mm O WIMBLEDON OP TV BLIJFT SCHAMEL Minimum loon wordt f135 per week i Emmy Verhey mag studie in Moskou niet voortzetten mm Dit jaar zes van de zeven wedstrijden in Knokke op de tv RADIO EN TV VIOLISTE NA 10 MAANDEN LES BIJ OISTRACH TERUG 20e OUDE KUNST EN ANTIEKBEURS Miniatuur 3749 3 H CARB0VIT HET WEER Rolling Stones in film van Kothuys mmm m'm 'i>y -> 'AJ\ PROGRAMMA'S pagina 2 - donderdag 4 juli 1968 Emmy Verhey na haar aankomst op Schiphol, waarzr] werd opgewacht door haar ouders. (Van onze muziekredacteur) (ADVERTENTIE) museum HET PRINSENHOF - DELFT - sluit woensdagmiddag 10 juli 17.30 uur AMSTERDAM, donderdag, „Tien maanden heb ik van David Oistrach op het Moskous Conservatorium les gehad en nu is voor goed een eind gekomen aan die Russische leertijd." Dat zei de nog altijd bijzonder blonde en kwieke violiste Emmy Verhey gister avond laat op Schiphol, waar zij zojuist uit Moskou was terugge keerd. De lessen bij Oistrach zijn dus definitief voorbij: „Ik wilde nog wel langer blijven, maar op mijn verzoek daartoe heeft het Russische ministerie van cultuur nee gezegd." Men herinnert zich dat Emmy Verhey (thans negentien ja-ar) in maart 1967 als leerlinge van Herman Krebbers de eerste prijs won in het Oscar Back Concours: een bedrag van 16.000 dat haar in staat stelde zich in het buitenland verder te ont wikkelen. Zij koos de school van Oi strach en vertrok in augustus naar Moskou. „Dat ik daar op een derge lijke financiële basis mocht studeren, ■was eigenlijk een uitzondering," ver telt zy. „Studiebeurzen worden daar in het algemeen alleen door de Rus sische autoriteiten verstrekt." „Maandelijks werd een bedrag van ongeveer achthonderd gulden voor mij gestuurd en daar kon ik best van rondkomen. Er moest na tuurlijk nog meer van die 16.000 af, reiskosten, verzekeringen, do kosten van kleren bijvoorbeeld. Ik weet dat daarover moeilijkheden zijn gerezen tussen de mensen van het Oskar Back Fonds en mijn va der, maar daar laat ik mij verder niet over uit," Motief „Er is overigens nog geld over cn daarvoor zou ik best nog een tijdje n(j Oistrach hebben willen studeren, als de Russische instanties dat had den goed gevonden. Waarom zij ne gatief op mijn verzoek reageerden? Ook musici uit andere landen moe ten aan de beurt komen, luidde de officiële motivering, maar Ik geloof dal er In werkelijkheid andere rede nen waren, waarop Ik ntct wil in gaan." Toch hoopt Emmy Verhey het res tant van haar prijs aan studie te be steden: „Misschien probeer ik nog ergens anders lessen te nemen," ver duidelijkt z(j. „In Moskou, waar ik in een internationaal tehuis voor muziekstudenten erg plezierig woon de, kwam ik drie keer per week bij Oistrach, als hij er tenminste was. Was hij op tournee, dan kreeg ik van zijn assistent les. Technisch heb ik wel het een en ander moeten ver anderen, de strijkstok bijvoorbeeld hanteer ik nu op de manier van Oi strach. Om dat goed onder de knie le krijgen, heb je natuurlijk veel langere tijd nodig dan één