Ken Annakin wil te leuk doen 21 m <W FILM Japans protest tegen excessen bij emancipatie Kom op met de poet is oppervlakkig WIN EEN FILM Quasi-gedurfd sexvertser Tante Hanny bij ter Meulen HEEFT ZE... VEEL VOORDELIGER Onderdirecteur Jac. Stans veertig jaar bij Van Nelle STREMMING OP NIEUWE MAAS Belangrijk duel voor Feijenoord vr-ïjdagavoricT tot 9 uur opep pagina 4 - vrijdag 5 juli 1968 „Kom op ir.ct de poet" (the biggest bundle of them all) is een heel klein beetje leuk maar veel te weinig om te gieren en te brullen. Doordat de komische situaties waarin Vitto- rio de Sica, Edward G. Robinson. Robert Wagner en Raquel Welch terechtkomen vaak zeer nadruk kelijk zijn, wil de lach maar nau welijks doorbreken. Die overdosering aan humor is ten koste gegaan van de sprtnninp en dat is jammer want het oorspronkelijke gegeven van het verhaal leende zich best voor wat méér. Zo is cr een film ontstaan die het aankijken weliswaar ivaard is. maar die je toch heel snel vergeet. Van een man als regisseur Kcr. Annakin mag je méér vcrwach- ten. Dat verhaal handelt over ccn bijna bejaarde Italiaanse mecster-gangstcr (de Sica) die wil bewijzen dat hij nog steeds meedoet. Met een op crimineel terrein zeer begaafde hoogleraar (Ro binson) en vijf. op geld beluste bur gers, beraamt hij een overval op een trein waarin anderhalve ton platina wordt vervoerd. Voor die overval word', gepleegd la ten dlc vijf amateurs (onder aanvoe ring van Wagner en Welch) duidelijk 2icn volkomen ongeschikt te 2ijn voor dit karwei: de violist durft niet tc schieten, de kok .krijgt tijdens een overval trek in een hapje Spaghetti en de chauffeur trapt bij het wegrijden met een gestolen geld transportauto met zïjtn voet door de carrosserie. Hoe deze mensen de grote overval kunnen laten slagen, wordt niet duide lijk, dat zij de buit uiteindelijk to:h verliezen was al vele meters celluloid tevoren te raden maar goed. Net als de regie van Annakin is het spel van Welch, de Sica, en Wagner nogal oppervlakkig. De Sica leunt sterk op zijn routine, Wagner is wei nig persoonlijk en Welch loopt alleen maar mooi te zijn. Het kleine rolletje van Robinson is feitelijk het enige met een duidelijke signatuur. B. v. P. {ADVERTENTIE) met zes roltrappen naar boven én naar beneden Als U binnenkort aan nieuwe gordijnen toe bent... of een nieuwe woning gaat betrekken dan moet U bij ons eer.s een kijkje komen nemen. Wij verkopen een prachtige nieuwe overgordijnstof. Dub bel geweven, de ene "zijde is van unl kamgaren, de andere kant een ;fraal satin weefsel, (U hoeft deze gordijnen dus niet te voeren). Een moderne stof in zware uit voering, 130 cm breed, In schit terende kleuren, per meter voor ticg géén vijf gulden. Dubbelgeweven 130 cm breed Vrijdagavond om 6 «iur begint de verkoop van deze dubbelgewe ven overgordijnstof, In zware uitvoering en in diverse kleuren, (met kleine schoonheidsfoutjes). 