Mmm W. G. QUIST BUITENGEWOON HOOGLERAAR T.H. EINDHOVEN ODEERÜf? LANDSTITEL VORMT VOOR JUBILARIS HOOGTEPUNT Weinig sympathie voor Franse maatregelen Ingang van Groothandels- gebouw wordt groter ROTTERDAM RIJNMOND Geen spijt Tevreden Geslaagden K.M.A. Berusting Omzet Varossieau hoger, winst lager Pasir Nangka gaat terugbetalen Europese Commissie in Brussel Meer opdrachten voor wonmeren Amerikaanse huln aan Indonesië Geslaagden universiteit ENTREE AANGEPAST AAN MODERNE TIJD 'Zoeken naar eigen wetmatigheid van iedere opgave H? Rotterdam tesfen Amerikaans team Tricots Paris Omzet Van Rceuwijk steeg 4 procent MARKTBERICHTEN CVV: gezonde tevreden en pRECIES een week voordat de sportclub Feyenoord haar zestig- jarig bestaan viert herdenkt nog een vereniging op Rotterdam- Zuid de dag, dat ze zestig jaar geleden het eerste levenslicht aanschouwde: de Charloise Voetbal Vereniging (CW), ofwel de Club Van Vrinden. Volgende week vrijdag zullen vooral Jan van de Schoor en Piet van. de Poel menig ogenblik met hun gedachten bij de 12de juli 1908 vertoeven. Zij behoorden tot de oprichters van de populaire Charloise „vriendenclub" (die eerst de naam Excelsior kreeg), en zij zijn de enige die de vereniging tot op heden trouw zijn gelsle ven. Het bestuur van CVV stelt zioh op het standpunt: een 60-Jarig jubileum Ls Iets om bij stil te staan, meer niet. Mar dat wil niet zeggen dat aan de gedenkwaardige dag stilzwijgend voorbij zat worden gegaan. Behalve de receptie, die volgende week za terdag m de foyer van het Metro theater in de Wolphaerlsbocht zal worden gehouden, heeft de onder leiding1 van vice-voorzitter J. Noor- dam in het leven geroepen feestcom missie nog diverse punten op de agenda staan. ;>i; Onder andere een reünie van oud-eerste elitalspelers, een bustocht voor junioren naar Blnsnt en Na men-, een feestavond, een wedstrijd van. het eerste team tegen het B-elf- -lal van Feijenoord (op 21 augustus) en een jeugdtoemooi (op 25 augus- lus). Voorts heeft men ook toestem- ..mltug gevraagd voor een jubileum- ,;d;uei tegen .de zeer waarschijnlijk nieuwe landskampioen bij de ama teurs. DCG. Z'oals elke vereniging van respec tabele leeftijd is de historie van CVV gekenmerkt door vele hoogte- "'e-i'dieptepunten. Voor iedere recht- geaarde Charloisenaar is één gebeur tenis voor altijd onuitwisbaar in het geheugen gegrift: het nationale kam- - pioenschap bij de amateurs, waarop CW in he; seizoen '63/64 onge slagen nog wel beslag legde. Deze triomf vormt voor de jubilaris het absolute hoogtepunt uit zestig le vens jaren. CW had toen cc mogelijkheden binnen bereik om over te stappen naar het semi-professionalisme, maar de cluib van de populaire voor zitter Arde van Bokkum, die onlangs te kennen heefit gegeven zijn functie na vijftien „dienst")aren (die vooraf waren gegaan door een even lange per: ode als actief speler in CVV 1) .te willen, beëindigen, is het amateuris- - me 'touw gebleven. Waarom? Het antwoord van het bestuur, vertolkt door secretaris J. Andichom (33), is duidelijk: beter een goede eerste-Wasser, dan een slechte se ns-profclub. Ds leden mn CW. die uiteindelijk over het wel of niet overstappen naar de rijen der pro fessionals moesten beslissen, hadden na het behaalde landskampioenschap met veel tijd nodig om hun beslis- smig- bekend te maken; op een bui- -tengewone algemene le denver gade - ring werd in precies 36 seconden en unaniem besloten de stap niet "te wagen. TjE Charloise vereniging heeft er nooit spijt van gehad, „Het zou geen haalbare kaart zijn geweest," zegt secretaris Andlchom nu. „We zouden waarschijnlijk een zielig be staan tegemoet zijn gegaan. Nu zijn we rijker dan menig semi-profclub." Voor de invoering van het betaal de voetbal in 1954 heefit CW lange tijd (dicht) aan de top van. het Ne derlandse voetbal gestaan. Twee', jaar na de oprichting werd de intre de in de