Twee bedrijven doen bod op Berk-Beccon DELEGATIE VAN 70 MAN NAAR JEUGDFESTrVAL Kabinetsberaad over begroting 1969 werd al spoedig afgerond LICHTGEWONDEN BIJ EXPLOSIE VAN TANKER: DREGGEN BIJ TANKER Luidruchtig debat van twee groepen Boerenpartij ROTTERDAM RIJNMOND llagemeyer en Tornado tvillen zelfde bedrijf kopen J. F. Lorentz: 'Ik had me reeds met de dood verzoend' DIJKZIGT door Jan D. Swart NERVEUS Artiestencafé in Rotterdam-zuid mmm Alle R damse wandelaars liepen de vierdaagse Apeldoorn in uit Twee weken wegens baldadigheid in naelit van TT Weekendverlof voor meer gevangenen Bod Unilever op Engels bedrijf geslaagd V akan l ie pro gram m a Kamerlid vraagt naar 'export' zilveren guldens GESCHIL ONWAARSCHIJNLIJK CPN en ANJV weigeren deelname pagina 4 - zaterdag 13 juli 1968 zo'n ramp ben niet meer' TTET leek op een frontale bot sing: je hoort of ziet niets meer. Ineens een enorme knal en een flitsende steekvlam. Links en rechts vuur. In één moment denk je van alles cn je ziet als 't ware je hele leven aan je voor- hijgaan. Toen wist ik liet ineens: dit is het einde» Ik had me er al met de dood verzoend". De 48-jarige heer F. J. Lorentz zit in pyjamabroek en interlock thuis aan de Hondiusstraat op de canapé. Zijn onderarmen zijn vol ledig in het verband gewikkeld. Zjjn gezicht en hals met een dik ke zalflaag ingesmeerd. Zijn haardos is bijna gehalveerd. Het ziet er allemaal vry ernstig uit, maar de lieer Lorentz is ondanks alle narigheid hijzonder optimis tisch. „Als ik terugdenk aan die ang stige momenten na de explosie, dan voel ik me nu een gelukkig menswilt u het geloven?" De heer Lorentz, naast do vele. soms niet geregistreerde classificeer ders de enige vaste werkkracht van N,V. Tankercleaning die gewond is geraakt, was op het moment van de explosie op de aan de Wilhelmtnaha- ven liggende Panamese tanker „Agua Clara" werkzaam in de pomp kamer bij steiger één, „Ik dacht: het is een explosie in de pompkamer. Ja. realiseerde -ik me op dat moment; het moeten de stoomke tels zijn. Nog denk ik niet aan één van de drie aan de kade liggende schepen. Opeens werden de vlammen minder ook dat realiseer ik me nu eigenlijk pas. Op eigen gelegenheid kroop ik naar buiten. En waar ik toen mee geconfronteerd werd, is moeilijk -te beschrijven. Ik zag mensen, die er nog veel erger aan toe waren dan ik. Ik zag deze mensen in panische angst in het water springen. Anderen weer klonterden via een touw naar bene den. Iedereen gilde. Sommige jongens renden met brandende kleren "weg, Er waren er zelfs, die kans hadden gezien de brandende kleren van het lijf to rukken en renden half naakt onder een laken. Onvoorstelbaar wat een ellen de. ik vergat mijn verwondingen. Ik hielp mee om de kleuren, van het li chaam van sommige jongens te scheu ren. Ik wist het niet meer. Er was ge vaar voor een tweede ontploffing, maar je bent jezelf niet meer. Je staat als aan. de grond vastgenageld. Maar dan op het zelfde moment ga je weer rennen. Ik draaf .zelfs nog terug naar de pompkamer om de machines af te zetten. Achteraf vraag je jezelf af: waarom in vredesnaam?" het verband gewikkelde handen. Hij bekent weer: „hf.i loet geen pijn, ofschoon ik flink brand ben. Ik ben gewoon verdoofd. Het gebeurde b nog geen moment uit mijn gedachten geweest," In één van de ambulances van de Rotterdamse GG en GD, die met de meeste spoed naar het