130cm breed, A per meter ff Vrijdagavond tot 9 uur open dén te/, of schrift. fce»t. J. J. Boesjes directeur Smit en Dirkzwager (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De beer J. J. Boesjes is met ingang van 1 Juli jl. benoemd tot directeur van Smit en Dirkzwager Internationaal Sehcpen- transport nlvl. Hij volgt de heer J. G. Bakker op, die is benoemd tot direc teur van de Koninklijke Scheepsagen tuur Dirkzwager n.v. te Maassluis per 1 juni jl. BARCELONA, vrijdag (Reuter). De bijna duizend stakende haven arbeiders in Barcelona zijn gisteren weer aan het werk gegaan na het dreigement dat 2Ü zouden worden 'ontslagen. De slaking heeft drie dagen geduurd. Men eiste o.m. een toeslag voor moeilijk werk. Raquel Welch en Edward G. Ro binson in een dansscène in de film Kom op met de poet. „Het Wonder der Liefde" was de goede oplossing van onze vorige puzzel, De heer E. de Klerk, Ha venstraat 187c te Rotterdam won er het Filmdiploma mee, dat wij hem per post toe zullen zenden. Onze nieuwe opgave vindt u hierbij: welke filmtitel is het on derwerp van de tekening? Stuur uw oplossing vóór a.s. woensdag per briefkaart aan Het Rotterdams Parool, Westblaak 9—11 te Rotterdam en u heeft kans het Fiimdiploma te winnen: vijf maal gratis naar de bioscoop voor twee personen. CINEAC-BI JENKOR Hel is n.iet I zeker dat regisseur Yasuzo Malsumura de vrouw in de uitermate inferieure posi tie wit houden die zij in Japan altijd heeft gehad, maar duidelijk is dat hij het niet eens is met een te ver doorge voerde vrouwen-emancipatie. Zijn film Door hartstocht verblind vormt een niet mis te verstaan, vaak iets te veel aangedikt, protest tegen de over heersing van een man door een vrouw, De man in kwestie is een degelijk ingenieur van goeden huize, een iets over-geacteerde rol van Tomco Lichi- da, die in het geheim een luxe-vrien- dimietje heeft. Het meisje is een ordi nair dienstertje, dat hij op Pygma- lior.-wijze tot een dame traeht om te vórmen. Dat lukt niet, maar hij trouwt toch met haar. Vanaf dat mo ment breekt de hel voor hem los. De arme man is zo op het meisje de beeldschone, zeer goed spelende, Yuji Hayakawa gesteld, dat hij ai haar pesterijen, bui ten-echtelijke verhou dingen en buitensporige eisen voor lief neemt. Na elke ruzie zinkt hij verder In dc slaafsheid weg, maar hij kan haar niet missen. Het loopt, al thans voor hem, rampzalig af: met eo(n totale onderwerping waar hij zich ge lukkig bij denkt te voelen. De schrijver van het Rotterdams Dagboek is met vakantie met een door wensdro men gevoede hardnekkigheid beweert: „Ik ken maar een ding dat fijner is dan ontrouw, en dat is overspel" Zoals men weet zijn er op dit principe filmindtistriëie fortuinen gebouwd, dip dan later weer werden besteed om de celluloidzondc uit te wissen met werkjes waarin de oprechte romantiek tri om fee rl. In Hoe vertel ik 't mijn vrouw (A guide for the married man) was sterk sprake van overspel. Hij wil dolgraag, omdat hij het rondom ziet gebeuren, maar hij houdt teveel van zijn vrouw Ruth om te doen wat hij eigenli'k n!er la-ton kan een frustrerende situatie die tot een vergeefs motelbezoek met een andere dame cn een pljlsnell» vlucht naar moeder terug leidt. In deze quasi-gedurfde komedie resell het van de geccnsSrufsrde „cae*-his tories" die cp een leed-vermakelijk; soort humor steunen, maar in wezen is het een volstrekt antiseptisch ver tier waar regisseur Gene KeUy zijn choreografische arbeid niet voor had hoeven te vergeten. (ADVERTENTIE) Niemand minder dan Hanny Lips (U weet wel tante Hanny van de T.V.) komt morgen 'van 2-5 uur naar Ter Meulen om haar handtekening te zetten 'op Uw grammofoonplaat. En dat Is een heel bijzondere plaat, met