Rotterdamsche Voetbalbond gedaan en reeds in het eerste jaar wend CW kampioen van de 2e klas se RVB, hetgeen promotie naar de eerste klasse betekende. Hat volgende jaar oogstte CVV nieuwe triomfen: •door beslag op de tweede plaats in de eerste klasse te leggen mochten de Oharloisenaren doorstoten naar de 3e klasse van de NVB. CVV werd in nationale voetbal- kringen meer en meer een begrip. Na de promotie naar de tweede klasse waren de Rotterdammers en kele malen dicht bij een plaats in het „Walhalla" van voetballend Ne derland, maar pas in 193S werd de zo fel begeerde promotie naar de eerste klasse een feit. Deze plaats werd tot in de Tweede Wereldoorlog behouden. In '41 volgde een terug slag: CVV degradeerde naar de tweede ldasse. Daar bleef de vereniging tot de komst van het betaalde voetbal, die de Charloisers een extra kans bood het verloren eerste klassersehap te heroveren. Een kans. die dankbaar werd aangegrepen. CW speelt nog altijd in de eerste klasse, niet onaf gebroken overigens, In het seizoen 1958/59 degradeerden de bewoners van Oharlois weer naar de 2e klasse, maar dat was voor slechts een sei- zoen. ~T)E Charloise „arbeldersvereni- ging" Jeldt een tevreden be staan, Weliswaar in de Bchaduw van het „almachtige" Feijenoord, maar daar maakt CVV zich nimmer zor gen over. De positie van de Stadion- club brengt zelfs meer voor-, dan nadelen met zich mee. ■fan Andiiehom: „Feijenoord is voor de amateurverenigingen op de Lin ker Maasoever bijzonder coulant. Zo speelt het B-elftal altijd op zater dags. Natuurlijk is het voor ons een strop als we gelijk met het eerëte van Feijenoord moeten spelen. Dan komt er geen hond kijken. Maar ge lukkig wordt daar bij de competi tie-indeling rekening mee gehouden. Het afgelopen seizoen hebben we het wel bijzonder goed getroffen; we hoefden maar een keer gelijk met Feijenoord te spelen. Een belangrijk voordeel voor CW is dat menig speler van Feijenoord 3 never in ons eerste speelt, dan in het hoogste amateurelftal van Feijen oord. In de loop der jaren zijn dan ook verschillende spelers bij CW komen spelen." Belangrijk nadeel voor een ama- tnurclub is natuurlek de zuigkracht van het betaalde voetbal. Eén naam blijft nog altfjd onafscheidelijk aan die van CW verbonden; die van „Siakie" Roggeveen, troetelkind van vele Charloise supporters, die drie jaar geleden naar het betaalde voet bal (DHC) overstapte en momenteel triomfen viert bij Holland Sport. Het feit, dat Roggeveen het afgelopen seizoen topscorer van het betaalde voetbal is geworden, is niet in het laatst in Charlois onderwerp van vele gesprekken. CW heeft meerdere talenten zien vertrekken; o.a. Henk de Blok, die tien jaar geleden naar Hermes DVS ging en die de laatste jaren z(jn kunnen bij DFC toont, en Arie van der Sluis, de jongste ontdekking, die vorige week een contract bij Sparta tekende. BREDA, zaterdag (ANP). -- Aan de Konink'ijke Militaire Academie hebben de volgende kadarten-vanndrig van land- cn luchtmacth het officiers examen met gunstig resultaat afge legd: W. G. Riikaart van Capellcn (H. I. Ambacht), H. Bakkes (Rotterdam), J, H. den Hove (Zwi)ndrecht). Tijdens een korte plechtigheid op het kasteel van Breda werd hun he denmorgen dcor de gouverneur van de K.M.A., luitenant-genieraat A. van Denwall Bake, het getuigschrift uitge reikt. DUISBURG, zaterdag (AFP). Het Oostdultsc binnenvaartschip San- dau is vrijdagavond met een voor Ne derland bestemde lading zink in Duis burg aangekomen. Het schip, dagen lang in het Mitteilandkar.aal bij Han nover door de Westcuitse autoriteiten vastgeiiouden. heeft geen toestemming gekregen mar Nederland te varen. De lading zal nu In Duisburg worcen overgebracht in een Nederlandse boot. West-Duitsland wilde het Oostduit- se schip niet doorlaten omdat Wesl- duitse binnenvaartschepen met goede ren voor de oost- en zuidoosten ropes e landen niet