'Schiedam met eerste. maar daverende zege 'Zeepaard' uniek meetin strument voor Europoort EINDELIJK WARM WEER...! m 1 Schiedam ZON BREEKT DOOR BIJ HONKBAL ill t 7# SZC-JEUGD HAALT GOEDE RESULTATEN Speciaal voor gebruik onder water Waterpas Inventief OOK DHS BLIJFT NIET ACHTER Drs. R H. Wissink lierv. predikant nam afscheid Bankbiljetten ter rvaarde van 8500 gestolen GESLAAGDEN IN SCHIEDAM Lion D'Or cloor 3-0 zege op Doofpot winnaar Henkes-bokaal Drs. Van der Maas neemt afscheid van HBS/MMS Kind drinkt uit fles wasbenzine INDELING VOETBAL COMPETITIE AFD. R'DAM HBSS en PPSC winnaars in nederlaagserie Insluiper aan het werk aan Baehplein DUIW.NVLUCHT PV UNION KOERIERSTERS maandag 1 juli 1968 - pagina 5 Si j De Fuji single-8 camera legt de diverse gegevens op de film vast. DE Hagenaar Bernard Adriaan Stokman (46) heeft in z'n eentje een uniek meetinstrument voor gebruik onder water ontworpen, dat zijn diensten bewijst in hei Rotter damse havengebied liet apparaat, ilat de naam „Zee paard" heeft gekregen Is ontwikkeld om gegevens te verzamelen over de toegankelijkheid van de „Geul" voor supertankers van 100.000 ton en gro ter. Ontwerper Stokman: „Ik doe veel werk voor het havenbedrijf Rotter dam, voor Rijkswaterstaat. TNO en het Nationaal Luchtvaartlaborato rium. Naar gelang hun wensen maak ik de benodigde instrumenten op maat. Wat het ..Zeepaard" betreft, vroegen Rijkswaterstaat en het Ha venbedrijf zich af hoe de „geul", die van onder 500 meter cn van boven 800 meter breed is, zich zou houden. Hoe het met het diehtstibbcn en der gelijke zou gaan. Ik heb toen 'n Fuii single-8 camera genomen en die in een waterdichte cylinder ingebouwd. Daarmee is op verschillende punten het tracé van de „geul" gefilmd, De stroomsnelheid en de stroomrichting werden ermee bepaald, en ook de invloed van die beide grootheden op het in de bodem wegzakken het onderspoelen van het meetappa raat. Dat meten van stroomsnelheid en -richting wordt gedaan met een „windvaantje" en een molentje, op gebouwd uit vijf halve bollen. Een magnetische koppeling zorgt ervoor dat de meetgegevens, zonder de wa terdichtheid in gevaar te brengen, naar het inwendige van het apparaat worden doorgegeven. TYENSLOTTE zorgt een dubbel waterpas voor een indicatie over het wegzakken. Dc registratie was voor ons het meest interessante punt van de constructie. Het was de bedoeling dat het in strument meerdere dagen op diepten tot 25 meter op de zeebodem kon verblijven, terwijl ondertussen series metingen moesten worden geregi streerd. Bovendien moest het meet apparaat, gezien het risico van ver loren gaan, zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. Dat is gelukt. Met inbegrip van de eraan vooraf gaande research zijn we op een be groting van 7 5 10.000 gulden geko men. De indicatieschalen van de ver schillende meetinstrumenten worden op een lith film overgebracht. Daar door worden transparante „wijzer platen" verkregen, die als ze vanaf de achterzijde met fietslamp- jes worden verlicht goed te foto graferen zijn. Er zijn ook meters voor stroomrichting, snelheid en de twee hellingshoeken, alsmede een verlicht uurwerkje. Het zeepaard klaar voor de enderwatermetingen. De Fuji single 8-camera is toen voorzien van een portretlensje. Op iedere single-8 film is, bij een snel heid van 18 beelden per seconde, gocct voor 200 seconden filmen ofwel 3Ü00 registraties. Om deze series me tingen te spreiden