rampgebied waren gedirigeerd, werd de heer Lo rentz kort daarop naar de Dt*. Nolel- stichting in Schiedam vervoerd. „In dezelfde wagen lagen nog twee jon gens", vervolgt hij zorgelijk. "Ach. ach, wat zagen die jongens eruit. Ze hadden alleen maar een laken om en huilden van. de pijn. Ze wisten. niet meer hoe ze moesten liggen of zitten. Vreselijk. Ik doe dit vak nu al twintig jaar, waarvan acht jaar bij NV Tank- el ca»ing. maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. In dc ambulance zoek je naar woorden. Je wilt de jongens moed inspreken. Je denkt cn denkt, marr tegelijker tijd vervagen je ge dachten. Op zo'u moment word je ge leefd. eerlijk. Ook in het ziekenhuis heerste een complete verwarring. Men had er niet op gerekend. Jc ziet dc jongens en dan wil je alles fi la minuut geregeld zien. En dat kan niet achteraf. Lo gisch niet, maar daar denk je niet aan. Dit is ccn normale reactie, maar alles wordt daardoor nog erger. Ik kwam als patiënt, maar ik heb mee lopen duwen tegen bedden. Ik ben niet eens n.cer in het ziekenhuis ge holpen. Dat ging allemaal zo snel, Ze zagen me niet meer als gewonde en ik zelf eigenlijk ook niet. De zwaarge wonden gingen voor. Terecht. Ik wilde helpen en even later stond ik weer op het terrein van de N.V. Tankerclaening. Maar toen zag een politieman mij en zei: man, wat doe je hier. Hetzelfde moment werd ik weer in een particuliere wagen geplaatst richting Dijkzigt". En terwijl hij nog maals naar zijn handen kijkt: „Én met dit resultaat". T^EN van de andere lichtgewonden, -*-J die na een korte behandeling in één van de Schtedamse ziekenhuizen naar huis kon worden gebracht, is de Surinamer Ewaldo Kwantano {27) vader van vijf kinderen. Hij was wel aan boord van de tanker en behoorde zelfs tot de 14 man tellende ploeg, die werkzaam was in en nabij de geëx plodeerde tank. Op een bovenverdieping ergens in Rotterdam-West hangt Ewaldo op twee stoelen. Hij is er wondergoed van af gekomen. Slechts een wondje aan zsjn gezicht en een licht gekneus de hiel. Hij lacht als een gelukkig mens. Hardop. „Mijn taak was het aanpakken van emmers roest en olie uit de tank, die de jongens via een kabel door een luik hesen. Op hel moment van de explosie had ik net ccn emmer aangepakt. Ik wist niet wat me overkwam. Ik rolde over het dek, doordat het schip na de knal slagzij had gemaakt. Ik zag een grote rookwolk. Ik dacht boven de kade. Ik probeerde op te staan en zag twee jongens in het water springen. Iedereen rende voor zijn leven. Ik twijfelde, ik ben geen held, ziet-u. Toen rende ik naar voren en volgde het voorbeeld van een andere jongen: via de ankerkabel naar de wal." Ewaldo lacht weer. Hypernerveus. Dan somber: „Ik doe het nooit meer", zegt hij, „Ik ben ervan overtuigd, dat die jongens in de tank op slag gedood zijn, Dat kan niet anders. Het was voor mij de eerste keer dat ik via een koppelbaas 's nachts werkte. Uiteindelijk ben ik van beroep timmerman. Haar ja, je wilt allemaal wel een paar stuivers verdienen. En het was maar van zeven tot zeven met veertig gulden voorschot." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag -In het pand Beljerlandselaan 2la, waar nu nog café „de Tweesprong" is gevestigd, wordt donderdag 18 juli het artiesten café „Tekkel" geopend. Het café zal geëxploiteerd worden door Bas de Wit en Frans Koenegras welbekend van de Rotterdamse Kunstenaarssociëteit en Havenloods-redacteur Joop Me- kes. Het café moet in de leemte gaan voorzien, die er ten aanzien van der gelijke horecagelegenheden in Rotter dam-Zuid bestaat. Hans Hollebach en Tony Burgering dragen voor een aan tal muurschilderingen zorg en verder zal in het café Jacob Zekveld's inter pretatie van. een tekkel te zien zijn. Voor exposities zal een wand worden vrijgehouden. Men hoopt acht maal per jaar werk van Rotterdamse kun stenaars te kunen presenteren. Eer ste exposant is Ciano Siewert mot aquarellen. De heer F. J. Lorentz na een angstaanjagend avontuur weer thuis. (Van onze correspondent) ASSEN, zaterdag. De rechtbank in Assen heeft gistermorgen na een rechtzaak achter gesloten deuren een 17-jarige jongen uit Emmen, conform de eis veroordeeld tot 14 dagen ge vangenisstraf met aftrek. Hij werd schuldig bevonden aan baldadigheid tijdens de T.T.-nacht van 28/29 juni jl. in Assen. Hij zou met bierblikjes en andere voorwerpen hebben gegooid. (Van onze economische redactie) KAMPEN, zaterdag. Kort elkaar is gisteren doDr twee grote Nederlandse bedrijven een even groot bod van 25.° ',r0"ni "'tg^ bracht op allo uitstaande antidelen van dc Eeka-labnckciyn K iinii (do N.V. Industriële Maatschappij Bork-Beceon). De beide bedrgven die op Bcka bieden, zijn de Handelmaatschappij N.V. Hngemcycr en Co in Amsterdam en de N.V. Tornado in Dordrecht. Over deze beide aanbiedingen is gisteravond t»ü het bedrijf In Kampen langdurig overlegd: het bestuur lieert echter nog niet besloten aan welk bod het de voorkeur geeft. Sinds de Ja®1*" vergadering van Berk-Beccon cjnfl juni is het echter wel duidelijk dal het bedrijf niet afwilzend tegenover fnsie- mogclijkhedcn staat. Het bod van Tornado kwam zonder dat enige mate van overeenstemming met Berk-Beccon was bereikt. Integen deel: de heer J. van der Togt, oprich ter-directeur vnn Tornado, liet weten dat hij maar met het bod was geko men nadat er sinds 14 maanden vruchteloos over was gesproken. De heer J. R. Beukhof. lid van de raad van bestuur van. Berk-Beccon zei daarop, dat „dit wel wat overdreven was: „Br is twee keer met Tornado ge sproken: één keer 14 maanden gele den. één keer 3 weken geleden." Vanochtend vertelde de heer Beuk hof ons dat het bestuur nog geen me ning heeft over de mérites van de bei de biedingen. Wel verklaarde hij dat het percentage van 250 een nieuwe ontwikkeling was; beide kandidaten voor de overneming van Berk-Beccon hebben in gesprekken eerst minder geboden dan 250. Omzetcijfers Berk-Beccon is een bedrijf dat in fabrieken Sn Kampen en Doetincheni metaalwaren on huishoudelijke arti kelen maakt; de aandelen van het be drijf. die in handen zijn van een be trekkelijk kleine groep mensen, zijn incourant genoteerd. Volgens Tornado heeft Berk-Beccon 800 mensen in dienst en een omzet van ongeveer 25 miljoen per jaar. De merknaam van het bedriif is Beka. Tornado een besloten NV maakt metaalwaren en huishoudelijke artikelen in fabrieken in Dordrecht. Zwiin-dvecht en Etten-Leur. Het be drijf heeft 1250 mensen in dienst en een omzet van 45 miljoen. Hagemeyer is een handelsonderne ming in Amsterdam, gespecialiseerd in de handel in horloges, bijouterieën, porselein, glas. aardewerk en huishou delijke artikelen. Het bedrijf heeft kantoren en dochterondernemingen xn zeer veel andere landen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, vrijdag