door de DDR mogen va- ren. TT ET bestuur van CVV berust bi xx deze ontwikkelingen. Het ziet het vertrek van do uitblinkers niet als een gevolg van het amaleur-zün. De werkelijke groten gaan toch wel weg, ook al zou CVV in de tweede divisie spelen, zo redeneert men. Hoe*vel het eerste elftal van CVV de laatste jaren geen sprekende re sultaten. meer heeft geboekt de ploeg is aan een overbruggingsfase bezig; de gemiddelde leeftijd van de spelers ligt momenteel rond de twin tig jaar blijft CVV een club die velen' aanspreekt. Hoe komt dal? „CW is een rasechte buurtvereni ging", verklaart secretaris Andi- chom, „De leden laten de band met de club niet gauw los. Het afgelopen seizoen trokken we gemiddeld 15ÖD toeschouwers. Dat komt natuurlijk vooral omdat we steeds het rijk al leen hadden. De mensen op 2uid gaan nu eenmaal niet graag naar Sparta kijken." Het hoeft weinig betoog dat ook de gunstige huisvesting een belang rijk pluspunt voor het verenigingsle ven is. Na rondzwervingen op ten-ei- hen aan de Rietdijk, Waalhaven. Klaverstraat en Kromme Zandweg werd eindelijk rust gevonden aan cte Groene Kruisweg, waar de club over voor amateurbegrippen een der fraaiste accommodaties van ons land de beschikking heeft. De feeste lijke opening en later ein mei 1962 de bouw Van de overdek te tribune en de opstallen behoren dan ook tot de meest gedenkwaardi ge feiten van de zestigjarige. Velen hebben zich m cle loop der jaren ingespannen om de naam van CW hoog te houden, maar zonder iemand iets te kort te doen zijn er twee mensen wier namen onverbre kelijk verbonden zijn met die van twee voorzitters, wijlen „Ome Leen" en de scheidende praeses Arie van Bokkun. Beiden hebben er op be wonderenswaardige manier toe bij gedragen dat de Charloise Voetbal Vereniging altijd een bloeiende ama teurvereniging is gebleven. HANS REISMANN Secretaris Jan Andichem (33): „We zijn rijker dan menig semi-profclub." ALPHEN A.D. RIJN, zaterdag (ANP). De omzet van Varossieau en Cie, N.V. is, mede door de uitbrei ding van h-et aantal dochteronderne mingen in 1987, niet onbelangrijk ge stegen. De nawerking van de aan deze uit breiding verbonden administratieve en fiscale problemen heeft een vertra gende invloed op de verslaggeving over 1967. Reeds thans kan worden medegedeeld, dat de kostenstijging groter was dan de verhoging van het bruto-winstcijfer, waardoor met een daling van het winstcijfer over 1967 moet worden gerekend. Over de eerste zes maanden van 1968 stegen de con- cemomzetten enigszins ten opzichte van 1667. DEN HAAG, zaterdag (ANP). De Cultuur Maatschappij „Pasi Nangka" N.V. te Den Haag Is van plan op de 5.253 uitstaande aandelen van nomi naal 250 twintig procent terug te be talen. -De nominale waarde van de aandelen wordt derhalve verlaagd tot 200. (Van onze correspondent) BRUSSEL, zaterdag „De Europese Commissie heeft niet veel sympathie voor de door Frankrijk gevraagde^ tijdelijke invoerbespre- kingen op ijzer- en staalprodukten, maar zij is van mening, dat deze maatregelen, gezien de huidige omstandigheden onvermijdelijk zijn". Dit zei de voorzitter van de Europe se Commissie, de heer Roy, gister avond tydens een vergadering van de EEG-ministerraad in Brussel, Ten aanzien van de eveneens door Frankrijk gevraagde tijdelijke export subsidie zei de heer Rey, dat deze door het oprich tings verdrag van de Kolen- en Staalgemeenschap worden gewettigd. De gisteren gehouden vergadering van de EEG-ministerraad diende om aan de Commissie ten aanzien van de door Frankrijk gevraagde steunmaat regelen voor zijn staalindustrie een advies uit te brengen. Op grond van het oprichtingsverdrag van de Kolen- en Staalgemeenschap is de Europese Commissie, na het inwinnen van dit advies, gerechtigd tot het nemen van een bindende beslissing. De overige, door Frankrijk gevraag de, tijdelijke steunmaatregelen, name lijk op het