jaar." „Avond van studenten van de leerstoel van professor D. F. Oi strach," luidt, zoals onze correspon dent eens uit Moskou berichtte, de officiële titel van een openbaar con cert door leerlingen van de Russi sche violist. „In zulke avonden trad ik een paar keer op," zegt Emmy Verhey. „Ik speelde dan een reper toire van mijn eigen keus. De gewo ne, bekende stukken. Er is in die tijd maar één werk bijgekomen: het tweede vioolconcert van Sjostako- witsj." „Of het leven in Moskou mil be viel? In het begin was het allemaal een beetje vreemd, omdat de stad materieel achter loopt. Voor allerlei inkopen moest je soms lang in de rij staan. Maar daar wen je wel aan en dan valt het best mee." Contracten Pas vorige week dinsdag ontving ze van het Russische ministerie de afwijzing van haar verzoek om ook volgend seizoen nog onder Oistraehs hoede te moger. staan. Inmiddels waren voor alle zekerheid alvast en kele contracten voor concerten in West-Europa afges!o:en. Dat bete kent o.a. dit: „Ik weet al dat ik in hei komende seizoen optreed by het Utrechts Symfonie Orkest, het Bra bants Orkest en ook in Londen en West-Duitsland," meldt Emmy Ver hey, „maar ik kan echt nog niets zeggen over mijn verdere studie plannen. Daar moet ik nog over na denken." 1 2 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 K 15 16 17 18 19 20 21 Horizontaal: 1 dansfeest, 4 eerste vrouw, 5 kippenloop, 8 teug, 9 de zachtste veertjes, 13 duikereend, 14 gard, 15 soort brandewijn, 17 uitdruk king, 18 zintuig, 20 tijdperk, 21 drink gerei. Verticaal: 1 loofboom, 2 groet, 3 grond, 6 groente, 7 prul, 8 familielid, 10 vreemde munt, 11 gevangenis, 12 zoon van Noach, 16 dapper, 17 klim werk: mg, 19 bid. Oplossing miniatuur 3748 Horizontaal: 1 slaags, opa, 2 tapte melk, 3 room, Eolus, 4 aster, kost. 5 acht, akers, 6 tree, reien, 7 gekruld, I.e., 8 amen, beeld, 9 terra, Nede. Verticaal: 1 straat, gat, 2 Laos, ore- me, 3 apotheker, 4 a.t., meter, nr., 5 geer, Aruba, Q smokkelen, 7 oeloe, idee, 8 plus, rei, la., 9 akst, snede. (ADVERTENTIE! Anjers zijn er nu volop, 'n Aantrekkelijke bloem. Voor 'n bescheiden prijs. Ze wachten op u. Pronkend met hun fijne kleuren. Anjers brengen sfeer! De documentaire die Rood Wit Blauw van 1 de naturisten verschafte was een nuchter en nuttig werkstuk. Het gleed nergens uit over de wat. glibberige grapjes die onder ons, de andere, de aangeklede apen opgang plegen tc maken over (kom nou. Ia-je nou toch niks wijsmaken) die naakt lopers. Dit neemt niet weg. maar dit is iets geheel anders, dal ik na het zien van deze onbeklede medemensen verstrekt ben in m'.n indruk, dat onze bekle ding niet uitsluitend of zelfs in de eerste plaats voortkomt ui't gevoelens van schaamte over onze naaktheid maar uit gevoel voor esthetiek. Zo'n kalend, buikig en naakt kantoorheer tje is beslist geen lust voor het oog, maar als zijn kampgenoten zijn Schönheitsfehler door de vingers ïien en als zo'n man niets zo heerlijk vindt (en ik kan dat met hem mee