tanker-explosie vermist PRAAG HECHT vertrouwen: aan belofte; SOWJET-UNIE Zes classificeerders na JAMIN Wilhelmus van Nassouwa Ui* GEWONDEN EN ENORME RAVAGE IN SCHIEDAM TIENTALLEN 1588/1868 Italiaanse politie arresteerde twee Nederlanders Amstelveense jongen in België verongelukt Reders schepen in Suez-kanaal vergaderen op Schiphol Verkeersinf orcnatie via Hilversum III BETER WEER MAAR NIEUWE DEPRESSIE IN AANTOCHT Philips leent ƒ360 miljoen Kostbare diamant uit etalage verdwenen 25.000ste bezoeker op Escher-expositie POSTZEGEL 400 JAAR WILHELMUS 2*e jaargang »o. 16» HET ROTTERDAMS PARCOL VRTIDAG12 ,n'"w Prchlik over vertrek Russische troepen KNMI De Bilt verwacht: Ikt met een bui. Uit ztli- hogere (ADVERTENTIE) v/aterdicht PRAAG, vrijdag (Reuter, AP, UPI). De voornaamste func tionaris in de Tsjechoslowaaksc communistische partij vóór mili taire en veiligheidsaangelegenheden, luitenant-generaal Vaclav Prchlik, heeft gisteren voor de televisie gezegd dat „er geen reden is om te twijfelen" aan de verzekering van de Sowjet-Unie dat zij zaterdag een begin zal maken met de terugtrekking van haar troe pen uit Tsj echo slowakije. „Het was een officieel, klaarblijkelijk weloverwogen en verant woord standpunt", aldus Prchlik naar aanleiding van de verzekering die gistermiddag, zoals wij in een deel van onze edities al berichtten, werd gegeven namens Sowjet-maarschalk Jakoebowski, opperbevel hebber van de strijdkrachten van het Warschaupakt Jakoebowski heeft de stafmanoeuvres gelefd die vorige maand zijn gehouden door lidstaten van het pact en in ver band waarmee ongeveer 27.000 Russi sche militairen werden gelegerd op Tsjechoslowaakse bodem. Tegenstrij dige berichten over de Russische be doelingen met deze militairen, leidden gisteren tot ernstige verwarring in Praag. Eerder deze maand was al ernstige verontrusting ontslaan over het feit dat de Sowjet-militairen, hoe wel de oefeningen waren afgelopen, nog steeds het land niet hadden verla ten. Opperbevel Gisteravond is overigens nog een officiële verklaring uitgegeven van het opperbevel van het WarschaUpakt dal de manoeuvres „die in Juni en juli in Polen, Oost-Duitslanü, Tsjechoslo- wakije en de Sowjet-Unie zijn gehou den" zijn beëindigd. Elf dagen geleden werd van officiële Tsjechoslowaaksc zijde reeds meegedeeld dat de. ocfe. nmgcriwareuafgeiólpcm^^r" v. Een gedeelte van de Russische een heden houdit verblijf in Mïlovice ten noorden van Praag. Inwoners van dit dorp zeiden gisteren dat zij géén enkel contact hadden gehad met de militai ren uit de Sowjet-Unie. Wel was het hun verboden paddestoelen te plukken in de bossen, die Milovice omringen, in verband met de aanwezigheid der Russen. De correspondent van Reuter spratc gisteren in Milovice een Russische ka pitein die zei dat zijn manschappen orders verwachten om in een dag of twee te vertrekken. De kapitein zei met nadruk dat er geen Russische tanks in het gebied waren. Rode ster Het blad van de Russische strijd krachten Rode Ster noemt vandaag de oefeningen van heit Warschaupakt een groot succes en. meldt dat meer van dergelijke manoeuvres in de toekomst zullen worden'gehouden. Onze correspondent in Kopenhagen bericht dat de Russische premier Ko- sygin, die gisteren voor een officieel hezoek aankwam in Zweden zaterdag al weer naar Moskou vertrekt in plaats van zondagavond. Een verkla ring hiervoor werd niet gegeven maar „het Is duidelijk", aldus onze corres pondent, „dat hij het gewenst acht in verband met de ontwikkelingen in TsjechoslowakUe eerder in Moskou te zijn". VERONA, vrijdag. (Reuter) - De 30-jarige tourist A. Z. uit Amsterdam en