gebied van auto's, elektri sche huishoudelijke artikelen en enige soorten textiel, vallen onder het op- rich tings verdrag van de EEG en zul len apart in de week van 15 juli in de EEG-ministerraad worde besproken. Bij het advies, dat de ministers van de zes EEG-landen uitbrachten ten aanzien van de Franse maatregelen voor de staalindustrie bleek, dat alle vijf EEG-partners vah Frankrijk ze kere bezwaren hadden tegen de door Frankrijk voorgestelde, kwantitatieve invoerbeperkingen. Met name Duits land en Italië wilden liever een vrij willige uitvoerbeperking van de ande re EEG-landen naar Frankrijk dan een systeem van Franse invoerbeper kingen. Ten aanzien van de tijdelijke ex portpremie waren de ministers in het algemeen minder gereserveerd. Wel werd de eis gesteld, dat deze subsidie in omvang het effect van de recente Franse loonsverhogingen niet te boven zouden gaan, dat ze in tijd strikt be perkt zouden zijn en dat de Europese Commissie zou worden Ingeschakeld voor de control^ op de toepassing. De Nederlandse permanente verte genwoordiger bij de EEG, de heer Spierenburg, was de enige, die de Franse exportsubsidies onjuist noem de. De heer Spierenburg, die vroeger jarenlang lid is geweest van de Hoge Autoriteit van de Kolen- en Staalge meenschap, betoogde dat het op zuiver economische gronden veel beter zou zfjn, dat Frankrijk tijdelijke steun op de produktie zou geven. Hij voegde hier echter aan toe: „De Franse staalindustrie werkt nog steeds met de laagste loonkosten in de hele EEG, zodat de recente loonsverhogin gen in Frankrijk eigenlijk geen vol doende reden zijn voor steun. Toch is ook de Nederlandse regering in de geest van de Europese samenwerking wel bereid om een tijdelijke steun aan de Franse staalindustrie toe te staan." DEN HAAG, zaterdag (ANP). Uit gegevens van bet Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat in het eerste kwartaal 1968 door architec ten-bureausen dergelijke (waaronder overheidsdiensten) voor een bedrag van 2,2 miljard aan opdrachten voor woningen en andere gebouwen werd ontvangen, tegen 1,9 miljard in de overeenkomstige periode van 1967. Met uitschakeling van de invloed van prijsstijgingen is dit een stijging van circa 11 procent. De opdrachten voor woningbouw beliepen f 1,15 miljard (eerste kwar taal 1967 1 miljard) en voor de ove rige gebouwen 1,06 miljard 0,94 miljard). Na prijscorrectie betekent, dit een stijging bij de woningbouw van ongeveer 12 procent en bij de ovtrlge gebouwen van circa 9 proceht. Bij de vergelijking van de periode van april 1967 lot en met maart 19G8 mei de periode april 1966 tot en met maart 1967, blijkt na correctie voor prijsstijgingen een daling in de op drachten voor woningbouw van circa 4 procent en een stijging voor de ove rige gebouwen van 24 procent. L WASHINGTON, zaterdag (Reuter) De Verenigde Staten hebben vrij dag een hulpprogram van 03 miljoen dollar voor Indonesië bekendgemaakt, dat leveranties van rijst, katoen en andere landbouwproducten zal om vatten. Dit hulpprogram maakt deel uit van een program waaraan Japan en an dere donorlanden meedoen, die in no vember vorig jaar uitmaakten, dat de hulp die Indonesië in 1968 zal moeten hebben, een bedrag van 325 miljoen dollar zal belopen. Het Amerikaanse ministerie v&n buitenlandse zaken heeft verklaard, dat de Amerikaanse regering ook be reid is tot het verstrekken van i'erde- re hulp en dit laar tarwe en meel wil leveren aan Indonesië. NIJMEGEN, zaterdag (ANP). - Aan de katholieke universiteit te Nij megen zijn geslaagd voor het kandi daatsexamen 2e gedeelte geneeskunde: J. A. J. Hakman, Rotterdam. Voor hot doctoraalexamen 2de gedeelte tand heelkunde: F. A. M. Bayens. Rotter dam, J. F. 