Verfje voor 'pierenpot' 'Cultura' kan het financieel niet redden Zomerweelde in Kethel WALDO H.V. Geen wijziging van buslijn Groenoord SCHIEDAM SCHIEDAM SCHIEDAMSE DODGERS Telefoon 153655 Md. Quick-Service Prof. Tinbergen legt functies neer JUBILARISSEN BIJ WILTON Voortbestaan afhankelijk van belangstelling KERKDIENSTEN KOERIERSTERS Verwarming stuclentenschip 'Seven Seas' Wethouder Polak ernstig ziek r terug van vakantie Boekjes met oude ansichtkaarten zaterdag 6 juli 1963 - pag. 5 Automobielbedrijf Bokelweg 88-90 SCHIEDAM Singel 41-45 Telefoon 262430 (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Ze ventien leden van het personeel van de werf Wilton Fyenoord of van Bronswerk-Fijenoord zijn gisteren, tijdens een bijeenkomst in de kantine van l»et hoofdkan toor, gehuldigd wegens een jubi leum. Aan de voorman Jjzerwerker A. J, v. Elsaekcr nit Ro Iter dam heeft direc teur ir. O, J. v.d, Vorm de bronzen Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt wegens 4.0-iarige trouwe dienst. Ook de heer J. Richard, baas afd. branders-boor- ders Nieuwbouw uil Rotterdam is 40 jaar in dienst van Wilton. Vijftien jaar in dienst waren do da mes mej. J. Lodder, typiste bij Brons werk-Fijenoord, uit Vlaar dingen en mej. J. M. 13. van Meel, belteerster van de villa, uit Schiedam. Hei zilveren jubileum vierden, bij Bronswerk-Fijenoord, de heer J. Baartman, technisch beambte werk tuigbouw uit Schiedam en bij Wil- ton-Fijenoord de heren P. Bon-en, beambte personeelsadministratie beambten; J. B. Ressoort, bankwer kerreparatie; T, van Veen, sous-chef mechanische administratie; allen uit Schiedam; A. Blonk, magazijn-bedien de; J. H. dc Graaf, magazijnknecht- ijzersorteerder; T. v, Noort, beambte personeels-administratie; L. C. M. Schoon, administrateur financiële ad ministratie; E. J. v.d. Valk, elektrisch lasser; G. Westerlaken, scheepmaker; allen uil Rotterdam; A. v.d. Bosch, administrateur personeelsienst; T. E. v. Klaveren, beambte mechanische administratie; F. J. J. Krouwinkel, beambte afd. financiële administratie; allen uit Vlaardingen. Uit het water van de Coolhaven is gisteren het stoffelijk overschot van de elfjarige W. J. F. Hei gehaald. Het jongetje was maandag gaan zwemmen en is daarbü vermoedelijk verdron ken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Op dc algemene vergadering, die dit na jaar gehouden wordt, zal heslist worden over het voortbe staan van de Algemene Schie- damsD Kunstkring Cultura. Het bestuur zal dan komen met voor stellen, afhankelijk van in het ko mende seizoen getoonde belang stelling door de leden. Zo heeft de heer J, J. F. Morel, waarne mend voorzitter van Cultur ain het maandblad aan de leden me degedeeld Doch ook wanneer besloten zou wor den tot ccn voortzetting van Cultura nis Schiedamse kunstkring, betekent dat voorhands niet meer dan een con tinuering van dc zeer nauwe samen werking (in feite weinig; meer dan een fusie) met het Vlaardlngs Kunstcen trum, zoals die voor het seizoen 1968- G!) al zal gelden. De financiële positie van Cultura is slecht; hei afgelopen seizoen (zeer te leurstellende verlopen) werd afgeslo ten met een tekort van f 1.500 1 „Ver der werken op deze manier is niet mogelijk", zegt de heer Morel, hoewel het bestuur alsnog een dringend be roep zal doen op dc instanties, die in het verleden dc vereniging hebben ge steund. Het opvoeren van het aantal leden per september wordt dan beslis send