Hobbyist bouwde miniatuurmolen 18. 8. verwal jen 73 73 7950 The Way West in Monpole-tlieater Ergens in een tuin aan de Hogebanweg Van der Steen had toch echt geen verstand van molens Scheffers kandidaat wethouders- vacature DHS moet kans grijpen tegen DSS Langharig salonkarpetje Schiedamse Bioscopen SCHIEDAM SCHIEDAM Eind mei Invalide voor Bomen omgewaaid Strangers Matinees Onenigheid door die voortreffelijke leest...? KOERIERSTERS Parkweg 201-205 - Tel. 268368 SCHIEDAM Grote Markt 19-21 - Tel. 267762-262335 vrijdag 12 juli 1968 - pagina 5 (Van een onzer verslaggevers) CCH1EDAMMER Van tier Steen is een praatgrage hobby- isl. Hij bouwt ininiutiiiirRcliepei! en molens en kan daar uren ovei kouten. Hij zit breeduit, ontspan- iien op tic canapé in zijn woon kamer aan de Hogenbanweg. De bovenste knoop van z'n over hemd beeft hij los gemaakt, de mouwen opgerold, alles luchtig. Alleen de bretels rusten strak op de schouders. De 6G-jarigc oud-scheepsboti- wer-van-professic heeft onlangs een windmolen in zijn tuin ge bouwd. „Dank zij een uitvoerige tekening van de stcllingkorcnmo- ïrn De Wind lust uit Wassenaar. Ik kreeg deze van de heer Rijs wijk", zegt hij. Zijn vrouw verbetert Rijsdijk hij luistert niet. Hij heeft het te druk met de uitleg. „Ik heb Pieter Spreeuw van het Vrije Volk gevraagd om een bouw tekening", zegt hij. „Ik had plots belangstelling voor molens. Dal kwam omdat mijn vrouw in het ziekenhuis lag. Zij had eens bij oen neef zo'n mo len gezien. En toen heb ik haar ermee verrast, begrijpt u wet." Hij pakt de bouwtekening en legt deze weer neer. „Ik had er weinig verstand van hoor. Wel interesse, maar weinig verstand ervan. Mijn vrouw wel, die heeft een grootvader die molenaar is geweest. Bij de zeven watermolens in Bergsehenhock. Bent u er weieens geweest?" De heer Van der Steen denkt. Hij is door de molens van zijn schoonfamilie volledig het ritme kwijt. Zijn vrouw helpt hem „je was bij de bouwte kening'", zegt ze. ..Ik was heel erg dankbaar, dat ik aan een bouwtekening ben geholpen", vervolgt Van der Steen met een vriendelijk, opgeruimd gezicht. „Ik kon beginnen. Maar ik zat een beetje met die as, weel je wel. Zo'n as van een molen moei goed zijn. anders heb (ADVERTENTIE) BRIL NODIG Houdt AREND in 't oog Erkend ziekenfonds- leverancier Hoogstraat 91 De heer en mevrouw Van der Steen in hun tuin aan de Hoge banweg in Schiedam. je or niks aan. Ik ben toen gewoon naar de directeur van de Technische School toegestapt en heb gevraagd of een van de jongens cón as waar het wiekenkruis omheen moet draaien zou kunnen maken." Hij lacht. Zijp vrouw ook. „En ik geloof dat de directeur van de school het ook nog leuk vond. Ten minste dat denk ik, want binnen een paar dagen was het voor elkaar," zegt hij, Otliori-n: \T;irio:i dv W. 11. J. Kruizinga en C H. Dunncwold; Cornelia J. M. dv P. C. Svhcrpcubei jj cm S. J. Kazcnfcruol; Hciió R. /.v J. Hoppe en N. van Kampen: Marco F. 7.v F. K. Rijkschroeff en G. E. Frauen- clurf. A AN het einde van de maand werd dc molen vanuit zijn hobby ka mei naar de tuin gebracht. „In vier stuk ken", verduidelijkt Van der Steen, „Toen de molen klaar stond heeft een fotograaf een plaatje gemaakt. En daarop bleek voor dc buitenstaander duidelijk dat tie wieken verkeerd stonden. En dat heb ik nu hersteld." En met een handgebaar naar onze fotograaf: „U bent nu de eerste, die een plaatje maakt van de echte Wind- lus, anno 1968.". Van der Steen lacht weer. T)E heer Van der Steen heeft in 1956 J-/ een ernstig ongeval meegemaakt op zijn werk. Hij viel als scheepsma ker vaneen hoogte van achttien meter. Pas in 1960 kon de heer Van der Steen weer werken. Maar toen ats pompbediende. „Ik kreeg toen wel meer vrije lijd." zegt hij. „Nu mooi er maar een hobby komen, heb ik