en even in Rotterdam RET leidt toeristen 100 km door Europoort 1 «SU °P Metro kampte weer met vertragingen Swiss Air zet in september dc-9 m Rotterdam ROTTERDAM RIJNMOND H. Pors Jr.: 'Verbod Bonn is politieke zaak Smerige streek Kans gemist Meer winst Rubatex van het centrum van Rotterdam naar het hartje van Parijs 14 minuten sneller! «««BS Nog voor eind van dit jaar nieuwe bussen Tsjechen Ij]even RSB-jeugclteam de baas, 5V2-4Z GROTER VERLIES EDY EMAILLE ÊÉSËJ Ziek worden op vakantie Berg tussen flats Tuinkeuring Fietsen opdeVeluwe Oud worden V akantieprogramma TON PANSIER NAAR SVV Indeling van RV B -competitie pagina 4 - woensdag 3 juli 1968 (door Geert-Jan Laan) ROTTERDAM, woensdag. Voor het eerst sedert 23 jaar voe ren vorige week twee Oostduitse binnenschepen op de oude han delsroute tussen het oosten van Duitsland en Rotterdam. Twee schepen kwamen ongehinderd in Rotterdam aan. Het derde schip werd echter op last van de West duitse minister van verkeer Georg Leber bij Hannover aan- gehoudon on gistermorgen mocht deze m.s. Sandau niet verder dan Duisburg. Do lading werd over geslagen in Nederlandse binnen schepen en zo moest het verder naar Rotterdam. De Westduitsc autoriteiten verboden verdere doortocht van Oostduitse binnen schepen naar Nederland tot ook "Westduitsc binnenschepen vrije vaart zouden kunnen krijgen via de DDR naar do andere lande» van het Oostblok. Dat lijkt een redelijk argu ment, maar het wordt heftig bp- streden door de Rotterdamse di recteur van de N.V. Rijnvaartre derij Internationaal Motor Trans port (IMT), de heer H. Pors jr. (40)Hij zegt: „De Westduitse re gering beroept zich op economi sche motieven, maar de achter grond is alleen politiek. Bonn ziet in iedere toenadering voortschrij dende „erkenning" van het DDR-regime." En met zijn wijs vinger priemend naar het Oosten. „Ik zal dat gat openmaken. Wan neer ik Leber maar eèn uur uit zijn slaap kan houden ben ik al tevreden." Hij Is nu vier Jaar begig om de markt van 500.000 ton vrachtverkeer tussen de DDR en Nederland (cn 350.000 ton van Nederland naar de DDR) ook voor de Nederlandse bin nenscheepvaart toegankelijk te maken. Alle vervoer per binnenschip werd tot dusver door Westduitse rede rijen verzorgd. Sederl vorige week zijn ook Nederlandse binnenschepen van de IMT op de DDR gaan varen en ondanks de recente Westduitsc bepa lingen tegen de Oostduitse schepen wordt aan de Nederlandse schepen door de Oostduitse autoriteiten geen enkele belemmering opgelegd. Nederlandse schepen genieten pre cies dezelfde rechten ais de Oostduitse schepen in Nederland. De twee sche pen, die in Nederland geweest zijn kregen een vergunning van de geal lieerde controle-raad. in Berlijn voor vervoer op de Benelux en van de Ne derlandse consul een visum voor Ne derland. „Het heeft Leber natuurlijk gestoken, dat de Oostduitsers met ce nieuwe beperkende maatregelen voor Berlijn een uitzondering hebben ge maakt voor de Nederlanders", denkt de heer Pors. Bovendien gelooft hij niet in de Westduitse argumenten om hot de OosUduitse binnenschepen on mogelijk te maken na ar-Nederland te varen, „Wanneer de Westduitse sche pen wel via Oostduitsland naar Polen en Tsjecho-Slowakije mochten varen zouden zij toch weigeren zich aan de ÖosJidmisa bepalingen te onderwerpen op de Oostduitse kanalen. Dat zou door West-Duitsland weer als een be paalde erkenning worden gezien." Met nadere woorden: die vrije doorvaar: komt er toch niet. „lk ben een verwoed anti-commu nist,'* zegt l'ors. „maar ik vind het een smerige streek van dc Westduitsers om do Oostduitse binnenschepen het volle kanaalgcld tc laten betalen tot de bestemming in eigen land". Wan neer een Oostduits binnenschip dus naar Dresden vaart innen de West- duitsers het kanaalgeld oók tot en met Dresden, „De