voor hel voortbestaan. Met V.K.C. Met ingang van het komende sei zoen is. zoais eerder gemeld, met het Vlaardingse Kunstcentrum overeenge komen, dat deze vereniging dc exploi tatie van Cultura in grote lüncn zal overnemen. Dit komt er op neer dat met ingang van het komende seizoen Cultura eenzelfde contributie zal hef fen als liet V.K.C. Dat wordt ƒ2.50 voor een gezinshoofd c.q. alleenstaan de, ƒ2 voor elk volgend gezinslid en ƒ0,50 voor jeugdleden, geboren na 1950. Deze contributie staat Cultura ge heel af aan het V.K.C., in ruil daarvan krijgen de Cultura-ledcn dezelfde rechten als die van het V.K.C., met inbegrip van het maandelijkse pro grammablad. Hel eigen maandbericht is dan ook opgeheven; de Culturale- den ontvangen het maandblad van hot V.K.C., gestoken in een Cullura-jasjc. Programma Het V.K.C./Cultura heeft voor het komende seizoen weer een aantrekke lijk programma, samengesteld tegen (vooral op seizoens-abonnement) con currerende prijzen; 5,50 voor de bes te plaatsen in dc Vlaardingse Stadsge hoorzaal. Dit programma vonrteldt op dinsdag 1 oktober Nieuw Rotterdams Toneel (het te geven stuk is nog niet geko zen), zaterdag 19 oktober voor-pre mière van Annie M. G. Schmidt's mu sical „En ik dan dinsdag G novem ber Haagse Comedic; dinsdag 19 no vember N.R.T.; zaterdag 4 januari (in dc Rotterdamse schouwburg) Nieuw- jaarsvoorstelling van G. B. Shwas „Ceasar en Cleopatra"; zaterdag 18 januari Wim Kan op het Nieuwjaars festival V.K.C.; donderdag 6 februari N.R.T.; zaterdag 1 maart gezelschap Ton van Duinhoven met „Er ligt een haar in mijn soep"; donderdag 3 april de Haagse Comedie in de Kon, Schouwburg Den Haag en zaterdag 19 april de nieuwe One man-show van Fons Jansen. Nadere Inlichtingen betreffende lid maatschap en abonnementen geeft de heer J. J. F, Morel, Schimmelpcn- ninckstraat 3, tel. 264182; gironummer 578630 t.n.v. penningmeester Cultura. (Van en onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. "Wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd heeft prof. dr. J. Tinber gen per 1 juli zijn functie van direc teur van het Nederlandsch Econo misch Instituut neergelegd alsmede zijn lidmaatschap van dc redactie Commissie Economiseh-Statistische Berichten. In beide functies is hij op gevolgd door prof. dr. H. C. Bos. SCHIEDM- - Ondertrouwd: C. Coulaio- elou. 25 jr. on J. A. de Beer, 25 Jr.; J. W. E, van Dijk, 22 jr. en M. J. Sprong, 22 jr.; C. B. Houtman. 25 jr. en C. M. L. Brounts, 24 jr.; E. H. Maagdenberg, 24 jr. cn W. P. M. L. vnn der Most, 22 jr.; E. W. de Man, 24 jr cn K. van Soest. 18 jr.; H, B. J. Moe der. 22 jr .en C. dc Vette, 22 Jr.: A. Nagel hout. 21 jr. en A. M. Stuart, 20 Jr.; Iï. W. dc Otter. 24 jr. en J. Sluis. 26 jr.; G. H. Ouwens. 28 jr. en C. A, Telrrwn. 22 jr.; J. Pappers. 23 jr. cn T. Jnnsc, 24 jr.; F. L. M. Smulders. 22 jr. cn M. A. Möiler. 22 jr.: J. F, du Sterke, 21 jr. en E. M. J. van der Meuten, 17 jr.; M. van Wassenaar, 23 jr. cn C. J. J, rint-s. 21 jr: A. J. van 't Wout. 23 jr. en J. M. lmmorzeel. 21 jr.; A, Zuidgeest, 19 jr. en H. Klein, 16 Jr.; T. R, Loree, 24 jr. cn W. C. van der Marei, 22 jr. Gehuwd: A. T. Malssan, 22 Jr. en C. P. M. van Hnastercu, 20 Jr.; J. Goedhart, 23 jr. Cn F. Mulder, 20 jr.; JVJ. J. P. Adrlnansc, 24 jr. cn E. Schults, 21 Jr.; J. C. de Mos. 24 jr. cn C. A, van Schellcbeek, 19 jr.: W. j. J, d Baron thoe SehwarUenbcrg cn Hohonlans* berg, 31 jr, cn C, C. Schade van Westrtun, 32 jr.: R, H. van der Pers. 22 jr, en IJ. van Hclvoirt, 21 jr.; H. H. p. I. Nadcls, 23 jr. cn M. van Vugt, 22 jr.; J. T. van der Graaf. 