De minister van justitie, mr. C. H. F. Polak, heeft beslist dat gevangenen met een straf tijd van tenminste acht maanden, die verblijven in de afdeling Bankenbosch van de g evangends Norgerhaven te Veen hulzen, gedurende de laatste vier maanden van hun detentie drie maal met weekendverlof mogen voor be zoek aan gezin of familie. Eenzelfde mogelijkheid is geopend voor de vrou welijke gedetineerden in de gevange nis te Rotterdam. ROTTERDAM, zaterdag (ANP). Op het aanbod van Unilever Ltd. lc Londen tot verwerving van do aande len in Midland Poultry Holdings Li mited tegen contanten of gewone aan delen Unilever Ltd. is een zodanig aanta.. aandelen aangemeld, dat het bod gestand zal worden gedaan. Van het gehele aandelenkapitaal van Midland Poultry, bestaande uit 4 miljoen gewone aandelen van nomi naal 5 shilling elk, waren reeds 523.000 aandelen in het bezit van Uni lever Limited. Van de resterende aan delen is nu ruim 90 procent aange meld, waardoor het volgens, de bepa lingen van de Engelse wet op de on dernemingen mogelijk is geworden het gehele aandelenkapitaal te verwerven Op basis van het aanbod van 18 shil ling per aandeel Is het het bod circa 3,1 miljoen pond (28,7 miljoen) ge moeid. Vanaf vrijdagmiddag is de Rijks politie te water, afdeling Vlaar- dingen, geassisteerd door de Rivierpolitie van Rotterdam, naast de Panamese tanker Agua Clara aan het dreggen. (Van een onzer verslaggevers) APELDOORN, zaterdag. De laat ste kilometers die de deelnemers aan de vijftiende Apeldoornse vierdaagse vrijdagmiddag moesten afleggen zijn een zegetocht geworden voor iedereen. Reeds lang voor dc wandelaars Apel doorn binnenstapten, stonden de be langstellenden mannetje aan manne tje langs de kant met bloemen klaar om de vierdagers, die de eindstreep haalden en dat waren er 1268 van dc 1303 gestarte deelnemers, te huldigen, Alle Rotterdammers hebben het ge haald. Allemaal kwamen zij mei ar men vol bloemen binnen, Een extra bloemetje en een extra applausje kre gen mevrouw J. D. Rademaker, mej. C. van Gils en de heren J. Hofman en C. J. Ooers. Zij hadden ook deze vijftiende Apeldoornse vierdaag se met succes volbracht. Met gerecht vaardigde treds kregen zij in „Or pheus", het eindpunt van dc jubileum vierdaagse, het cijfertje vijftien op de borst gespeld. De prestatie van deze stoere Rotter dammers moge dan ook fantas:isch zijn, zij doet niets af aan dc doortas tendheid en hel uithoudingsvermogen van alle andere lopers uit de Maas stad; Schiedam en Vlaardingen. want ook voor hen klonk regelmatig een applausje op uk de rijen van toe schouwers, onder wie zich tal van stadgenoten bevonden. Ook voor hen waren er op overvloedige wijze bloe men. We zagen de wandelaars van Li berty, de Nachtegaal en Hope bijna bezwijken onder de bloemenhulde. We zagen de heer J. Lusse uit Ro-Uerdai.. nog zo fris als een hoentje voorbij stappen; de heren Looije en Hoggev- weii'f was het al evenmin aan te zien dat zij een zware vierdaagse achter de rug hadden. Kortom hel waren alle maal Rotterdammers die met de aarde lottex'lijk op zeer goede voet staan. Rotterdam heeft zich ook nu weer op de Apeldoornse vierdaagse van haar beste zijde laten zien. ROTTRHDAM, -- D« Rotterdamse Stich ting voor de Lichamelijke Opvoeding orga niseert liet volgende programma; inlichtin gen NCN-gebouw, kamer 371), Coolstngel 6, Rotterdam-1, tel. MI3R0. tst. 425 MAAND At; 15 JULI 9.00—17.00 min Jeugd land. tVestzccdijk 149. Energlehal. 