Ooslduitsers moeten zich wel aan dc Westduitse bepalingen onderwerpen, maar de Westduitsers weigeren datzelfde te doen met de Oostduitse bepalingen". En gesteld dat de Westduitse autori teiten ,ook de transitohandel van Ne derlandse binnenschepen op Oosl- Duitslamd zouden verbieden? De heer Pors: „Dal 20U ik moeten zien. Ik zou direct de schepen bevrachten voor Polen of Rusland. Dat zijn staten, die Nederland wel erkent". Wat betreft de DDR geven de Ne derlandse ministeries „geen thuis". Ook in Nederlandse ogen bestaat Oost-Duitsland officieel niet. „On houdbaar", zegt de heer Pors, „en ik vraag me af of de binnenvaart niet mag doen, wat de grote concerns en het wegtransport al jaren met Oosi- Dui,island doen" Hü vindt, dat de Nederlandse bin nenscheepvaart te lang tegen het ta boe Oost-Duitsland heeft opgekeken. „Ze dachten hier. De Oostduitsers komen toch niet. Maar voor de oorlog was er een levendige handel tussen Nederland cn wat nu heet Oost-Duits- land." Een ander punt is, wanneer tot nu toe alleen maar Westduitse bin nenschepen de transitohandel op Oost-Duitsland verzorgden, de aan. voer via de Noorddultse havens liep. Die aanyoer, kan btf een groter aan deel van de Nederlandse binnenvaart gemakkelijk via Rotterdam worden omgelegd. Hij noemt de contacten met de Oostduitse rederij (een „volkseigeoes betrieb") „zakelijk". Dc Oostduitse rederij beschikt over een 1500 moder ne vaartuigen, onderverdeeld in klein duiwvaartmaterieel en een 500 motor schepen tussen de 500 en 700 ton. Heit type, waarvan er dus vorige week twee in Rotterdam waren. Ds vracht prijzen zijn bijzonder aantrekkelijk. Hoger dan in West-Duitsland, volgens de heer Pors. „Reken maar uit: een vervoer van totaal 850.000 ton a 14,- pe-r ton. Dat wordt in Nederlandse va luta betaald." De Rotterdamse directeur is in deze zaak belanghebbende, want zijn rede rij is agent voor dc Oostduitse rederij. IIÜ is niet van plan het zo moeizaam geopende gat naar het Oosten rveer te laten stoppen. „Ir. Posthumus heeft gezegd, we moeten Leber op aUe ma nieren bestrijden. Leber heeft het ook voorzien op de Nederlandse rijnvaart en ik ben niet van plan het er by te laten zitten." En in dc broeihete dekhut van de oude radarboot, die hem in Rotterdam als kantoor ter beschikking staat. „Ik ben niet van tien over rood, maar de Westduitsers verdommen het om de Oostduitsers door te laten. Bonn is van de gebeurtenissen achterover ge vallen." Wat Pors dan nog wel is nog even ter informatie: voorzitter van het Nederlands Verbond van Midden- standsverenlgingen, nlaa'svervanoen'# lid van de Sociaal Economische Raad en kandidaat-kamerlid voor de Party van de Arbeid en daarhy nog mede werker van dc VARA. WEESP, woensdag De winst van de 'N.V. Rubatex te Weesp is vorig jaar geslegen van 104.000 lot 124.000. Voorgesteld wordt het divi dend te verhogen van twaalf procent tot veertien procent. De stijging van de omzet heeft zich in dc eerste maanden van dit jaar voortgezet. (ADVEHTENTIE) Thans is hei mogelijk het grootste deel van het Ffflnse traject af te loggen met een snelheid van 160 km/u. Ja, met do TEE reist u nu van het centrum van Botterdam naar het hartje van Parijs in 4 uur! ..altijd comfortabel en steeds dezelfde rustige sfeer. H. Pers jr.: „Wanneer ik Leber maar 1 uur uit zijn slaap kan houden (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Dc standaardisatie die de grote gemeente lijke vervoerbedrijven ten aanzien van het autobuspark nastreven, heeft er thans toe geleld dat er gezamenlijk opgestelde onderhoudschema's worden aangehouden. Bovendien maken de grote gemeenten nu ook vergelijkin gen op het gebied van schoonmaken cn opleiding. Intussen zijn in Rotterdam de eerste twee bussen van een serie van 35 nieuwe standaardibussen afgeleverd. Er zijn thans