22 Jr, en W. dc Vries. 21 jr.: G. A. M. Aal- berst)erg, 24 jr. cn C. van Loon, 22 jr.; A. A, vnn do Graaf, 24 jr. cn A, B. Ververs, 21 jr: L. L. J. v«n de Water, 22 jr cn T, Spit hoven, 22 Jr.: C, Muilwijk, 22 jr. en G. T. J. Hofman, 22 jr.; J. H. M. Montfoort, 21 Jr. cn H. van Dijk, 21 jr. Geboren: Richard, zv C. C, PU en N. Wit hagen; Carolina 11., tlv F. J, W. Mens en 11. M. dc Vrind: Nlcolaas, zv N. C. A. J. Groenendijk en M. C. Bronk; Frcdcrlka 3.. dv J. F. de Gans cn M. von Eijk; Margare- tha, dv H. Verhoev en P, F, E. Slegt: Cor nells J„ zv R. P. Zeij en. J. B. M. dc Vries Overleden: A. D, van der Stoep, 70 Jr. wed. K. Vcnvol: P. Spruijt. 88 jr.: D. El- derkamp, 89 jr.; F. L, Ridderbos. 78 jr. wed. D. J. Koclfs. SCHIEDAM Ned. Hervormde Gen- Grote kerk: 10 uur ds. A. Hoffman en uur ds. D. v.d. Berg (Huizen). Betheükerk: 10 uur ds. H. J. Groene wegen. Opstandtngs- kerk: 10 uur ds, H. VV. Hemmes (Oegst- geest) Vredeskcrk: 10 uur ds. J, \V. Ztni- itcrv. Gein. Kethel. De Rank: 10 uur dhr. v.d. Hek (Rotterdam) en 19 uur ds. E. Ver waal, St. Martinuskcrk; 9.30 uur ds. E. Ver waal Ned. Jlcrv. Gercf. Evan?. Gebouw Irene: id uur ds. D. v.d. Berg (Hulzen). Grote kerk: 17 uur ds. D, v.d Berg Ned Prot. Bond, Wcstvest 92: 10.30 uur ds. C. Beukman Rent. Vlaardlngen). F. van ff, Lutherse Gom. 10 uur ds. A. Steinhnrt Oud-Kath.kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis Leger des Ilells. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 19.30 uur Verlos- stngssamenkornst. Hoogstraat: 18.30 uur Openluchtsamenkomst. Alle bijeenkomsten o.l.v. majoor en mevr. F. J. Zuldcina-Wll- Icms. GEMEENTE SCHIEDAM Het Bureau Onderwijs zal van B juli t/m 26 juli a.s. gesloten zijn. In verband hiermee zullen de Wethouder van Onderwijs en Culturele Zaken alsmede de Gem. Inspecteur van het Onderwijs geen spreekuur houden op de woensdagen 10, 17 en 24 juli a.s. Voorts is de "Wethouder van Onderwijs en Culturele Za ken. wegens vakantie verhinderd spreekuur te houden op de woensdagen 31 juli en 7 augustus a.s. Pasfoto's klaar terwijl u wacht. Foto Van Vuur en. Hoogstraat 105. Schiedam. Tel. 265720. Let op juiste adres. R1B0 De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt nette be zorgers (sters) speciaal voor de zomermaanden. Aanmelden;, Hoogstraat 78. Schfedam. Tel. 267279, 's avonds na 7 uur'tel. 155960. R028 Ditmaal een zomerse tekening. Van de boerderij van de De Jong te Kethel, gezien van de oprijlaan af, die naast de Groeneweg is gelegen. Een landelijke idylle. Op het ogenblik dat ik deze tekening maak, heeft de zomer eindelijk, eindelijk zijn intrede gedaan. Maar je weet nooit in ons land. Nu hoop ik maar, dat mijn loflied op de zomerweelde niet als ironie zal klinker», als juist vandaag bet water met bakken uit de hemel valt. Octave DeConinck BRUSSEL, vrijdag (ANP). Een gemeenschappelijk vankbondsfront heeft een stiptheidsactie ontketend bij de technische dienst van het havenper soneel van de stad Antwerpen, De actie is een protest legen het voorgenomen overdoen van bepaalde installaties aan particulieren, waardoor 500 man pbrsoneel overbodig zou worden. Op de foto „De Schiedamse Dodgers". Deze ploeg werd win naar van de deze week gehouden bijzondere honkbaljeugdtraining, onder leiding van coach J. Schaeffer