd is tussen de zielige verhalen van de indringer en diens door echte oorlogsgelutden bege leide dromen door mag ook de po litie er achter komen dat de gezochte onschuldig is en eindigt de flm abrupt Wat Je toch niet moet bedenken om zegge en schrijve twee paar blote bor sten te kunnen laten zien De produkten van Hitchcock buiten be schouwing gelaten, zijn er in Holly wood tot op heden weinig misdaad films gemaakt met het 11 onischc saus je en de cynische ondertoon die de beste exemplaren uit het Eddte Con- stantine-feuilleton zo aanlrekkeliik maakten. Amerikaanse films in dit genre zijn meestal te hard om echt te lijken, Le loUig om leuk te zijn of ge woonweg kinderachtig Hel aantrek kelijke in deze werkles was de vele actie, maai die werd bedieven door gangsters en detectives die meestal net zo plat en steriel bleven als het papier waarop ze werden bedacht. Dat nu Frank Sinatra als prive-de tective Tony Rome m zekere zin de di aad oppikte die Eddie al jaren heeft laten liggen, is tekenend voor de ver anderde verhoudingen m Hollywood Over de film zelf kan men kort zijn Het verhaal over een gestolen broche en de vele sterfgevallen, die bij het speuren er naar ontstaan, is net zo'n flauwekul als by alle andere misdaad films, die als amusement zyn bedoeld Maar het verschil met vroeger is, dat hier in een paar mensen net voldoen de levensechte details en volwassen humoi zyn gestopt om van deze film een uiterst plezierig kijkspel te maken ADVERTENTIE T 22-26(6IJ da Coolhavwt 233118*2507 Rotterdammers hebben een geheel eigen manier van gedagzeggon. Goeden- morgen, goedenmiddag en goe denavond worden door de Maas- stedelingen aangevoeld als nogal officieel. Deze beleefheidsfrasen gebruiken ze in hoofdzaak alleen als ze afscheid nemen van ie mand buiten de eigen kring. Rot terdammers onder elkaar zeggen daaaag! Als Ik een winkel uil ga zegt de vrouw achter de toonbank daaag" (en dan even mets) „meneerAnde ren hebben mij erop betrapt, dat ik de Rotterdamse „dag"-ge-woonte volledig heb overgenomen Dat schijnt veel te gebeuren met geunpoileerde Rot'er- dammers Hot is te beschouwen als het criterium Wie daag zegt is Rot terdammer geworden Ik hoor hot heel prominente „nieuwe" Rotterdammers zeggen. TV/IET Ingang van 1 april van het volgend Jaar sullen er in Rotter dam geen vrÜaitmJfe sondarsscholen meer beataan, so staat te lezen ln het Rotterdams vrijzinnig-hervormd kerk blad. Er z(jn nu nog drie vrijzinnige zon dagsscholen, maar het aantal bezoe kers ia zo genng, dat het niet langer TK bl(Jf nog even lezen ln het rap- A port „Zondags bested big door Rot terdammers." Er staat zoveel in. Van de Rot verdammen, die er ln het weekend op uit trokken gaat 56 8 pro cent mot de eigen auto Dat is meer dan dc helft 24 8 procent doet het nog met het openbaar vervoer, 10,3 pro cent neemt de fiets of bromfiets en 4 0 procent scootert Van vier procent Is niet bekend hoe he* zich verplaatst. Op zichzelf zijn deze peicentages niet zo schokkend Maat wie zo verge lijkt met dc peicentages van 1958 houdt hel ham vast Toen (in 1956) om va'te het aantal weekend trekkers per auto nog maai 22 procent, terwijl het openbaar vervoer nog 37 procent voor zijn rekening nam Er komt een tijd, dat alle Rotterdammers een auto hebben £MFJC chantant '1 Winkeltje nadert het einde van het vierde seizoen Mor genavond ts de stotavond Atdus een briefte van Ansje en Steye van Bran denberg, die de maanden juti en au gustus niet vakantie gaan. verantwoord is op deze manier door te gaan. „Denkt u niet", aldus hot blad, „dat het een te lichtvaardig genomen be sluit is. WIJ hebben er avonden over gesproken en gedacht aan eventuele oplossingen, maar ze zijn er niet". „Zo is aan dit stukje jeugdwerk op vrijzinnige basis, dat zo'n dertig ioar gelden startte, helaas een eind geko