in totaal 200 standaard- bussen afgeleverd aan d' leenten Rotterdam. Amsterdam, L Haag en Utrecht. Er zijn nog zo'n 150 bussen in bestelling. Door de continue produktie van deze standaardbus werd onder meer bereikt dat de prijs daalde, ter wijl tevens de kwaliteit van het mate rieel toenam. Er is een proeforder van veertig stuks geplaatst bij een bedrijf in Woerden, dat de bus geheel identiek aan de overige modellen vervaardigt. Als proef wordt echter bU dit bedrijf polyester buitenbeplating rondom de raampar,tijen toegepast. Naast de be kende voordelen van deze kunststof lichter gewicht, minder kans op roe®t- vorming is het thans voor het eerst gelukt de beplating door en door in kfeur te maken, waarbij slechts een la klaag als afwerking dienstdoet. Waarschijnlijk zal deze polyesterbe plating ook voor andere standaard- bussen worden gebruikt. Andere wijzigingen beperken zich tot lichte polyester schuifluiken, die in iedere stand open blijven staan en meer stangen in het interieur. Voor hot ontwerp en de uitvoering van deze slandaardbus bestaat in het buiten land veel belangstelling. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. - RET is gistermiddag, ruim voor het spitsuur, onafgebroken bezig geweest om dc treinen, die in dit spitsuur wor den Ingezet, heen cn weer ie rijden door de wasinslallatie op het emplace ment. Dit gebeurde om de treinen koel te houden en dc hitte geen vat te laten krijgen op de apparatuur. Intussen heeft de warmte ook Biste ren dc gemeentelijke vervoersdienst parten gespeeld. Kor; na elkaar, om ongeveer vijl over twee en tien ovei tweo, moesten bij het station Rijnha ven twee metrotreinen met een defect in de voorste wagen uit de dienst worden genomen. De voedingsauto- maat was oververhit geraakt. De ongeveer tweehonderd mensen die in beide treinen zaten moesten overstappen. Terwijl het metroverkeer bij dit station over één spoor in stand kon worden gehouden, sukkelden de defecte treinen met een matig gange tje terug naar de remise. Daar werd een nieuwe trein samengesteld, die onmiddeyijk de dienst weer inging. Het gehele oponthoud voor de reizi gers duurde ongeveer twintig minu ten. (Van onze schaakmedewerkcr) rjJIBVJJ W ROTTERDAM. Rioliau'ilkl woensdag. Hel anders zo sueeesrjjkc jeugdteam van dc Rotterdamse Schaakbond, dat nog al zelfverzekerd tegen het Tsjechische jeugdteam DPMJF uit Praag aantrad, is eindelijk verslagen. De Tsjechen, die een tournee door West-Europa maken, oogsten in de af gelopen weken heel wat roem. De RSB-jeugd kwam er met AVi5% zelfs nog betrekkelijk goed af: aan verscheidene borden ontsnapten de Rotterdammertjes in het eindspel ter nauwernood aan een negatieve score. Overigens bel rad de RSB-jeugd niet in haar allersterkste formatie de are na (gebouw Atrium): o.a. ontbrak Jan Timman op het appèl. De Tsjechen, die in Frankrijk vijf maal hadden gezegevierd en in Zwit serland éénmaal wonnen, tweemaal gelijk speelden en éénmaal verloren, scoorden „tot en met Rotterdam" 5514—401b. Senior mr. E. Mulder, die aan het eerste bord tegen de Tsjechische cap tain en oud-meesier Prokop speelde, had alle moeite om overeind te blij ven. Eervolle vermelding: RSB-kam- piofcn John van Baerle won in slechts 22 zetten. Individuele uitslagen: Prokop—mr. E. Mui der Va—ta; KubicokBÖhm 'a—Va'. Paldla—Van Baaric 01; Lui:?.»Landsber gen 1—0; Pavlicek—v. Wij cc «Jen Va—li: Vokoun—Leemans l0; SlcchtaJ. Huyzor 1—0: Vavrali. Bl] de Vaalc a2Ko- plckaVosselman 1»—l,j; Eva Hojdarovn— Ada v.d. Glessen 0—l. (Van otue economische redactie) SPANKEREN, woensdag De winst van de N.V. EmalLIeerfabrlek „De IJssel" (Edy) te Spankeren heeft verleden jaar een verlies geleden van ƒ257.200 tegen ƒ165.900 over het voorafgaande jaar. Voorgesteld wordt het dividend weer te passeren. De om zet