Mobiloil nv Bouwfonds Krimpen a/d IJssel Nog geen uitvallers in vierdaagse gelederen ICamezdez GROTE BELANGSTELLING VOOR HET HUIS IN DE HAL Steim van Moskou aan Nasser niet concreet Plezierige Tsjechische folklore Leen 't Hart 25 jaar beiaardier Schoonhoven kreeg een kegelpaleis ROTTERDAM RIJNMOND Veel gegadigden voor bouwfonds multiplan- woning Strijd tussen Rotterdam en Amerikanen VPRO-bestuur draagt onderhandelingen met oppositie over aan 'beraadsgroep' Nederlandse toerist hing boven ravijn HEEFT ZE... VEEL VOORDELIGER Sparta mag geen misstap begaan tegen HCAW WIELRENNEN ROND 'AHOY gestaakt Bodemzuiger Lij P. Smit Jr. N.V. te water gelaten STENO-TYPISTE NEDERLANDSENGELS Bijverdienste BEZORGERS (STERS) HUIZEN FLATS BEDRIJFSPANDEN COUPON 4° 1ST.V. INTERIM pagina 4 - donderdag 11 juli 1968 Interieur van de muUipIanwoning (Van een onzer verslaggevers) DE jongen en het meisje staan dicht naast elkaar. Ze houden elkaar bij de hand vast. Ingeto gen. Hij legt zijn wang tegen de hare. Hij fluistert iets. Op haar gezicht breekt een kinderlijke lach door. Ze zijn niet de enige hier. Het model van de Multiplanwoning van het Bouwfonds in de Ahoy- hal trekt honderden mensen. En tientallen kopen zo'n huis. Ze zijn alleiua-al afgekomen op die advertentie van het Bouwfonds. Koop huizen in Lekkerkerk. Sliedrecht Meerkerk en Zuid-Be\jcrland vanaf 94 gulden per maand, 't Is bijna te geef, zegt het Bouwfonds Nu zien ze wat ze er voor krijgen. Een woonkamer met keuken, drie slaapkamers op de bovenverdieping, een vierde slaapkamer ov de zolder- etage. veel bergruimte. Het meisje bekijkt de keuken. Ze heeft een gezicht alsof het huis al van haar is. De jongen meet met uitgesto ken armen de ruimte van de keukeh. Aan zijn gezicht is te zien dat deze hem toch een klein beetje tegenvalt. Hij zegt: „We kopen zo'n huis. We zouden stom zijn als we het niet deden. "We zijn nog niet getrouwd, we wonen al lebei nog op kamers. Nu betalen we twee keer huur, veel en veel meer dan we straks in ae eerste jaren moeten betalen. „Maar afgezien daarvan; Ik vind deze prijs van, zo'n 38.000 voor dit huis helemaal niet veel. Ik zou stom zijn als ik deze kans voorbij liet gaan. We hebben er helemaal niet lang over hoeven te praten. We hebben dat be drag van tien procent van de koopsom dan nog wel niet, maar dat komt er wel." Zijn verloofde straalt. Naast haar betast een oudere man de raamkozijnen. Hij kijkt een beetje misprijzend. Zijn vrouw zegt de door lopende keuken maar niks te vinden. Opeens ziet ze een gaatje in het hout van het kozijr Ze zegt: „Dat moet je maar gebeuren bij een nieuw huis. Ik vertrouwde het al niet. zo'n lage prijs." KWALITEIT PEN Bouwfonds-inspecteur zegt desgevraagd zeer nadrukkelijk dat die kwaliteit goed is. Er is geen verschil met andere Bouwfonds-hui zen, gaat hij verder. En: de naam van net fonds staat er borg voor. Hij zegt deze woning door haar prijs, indeling, centrale verwarming en lage onderhoudskosten uniek te Vinden. Hij zegt ook bang te zijn dat net fonds niet aan de aanvraag kan voldoen. En hij wijst op Delft waar vorige maand in twee dagen honderd- dertig Multiplanhuizen verkocht wer den en vele mensen moeslim worden teleurgesteld. Hij zegt: „Maar dat is toch logisch. Als je nu eens kijkt... als je in Rotterdam een huis met ƒ250 huur verwoont terwijl je hier voor veel minder in een eigen huis zit..," Goed, je koopt zo'n huis en wat dan? Dat is; Meteen één procent van de koopsom storten, de resterende negen procent bij de aanvang van de bouw. In het eerste jaar bedraagt de aflossing (zoals in Lekkerkerk) zo'n ƒ94,per maand, de volgende negen jaar loopt diit bedrag langzaam op tot zo'n f 235.