Jeugdfestijn geeft weer voldoende speelvariaties 'Hermes ontving mij het prettigst van alle clubs' m ETOEaa Sporthal twee weken middelpunt van jeugdplezier SCHIEDAM ICwimtet Ook Hermes profiteerde van uittocht in Delft Tramverkeer ontwricht TAXICHAUFFEURS Steffi m Opening op 8 juli zal niet officieel gebeuren PIET TEULING van Xerxes/DHC (Delft) naar Schiedam Linksbuiten Bezwaar K?iE.R Sf.STER Sfsfej woensdag 3 juli 1968 - pagifia 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, -woensdag. Over enkele dagen om precies te zijn maandag 8 juli om negen uur zal het jaarlijks terugkerende Jcvigdfestival in de Sporthal een aanvang nemen. Ecu festival, dat kinderen van vier tot en met dertien jaar steeds weer een rijke speel varia tie biedt cn iedere dag behalve zaterdag en zondag van negen tot vier uur is geopend. Ondanks het feit, dat er liet vorig jaar slechts 4000 kinderen een bezoek aan de sporthal hebben gebracht (in I960: 7000) de meeste kinderen trokken vamvcge het hijzonder warme weer naar Bad Groenoord heeft de Commissie Jeugdfestijn toch het besluit ge nomen ook dit jaar weer een dergelijke manifestatie te organiseren. Evenals voorgaande keren hel Jeugdfestlval wordt voor de derde achtereenvolgende keer gehouden heeft de Commissie weer kunnen re kenen op de hulp van een grote staf jeugdleiders, nu ook weer bestaande uit kwekelingen, scholieren van de HBS en MMS alsmede de Academie, Voor de verschillende speelondordelen hebben de festival-promotors tevens dc financiële medewerking gekregen van enkele grote bedrijven. Zo heeft bijvoorbeeld „De Singer" zes nieuwe naaimachines in dc sporthal laten plaatsen. Een aantal onderdelen van het vorig jaar gehouden festival is verdwenen, maar daar voor in de plaats heeft de uit zes man bestaande Commissie kans gezien activiteiten in te lassen, die ge heel aan de geest van de tijd zijn aan gepast. Zo is de verkeerstuin definitief van het festival-tapijt verdwenen. De organisatoren zu'n van oordeel, dal dc kinderen hier eigenlijk te veel in, het gareel moesten lopen, wat uiteindelijk niat de opzet van de vrijetijdsbeste ding is. Maar een deze keer veel gro ter opgezette speelhoek, met tafelten nis, twee kegelbanen van elk vier me ter lang, een ringbiljart, een sjoelbak, een tent waar de kinderen ballen kunnen gooien en een tafel voetbalzal in ruime mate aan de eisen van de jeugd voldoen. Bovendien heeft men ook meer ruimte gecreëerd voor een speeltuin, met o.a. een kliinkooi, schommels, een klautorrek cn een tweetal glijbanen, waar de iets oudere jongens volop kunnen ravotten. waarschijnlijkheid worden beloond met een leuk prijsje. Nieuw is dc mogelijkheid van straattekencn. Indien de weersom standigheden van dien aard zijn, dat de kinderen buiten kunnen verblijven, zul er iedere dag vóór de hoofdingang van de sporthal een wedstrijd straat- tekenen worden gehouden. Dit in na volging van de grote broers in de druk bezochte winkelwijken van Den Haag, Amsterdam cn Botterdam. Weekkaart Voor de ouders, die gewend zijn in deze periode hun kinderen dagelijks naar de Sporthal te sturen, zal de in voering vnn dc weekkaart een uit komst, zijn. Voor slechts drie gulden en vijfenzeventig cent kunnen de kin deren een volle week in de Sporthal vertoeven. De dagkaart blijft echter norntaul één gulden, terwijl ook de iunehkanrt ondanks de periodieke stijging van de levensmiddelen op het bedrag van 1,- is blijven staan. Voor de moeders: de kinderen kunnen op dc lunchkaart twee krentenbollen, een flesje Cola. een zakje Palato- chips, een banaan, een kook cn ten slotte ook een ijsje krijgen. Fietsen Schilderboek Ook de schilderhoek is groter van omvang dan dc vorige twee jaren, ter wijl de Spaarbank Anno 1820 in totaat 2500 platen beschikbaar heeft gesteld, waarop dc kleinere kinderen kunnen krassen dat het een lieve lust is. Dc best gekleurde plaat zal naar alle Een van de nieuwe onderdelen van het huidige Festival is de