van het bedrijf daalde met onge veer zeven procent. „De omzetten in de huishoudelijke sector verlopen in de eerste maanden van dit jaar overeenkomstig de ver wachtingen en zijn ten opzichte van het afgelopen gestegen", aldus het be stuur. „Door het terugvallen van de orderpositie in de toelevenngssector verloopt het herstel van de rentabili teit langzamer dan verwacht." Een dienstregeling kunt tl vragen bij uw reisbureau o( bij het inlichtingenbureau Rotterdam Centraal Station. nu eenmaal altijd mensen, die onge vraagd een oordeel geven zonder dat naar hun mening wordt gevraagd. BIJ HET witte huis verrijst een metershoge berg. Een jacobslad- der komt eraan te pas. De berg wordt opgebouwd met puin uit de omgeving, een bizar bouwsel dat uiteraard tijdelijk is. y Taaie resten van een dorpse mentaliteit vindt men over al in Rotterdam. Een er van: de keuring van stadstuinen. In vrijwel alle wijken zyn er or ganisaties die een, twee of meer keren per jaar met het boekje in de hand langs de stadstuinen gaan en dan cijfers toekennen. De bezitters van dc mooiste tuinen krygen prijzen. Soms wordt er ook een wisselbaker beschikbaar gesteld. Het gaat allemaal heel officieel met keuringscommissies, keuringsrapporten, vergaderin gen enz. Dit alles maakt op mij altijd een wat knullige indruk en dan mag u dit woord nog vervangen door een ander, dat er veel op lijkt, maar dat je 20 moeilijk in de krant kunt zetten. Tuinkeuringen, Het past helemaal in de sfeer van wijkraden, wijkopbouw- organen en speeltuinverenigingen. Ik bedoel: dat er mensen op het idee komen om cijfers te gaan geven voor de tuintjes in hun wijk. Wat zullen dc tuinbezitters er van denken? Mis schien zijn er wel mensen, die er hele maal niet op gesteld zijn, dat hun tuin aan een keuring wordt onderworpen. Hoe ernstig de keuringscommissie lc werk gaat, moge blijken uit het vermanende rapport, dot de tuincom- missie Zuidwijk heeft uitgebracht. Er staat in: „Helaas moet de tuincomntis- sie toch constateren, dat er over het geheel een achteruitgang is bij het on derhoud en het aanzien van ae tuinen, hetgeen niet zo best is, omdat wij de nuam dragen van tuinstad Zuldwijk." U heeft het gehoord Zuidwijkers cr moet meer onderhoud worden be sleed aan uw tuinen! Vanavond nog allemaal aan het werk! U vraagt wat de tuincommissie met uw tuin heeft te maken? Ik weet het ook niet. Er zijn Vakantiegangers, die in hur» woon plaats regelmatig hulp ontvangen van een kruisvereniging, kunnen deze hulp - in overleg met hulsarts en wijkverpleegster en in overeenstem ming met plaatselijke regelingen ook krijgen op het vakantieadres. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het geven van injecties. De behande lend srts dient de vakantieganger dan een briefje met enkele gegevens mee te geven, bestemd voor de wijkver pleegster in de vakantieplaats. Wanneer een vakantieganger ziek wordt en een arts er bij roept, kan, indien nodig, op vertoon van de lid maatschapskaart van een kruisvereni ging, ook de hulp van een wijkver pleegster worden verkregen. Het hele jaar door kan tnen vanuit Rotterdam een aantrekkelijke fiets tocht over de Veluwe maken. Aan het Centraal Station kunnen dagelijks speciale voordelige plaatsbewijzen morden gekocht, aie recht geven op een treinreis naar Hulshorst en de be schikking over een goede flets tussen 9 cn 21 uur. Men ontvangt tevens een vouwblad met een. kaartje van de noordelijke Veluwe, toeristische infor matie en een nauwkeurige beschrij ving van vijf fietstochten van 21, 30, 40, 49 en 58 kilometer, dte door de ANWB zijn uitgezet De mensen worden steeds ouder. Weet u waaraan je dot kunt merken? Aan het aantal gouden bruiloften. Er komen er steeds meer. Zo onthult het blad De Zuidwijker, dat er alleen al in Zuidwijk per maand vier gouden