10.00 uur: Jcugdvmriété Mr, Jan no, SV Hcy- plnat. Etmhnvenwcg. 10.00 uur: Filmvoorstelling, Opstandjgskerk, Llsptei». 10.00 uur: Poppenspel J, Ncllsson, SV Pen ei recht Vil. Kitinpcrkindsingcl. 14.00 uur; Jeugd variété Mr. Janno, SV Hllle- «Ittls, Vlnsnkkeratrmit. 14.00 uur; Fllmvooiatelllng, St, Bnvo, SUnge 77S. Rotterdam- 14.00 uur: Poppenspel J. Ncltesen. SV Het Lngo Land. Hnn rat hst rent. ACTIVITEITEN IN DE WWK Lom bard IJ en: Film. Wijkgeb, Mcnandcrstr. 80. 40 cent. Pendrecht: 10—12 en 14—16 uur: Doe»feest. Mlddclluir- nlshof. Groot IJsxclMonilc: 10.00 uur: Poppenkast, School De Fakkel. 14.00 uur: Poppenkast SV IJsselmonde oud-Zuid: Opening Rekre-AIri 3908, Hoogvliet; Slranlvofltbal, V.V, Mccuwonplant. Boors- weg, 30 cent. ROTTERDAM Gistermiddagis m Rotterdam de 38-jarige kraanma chinist A. van de Steencn om het leven gekomen, toen hij op het kruispunt Spinozaweg-Guido Gezel- leweg met zijn bromfiets legen een auto botste. DEN HAAG, zaterdag (ANP). Het Tweede-Kamerlid drs. G. M. Ne- d er horst (pvda) heeft de minister van financiën gevraagd of het waar is dat dagelijks auto's vol zilveren guldens de grens passeren omdat in hot bui tenland veel geld le verdienen zou zijn door cle guldens om te smelten en het zilver te verkopen. Indien dit zo is. wat denkt de regering dan te doen om het afvloeien van guldens naar het bulenisnd tegen ie gaan. zo vroeg drs. Nederhorst. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, zaterdag Het beraad van de gezamenlijke minis ters over de begroting voor 1909, dat dinsdag is begonnen, is gisteren beëindigd. Dc vergadering die de ministerraad maandag nog zou hou den, bleek niet mee. jdig te zi)n. In politieke kringen wordt hieruit afgeleid, dat de ministers het eens zijn geworden over een aantal knelpunten, zoals vooral de belas tingplannen, en dat conflicten, voorzover die aanwezig zijn geweest, thans zijn opgelost. De geruchten die deze week de ronde deden als zou er een onoverkomelijk verschil van mening zijn ontstaan tussen de ministers van financiën, dr. H. J. Witteveen en van economische zaken, mr. L. de Block, worden ln Den Haag „onwaarschijnlijk" ge noemd. Inmiddels ztJn verscheidene be windslieden met vakantie gegaan. Dc grootste moeilijkheid bij de be grotingsbesprekingen school in de be lastingplannen van minister Witteveen voor het volgende jaar. Zoals tijdens tie debatten over de Invoering van de Belasting op dc Toegevoegde Waarde (BTW) vorige maand bleek, wilde dc minister aanvankelijk oen vrij ver gaande verlaging van de inkomsten belasting doorvoeren, die zou moeien bestaan uit ccn optrekking van dc be lastingvrije voet en een inflatiecorrec tie op de progressie. Tegen dal laatste voornemen Is wel kritiek geuit door de AR-Iruclie In de Tweede Kamer. Evenals tie fractie van de Partij van de Arbeid wilde zij de belastingverlaging voor hol komen de jaar beperken lol een optrekking van de belastingvrij'.1 voel om de lage re inkomensgroepen enige compensa tie te bieden voor .dc prijsstijgingen die onder meer het gevolg zullen zijn van dc invoering van dc BTW. Naar In Den Haag wordt aangeno men heeft de regering zich daar nu inderdaad toe beperkt en zijn verdere belastingverlagingen tot een later tijd stip, bijvoorbeeld 1970, uitgesteld. Hiermee, aldus