fietsenwerk- piaats. Jongens, die belangstelling tonen voor zelf-wericza amheid en het in deze tijd van het jaar nodig oorde len hun fiets een extra beurt te geven, kunnen in dc Sporthal aan stag gaan. Waaraan het de commissie momenteel nog ontbreekt zijn oude fietsen, want er zijn natuurlijk kinderen die wel willen sleutelen, maar daarvoor een oud vehikel missen. Rekening houdende met hei feit. dat dc temperatuur ook dit jaar wel weer eens Uot extra hoog zou kunnen stij gen, heeft (ie Commissie gemeend de kinderen de gelegenheid te geven, uiteraard ondi&r leiding en in groeps verband. naar Bad Groenoord te gaan. Details Het is misschien voor de ouders we', prettig te weten wat hun zoon of dochter zoal dc gehele dag in de Sporthal kan doen. Hier volgen darï in het kort de activiteiten: incisies kun nen werken aan de naaimachines en tevens borduren, jongens en mutsje*:;: boetseren, emailleren, schilderen, pan nekoeken bakken, .im meren. knippen, rolschaatsen, aardappels stempelen en maskers maken. Bovendien ztin er weer vele huis-en-tuin spellet j es, zoals Bingo, dammen, Mens-erger-jo- niet etc. Nog even dit voor de moeders: Ver leden jaar waren er kleine kinderen, die op een gegeven moment naar huis Een glijbaan-nïeuwe-stijl in de Sporthal. Eergisteren werd met de bouw van het Jeugdfestlval begonnen. Twee jongens namen op de glijbaan reeds een voor proefje. wilden. Op zichzelf misschien logisch, maar voor de leiders onverantwoorde lijk. De meeste ouders brengen hun kinderen met de gedachte, dal ze tot vier uur Veilig kunnen spelen. De Commissie wijst er dus nog eens uit drukkelijk op, dat (te) kleine kinde ren vanaf acht jaar en jonger niet haivcrwsgc dc dag naar huis kunnen gaan. Anders is het gesieid met jongens en meisjes van elf, twaalf cn dertien jaar. De ouders worden dus verzocht een zo nauwkeurig mogelijke afspraak met hun kinderen, wat be treft tijd van komen en gaan, te maken. (Van een onzer verslaggevers) A LS één tier laatsten van de vrij omvangrijke groep spelers van de inmiddels geliquideerde pemi-RoUerdamsc ere-divisieclub "Xerxes/DHC, tl ie noodgedwon gen naar een andere vereniging moest gaan uitzien, heeft Piet Teuling (22) verleden week een contract getekend bij Hennes DVS. Tezamen met Joop Stuiven - berg, die behoudens een één-jarig verblijf bij Excelsior evenals Teuling is opgegroeid in de Xerxes-clan, zal hij het volgend seizoen dc aanvalslinie van Her mes DVS komen versterken. Piet Teuling officieel Pi eter, vernoemd naar zijn grootvader houdt in een sweater met korte mouwen, in een reeds keurig ge streken kort wit Hermes-broekje op de canapé in de ouderlijke wo ning aan de Gordehveg een benij denswaardige relache. Alleen ter- wille van onze fotograaf trekt hij even een lange broek aan. De meeste Xerxes/DHC'ers hebben een moeilijke en drukke maand achter de rug. Een maand, waarin men eerst moest afwachten of het profvoetbal in Delft wel of niet behouden bleef. En toen eenmaal de liquidatie bekend was, moesten sommige spelers het gros was. toen reeds naar Excelsior snel contacten gaan leggen. Zo heeft de kleine, zwartharige en vooral bescheiden Rotterdammer bij voorbeeld besprekingen gevoerd met SVV, dat eveneens op zoek was naar een linksbuiten. Dat de transfermarkt ook tot de amateurwereld is doorge drongen, blijkt weer uit de serie tele foontjes, die Piet Teuling <le laatste weken van verschillende scouts uit amateurclubè heeft gekregen. „Van alle besprekingen die ik tot dusver met semi-profclubs heb gehad, was Hei-mes DVS niet alleen de meest gunstige, maar ook de meest prettige," zegt hij. „Ik ben er desondanks van overtuigd, dat ik bij Hermes DVZ zal moeten wennen. Het vereist waar schijnlijk een grote dosis aanpassings vermogen. Niet omdat Hermes DVS een aparte vereniging is, maar dood eenvoudig omdat ik veertien jaar ach tereen in dezelfde club heb gevoet bald. Je kent iedereen bij Xerxes. Al moet ik toegeven, dat het het laatste jaar in, Delft, qua