men, wat, neem dat van ons aan, niet hebben gewild, maar wat de geest van deze tijd ademt", aldus het Rotter dams vrijzinnig-hervormd kerkblad. station Maashaven stapten ze met gevolg in. De kleuters waren al op Zuidplein In de metro ge gaan, zodat de heer en mevrouw De Zee aan het station Maasha ven een hartelijk welkom werd bereid. Trouwen per metroi ori gineel en goedkoop. CINEAC-BEURS ,,De vijf vo gelvrijen" (Firecreek) lijkt bij vlagen op een goede western. James Stewart speelt een boerse sheriff die lang aarzelt voor hy korte metten maakt met een bende misdadigers, aangevoerd door Henry Fonda die zijn gehuchlt komt terroriseren Het spel van deze topac teurs mag best gezien worden en ook de rest van de cast doet het heel be hoorlijk. Op de actie-momenten heb ben scenarioschrijver en regisseur Vincent Maceveety belden hun best gedaan en de meeste, handig verzon nen, bijzaken scheppen sfeer. Jammer is alleen dat er af en toe te diep ge praat wordt, zowel door Stewart als door Fonda Die leggen, dan hun ka rakters uit of Lichten hun dadan. toe. Zoiets misstaat in een western en het bederft in dit geval veel van de pret, vooral als Stewart kort voor het harde slot gaat uitleggen waarom hy het waagt de misdaad te bestrijden ROTTERDAM, zaterdag (ANP). Tijdens de gisteren gehouden jaarver gadering van de NV Internationale Credlet- cn Handclsvereeniging Rot terdam (Internatio) verklaarde presi dent-directeur H. Stout dat de cijfers over het eerste halfjaar van 1S68 be ter zijn dan die over de overeenkom stige periode van het jaar daarvoor. „WU hopen, dat we u ovfer 1968 een dividend zullen kunnen uitkeren, dat op z(jn minst gelijk ls aan de vijftien procent over 1967," zo zei de heer Stool. Eén aandeelhouder was overigens niet erg tevreden met de vijftien pro cent, die over 1967 zal worden uitge keerd Hij meende dat het rendement van een Intematio-aendeel op het ogenblik ongeveer 4,5 procent aan de lage kant is DORDRECHT, zaterdag (ANP). Aandeelhouders van Lips en Gispen N.V. toonden zich gisteren op de Jaar vergadering tevreden over de gang van zaken in het bedrijf en over de vooruitzichten zoals die door de direc tie geschilderd werden. Betreurd werd slechts de terugslag, die het Italiaanse bedrijf heeft ondervonden. De voorzitter, mr. J, W. Gratama, kon daarover geruststellende woorden laten horen. Het verlies zal worden gedekt uit een eerder gekweekte re serve Verder zijn er ingrijpende maatregelen genomen om de situatie te verbeteren en ter dekking van eventueel nog te lijden verliezen. Een der directeuren, de heer J. J. M, Lips, voegde daaraan toe dat op dit moment al geen verlies meer wordt geleden. Er bestaat nog altijd wel zo veel vertrouwen m de Italiaanse tak van de onderneming dat er allerminst aanleiding bestaat om aan liquidatie te denken ROTTERDAM, zaterdag (ANP). De gang van zaken bij de Verenigde Bedrijven Nederhorst N V. te Gouda ts dit jaar tot nu toe bepaald bevredi gend geweest De directie van het concern verklaarde dit tijdens de in Rotterdam gehouden jaarvergadering. De resultaten ztjn tot nu toe ongeveer gelijk gebleven aan die over dezelfde periode het vorige jaar en als deze tendens 2ich zal blijven voortzetten, dan kunnen de aandeelhouders over 1968 een dividend verwachten dat ze ker gelijk zal zijn aan 24 procent over 1967 HOEK VAR HOLLAND, zaterdag (ARP) in de eerste maanden van 1968 zijn bij de N.V. Chemische Indu strie Synres de resultaten nog achter gebleven bij die over dezelfde periode in 1967. Niettemin werd een opgaande lijn geconstateerd, „Het zou te optl- mistjKih zün te verwachten, dat dit Jaar een flink positief resultaat zal opleveren, maar we zullen at blij zijn als quitte zal worden gespeeld", aldus de voorzitter in de jaarvergadering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1