over de onder wa ter tij den van de instrumenten, werd een tijdschakelaar ingebouwd. Deze zorgt ervoor dat gedurende de rustperioden alle stroomverbrui- kende onderdelen, behalve de klok, zijn uitgeschakeld. INVENTIEVE Stokman is inmïd- dels bezig aan een nieuw appa raat: een koersreeorder, die door de loodsen aan boord van de binncnva rende mammocttankers gebruikt 2al worden. Stokman: „Men kan kiezen uit drie uilvoeringen met registratie op papier, op film of op de geluids band. Met het toestel worden de koers- en stuurhoeken vastgelegd. De prijs van dit apparaat blijft nog onder de 10.000 gulden. Overi gens zijn dit niet de enige opdrach ten voor mij. Voor het Rijkslucht vaartlaboratorium doe ik ook veel. maar dat is allemaal confidentieel werk en daar kan ik dan ook niets over zeggen. Voor de musical „I do, I do" heb ik het radio-bestuurbare hemelbed ontworpen, waarin Eric 'Schneider en Annet Nieuwenhuyzen lagen. Zo zijn er diverse dingen, die niet in de handel zijn, maar voor speciale doe len moeten worden ontworpen. Zoals u ziet vertegenwoordig ik 'n uitster vende tak van beroep: iemand die alles nog per stuk. en met de hand maakt". Theo de Jong ROTTERDAM, maandag In ver band met de viering van „Indepen dence Day", zal het Amerikaanse Consulaat in Rotterdam donderdag 4 juli de gehele dag gesloten zijn. ROTTERDAM, zaterdag. De 43- jarige J. 3. Laros is gistermiddag in zijn woning aan de Frits Ruysstraat dood aangetroffen. De man bleek van de trap te zijn gevallen. (Van een onzer sport verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Met de zomerse zon, is ook "voor het Scïiiedamse honkbal gisteren de zon doorgebroken. Schiedam won van kampioenskandidaat Tilburg cn. DHS kwam tot een knappe prestatie door Laakkwartier met een 10 nederlaag naar huis te sturen. DRZ won natuurlijk, zoals in dc ljjn der verwachtin gen lag, van BHC met flinke cij fers. Het werd 205. Schiedam-Til burg 3-2 B(j Schiedam was een ieder onder steboven van dc eerste overwinning die het eerste team had geboekt. Nie mand kon het geloven, maar de cijfers op het scorebord en de cijfers in de boeken wezen het uit. Schiedam had door een overwinning van 3—Z de eerste punten binnen weten te balen. Dat Schiedam tot deze overwinning kwam op deze kampioenspretendent, komt vooral door het zeer goede werk van dc velüspelers. Toch keek Schie dam reeds na dc eerste innings tegen een achterstand aan. Juist het nader hand zo goed werkende veld, was er de oorzaak van dat door twee fouten in dc eerste innings De Brouwer en Kloeter over de thuisplaat konden ko men. De achterstand van 02 hinderde de Schiedammers beslist niet. Het veld sloot als een bus en tal van bal len, ver in het veld of dichtbij, ver dwenen in een Schiedamse hand schoen. Het verdedigen wat dus uitstekend, maar met de zesde innigs voor de boeg, was er nog steeds niet gescoord. Toen kwam het echter. Aad van de Hamer was door een honkslag op het eerste honk gekomen. Hij schoof op tot het derde honk, toen Joop Lubber en Gilberth Ostiano op de honken kwamen door 4 maai wijd. Toen. met hun drie honken bezet, kwam Hans Vroom aan slag. Op zijn fermo tik en door fouten in het veld, kon het Schiedamse drietal binnen komen en de stand op 32 brengen. De laatste innings wérd de spanning voelbaar, maar de met een enorm ge juich binnen gehaalde drie punten be tekenden toch heus de overwinning voor Schiedam. De eerste nog