- de resterende twintig jaar van de der tig jaar durende lening bedraagt de af lossing steeds 235.— per maand. Bij na te geef, zegt het Bouwfonds. (Van onze honk- balmedewcrkcr) (Van onze correspondent) MOSKOU, donderdag. Het gisteravond uitgegeven Rus- sisch-Egyptische communiqué na president Nassers zesdaags be zoek aan Moskou Iaat zeer weinig doorschemeren over de bespre kingen die hij met de Sowjetlci- ders heeft gevoerd. Genoemd wordt de „vriend schappelijke en hartelijke sfeer" waarin, een „openhartige gedach- tenwisseling" plaats had. Het woord „openhartig" in Russische communiqué's duidt meestal op verschil van mening. De Verenigde Arabische Republiek, aldus het communiqué, is bereid de resolutie van de Veiligheidsraad van 22 november 1967 uit te voeren, en de Sowjet-Unie waardeert en onder steunt die bereidheid. Van Russische zijde wordt opnieuw verklaard dat de Sowjct-Unie Egypte zal blyven steu nen op politiek en economisch gebied en ook bü de versterking van z0n de fensie. De rest van het communiqué is ge wijd aan de „gewapende agressie van de Verenigde Staten in Vietnam," die door beide partijen veroordeeld wordt, cn aan de strijd tegen het kolonialis me van de volkeren van Angola, Mo zambique, Portugees Guinea en ande re Afrikaanse landen. \iJEGENS het slechte weer is bet \V seizoen van het Openluchtthea ter Dijkzigt, wat betreft de cuond- voorstellingen gisteravond in de klei ne zaal van De Doelen geopend met een voorstelling door het Tsjechisch folkloristisch ensemble Zdenka Nejed- lehoHet begin van een folklore-reek3 die de Dijkzigtbezceker te machten staat in de komende toeken. Zdenka bleek een groep met inhoud te zijn. Na een wat stroef eerste kwartier, toen vooral het orkest een wat erg professionele Indruk maakte, kreeg de zo vereiste pretentieloze blij heid meer en meer de overhand. Dat was voor een niet gering deel te dan ken aan de primas van het orkest. Hij koppelde veel enthousiasme aan vir tuositeit op de viool en oogstte dan ook terecht veel waardering van het talrijke publiek. Het orkest, het koor en de dansers en danseressen vulden de avond gelijkelijk, hetgeen de variatie ten goede kwam al had ik vooral de dansers nog wel wat meer In actie willen zien. Uitschieters, naast de ap plaus loswekende spectaculaire man- nendans, was het koor met een lied dat in. het Nederlands de weinig poëti sche titel „ïk was mijn kleren in de Donau" draagt, een klompendans uit Zuid-Bohemen en de solo's van het zangeresje Pavelkowa. Zdenka, dat voor een groot deel uit studenten van de Economische Hoge school in Praag bestaat, slaagde er ge routineerd in het programma met een feestelijke climax te doen eindigen, klaterend applaus en bisseringen, wa ren het gevolg. Waarom als een der toegiften het studentenlied „Gaudea- mus Igitur" werd aangeheven is me niet duidelijk geworden. Na alle fol kloristische vrolijkheid, sloeg het als de tang op het bekende varken, FJ3. STADHUISCONCERT MET een programma var» eigen composities voor carillon her dacht Leen 't Hart gisteravond zijn 25-jarig beiaar-dierschap, welk heug lijk feit echter door de weinige ge trouwen der zomevavondbespelingen op de beiaard van het Rotterdamse Stadhuis niet werd meebeleefd, want het regmde op dit godenkwaai-dige avonduur pijpestelen en dan is het in de Stadhxustuin niet bepaald aange naam toeven. Onder de overdekte achteringang luisterden zes mensen (waarvan enke le beroepshalve) naar de verrichtin gen van deze tot ver over onze gren zen befaamde kunstenaar, die behalve sbadsbetaardier van Delft, Leiden, Amersfoort en Rotterdam ook nog di recteur van de Nederlandse Beiaard school is, een instelling die steeds di verse buitenlandse leerlingen telt. Toch was dit recital voor t Hart niet