destijds tegen mezelf gezegd. En ik begon met modellen van schepen." Hij wil opstaan om een voorbeeld te laten zien. Maar hij krijgt geen gele genheid. Zijn vrouw rent al weg om het pas voltooide fraaie jacht van de Deense koning te laten zien. Compleet met lichtjes. „En aan hot einde van het vorige jaar kwam ik eigenlijk door toedoen van mijn vrouw op het idee een mo len te bouwen. Ik vind het eigenlijk jammer dat de mini-molen nu hele maal blaar is. Maar misschien maak ik er nog wel eens één voor een ander. Maar dan wel tegen een prijsje, want het kost nog verdraaid duur." In onze camping afdeling, op de 2e etage verkopen wij deze heerlijk warme slaapzakken, in diverse kleuren, snljmaat 160x190 Vrijdagavond tot 9 uur open Géén ttl. of schrift, best. ADVERTENTIE met zes roltrappen naar boven en naar beneden Als Uw meubels die verveleijde slijtplekken gaan vertonen, of als U we! eens uitgekeken bent op Uw meubelbekleding, zult U blij zijn met deze nieuwe Bri Nylon meubelstof, die zo prak tisch in onderhoud Is en chique staat. Bri Nylon is een 100% nylon stof, dus 100% kleurecht, met tricot basis en schuim plastic tussenlaag, een zeer solide meu belstof die makkelijk schoon te houden is fa//een met schoon wa ter afnemen). Deze luxe stof die hetzelfde effekc geeft als de duurste moquette, koopt U, 130 cm breed en keuze uit 8 modekleuren, voor nog géén tientje per meter. (ADVERTENTIE) btef Ic^s-roirr'apV er naar b /en en naar beneden Laat het kamperen voor U niet worden tot eer» behelpen met minder dan thuis, maar zorg voor 'een 'cömfortibel kamp... en voora! dat U uit geslapen bent! En dat bent U met deze slaap zakken met lichtgewicht vul ling, w.o. 70% Acryl, geheel uitritsbaar, prima wasbaar en in leuk fantasie dessin. U zoekt 'm uit voor nog géén twee tien tjes. BRI NYLON meubelstof 130 cm breed makkelijk te reinigen kleurecht Op onze afdeling Meubelstoffen verkopen wij Bri Nylon meu belstof In 8 sprekende kleuren, 130 cm breed, de makkelijk te verwerken /jy» kwal i tel tsstof. WAvif per meter, S&zra v Vrijdagavond tot 9 uur open. Géén tel, of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Dc heer J. Scheffers, de 55-jarige Schiedammer, is door de raadsfractie van de Partij van de Arbeid kandidaat gesteld voor tie weihouders vacature, die is ont staan door hel bedanken van mr. P. van Boehoven. Uit het in het seniorenconvent daaromtrent gevoerde beraad is ge bleken, dat de heer J. Scheffers op de steun van een ruime meerderheid van de raad kan rekenen. De heer Schef fers is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in dc Schiedamse raad en tevens penningmeester van de Ne derlandse bond van Vervoerperso neel. (Van een onzer verslagig2vers) SCHIEDAM, vrijdag. In ver schillende delen van Schiedam heeft de storm gisteren schade aangericht. Op hei Etnmaplein, op de Hoge Ban- weg, Minister Donkers tra at, Ndetuv- PoortJiveg en Molensingel zijn bomen omgewaaid. In de Gali leistra at en de Ampèrestraat moesten enige gevaar lijk loshangende antennes worden, vastgemaakt, terwijl de dakgoot van de LTS aan de Mg. Nolenslaan naar benetien is gevallen. ADVERTENTIE (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Voor DHS wordt het zondag een belangrij ke, wellicht de belangrijkste dag in deze honkbalcompetitie. Ilct ontvang' dan DSS, dat tot nu toe in de lopende competitie ook nog niet veel heeft ge presteerd. Voor DHS is nu dc kans aanwezig om dc laatste plaats aan DSS over te doen. Een primaire eis is dan. het maken van zo weinig veldfou- len, waaraan de vclders zich de laat ste wedstrijden nogal eens schuldig hebben gemaakt. Schiedam gaat na twee onverwach te, op het eigen veld bevochten over winningen op bezoek bij HHC. Vooral deze beide overwinningen en het goe de veldspel