maar liefst acht be kende sprookjes verteld door Hanny Lips en de befaamde acteur Hans Tiemeyer. Laat tante Hanny en oom Hans voortaar» die leuke sprookjes vertellen voor Uw kindercr naar bed gaan, ze zullen ervan genieten... De Bremer stadsmuzikanten, Het dappere kleermakercje. Soldaatje stavast, de Prinses op de erwt, Japle en de wonder- boontjes, Het ontevreden vis sersvrouwtje. Dick Wlttington, De gelaarsde kat, dit zijn de acht sprookjes die U vindt op deze langspeelplaat. Morgtn van 2 totS uur komt Tante Hann/ Uv/ plaat tc signeren! Vanif vrijdagavond 6 uur verko pen. wij deze sprookjesplaat (stereo, monoa/spee/baar^ In onze disco-hoek Morgen van 2 tot 5 uu r komt tante Hanny om Uw plaat te signeren. Cün tel. of schrift, test. Ik sa, ik dood en kom terug. - George Hilton is te zien als een voor niets terugdeinzende pre miejager, die. op zoek is naar.de buit van een txemïoof. Ook de politie, verzekeringsmensen en een. bendeleider (Gilbert Roland) maken jacht op de buit, zodat er eerst het een en ander jnoet wor den uitgevochten, voordat het voor een hunner lucratief kan eindigen. Regie Enzo G. Castells- ri. Nieuw. 18 jaar. Centraal Een lange zwoele nacht. Een van moord op zijn vrouw ver dachte ontvluchte gevangene, verbergt zich in -de Ila-t van twee stripteaseuscs. De gevangene blijkt eigenlijk' zo zielig te zijn, dat de uttkleedjuffrouwen spe ciaal voor'hem hun''nummers-re peteren. En aan hot einde van de film blijkt hij nog onschuldig te zijn ook. Prolongatie. 18 jaar. Cineac-Beuirs Kom op met dc poet, - Mooie verleidelijke Raquel Welch en enkele ex-leden. van de Mafia gaan op het slechte pad. Hun po ging om platina te roven wordt echter ontzenuwd door gebrek aan moed van de gepensioneerde Ma fi a-Jongens en dat geeft aan leiding tot min of meer komische sL.uatics. Verder met Viitorio de Sica en Edward G. Robinson. Nieuw. A.l. Cineac-Bijenkorf Door hartstocht verblind, Japans protest tegen de ver door gevoerde emancipatie van d« vrouw. Regisseur Yazuso Matsu- tnara toont hoe een vrouw een man zelfs, volledig overheerst en misbruik maakt van diens grote liefde voor haar. De man onder werpt zich tot slot totaal aan zijn echtgenote, die hij eens als eèn ordinair dienstertje uit de goot haalde. Nieuw. 18 jaar. Cinerama Generaal Custer's laatste op dracht. De producers van de Cinerama-films vonden in dc le gend arischeindianen bevechter George Custer een man die goed genoeg was voor een nieuw spek takel op het gebogen doek. Tweeëneenhalf uur vechten tus sen roodhuiden cn blanken is echter te veel van het goede, on danks alle suggestieve effecten. Mot Robert Shaw. Prolongatie. 14 jaar. Colosseum Matt Iïelm en de verdrukkers. Derde editie van de Helm-se rie, met Dean Martin, in de titel rol als een nogal warrige super- agent. Hij krijgt te maken met een vliegende schotel die alleen door vrouwen kan en mag worden be stuurd. Een kolderachtig avon tuur is het resultaat. Reprise. 14 jaar. Corso The great race. Breed .uitge meten klucht rond een autorace in het jaar 1912 van New York via Tokio naar Pa-rijs. Tony Cur tis heefi Natalie Wood en Jack Lemmon als zeer doortrapte riva len, die niet nalaten op allerlei mogelijke en onmogelijke manie ren te trachten de race in hun voordeel te beslissen. Verder biedt de film de grootste smijt partij met taaiden aller tijden. Prolongatie, a.l. Grand Met Doug McClwre en onder re gie van Don Weiss. Reprise. 