Haagse kringen, is voorkomen dat tijdens de begrotings behandeling in de Tweede Kamer ernstige moeilijkheden zouden ont staan tussen dc regering en de fra:tle van dc ARP. Aan een definitieve beslissing om trent de benoeming van een nieuwe burgemeester tn Den Haag is de mi nisterraad gisteren niet toegekomen. Vermoedelijk zal deze tijdens de ge bruikelijke ministerraadsvergadering van volgende week vrijdag worden genomen. Intussen zullen dan bespre kingen plaats vinden tussen de com missaris van de koningin in Zuid-Hol land, mr. J. Klaasesz, en de fractie voorzitters van de Haagse gemeente raad. Ex-premier mr. V, G. M. Marij- ncn (KVP), thans voorzitter van de Rijnmondraad, zou nog steeds de be langrijkste kandidaat zijn. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, vrijdag. Aan Hel negende Wcrcldjcugdfesti* val. dal van 28 juli tol en met 6 augustus in de Bulgaarse hoofdstad Sofia wordt gehouden, zal worden deelgenomen door een Neder landse delegatie van ongeveer zeventig man. De organisatie hiervan berust b\j een voorbereidend comité, dat be staat uit vertegenwoordigers van acht jongerenorganisaties: Politeia, de Katholieke Werkende Jongeren, De Nederlandse Christen-Studen- ten Vereniging. De Socialistische Jeugd, de Studentenvakbeweging, de" humanistische studentenvereniging Socrates, de Unie van Katho lieke Studenten in Nederland, cn de Vrijzinnig Christelijke Studcn- tenbond. De CPN en de communistische jeugdorganisatie ANJV hebben besloten geen vertegenwoordi gers naar het festival te sturen, nadat zij van de festivalorganisa tie geen antwoord hadden ont vangen op een brief met vragen over de deelname van Israël, In donesië en Noord-Korea. In 1962. namen twee Nederlandse delegaties deel aan het Wereldjeugd- fcslival In Helsinki, een communisti sche en ecu niet-communistische. In 1965 was één Nederlands festivalco- mtté gevormd, waarin zowel commu nisten als niet-communisten zitting hadden. Het festival, dat toen in Al giers plaats zou vinden, ging dat jaar echter niet door in verband niet dc staatsgreep in Algerije. De Nederlandse festivalgangers be talen 230,per persoon voor de reis naar Sofia en de deelname aan het festival. Daarnaast zullen zes Neder landers als speciale gasten het festival bezoeken, DU zijn de heren H. Mu- hsch, P. Schat, A, A. Regtien, W. Gortzak, ds. H. J. Diekerhof en mcj. drs. F, van der Burg. Het Nederlandse voorbereidingsco mité heeft een uitvoerige verklaring In Oost-Europa worden geen uitspra ken gedaan. Op het feslivalprogramma staat on der meer een solldarUeltsm eeting met „de Arabische landen en de slachtof fers van de Israëlische agressie". „Wij zijn uiteraard niet solidair mol de wil de driften van Egypte om de Israëlisi in zcv tv gooien," zegt Maarten Abeln, „Wanneer het er in Sofia naar uit gaat zien dat dergelijke wilde verkla ringen worden aangenomen, zulle» we ons daar zeker tegen verzetten. Aan de andere kant zijn we het ook oneens mei het bezet houden van Jeruzalem en delen van de Arabische staten door Israël," Het Israëlische festival-comité, dat bes;aat uit de nationale studentenunie. de communistische jeugdorganisatie en de socialistische „pioniers." is dooi de festivalorganisatie niet ats deelne mer toegelaten, omdat dit comité de „Israëlische agressie" niet wilde ver oordelen. Er zal waarschijnlijk wel een delegatie van communistische, niet-joodse Israëli's aan het festival deelnemen. Dat in de verklaring van het Neder landse fcstlval-comité geen uitspraak wordt gedaan over Oost-Europa, hangt volgens Maarten Abeln samen met het feit dat „het probleem in deze landen genuanceerder ligt dan de te- i.iiiucu «ciiutfuvKwuu iikv utui ae itj. mffiSStiïï ,v°'?eas ;■?