zijn vriend de 34-jarige G. T. F. zijn gisteren in Da rise aan het Garda- meer door de politie gearresteerd. Zij worden ervan beschuldigd in een tuin bloempotten te hebben ge broken en daarna met burgers en po litie te hebben gevochten. F. kon, nadat proces-verbaal was opgemaakt, weer gaan. Z, is nog in verzekerde bewaring. BRUSSEL, vrijdag (ANP). Een 17-jarige kampeerder uit Amstel veen, Bob Lalk, is gisterochtend in Waver ten zuiden van Brussel op zijn bromfiets aangereden door een auto. Hij overleed tijdens vervoer naar .een ziekenhuis. "UTRECHT. Gistermiddag is op een automatisch beveiligde overweg bij Hillegom het 9-jarig meisje G. J, "W. Frins uit Hillegom onder de snel trein Eindhoven-Amsterdam geko men. Het kind was vrijwel direct dood. KAATSHEUVEL. In Kaatsheuvel is gisteren de 5-jarige Jeanette de Jong bij het oversteken van de weg aangereden door een personenauto. Zij overleed aan de opgelopen ver wondingen. EMMEN Gisteravond is de 16-jari- ge Tonnis Harm van de Kaap uit Nieuw-Dordrecht met -zijn bromfiets op de Verlengde Vaart noordzijde te Erica tegen een rechts van de weg geparkeerde vrachtwagen met aan hangwagen gereden. De jongen was direct dood. Praktische koffers van water dicht linnen, In leuke schotse ruiten, rondomlopende rits met slotje,, ideaal vóór weekends, voor sport of voor de vakantie» s en zo licht als een veertje. En deze vederlichte linnen weckend, of vliegtuigkoffers, hoe U ze, maar noemen wilt, verkopen wij voor nog géén zeven gulden. In onze koflerafdeling verkopen wij deze linnen weekendkof fers in blauwe en rode schotse ruiten,gegarandeerd^. waterdicht v/l voor /Kt* Géfij xef. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, vrijdag Verte genwoordigers van de rederijen-eige naressen van de vijftien niet-Egyptl- sche schepen, die sinds vorig jaar juni in het Suez-kanaal geblokkeerd «tfn, hebben gistermiddag in een conieren-, tiezaal van de luchthaven Schiphol besprekingen gevoerd over een moge lijke gezamenlijke actie. De deelnemers van de besprekingen waren afkomstig uit acht landen: Bul garije, Tsjéchoslowakije, Frankrijk, West-Duitsland, Polen; Zweden, de Verenigde Staten en Engeland, Beslo ten werd een werkcomité op te rich ten, bestaande uit een Poolse, Britse, Zweedse en Westduitse vertegenwoor diger. Op een korte persconferentie zet George Hult, voorzitter van de verga dering en directeur van de Ocean Steamship Company Ltd in Liverpool, dat er op de 15 geblokkeerde Schepen in het kanaal naar schatting 200 man aanwezig zijn, die geregeld worden (Van onze radio- en t.v.-rcdactie) HILVERSUM, vrijdag De NRU zal dit weekeinde weer verkeersinfor matie verzorgen vanuit de verkééfs- centrale van de rijkspolitie ln: Drie bergen. Dit gebeurt in verband met de te verwachten verkeersdrukte ..aan het begin van de. bouwvakvakantie het einde van de metaal vakantie, jtï De informatie is te horen van van daag tot en met maandag via Hllver-, sum IIL •verslaggevers) (Van een onzer SCHIEDAM, vrijdagEen zware explosie aan boord van de Panamese tanker Agua; Clara, die een sclioomiiaak* beurt kreeg bij de N.V. Tankercleaning iii Scliiétlam, lieéft zeer waarschijnlijk aan zes mensen het leven gekost. De mannen, classificeerders die op hei. ogenblik van de ontplof fing - vanmorgen vroeg om veerden over vijf in de tanks van het 24.000 metende schip aan het werk waren, worden na herhaalde tellingen van liet aantal geredden vermist. ertnoedclijk liggen zij tussen de wrakstukken onder de waterspiegel. De ravage die de explosie op en om hel terrein van de ÏS.Y'. 'ran ker cleaning in Srhicdain-Zuid heeft aangericht i» enorm. 