helemaal verspilde moeite; de Ned. Radio-Unie nam de fraaie torenklan- ken op. Halverwege het programma, aat werken ontstaan tussen 1949 en 196( bevatte, verkozen we ondanks de re gen toch maar weer hest Stadhuisplein, wamt daar, met name in de buurt van Modtdens, hoort men de klanken het fraaist en onvertekend doordat geen hinderlijke terugkaatsing van geluid optreedt. Over het virtuoze, altijd on gemeen gave sj>el van 't Hart hebben we In hel verleden al veel lovends ge schreven, en aangezien hot hier zoals gezegd eigen werken betrof (waarvan de een meer, de ander minder van veel feniasie, maar alle steeds van enorm vakmanschap getuigen) be hoeft het geen betoog dat de verklan kingen van deze torenmuziek uit muntten door technische afwerking en genuanceerde voordracht, S. NIEBOER (Van onze radio- en tv-redaetie) AMSTERDAM, «dag. Het dagciyks bestuur van dc VPRO heeft deze week besloten, de onderhande ling met de oppositiegroep-De Smit over de bestuursvernieuwing van de omroeporganisatie op te dragen aan de beraadsgroep, een commissie die bezig is een nieuwe verenlglngsgrond- slag tejormuleren. Het bestuur heeft de toezegging van de vorige maand gehouden Hïlve-r- .sumse ledenvergadering, om zelf con tact op te nemen met de oppositie, uit „tijdgebrek" herroepen. De actie-groep-De Smit wil echter alleen met een bestuursdelegatie be sprekingen voeren. Een van de leden van de groep, de Amsterdammer drs. Hans Gruytens, heeft dat kenbaar ge maakt aan de voorzitter van de be raadsgroep, prof. mr, N. E. H. van Es- veld, die hem daarover had benaderd. De oppositie baseert zijn eis voor rechtstreeks contact met het bestuur op de overweging, dat de beraads groep de bevoegdheid mist om „onder handelingen" te voeren. De beraads groep is alleen gerechtigd adviezen uit te brengen. (Van een onzer verslaggevers) APELDOORN, donderdag. De Rotterdamse deelnemers aan de vierdaagse zijn de eerste dag zonder kleerscheuren doorge komen. Allen kwamen zich voor de tweede tocht melden, een tocht die moeilijker is geworden dan ieder had verwacht- De Bilt had de schoonste verwachtin gen voor de tweede wandeldag:. Droog en warmer dan dinsdag. Hoe heel anders is het uitgekomen. In de vroege ochtenduren was nog aan niets te merken dat het een natte dag zou tvorden. Maar nauw- lijks waren de laatste deelnemers vertrokken of het gematigde opti misme was verdwenen. Dc regen viel in stromen op de wan delaars neer, en al spoedig moesten regenjassen, paraplu's en ander te gen de regen beschermend mate riaal te voorschijn komen. Tot twaalf uur hebben zij zich door de stromende regen een baan moeten breken. Toen poogde een schamel zonnetje de zware wolken te door breken dat gelukkig ook gelukte zo dat het gehele wandellegertje de laatste kilometers toch nog zonder regen konden afleggen. Vooral de wandelaars van de wandel- sportvereniging „De Nachtegaal uit Rotterdam troffen het. Onderweg kwamen mensen uit het pension waar de wandelaars waren gelegerd regenjassen en andere op dat mo ment onmisbare voorwerpen aan dragen. Een service die door de lo pers op hoge prijs werd gesteld. Een bewijs ook dat de Apeldoornse bevolking R ngzamerhand ook vier- daagse-minöid wordt. Vooral leider A, Stolk, die in gezelschap liep van mej. A. M. Blonk was heel erg te spreken over deze van buitenaf on gevraagde hulp. Behalve de groepen van dc Nachte gaal, WSK Vlaardingen en Liberty lopen nog tal van individuelen uit Rotterdam mee, We zagen mevrouw H. M. Stam de Jonge die met o.a. de Rotterdammers H. van Wattum, A Hogerwerf en L. W. F. Castelein, ondanks de regen, nog uiterst fris en opgewekt de tweede dag vol brachten. LEYSIN, woensdag (Reuter) In de buurt van het Zwitserse Leysin heeft