wel. Werpersresultaten: Schiedam L. v.d. Hamer 2-0-6. Tilburg, De Brouwer: 11-7-3. DHS-Laakkwartier 1-0 DHS heeft de supporters ook lang in spanning gehouden, maar het is tenslotte gelukt een in de vijfde in nings verkregen voorsprong te hand haven en zo ook de eerste overwin ning binnen te halen. Ook bU DHS moet de overwinning komen op dc re kening van het goed veldwerk. Een paar keer was er te genieten van een fraai dubbelspel, waardoor Laakkwartier elke kans tot scoren ontnomen werd. In de vijfde innings kwam Droog op het eerste kussen. Toen daarna Van der Voet door een honkslag op hei eerste honk kwam, kon Droog verhuizen naar het tweede honk. Hij stal daarop het derde honk en toen daarna Bons een opofferings- slag plaatste, waarop hij zelf uitging, was dat voor Droog voldoende om over de thuisplaat te komen. DHS stond hierdoor met 1—0 voor en het hield deze voorsprong angst vallig vast en goed verdedigend, haal de de Schiedammers het einde met een verdiende overwinnig van 10, wat toch een prestatie van de eerste orde genoemd mag worden. Wij schre ven het reeds eerder, het zat er in en nu is het er dan toch eindelijk uit ge komen. Werpersresultaten: DHS De Lange 4-1-5. Laakkwartier Mussert 12-1-3. DRZ-BHC 20-5 Tot aan de vierde innings konden de gasten DRZ nog wel bijhouden, maar toen het slaggeweld van DRZ eenmaal losbrak, was er geen houden meer aan voor dc bezoekers en werd er aan dc lopende band gescoord. In de eerste innings kon BHC door Postmus eenmaal scoren. Blomsteel en Van Veen zorgden er echter voor, dat de tweede innings in kon gaan met een voorsprong van 21 voor DRZ. In die twee innings liep DRZ door Korpel en Blomsteel uit lot 4—1 en in de derde innings kwamen de gasten door Ultee en Van Santen bescheiden terug tot 34, maar in de gelijkma kende slagbeurt werd door DRZ het hout er even opgelegd en middels De Zoet, Harreman, Van Doorn cn Korpel werd het 84. Even nog sloeg BHC in de vierde innings terug door Ultee en Van San ten, maar toen was het spel voor de bezoekers uit en kon DRZ met de re gelmaat van de klok uitlopen tot 20 —5. Werpersresultaten: DRZ J. van Drunen 8-6-7. BHC J. Noordijk 6-10- Esperaulo-agendo SCHIEDAM, maandag Merkre- don, la 3an de julao klubvespero. Ni daürigos snian sekcian vivon ce kado H. Lefóch s>L" Lekstraat 100 b. Ne forgesu la S-A.T. kongreson en Uibreehit, Voor het eerst na lange tijd is het zondag weer eens heer lijk warm en droog weer ge weest. In Bad Groenoord heeft men het geweien! Zoals deze foto van het „kikker badje" en de lig weiden toont. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Drs. R. H. Wisslnk, hervormd predikant te Schiedam, heeft gisteren tijdens «lc dienst cn na de bediening van hel II. Avondmaal, afscheid genomen van de wijkgemeente I. Op zijn uitdrukkelijk verzoek is er geen officieel vertoon van gemaakt. Dominee Wissink, die vier jaar ge leden naar Schiedam kwam, is be noemd tot godsdienstles-aar aan de Chr. Kweekschool te Zwolle, in welke stad hij ook gaat wonen op het adres Bosboom ToussainifJtraat 42. In de va cature, ontstaan door dit vertrek, is nog niet voorzien. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Bij de politie is dit weekeinde aangifte ge daan van vermissing van 8500, be staande uit bankbiljetten van ƒ10. Het geld is gestolen uit een open staande hut van het Griekse schip „Corinthie", liggende op de scheeps werf Wilton. Alle bankbiljetten, van gen aan met de letters D.C.D., terwijl de eerste drie cijfers zijn: 086. De po litie heeft inmiddels een onderzoek in gesteld. (ADVERTENTIE) met zes roltrappen naar boven en naar beneden Op dc camping heerlijk genie ten var», frisse lucht" en zon... lekker luieren cn de stad verge ten... .maar evengoed Uw nacje en droogje fris cn koci bij de hand hebben! Dat kan met deze handige pro- visïekastjes, waarin. U Uw etenswaren fris en hygiënisch, vlieg-, en stofvrij bewaart en die U als-een plat pakje meeneemt. Moderne provisiekastjes voor het buiten-huishouden, uitrits- baar, met ventilatiegaas, klein opvouwbaar en in gezellig plas tic Cretonnen uitvoering... nu voor nog géén twee rijks daalders. Provisiekastje 85 x 35 x 25 Morgenvroeg om 9 uur verko pen wij op onze tweede etage' deze hygiënische provisiekastjes op dc Camping-afdeling, waar nu zo makkelijk komt met de - roltrap, plastic proviand-kast jes met frisse bloemmotie- 85*35x25 cm, voor^gA «ïw Géén te/, of schrift, heit. ZWEMMEN SCHIEDAM, maandag. By het eerste gedeelte van de Kring kampioenschappen ZRO, zater dagmiddag in het Kolpabad te Vlaardingen gehouden, is SZV zeer goed voor de dag gekomen, al streek VZC met de meeste ere plaatsen. Marja Viskil, Ruud Beele (2x), Rudy Pijper en Rene v.d. Kuil behaalden een eerste plaats, terwijl er ook nog enige tweede en derde plaatsen ver diend werden. Dc bedoeling van de wedstrijden is, dal men moet trachten onder dc voor de Nationale Kampioenschappen ge stelde limieten te blijven. Voor de on der 15-jarigen slaagden van de SZC'ers hierin Marja Viskil en Ruud Beelc; bfi dc onder Jk-jarigen waren dat Marjo Simons, Lilian v. d. Most, Rudy Pijper, Rcné v. d. Kuil en Frank Ruseler. De nummers waarop SZC'ers succes hebben geboekt zijn 100 m vrije slag jongens onder 14 jaar: 1 R. van Ham burg (VZC) 1.2.2.; 2. J. de Joodc (RZC) LI2.6; 3. Franks Meeuws (SZC) 1.14.2; 100 m vrije slag meisjes onder 16 jaar- I, T. Maat (VZC) 1.5.7; 2. M. Hofman (RZC) 1.11.2; 3. Marja de Jong (SZC) 1.14.2. Idem jongens: I. Ruud Beel (SCZ) 1.3.8; 2 S. Bot (VZC) 1.3.9; 3. W. Schouten (VZC) 1,4.3. 4 x 100 m wisselslag persoonlijk meisjes onder 16 jaar: 1. Marja Viskil (SCZ) 6.25.1; 2 Margot Lücking (RDZ) C.40.7. 200 m vlinderslag jongens on der 16 jaar: 1. Ruud Beele (SZC) 2.54.8. 100 m vlinderslag meisjes on der 12 jaar: 4. Lilian v. d. Most (SZC) 1.35.3. 100 m rugslag jongens onder 12 jaar: 1. René v. d. Kuil (SZC) 1.27; 2. Rudy Pijper (SZC) 1.31.9; 3. A, van Cleef (Devel) 1.34. 200 m vrije slag heren: 1. N. Bas- tiaan (VZC) 2.23.9; 2. Ono Leemans (SZC) 2.31.5; 3. J. K. Anthonie (SVH) 2.32.6. 50 m vlinderslag meisjes onder 12 jaar: 4. Marjo Simons (SZC) 42.1. 50 m vlinderslag jongens onder 12 jaar: 1. Rudy Pijper (SZC) 38.7; 2. P. Heyt (R) 38.9; 3. René v. d. Kuil (SZC) 44.-; 4. Frank Ruseler (SZC) 44.1. 200 m rugslag meisjes onder 16 jaar: 1. L. Teekens (VZC) 2.42.9; 2. Marja Viskil (SZC) 2.49.4; 3. M. Hof man (RZC) 2.54. C1IR. TECHNISCHE SCHOOL TE SCHIEDAM: AM. Metaalbeworkcn: A. Aarssen, M. Baron, W. Bénard, J. P. Boono, J. Buutman, A. J. van Dooren, G. Dubbel dam, J. van der Eijk. J. C. van Eijk, W. W. Goeöendorp, C, Goudappel, M, 't Hart, J. N. 