en zijn assistenten. Het initiatief van deze honkbal- training werd genomen door de honkbalafdeling van Schiedam en gehouden in het Harga-park. Ook de heer Schaeffer was bij zonder enthousiast over het ver loop van deze jeugdhonkbalweek. Hij vertelde: „Iedere dag zijn er zo ongeveer 45 jongens geweest. In het begin van de week waren er echt grote uitslagen bij (zoals 1312, 14—15 etc.), maar nu zo tegen het einde van de week werden er uitslagen bereikt van 1—0 en 21, Hiermee is bewe zen, dat de knapen er deze week echt iets van opgestoken hebben. Hetgeen ook de bedoeling was. Wat mij betreft volgend jaar weer." Op het Usselmondseplein, de zc eheten Pierenpot bij de Van Brienenoordbrug, verrichten negen mannen van het Rotterdamse Zandstraal- en Schilder bedrijf een hoogstaand karwei: in twee maanden zullen zij de zes tien lichtmasten die hier staan opgesteld moeten zand stralen en verven. In een speciaal voor dit doel vervaar digde ronde bak, die met zeildoek is afgezet om het verkeer tegen verf en grit te beschermen, kruipen zij omhoog aan de gladde buitenkant van de lichtmasten. Tien van die palen moeten zij nog onder handen nemen. Bij het Rotterdamse bedrijf verwacht men dat de eerst volgende grote beurt dan pas weer over een jaar of tien plaats moet hebben. Hoewel de fotograaf op zo'n hoogte van veertig meter kennelijk van het uitzicht heeft ge nomen, gunnen de schilders van het zandstraalbedrijf zich weinig tijd voor een blik over de railing van hun bakje. Zij blazen eerst zo'n 7500 kg grit bij het zand stralen tegen de masten, om er vervolgens in drie lagen ongeveer 140 kg verf op te smeren. Per week nemen zij op deze manier twee lichtmasten onder handen. Zes zijn er reeds klaar. Een kleine rekensom leert dat zij nog vijf weken boven moeten blijven om de overige palen van een nieuwe verfhuid te voorzien. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Bij de Europese Bibliotheek in Zal'bommel verschijnen in het najaar twee boek jes met ongeveer honderdvijftig oude ansichtkaarten over Hillegersberg en Rotterdam-Zuid. De tekst is verzorgd door mejuffrouw M. Ramperti, mede werkster van het gemeente-archief. De boekjes gaan 16.90 per stuk kos ten. ROTTERDAM, vrijdag. De zes tigjarige magazijnbediende M. Kruger is gisteren zes meter gevallen, toen hij bezig \Vas met het zemen van de ra men op de eerste verdieping van zijn woning. Zijn val werd gebroken door enkele waslijnen. Met een heupfrac tuur ging de man naar het Dijkzigt- ziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag „Is het mogelijk, dat buslyn 38 van uit Crooswijk via het centrum van Schiedam wordt doorgetrok ken naar baan Groenoord/Kelhel? Is het voorts mogelijk, dat buslijn 53, met name tijdens de spitsu ren, langs de kortste weg naar het station Schiedam gaat?" Dit is gevraagd lydens een van de contactavonden van. het gemeen tebestuur met bewoners van de wijk Groenoord. B. en w, hebben (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Het slu- dentenschij) Seven Seas aan de Park kade krijgt in augustus een tweede stoomketel. Het bestuur van de Stich ting: Studentenhuisvesting Rotterdam hoopt met deze maairegel de moeilijk heden met de verwarming te kunnen oplossen. In de afgelopen maanden zijn de vloeren van het schip van geluiddem pende vloerbedekking voorzien. Ook wordt gewerkt aan een verbetering van cle interne organisatie. Er zal o.m. een nieuwe studentbe