2cven andere classificeerders zijn zwaar gewond in Iwee Schic- damse ziekenhuizen opgenomen, terwijl tientallen anderen lichte ver wondingen hebben opgelopen. Van de bemanning van de Agua Clara, die zich eveneens aan boord bevond, bleef iedereen ongedeerd. Een paar gewonde classificeerders wilden in panische angst van het ter rein rennen, maar werden aan tic poort door verplegend personeel opge vangen. Inmiddels reden ziekenauto's aï en aan om de gewonden naar de ziekenhuizen te vervoeren. Ondertus sen was een grote menigte Schiedam mers voor de gesloten hekken van Tankercleaning samengedromd. Ieder een werd angstvallig buiten het ter rein gehouden. De 26-jarige Frances Steed bevond zich op het moment van de ontplof fing in een andere tank van hert schip „Ik hoorde een geweldige klap en zag de wanden van onze tank helemaal bol staan door de druk. Toen ik buiten kwam, zag ik dc ravage, in de wrak stukken hoorde ik de jongens vrese lijk schreeuwen. Anderen, die zich uit de puinhoop hadden weten te. redden, liepen in paniek over dc kade." De namen van de vernisten zijn volgens de politie in Schie dam: J- F. C. Floor (24)G. A. R. Streur (24)P. L. H. van Zijl (30) S. K. Pitto (21) alle vier uit Den Haag; M. A. Skipio (44) uit Baarn en Bernard Knol, van wie leef tijd en woonplaats onbekend is. Levensgevaarlijk gewond wer den de classificeerders Will^ms, Moller, v.d. Heuvel, Evert en Aalbregst uit Den Haag en Mos en Lixel uit Rotterdam. Over het lot van de zes vermisten heeft men lange t(jd in onzekerheid verkeerd. Van. drie van hen h«n spoe dig worden nagetrokken dat z(j niet in paniek naar huis waren gegaan. Van. drie anderen staat dat nog niet vast. Over de oorzaak van de explosie, die gevolgd weid door een felle steek vlam. en een enorme rookontwikke ling, is nog niels bekend. De arbetds- KOsp&otie weigerde het gerucht te be vestigen dat een van de classificeer ders tijdens het werk in de tanker zou hebben gerookt. Ook de directie van de N.V. Tankercleaning wilde over de oorzaak geen mededelingen doen: „We souden ons dan op veronderstellingen moeten vastleggen en dat doen we lie ver niet." Op het moment van de explosie be vonden zich iji totaal 53 classificeer ders aan boord. De tanker word over een oppervlakte van ongeveer dertig meier opengereten. Grote stukken van de scheepswand vlogen over de op de kade staande gastanks. Een ketelhuis in de buurt van het schip werd volle dig verwoest. Vrijwel alle ruiten van de gebouwen in de omgeving moesten het ontgelden. Zelfs in Rotterdam wer den op verschillende plaatsen ruiten vernield. Pijpleidingen werden door de sterke luchtdruk gewoon weggerukt. Paniek Getuigen vertelden, dat twee classi ficeerders, die zich juist midscheeps op het dek bevonden werden wegge slingerd en bij het ketelhuis op de kade terecht kwamen. Anderen spron gen in paniek overboord en werden door een sleepboot opgepikt. Enkelen wisten zich langs de tros in veiligheid te stellen. De brandweer, die met groot materieel snel ter plaatse was, hoefde geen bluswerk te verrichten. Hoewel de explosie door een steek vlam werd gevolgd is er aan boord van de Panamees geen brand uitge broken, In de zwaar beschadigde dou cheruimten op de kade werd eerste hulp verleend aan de licht gewonden. De 29-jarige Haagse classificeerder Jan Pronk was tijdens de explosie in een 'naastgelegen, schip aan hert werk. ,,Ik wist dat er ongeveer tien mensen m die -tank moesten zijn. Toen ik bui ten kwam, zag ik enkelen uit dc ver schrompelde ijzermassa kruipen. Ze zagen er vreselijk uit," vertelde hij. In de loop van de morgen zijn enke le duikers