voelen) dan plemelnaakt in het zwembad te duiken; ach waarom dan eigenlijk niet. Strijdig met de formule van Rood Wit Blauw (wat die ook moge zijn) vond ik het interview in do studio met en represenrtani van Nigeria en van Bi af ra. Er kwam geen informatie uit waar do Nederlandse kijker iets aan had. Het lijkt me niet uitgesloten dat RWB het interview toonde om de zinledig heid van dergelijke vraaggesprekken te illustreren. Maar zelfs dan had hel beter achterwege kunnen blijven. Als geheel vond ik toch deze aflevering van RWB, mede dank zij het informa tieve interview met de illustrator Alan Aldridge, de beste lot nu toe. Het is in ieder geval een programma waarbij je je niet verveelt. "jVTS-SPORT is, nu Tom Okkcr ach- 1 ter de kim van het heren enkel spel is verdwenen, weer geheel terug gevallen op het inmiddels bekende schamele beetje verslaggeving. Gister avond eerst in de tijd die restte na do reportage van de Tour do France cn lot Barend de Beer om tien voor ven binnen kwam, een abrupt afge broken stukje van de match Roclie- Graebner. dal om tien voor elf zijn vervolg kreeg. Daarna nog wat flitsen van de match LavcrAshe. Waarom die fli .sen zo laat mogelijk op de avond? Minder geschikt voor jeugdige kijkets? Eergisteren via Nederland II pas om tien over elf terwijl Nederland I de uitzendingen reeds om kwart over tien besloot. Gisteren via Neder land I pas om tien voor elf terwijl Ne derland II eindigde om tien voor half elf. Om liefhebbers van het kijken naar tennis (wat iets anders is dan ton nis- WS zijn naakt uit protest tegen de valse schaamtecultuur en die schaamte valt weg door het naakte", aldus een uiter aard naakte aanhanger van de leer van het na turisme in een naturistenkamp, een reservaat voor de mens die allerletterlljkst toont de naakte aap te zijn, die hij is volgens de zoöloog Desmond Mor ris. Eveneens volgens Morris: het stunteligste dier dat er is. liefhebbers) goed op de kast te jagen, citeer ik uit de BBC Press Informa tion dat de BBC zaterdag 6 juli vier finales in ztin geheel zal uitzenden: het dames enkel, het heren dubbel, het gemengd dubbel en het dames dubbel. Het stencil vermeldt voorts: vijftien Europese landen nemen de laatste vier dagen van het kampioen schap over, zeven daarvan in kleur. Tot die landen ik vermeldde het al behoort Belgic, dat zaterdag zelfs zo ver gaat om van twee uur af zowel via de Vlaamse als de Franstalige zender de wedstrijden te relayeren, De NTS volstaat die dag met van half vijf af via Nederland II een sa menvatting en daarop aansluitend een dirccle reportage tc geven. Waarom er hoeft op Nederland IT niets te wij ken kan de NTS niet ook om twee uur present zijn? W. J. (Van onze sociaal-economische red.) DEN HAAG. woensdag Minister Rooi vink van sociale zaken heeft van daag met de looncommissie van de Stichting van de Arbeid In principe overeenstemming bereikt over een verhoging van het minimumloon van 131 naar 135 per week. Morgen zal hij het definitieve standpunt