gezelligheid, aan merkelijk minder was als in. de Rot terdamse periode, Hoewl ik er in het B-elftal minder van merkte dan in het eerste elftal, was er een duidelijk ver schil tussen de Xerxanen en de DHC'ers. Het waren echt twee groe pen: zelfs tot in het kleedlokaal." TJET ligt in de lijn der verwaehtin- 11 gen, dat Piet Teuling het volgend seizoen de linksbuitenplaats bij de Schiedammers zal gaan bezetten. Ver- Piet Teuling: „Het prettige con tact met de heren Lubeek en De Koek gaf mij-stimulans sneller te besluiten". moedelijk zal hij dan weer één vleugel gaan vormen met de oud-Xerxaan Wim Klein, die na een langdurige blessure aan het einde van het afgelo pen seizoen, eerder dan aanvankelijk in de bedoeling lag, zijn come-back in het eerste elftal maakte. „Zie je wel. iedereen denkt, dat ik een uitgesproken linksbuiten ben," protesteent Teuling. „Zo is het beslist niet. Ik heb het afgelopen seizoen zelfs veel meer op do linksbinnenplaats ge speeld. Dit wil ook weer niet zeggen, dat ik deze platas prefereer. Een voorkeur heb ik echt niet." Koningin Juliana bij officiers- beëdiging mr. P. van Vollenhoven Mr. Pieter van Vollenhoven is gis teren met 16 andere officieren van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Ypenburg beë digd. Dit gebeurde in aanwezig heid van zijn echtgenote prinses Margriet, zijn schoonmoeder ko ningin Juliana en zijn ouders. Na de plechtigheid gingen de ko ningin, prinses Margriet en de heer en mevrouw van Vollenho ven de jonge officieren felicite ren (foto boven). De hitte werd acht militairen, die stonden opgesteld, te machtig. Zij vielen flauw en werden verwij derd door de geneeskundige troe pen (foto hiernaast). Sim Bad Groenoord T>E 200.000ste bezoeker van dit sei- ■'-* zoen. overigens onbekend geble ven, is gisteren in Bad Groenoord ge constateerd! Dat is één weck eerder dan in het recordjaar 1967! Het wordt dus weer een bést jaar voor dit druk ste openiuehtbad in Nederland dat gelijk wordt het record van vurig jaar overschreden. Nog een ander record heeft Bad Groenoord gebroken; het was het eer ste openiuehtbad in Nederlan ddat open is gegaan. Op 20 april! En als voorzien had kunnen worden dat het in de Paas-week tot zomerse tempera turen zou komen, dan was het bad on getwijfeld nog een week eerder open gegaan. Toch was die „Paas-zomer" van invloed op Groenoord: het liep ineens storm in de voor-verkoop van abonnementen. En het Stichtingsbe stuur maar breed lachen. Het initiatief om een verwarmingsinstallatie in het bad in te bouwen, heeft wel vruchten afgeworpen. Na de niet zo beste maanden mei en juni, is juli wel voortreffelijk begon nen, wat het weer betreft. Op maan dag i juli waren er 12.150 bezoekers; ook ai een record voor een doorde weekse dag. Het bezwaar wordt ech ter dat het Bad nu erg vol raakt. Ge middeld 20,000 per week, onafhanke lijk van het weer. is toch wat erg veel. Het wordt echt tijd dat er een open iuehtbad bij komt ia Schiedam- Zuid! Zomer-agent "DIJ de tropische temperatuur van gisteren, toen de heren in hemds mouwen en de dames in nog minder liepen, zagen wij een super-zomers beeld: een agent in z'n hemd! Zo maar zonder tuniek! Hij lachte wat verlegen en haastte zich onwennig voort. Waarom eigenlijk? Als iedereen zit ■te puffen van. de warmte, zal een agent het ook benauwd hebben in z'n broei-warme tuniek. Waarom kan een politie-agent eigenlijk niet in een luchtig hemd gekleed gaan, zoals bij voorbeeld in Amerika. Ook een tu niek-hemd kan keurig staan, zoals ge toond wordt door -de strand-politie in de badplaatsen. Toen enkele jaren geleden het zwarte politie-uniforro werd gewisseld voor een moderner en fleuriger tenue, was er sprake van een zomerdracht. Het is, voor zover bekend, niet door gegaan. Jammer, een koele dracht is de handhavers van de orde best ge gund bij hun „warme" werk. Groene balkon A AN de Maasboulevard „Schiedams groene balkon aan de Maas" (zoals poëtisch is gezegd in de Ge