toegevoegd aan de red dingsploeg, die naar de vermiste clas sificeerders aan het zoeken is. De dui kers zullen dc wrakstukken onderzoe ken beneden de waterspiegel. Het Rotterdamse bergingsbedrijf Van dei' Tak is reeds begonnen met het dichten van de gaten in de scheeps huid van de Agua Clara. Overeenkomst De explosie op de Agua Clara ver toont sterke overeenkomst met de ramp op de Noorse tanker Rona Star (20.088 ton), die op 15 juni 1985 bij de tankeleaning van Verobne op Rozen burg plaatsvond. Ook toen was er een explosie op h&t moment dat er classi ficeerders aan boord waren om het schip te ontgassen. De ramp op de Rona Star eiste zes tien slachtoffers, a-Hen classificeerders. ZIE OOK PAGINA 4 (ADVERTENTIE) nfet duur" «vei 'heérliik.- Een ambulance-auto vertrekt van het terrein van de ramp. De brandweer, die met groot materiaal arriveerde, hoefde niet in aktie te komen. (Van onze weerkundige medewerker) A CHTEK de stormdepress'c is dc barometer zeer snel geste gen zodat er vandaag al een be langrijke verbetering voorkomt ract zonnige perioden. De verbe tering is echter van korte duur, want In de komende nacht be reikt een volgende depressie het zeegebied by Zuid-Engeland. Deze depressie zal tijdens het weekeinde in ons land enige regen en ecu toenemende wind veroorzaken. Dc stormdepressie van gisteren veroorzaakte op het vliegveld Schiphol nog een windstoot van 108 kilometer per uur. Tijdens deze storm daalde de tempera tuur in ons land tot 11 a. 12 gra den Celcius. Veel regen is er de laatste dagen ook op dc Wad deneilanden gevallen, In twee dagen op Ameland 55 millimeter. IETS HOGERE TEMPERATUREN Half tot zwaar bewolkt plaatselijk enige regen of Zwakke tot matige wind delijke richtingen. Iets temperaturen. Zon op: 04.35, onder: 20.55 Maan op: 23,00. onder: 08.29 (Van onze economische redactie) EINDHOVEN, vrijdag. Philips is van plan voor 100 miljoen Ameri kaallse dollars (ƒ360 miljoen) conver teerbare obligaties uit te geven, Deze lening is dc grootste die ooit op de Europese dotlarmarkt is gebracht. De looptijd van dc lening is vastgesteld op vijftien jaar, ZIE OOK PAG. 13 AMSTERDAM, vrijdag Do eige naar van de juwellerszaak Pampus NV aan de Kalverstraat heeft gisteren bij de politie aangifte gedaan van ver missing van een diamant ter waarde van 20- tot 30.000 gulden. De diamant zou woensdag tijdens de openingsuren van de winkel uit de etalage zijn ont vreemd. DEN HAAG, vrytlag (ANP). Op de overzichtstentoonstelling van het werk van de graficus M, C, Eschcr in het Haags Gemeentemuseum is gister morgen de 25.000ste bezoeker geboekt. Hel was de medisch studente mejuf frouw H- E. V. Eooiberg Mi Den Haag. De leiding van het museum bood mejuffrouw Hooiberg een boek werk aan over het werk van Eschcr. Ter herdenking van het feit dat het Wilhelmus vierhonderd jaar geleden is ontstaan, zal de PTT op 27 augustus een nieuwe zegel uitgeven, ontworpen door Wim Crouwel. De kleur van de tekst is oranje op een grijze onder grond, de band is rood-wit-blauw. DE SCHIEDAMMER •Hoogstraat 7(5, Schiedam. Telefoon. Redactie (010) 26 65 05. Administratie (010) 26 72-79, na 17.30 uur (OIO) 135430. Abonnement 96 et por week, 12,48 per kwartaal. Losse nummers 25 ct. Postgironummer 398644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te'Rotterdam.» ONAFHANKELIJK DAGBLAD. UITGAVE N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBERG DIRECTIE: Dra. W. VAN" NORDEN, B. DE VRIES.." Reddingsploegen konden het in wendige van de Agua Clara ge makkelijk berelKen door het enorme gat in de scheepswand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1