van de afgelopen zondag moeten voor de Schiedammers een extra stimulans zijn om ook tegen HHC een goede prestatie uit het vuur le slepen. Schiedam zal op dc wer- persplaals een wijziging moeten- aan brengen, in verband met de vakantie van Aad van de Hamer. Antoon Ebben, die in de nederlaag serie heeft bewezen een goede ver vanger voor Van de Hamer te zijn. zal nu van de partij 'zijn. Over het mee spelen van Ostiani bestaat momenteel nog onzekerheid. Hij is licht gebles seerd. Evenals Schiedam geven we ook DRZ, dat op bezoek gaat bij het Rot terdamse BHC, een goede kans op eer overwinning. Coach Westhuis heeft een knappe solidaire ploeg opge bouwd. En met deze wetenschap, be ter gezegd met deze kracht zullen de. Schiedammers ongetwijfeld niet twee punten naar huis terugkeren. ROTTERDAM, donderdag. D 87-jarige G. van Bodegraven is gister avond op de Boezemstraat nabij de Slachthuisstraat door een personenau to aangereden toen hij plotseling de rij baan opliep. De man werd zeven meter weggeslingerd en kwam onder een geparkeerd staande vrachtauto te recht. Met ernstig hoofdletsel is hij naar het Bergwegziekenhuis gebracht. ROTTERDAM, donderdag. De 33-jarige kantoorbediende A. Iï. C. Merkx is gisteravond voor haar wo ning aan de Ogierssingcl gevallen over een waslijntje, dat baldadige jongens vlak over de grond hadden gespannen. In het St. Claraziekenhuis bleek la ter op de avond dat de vrouw haar onderarmen had gebroken. Naar de daders, vermoedelijk vier jongens van ongeveer vijftien jaar, wordt gezocht. ADVERTENTIE De grote mode van dit seizoen zijn wel die leuke, badstof ja ponnen, die zo heerlijk luchtig zij n cn zo fleu rig staan Soepele tricot badstof japon nen met ceintuur, wit afge biesd bij de armsgaten en in een zeer origineel model met knoop- siuitlng op de schouders. U koopt zo'n luchtig zomerjurkje in aqua en in de maten 36t/m 46, voor nog géén negen gulden. Op onze japonncnafdeling ver kopen wij tricot badstof jurk jes met ceintuur,- wit afgebiesd langs de armsgaten, in dc kléur aqualeuk voor strand, vakantie en vrije tijd, maten 36 t/m 46, strand, Géén tel. of schrift, best. 125x180 slechts Hoogstraat 184-186 Schiedam - Tel. 267581 Voor een aan ordelijke groenstroken gewende Hollander is de overdaad aan spectaculair natuurschoon in „The Way West" bijna aanstootgevend. Andrew V. MaeLaglen laat in deze film met een stortvloed van aangrij pend mooie beelden zien, hoe een ka ravaan landverhuizers in 1843 van Missouri naar het beloofde land Ore gon trekt: eer» eindeloze stoet wagens baant zich moeizaam een weg door onafzienbare prairies, rivieren, zand vlakten en een zonder enige aanlei ding opeens uit het niets oprijzend bars gebergte. Soms raakt het doek gaandeweg ge vuld met Indianen, in de verte opdoe mend als exotische vogels vol kleurige dreiging; dan weer wordt de route van de karavaan gekruist door een kudde melancholieke buffels, trage zwarte vleesmassa's in het stof van de prairie. Naast dit (niet eens bijzonder na drukkelijk gefilmde) veelsoortige na tuurgeweld, vallen mensen en hun be slommeringen in het niet. Zelfs in het zadel geboren oer-typen als Kirk Douglas, Robert Mitchum en Richard Widmark (de leiders van de kara vaan) lopen onder deze omstandighe den soms het gevaar te worden gere duceerd tot figuren van bijna nor maal-menselijke proporties. Alleen Kirk Douglas als een Mozes, die met verbeten kop de Exodus van zijn uit- verkorenwolk leidt, krijgt af en toe de kans ruimschoots boven zichzelf uit te stijgen. Heel mooi is bijv. de oud-tes- tamen-tische overgave waarmee hij, na gefaald te hebben, zich door een on dergeschikte uitvoerig laat geselen, Dit is een man zo wordt duidelijk die -niet eens -tien geboden nodig heeft om zijn volk in het rechte spoor