14 jaar .m. zondag. Frankenstein. De originele griezelprodulctie uit 1931 met Bo ris Karloff. Reprise. 18 jaar. Kriterion Een Idioot In ParÖs. Regis seur Serge Korber laat een goed hartige dorpsgek naar Parijs op draven voor de vervulling van diens grootste wens: de EifeLoren zien. Hij ziet nog meer, nl. een meisje van losse zeden, wier ver standelijke vermogens met die van hem corresponderen. Zij' droomt van hei platteland en dus kan het een en ander mooi sa mengaan. Mot Jean Levèbre en Dany Carrel. Prolongatie. 14 jaar, Lumïère Tony Rome. De draad, die Bdd-ie Constantine lang geleden liet liggen, in zijn beste films (mot het ironische sausje en de cynische ondertoon), is door Frank Sinatra weer opgepakt. Het resultaat is een plezierig kijkspel met levensechte details en volwassen humor. Prolongatie 18 jaar. Dc reis om de wereld In 80 da gen. Michael Todri s superpro- dukitie gepasseerd op het verhaal van Jules Vcrne. Naast David Ni- ven als Fogg en Catinflas als Passepartout, zien wc nog vele andere filmsroothsden acte de presence geven, zoals Frank Si natra, Martdne Carol, Charles Boyer, Peter Lorre, Buster Kea- ton, Noel Co wart, Mariene Die trich en hied té vergeten Shirley Maclaine. Reprise, a.l. Harmonie Het rode kaperschip. Ge vechten op de wereldzeeën tussen machtige zeilschepen in de lijd dat piraten nog piraten waren. Lnxor ïïoe vertel ik liet mtfn vrouw. Waller Matthau zou graag eens overspel plegen, maar hij houdt -teveel van zijn vrouw om te d'oen wat hij eigenlijk niet la ten kan. Dat bezorgt hem frustra ties, die uiteindelijk leiden tot een vlucht naar zijn moeder. Nieuw. 18 jaar. De kleine kolonel, Shirley Temple zoals alle moeders haat zo graag zien in speciale voorstel lingen, dagelijks tussen 10.00 en 10.00 uur. Reprise, a.l. Metro Angetique, markiezin der enge len. Eerste van de vier klassie ke avonturen rond de schone Mi- chèle Mercier, geregisseerd door Bernard Border ie. De drie vol gende films worden in de komen de weken gedraaid. Reprise. 18 jaar, Prinses Hold up in Singapore. Een professor heeft de formule voor een kernbom van inanimate afme tingen en een aantal louche indi viduen tonen meer dan normale belangstelling voor zijn vinding. Met Yoko Tana en Stanley Kent. Nieuw. 14 jaar. Hex De man van Rio. Jean Paul Bclmqnöo als de grote held, die in Zuid-Amerika een groep fiel ten. van het ergste sootn liqui deert. Reprise. 14 jaar Studio '62 Zo gezegd, zo gedaan. Een mager gegeven werd door Robert Dhéry heel acceptabel uitge werkt. waardoor Louis de Funès weer alle gelegenheid kreeg zich boosaardïg-grappig uit te leven. Prolongatie a.l. Thalia Het wonder van de liefde. Oswalt Koile is een man die in Duitsland ijvert voor een betere plaats van de seksualiteit in dc westerse gemeenschap. Hij heeft nu de gelegenheid aangegrepen om enkele van zijn stokpaardjes, foutieve voorlichting, de seksuele problemen van een pas getrouwd •echtpaar en van een paar dei reeds een aantal jaren huwelijk achter de rug heeft, in een film te verwerken. Prolongatie. 18 jaar. 