't Hoen, J. A. Hoogstad. A. Hoorman, T. W. Hulzinga, S. Koning, P. Llssenberg, C. Mak. M. L. van dor Most. N. de MunnLr, P. Noordzij, H. van Oeveren, B. van der Pas, A. L. Plantings, F. C. van der Poel, K. C. Polderdijk, J. Riedljk, W. A. G. Kissema, M. H. van Rij, W. Stuivenberg. E. van Til, F. \Y. Verhoeven, L. C. Verhoeven, 3. A. Wolst, F, M. Wulster. Er zijn 2 leerlingen afgewezen. Afd. Timmeren: A. Admiraal, M. Bijl, B. XL Clausing. F. Koevoet, W. M. H. Matssan, J. A. Mak. D. Moerman, J. F. Scheijbeler. B. Slotboom. J. Terlouw, J. F. Vergeer, A. van der Vlugt, A. van Vrees wijk. 2 leerlingen afgewezen. Afd, Auto- hctsVMlen: J, Bakker. D. Boot, Y»". C. Brus- saard, F. H. Gerrlts, A, Koogcndam, J. J. Huigen, G, A. Jonkind, E, Jongste, N. Keij- zer, J. H. Kooij, E. Lenos, D. Ft. Meijer, K. Moerman, P. C. Penning, N. Poot, J. Tem pelaar. A. Vat, H. C. van Gooi, G. J. Zon- nebelt. Afd. Elektrotcchuiek: A. J. van den Berg, J. W. van Boggelen, M. J. Bron- scheer. F. S. Brókling, J. M. dc Bruin, F. 3. BuHaarl. W. van Hortlngsveldt, A. Hooger- werf, \V. Jongste, E. Klop, A. Koogje, J. C. Kranver, F. van Leeuwen, M. B. Morauw, A. C. Pelgrim. W. van Pelt, R. H. Quadt, R, C. Speksnijder, A. J. Vllelander, F. Wiegel. G. A. van Zelletn. CHR. HUISHOUD- EN INDUSTRIE SCHOOL, SCHIEDAM: Prima re opleiding: H. Akkerman, H. Ber- vocls, N. v.d. Bout, R. V. Dricl, J. de Held, M. de Jong. F, Keljser. M. Koster. M. Ol denburg, Y. v. Pelt, G, Scholten. H. Smal, J. Smal, J. Verleg, L. Wijnmalen, A. v.d. Eyk, M. v.d Heuvel, B. v. Katwijk. D. v.d. Kolk, B. de Krult, J. Maat, C, v. Rosscna, J. Schouten. T. v. Selm. C. v.d. Struis, N. Zvrop. -I leerlingen afgewezen. AssisLcnte-oplciding; Afd A. F. v. Bellen, J. v. Eyk, J. Faassc, I. Groen, A. v.d. Ma rei, H. v,d. Marei, M. Plant, A. Ulttcnbo- gaard, L. Veraart, W. Vermeer. L. Wey- gcrtzE, P. de Zwart, Afd. II. D. BUI, A. Ha- gesteln, E. Jonkman, M, Ligtvoet, A. Lol- kus, M. v. Oei, F. Ouwenee), D. v. Pelt, T. Scheefhals. J. Sneek, I. Zwaan. SPJERINGSHOEKLYCEUM - HBS - A; H. Bakker, H. Bergman, mej. L, Blom, mej, T. Bruggeman, D. DIckhotf, mej, F. Etman, M. van Geel, mej. R. van Gent. mej. H. de Gier. mej. M. Huisman, M. van Kinderen, mej. J. Klouwens. H. de Krom, C. Looman, Ch, Parthestus, mej. M. van Reljsen. moj. B. Roeling, mej. A. Schnmlc, mej. E. van. Sehle. mej. A. Snikkers, mej. C. V. Ver meulen, mej. R, Vlasveld. S. van Vliet, P. Willemsen, H. van DUk, H, Etman, F. van Grieken, J. Haubricli, G de Koning, N. van der Meer, K. van Mil, W. van der Pas, H. Schoenmakers, J, SToJK, L. Veldhuis. H. Verveen, K. Vollebrcgt, H. Weber, K. Zaat. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Lion D'Or is gisteravond in de finale van de Horeca-voetbalcompetltie op het Neptunusterrein dank zij een ietwat geflatteerde 3—0 overwinning op de Doofpot in het bezit gekomen van de zilveren Henkes-wlssclbokaal. Het Schiedamse Lion D'Or dankte de zege voornamelijk aan het falen van de voorhoede van de Doofpot en aan het voortreffelijk spel van zijn linksbinnen Frank Franken. Deze 22- jarige Spartaan, die gisteravond van wege een hardnekkige blossure zijn laatste officiële wedstrijd speelde, toonde zich steeds weer de animator van de voorhoede. Hij nam niet alleen twee gave doelpunten voor zijn reke ning, maar stelde zijn mede-voor- waartsen keer op keer in staat Doof pot-doelman Suyker het extra moei lijk te maken. Toch hebberi de drie doelpunten Franken (2x) en De Ronde (lx) van Lion D'Or, die reeds in de eerste helft werden gescoord, het verweer van Doofpot niet gebroken. Integen deel, de rood-witen hebben zelfs tachtig minuten de meerderheid ge had, maar