brui loften worden gevierd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Voor dc vijfde maal organiseert de RET dit zomerseizoen de tra ditionele Europoort-rittenwaar bij autobussen de toeristen door een belangrijk deel van de haven leiden. Op de ongeveer honderd kilometer lange rit zullen de bus sen thans ook het Eur-O-Rama aandoeneen restaurant met uit zicht over de Maasvlakte in het uiterste puntje van Europoort en een bezoek brengen aan het bedrijf van Verolme Het begin van deze havenritten valt dit jaar samen met een aantal andere toeristische attracties. Voor het eerst kunnen de automobilisten na de ha venroute van de ANWB rijden (die niet gelijk Is aan dc route die de Eu- ropoorlbussen nemen) terwijl tevens dc Spido dit seizoen ccn aantal boot tochten organiseert naar onder meer Hoek van Holland en Eur-O-Rama, waarna dc tocht verder voortgezet kan worden met RTM bussen tot aan Rockanje en Hellevoelsluia. De havens en omliggende streken van Rotterdam staan dus dit jaar meer dan ooit in de toeristische be langstelling, Een van de prachtigste rustpunten op al deze ritten vormt wel Eur-O-Rama. DU op een terp ge bouwd paviljoenrestaurant hei zand voor de terp werd gehaald uil de werkhavens werd gebouwd in sa menwerking tussen waterstaat. Rot terdam en een aannemerscombinatie. Het is in de eerste plaats bedoeld als een voorlichtingscentrum over al die belangrijke werkzaamheden die thans zowel in. de Europoorthavens, als voor de kust ter hand zijn genomen. In het paviljoen zal een permanente tentoon stelling worden ingericht, die regel matig zal worden gewisseld om de stand van de werkzaamheden op de voet te kunnen volgen. Het restaurani-paviljoen werd gis teren geopend. Tot nu toe is er een voorlopige expositie ingericht, die spoedig door een grote meer definitie ve tentoonstelling zal worden gevolgd. De gigantische werken aan de haven mond, kosten zo'n vijfhonderd miljoen gulden, rechtvaardigen de bouw van een dergelijk restaurant met panora ma volkomen. Achter glas kan men een groot deel van deze werken vol gen. terwijl voor de nodige oriëntatie een Delta-maquette staat opgesteld, Uitgebreide parkeerplaatsen rond dit Eur-O-Rama scheppen voldoende waarborg voor de automobilist. Het ligt in dc bedoeling van de ge meente Rotterdam dit oriëtatie- cn voorlichtingscentrum op te nemen in dc speciale evenementen voor het jaar 1070, wanneer Rotterdam het zilveren Jubileum van z(jn bevrijding cn we deropbouw viert, In 1072, als de werkzaamheden aan de havenmond gereed zijn, zal dit Eur-O-Rama wor den gesloten. De route die de Europoortbussen van dc RET nemen, verschilt weinig met dc route uit voorgaande jaren. Nieuw is echter dan men thans ook een be zoek brengt aan het bedrijf van Ver olme, waarbij onder meer ds giganti sche reuzendokken van deze scheeps bouwer In ogenschouw worden geno men. De rit wordt anderhalf uur on derbroken in het reeds genoemde Eur-O-Rama. Zoals gezegd organiseert de RET deze ritten thans voor de vijfde maal in successie. Na aanvankelijk grote belangstelling daalde de belangstel ling. maar verleden jaar nam de inte resse weer toe. Het grootste aantal passagiers werd op 26 augustus ver voerd, toen zeven bussen 306 toeristen door Europoort voerden. De start van de rit is op het Stationsplein, bij de Centrale Post. Iedere woensdag ver trekken de bussen om half tien. op zondag is de vertrektijd elf uur. Ver dere inlichtingen geeft de Central Post van de RET volgaarne. mm. „esizeeaijtt. i-t», z/nergienai; iu.w uur ?oppenspel J. Nellaeen, SV Crooswtjk, Schuttersveld; 10.00 uur Jeugdtoneel Ve*t- zak Theater. SV Meeuwenplaat, Stourwcg: 10.00 uur Poppenspel A. Mojel, SV Levens lust. Abtsweg; H .00 uur Poppenspel J. Ne- lissen. SV Zuldwijk, AldenJcamp: 14.00 uur Jeugd variété Eday de