le houden. „The Way West" biedt voortdurend een op zijn minst aangenaam kijkspel cn hoe kan het ook anders met drie langzamerhand legendarische sterren temidden van zoveel overdonderende landschappen. Dat de film toch net niet werkelijk meeslepend wordt, ïs te wijten aan het feit, dat McLaglen.en producer Harold Hecht niet hebben willen kiezen tussen het maken van een vrij conventionele western of een epos over wat een 'stel dekselse kerels en hun vrouwvolk lot stand hebben gebracht. Een extra handicap voor deze merk1,vaardige combinatie van twee genres is het wel erg zware be roep dat regie en scenariodoen op onze nobelste gevoelens reeds als de karavaan zich voor het eerst los maakt uit de modder van. Missouri, laat een schallend koor weten, dat de namen van Kirk, Robert en Richard met die van alle andere pioniers in „kilometers hoge letters" in het ge bergte dienen te worden gehakt. En toch: het valt niet te ontkennen, dat het kijken naar „The Way West" een mooi gevoel van. "heimwee los maakt naar iets dat onbereikbaar ver ligt. „Strangers in the night" doet .een zangfilm vermoeden. Maar dat is mis leidend. Het gaat over geheimzinnige vreemdelingen, die allerlei ongeoor loofde dingen uithalen. Superspan- nend en soms superkomisch, want Ro nald Neame en Cliff Owen maakten er 'n lach-thriller van, waarin James Garner, Melina Mercouri, Sandra Dec en Tony Franciosa kostelijke hoofd rollen vertolken. Het verhaal gaat over een Ameri kaanse zakenman, die in Lissabon voor een spion wordt aangezien. In ternationale spionnen, boeven en smokkelaars komen er aan te pas. Het wordt een heksenketel van misver standen, die zoals gebruikelijk alle worden opgelost, hoewel het happy end tot het bittere eind' aan een zijden draad hangt. (14 jaar) In het Monopole-Theater wordt zondag- en woensdagmiddag een film vertoond van Bud Abbott en Lou Cos- telio. Beide clowns spelen in defilm: „Abbott en CosteUo geen 'm de spo ren". (a.l.) In het Passage-theater op de zon dag- en woensdagmiddag de film „Zorro kruist de degens", (a.l.) Nes voor het KnoRkc-Zangfestija is losgebarsten, heerst er al onenigheid la de Nederlandse ploeg. Wc zullen hot als een goede reclamcstnnt gebrui ken, al weten ingewijden al met zekerheid te vertellen, dat het louter door die ene voorfcreffe- zij viel niet alleen op door haar exclusieve kle ding. maar ook door de schoenen die zij droeg. Schoenen met de befaamde opvallende leest. Schoenen, die cachet geven aan pakje of japon; Schoenen let u eens op als ztj op het „beeld" komen. Onze Nederlandse vertegenwoordigsters van het Knokke-lied. Eén meisje valt daarbij op. Aan u de. taak haar te ontdekken, al zit hier geen prijs vraag aan vast. Alleen een wijze tip, hoe belang rijk juist schoenen kunnen zijn. Op elk uur van de dag, ol 11 nu wandelt, fietst, bromt, of elegant achter het Stuur zit. Die schoenen. En de kinderen van Schiedam? Die krijgen, mor gen vanwege het jeugdfestijn cn die gebeurtenis in Knokke een HUPPELDEPUP bü jeugdfestijn heb je allen gein. Kom er allemaal heen zich vervelen doet er geen KNOKKE: doe je best wij doen wel de rest extra feestelijke opblazer cadeau IN ARIËNS SCHOENENHUfS BROERSVEST 54 Alhier. Personeel gevraagd Be Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt nette be zorgers! stors), speciaal voor de zomermaanden. Aanmelden: Hoogstraat 70, Schiedam. Tel. 267279. *s Avonds na 7 uur tel. 155SC0. RQ28 Pasfoto's klaar terwijl u wacht. Foto Van Vuuren, Hoogstraat 100, Schiedam. Tel. 266720. Let op juiste adres. 1 Diversen Tuinslag v.a. ƒ0.40 p.m. G tnaaimnchincs op kogellagers 41.75 met gratis grashark. ..Waar dat wiel draait". Hoog straat 67-09. Tel. 268436, Schie dam. R100 DE STAM en PLATE Co

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 3