voortdurend geaarzeld te profiteren van de kansen, die links half Hans Tollenaar (Excelsior) op het middenveld wist te creëren. Ook Doofpot-aanvoerder Jan Nij- man, die evenals Franken gisteravond afscheid nam van zijn actieve voetbal carrière, kon zijn ploeg niet meer tot doeltreffende acties aansporen. Doof pot, dat reeds driemaal de zilveren Henkeswisselbokaal heeft gewonnen, moest dit jaar de eer aan Lion D'Or gunen. De heer Henkes reikte voor de Nep- tunustribune zowel aan de bovenste twee ploegen als aan De Matadors en Eden, die de derde en vierde plaats deelden, de prijzen uit. Dirk Nijs be lastte zich ten slote met het overhan digen van de sportiviteitsprijs aan de Nieuwe Heemraad. Een incident heeft het Horeca-voetbaltoernooi overscha duwd, namelijk het vanwege wange drag door de commissie uitschakelen van Club '66 voor verdere deelneming aan deze toernooien. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Tijdens een bijeenkomst in de aula van het nieuwe gebouw van dc Rjjks-HBS en MMS heeft zaterdag drs. C. J. J. van der Maas afscheid genomen als ad junct-directeur, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de toespraken, gehouden door de vertegenwoordigers van wetenschap, onderwijs en bestuur kwam één punt sterk naar voren: in alle functies die de heer Van der Maas bekleedde, werd hij, naast zijn deskundigheid en enthousiasme voor* de op zich geno men taak, vooral gewaardeerd als mens. Aandacht voor anderen en een grote hulpvaardigheid waren zijn meest geroemde eigenschappen. Een roem die hijzelf in het dankwoord probeerde af te zwakken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag, De twee jarige Anita Saarloos moest gisteren met spoed naar de Dr, Nol ets tickling worden overgebracht nadat zij uit een fles wasbenzine had gedronken. Het kind, wonende bij haar ouders aan boord van het binnenschip „Qos- terschelde" liggende in de Wilhelmi- nahaven, werd op een gegeven mo ment door haar moeder gewassen. Dit ging met behulp van wasbenzine, om dat het meisje teervlekken op haar handen en benen had. Op een moment dat de moeder niet keek, greep Anita de fles en nam een aantal slokken. Onmiddellijk daarna is zij naar de Dr, Noletstichting overgebracht. Haar toe stand was vanmorgen goed. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De KNVB afdeling Rotterdam heeft nu ook de competitie-indelLng van het zondag- voetbal voor het nieuwe seizoen be kend gemaakt. Het belooft voor de. Schiedamse clubs een interessante competitie te worden, met tal van derby's. Zo zullen in de eerste klasse A De-, mos en SFC de degens kruisen, ook met CTooswijk, DBGC, DZBj GIZ, Hel- levoetsluis, Hoogvliet, NRC en Satur- nus. In de eerste klasse B zijn ingedeeld Schiedam en Ursus, Zij zullen, te ma ken hebben met: Bloemhof, Bolnes, Eurogpc." Groene Witten, Rockanje, SVDP. S-.vïft Boys cn VOB, WF en Martini* komen in de eerste klasse C uit, met Animo, Dilettant, Dinaua, Germinal, Het Noorden, S'.esds Hooger en WRW. Onze tweede klasssrs, -Schi&d&mse Boys en DRZ, spelen niet in dezelfde afdeling. Schiedamse Boys komt in de tweede klasse B uit tegen: Activilas, DDC, DESV, DOZ, Me eu weit plaat, OHVV, The Rising Hope, VND en Zwart Wit. DRZ speelt in de -tweede klasse C en zal daan de volgende tegenstanders ontmoeten. Eureka, Nadö V, Noorder kwartier. Roga, SCO. Smeetsland. SVQ en Vierpolders. De dit js-a-r -löt leven geroepen nieu we Schiedamse voetbalvereniging FC Nieuwland is in de -derde klasse -nog niet ingedeeld. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag. lil het kader van de jubileum nederlaagscrle van Schiedam is de laatsc wedstrijd gespeeld. HBSS was de laatste tegen stander van Schiedam en bracht de jubilerende vereniging een nederlaag van 4-I toe. Diezelfde uitslag had eerder de andere zaterdagclub, PPCS behaald cn dus moest de eerste prijs worden gedeeld. Bij de prijsuitreiking stelde voorzit ter Joop van der Touw dat dit niet was voorzien. PPSC, dat Schiedam voor HBSS de nederlaag van 41 be zorgde mocht de eerste prijs vast in ontvangst nemen en een. precies een dere prijs zal nog deze week in de priizenkast van HBSS prijken. De tweede prijs was voor DHS, dat Schiedam een nederlaag van 42 be zorgde. De derde prijs was voor Ex celsior '20, dat gelijk speelde 1I. Voor Excelsior was ook de sportivi teitsprijs. „Hoe kan het ook anders," aldus de heer Van der Touw, „we boekten tegen jullie het beste resul taat." Voor de Schiedamse scheidsrecb- tersvereniging was er een beker voor de prijzenkast, als dank voor de me dewerking aan deze jubileumserie. In. zijn korte toespraak voor de prijsuit reiking zei voorzitter Van der Touw gekscherend: „We dachten dat we een beetje voetballen konden, maar In den serie is wel gebleken dat dit niet zo is." Een gezellig „onderonsje" was het besluit van de nederlaagserie van Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. - De 32-ja- rige bouwkundig tekenaar G. C. 3H. K. heeft dc eerste keer dat bü in zijn. nieuwe woning aan hel Baehplein bleef slapen, een onrustige nacht ge had. Eerst werd hg gestoord door het branden van licht in zijn slaapkamer, de volgende morgen bleek dat ziin polshorloge was gestolen. De heer K. moest in de nacht van zaterdag op zondag ervaren, dat het licht Ln zijn slaapkamer volop brand de, terwijl hij pertinent wist dat hij het de vorige avond had uitgedaan. Hij stapte uit het nog provisorisch uit gestalde bed hij sliep pas de eerste keer in zijn nieuwe woning en deed het licht weer uit. Toen hij de volgen de morgen wakker werd, was zijn polshorloge, dat hij naast zijn. bed op de grond, had neergelegd, verdwenen. Vermoedelijk is een insluiper aan het werk geweest, die geprofiteerd heeft van het feit dat het slot van-de deur vrij eenvoudig door de brievenbus is te bereike. De heer K. heeft aangifte gedaan bij de politie, SCHIEDAM, maandag. De P.V. Union nam met 105 duiven deel aan de vlucht vanuit Limoges, afstand 720 km. Gelost werd om 6.10 uirr: eerste duif binnen zaterdag 17.33.47; laatste prijsduif 10.44 uur zondsg. Uitslag: 1, 3, 12, 14, 18 Heereu en Zoon; 2 Bede- ker; 4, 15, 17 Slegt en Co; 5, 19 Wen- teler; 6, 13, 22, 23 Kerkhoff; 7 H. v.d. Hoeven; 8, 10 Rokers; 9 Barzilay; ll, 16, 26 Brand; 20 C Verlinde en Zn; 21, 25 Bkris; 24 Zantboer en Co; 27 Noor- dijk.. Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter- damsch Parood) vraagt nette bezorgers(sters) speniaa] voor dc zomermaanden. Aanmelden;. Hoosrstraat 76, Schiedam. Tel. 257279, *s avonds na 7 uur tel. 135260, R026 Foto, film cn projectie PasfotoN klaar terwijl u wa<4it. Foto Van Vuurcn, Hoogstraat 106, Schiedam. Tel. 266720. Let op juiste adres. R180 Fietsen en bromfietsen Rijwielen compleet vanaf flSRSO. Vouwfietsen N145. Waar dat wiel draalt. Koog straat 67-69, tel. 268-136. Schie-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1