van de Stichting van de Arbeid hóren en dan hoopt de nunas- ter nog vóór vrijdag een beschikking van het CoEege van Rijksbemidde laars uit te doen gaan. Het minimumloon werd in het begin van het jaar met 3 bijslag verhoogd tot 131 per week. Minister Roolvink had gehoopt vóór 1 juli nog zijn wets ontwerp op het minimumloon door de Kamer te laten aannemen, maar uit de Kamer is de wens naar voren ge komen om hierover nog nader overleg te kunnen plegen met het bedrijfsle ven. Wel heeft de Kamer uitdrukke- tijk laten weten dat de trekkers van het minimumloon van dit nader be raad (en dus uitstel) ndet de dupe mo gen worden. Ministea Roolvink heeft dit nu op gelost door de beschikking te verlen gen en tegelijkertijd het minimum te verhogen tot f 135. Dit minimum loon geldt voor 23-jartgen, mannen en vrouwen; waarbij voor de vrouwen nog de bepaling is dat zij in gelijk waardige positie werkzaam moeten zijn met hun mannelijke collega's om het volledige minimumloon te ontvan. gen. Is dat niet het geval dan ontvan gen zij 95 pet. Aran dit bedrag. In sep- - tember wil minister Roolvink het wetsontwerp in de Kamer doen be handelen en in oktober, zo hoopt hij, kan dan de behandeling achter de rug zijn. Moeilijke punten hierbij zullen nog wel worden de leeftijdsgrens, die nl. in het wetsontwerp is gesteld op 25 jaar, waarbij per cao naar beneden toe afgeweken mag worden. Ook het punt van de gelijke beloning voor mannen en vrouwen zal een moeilijke kwestie worden. (ADVERTENTIE ter voorkoming van muggebeten. tegen maag-,en darmstoornissen» luti»n W«n- [■■Ullih. is Sc SE u s! E e4 z Den Helder onbew. z 4 17 10 0 ypenburg onbew. zw 18 11 0 Vlissingen hall bew. wzw 18 11 0 Eeldc onbew. z 2 20 7 0 De Bilt onbew. z 1 20 6 0 Twente licht bew. wlndstlt 20 5 0 Eindhoven onbew. windstil 20 8 0 Z.-Limburg onbew. z 2 20 10 0 Helsinki onbew. zw 2 27 14 0 Stockholm onbew. zw 3 27 14 0 Oslo onbew. zzw 7 27 15 0 Kopanh. zw. bew. nw 4 23 14 0 Aberdeen zw. bew. 15 9 0.7 Londen licht bew. w 1 20 9 0 Amsterdam onbew. ZW 2 19 10 0 Brussel onbew. windstil 22 7 0 Luxemburg licht bew. 21 11 0 Parijs onbew. nno 2 21 7 0 Bordeaux onbew. 11 2 22 10 0 Ure noble geh. bew. nno 2 17 15 0 Nice zw. bew. nno 2 30 22 0 Berlijn geh. bew. nnw 4 32 15 0 Frankfort zw. bew. 21 15 0 München geh. bew. n 2 26 15 0 Zurich geh. bew. nno 18 16 0.3 Geneve zw. bew. ono 4 20 16 0 Locarno zw. bew. 29 17 15 Wenen onbew. n 2 18 O Innsbruck half bew. O 3 15 0 Belgrado half bew. n 2 29 14 0 Athene half bew. windstil 20 0 Ftome onbew. ono 3 8 20 0 Barcelona zw. bew. windstil 26 19 0 Madrid onbew. windstil 31 17 0 Majorca onbew. windstil 29 17 0 Lissabon onbew. nnw 4 29 15 0 4-7-'6J 07 CS M.E.T, WIND AANDUIDINGEN De cijfert bl[ de itatjont v_ geven temperatuur C lOOOmhar 750 mm druk W. FRONTEN OCCLUSIE De warme lucht wordt door de \V>i koude lueht geheel ran de gtond ofgemedee AS Koiilrcat Wormlefront Statlosalrfwa* Zwart ttorai Zeer xwar* Vorm orkaan (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM, donderdag. De