Valk. SV Kalen' drecht, Ertsetrtiat; 14.00 uur Poppenspel A. Mojel SV Heyplaat, Eemhavenwog. Chartoiü 10.00 uur Ver- en hoogspringen, BV de Weal. Oudehoomstraat. Lombardtjen: 10.00 uur Puzzettoeht. ver trek Springplank, gratis. Overichle: 18.30 uur Voetballen bij speeltuin ..Levensluet". I'cndrecht: 9.3O--18.30 uur Huttenkamp, terrein Nw. Vossomeerweg. Krabbedijkse- straat 1,30. In Peru li donderdag 4 juli bezoek aan Jeugdland. Vertrek Burg. Verduynstraat met RET-bus om 8.4S uur. Kosten 1,50, Op het programma staat onder jneer een bezoek aan Eur-o-rama, dat op een terp is gebouwd. met ccnaumpttekaart J2.60. Aanmelden op woensdag 3 Juli bij mevr. Hameiama. V. Bij emond singel fl. MADRID, woensdag (AFP), De haven van Barcelona, de grootste van Spanje, is totaal verlamd door een sta king van havenarbeiders, die proteste ren tegen wijzigingen in de arbeids voorwaarden. De staking begon maan dag. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Niet op 17, maar op 25 september a.s. zal Swiss Air de dagelijkse dienst Rotterdam-Keulen-Bonn- Zürich (v.v.) met een DC-9 gaan verzorgen. Tot dan zal deze dienst nog door een Fokker Friendship worden verzorgd. Swiss Air Rotterdam heeft bijzon der "vc! geduld moeten oefenen voor dat er een DC-9 beschikbaar kwam. Reeds een jaar geleden was er sprake van. dat Swiss Air voor een vlottere reis van Rotterdam naar Zürlch zou zorgen. De vertraagde aflevering van DC-9 toestellen heeft deze Zwitserse maatschappij bijzondere parten ge speeld, De inzet van de DC-9 betekent een verkorting van do reisdutir met vijftig minuten. Tot en met 24 september vertrekt de Fokker Friendship om 8.20 uur, na die datum start de DC-9 om 9.10 uur. De aankomsttijd in Keu len/Bonn verandert vara 9.30 in 9.55 uur, de aankomsttijd in Zürlch blijft dezelfde: 11.15 uur. De dagelijkse ver trektijd uit Zürich blijft ongewijzigd, namelijk 19.05 uur. Do vertrektijd in Keulen/Bonn wordt gewijzigd van 20,50 in 20.25 uur. De aankomsttijd in Rotterdam verandert van 22.00 in 21.10 uur. Swiss Air gaat er prat op, dat ze vanuit Zürich diensten over de gehele wereld verzorgd. Deze maatschappij is een van de weinigen die de Rotter damse luchthaven van het begin af trouw is gebleven. Veel andere maat schappijen hebben het in de loop der jaren laten afweten. Sinds voorjaar 1961 onderhoudt Swiss Air regelmatig én dagelijks diensten met Zwitserland, (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, woensdag, Dè 21- jarlge Ton Pansier van Xerxcs/DHC heeft een contract getekend bU SVV. Trainer Qo»ens zal hem waarschijnlijk een plaats in de mlddenllnie geven. SVV wil ook nog een amateur van Xerxes/DHC contracteren: linksbuiten Van der Meer. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. De competitie-Indeling van dc afdeling Rotterdam van de KNVB voor het seizoen 1968/'69 2iet er als volgt uit: le klasse A: Croosrwilk DBGC Demo3 T>ZB GLZ Hedlevoetslu ls SV Hoogvliet NRC Satumus SFC Ie klasse B: Bbemhof Bolnes Eurosport Groen Witten Rockanje Schiedam SVDP SwUt Boy* Ursus VOS le kluie Cs Animo H Dilettant DLndua Germinal Martlnlt Het Nöorden Steeds Kooger WF WRW 2e klasse A- AVS ASR t\1 IJ dorp Dirkeland Metro Nestaro Pantsen-boya St. Lode wijk Siod USC 2e klasse B- Activltas DDC DESV DOZ Meeuwenplaat OHVV Schiedam»e Boys The Rising Hope VND Zwart Wit 2e klasse C' DRZ Eureka Nado V Noorderkwartier Jtoga SCO Sineetsland svo Vierp older* 3c klasac A: SC Alblreo Alexandria '65 FloriMant/OBR GoribaMlna SC Maasr Olympu» Sacu Boy» BET i WOK Soa 7 3e kta*ie B: Abbenbroek Airlkaander Boy» Th o H&rvards Hurricanes HWD Kreek boys Real Parbo De Roef 9VJ TOGZ Indus '87 3e klas»* C: AVO/ZVC Baeiamkura rt leer Pechvogel» Radio RVVB Sportiefia VAtkenoord Vietaria R WiCO FC Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1