een politiepatrouille op duizend meter hoogte de 75- jarlge Nederlander J. van Dijk uit Heveadorp gevonden, die al drie dagen vermist werd. HU hing aan het hengsel van zUn brood zak in een boom, boven een hon derd meter diep ravijn. De heer Van Djjk heeft kneuzingen opge lopen en Is naar een ziekenhuis gebracht. (advertentie; 1928 - 1968 40 jaar bandenspecialist CENTRUM: Schictiinanstraat 7nbc tel. 251234 Bettoweg 11 (Sj». pom.) tel. 153393 WEST: ZUID: NOORD: Korte Hillestraat 4—C tel. 173969 Linker Rottckade 6 tel. 124056 'szaterdags tot 1.00 geopend. (Van onze honkbalmedcwcrker) HL^OJ-MB ROTTERDAM, donderdag. Nu is gebleken dat Haarlem NicoJs niet onverslaanbaar is, koestert Sparta wellicht nieuwe hoop. Met vier ver- Jicspunten meer en nog twee wedstrij den tegen de Haarlemmers in het vooruitzicht, heeft Sparta dc kansen nog in eigen hand. Dit weekeinde zal Sparta het echter lang niet gemakkelijk krijgen. Zater dag moet in Bussum worden aange treden tegen HCAW, dat Rob Hoff mann als werper heeft opgesteld. Zon dag krijgt Sparta het op eigen veld te gen dezelfde tegenstander ongetwij feld eenvoudiger. Het zal Feijenoord waarschijnlijk weinig moeite kosten om zondag de leiding In de eerste klas B te behou den. Het Haarlemse Onze Gezellen komt dan namelijk naar Varkenoord. Neptunus en Euro Stars staan voor lastiger opgaven. De drietanders ont vangen zaterdag in eigen huis het fel le Blauw Wit en Euro Stars moet zon dag Blloemendaal bestrijden. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. Zon dagmiddag wordt door de Rotterdam se rennersvereniging Apollo hel eerste 'Ahoy-wlclercrltcrlum voor amateurs en aspiranten gehouden. Dit evenement vindt plaats op het bekende circuit rond de 'Ahoyhal aan het Hofplein. Het is financieel mogc-| lijk geworden door de medewerking van Skol en Delbana. Bij de aspiran-| ten, die om. half twee starten voor een wedstrijd over 25 km, zijn Aver steeg Groozwagers en Brouwer favoriet voor de overwinning. Bij de amateurs, die om half drie beginnen aan een wedstrijd over 100! km, behoren Wim Bravenboer, Frank! Ouwerkerk, Sjef v.d. Burg en Harry; van Leeuwen tot de prominenten. Het 'Ahoy-parcours Is een afgeslo ten terrein, doch op de dag van de wedstrijden voor iedereen gratis toe gankelijk. (Van een onzer verslaggevers) SCHOONHOVEN, donderdag. In de Rotterdamse kegclsport nomen de Schoonhovcnarcn steeds een voorna me plaats in en dc zilverstad leverdo al vele keren vooraanstaande kege laars. Tot hen mag ook Cecs van En gelen worden gerekend. Dat hij niet alleen een goed kcgelaar is. maar ook een man met Initiatief cn durf, toonde h(j, door in ajjn woonplaats een nieuw kegclhuis te openen, dat meer do naam van kcgelpaleis verdient. In ons land zal nergens een kegetinrichting gevonden worden, die zo modern en fraai is ingericht als „De Engel" aan de Koestraat te Schoonhoven, In het hartje van de oude stad wer den een aardappelopslagplaats en een aangrenzende schuur in enkele maan den omgetoverd in een kogelmriehting. waarin twee prima banen mot auto matische kegelopzetting een plaats kregen, maar waar ook nog gelegan- heid was om een mooie bar te bouwen en zelfs een klein biljart dc kegelaars de mogelijkheid biedt om het kegelen af te wisselen met biljartspel. Buiten gewoon fraai is de verlichting, alsme de de wijze, waarop toeschouwers het kegelen kunnen volgen. Schoonhoven kan op een aanwinst bogen om trots op te zijn en die daar enboven voor de kegelaars(sters) uit stad en land grote aantrekkingskracht zal blijken te bezitten. Burgemeester J. Aten, die de officiële opening ver richtte. eerst door de toegang lot het huis met de antieke gevel te ontslui ten en daarna, tezamen met de voor zitter