Nederlandse televisie zal op één na alle wedstrijden om de Tiende Europa Beker voor Zangvoordracht in Knokke, van 12 tot en met 18 juli uit zenden. Aan dit „Knokke-festival" zullen zes Europese landen met elk een team deelnemen. De landen zijn: Enge land, België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Het kwalificatietoernooi, waarin elke ploeg tweemaal optreedt duurt zes dagen; de finale heeft plaat op de zevende dag. Anders dan in andere jaren zal de jury pas vanaf het tweede optreden, beginnend bjj de vierde dag van het festival, punten toekennen aan kan didaten en ploegen. Gedurende de eerste drie dagen kiest de jury de winnende ploeg van de dag door het opsteken van handen. De deelnemers voor ons land San dra, Ben Cramer, Frankie Franken, Floortje Klomp en Sara Texeira zingen bij elk optreden één lied in hun eigen taal en een ander lied naar keuze. De jury bestaat uit 12 leden; zes uit de deelnemende landen en zes uit „neutrale" landen. Ons land is hier in vertegenwoordigd door Jef de Groot, regisseur-producer van de A vro-televisie. De muzikale begeleiding tijdens dit liedjesfestwal berust bij een rit misch ensemble onder leiding van Roland Thyssen en een orkest onder leiding van Francis Bay. De Nederlandse televisie zendt de vol* gende wedstrijden uit: vrijdag 12 Juli: Italië—België (Ned. 2. 21.35—22.35): rater- dag 13 Juli: Nederland—W.-Duitslanc (Ned. 2, 22.25—23.25): zondag 14 Juli: En gelandFrankrijk (Ned. 2, 22.2023.20); dinsdag 16 juli: Belgle—Engeland (Ned. 3 22,4523.45); woensdag 17 Juli: Frank rijk—Nederland (Ned. 1, 22.0022.45); donderdag 13 juli: finale (Ned. 1, 21.30- 22.40). (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM, donderdag De Rolling Stones zullen optreden in een introduelie-scène van een korte film van de Nederlandse cineast Anton Kothuys. Binnenkort vertrekt Kot huys naar Engeland om de opnamen met de Rolling Stones te maken. In deze een half uur durende film, die getiteld is ..She comes in colours everywhere, she is like a rainbow", speelt Loesje Hamel de hoofdrol. De muziek wordt verzorgd door de Rol ling Stones. KRAAIENHOVE DOOR WILLY LOHM VNN WA HËTL'JKT" Kg OCIER DliT 33 (CU E£D GAAT, K w/CHT WEL OP LUCIUS pjce EK HOEFT 8t>U SEOJO^FRUSVUETO TE SESTAAM fins o Z>CH ACHTEK IDEALEN WiLT Stellen fiooo h,rar iLJWrurvjN-TJ MEVKOüW LEUK TC WEBSErl Hou.Dfy=«?zrri< lm dc BUS (Jp|F)-R Mins... FtAW CM L.UCY WECRTE ZlEvJ.&J SCHFoeOEJ^.Et-l ShJcöPV Eisi».. Et-i mr bolle cjdcH... h1o£ Heet-ie co* weeï?? BROMMY EN TOMMY DOOR J. D. VAN EXTER 51—53. Vóór de portier wist wat er met hem gebeurde, dikke, Ze sleepten de portier naar één der fabrleksdeuren was hij al aan handen en voeten gebonden. En wie dat De uleutelbos kwam voor den dag en tenslotte paste er één. deed, kon h(j niet zien, want z(jn aanvallers hadden hem een zak over het hoofd gesjord. De deur ging open en hopla! De portier werd naar binnen „Netjes zei de lange meneer voldaan. „Sst!" deed de gesleept. REVOLVERHELDEN DOOR HARRY BISHOP PIUfE» hueew: SLBGEWS VANDAAG NEDERLAND I. 10.00—11.45 Eurovisie: DpeningsdJenst Vierde Wereldraad-Assem blee Uppsala. NTS; 18.50 Barend de Beer. NTS: 19 00 Journaal. NCRV: 19 06 The Joy Strings. 