'Scale, Rotterdam. GROOTHANOE (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. BUna 25 jaar na het begin van de oprichting ondergaat het Groothandelsgebouw aan het Stationsplein een verbouwing. De verbouwing betreft dc hoofdingang zogenoemde Ingang A. „Wij zjjn deze ingang „het mulzegat" gaan noemen, omdat hij zo klein was in verhouding tot het geheel," vertelt de directeur van de Groothandelsgebouw N.V., de heer G. J. Thurmer. „We willen deze entree aanpassen aan de moderne tUil en laten er zes glazen deuren cn twee draaitourniquets aanbrengen." In neonletters komt over een breed te van meer dan 15 meter de naam „Groothandelsgebouw" te saan. De hal wordit geheel gereorganiseerd om hem overzichtelijker te maken. De reisbureaus, de tijdsehrifienkiosk, de sigarenwinkels, het bespreekbureau van bioscoop Krlterion komen alle tegen de wanden te zitten. In het midden van dc hal blijven slechts over een receptie en een WV-kamoo r-Voor-de-handel". De heer Thurmer legt uit: „Wat dat VW-kantoor betreft, moe ik zeggen, da wij beslist geen concurrentie zijn voor de afdeling handesbevordering van de Kamer van Koophandel, "We wilïen slechi!s een inlichtingenstand, waar zakenlieden die de weg niet weten in Rotterdam terecht kunnen." De reorganisatie van de hal maakt het mogelijk, dat verschillende huur ders meer ruimte krijgen. De kapsa lon, die volgende week zaterdag wordt heropend, heeft er 20 vierkante meter bij gekregen. Achter de hal Is een ruimte bijge bouwd, waarin een postagentschap wordt gevestigd. De verbouwing van de entreehal maakt tevens een ver groting van de keuken van restaurant Engels mogcljjk. Met de verbouwing is in april van dit jaar begonnen. Aan het eind van dit jaar is „de aanpassing van de en tree van het Groothandelsgebouw aan de eisen des tijds" geschiedt. Direc teur Thurmer denkt, dat ér door de ruimtewerking van de nieuwe hal cn het gebruik van de glazen deuren het idee van een „open house" ontstaat. De verbouwing van de hoofdingang De nieuwe hoofdingang van het Groothandelsgebouw aan het Stationsplein in Rotterdam komt er zo uit te zien, Boven de zes glazen deuren wordt in witte neonletters de naam van het gebouw, over een breedte van 15.50 meter, aangebracht. van het Groothandelsgebouw is niet de enige verandering, die het trotse complex, waarvoor in 1951 de laatste emmex beton werd gestort nadat in december 1944 de gelijknamige N.V. was opgericht, te zien zal geven in de komende tijd. Vermoedelijk zullen de magazijn ruimte uit het gebouw verdwijnen. Het Economisch Technologisch Insti tuut in Zuid-Holland onderzoekt mo menteel waar in deze provincie even tueel een nieuwe centrale magazijn ruimte gebouwd kan worden. De heer Thurmer meent, dat deze opslagruim te vu. verkeerstechnische redenen steeds moeilijker zijn te handhaven in en onder het Groothandesgebouw. Bovendien ztfn de ruimten in de loop der jaren te klein geworden om tc voldoen aan de behoefte. De installaties van het gebouw, waaronder de liften, die van een ver- zamelbesturing zullen worden voor zien, zullen geheel worden vernieuwd. Al deze vernieuwingen kosten de N.V. heel wat geld. Alleen al de verbou wing van de hal van ingang A is be groot op een half miljoen gulden. IN september a.s. zal de Rot terdamse architect W. G. Quist de eerste colleges geven aan de Eindhovense Technische Hogeschool. Hij is daar be noemd tot buitengewoon hoog leraar in het architectonisch ontwerpen en wordt professor aan de afdeling bouwkunde. Dc heer Gulst 38 Jaar, lang, jongensachtig vindt die colleges „een hele onderneming, Ik ga me daar vooral bezighouden met het ka rakter van de opleiding, Er moet een grotere eenheid komen tussen ont werpen en construeren". Zijn eigen ontwerpen interna tionaal geprezen en békroond o.m. met de zilveren medaille verbonden aan de Prix de Rome omvatten o.m. het waterwinbedriif Berenplaat, kex-ken in Zwjjndrecht en Ridder kerk, een aantal woningen in ge meenten rond Rotterdam, bejaarden- en verpleegtehuizen in Schiedam en Ridderkerk. Laatsfe schepping: een futuristisch aandoende watertoren voor de ge meente Eindhoven, bestaande uit een aantal open constructies met drie bolvormige bassins in top. Sinds kort is zijn architectenbu reau verhuisd van de Wijnhaven naar de Adrïaan Dortmanstraal in de Alexanderpolder „omdat we uit onze kantoren groeiden door dé moeilijkheden bij het parkeren in het centrum". Architect Quist, zorgvuldig soms aarzelend formulerend, zegt geen fa voriete opdrachten of ontworpen te hebben. „Ieder object is boeiend. Leeftijd is naar mijn mening niet van overwegend belang. Jonge ar- W. G. QUIST ...gezonde mentaliteit. chitecten kunnen soms ook conven tionele ideeën hebben. Er zij" veel quasi revolutionaire ideeën met een weinig opzienbarende inhoud. Mijn credo? Heb ik niet jc zou hoog stens kunnen zeggen dat ik zoek naar de eigen wetmatigheid van ie dere opgave die ik op bepaalde wijze tot uitdrukking wil brengen. Dat geldt ook voor de bouw van huizen". Wijst op een foto aan de muur: „Daar ben ik erg gelukkig mee. Die huizen staan aan de Officiersvlict. Ik doe ook graag interieurvormgeving ik heb zelfs nog wel 'ns meubelen ontworpen". F.T Rotterdamse stadscentrum welke indruk maakt dat op 'n Amsterdammer? Quist, heel beslist: „Op die vraag antwoord ik niet". Dan. na 'n aarze ling: „Hoe lelijk en hoe ongezellig hel ook genoemd wordt, het centrum ls een stuk Rotterdam geworden, Het is tè gemakkelijk om te zeggen dot Ls fout, cn dat klopt nie£. Overigens is er in Rotterdam een verrekt gezonde mentaliteit. Geslaag de gebouwen in Rotterdam? Naar mün idee de Van Nolle-fabriek, en de mammoetschool die is prach tig. Weet u waar u ook 'ns moet gaan kijken naar het nieuwe strafgebouw in Hoogvliet. Buiten is 'n geweldig emailleta- bleau van 40 meter lang en 4 meter hoog aangebracht van Pierre van Soest". Is hl] tevreden met zijn eigen huis in Zwifndrecht. dat hij zelf heeft ontworpen? „Nee. je huis blijft het zelfde, maar je hele levenspatroon verandert is ook geen vast gege ven maar 'n wisselend proces. De af gewogenheid van 'n oud huis, ja zoals in de Amsterdamse binnenstad bijvoorbeeld, is wel zo prettig". Op dc valreep komt architect Quist dan toch nag met een credo: „Je moet in dit vak verschrikkelijk taai zijn. Er is iedere dag zoveel nieuws. Als je niet taai bent ga je eraan kapót". THEO DE JONG (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, za- ULJklfl /nirs terdag. Aan staande woensdag zal op het sport complex van Schiedam een honkbal- wedstrJjd worden gespeeld tussen de Wiesbaden Warriors een Ameriksaa" leger team cn een Rotterdams team. Beide picegen zullen beslaan uit «pe- lers lussen de 18 en 23 jaar. Zowel het Amerikaanse als het Rot terdamse team zal sterk vertegen woordigd zijn. De wedstrijd begint om half zeven. ADVERTENTIE SPÉCIALE Kruiskade 28 tfo Thalia Rotterdam JAPON MET JASJE 89,— ROTTERDAM, zaterdag (ANP). De N.V. Maatschappij voor woningin richting P. van Reeuwijk te Rotter dam deelt mee dat de verkopen in het eerste halfjaar 1068 met 4 procent ge stegen zijn ten opzichte van het eerste halfjaar 1067. PAARDENMARKT DEN BOSCH Aanvoer 408 stuks, waaronder 88 veu- ens. Prijzen In guldens per stuk: voöarige 1150—1875; jonge werkpaarden 12501723; 2-jarige tuigpaardc» 100—ïaoo: 2-jarige trekpaarden 1150—14SQ; jaarlingen tule- paard 750—1000; Jaarlingen, trekpaard 875—1250; hitten 750—1100: shetlandse po- nies trulns) 27S—500; shetlandse ponies (merries) ?oo—ts3o. In guldens per kg gesl. gew.: jonge «Jachtpaarden 3.70—3 JQ: oude «Jachtpaar den 2.60—3.30; veulens 3.B0—4.05. Overzicht iresp. aoonvoer, handel en prüzen): 2-jarige; matig, stug, gehand haafd; vol,"arige: groter, rustig, niet goed koper; Jaarlingen: beperkt, behoorlijk, stij ver; hitten; ruimer, lui, moeilijk te hand haven; shetlandse ponies: groot, goeti, gunstig, stabict.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1