van de Rotterdamse Kegelbond, de heer F. Brui!, de eerste ballen te gooien, getuigde van zijn waardering voor hetgeen hier gewrocht was. De belangstelling voor hei nieuwe en unieke kegelpaleis was bijzonder groot. Prominente kegelaars (sters) uil Rotterdam, Delft, Utrecht en Schoon hoven verzorgden interessante demon straties. ARNHEM, donderdag In Salt Lake City is gisteren de transplantatie van een nier van de uit Arnhem af komstige 44-jarige heer J. van Wessel op zijn zuster volledig geslaagd. Twee weken geleden vloog hij naar Amerika. Het geld voor de overtocht was bijeeiigebvacht door de Hollandse club Neerland ia in Los Angeles, die zich het lot van de Nederlandse had aangetrokken. Gebleken was uit on derzoek van Nederlandse en Ameri kaanse artsen dat de heer Wessel dc enige was met een geschikte nier voor zijn zuster. HONKBAL SCHIEDAM, donderdag. - De honkbalstrijd tussen een voornamelijk uit jeugdige spelers bestaand Rotter dams team en het Amerikaanse Wies- baden Warriors haalde gisteravond op het veld van Schiedam het einde niet. Na vijf volledige innings maakte de regen verder spelen onmogelijk. Op dat moment leidden de toch niet zo sterke Amerikaanse ploeg met 5—2. Die vijf punten bereikten de Wies- baden Wanrïors op het weinig overtui gende werpen van Lou van der Ha mer (Schiedam). Hij moest in drie in nings o.a. twee home-runs incasseren. Bij de stand 0-—5 nam Karei Bode (Neptunus) de werperstaak over. In de vijfde slagbeurt scoorden de Rot terdammers nog itwee punten dankzij 4 wijd voor Karei Bode en honkslagen van Henk Kouwentoerg en Heit van der Wilk. Kat Rotterdamse team was als volgt samengesteld: werpers Van der Ha mor (Schiedam), Bode (Neptunus), achtervangers: Vermeulen (Schie dam). Corpeleyn (Neptunus), binnen velders: Van der Wilk en Beckers (Sparta), Koirwenberg (Euro Stars) en Kohl (Feijenoord), buiteiwelders: Steenbruggea (Fedjenoord), Beurik (Neptunus) en J. Bouts (Euro Stars). Voor de aanvang van de wedstrijd werd Wim Corpeleyn (Neptunus) ge huldigd, omdat hij zijn 2oste wed strijd voor het Rotterdams team Politieke waarnemers in Moskou hebben de indruk dat het verblijf van Nasser in Moskou op Russisch initia tief is verlengd cn dat de Russische leiders de afgelopen dagen vergeefs hebben getracht Nasser te bewegen tot een eerste stap op weg naar onder handelingen met Israël. Waarnemers op het vliegveld merkten op, dat Nas ser bij zijn aankomst negen en bij zijn vertrek slechts zeven maal door Brezjnew, Podgomy en Kosygin werd gekust, Tito Gisteren is de Egyptische president in Joegoslavië aangekomen, zo melden de persbureaus. Hij werd op het vliegveld van de militaire basis Poela begroet door president Tito en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders. Tijdens een maaltijd die de Joegosla vische president hem aanbood zei Nasser dat de Arabische landen ge noeg morele en materiële reserves hebben om de overwinning in de strijd met Israël te behalen. Een op lossing die niet aan het Palestijnse volk zijn rechten, verzekert zal niet worden aanvaard, aldus Nasser. De Russische premier Kosygin is gisteren naar Stockholm vertrokken waar hij besprekingen zal voeren met de VN-bemiddelaar voor het Mi- den-Oosten Gunnar Jarring. ROTTERDAM, donderdag. dc machinefabriek en scheepswerf van P, Smit jr. N.V. te Rotterdam werd gis termiddag de bodemzuiger-24 te wa ter gelaten. Het schip is in aanbouw voor de Koninklijke Maatschappij tot het uit voeren van Openbare Werken Aciriaan Volker n.v. te Rotterdam. De hoofdafmetingen zijn: lengte 63,50 meter, breedte 11,50 meter, en zuig- dïepte 40 meter. De zuiger is uitgerust met 2 hoofd motoren van het fabrikaat Werkspoor van 2000 pk. Elke motor drijft een