19.30 Liebcrmann Liebcrmann. TV-feulüeton. NTS: 20.00 Journaal. NCRV: 20 20 Hier en Nu: aktualttcl ten rubriek. 20.45 ParnoU'a Ondergang, TV-spel van G. P, Calllvan. 22.10 Nederlands Kamcrorksst. 22.35 Avondsluiting, NTS: 22.40 Journaal. 22.45-23,00 ïn kleur: Eurovisie: Tennis; hal ve Unale Dames Enkel tc Wimbledon. NEDERLAND II. NTS: 18,50 Barend de Beer. NTS; 19.00 Journaal. 19.03 Van ge west tot gewest. 19 25 Met uw -verlof. Vakantie en gezondheid, filmreporiage. 20,00 Journaal. AVRO: 20.20 Peyton Place, TV-feuÜlcton. 21.10 Hoe wordt men ver liefd op een stad? TV-feutlleton. IKOR Eu rovisie: 22 00-22 30 Uppsala. NTS: 22 30-22.35 Journaal. DUITSLAND t. 16 55 Beeldverhaal. 1" 05 F-rten met Mlnka. Tsjechische speel film 18 00-18 05 Journaal. NDR: IB 03 Ac tualiteiten. 18.19 Journaal. 111.53 Zandman netje. I d 00 Actualiteiten. 19.26 Wedstrijd spel 19.59 Programmooverzleht WDR: 18 05 Praatje 18 10 Documentaire. 18 25 Goeden avond 5830 Journaal. 19 10 TV-film. 19 40 TV-s rf"). 20 00 Journaal 20 10 Ich war Sehlemll, Duitse satire. 21.35 TV-serle. 22,20 Journaal, commentaar. 22.40 Reportage. VANDAAG HILVERSUM I. 1800 Nieuws. 18.18 Ra diojournaal. 18.30 Promenade-orkest amu sementsmuziek. 19.00 Gesproken brief. 19 05 Jazz Spectrum. 19 30 Nieuws. IKOR: 10.35 Upp$al«-'G8. AVRO: 20.03 Land der Muzen: kunstkroniek, 20.30 Stereo: Radio Filhar monisch Orkest en soliste. (In de pauze* 21 20 Zelfportret, geschetst door een kaste lein). 22 20 Dansen utt het oude Wenen (gr). 22 30 Nieuws 22 45 Radiojournaal. 22.55 Stereo: klassieke kamermuziek. 23,55- 24 00 Nieuws. HILVERSUM II. 18.00 Koorzang en harmonie-orkest. 18 30 Nieuws. 18.46 Actua liteiten. 19.00 De Ronde van Frankrijk, na beschouwing. 19.19 Leger des Hellsmuziek (gr). 10.30 Stereo: Klassieke muziek (gr.). 20.00 Wijd als de wereld. 20.10 Avondper missie: programma voor de militairen. 21.55 18e Internationale OrgcIconcours Haarlem 1968. 2243 Boekbespreking. 22.30 Nieuws 22.40 Avondoverdenking, 22 50 Stereo: Lich te grammofoonmuzlek. 23DO Hallo Europa: Noorwegen, 23,55-24.00 Nieuw*. MORGEN HILVERSUM I. AVRO: 7.00 Nieuw*. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Stereo: Lichte grammofoanmuziek. VPRO: 754 Deze dag, AVRO: 8 00 Nieuws. 811 Radiojournaal, 8 20 Stereo: Lichte grammofoonmuzlek. (8 30- 8.33 De groenteman), 8.50 vandaag de dag, NRU: 9.00 Moderne operamuziek (gr.). (9.38-9.40 Waterstanden.), AVRO: 10 00 Voor de kleuters, 10.10 Arbeidsvitaminen (gr), (11.00-11.02 Nieuws). 1145 Beursberichten. NRU: 12.00 Europese integratie. 12.26 Mede delingen voor land- cn tuinbouw. I2.2B Overheidsvoorlichting: Uitzending voor de landbouw .NRU: 12.39 Zigeunerorkest (gr.). 12.49 Recht en slecht. 13 09 Nieuws. VARA: 13.11 Actualiteiten, 13.20 Voor ric midden stand. 