- ranulcllins autoritair tn anli-autorl muevoorzilter Maarten Abeln „vóór het festival aan de andere deelnemers wil laten blijken waar onze delegatie staat." In dezo verklaring wordt over een groot aantal binnen- en buiten landse politieke problemen (o.a. Viet nam. Frankrijk, Portugal, Grieken land, Indonesië, de NATO, DE EEG. het rassenprobleemin de VS) een standpunt uitgesproken, Over het Midden-Oosten en de ontwikkelingen BARNEVELD, zaterdag. Dc chef van dc Baritevcldse politie, commis saris Kruislnga, maakte gisteravond om half twaalf persoonlijk een eind aan de debatavond In het Concert- geboutv van Barnevcld, waar aan hangers van de twee groepen in de Boerenpartij elkaar luidruchtig hadden bestreden. Fractieleider H. Koekoek was er zelf niet bij. Hij had von de politie het verzoek gekregen in Bennekom te blijven, omdat men vreesde dat zijn komst in Barnevcld tot vechtpartij en zou leiden. Maar ondanks diens afwezigheid hebben de paar honderd aan hangers gisteren ruim drie uur lang op de rand van een hand gemeen verkeerd.. Het debat tussen hel Tweede Kamerlid J, van dc Brake (groep Hannsen) cn het hoofdbestuurslid W. M. 'Steur (pro-Koekoek) was georganiseerd om duidelijkheid lc verschaffen over de achtergrond van de scheu ring ln dc Boerenpartij.. Dit doel werd maar ten dele bereikt, omdat er uit de zaal voortdurend zo hard wer« geschreeuwd, dat de sprekers vrijwel onverste a nbaar waren, Het voornaamste twistpunt was de rechtschapenheid van boer Koekoek. De heer Steur geloofde daarin zonder reserve, maar Van den Brake gaf er geen cent voor. De politic-agent, die dc gehele avond onopvallend in het gebouw aanwe zig was, behoefde niet in actie te ko men. Maar toen het debat om met tair in West-Europa. Een ongenuan ceerde uitspraak hierover zou wanbe grip in Oost-Europa hebben opge wekt," meent bij. Dc Nederlandse delegatie is volgens Maarten Abeln van plan „meer van het festival ie maken dan een toeristi sche bijeenkomst. We willen er con crete plannen voor gecoördineerde ac ties van de Europese jeugd bespre- ken," Hij denkt hierbij vooral aan ac ties tegen de hcrondertekenlng van het NATO-verdrag in West-Europa en aan solidariteitsacties met Vietnam, zowel in West- als in Oost-Europa. Er zullen waarschijnlijk ongeveer 30,000 jongeren aan het festivcl deel nemen. waaronder 800 Russen. 700 Westduitsers, 900 Engelsen en een groot aantal jongeren uil Latijns- Amerika, Zowel China als Cuba zij" voor het festival uitgenodigd, maar hel is nog niet zeker of zc deiegalles zullen s.urcn. Volgens Maarten Abeln wordt het festival ln hoofdzaak gefinancierd uit de Sovjet-Unie, de DDR cn een aax -.al bijdragen van de Bulgaarse regering, Arabische landen. de heer Van de Brake te spreken in een Poolse landdag dreigde te ont aarden, loodste commissaris Krui- singa de bij het podium ruziënde aanhangers van Koekoek en Harm- sen met kalmerende woorden de deur uit. Het Concertgebouw tc Bar- -nevejd doorstond het tumult zonder averij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1