zandpomp aan. Een derde zandpomp wordt aangedreven door een Werk spoor dieselmotor met een vermogen van 1400 p.k. De zuiger wordt ge bouwd onder toezicht van bureau Veritas. M@bil Op ons hoofdkantoor, vlak bij de Lijnbaan, kunnen op korte termijn geplaatst worden AFDELINGS-SECRETARESSEN die verantwoordelijk zullen zijn voor het uit werken van correspondentie en het verrichten van enige administratieve taken in een kleine stafgroep, waarvoor de diploma's steno-typen Nederlands en Engels vereist zijn. En een voor één der verkoopafdelingen. Sollicitaties graag richten aan de afdeling Personeelszaken. POSTBUS 1131 ROTTERDAM TEL (010) 110070 Het Rotterdams Parool vraagt nette Leeftijd 15 jaar en ouder. Aanmelden Westblaak 9—11. 155960—232114—IS1567—1B5317 ZOEKT U IETS... WILT U IETS VERKOPEN? Plaats een de beste kleine advertentie Een eigen huis in de groene zone rond Rotterdam vanaf f 202,- per maand in In een van de mooiste polders van Zuid-Holland, 20 autominuten van Rotterdam, zijn in Krimpen a/d IJssel twee soorten huizen van het Bouwfonds beschikbaar. Beide royaal, met vier slaap kamers en veel kast- en bergruimte. Er is een grote woonkamer, een moderne keuken met o.a. roestvrijstalen aanrecht en een flinke doucheruimte. Van het middelgrote type met een woon kamer van 3,55 x 6,80 m zijn de totale kosten f51,700,- Het extra grote type (woonkamer 3,75 x 8,10 m) komt op f49.500,- bouwkosten en grondkosten f 17.500,-. compleet met aangebouwde garage. Benodigd eigen geld 10%. De rest wordt gedekt door een Bouwfondslening met een looptijd van 30 jaar. Dankzij de rijkssubsidie komt dit op een woontermijn gedurende het eerste jaar (inclusief rente, aflossing en verzekeringspremie op het huis) voor het middelgrote type van f 202,- per maand. inlichtingen iedere zaterdag van 12-16 uur op de bouwplaats aan de Nieuwe Tiendweg in Krimpen a/d IJssel. Alle inlichtingen worden u tevens vrijblijvend verstrekt bij het Bouwfonds Informatiecentrum in Rotterdam. Geopend tijdens de kantooruren en op maandag- en donderdagavond van 18.30- 20,00 uur. U kunt ook bijgaande coupon inzenden. j op te sturen aan Bouwfonds i Informatiecentrum J Westblaak 22 te Rotterdam t of een telefoontje j 010-136510 •AL-»5' NV BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN Eengezinswoningen en flats. Vrije vestiging. Inlichtingen in de flat. Iedere woensdag en zaterdag van 11-16 uur. RUYSDAELSTRAAT- ROZENBURG Westblaak 22. Rotterdam tel. (010) 13 65 Ï4. Nieuwerkerk a.d. IJssel nabij Rotterdam In ons bouwplan te Nieuwerkerk aan den IJssel (gelegen op ea. enkeïeVan kunnen wij u momenteel nog aanbieden royale woonhuizen met rijkspremie ging* ®ekOUv-"d zutlcn worden op eigen grond met vrije vestt- De woningen zullen o.m. worden voorzien van: grote woonka- j ruime slaapk., zolderberging, 2 vaste trappen. 2 toiletten, - wastafels, veel kast ruimte, dakkapel, voor- en achtertuin enz. it. i. E'?el) Sold inel. kosten 6,400 minimaal, de"hÖWÏSiddeid1"* d" riJkspremie bedraagt seduxen; 163.— per maand. Eveneens kunnen wij u in het bouwplan Noord II te Zevenbergen met treinverbinding met Dordrecht cn Rotterdam van 20 resp, 40 min. nog aanbieden enkele woonhuizen mef c.v. n aanbouw op eigen grond met vrije vestiging, ruimt®ïfi ^óTtVl w05n8-25x3.60 in. 3 rutne slaapk., douche- tertuln enz. wastafel, zolder met vaste trap, voor- en ach- Koopsom incl. c.v. 37.800. J£n,Zleen v2n -f S-DOO bedraagt uw gemiddelde Jast na aftrek rijkspremie gedurende het Ie jaar 105.—per maand Eventueel is het mogelijk een 2e hypotheek te verkriïcon waardoor volstaan kan worden met 1.500 eigen geld *n,?£n*99}*ren;* onze objecten worden u gaarne

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1