13 25 Stereo: Moderne Russische ka mermuziek (gr,). NRU: 14.10 Stereo: Lichte frammofoonmuzlek. 14.30 Waar is de mooie Linst gebleven? 15.00 Scereo: Lichte gra mofoonmuzlek. 1540 Interview over Lichte gram- World University Service. 1540 Internatio nale competitie voor amateurkoren. VPRO: 16 00 Nieuws. 1642 Programma voor thuis zittenden. 16.45 Kamerorke*t (opn.): mo derne muziek. 17.40 Informatie, HILVERSUM II. KRO: 7 00 Nieuws. 7.10 Het levende woont. 7.15 Klassieke grammofoonmuzlek. (7.30 Nieuws; 742 Ac tualiteiten: 740 Overweging). 8.00 Nieuws. 8.11 Voor de kinderen. 8.30 Nieuws. 8.32 Toeringelub. 8.45 Voor de hulsvrouw. 9.40 Godsdienstig programma. 10.00 Stereo: Au bade; moderne muziek (gr.). 11.00 Nieuws. 1102 Voor de zieken. 1145 Mededelingen. 12.00 Van twaalf tot twee. (13 22 WIJ van het land: 12.26 Mededelingen t.b.v, land -en tuinbouw: 12.30 Nieuws: 12 41 Actualitei ten), n.oo De man in de hotelkamer, hoor spel, 14.40 Dansmuziek (gr.). TROS: 15.00 Moderne muziek (gr.). (Stereo). 15.40 Uit Oma's brelboek: programma voor oudere luisteraars. 16.00 Nieuws. 15.02 Actualitei ten. 16.07 Lichte grammofoonmuzlek. 1640 Boem!: programma voor de tieners. 1740 Sportkompas. 17.50 Actualiteiten. HILVERSUM HL VARA: 9.00 NWS. 9.02 Klink-klsar. (10.00 Nwb). NRU: 11.00 Nws. 11.03 Mieronotities Uuss. 13.00 en 17.00 Ronde v. Frankrijk). VPRO: 12.00 Nws. 12.03 MlcronoüUee (Tussen 13.00 en 17.00 Ronde van Frankrijk) VPRO: 12.00 Nieuws. 12.03 Agent 000. 13.00 Nieuws. 13.03 Hans Kemna. 1340 Help: platenprogramma. TROS: 1440 Nieuws. 14.03 Actualiteiten. 14.12 lene Mie- ne Muze: licht platenprogramma. AVRO: 15.00 Nieuws. 1643 Muziekkastjes: licht muziekprogramma. 16 00 Nieuws. 15.03 Ope rette varia. 17,00 Nieuws. 17j02 Actualiteiten. 97.0518 00 Tussen 10-f- en 20—: licht pla tenprogramma voor de tieners. Kerkelijke beroepen DEN HAAG, dinsdag (ANP). Beroepen te Lienden. toezegging, dr. A. van den End te Kootwijk. Beroepen te ThoSen. toezeg ging .C. van der Bosch te Gorinehem. Be roepen te Vroomshoop (vacature I. J. Wis se). toezegging. G, Kaastra te Amerongen. Aangenomen het beroep door de generale synode der Nederlandsche Hervormde Kerk tot predikant voor buitengewone werkzaamheden (geestelijke verzorging krijgsmacht) M. Jansen te Maasdam en Cillaarshoek. Bedankt voor Akker- en Murmerwoude K. deri Hartog te IJIst. Bedankt voor de benoeming tot recior van de Zendlngshoge- school te Oegstgeest dr. It. Bijlsma te De Bilt. Beroepen te Amsterdam-centrum, te Em- meloord, te Scherp misse, te Poederooljen, te Oud-Beierland, to Hoofddorp, te Oud dorp. te Waarde, te Hilversum, te Delft, te Opheusden, te Hardlnxvold A, M. den BOec. kandidaat te Ridderkerk: beroepen te Boskoop, te Breda, te Enkhuizen-Andljk, tc Ermelo. te Leerdam, te Nieuw-Beierland, te ThoJen en te Woerden J. Baaijens. kan didaat te Ridderkerk: beroepen te Almelo J. Karens te Nieuwerkerk (Zeeland).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1