't Venster Liefdesspel in Finland. Het verhaal van twee halfrijpe paar tjes uil de grote stad, die een kampeervakantie aan een meer doorbrengen'. In de stilte van de imposante natuur ontwikkelt zich dan een iiefasdrama. wanneer één van de jongens dc vriendin van zijn kameraad verleid*. Deze Fin se film is met de gebruikelijke 'Vrijmoedigheid vervaardigd en daarbij maakte Mlkko Niskane.n van de schitterende natuurlijke decors dankbaar gebruik. Nieuw, 18 jaar. Victoria Some like it hot. Billy Wil- der's geweldige travestie-klucht met Tony Ourtis en Jack Lem- moa op hurt beat. Marylyn Mon roe staat hen «rondborstig terzijde. Reprise. 14 jaar. David Niven als de onverstoorbare Phileas Fogg en de Mexicaanse acteur Cantinfias als zijn knecht Passepartout vinden als laatste hin dernis op hun spannende „Reis om de Wereld in tachtig Dagen" èen hikkende Londense koetsier, John Mills, wiens paard niet verder wil. Het is een scène uit de grootst opgezette showfilm van Mike Todd, naar-Jules Verne's bekende roman, die weer eens in Rotterdam te zien is. (ADVERTENTIE) 1928- 1968 40 jaar bandenspecialist CENTRTJM: Scliic tb aanstraal 7abc lel. 251234 WEST: Bet to weg 11 <si». poi«i.) tel. 153393 ZUID: Korte Hillestraat 4—6 tel. 173969 NOORD: Linker Kott'ekade (I iel. 124956 *s z a t e r d a g s lot 1.0Ö geopend. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag, Veertig jaar geleden trad Jae Stans in dienst van J. van Neile N.V. in Rotterdam nis Jongste bediende van nog geen 16 jaar. Gisteren vierde hij z|jn jubileum bij Van Nelle in zijn huidige functie van onderdirecteur; In deze functie is h|j belast met de leiding van de pro- duktie. Gistermorgen werd de jubilaris op het bedrijf toegesproken. Eerst door de president-directeur van Van Nelle de heer J. F. Coclingh, bedrijfsleider Th. L. Boerkool. namens de medewer kers in de bedrijfsleiding de heer W. Spetter en namens de door de onder directeur opgerichte afdeling algeme ne verkoop de heer H. A. van der Klift. De heer van Daten vertegen woordigde de ondernemingsraad en de heer J. '3 tas tra sprak namens het jubi leumfonds. Alle sprekers boden de heer Stans een geschenk aan. Vele vrienden en kennissen er. za> ken relaties kwamen gistermiddag naar Van Nelle om tijdens een ge noeglijke receptie.de heer Stans in het gezelschap van zijn echtgenote, doch ter en haar verloofde te feliciteren. In zijn huidige functie houdt de ju bilaris zich vooral bezig met dc uit bouw van Van Nelle op de Europese markt En dat werk betekent stroom lijnen en moderniseren van de pro- duktiemethoden in een groot aantal dochterondernemingen en met Van Nelle gelieerde bedrijven. ROTTERDAM, vrijdag, "Op woensdag 10 juli 1968 zal by de ma chinefabriek en scheepswerf van F. Smit jr. N.V. te Rotterdam, een schip te water worden gelaten. In verband hiermede zal op de Nieuwe Maas tussen kmr. 996-2 en kmr, 997 het scheepvaartverkeer wor den gestremd vanaf ongeveer 16.4; uur tot na dc tewaterlating. (ADVERTENTIE) met zes roltrappen 'naar boven en naar beneden Laat het kamperen voor U niet worden tot een behelpen met minder dan thuis, maar zorg voor een comfortabel kamp... en Vooral dat U uitgeslapen bentl En dat bent U met deze slaap zakken, met lichtgewicht vulling, w.o.70% Acryl, geheel uicrUsbaar, prima wasbaar en In' leuk fantasie'dessin. U zoekt 'm uit voor nog géén twee tien tjes. Vrijdagavond om 6 uur begint op de 2e etage de verkoop