heerder komen. Dit alles geschiedt in het kader van het streven van het bestuur om aan boord van het studentenschip een rus tiger sfeer te scheppen en het leef- en werkklimaat te verbeteren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Wethou der mr. H. C. G. L. Polak is zondag ernstig ziek teruggekeerd van vakan tie. Als gevolg van een virusziekte heeft hij te kampen met hoge koort sen. Naar verwachting zal hij enkele weken zijn uitgeschakeld. Het dagelijks bestuur van de ge meente wordit thans gevormd door vier wethouders: Langerak, De Vos, Worst en Reehorst. Burgemeester Thomassen maakt tc zamen met 0.3. gemeentetcseerctaris Knap een trip naar Roemenië. De wethouders Jet- tingfcof en v. d. Ploeg zijn met vakan tie. deze vragen voorgelegd aati .de directeur van de R.E.T. Deze heeft daarop geantwoord dat de bedoelde wijzigingen van het open baar vervoersnet van Schiedam niet kunnen worden gerealiseerd. Het ailt-: woord is door 1). en w. doorgegeven aan de Wükvcr. Groenoord, die het ln het maandblad heeft opgenomen, Autobuslijn 38 moet worden be schouwd als een samenvoeging van twee vervoerslijnen en wed de voor- malige buslijn 44 (Schiedam-Heem- raadsplein) en een -lijn. Crooswijko': Rotterdam-West, welk lijngedeelte vroeger in hoofdzaak door tramlijn 15 werd bediend, Aan de samenvoeging van. twee dergelijke trajecten tot êèn lijn dient de eis te worden gesteld, dat een nagenoeg even groot aantal reizi gers van beide lijngedeelten geduren de vrijwel ieder moment van de dienst gebruik maakt. Slechts dan wordt voorkomen, dat bp één van de b'eide delen overbezetting of onderbe zetting van de autobussen voorkomt. Nog afgezien van de noodzaak om, zoals de praktijk heeft geleerd, geen al te lange tram- en aufobuslijnen te exploiteren, zou het onjuist zijn om hei vervoer van het zich nog steeds uitbreidende woongebied Groen- oord/Kethel te doen verzorgen door een lijn, waarmede reeds .twee ver voerstaken, die vrijwel constant blij ven, worden verricht. Behoorlijk Voorts stelt de directeur, dat de be woners van Kethel en Groenoord be schikken over behoorlijke - vervoers voorzieningen. Men heeft met lijn 53 een rechtstreekse verbinding met het Schiedamse stadscentrum en het sta tion. Door over te stappen op één der tramlijnen 1 of 8 of op buslijn 38 kan men tevens vele Rotterdams»» stadsde len cn het centrum van Rotterdam be reiken. Tracering van lijn 53 via de korist mogelijke route naar Kethel houdt volgens de directeur in, dat niet meer door het stadscentrum dOeh recht streeks over de Burgemeester van Haarettlaan wordt gereden. De conse- qen-üe hiervan is, dat de rechtstreekse verbinding van Kethel met het stads centrum van Schiedam wordt verbro ken en de bereikbaarheid van de tramlijnen 1 en 6 op de Koemarkt wordt bemoeilijkt. Dit zal met name in het spitsuur .tot gevolg hebben, dat de bewoners van Groenoord en Ke thel, die van de bovengenoemde tram lijnen gebruik maken, met een verlen ging van de reisduur rekening moeten houden, omdat men zich dan. naar het station zal moeten begeven, .terwijl nu bij de halte Broersvest vóór de Korte Singelstraat kan worden overgestapt op buslijn 53. Bovendien komen de bewoners van Schiedam-centrum en de omgeving van de Burgemeester Honnarlage Gretelaan dan in een on gunstige positie te verkeren, omdat buslijn 53 de enige lün is, die dit ge bied doorkruist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2