meenteraad), was liet gisteren druk. Op de bankjes zochten de mensen af koeling in de straffe maar lauwe wind. Op de malse grasgazons lagen de mensen te bakken (èn te puffen) in de zon. Er was een complete parade van jonge moeders die de baby's in de kinderwagens uitlieten en de man met het ijsco-karretje bereikte een omzt, waar Europoort niet afkerig van zou zijn. Twee jongens in badbroek waagden zich van de stijle beschoeiing in het (vuile) Maaswater. Ze trokken veel bekijks. Met afkeurende blikken van de moeders en verlangende van de jeugd. .Trouwens, ook in de Voorhaven voerden de Zeekadetten een water ballet op vanuit hun wachtschipclub huis de „Jan van Gelder". En een ple zier dat ze hadden. Evenals de drom men toeschouwers overigens. "|TR kleefl nog één bezwaar aan dc -*-1 overgang van Teuling van Xerxes/DHC naar Hermes DVS: „Ik behoef maar twee keer te trainen In dc week." Hij vervolgt: „Onder Kurt Linder was dit wel even anders: soms trainde ik vijf keer. Ik heb me daarom voor genomen zelf de conditie wat op te voeren, door middel van extra trai ningen in het Kralingse Bos. Er zijn altijd wel vrienden, zoals Joop Stui- venberg, Nol Heijennan, Beb van der. Heiden, die voor een dergelijke trai- nig te vinden zijn." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag, Een draadbreuk in de bovenleiding van dc R.E.T. gisteravond omstreeks zeven uur nabij het grensflatgcbouw aan de Rotterdamsedijk veroorzaakt door blikseminslag in de aldaar rijdende rijdende tramlijn 8, heeft het overige tramverkeer van en naar Schiedam tot half twaalf ontwricht. De bliksem sloeg in de zékerings- kast van tramlijn 8, komende uit de richting Rotterdam. Deze kast is be vestigd achter de plaats van de be stuurder. De 45-jarige Rotterdammer J. Visser uit de Muckielhamisstraat, bestuurder va» de betrokken trram" liep geen letsel óp.AVél werd de gla zen wand achter 2ijn plaats zwart ge blakerd. De brandweer, die éven latex ook ter plaatse arriveerde, behoefde géén dienst >tè doen. De reizigers moesten met speciaal ingelaste bus diensten hun weg vervolgen. Jongetje onder auto op Vlaardingerdijk SCHIEDAM, woensdag. De 7-ja- lige Ben Koster uit de Slachthuis- straat is gistermiddag na een aanrij ding met een ptrsonenwagen met een hoofdwond en een hersenschudding in het Gemeente Ziekenhuis opgenomen. Het jongetje stond op de hoek Vlaa rdingendij k-Slachtihuisstraat met zijn rug naar de rijbaan met een vriendje te praten. Plotseling draaide hij zich om en zonder een moment aandacht aan hel. verkeer te schenken, stak hij de. rijbaan over. De chauffeur van de personenauto, de 56-jarige in koper A. L., trachtte met remmen bet kereltje te ontwijken, maar kon «en- botsing niet voorkomen SCHIEDAM .woensdag. In ver schillende delen van Schiedam heeft hot noodweer gisteravond omstreeks zeven uur wateroverlast bezorgd. Vele kelders van woningen kwamen geheel blank te staan. Bovendien werden in emktle straten grote gaten geslagen. Foto, film en projectie er kunnen In ons J*- dienstverlenend 1 -V bedrijf beschaafde SCÜKwIAflJ PASFOTO'S klaar terwyi u wacht. Foto van Vnuren, Hoogstraat 106. Schiedam, Tel. 266720. Let op juiste adres. R189 Personeel gevraagd Diversen De Schiedammer (Het Rotter- damsch Parool) vraagt nette BEZORGEKS(STERS) speciaal voor de zomermaanden. Aan melden: Hoogstraat 715. Schie dam. Tel. 287279. 'S Avonds na 7 uur tel. 165960, R028 ZAKLANTAARNS 1,— tol 39,50. Altijd verse batterijen. Waar dat Wiel draait. Hoog straat 6769, Schiedam. Tel. 268436. S250 geplaatst worden. ook zij die nog niet als zodanig,werk- - zaam waren doch wel bekwame chauf-, feu re zijn, kunnen na gebleken geschikt- held in aanmerking komen. sollicitaties aan ons hoofdkantoor: verenigde taxi-bedrijven "eurotax" n;v. burg, knappcrtlaan 18 -Schiedam telefoon (overdag) 26 7570. - ZOEKT U IETS... WILT U IETS VERKOPEN? Plaats een de beste icleine advertentie s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2