van deze heerlijk warme slaap zakken, snij maat 160x190 cm Vrijdagavond'tot 9 uur open Géén tel. .of schrift, best. (Van onze honkbalmedcwerker) nrayiOTarB ROTTERDAM. IaKLL Li'jJia vrijdag. Het ptotsellnc zo sterk wegvallende Sparta kriJgl dit weekeinde de gelegenheid het gedeukte prestige enigszins te her stellen. Dc beide wedstrijden tegen HCK zullen inunera weinig problemen opleveren. Zaterdag wordt er in Haar lem gespeeld cn zondag in Rotterdam. Feijenoord siaai voor -een uitermate belangrijke wedstrijd. In Tilburg moet worden aangetrden tegen HSC Til burg. Eerder in dit seizoen verloren de Rotterdammers mei 0—1 van de zelfde tegenstander. Een overwinning zou Feijenoord fraaie uitzichten op de iitel opleveren. Neptimus en Euro Stars staan voor niet al te lastige wedstrijden. Euro Stars ontvangt zon-dag DHS en Neplu- nus speelt tegen DSS in Haarlem. (ADVERTENTIE) In deze tijd van het-jaar met vakanties, logeerpartijen en weekenden naar bulten,- komt zo'n solide reistas goed van pas. Supergrote skai reistas, met extra versterkte riemen, trek- sluiting met slot en zijvak met rits,., voor nog géén tientje. Géén tel. of jcfirift. feeJt tm Vrijdagavond om 6 uur begint dc verkoop van deze lichtgewicht Skaitassen, •in zwart of cognac, voor Braziliaanse missie in Nederland i.v.ni. scheepsbouworder ROTTERDAM, vrydag Vandaag komt op Schiphol aan uit Portugal ad miraal Auguslo Hammann Rademue- kcr Gruucwold, dc Braziliaanse minis ter van marine en een missie, w.o. de 'minister van luchtvaart, maarschalk Sousa e IVIelo, voor een vijfdaags be zoek aan Nederland. Deze Braziliaanse missie woonde in Portugal de feesten bij, die ter her denking werden gehouden van Pedro Alvares Cabrat, die 500 jaar geleden Brazilië ontdekte .Hel bezoek aan Ne derland slaat in nauw verband met het uitvoeren van het grote vlootplan, dat de Braziliaanse marine snol wil realiseren. Hei gast hier o.a. om de bouw van 10 fregatten. 4 onderzeebo ten (naar het Britse Oberontypc, dat door het Engelse lid van de Dorchex- tre-club, Cammell Latrd. is ontwik keld) een groot aantal kleinere eenhe den^ o.a. mijnenvegers en een groot opIeidings-zeiRchip. Het is bekend, dat een groot deel van deze vlootult- breiding aan. Braziliaanse werven zal worden opgedragen, maar het ligt in de bedoeling o'k enkele Europese werven in te schake'rn, De missie zal het Verolme concern bezoeken -dat verwacht op de werf in Brazilië en in Nederland diverse eenheden o.a. fregatten Le zullen bou wen en tevens een bezoek brengen aan het Philips concern, dal alle sche pen zal uitrusten met vuurleidingen en elektronische apparatuur. Fa. Joost Bakker dealer voor SictUi (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het auto mobielbedrijf Joost Bakker aan de Aelbrechtskade is sinds gistermiddag de eerste dealer in Rotterdam voor de Si at a 850 Sprint, een sportwagen die m samenwerking met de Fiat-fabrie ken ais een bijna getrouwe copie van een soortgelijke auto uit het einde van de jaren dertig wordt gepresenteerd. Vanavond gaat men met vijf Siata's, in even-zovele verschillende kleuren een rit door de stad maken en zater dag begint de officiële verkoop. De voorlopig met kleine hoeveelheden Siata gaat ƒ7900,-kosten en wordt geïmporteerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1